November 12, 2013

Polimik Intelektual Memperkembangkan Keilmuan


BBB, 07 Muharram 1435 = 11 November 2013 (Isnin):

Pada permulaan UKM dibuka (18.5.1970) universiti ini banyak mengikuti budaya keuniversitian yang telah dibina oleh Universiti Malaya sejak dari Singapura membawalah ke Malaya (1959). Contoh ikutan dari universiti itu ialah sistem pengajian secara penggal, bidang-bidang keilmuan yang dipecahkan kepada fakulti dan Jabatan, Bahkan sebahagian dari pensyarah yang mengajar di UKM adalah datangnya dari UM yang berdekatan kampus itu mengajar sebagai tenaga pengajar sambilan di UKM. Sebahagian dari pensyarah sejarah yang Penulis ikuti adalah dari Jabatan Sejarah UM, misalnya Profesor Khoo Kay Kim Pensyarah Sejarah Malaysia dan Dr. James Ongkili Pensyarah Sejarah Malaysia Timur.

Pergerakan mahasiswa juga pada peringkat permulaan menjejaki pergerakan mahasiswa UM. Lantas jika semuanya sama apakah perbezaan dan identiti UKM ? Seharusnya UKM sebagai sebuah Universiti, mempunyai pendekatan, ciri dan identiti tersendiri.
Memangnya pada peringkat permulaan ada kesamaan, jika tidak dapat dikatakan sebagai terikut-ikut.

Tetapi di dalam perkembangannya UKM  mempunyai pendekatan ilmiah yang tersendiri yang dapat membina identitinya sendiri. Contoh yang dapat dilihat dalam bidang budaya dan sastera di UKM. Dalam bidang ini misalnya UM masih mengikuti pendekatan lama yang didasarkan pada pendapat  Coedes,  Gonda, Bousquet, Kern,  Horgronje dan Winsted yang melihat bahawa pengaruh Hindu adalah dominant di dalam budaya Melayu, bahkan ada yang berpendapat pengaruh Islam adalah merupakan lapisan tipis yang menutupi pengaruh Hindu yang dominant di dalam budaya Melayu. Pendekatan baru dibawa oleh Prof. Dr. Syed Naguib al-Attas yang mencanggahi pendapat di atas. Sebaliknya Naguib berpendapat bahawa Pengaruh Islam yang dominant di dalam budaya Melayu. Kedatangan Islam yang membawa falsafah tauhid mengubah pandangan Melayu sebelum Islam yang bersifat tahyul dan mitos kepada pegangan dan pandangan yang bersifat saintifik dan rasional. Masyarakat yang sebelum Islam bersifat buta huruf bertukar kepada masyarakat yang kenal huruf dan membaca. Huruf-huruf al-Qur`an dipinjam menjadi huruf jawi dan masyarakat menulis dan mempelajari kitab-kitab, Bahasa Melayu yang sebelumnya dipengaruhi bahasa Sanskrit, mulai berubah dan dipenuhi dengan istilah-istilah keislaman. Pengajian dan komunikasi berlaku melalui bahasa Melayu, lantas bahasa yang asalnya terpinggir dan bersifat daerah diangkat menjadi bahasa ilmu, komunikasi dan lingua-franca. Tamadun Melayu diangkat melalui Islam. Contohnya kelahiran Melaka dan kemajuannya adalah diangkat oleh Islam sebelum dikuasai Portugis (1511), demikian juga Tamadun Islam di Aceh.

Pendapat yang diutarakan oleh Naguib ini bersesuaian dengan suasana 1970an yang mulai cenderung kepada Islam dan mendapat sambutan kelompok intelektual dan masyarakat. Dengan pendapat baharu di dalam bidang akademik tentang budaya Melayu yang didukung Islam merupakan pendekatan baru pada masa itu dan menyegarkan pengajian tentang budaya Melayu. Polimik tidak berlaku di dalam bilik kuliah dan tutorial sahaja, tetapi diperkatakan di dalam tulisan, seminar dan forum. Kini faham yang diistilahkan sebagai `autochtoneus` yang dicipta oleh orientalis yang menerapkan tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu dari India sebagaimana datangnya Hindu ke Alam Melayu sebelumnya telah berubah. Bahawa kedatangan Islam ke sini adalah langsung dari negeri Arab sebagaimana tercatat di dalam naskhah-naskhah seperti Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu dan sebagainya.

Satu kelainan dari segi pendapat yang dipolimikkan, diantara tokoh yang mendukung bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu, ialah mengenai siapakah bapa kesusasteraan Melayu moden. Pendapat yang dapat dikatakan sudah established antaranya didukung oleh Profesor Ismail Hussein, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya yang juga Ketua Satu Gapena, bahawa Abdullah Munshi adalah Bapa Kesusasteraan Melayu yang mula berada di zaman cetak dengan karangan-karangannya seperti Hikayat Abdullah dan Kesah Pelayaran Abdullah dengan laporan terhadap peristiwa yang real dan bahasa yang hidup dan pengarang menisbahkan diri sebagai aku dan bersifat individualis.
Manakala sebelah pihak lagi yang didukung oleh Syed Naguib yang menjadi Dekan Fakulti Sastera UKM dan kemudian Pengarah Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, UKM, bahawa Hamzah Fansuri adalah bapa Kesusasteraan Melayu lantaran ianya yang memulakan tradisi mengarang dalam bahasa Melayu dengan bahasa yang lancar dan elok dan membicarakan persoalan-persoalan secara rasional. Syed Naguib mengukuhkan pendapatnya dengan pembicaraan tentang konsep moden dan sekular.

Tanpa mementingkan siapa yang betul dan yang salah yang barang kali tidak ada yang salah, dengan polimik sedemikian menghidupkan suasana akademik. Orang ramai, khususnya tidak dipaksa atau terpaksa menerima secara membuta tuli tentang sesuatu pendapat, sebaliknya bebas memberi pendapat dengan hujah masing-masing yang rasional dan releven.

Perubahan juga dapat dirasa di dalam bidang sejarah, bahawa pendekatan sejarah adalah menurut yang diistilahkan dengan `Malaysian Centric`, buka `European Centric` sebagaimana yang didekati selama ini. Pada peringkat permulaan Jabatan Sejarah menawarkan kertas-kertas bagi tahun 1 seperti Sejarah Malaysia I, Sejarah Asia Tenggara 1, Sejarah Eropah 1. Bagi tahun 2 ditawarkan Teori dan Kaedah Sejarah, , Sejarah Malaysia II, Sejarah Malaysia III (Timur), Sejarah Malaysia IV (Ekonomi), Sejarah Indonesia 1, Sejarah Eropah II dan Kajipurba dan Pengenalan, manakala bagi Tahun 3 ditawarkan Sejarah Malaysia V (Dasar Luar), Sejarah Malaysia VI (Dokumen), Sejarah Malaysia VII (Birokrasi), Sejarah Indonesia II, Sejarah Filipina, Sejarah Asia Tenggara II (Modenisasi Politik dari 1941) dan Dasar Luar Negeri Amerika Syarikat di Benua Asia. Manakala bagi Tahun 4 ditawarkan menulis Latihan Ilmiah (4 unit), Pensejarahan (Histriografi) Asia Tenggara, Sejarah Imperialisme Eropah di Tanah Besar Asia Tenggara dan Sejarah Indonesia III.

Pendekatan Malaysian Centric terutama yang melibatkan sejarah Negara Malaysia sendiri ialah melihat dan menilai aspek sejarah menurut perspektif Malaysia. Misalnya melihat penentangan pemimpin tempatan termasuk Sultan di Perak terhadap British hingga membawa kepada terbunuhnya J.W.Birch bukannya sebagai penderhaka, tetapi sebagai pemberontakan terhadap penjajahan British terhadap Perak. Demikianlah penentangan Haji Abdul Rahman Limbong dan Pemberontakan Tani di Terengganu dan Tok Janggut di Kelantan, mereka adalah sebagai wira yang menentang penjajahan British terhadap Negara ini. Tokoh sejarah yang sering mengulang-ngulangi pendekatan ini ialah Profesor Khoo Kay Kim yang penulis  turut mengambil kertas-kertas Sejarah Malaysia yang diajar beliau di Jabatan Sejarah di UKM. Di dalam hal ini tidak ada perbezaan antara pendekatan di UM dan UKM, lantaran pensyarah yang mengajar adalah sama.

Bagi Penulis yang mengambil bidang Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu dan Jabatan Sejarah mendapati pendekatan kedua-dua bidang berkenaan mempunyai kaitan dan kukuh mengukuhkan. Maksud Penulis dengan mengambil sejarah memperkukuhkan bidang Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, kerana persoalan sejarah juga banyak di dalam Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, begitulah juga sebaliknya. Sejarah amat menekankan dari segi fakta, kaedah pengolahan dan pencerakinan, manakala sastera disamping menekankan dari segi bahan amat memberi perhatian dari segi estetika dan kemanusiaan. Bagi diri penulis kedua-duanya lengkap melengkapi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment