October 23, 2016

`ABDULLAH BIN `ABBAS ILMUAN DIDIKAN RASULULLAH


BBB, 21 Muharram 1438H. -  22 Oktober 2016 (Sabtu):
Rasulullah s.a.w. menyampaikan Islam dengan Qur`an, Hadith dan perjuangan Baginda bersama sahabat-sahabat dan dilanjutkan oleh generasi seterusnya. Antara peranan pelanjut yang mengolah dan mentafsirkan Islam ialah para ulama` sebagai warathatul anbiya`. Antara bintang para sahabat yang menyinar dengan keilmuan Islam ialah `Abdullah bin `Abbas atau Ibn `Abbas  yang merupakan sepupu Baginda sendiri. `Abdullah bin `Abbas  bin `Abdul Muttalib bin Hashim.
Ibn `Abbas rapat dengan Rasulullah sejak kecil dan berada di bawah didiukan Baginda dan `Ibn `Abbas diberi gelaran `Khabir Hadzihil Ummah` - `Ilmuan Ummah Ini`. Ibn `Abbas seorang yang cerdas otaknya, teliti, terang hati, kuat ingatan dan hafalan. Beliau sentiasa menghadiri majlis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah dan menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Meskipun usianya masih muda. (usianya 13 tahun bila Rasulullah wafat).
Satu sifat yang ada pada Ibn `Abbas ialah sifat talib al-ilm  yang suka bertanya mengenai sesuatu masalah yang tidak difahaminya sesuatu dengan pepatah yang mengatakan bahawa:
``Pertanyaan ialah kunci ilmu pengetahuan.``
Beliau pernah dtanya bagaimana dia mendapat ilmu. Beliau menjawab ialah  dengan bertanya dan menggunakan akal sentiasa berfikir.
Adalah dikatakan pernah  persoalan yang mau dipastikan kebenaran beliau menanyakannya kepada 30 orang sahabat. Ini bererti Ibn `Abbas mempunyai ciri ilmuan yang antaranya seharusnya suka membuat penyelidikan. Antara bukti kecerdasan dan kedalaman ilmu yang menandakan beliau juga suka bermutala`ah, bahawa beliau bijak menghurai dan menjelaskan sesuatu persoalan dan mampu berdebat mengenai sesuatu persoalan yang diragunya.
Apabila berlaku pertikaian `Ali – Mu`awiyah, timbul perbahasan mengenai`Tahkim` yang ditimbulkan oleh golongan Khawarij yang mulai lahir pada masa itu. Ibn `Abbas menjawab dan menerangkan persoalan dengan jelas. Beliau mempertahankan Sayyiduna `Ali dengan kedudukannya sebagai Khalifah. Kekuatan hujah Ibn `Abbas dan ketinggian ilmu pengetahuannya menyebabkan kalangan Khawari gerun berdepan dengannya, yang beliau dapat mematahkan hujah lawan (khawarij) dengan tepat dan jelas.
Kecepatan Ibn `Abbas berfikir dan kemampuan memberi penjelasan dengan terang diakui lawan seperti Khawarij, kalangan sahabat seperti  Sa`ad bin  Abi Waqqasa dan `Ubaidah bin `Utbah. Bahkan kalangan Khulafa` al-Rashidin seperti Sayyiduna `Umar bin al-Khattab, `Uthman dan `Ali k.w. sering merujuk pendapat Ibn `Abbas dan membawa ke dalam mesyuarat-mesyuarat bagi menjana fikiran bernas beliau.
Pada zaman Khalifah `Ali  k.w.  Ibn `Abbas telah dilantik oleh Khalifah sebagai Governor di Basrah dan beliau telah m,enjalankan tugasnya dengan baik.
Ibn `Abbas teristimewa di dalam bidang tafsir, beliau adalah dianggap tokoh awal yang menafsirkan Al-Qur`an.  Pendapat-pendapatnya banyak dirujuk oleh pentafsir-pentafsir awal seperti oleh Ibn Kathir. Antara tokoh-tokoh diriwayatkan di dalkam tafsir seperti Tafsir Ibn Kathir seperti Mujahid, Qatadah, Ibn Jarir, Al-Dahhak, `Ikrimah, al-Suddi dan ramai lagi.
Sebagai contoh  dalam menafsirkan ayat yang melarang dipaksa dan memudaratkan wanita dari segi perkahwinan  dengan mengambil kembali bahagian yang telah kamu berikan kepadanya, Melainkan jika mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata. (Al-Nisa`: 19) ditafsirkan:
``Ibnu Mas`ud, Ibn `Abbas, Sa`id bin al-Musayyab, al-Shu`bi, al-Hasan al- Basari, Muhammad bin Sirin.  Sa`id bin Juhair,, Mujahid, `Ikrimah, `Ata` al-Khurasani,, al-Dahhak, Abu Qilabah, al-Suddi,, Zaid bin Aslam, Sa`id bin Abi Hilal mengatakan yang dimaksudkan dengan `al-fahsha`` di sini ialah perbuatan zina., iaitu apabila isteri berzina, maka engkau berhak meminta kembali mahar (maskawin) menjadikannya gelisah dan menerima cerai. (Tafsir, Ibn Kathir, al-Nisa`: 19).
Demikian tafsir Ibn Kathir yang sering membuat rujukan kepada Ibn `Abbas dalam berbagai ayat, si samping rujukan-rujukan kepada tokoh-tokoh lain seperti di atas.
Ibn `Abbas selain dari merupakan antara pentafsir awal yang membuat tafisian terhadap Al-Qur`an yang banyak dibuat rujukan terhadapnya, Ibn `Abbas juga terkenal sebagai  perawi Hadith yang meriwayatkan Hadith-Hadith dari Rasulullah s.a.w. dan yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang sebagaimana telah disebutkan, beliau adalah seorang yang rajin mencari dan menyelidik ilmu dan juga bersifat teliti. Walaupun Ibn `Abbas seorang yang rapat dengan Rasulullah s.a.w. dan langsung menerima ilmu dari Rasulullah s.a.w. tetapi beliau tidaklah  meriwayatkan Hadith  sebanyak seperti Abu Hurairah  atau Anas bin Malik, namun beliau dengan penuh teliti  mempunyai riwayat-riwayat Hadith, walaupun tidak begitu banyak seperti dikatakan. Misalnya di dalam Kumpulan Hadith al-Arba`in al-Nawawiyyah terdapat. Misalnya Hadith ke 33  mengenai `Dakwaan dan perlu sumpah terhadap dakwaan. Hadith ke 37 (Hadith Qudsi), iaitu tentang amalan baik dan jahat, iaitu seorang berhasrat membuat baik, tapi tak dapat dilakukan dia mendapat satu balasan kebaikan yang sempurna, jika dilakukan amalan baik berkenaan maka dia mendapat ganjaran dari sepuluh   kali ganda hingga 700 kali ganda dan gandaan-gandaan yang lebih, manakala yang berhasrat melalkukan kejahatan dan tidak dilakukan dia mendapat satu balasan yang baik, sebaliknya jika dilakukan  kejahatan dia mendapat balasan satu kejahatan dan Hadith ke 39, bahawa Allah memaafkan  kesalahan hamba jika dilakukan secara kesilapan dan kelupaan dan apa yang dipaksa terhadap mereka.
Ibn `Abbas, sesungguhnya ilmuan didikan Rasulullah s.a.w. Terkenal sebagai seorang cerdas, terang hati dan mempunyai kesungguhan dari segi pengajian. Dia sebenarnya adalah sebagai `Ilmuan Ummah` sebagaimana didoa dan digelar oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Dengan kemahuan yang tinggi terhadap ilmu, dia adalah pengolah dan pentafsir terawal terhadap Al-Qur`an. Pendapat-pendapatnya menjadi rujukan oleh pentafsir-pentafsir terawal dan pentafsir kini. Dia juga adalah perawi Hadith yang berwibawa. Dengan kedalaman kefahaman dan ketajaman fikiran , pengolahan dan tafsirannya dia dilihat  begitu berwibawa dan membuka ruang kepada perkembangan ilmu tafsir yang dirintisnya. Beliau juga meriwayatkan Hadith-Hadith  secara berwibawa. Dengan tafsiran dan keilmuan Hadith yang dikuasai Ibn`Abbas adalah pengasas dan pemula bagi keilmuan-keilmuan Islam yang terus menjadi rujukan bagi pendapat tradisi di samping pengolahan-pengolahan yang bersifat kini.

Sekian.

October 22, 2016

AL-BARRA` BIN MALIK REBUT PELUANG BERJIHAD


BBB,  20 Muharram 1438H = 21 Oktober 2016 (Juma`at):
Satu peluang berada pada generasi awal dari kurun awal perutusan Rasulullah s.a.w. ialah  (bagi yang mendapat hidayah) berjihad bersama Rasulullah s.a.w. Konsep jihad adalah luas. Jihad dalaman seperti menjauhi diri daripada sifat-sifat keji dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Jihad bagi melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, jihad diri bagi mengatasi kemiskinan dan menyediakan keselisaan bagi keluarga. Manakala jihad luaran ialah seperti mempertahankan negara dari ancaman musuh, jihad bagi mengatasi kemiskinan masyarakat dan jihad bagi meningkatkan prestasi kemajuan negara. Pada zaman permulaan Islam yang amat mendepani tekanan dan serangan musuh, jihad paling utama pada masa itu ialah jihad menentang musuh bagi menegakkan Islam.
Semua mereka yang berada pada generasi Rasulullah s.a.w. adalah terlibat bagi menegakkan Islam. Hampir semua sahabat semasa Rasulullah s.a.w. adalah terlibat dengan jihad yang bersifat peperangan dengan musuh yang mau menjatuhkan Islam. Antara contoh kesufian yang dipilih oleh Al-Sarraj adalah Al-Barra` bin Malik. Tokoh ini kurang dikenali dan kurang disebut sebagai kalangan sahabat, tetapi kalau disebutkan Anas bin Malik r.a., orang mengenalinya sebagai perawi yang banyak meriwayatkan Hadith daripada Rasulullah s.a.w. Al-Barra` sebenarnya ialah saudara bagi Anas bin Malik r.a. dari seorang ibu yang dikenali sebagai Ummu Salam. Si ibu berkenaan yang mempunyai dua anak dua beradik lelaki, sebagai kalangan sahabat dari generasi muda memang berhasrat agar kedua-duan anak beliau menjadi generasi yang membela Islam . Sebab itu anaknya yang bernama Anas diserah kepada Rasulullah s.a.w untuk menjadi pembantunya sejak dari umur 10 tahun. Ummu  Salam memohon Rasulullah mendoakannya agar menjadi anak yang baik, salih dan diberakati. Dari hubungan Anas dengan Rasulullah s.a.w. beliau menjadi seorang yang alim dan banyak meriwayatkan Hadith-Hadith Rasulullah dan beliau berumur panjang sehingga 99 tahun dan  mempunyai  zuriat yang ramai.
Anak Ummu Salam yang kedua yang menjadi fokus pembicaraan ialah Al-Barra` bin Malik. Beliau mendalam dari segi keilmuan ketuhanan dan minda dan jiwanya tidak luput dari mengingati Allah, sebagaimana firman Allah bermaksud;
``Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan (semasa) mereka  mengiring, dan mereka pula berbaring memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata), Wahai Tuhan kami ! tidaklah Engkau menjadikan tanda-tanda ini dengan sia-sia. Mahasuici Engkau, maka peliharakanlah kami dari azab neraka.  (Ali `Imtan: 191)``
Berlainan dengan Anas bin Malik Al-Barra` bin Malik adalah seorang bersemangat berkubar-kubar dan tidak gentar bagi melibatkan diri dengan peperangan yang tujuannya ialah mencari shahid di jalan Allah dan mendapat balasan syurga dari Allah.
Firman Allah bermaksud:
``Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, nereka itu mendapat kedudukan yang besar di sisi Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.`` (Al-Taubah: 20).
Lantaran itu dengan semangat yang tinggi, Al-Barra` tidak pernah melepaskan peluang menyertai mana-mana peperangan yang disertai Rasulullah s.a.w. dan juga peperangan yang tidak disertai Rasulullah. Beliau bercita-cita  tidak mati di tempat tidur, tetapi berhasrat untuk meninggal di medan pertempuran.
Pada zaman Khalifah `Umar bin Al-Khattab banyak berlaku peperangan dan pembukaan negeri, Al-Barra` juga mengambil peluang berjihad. Al-Barra` menyertai peperangan Yamamah di bawah kepimpinan Panglima Khalid bi al-Walid. Ternyata  Al-Barra` luar biasa beraninya dengan suaranya yang lantang dan tinggi menggerunkan musuh. Beliau mengalami  luka yang parah, tetapi  akhirnya beliau sembuh dari kesan-kesan perang.
Namun beliau tidak berhasrat mundur dari seruan jihad, bahkan Al-Barra` menyertai beberapa peperangan  berdepan dengan tentera-tentera Rum  dan Parsi dipersempadan syria dan Parsi. Khalifah `Umar ibn al-Khattab menulis surat kepada panglima Sa`ad bin Abi Waqqas di Kufah meminta dikirim tentera ke Ahwaz, juga meminta Abu Musa al-Ash`ari   di Basrah juga menghantar tentera ke Ahwaz. Kedua-dua  pasukan tentera tambahan bergabung  di Ahwaz bagi menentang tentera Parsi. Di dalam kumpulan ini turut serta dalam peperangan ialah  Al-Barra` dan saudaranya Anas. Walau bagaimana di dalam peperangan menentang Parsi Al-Barra` yang menentang dengan kepahlawanan yang tinggi syahid di dalam peperangan dengan wajah tersenyum lantaran hasratnya tercapai – syahid.
Jihad adalah perkara yang amat ditekankan di dalam Islam yang melibatkan banyak perkara. Jihad adalah daya gerak dan kemahuan yang tinggi bagi sesuatu motif yang suci dan kudus dan dipandang mulia dan tinggi. Dengan jihad dapat mencapai objektif yang mulia, sebaliknya tanpa ada kemahuan jihad, maka akibat negatif akan dialami yang merugikan semua. Bayangkan jika tidak ada tentera mempertahankan tanah air, maka negara akan dikuasai oleh pihak asing dan semua pihak mengalami kerugian dan kehinaan. Bayangkan jua tanpa jihad pasukan keselamatan, maka semua pihak hilang keselamatan dan kedamaian yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit atau sebarang nilai material. Bayangkan juga jika individu tidak berjihad mempertahankan maruah diri atau menjauhi dari perkara-perkara keji, maka dia terjatuh di dalam kehinaan. Pokoknya dengan jihad para mujahidin pada zaman Rasulullah Islam dapat dipertahan dan dikembangkan hingga kita termasuk antara yang menerima hidayah dan kebaikan Islam. Jihad mereka yang mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan negara kita dapat menikmati hidup dalam aman dan selesa.
Satu fakta yang dapat diambil kesimpulan lagi, bahawa tasawuf tidak terhad kepada aspek dalaman diri peribadi semata-mata seperti zuhud, wara`, taqwa dan sebagainya,  tetapi juga melibatkan masyarakat dan negara. Al-Sarraj banyak mengambil contoh bahawa selain dari menekankan aspek tasawuf yang bersifat peribadi, bahawa Jihad adalah juga sebagai elemen tasawuf, iaitu yang bersifat  pertahanan negara, keselamatan  penduduk,  kecukupan dari segi keperluan ekonomi dan berbagai-bagai kemudahan yang bersifat kemasyarakatan adalah merupakan jihad dan mereka yang terlibat di dalam  menjayakan  keperluan-keperluan berkenaan dan dilakukan secara bersih, insaf dan kerana Allah, mereka juga sebenarnya mengamalkan nilai-nilai tasawuf kemasyarakatan !

Sekian.

October 21, 2016

`ABDULLAH BIN MAS`UD ISTIMEWA DENGAN BACAAN AL-QUR`AN - ILMUAN

BBB,  19 Muharram 1438H. =   20 Oktober 2016M. (Khamis):
Membaca dan memahami tentang sejarah sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.  membantu kita mendalami tentang shakhsiyyah dan perwatakan  mereka  yang mengukuhkan dakwah dan perjuangan Rasuluillah s.a.w.  dan menjadi contoh teladan bagi kita sebagai ikutan. Salah seorang dari mereka yang disebut oleh Al-Sarraj di dalam Al-Luma`nya  ialah `Abdullah bin Mas`ud atau secara ringkasnya adalah  dikenali dengan  Ibn Mas`ud.
Dari segi latar Ibn Ma`ud adalah dari keluarga yang miskin di Makkah, bertubuh kecil dan kurus. Sejak remaja beliau menjadi gembala kambing kepada pemiliknya  iaitu `Uqbah bin Mu`ith. Rasulullah dan Sayyiduna Abu Bakar pernah menemuinya di kawasan gembalaan dan mendapati dia seorang yang cerdas dan menjangka dia kelak  akan menjadi seorang yang  `Berkeilmuan Tinggi`. Ibn Mas`ud adalah dari kalangan sepuluh terawal memeluk agama Islam dan terus mempunyai hubungan yang rapat dengan Rasulullah s.a.w. dan banyak menghafal ayat-ayat Al-Qur`an dari Rasulullah. Keistimewaan Ibn Mas`ud dengan rapatnya beliau dengan Rasulullah secara langsung dan tidak langsung beliau menerima dan mendapt ilmu-ilmu  daripada Rasulullah s.a.w. Dengan itu beliau dapat menyampaikan keilmuan yang ada padanya kepada yang lain.

Satu keistimewaan lagi bahawa Ibn Mas`ud mempunyai suara yang merdu dan begitu indah dan fasahah di dalam membaca Al-Qur`an. Kemampuan membaca Al-Qur`an dengan baik dan kefahamannya tentang keilmuan Islam dari kandungan ayat-ayat Al-Qur`an  mengistimewakannya di kalangan masyarakat. Pada permulaan Islam tradisi mengungkap puisi memang terkenal di kalangan masyarakat menjelang Islam. Mereka bermegah dengan penyair-penyair seperti Al-Walid bin al-Mughirah, Labid, Hassan bin Thabit dan sebagainya. Tetapi mereka ini bila berdepan dengan Al-Qur`an, mereka mengaku tentang keistimewaan Al-Qur`an dan setengahnya tegak sama membela Islam dengan  puisi-puisi mereka  seperti yang dilakukan oleh Hassan bin Thabit yang terkenal sebagai Penyair Rasulullah. Jadi keistimewaan yang ada pada Ibn Mas`ud membaca Al-Qur`an dan memahami kandungan dan hukum hakam mengistimewakan beliau di dalam mendepani pakar-pakar bahasa dan puisi zaman Jahiliyyah dan mengatasi mereka dari segi keilmuan
Keistimewaan Ibn Mas`ud dapat dilihat dari hubungan beliau dengan Rasulullah, bahawa Rasulullah s.a.w. pernah berpesan bermaksud:
``Berpegang teguhlah kamu  kepada ilmu yang diberikan oleh  Ibn Umm `abdin (bermaksud Ibn `Umar).
Bermaksud keilmuan Al-Qur`an dari segi tartil, fasahah dan tajwid dan keilmuan-keilmuan yang dapat dikeluarkan daripada kandungan ayat-ayat Al-Qur`an dan diterima langsung dari Rasulullah s.a.w.
Sesungguhnya Rasulullah suka mendengar bacaan al-Qur`an yang dibacakan kepada Baginda, khususnya dari Ibn Mas`ud:
Baginda pernah meminta Ibn Mas`ud membaca ayat-ayat Al-Qur`an, tapi Ibn Mas`ud agak kaget bagaimana Al-Qur`an yang diturunkan kepada Baginda, tiba-tiba Baginda meminbtanya membacanya.. Rasulullah s.a.w. menyatakan bahawa Baginda ingin mendengarnya dibaca oleh orang lain. Antaranya Ibn Mas`ud membaca ayat-ayat bermaksud:
``Maka bagaimanakah (keadaan  orang-orang kafir pada hari akhirat kelak) apabila kami datangkan daripada tiap-tiap umat seorang saksi (iaitu Rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka), Dan kami juga datangkan engkau (wahai Muhammad) sebagai saksi terhadap umatmu ini.
Pada hari itu orang-orang yang kafir dan menderhaka kepada Rasulullah, suka jika sekiranya mereka disamaratakan dengan bumi. Dan (pada ketika itu) mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah katapun dari pengetahuan Allah.`` (Al-Nisa`: 41-42)
Pembacaan ayat ini menyentuh hati Rasulullah s.a.w. menyebabkan Baginda menangis.  Terdapat lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang diminta Rasulullah dari orang lain membacanya.
Pada tempat dan masa yang lain di hadapan khalayak yang lain turut dibaca oleh Ibn Ma`ud yang membuka hati dan jiwa bagi yang mendapat hidayah dari Allah untuk beriman.
Ibn Mas`ud adalah menjadi contoh teladan bagi para huffaz dan qurra` pada zamannya dan keistimewaannya membaca Al-Qur`an dan mendalami kandungannya adalah terus menjadi contoh teladan kepada huffaz dan qurra` hingga kini.
Sungguhpun Ibn Mas`ud rapat dengan Rasulullah s.a.w., tetapi secara relatifnya beliau tidak banyak meriwayatkan Hadith-Hadith, kerana beliau begitu teliti dan takut tersilap dari segi  meriwayatkan. Bila beliau memperturunkan riwayat dikatakan beliau tidak tenteram kerana takut berlaku kesilapan. Di dalam Hadith Al-Arba`in oleh Al-Imam al-Nawawi hanya terdapat dua Hadith diriwayatkan oleh beliau satu daripadanya Hadith Keempat tentang kejadian manusia hingga ke akhir hayat jika pada akhir hayatnya berakhir dengan kejahatan, masuk neraka, tetapi jika diakhir dengan kebaikan masuk syurga. Sedang sebuah Haduth lagi ialah Hadith ke 14 bahawa Ibn Mas`ud berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud,
``Tidak halal darah seorang muslim, melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara, iaitu janda yang berzina, dan jiwa dengan jiwa dan yang meninggalkan agamanya yang memisahkan dari jamaah (kaum muslimin). Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Ibn Mas`ud turut sama berjuang dan bersama di dalam peperangan-peperangan yang disertai Rasulullah s.a.w, termasuklah peperangan Badar. Dalam kehidupan harian Ibn Mas`ud terkenal sebagai seorang yang salih dan bertaqwa. Kerana beliau diberi kepercayaan dan bebas berhubungan dengan Rasulullah s.a.w. sehingga beliau digelar sebagai `Peti Rahsia Rasulullah`.
Pada zaman pemerintahan Khalifah `Umar bin al-Khattab beliau telah dilantik oleh Khalifah sebagai Pemerintah di Kota Kupah dan menjalankan tugasnya dengan  baik. Tetapi pada zaman Khalifah `Uthman bin `Affan beliau tidak menyetujui sikap Khalifah `Uthman menyebabkan hubungannya dengan `Uthman tidak begitu baik, tetapi dari segi pentadbirabn beliau menjalankan tugas dengan baik dan tidak mensabotaj polisi-polisi yang dijalankan oleh `Uthman  bagi menunjukkan bahawa beliau tidak bercanggah dengan pemerintahan `Uthm
Ibn Mas`ud terkenal sebagai ilmuan pada zaman awal Islam dan qari Al-Qur`an  yang menjadi teladan bagi qari-qari  hingga sekarang.

Sekian.

October 20, 2016

ABU `UBAIDAH IBN AL-JARRAH KEPERCAYAAN RASULULLAH


BBB, 18 Muharram  1438H. =  19 Oktober 20`6 (Rabu):
Benarlah dengan sabda Rasulullah s.a.w. yang memaksudkan bahawa sebaik-baik mereka adalah yang berada pada kurunnya dan diikuti dengan kurun-kurun berikut dan seterusnya (Maksud Hadith riwayat `Imran bin Al-Hus*ayn – Jawahir al-Bukhari, tt. 357). Kita mengkagumi sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah s.a.w. menegakkan Islam. Mereka benar-benar adalah generasi pilihan, tetapi jangan  pula  lupa ada  yang malang, mereka yang tergolong sebagai penentang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya.
Antara yang tergolong sebagai kalangan terawal menerima Islam yang dicatat oleh Al-Sarraj sebagai contoh kesufian ialah Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah. Beliau adalah dari kalangan keturunan Quraisy Makkah. Sedang kaum Quraisy yang bermegah dengan kabilah dan keturunan mereka yang mulia mempertahankan status kedududukan, pegangan tradisi dan budaya mereka dan menentang habis-habisan terhadap dakwah Rasulullah s.a.w. maka Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah adalah salah seorang penerima Islam pada peringkat awal.  Beliau menerima Islam melalui Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq. Nama penuhnya ialah Abu `Ubaidah Amir bin `Abdullah Ibn al-Jarrah yang mempunyai tubuh badan yang tinggi, tetapi kurus berjanggut nipis dengan dua batang gigi hadapannya tercabut yang berkait dengan peristiwa kudus dalam perjuangannya. Dengan perwatakannya yang meyakinkan dan kejujurannya , Rasulullah menggelarkannya sebagai `Amin al-Ummah` (Kepercayaan Ummah). Gelaran ini tidak setakat gelaran semata-mata, tetapi  terbukti dengan rentetan perjuangannya.
Tatkala pengikut Nabi pada peringkat permulaan menghadapi tekanan kafir Quraisy, Abu `Ubaidah menyertai kumpulan kali kedua berhijrah ke Habasyah. Tetapi beliau tidak tenteram tidak bersama Rasulullah di dalam perjuangan menegakkan Islam. Lantaran itu beliau pulang dan bersama-sama dalam membantu perjuangan Rasulkullah s.a.w. Beliau menyertai Rasulullah dalam peperangan Badar dan turut sama di dalam peperangan Uhud. Di dalam peperangan ini  (Uhud) yang diketahui tujuan kafir Quraisy ialah untuk menghapuskan Rasulullah, sebab itu beliau terus melindungi Rasulullah. Beliau menengkis panah dari musuh terhadap Rasulullah. Pada peringkat yang lebih sengit apabila  dua gigi rantai baju perang Rasulullah melekat pada pipi Rasulullah,  Abu `Ubaidah yang sebelumnya secepat kilat menyerbu musuh dan mengkucarkacirkan mereka,  beliau menggunakan giginya mencabut satu mata rantai dari pipi Rasulullah sehingga satu batang giginya tercabut dan seterusnya mencabut satu lagi mata rantai  pada pipi Rasulullah s.a.w. sehingga gigi keduanya tecabut, sebagaimana digambarkan sebelumnya perwatakannya yang tidak mempunyai dua gigi utamanya.
Apabila rombongan dari Najran dan Yaman datang menemui Rasulullah dan menerima Islam. Pihak rombongan memohon dari Rasulullah menyertai mereka pulang dengan seorang guru yang akan mengajar dan membimbing mereka di dalam hal ehwal keislaman, maka orang yang dipilih oleh Rasulullah tidak lain dari Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah.
Kepahlawanan `Ubaidah Ibn al-Jarrah diiktiraf dalam mana beliau telah dihantar membantu kepimpinan `Umar bin al-`As  dalam  peperangan `Dzat al-Salasil` yang mana dalam ketumbukan tentera tersebut bersama ialah Abu Bakar dan `Umar Ibn al-Khattab.
Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. kesetiaan terus diberikan oleh Abu `Ubaidah terhadap khalifah-khalifah yang dilantik . Beliau memilih kehidupan  secara zuhud, taqwa, amanah dan teguh hati dan tidak terlintas dihatinya untuk mendapat habuan harta benda dan kedudukan. Beliau terus diberi kepercayaan memimpin pasukan ketenteraan. Misalnya satu kisah terkenal bahawa beliau telah dihantar bagi memimpin expedisi yang dikenali dengan `Expedisi al-Khabath`  - bermaksud `Daun`. Beliau memimpin 300 orang dengan bekalan hanya sebakul kurma. Dalam expedisi berkenaan, walaupun mereka berjimat, tetapi bekalan tidak kecukupan. Bagi mengatasi kelaparan mereka telah menumbuk daun-daun menjadi serbuk dan di makan dan daun berkenaan menjadi bekas minuman. Ia merupakan ujian bagi pasukan yang dapat mengatasi kegawatan yang dihadapi.
Pada zaman Khalifah `Umar Ibn al-Khattab setelah  Khalifah menghantar Khalid bin al-Walid ke medan tempur di kawasan pemerintahan Rum dan Parsi di kawasan Syria,, maka Sayyiduna `Umar kemudiannya membuat keputusan menggantikannya  mengambil  tempat Khalid Ibn al-Walid, tetapi surat yang tiba kepada Abu `Ubaidah dalam masa perang sedang berlaku, maka atas kepentingan strategik peperangan Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah sengaja merahsiakan surat sehinggalah peperangan selesai dan dimenangi oleh pihak Islam, maka maklumat itu baru disampaikan. Ini mencerminkan kemuliaan hati Abu `Ubaidah yang beliau tidak tamak kepada pangkat dan pimpinan. Pengambilan alih kepimpinan tentera adalah atas kepatuhan kepada arahan khalifah.
Berikut daripada itu Khalifah `Umar ibn al-Khattab pergi ke Syria, dan dari pemergiannya beliau turut membuat penilaian terhadap kepimpinan Abu `Ubaidah dan dari tinjauan berbagai pendapat, penduduk adalah berpuashati di atas kepimpinan Abu `Ubaidah. Semasa kunjungan Khalifah `Umar ibn al-Khattab dia sempat ke rumah Abu `Ubaidah dan didapati tiada apa perabut dan perhiasan di dalam  rumahnya kecuali pedang, perisai dan pelana kenderaan berkudanya. Abu `Ubaidah meneruskan hidupnya secara zuhud, taqwa dan kepercayaan yang teguh.
Semasa betugas di Syria inilah Abu`Ubaidah Ibn al-Jarrah meninggal dunia, iaitu di kawasan yang pernah menjadi sebahagian dari empayar Rum dan Parsi. Adalah Khalifah `Umar al-Khattab menyebut-nyebut bahawa Abu `Ubaidah adalah merupakan salah seorang calon yang kemungkinan akan menggantikannya, tetapi Abu `Ubaidah terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah.
Jika diperhatikan bahawa konsep sufi berdasarkan contoh yang dipilih oleh Al-Sarraj , walaupun zuhud, wara` dan taqwa sifat sufi bukan bererti mengasingkan diri dan tidak terlibat dengan perjuangan sebaliknya mereka adalah pejuang-pejuang yang berjuang di medan peperangan dan pada masa yang sama kuat beribadat, bersifat zuhud, wara`, mempunyai akhlak yang mulia dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap masyarakat dan umat. Mereka sepert Mu`adz bin Jabal, Imran bin al-Hus*ayn, Salman al-Farisi, Abu al-Darda`, Abu Dzar al-Ghifari, Abu `Ubaidah Ibn al-Jarrah sebagaimana telah dibincangkan dan ramai lagi yang bakal dibincangkan. Keutamaan dari segi kesufian ialah mereka yang jujur, patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangaNya , zuhud, wara`, amanah dan  berakhlak dengan nilai-nilai akhlak yang baik. Jika nilai-nilai berkenaan ada pada individu, masyarakat lebih-lebih lagi pada pimpinan maka ianya dapat memberi  sumbangan kepada kesejahteraan dan keamanan masyarakat dan negara.

Sekian.

October 19, 2016

ABU DZARR AL-GHIFARI PERTAHAN KEBENARAN RELA BERSENDIRIAN


BBB,  17 Muharram 1438H. = 18 Oktober 2016M. (Selasa):
Nama sebenar bagi Abu Dzarr al-Ghifari ialah Jundub bin Janadah dari kabilah Ghifar sebuah perkampungan di padang pasir di luar Makkah. Semenjak Rasulullah s.a.w. dibangkitkan dan Baginda masih menyeru agama Islam secara senyap-senyap, tetapi berita kebangkitan ini telah sampai ke telinga Abu Dzar. Berita tentang agama baru ini menggerak kuat hatinya untuk mengetahuinya secara lebih dekat. Secara persendirian Abu Dzarr merentas padang pasir ke Makkah dan berjaya menemui Rasulullah di persembunyian secara persendirian. Beliau mendengar bacaan Al-Qur`an dan penerangan dari Rasulullah tentang Islam dan lantas mengucap dua kalimah shahadah. Beliau adalah merupakan kumpulan pertama enam orang yang terawal memeluk Islam. Abu Dzarr seorang keras pendirian dan tidak takut menghadapi ancaman. Beliau bertekad tidak akan pulang ke perkampungan Ghifari, tanpa mengumumkan tentang Islamnya. Dia pergi ke Baitullah dan mengumumkan pengislamannya kepada orang ramai, menyebabkan beliau dipukul. Berita sampai kepada `Abbas bin `Abdul Muttalib dan beliau pergi mengingatkan kepada pembesar-pembesar Quraisy bermaksud,
``Tuan-tuan adalah pedagang-pedagang yang berulang alik antaranya melintasi kampung Ghifari, tindakan tuan-tuan terhadap Abu Dzar mengundang bala yang mungkin mereka  membuat  sekatan  terhadap jalan perdagangan.``
Abu Dzar bertanya Rasulullah apa yang seharusnya dilakukan, beliau dinasihati Rasulullah agar pulang mendakwah kepada penduduk kampungnya. Sekembalinya Abu Dzarr ke kampung, beliau telah berjaya mengislamkan semua kaumnya baik kecil, besar, tua  muda, lelaki dan perempuan, bahkan lebih daripada itu beliau juga turut mengislamkam kabilah Aslam yang berjiran dengan kampungnya.

Apabila Hijratul Rasul s.a.w. dan sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada Rasulullah s.a.w. Abu Dzar memimpin kedua-dua kabilah – Ghifari dan Aslam sama berhijrah dan menyokong Rasulullah. Pada ketika kesampaian kedua-dua kabilah di pinggir Madinah dan kelihatan debu padang pasir menggelap pandangan, pada jangkaan penduduk Madinah ada serangan musuh dari pihak Quraisy, tetapi ternyata yang datang mengukuh sokongan ialah kabilah Ghifari dan Aslam yang sungguh menggembirakan Rasulullah s.a.w. dan juga penduduk Madinah. Menyambut mereka Rasulullah mengucapkan ungkapan yang menggembirakan mereka . Maksud sabda Rasulullah s.a.w.
``Kabilah Ghiffar yang di ampunkan Allah kepada mereka. Dan
Kabilah Aslam yang Allah menyelamatkan mereka.``
Abu Dzarr bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat sama berdakwah dan berjihad menyibarkan Islam serta turut mendalami keilmuan-keilmuan Islam yang disampaikan Rasulullah. Abu Dzarr sendiri meriwayatkan Hadith-Hadith Rasulullah s.a.w. antara Hadith bermaksud:
Dari Abi Dzarr  Jundub bin Junadah dan Abi `Abd al-Rahman Mu`adz bin Jabal r. `anhuma daripada Rasulullah s.a.w. bersabda, bermaksud:
``Takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikutlah kejahatan dengan kebaikan boleh menghapuskannya dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Meriwayatkannya oleh Al-Tirmidzi. Dan dikatakan Hadith Hasan dan pada setengah naskhah Hasan Sahih.
Pengajaran dari Hadith ini menjadi pegangan Abu Dzar. Dia menegakkan kebenaran dan tidak takut kepada siapa melainkan Allah, walaupun tindakannya menyebabkan beliau kehilangan kawan.
Menyebut tentang Abu Dzarr Al-Sarraj memetik maklumat berhubung dengannya dengan mengatakan.
``Adapun mengenai  Abu Dzarr r.a., maka sesungguhnya diriwayatkan daripadanya, bahawasanya ia berkata, ``Perdirianku tentang kebenaran tentang Haqq  Allah Ta`ala, menyebabkan tidak ada yang tinggal bersamaku seorang kawan. Sesungguhnya takutku pada hari hisab tidak tinggal pada tubuhku sebarang daging. Dan keyakinanku pada pahala dari Allah Ta`ala hingga tidak ada sesuatu di rumahku.
Kekerasan Abu Dzar di dalam menegakkan kebenaran dapat dilihat dari sikapnya terhadap Mu`awiyah bin Abu Sufyan semasa menjadi governor di Syria semasa pemerintahan Khalifah `Uthman bin `Affan dan Abu Dzarr juga diutuskan ke sana dalam rangka mengukuhkan pemerintahan dan agama Islam di sana. Abu Dzar tidak menyenangi sikap Mu`wiyah bin Abu Sufyan yang hidup bermewah-mewah. Dia menentang secara terbuka dan berdebat dengannya, menyebabkan Mu`awiyah tidak selesa. Apa lagi Abu Dzar menubuh sebagai satu NGO yang terdiri dari suara rakyat jelata yang menyuarakan ketidaksenangan mereka terhadap sikap Mu`awiyah yang melampau-lampau dari segi kemewahan. Mu`awiyah merasa kedudukannya tergugat , kerana ia bukan saja ditentang oleh Abu Dzarr, tetapi oleh rakyat jelata, menyebabkan Mu`awiyah menulis surat kepada `Uthman yang menganggap  tindakan Abu Dzarr merosakkan kestabilan dan keamanan penduduk. Sayyiduna `Uthman menurut kehendak Mu`awiyah  dan memanggil Abu Dzarr pulang ke Madinah bagi memudahkannya mengawalnya.
Oleh kerana pihak pemerintah tidak mendengar kritikannya, maka apabila kemudiannya  beliau ditawarkan untuk menjadi Amir di Iraq, maka beliau menjangka beliau akan menghadapi masalah yang sama sebagaimana di Syria, lantaran itu tawaran yang dibuat kepadanya ditolak. Beliau tidak memandang pangkat dan elaun bulanan yang bakal didapatinya, apa yang dipentingkan ialah kebenaran dan perjalanan menurut batas keislaman.
Pada akhir hayatnya Abu Dzarr mengambil keputusan untuk mengasingkan diri dari masyarakat. Dia dan isterinya memilih tempat di Padang Pasir – tempat bernama Rabazah. Di sini dia bersama isterinya menghabiskan sisa-sisa hidup dengan beribadah dan mendekati diri dengan Allah. Selama lebih dua dekad dia berjuang bagi menegakkan Islam dan meninggal dalam keadaan dagang. Tepat sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. berhubung dengan episod kehidupan Abu Dzarr yang bermaksud:
``Allah merahmati Aba Dzarr, dia berjalan berseorangan (untuk menemui Rasulullah untuk menerima Islam), dia  mati berseorangan dan akan dibangkitkan secara berseorangan.``
Demikian episod hidup seorang yang berprinsip. Dia meninggal terus berpegang dengan prinsip kebenaran.

Sekian.

October 18, 2016

ABU AL-DARDA`: DARI KESERONOKAN HARTA KEPADA KENIKMATAN JIWA


BBB, 16 Muharram 1438H. = 17 Oktober 2016M. (Isnin):
Abu Nasr al-Sarraj mengambil Abu al-Darda` dari kalangan sahabat  sebagai contoh kesufian  di dalam kehidupan kerohanian.
Siapa Abu al-Darda`, dapat ditanggapi dari petikan ringkas berhubung dengan tokoh kerohanian   ini. Catatan Al-Sarraj adalah sebagaimana berikut:
``Adapun Abu al-Darda` r.a., maka sesungguhnya ia telah berkata:
``Adalah aku seorang saudagar pada zaman Jahiliyyah, maka sesungguhnya aku telah masuk Islam, maka aku berkehendak menghimpunkan antara perniagaan dan ibadah, maka aku tidak mampu menghimpun antara keduanya. Aku merasa ibadah lebih memberi kesan kepadaku daripada perniagaan. Katanya ditanya (mendapat fikiran)  Ummal-Darda` r.`anha tentang kelebihan ibadat Abi al-Darda` r.a., maka katanya, tafakkur dan i`tibar.
Dapat difahami bahawa Abu al-Darda` sebelum Islam adalah saudagar atau tokoh perniagaan seperti Abu Sufyan dan sebagainya. Ia tergolong sebagai hartawan pada zamannya. Dia sebenarnya dapat mencapai keseronokan  daripada kekayaan harta yang dimiliki. Namun selepas keislamannya dia menemui kenikmatan yang lebih tinggi dari keseronokan kekayaan yang didapati. Dia mau merangkumi dan memiliki secara serentak antara keseronokan memiliki harta yang dengan banyak kemudahan yang dapat dicapai berbanding dengan yang tidak berharta dan dalam masa yang sama dia juga mau mencapai semaksimum kenikmatan dari segi kerohanian ! Sebenarnya hasrat sedemikian bukan menjadi larangan di dalam Islam, lantaran ramai tokoh yang kaya dan berkedudukan di dalam Islam dan dipandang tinggi dari segi agama dan masyarakat, seperti Sayyidina `Uthman bin`Affan, Abdul Rahman bin `Auf dan ramai lagi. Lagi pula dengan mempunyai harta banyak kebajikan yang dapat dilakukan . Misalnya  dengan mempunyai harta yang banyak dapat dikeluarkan zakat bagi membantu asnaf-asnaf, dapat memberi sedekah dan bantuan, dapat mewakafkan kepada orang ramai dan berbagai kebajikan yang dapat dibuat. Tetapi bagi Abu al-Darda` merasakan bahawa dia tidak dapat mencapai kedua-dua tujuan secara  serentak dan maksimum, baik mencari harta untuk kebajikan dan mencapai kesempurnaan ibadat dalam masa bersamaan.
Abu al-Darda`sebenarnya sudah dapat merasai keseronokan memiliki harta kekayaan yang ketara keseronokan bersifat nyata, misalnya mempunyai kediaman yang besar, mempunyai kenderaan yang selesa , berpakaian yang mahal, makan minum yang lazat dan sebagainya. Umumnya keseronokan dirasai secara fizikal dan nyata. Kini dengan mendalami keilmuan, hikmat dan hakikat didapati, bahawa nikmat akal dengan berilmu lebih tinggi darjatnya daripada nikmat kekayaan yang bersifat nyata. Bukankah dengan berilmu banyak pengetahuan dinikmati, banyak rahsia-rahsia kejadian Allah dapat difahami. Ianya merupakan nikmat akli yang tidak boleh dibeli dengan harta lahiri, juga Abu al-Darda` melalui berbagai pengajian keilmuan, khususnya yang bersifat rohani didapati bahawa, ianya lebih nikmat dan membahagiakan jiwa dan memberi ketenangan yang tidak dicapai melalui harta. Lantaran itu Abu al-Darda` memilih dan memberi tumpuan kepada ilmu dan aspek-aspek kerohanian.
Abu al-Darda` menuju kepada apa yang dikatakan oleh Umm al-Darda`, iaitu kepada tafakkur dan i`tibar dari kejadian Allah yang mendorong diri dan jiwanya kepada kekaguman terhadap ciptaan Allah, ta`abbudiyyah terhadapNya dan kecintaan terhadapNya. Semuanya adalah merupakan kenikmatan akal, jiwa dan rohani yang bersatu ke dalam dirinya.
Adalah satu yang lumrah apabila akal tergarap dengan kefahaman terhadap hakikat alam dan rohani meningkat tinggi dari persepsi dan penghayatan, maka ianya menggarap jiwa yang mengalami dan menghayati  dan meningkat jiwa berkenaan dari jiwa yang biasa kepada akal dan jiwa yang gemerlap dengan keindahan dapatan dan kehalusan perasaan, maka adalah menjadi kebiasaan membawa kepada  seseorang itu terkeluar dan terhambur dari kata-katanya sebagai kata-kata hikmat yang mendalam  maknanya. Ini misalnya berlaku kepada Sayyiduna `Ali bin Abi Talib k.w. yang mana minda dan jiwanya  bagai perbendaharaan intan permata, dan setiap yang terkeluar dari mulutnya ianya sebagai taburan intan permata. Dalam maksud terkeluar kata-kata hikmat yang tinggi maknanya. Demikian adalah menjadi kebiasaan bagi tokoh-tokoh rohani yang mendalam dari segi kerohanian, maka apa yang diucapkankannya mendalam dan indah berseni rohani dari segi ungkapan sebagaimana dapat dihayati dari kata-kata Al-Junayd, Sari al-Saqati, Al-Tustari,  Zakariyya al-Ansari dan sebagainya. Ada pula ungkapan-ungkapan yang bersifat falsafah dan rohani sebagaimana yang dingkapkan olehj  Al-Shadzili, Ibn `Ata Allah al-Sakandari, Ahmad Zarruq, Ibn `Ajibah dan sebagainya.
Dalam perkembangan jiwanya dari orientasi ibadat dan kerohanian Abu al-Darda` terarah kepada peningkatan perbendaharaan dalaman dirinya. Orientasi utama yang mempengaruhi  diri dan ungkapan-ungkapannya adalah dari ayat-ayat- Al-Qur`an yang mempunyai aspek kerohanian dan juga hakikat-hakikat kejadian. Dalam hal ini boleh dikatakan Abu al-Darda` antara yang mula mencetuskan pandangan –pandangan ketasawufan secara rohani dan kefalsafahan. Misalnya  ungkapan yang dikaitkan dengannya, seperti,
``Kebaikan, walaupun sebesar zarrah dari orang bertaqwa lebih berat dan lebih baik dari orang yang terpedaya dan lalai.``
Dan katanya tatkala beliau diminta panduan, maka dijawabnya secara tawaduk dan merendah diri, katanya;
``Aku bukan ahli renang... aku takut tenggelam !. (Petikan dari Sejarah 133 Wira Terbilang, 2009: 248-249).
Dalam sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh Abu al-Darda` bermaksud:
Daripada Abi al-Darda` r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w., ``Adalah dari do`a  Nabi Daud a.s. Ya Allah sesusungguhnya aku memohon kecintaan Engkau dan kecintaan orang yang mengasihi Engkau dan kerja yang menyampaikan daku kecintaan akan Dikau. Wahai Tuhanku, jadikanlah kecintaan Engkau  lebih cinta kepadaku dari diriku dan keluargaku dan daripada air sejuk.`` Riwayat Al-Tirmidzi.
Tidak banyak Hadith yang diriwayatkan oleh Abu al-Darda` tetapi Hadith di atas menjadi amalan dan kecintaannya. Kenikmatan yang jauh berbeza dari keseronokan harta yang pernah dikecapinya.

Sekian.

October 17, 2016

SALMAN AL-FARISI PENCARI KEBENARAN DAN PAKAR STRATEGIS PERTAHANAN


BBB. 15 Muharram  1438H. = 16 Oktober 2016 (Ahad):
Dalam masa Rasulullah s.a.w. sedang menghadapi berbagai sekatan semasa  berdakwah di Makkah, seorang anak muda tampan yang terkenal dengan nama Salman di Parsi masih mengikuti agama tradisi kaumnya – Agama Majusi di sebuah pekan di Isfahan, Parsi, Bapanya seorang penghulu di pekan yang di diami. Antara tugas yang dilakukan oleh Salman ialah menyalakan obor yang disembah di tempat ibadatnya. Di dalam menghadapi rutin tugasnya, ia pernah meninjau ke luar pekannya dan bersua dengan tempat ibadat kaum Nasrani yang berasal dari Syria. Tertarik dengan amalan dan ibadat mereka yang dilihat lebih teratur berbanding dengan penyembahan api  Salman pernah menyelinap memerhatikan upacara yang dilakukan mereka. Dia tertarik dan melalui  penditanya dia menyatakan keinginannya  untuk memeluk agama Kristian dan dia diterima baik. Walau bagaimana dia masih tidak tenteram dengan agama Nasrani yang dianuti. Pada satu masa dia bertembung dengan rombongan kafilah `Arab yang datang ke Syria, dia mendapat maklumat tentang kebangkitan Rasul s.a.w. Jiwanya mendesak untuk mencari kebenaran dan  mau membuat bandingan antara agama Majusi dan Kristian, tergerak untuk bergerak ke tanah `Arab bagi mengetahui lebih lanjut tentang kedatangan agama baharu - Islam itu. Beliau bergerak ke negeri `Arab dan mencari panduan ke tempat yang mau dituju – tempat agama baru Islam. Ia mendapat perolongan orang Yahudi, tetapi malangnya Yahudi berkenaan telah menjualnya kepada Yahudi dari Madinah, iaitu Yahudi dari  Banu Quraiz*ah dan dibawa ke Madinah menjadi hamba bagi keluarga  Yahudi berkenaan.
Kebetulan masa Salman dibawa ke Madinah, berlakunya peristiwa Hijratul Rasul s.a.w. Berita tersebut sampai kepada Salman dan dia bercakap-cakap dengan tuannya yang beragama Yahudi itu tentang perutusan Rasulullah s.a.w. Percakapannya tidak digemari tuannya, bahkan Salman dipukul.
Semasa Hijrah pada peringkat awal dan yang berhijrah, termasuk Rasulullah s.a.w. tiba di Quba` secara senyap-senyap beliau menemui Nabi s.a.w.dan mendapat penerangan dari Rasulullah sendiri tentang Islam. Melihat kepada Rasulullah yang mempunyai kehaibatan dari segi wajah, tampan dan berkesan dari segi dakwah dan kepimpinan, lebih-lebih lagi agama Islam dilihat secara praktik dari segi pegangan keimanan, amalan dan perhubungan, Salman  memeluk agama Islam dan membebaskan diri dari belenggu kehambaan di bawah kaum Yahudi Bani Quraiz*ah. Dalam kata lain Salman bergabung diri dalam menyambut kehadiran Nabi dalam rangka hijrah Baginda ke Madinah. Salman bersama kalangan Ansar dan Muhajirin sama menegakkan negara Islam dan mengisinya dengan pembangunan dan pengimarahan.
Salman yang kemudiannya dikenali dengan  Salman al-Farisi – kerana berasal dari Parsi, menemui di Madinah apa yang dicari-cari selama ini. Dengan berepegang kepada Islam dapat memenuhi tuntutan mentalnya yang selama ini dicari dari agama Majusi, Nasrani, bahkan Yahudi tidak diketemui,. Kepuasan akli tentang Ketuhanan dan rohani dengan pengibadatan ditemuinya di dalam Islam. Dia berada pada tempat sumber Islam itu sendiri dan dia dapat mengikuti perkembangannya dan dia sama  dapat mengikuti secara `life` dan berada di  bawah pimpinan Rasulullah s.a.w. dapat berjamaah bersama dan mengikuti berbagai perkembangan yang berlaku. Dia dapat mengikuti bersama kehangatan peperangan Badar dan Uhud dan merasa syukur di atas kemenangan dan bersabar dan berusaha membela Islam.
Salman Al-Farisi dapat merasa dan terlibat dengan jihad bagi mempertahankan Islam, bahkan apabila pihak kafir Quraisy bersekongkol dengan Yahudi di Madinah (Bani Quraiz*ah) untuk menyerang Madinah dalam mana pihak Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan dsengan 24,000 tentera merancang mau menyerang Madinah dan Yahudi Quraiz*ah menyerang dari belakang di dalam Madinah, maka Rasulullah s.a.w. bermesyuarat dengan sahabat-sahabat bagaimana mempertahankan Madinah. Berbagai cadangan dibuat, Salman al-Farisi membuat cadangan yang sebelum ini belum pernah dilakukan peperangan antara Quraisy dan orang Islam, iaitu cadangan menggali parit pada bahagian tanah rata, yang bahagian lain di kelilingi bukit. Cadangan Salman al-Farisi diterima. Dengan itu semua  penduduk Madinah termasuklah Rasulullah dan para sahabat, khususnya Salman al-Farisi sama bekerja bergotong- royong menggali parit bagi menyekat kemaraan tentera Quraisy ke dalam bandar Madinah.
Peristiwa penyerangan ini berlaku pada tahun ke 5 H. Bila tentera-tentera Quraisy datang menyerang, mereka terkejut melihat parit (Khandak) digali keliling kota Madinah yang menghalang mereka dan kuda-kuda mereka untuk merentasi dan melompat masuk ke kawasan kota Madinah. Ini menyebabkan tentera Quraisy terpaksa menunggu dan memasang khemah berhadapan dengan kawasan khandak. Dalam pada itu pihak pengintip dari kalangan Islam telah menjalankan tektik memecahbelah dan memfitnahkan mereka dan menjadikan mereka ragu. Akhirnya dengan pertolongan Allah turun ribut pasir yang kuat yang mencabut khemah-khemah mereka dan menterbalikkan peralatan mereka. Mereka juga menyangkakan pihak tentera Islam menyerang mereka menyebabkan mereka cabut lari dan meninggalkan medan perang. Perang Khandak ini juga dikenali dengan `Perang Ahzab` kerana puhak musuh – Quraisy bersekutu dengan pihak Yahudi di Madinah.
Firman Allah di dalam Surah al-Ahzab yang menggambarkan peperangan tersebut, bermaksud:
``Wahai orang-orang yang beriman, kenangkanlah ni`mat Allah yang melimpahkannya kepada kamu, pada masa kamu didatangi oleh tentera-tentera (al-Ahzab), lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang kencang) serta angkatan tentera (dari malaikat) yang kamu tidak dapat melihatnya dan (ingatlah) Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan. `` (Al-Ahzab: 9).
Salman hidup di Madinah di dalam keadaan sederhana berqana`ah dan zuhud, meskipun dia diberi tugas sebagai penjaga bagi sebahagian kawasan di Madinah dan mempunyai elaun tetap, tetapi dia tidak mengambil bayaran tersebut, sebaliknya untuk membiayai kehidupan beliau dengan isterinya dia bekerja menganyam daun khurma bagi membuat bakul dan sebagainya dan bergantung pendapatan dari usahanya. Rumah kediamannya di pinggir Madinah amat kecil yang tinggi atapnya sekadar telus untuk berdiri. Namun dia dan isterinya merasa bahagia dengan kehidupan mereka. Salman al-Farisi menghabiskan usia tuanya dengan beribadat dan mendekati diri kepada Allah. Beliau berkesempatan dengan zaman tiga orang khalifah, dan meninggal pada zaman Khalifah `Uthman bin `Affan.
Ketokohan dan perwatakan Salman al-Farisi adalah perwatakan yang kukuh dari segi tasawuf. Seorang pencari kebenaran dan merupakan turunan Parsi terawal menerima Islam. Banyak jasanya di dalam menegakkan Islam. Beliaulah yang mencadangkan kepada Rasulullah s.a.w. agar menggali parit keliling Madinah bagi mempertahankan Madinah dari seranmgan kuffar Makkah yang bersekongkol dengan Yahudi di Madinah yang menyebabkan rancangan kuffar untuk menawan Madinah gagal.
Perwatakan dan pembawaan Salman al-Farisi mencerminkan peribadi dan akhlak yang tinggi. Al-Sarraj memilihnya sebagai salah seorang contoh kesufian di dalam pendekatan  tasawufnya..

Sekian.