September 30, 2016

HARAP DALAM SKEMA HAL


BBB, 27 Dzul Hijjah 1437H. =  29 September 2016 (Khamis):
Jika dilihat kepada beberapa keilmuan Islam, khususnya keilmuan tiga serangkai, iaitu akidah, fiqh dan tasawuf (termasuk akhlak), masing-masing mempunyai  pendekatan dan ciri yang membezakan antara keimuan berkenaan. Akidah adalah ilmu yang membicarakan antara pokok utama mengenai ketuhanan bersifat rasional dan mempunyai pendekatan yang kemas dan penggunaan istilah yang tepat dan tidak boleh berlebihkurang dan seharusnya tidak membuka ruang kepada sebarang kekeliruan. Manakala fiqh lebih bersifat peraturan dan undang-undang. Tiap bidang dalam bidang berkenaan ada huraian dari segi lughah dan istilah-istilah, hukum dan rukun dan sah serta batal. Manakala bidang tasawuf yang ada didalamnya aspek rohani dan seni rohani, lebih membicarakan aspek dalaman dan menekankan pembersihanan rohani dan ada perjalanan kualiti rohani dalam menuju Ilahi. Berlainan dengan akidah dan fiqh  seharusnya mempunyai istilah yang ketat dan tepat, maka di dalam tasawuf penggunaan istilah kadang-kadang dipengaruhi oleh  elemen wujdan dan seni rohani. Bahasanya kadang-kadang nipis melayang dan bercabang makna dan berintuisi rasa. Contoh puisi-puisi cinta ilahi dan gambaran-gambaran kerohanian yang intuitif  sifatnya. Namun aspek-aspek yang berhubung dengan ketuhanan autoriti akidah seharusnya mengatasi aspek ketasawufan agar tidak menimbulkan kekeliruan.
Dalam membicarakan persoalan hal maka kita dapati ada tahap-tahap perjalanan kualiti yang disusun secara seturut yang keseturutan juga bersifat subjektif dan kualitatif. Keseturutan dan perkembangan adalah menurut peningkatan kualiti hal yang dilalui oleh seorang yang menjalani peningkatan kualiti hal yang di dalamnya bukan saja bersifat subjektif, bahkan psikologi. Sebagaimana sifat hal yang merupakan suasana yang berlaku pada hati dan tidak kekal, tetapi di atas tidak kekal dan boleh berlalu seorang pejalan kerohanian berusaha menggapai tahap-tahap di dalam istilah subjektif , ``Mendekati Ilahi`. Iaitu melalui kualiti rohani yang diistilah bermula dari al-qurb (dekat), al-mahabbah (kasih cinta0, al-khauf (takut), al-raja` (harap), al-shauq (mesra), al-uns (jinak), al-tama`ninah (tenteram), al-mushahadah (penyaksian) dan al-yaqin (yakin).
Mengenai persoalan `al-raja` (harap), maka ianya ada semacam penggunaan konsep tashbih antara hubungan sesama alamiah dan ketuhanan yang sudah tentu tidak mempunyai persamaan dengan tahap ketuhanan. Walau bagaimana di dalam kehidupan dan muamalah kemasyarakatan biasa, seorang pekerja di dalam sesebuah organisasi misalnya untuk memperbaiki dirinya dalam hiraki pekerjaan di dalam kalangan pekerja-pekerja, dia tentu berharap dia dapat meningfkatkan diri dari segi kualiti pekerjaan, hasil pengeluaran dan dapatan, lantaran itu dia berusaha menunjukkan prestasi terbaik, maka dengan itu dia berpeluang meningkat dan dalam istilah yang makin mendekati dan mendapat penerimaan dan sanjungan dari majikannya yang mungkin dia akan lebih diberi promosi dan kedudukan.
Tashbih sedemikian juga dapat dilihat dari segi susunan, khussnya yang disusun oleh Al-Sarraj yang mungkin memberi faedah lebih dari satu tujuan. Pertama menjadi pendekatan yang memudahkan pembicaraan teantang aspek-aspek kualiti kerohanian dan kaedah-kaedah peningkatan. Kedua pengamal kerohanian berkenaan dapat menyedari sirat (jalan) kualiti rohani yang harus dijalani dan yang ditujui yang seharusnya  ` ikhlas`  dari segi praktik rohani di dalam menuju bahkan mendekati Ilahi yang semestinya bersifat subjektif dan rohani sifatnya yang kesannya memperbaiki dan meningkatkan kerohanian oleh pengamal kerohanian tersebut.
Berhubung dengan  `al-raja` (harap) yang menjadi tahap di dalam hal itu, kata Al-Sarraj, ``Al-raja`` ialah hal yang mulia. Al-Sarraj mengambil hujah dari firman Allah Ta`ala yang bermaksud:
``Dan adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu ikutan yang baik bagi siapa yang mengharap Allah dan hari kiamat.`` (Al-Ahzab: 21) dan firmanNya lagi yang bermaksud:
``Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut dengan azabNya.`` (al-Isra`: 57).
Dan pada ayat yang lain firman Allah bermaksud:
``Maka siapa yang mengharap menemui Tuhannya, maka hendaklah ia mengamal dengan amalan yang salih dan dia tidak mensyirikkan dengan hamba Tuhannya akan sesuatu.`` (al-Kahfi: 110).
Demikian dengan maksud sabda Nabi s.a.w. bermaksud:
``Jikalau ditimbang takut seorang mu`min dan harapnya nescaya berimbang.``
Dalam erti kata yang lain penggunaan konsep raja` di dalam pendekatan hal di dalam tasawuf adalah menurut istilah yang terdapat di dalam Al-Qur`an dan Hadith Rasulullah s.a.w.  Harap ini dijadikan salah satu skema hal di dalam pendekatan tasawuf.
Ini didukung dan diperkembangkan oleh tokoh-tokoh sufi. Umpamanya berkata Abu Bakar al-Warraq:
`Dengan al-raja Allah merehatkan hati orang-orang mumin yang takut dan jikalau tidak dengan raja` nescaya rosaklah  diri mereka dan pudar akal mereka.``
Menurut Al-Sarraj `al-raja``  ada tiga bahagian. Iaitu raja` pada Allah, raja` pada keluasan rahmat Allah dan raja` pada pahala dari Allah.
Adapun raja` pada Allah Ta`ala, ialah seorang hamba yang tahaqquq di dalam raja`, maka dia tidak mengharap dari Allah sesuatu, melainkan Allah.
Raja` pada keluasan rahmat Allah ialah dengan mengetahui kemuliaan Allah kelebihan dan PemurahNya, maka menyegarkan raja`hamba  kepada Allah.
Adapun raja` pada pahala dari Allah ialah bagi tahap murid yang mengharapkan raja` secara langsung.
Raja` ialah bersifat tafa`ul disertai amal dan diiringi do`a. Harapan hanya kepada Allah.
Dalam raja`  ada elemen positif yang bersifat tafa`ul terhadap Allah bahawa Dialah yang memustajabkan do`a dan meluluskan permohonan.
Raja` mengandungi elemen psikologi dan kekuatan rohani yang selari dengan tuntutan Islam, bahawa seorang Islam tidak seharusnya berputus asa. Dia berkeyakinan dan pergantungan hanya kepada Allah.

Sekian.

September 29, 2016

TAKUT KEBALIKAN CINTA, MENDEKATI DIRI DENGAN ILAHI


BBB, 26 Dzul Hijjah 1437H. =  28  September 2016 (Rabu):
Dari segi pendidikanb ada dua pendekatan, iaitu pendekatan cinta dan pendekatan takut yang menggerunkan. Pendekatan cinta adalah pendekatan mesra, secara baik dan kasih sayang sehingga yang dididik sama ada anak, pelajar dan sebagainya  rapat dan mengikut dan terdidik dengan didikan yang dilakukan. Ini sebagaimana yang telah dibicarakan. Pendekatan kedua ialah pendidikan yang bersifat takut yang menggerunkan, pihak yang dididik dikenakan tindakan kekerasan jika tidak menurut aturan, disiplin dan apa yang dididikkan. Kedua-dua pendekatan yang menggunakan kaedah mendapat habuan jika diikuti dan kaedah hukuman jika tidak diikuti  kedua-duannya memberi kesan dan dapat digunakan menurut kesesuaian.
Apa yang dibincangkan adalah merupakan pendidikan yang bersifat secara langsung. Di sana ada pendidikan yang bersifat kasih sayang dan hukuman berlaku dan dialami secara tidak langsung di dalam kehidupan. Penghidupan alamiah yang dari satu pihak dilihat mendidik secara lembut, bahawa Allah Ta`ala menjadikan  alam secara indah dan peraturan yang teratur dan mengkagumkan bahawa cakerawala bertukar siang dan malam, semua planet, bintang-bintang bergerak di atas paksi masing-masing, bertukar cuaca dan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang memberi rezeki dan kehidupan kepada manusia. Semuanya menimbulkan kefahaman dan keinsafan tentang kebesaran Yang Maha Pencipta dan manusia yang salah satu dari kejadian turut patuh dan selamat,, sebab itu manusia yang terdidik secara lembut ini patuh dan taat kepada aturan dan risalah yang dihantar oleh Allah melaluiu rasul-rasulnya dan risalah alamiah yang terus memaparkan maklumat dan kepatuhan yang manusia setia di dalamnya adalah sejahtera dan selamat.
Satu aspek lagi melalui pendidikan secara keras yang menjadikan diri takut dan gerun yang jika tidak dipatuhi boleh membawa ancaman, kegerunan dan kerosakan kepada manusia. Kegerunan yang dialami manusia, misalnya mengalamai penyakit yang mengancam yang jika tidak diikuti boleh mengancam dan kematian. Faktor alamiah, misalnya keingkaran yang menyebabkan diturunkan bala bencana yang mengancam kehidupan dan kemusnahan. Misalnya berlakunya gempa yang meruntuh dan memusnahkan muka bumi, kediaman dan nyawa manusia dalam jumlah yang banyak, berlaku ribut taufan yang menenggelam  manusia  dan meruntuhkan  bangunan, memusnahkan tanaman dan harta bendsa. Begitu juga akibat dari persengkitaan, berlakunya peperangan dan pembunuhan, maka banyak berlaku kematian, hilang ketenteraman dan hilang nikmat kehidupan. Semuanya ini dan segala ancaman-ancaman yang lain mengajar dan mendidik manusia memahami dan cuba mematuhi aturan-aturan kehidupan agar dapat hidup dengan aman.
Dalam pengajaran Islam sendiri diperingatkan oleh Allah melalui perutusan rasul-rasul agar mematuhi perintah Allah dengan melakukan suruhan-suruhan dan menjauhi larangan dan ikut aturan alamiah, juga  ditentukan oleh  shara`agar dapat hidup dalam selamat dan menjadi mereka yang patuh dan taat.
Dari segi  hal khauf (takut) dan mahabbah menurut al-Sarraj membawa kepada dua  keadaan. Antara mereka dibawa kepada hal  takut dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta`ala. Antara mereka diberat kepada rasa cinta, kebalikan dari rasa takut. Ia bergantung kepada pemberian Allah di dalam membahagikan pengalaman hati daripada tasdiq dan  hakikat keyakinan. Ini bergantung pada kashaf keghaiban. Kalau hatinya menyaksi kedekatan yang membawa kepada ta`zim kepadaNya dari segi kehaibatan dan kekuatanNya, maka membawa yang demikian kepada takut, malu dan mengasing diiri. Jika disaksi hati dengan kedekatan akan kelembutan  cipta Allah, ihsan dan kasih sayang membawa kepada cenderung kepada mahabbah.
Menurut Al-Sarraj takut atau khauf di atas tiga wajah:
Perama dinamaklan khauf  segera lantaran keimanan, Firman Allah bermaksud ``
``Jangan kamu takut kepada mereka itu dan takutlah kepada Aku (Allah) jika kamu beriman.
Kedua khauf pertengahan firman Allah bermaksud:
``Dan orang yang takut akan keadaan berdirinya di mahkamah Tuhan (untuk dihisab) disediakan baginya du syurga.`` (Al-Rahman: 46).
Ketiga: Khauf am berdasarkan firman Allah bermaksud:
``Mereka itu takut pada hari berbolak-balik hati-hati mereka dan penglihatan.`` (Al-Nur: 37).
Walaupun dalam pendekatan yang bersifat hal ini diasing dan dipisahkan antara sifat cinta dengan sifat al-khauf  dalam mana Hal cinta dari mengkagumi terhadap  kekuasaan Allah, ciptaanNya yang indah sifatNya yang latif kepada hamba rahmat dan rahim dan manusia pula menerima rahmat dan kasih sayang dari Allah dan berbagai nikmat dan kurniaan membawa mereka merasa kasih dan cinta terhadap Allah dengan meningkatkan ketaatan dan ibadat dan melakukan berbagai kebajikan, manakala dari segi khauf kerana gerun dan takut dengan ancaman, kemusanahan dan kerosakan yang berlaku dan banyak mendepani peristiwa yang menakut dan mendukacitakan membuat manusia juga taat lantaran trakut menerima balsan dari Allah yang lebih-lebih lagi menerima azab jika  melakukan kejahatan dan tidak beribadat, maka jadilah mereka orang beribadat dan dekat dengan Allah.
Namun dari segi realiti dan praktik kedua-dua hal ini, yakni nikmat dan khauf, boleh berlaku secara bertukar ganti dalam diri hamba, maksud bahawa pada waktu tertentu dia menerima nikmat dari Allah dalam masa tertentu jiwanya lembut dan disertai rasa terharu, maka terbetik rasa kasih mesra terhadap Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Mengetahui, jadi mesra dengan rasa cinta, tetapi dalam masa yang lain, dia melalui dan mengalami peristiwa yang menakutkan diri, misalnya terancam dan hilangnya keamanan, mengalami kerugian, kemalangan, kematianm atau hukuman dari kesalahan menjadikan dia seorang yang takut, takut kerana dosa-dosa yang dilakukan, takut akan menerima hukuman di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Ini semuanya membawanya kepada keinsafan dan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan, lantas dia menjadi orang baik, hasil dari kebimbangan dan ketakutan terhadap Allah.
Dalam praktiknya, antara cinta dan takut atau khauf mungkin bertukar ganti dalam  pengalaman diri dan mungkin juga berlaku secara bersama atau serentak. Jadi kedua-dua elemen dapat mencanai dan mendidik diri dengan rasa cinta terhadap Allah dan dalam masa yang sama rasa takut terhadap Allah dari amalana-amalan yang tidak baik. Kedua-dua elemen dapat  mentarbiah dengan dua pengalaman yang mesra dan menakutkan yang mendekatkan diri kepada Allah. Pendeknya hal al-mahabbah dan al-khauf penting di dalam mentarbiah diri di dalam mendidik diri dan ketasawufan agar diri dapat mendekati Allah Ta`ala.

Sekian.

September 28, 2016

BERBAGAI JENIS CINTA, SEBAB, MARTABAT DAN HARAPAN


BBB,  25  Dzul Hijjah 1437H. = 27  September  2016 (Selasa).
`Al- Mahabbah` atau `Cinta`  ialah salah satu `Hal` yang berlaku pada hati. Ia adalah perasaan halus mesra yang diakibatkan oleh rasa kemanusiaan, kasih sayang, kenikmatan  dan kesyukuran. Ia adalah `kesedaran` yang diberi Allah yang `mengasyikkan` manusia menerima kurniaan `Cinta`.
Cinta adalah beberapa pecahan. Pertama `Cinta Kemanusiaan`, ialah kesedaran tinggi pada jiwa manusia yang timbul rasa kemanusiaan dan `Cinta Sejagat`, bahawa tiap manusia adalah sama ciptaan Tuhan, tetapi ada yang dapat hidup secara kebiasaan secara keluarga manusia, tetapi ada yang malang, contoh anak-anak dan mereka yang tidak berdosa terperangkap di dalam peperangan. Ada yang terbunuh, ada yang cedera dan mengalami penderitaan sepanjang zaman dan ada yang terpaksa berhijrah yang tidak menjamin  keselamatan dan antara mereka tewas dan meninggal secara tragidis. Mereka adalah saudara-saudara kemanusiaan yang sepatutnya sama mendapat nikmat hidup dalam aman dan mendapat lindungan dan keselamatan. Rasa kasihan, tidak sanggup melihat kemanusiaan diperkotak-katikkan timbul rasa kemanusiaan di kalangan setengah kalanganm manusia. Di atas rasa kasihan, mau memberi pertolongan sanggup mereka secara sukarela memberi pembelaan dan pertolongan  dengan berbagai cara. `Mereka  adalah pembela `Cinta Sejagat` yang memberi makna hidup sejagat.
Cinta kategori kedua, adalah `Cinta Fitrah` yang dibekal oleh Allah di dalam diri manusia, bagi melanjuitkan kemanusiaan yang mempunyai lelaki dan perempuan. Dengan sebab dan kebetulan tertentu berlaku pertemuan di kalangan mereka  yang membenih cinta dan kasih sayang dan menjaga kasih sayang sebagai azimat kehidupan yang melaluinya berlaku perkahwinan, mereka menjaga keturunan dan subur di kalangan mereka cinta kasih sayang. Dengan mekanisme cinta ini mereka berkembang  dalam kasih sayang memakmur dan mensejahterakan kehidupan. Walau bagaimana dalam menjaga kepentingan melampau terjadi persengkitaan. Contoh antara orang politik yang sentiasa berbalah kerana mencari dan menjaga kepentingan dan kadang-kadang lebih merosakkan -lebih dari kebaikan. Demikian kepentingan menjaga hak dan kawasan seperti antara negara berlaku persengkitaan dan peperangan, pembunuhan dan pemupusan keturunan. Inilah tabiat buruk manusia yang terus menjadi racun kemanusiaan dan ancaman sepanjang zaman. Cinta dan kebencian bertentangan  mencetus konflik dan perbalahan.
Cinta kategori ketiga ialah cinta kerohanian yang lebih dari  rasa keinsanan  dan cinta kasih sayang kekeluarga. Cinta tahap ketiga ini adalah cinta tahap tinggi yang timbul dari kesedaran kerohanian. Menurut Al-Sarraj cinta tahap ini timbul menyedari nikmat dan kurniaan dari pihak Yang Berkuasa memberi nikmat tidak terhingga kepada diri manusia, Diberri kehidupan yang diri berterusan, diberi akal fikiran dapat menikmati ciptaan melalui keilmuan, diberi lidah dan hati yang dengan dapat memuji tentang kurnia yang diberi, diberi kemudahan pergerakan dari tempat ke tempat, diberi rezeki yang dengannya meneruskan hayat, bahkan diberi kesegalaan yang tidak ada kata mampu menggambarkan nikmat kesegalaan oleh Allah Maha Pencipta . Maka timbul kecintaan yang dapat dinamakan kecintaan Ilahi. Firman Allah yang bermaksud:
``Akan Allah mendatangkan kaum Dia mencintai mereka itu dan mereka itu mencintaiNya.`` (Al-Ma`idah: 54)..
Firman Allah di dalam ayat yang lain bermaksud:
``Mereka mencintai mereka itu seperti cintakan Allah  dan mereka yang beriman itu amat mencintai Allah.`` (Al-Baqarah: 165).
Menurut Al-Sarraj kecintaan sedemikian oleh kesedaran hamba dengan nikmat dikurniai Allah kepada mereka, menyedari kedekatan diri dengan Allah, `inayah, pemeliharaan. Dia melihat dengan penuh keimanan dan keyakinan terhadap Allah. Kesedaran sedemikian membawa cinta tertinggi dan hakiki terhadap Pencipta;
Menurut Al-Sarraj  `Cinta Ketuhanan` terbahagi kepada tiga:
Pertama:   Mahabbah `Am, terhasil dari ihsan Allah T`a`ala kepada mereka itu dan kelembutanNya ke atas mereka itu. Al-Sarraj menyebut diriwayatkan daripada Nabi Muhammad s.a.w. bahawa Baginda bersabda bermaksud: Terikat hat-hati  mencintai siapa yang membuat kebaikan kepadanya dan menentang siapa yang melakukan kejahatan kepadanya.
Disoal  Samnun al-Muhibb, tentang mahabbah, katanya, ``Bersih hubungan berserta berkekalan dari segi sebutan, lantaran siapa mengasihi sesuatu banyaklah dia menyebutnya.
Disoal  Sahl bin `Abdullah tentang mahabbah, katanya, muwafakat hati bagi Allah, melazimkan muwafakat bagi Allah, mengikut Rasulillah s.a.w. beserta berkekalan mesra dengan menyebut Allah Ta`ala, dan wujud kemanisan beribadat kepada Allah `Azza wa Jalla.
Dipuisi tentang cinta:
Kiranya benar cinta engkau nescaya kutaati
Kerana kekasih kepada yang dikasihi mematuhi
Kedua:  Terhasil daripada perhatian hati kepada kekayaan Allah dan JalalNya, kebesaranNya, ilmuNya dan qudratNya. Dia cinta  al-sadiqin dan mtahaqqiqin.
Ditanya  Abu Sa`id al-Kharraz tentang cinta sedemikian, katanya, ``Berbahagialah siapa yang meminum dari gelas yang dikasihi dan merasa nikmat bermunajat kepada Rabb al-Jalil dan menghampiriNya, dengan cinta memenuhi kalbunya hingga hatinya riang dan meningkatnya kecintaan.
Ketiga:   Mahbbah al-Siddiqin dan al-`Arifin terhasil dari perhatian dan ma`rifat tentang kekal cinta Tuhan tanpa `illah.
Demikian kepelbagaian pendapat dan martabat cinta  yang mencerminkan keintiman, kasih sayang  dan rapat hubungan. Andainya semua cinta bersemarak, nescaya mereka menjadi manusia baik dengan Tuhan dan baik sesama manusia, bahkan dengan kandungan alam, nescaya manusia hidup dalam aman dan kasih sayang. Tetapi dari segi realiti, walapun di sana keagungan cinta, kehebatan kasih sayang, pencinta damai dan ketenteraman, namun di sana tetap ada kepelbagaian sengkita, peperangan, pembunuhan dan berbagai angkara yang mengancam manusia dan kehidupan dan mengancam cinta dan ketenteraman, sebab itu manusia tidak berkesempatan menikmati cinta dan kedamaian dan mereka tidak dapat sepenuhnya menikmati cinta dan kedamaian.

Sekian.

September 27, 2016

KONSEP DEKAT - INTUISI HATI NURANI


BBB, 24 Dzul Hijjah 1437H. =  26  September  2016 (Isnin):

Kita biasa mendengar dan memahami misalnya ungkapan `Dekat di hati`, Jauh hati, `Jatuh hati`, `Sakit hati` dan sebagainya yang kata-kata tersebut adalah sebagai metafora, tetapi bukan bermaksud dengan makna asalnya yang sebenar. `Dekat di hati bererti rapat hubungan, walaupun dari segi fizikalnya jauh, manakala Jauh hati, melambangkan sifat merajuk, atau tidak sehaluan walaupun misalnya dekat dari segi fizikal, manakala `Jatuh hati bererti merasa kasih atau mesra dengan seseorang. Dan `Sakit hati, mencerminkan ketidaksenangan terhadap seseorang lantaran sikapnya tidak menyenangkan bagi diri tertentu.
Konsep `Al-Qurb ila Allah` atau bermaksud `Dekat dengan Allah` adalah tashbih maknawi` yang tidak dari segi realiti fizikal, walaupun betul  dari segi hakikat ! Lantaran Allah tidak bertempat. Beberapa ayat Al-Qur`an membawa makna hakikat sedemikian, seperti ayat yang bermaksud:
``Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka (beritahu kepada mereka), sesungguhnya aku (Allah), sentiasa hampir (dekat) (kepada mereka). Aku perkenankan permohonan orang yang berdo`a, apabila ia berdo`a kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku (dengan mematuhi perintahKu). Dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, supaya mereka menjadi baik serta betul.`` (Al-Baqarah: 186).
Sebagaimana difahami di dalam akidah Tuhan tidak bertempat, kerana dengan menggambarkan Tuhan bertempat adalah syirik. Tetapi dari segi hakikat Tuhan adalah dekat dengan manusia dan segala kejadian. Kedekatan adalah dari segi hakikat dan persepsi terhadap kedekatan ini adalah secara intuisi  seni rohani.
Manusia boleh disifatkan jauh dari Tuhan, sebagai gambaran bahawa dia seorang yang derhaka dan tidak taat kepada Allah dan mungkin akan menerima balasan siksa dari Allah. Al-qurb adalah aspek hal sebagai gambaran jiwa dan hati nurani dekat dengan Allah, Atau gambaran seorang yang sebelumnya tidak begitu patuh kepada Allah, naka dengan keinsafan, maka bermula perjalanan kualiti rohani seseorang mentaati perintah Allah, mengamalkan amalan-amalan kerohanian, seperti melakukan solat-solat sunat, berzikir, bertilawah Al-Qur`an dan berbagai-bagai amalan kebajikan yang memberi kesan kerohanian dan ia merasa intim, kasih mesra dan cinta kepada Allah dan berlaku peningkatan-peningkatan dari segi rohani, menjadikannya lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.`` (Qaf: 16). 
Atau ayat yang bermaksud:
``Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.`` (Al-Waqi`ah: 85). 
Menghurai maksud al-qurb, kata Al-Sarraj, ``Hal al-qurb bagi hamba ialah menyaksi dengan hatinya kedekatan Allah daripadanya, maka dia mendekati Allah Ta`ala dengan ketaatannya dan dengan segala himmah dirinya di hadapan Allah Ta`ala dengan berterusan menzikirnya sama ada secara terang  atau sembunyi.
Menurut Al-Sarraj, kedekatan ada tiga hal.
Pertama:  Mereka yang mendekatiNya dengan berbagai-bagai jenis ketaatan dengan mereka itu mengetahui  ilmu Allah Ta`ala dengannya dan kedekatanNya dengan mereka itu dan kekuasaanNya ke atas mereka itu.
Kedua:  Kedekatan dengan tahaqquq sebagaimana kata `Amir bin `Abd al-Qays r.h.a., ``Aku tidak melihat kepada sesuatu, melainkan aku lihat Allah Ta`ala lebih dekat kepadaNya daripadaku. Sebagaimana kata puisi menggambarkan situasi ini:
Dan tahaqquq engkau secara rahsia munajat kepada Engkau lisanku
Terhimpun dua kilatan cahaya, tetapi berpisah dari segi makna
Jikalau adalah ghaib engkau sebagai membesar daripada lintasan mata batinku
Maka jadilah Engkau Wujdan daripada kedekatan tanggapan padaNya.
Berkata Junayd r.h.a., ``Ketahuilah bahawa Dia lebih dekat daripada hati-hati hambanya mengikut sebagaimana apa yang dilihat daripada kedekatan hati hamba-hambanya daripadanya. Maka lihatlah  apakah kedekatan daripada hati engkau.
Ketiga: Allah mengurnikan kedekatan  yang dia dengannya merasa dekat.  Walau bagaimana konsep kedekatan ialah  manifestasi `al-qurb dan wujdan` yang sejak dari awal; disebut ia adalah pengalaman rohani yang seni yang menanggapi persoalan hakikat yang pada hakikatnya tidak mungkin berdekat dari segi fizikal.
Al-qurb adalah  penanda aras sebagai tanda kedekatan dari segi intuisi rohani yang tidak  mungkin kesampaian dari segi realiti fizikal. Namun dari segi hakikat bahawa semua kita datang daripada Allah, ingin kembali kepada yang mengada dan mencipta kita dengan segala tindakan dan kepatuhan yang diharap hamba dalam penerimaan.  Namun dalam ungkapan biasa dikatakan, walau bagaimana bangkitnya kerinduan antara yang baharu terhadap  Yang Abadi,  adalah terbakar fana dan tidak mungkin bertemu. Tetapi dengan kebakaran cinta menyala, tidak pernah padam keinginan kedekatan dan pertemuan maknawi yang merupakan lazat rohani.

Sekian.

September 26, 2016

MURAQABAH SEBAGAI HAL PERTAMA


BBB,  23 Dzul Hijjah 1437 =  25 September 2016 (Ahad):
Muraqabah dari segi lughah ialah bererti  `mengawasi, `memberi penelitian` atau `perhatian`  terhadap sesuatu, iaitu tidak bersifat lebih kurang,  lalai, atau tidak serius. Sebaliknya berusaha secara serius bagi mencapai, bahkan mendapat sesuatu yang dihajat, juga menjadi dekat sehingga menjadi sebagai teman rapat, bahkan sahabat.
Mencapai  hal bagi muraqabah ialah merupakan peringkat didikanm rohani dan perjalanan kualiti diri dan hati yang pada peringkat awal bersifat jauh dan liar. Bayangkan sesuatu yang liar – katakan seekor kuda yang tidak terbiasa oleh yang mau mendekatinya, ianya sukar mendekatinya. Jadi bagi mendekatinya mempunyai kaedah-kaedah dengan menyediakan sesuatu yang menarik baginya seperti makanan dan minuman dan bila didekati, ada cara menjinakkannya, misalnya dengan menggosok dan membelainya sehingga ianya menjadi jinak. Selepas penjinakan yang memakan masa, kemudian yang membelainya akhirnya dapat menunggangnya  dan bergerak secata baik, jinak dan mesra serta patuh bagi tujuan.
Diri yang di dalam diri tersebut diibarat sebagai kuda liar, ialah nafsu yang pada peringkat awalnya adalah liar dan mungkin ganas. Proses ke arah muraqabah adalah proses menjinak dan meningkatkan kualiti nafsu di dalam diri yang mungkin berada pada peringkat ammarah. Tarbiah tidak lain dari membaikinya dengan menjauhi yang mungkar dan mendekati yang ma`ruf patuh pada perintah Allah, menggilatkan jiwa dengan ibadat, amalan-amalan kerohanian sehingga kuda nafsu diri bergerak kepada peringkat nafsu mulhamah seterusnya kepoada peringkat lawwamah dan seterusnya pada peringkat mutma`innah, iaitu peringkat jiwa dan rohani yang jinak yang dengan mampu bermuraqabah secara hening dan tenang – mutmainnah, radhiyah bahkan mardhiyah.
Berhubung dengan muraqabah ini kata Al-Sarraj, bahawa muraqabah adalah peringkat yang mulia. Iaitu sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Dan (ingatlah) bahawa adalah Allah senantiasa mengawasi ak
Dan firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Tidaklah dia melafazkan sesuatu kata, melainkan bersamanya Raqib dan `Atid.`` (Qaf; !8) dan firmaNya  bermaksud:
``Tidakkah mereka ketahui, bahawa Allah senantiasa mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan, serta apa yang mereka bisikkan. Dan bahawasanya Allah Amat Mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib-ghaib.`` (Al-Taubah: 78).
Dan bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatNya, maka jika engkau tidak melihatNya, maka sesungguhnya Dia  sentiasa melihat engkau.
Difahamkan dari ketiga-tiga ayat Al-Qur`an dan Hadith Nabi di atas, bahawa apa jua tindak tanduk manusia tidak terkeluar dari ilmu Allah dan Ia sentiasa melihat, lantaran tiada ruang bagi seseorang bersembunyi atau menyembunyikan diri. Dengan kesedaran Allah mengetahui dan melihat manusia, maka seharusnya dia sentiasa berwaspada akan segala perkara yang hendak dibuat. Natijah seharusnya manusia sentiasaa memelihat perkara terbaik. Dengan kesaedaran Allah sentiasa melihat diri, dalam konteks yang sama manusia sentiasa bermuraqabah, menilai diri dan berusaha mendekati diri dengan Allah.Dia sentiasa mencari peluang dan kesempatan mencari suasana jiwanya berada paling dekat denbgan Allah saecara naknawi.
Rumusanm dari padangan di atas, berkata Al-Sarraj:
``Muraqabah bagi hamba dia mengetahui dan yakin bahawa Allah Ta`ala sentiasa memandang apa yang berlaku dan melalui  hati dan hati kecilnya (dhamir). Dengan mengetahgi yang demikian dia mengawasi segala lintasan hatinya dengan menjauh perkara-perkara yang mengganggu hatinya dan berusaha menumpukan pada ;intasan-lintasan yang baik.
Berkata Abu Sufyan al-Darini r.h.a. ``Bagaimana boleh dia menyembunyikan apa yang ada pada hatinya, sedangkan apa yang berlaku dihatinya adalah dari lontaran dari Allah kepadanya. Maka bagaimana boleh dia sembunyikan  dari apa yang Dia telah tahu ?
Berkata Al-Junayd r.h.a., berkata kepadaku oleh Ibrahim al-Ajari r.h.a, Wahai budak ! Bahawa engkau memberi perhatian dengan himmah engkau kepada Allah, meskipun sebesar dzarrah lebih baik dari engkau tengadah kepada cahaya matahari.
Berkata Al-Hasan al-Damaghani r.h.a., ``Kewqajibanmu memelihara rahsia, kerana Dia memerhati lintasan hati kecilmu (dhama`ir).
Berkata Al-Sarraj Ahlu  al-muraqabah terbahagi kepada tiga:
Pertama:    Menjaga rahsia, kerana Allah mengetahui apa yang berlaku poada hati kecil kamu
Kedua:  Muraqabah haq dengan haq yang lain dari Haqq  adalah fana` Dan mengikut Rasulullah pada perbuatan, akhlak dan adab Baginda.
Ketia: Mohon terus dalam perlindungan Allah.
Muraqabah pada hakikatnya adalah peringkat permulaan di dalam menempatkan diri pada jalan yang betul. Ia juga merupakan latihan bagi meletakkan diri dari segi lahiri, lebih-lebih maknawi dalam memelihara hati dan dhamir supaya tidak terganggu oleh elemen-elemen yang merosakkan. Hati dan hati kecil adalah rumah diri. Maka bagi keselamatan, kesejahteraan rumah perlulah  ada pada tempat yang sesuai dan sesuai pula bagi membersih dan menyusunnya dengan kegiatan kerohanian yang memanfaatkan. Dengan pembetulan dari segi persediaan muraqabah, baharulah terbuka pintu-pintu hal yang lain, bagi memboleh pendukung kerohanian ini meningkat  kepada  peringkat ahwal yang lebih tinggi.

Sekian.

September 25, 2016

KONSEP HAL: SUASANA HATI


BBB, 22 Dzul  Hijjah 1437H. =  24 September 2016 (Sabtu):
Pendekatan yang melihat kepada pentahapan kerohanian yang berganding dengan maqam (pluralnya maqamat) ialah hal yang jamaknya ialah ahwal. Jarang kitab tasawuf yang membicarakan tentang maqam dan hal begitu detail. Agak mengkagumkan sebagai kitab yang awal membicarakan tentang maqam dan hal dapat  membicarakan aspek-aspek kedua berkenaan dengan detail.
Oleh kerana  pentahapan agak relatif yang pada hakikat bukan bererti satu persatu maqam itu berlaku secara seturut – ertinya boleh berlaku yang didahulu terkemudian atau berlaku pertindihan. Begitu jugfa tiada perbezaan jelas dan tuntas bagi maqam dan hal juga tidak secara konkrit, maka ada pendekatan yang lebih kemudian merangkum aspek-aspek maqam dan hal kepada satu kategori yang diberi judul. Jalan Menuju Kepada Allah. Misalnya `Abdul Qadir bin `Isa di dalam bukunya yang berjudul Haqa`iq `an al-Tasawwuf mensenaraikan kedua aspek di atas sebagai Jalan Menuju Kepada Allah terdiri dari  12 perkara:
Al-taubah, al-muhasabah, al-khauf, al-raja`, al-sidq,  al-ikhlas, al-sabar, al-wara`, al-zuhd, al-ridha, al-tawakkal dan al-shukr.
Bagi Al-Sarraj 6 daripada 12 di atas adalah maqam - iaitu, al-taubah, al-sabar, al-wara`, al-zuhd, al-ridha dan al-tawakkal (Al-shukr sepatutnya termasuk di bawah maqam, tapi tidak dibicarakan).
Bagi  Al-Sarraj judul: Al-Qurb, al-mahabbah, al-khauf, al-raja`, al-shauq, al-uns, al-tama`ninah, al-mushahadah  dan  al-yaqin  berjumlah 9 judul adalah tergolong di  bawah al-ahwal, iaitu lebih banyak dari maqamat yang disusun dan dibicarakan oleh Al-Sarraj. Ianya berjumlah lebih banyak dari apa yang disusun  oleh  `Abdul Qadir bin `Isa di dalam Haqa`iq `an al-Tasawwuf (12) sedang bagi Al-Sarraj, 6 bagi maqamat dan 9 bagi ahwal berjumlah  15 judul persoalan.
Apakah konsep hal atau ahwal ?
Hal dalam maksud  biasa ialah suasana, keadaan, situasi dialami jiwa yang dilalui oleh berbagai-bagai aspek keahwalan.  Bandingan hal  - contoh dalam fenomena biasa situasi berlaku, misalnya pada hari  panas terik dalamana semuanya kepanasan dan kekeringan. Bertiup  angin membawa awan hitam hingga ke perbatasan dan gugur di pergunungan, bukit bukau, hutan lembah, padang, kampung, bandar dan kota maka berlaku bukan saja perubahan cuaca, tetapi pokok kembali segar, sungai dipenuhi larian  air, pokok mengeluarkan bunga dan buah-buaham bendang padi segar menghijau, kegiatan di mana-mana saja lancar oleh cuaca yang baik dan menyamankan.
Demikian kejiwaan  dengan keinsafan hamba dan mendekati Allah, maka jiwanya yang selama ini kering kontang dan selama ini jauh dari Tuhan, dengan amalan kebaikan dan kerohanian membawa dirinya mendekati Allah. Kalau selama ini dia selalu resah gelisah, maka dia mulai rasa tenang, dia rasa dekat dengan Tuhan, lebih mengharap kepadaNya, timbul rasa mesra dan cinta kepada Allah yang membawa jiwanya jinak, shauq dan cinta dan menjadikannya tenang, yaqin dan merasa sentiasa berdepan dengan secara mesra.
Berkata Shaykh al-Sarraj r.h.a, ``Adapun makna ahwal ialah apa yang turun atau singgah di hati atau yang terkesan di hati berbagai lintasan  ingatan (dhikr) oleh kebersihan permukaannya.  
Berkata Al-Junayd: r.h.a, `Al-hal ialah sesuatu yang turun di hati dan bersifat bertahapan, tetapi tidak berkekalan.
Pada masa yang lain Al-Junayd juga berkata, bahawa al-hal ialah dzikir yang khafi (sembunyi) sebagai gerak dihati (konsep hati termasuk juga minda). Dalam kata yang lain sentiasa  dalam ingatan kepada Allah. Ini berdasar kepada Hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, ``Sebaik-baik dzikr ialah dzikir khafi.``
Menurut Al-Sarraj, ``Hal adalah berlainan dari al-maqam.  Hal tidak dicapai secara mujahadat, ibadat dan riyadhiyyat seperti al-maqamat, tetapi ia adalah bersifat mendatang mungkin secara spontan atau lintasan seperti kesan dari muraqabah, kedekatan (al-qurb),, cinta, takut, harap, shauq, al-uns, tama`ninah, mushahadah, yaqin dan sebagainya.
Sifat-sifat dan ciri-ciri di atas mendatang oleh sesuatu sentuhan yang quddus, seperti mendengar tilawah al-Qur`an  dihening malam yang menyentu qalbu menimbulkan rasa qurb, uns, kasih mesra dan cinta. Demikian misalnya melalui ibadat seperti solat membawa kedekatan dan mi`raj diri kepada Allah  atau melihat  kemusnahan yang dahsyat seperti gempa bumi, banjir atau kemalangan yang memakan kurban yang membawa keinsafan dan terjelma di dalam tanggapan  tentang kekuasaan Tuhan dan taqdir  ketentaunnya yang membawa diri lebih mendekati Allah.
Tentang antara gambaran situasi yang dialami hati, dihikayatkan daripada Sulaiman al-Darani berkata, ``Apabila hati dilawati lintasan hati (bermuamalah), tumpuan kepadanya dan anggota istirahat.
Menurut Al-Sarraj ada dua maksud dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Sulaiman al-Darani.
Pertama: Rehat anggota bermaksud tumpuan diberi terhadap muamalah jiwa yang lebih mesra dan intim, maka terhenti atau tertangguh kegiatan yang bersifat anggota.
Kedua:  Boleh bermaksud tumpuan kepada hati selepas dan akibat dari mujahadah,, amalan-amalan, ibadat yang meningkatkan cita rasa kerohanian, hingga bertukar dari kegiatan lahir yang maqamat kepada kelazatan jiwa yang ahwaliyyat.
Di dalam hal ini kata al-Junayd r.h.a., ``Tidak seorang sampai kepada ri`ayah al-huquq, melainkan dengan menjaga hati, dan siapa yang tiada di dalam sentuhan halus kerohanian, dia terus dalam kedangkalan dan tiada kejernihan yang meluangkan.
Apakah ramuan yang membina hal ?
Adalah hasil dari mendekati diri kepada Allah dengan ibadat yang membawa  kepada  pengalaman ta`abbudiyyah yang mendalam berbaur dengan mesra cinta yang intim dan diliputi seni rohani  yang halus dan berlaku ahwal ke atas  diri.
Sekian.

September 24, 2016

MAQAM REDHA: ANTARA KEMAHUAN DAN TERHAD CAPAIAN


BBB,  21 Dzul Hijjah 1437H. =  23 September 2016 (Jumaat):
Untuk survival  manusia di dalam kehidupan perlu kepada keperluan-keperluan. Misalnya untuk keselamatan fizikal perlu kepada makanan, pakaian dan perlindungan, untuk kemajuan perlu kepada ilmu dan kemahiran, untuk melahirkan kemampuan perlu kepada penglahiran bakat dan kebolehan.
Hidup bukan setakat pada bumi nyata,  jiwa perlu kepada kerohanian dan pegangan.
Desakan-desakan keperluan berkenaan  memberi daya gerak dan bertindak manusia melalui saluran-saluran yang bersesuaian. Hasilnya;
Melalui teknologi terkini di dalam pertanian manusia mampu mengeluarkan hasil tanaman yang mencukupi bagi keperluan tempatan dan dunia, mampu hasilkan bahan pakaian yang berpelbagai daripada berbagai material dan jurubina dan arkitek membina rumah dari rumah biasa dan taradisional kepada rumah-rumah moden sebagai tempat perlindungan dan juga perusahaan.
Menyedari kepentingan keilmuan wujud sistem pembelajaran dari  peringkat bawah hingga setinggi-tingginya dan lahirlah mereka yang berpelajaran yang memimpin dan mengisi keperluan-keperluan keilmuan, hasilnya manusia relatifnya meningkat dari segi pelajaran dan mereka berkhidmat di dalam berbagai bidang yang memajukan peradaban dan tamadun manusia sebagaimana yang dicapai kini.
Dari satu segi manusia adalah haiwan yang kreatif. Dengan daya kreatif yang ada pada mereka, lahirlah pemimpin berwibawa di kalangan mereka, lahir para arkitek yang meningkatkan seni bina  yang menarik, atau lahir budayawan, sasterawan  dan sebagainya yang dapat memenuhi keperluan minda, hati nurani dan rohani.  Bidang rohani pula   lebih diberi sumbangan oleh kalanagan ilmuan, ulama` dan rohaniwan – termasuklah ketasawufan.
Di dalam mengejar kejayaan, kemahuan manusia tiada had, tetapi kejayaan ada batas dan hadnya. Sesungguhnya tidak semua dicapai, tetapi tidak pula semuanya gagal. Ia merupakan hikmat Ilahi supaya manusia menyedari kelemahan dan tidak terus sombong dengan kejayaan. Waktu-waktu dia perlu insaf dan menerima hakikat penentuan. Misalnya mengalami bala, kematian, kerugian dan hilang apa yang disayang. Kehidupan ada surut pasang, gagal dan kejayaan, kadang perlu berserah dengan penuh pasrah dan insaf. Kesedaran sedemikian dapat membetikkan rasa redha dan shukur. Padanya manusia dapat merasai nikmat redha berasaskan akidah yang dipegang.
Berhubung dengan redha kata Al-Sarraj r.h.a. Redha adalah maqam yang mulia. Allah Ta`ala berfirman berhubung dengan redha bermaksud:
``Allah redha dengan mereka itu dan mereka redha dengannya.`` (Al-Ma`idah: 119).
Dan firman Allah yang bermaksud:
``Keredhaan daripada Allah itu lebih besar.`` (Al-Taubah: 72)
Bermaksud redha yang terbetik dari jiwa manusia adalah teramat kecil berbanding dengan keredhaan Allah kepada manusia.
Menurut Al-Sarraj redha adalah pintu Allah yanga maha besar, syurga di dunia, lantaran hati hamba tenang di bawah hukum Allah `Azza wa Jalla.
Di soal Al-Junayd tentang redha, katanya ``Radha hujung ikhtiar dan terangkat darinya (ikhtiar).``
Ditanya Al-Qanad r.h.a. daripada redha, maka katanya, ialah tenang hati dengan laluan qadha`.
Dan disoal Dzu al-Nun al-Misri daripada redha, katanya, suka hati dengan laluan qadha`.
Berkata Ibn `Ata` r.h.a., Eredha ialah memandang hati kepada qadim ikhtiar (pilihan) Allah Ta`ala bagi hamba, kerana bahawasanya ia mengetahui apa yang dipilih baginya itu terlebih afdhal, maka dia redha dengannya dan tanpa merendahkannya.
Berkata Abu Bakar al-Wasiti, Redha menggunakan kesungguhan engkau dan jangan engkau meninggalkan redha hingga dia menggunakan engkau, maka terlindung daripada engkau kelazatannya dan dari melihat hakikatnya.
Menurut Al-Sarraj redha ada tiga keadaan:
Pertama: Yang berusaha untuk menghilangkan kejutan sehingga hatinya mencapai kesamaan dengan apa yang berlari di atasnya hukum Allah.
Kedua: Yang hilang daripada melihat redhanya daripada Allah `Azza wa Jalla dan melihat redha Allah dengannya, sebagaimana firman Allah bermaksud, ``Allah redha mereka itu dan mereka redha denganNya, Lantaran dilihat sama antara susah dan senang dan antara tegah dan pemberian.
Ketiga: Hilang daripada melihat redhanya pada redha Allah. Allahlah yang menentukan redha. Sebagaimana kata Sufyan al-Darani., ``Tidak ada amal bagi makhluk yang diredhanya atau tidak diredha, tetapi redha dengan kaum yang termasuk dia antaranya demikian dengan tidak redha kaum yang dia termasuk bersamanya.
Redha pada hakikatnya  adalah pancaran keputihan hati seseorang yang tersepuh dengan berbagai-bagai ujian yang ada had tertunai kemahuan dan ada batas pemberian. Ini memberi keinsafan. Sebagai contoh kasih kepada orang kita kasihi, bila derita sakit berbagai ikhtiar dilakukan yang mungkin sembuh atau tidak, Usaha terbentur akhirnya dengan kematian yang tiada daya manusia  menyekatnya. Maka redha manusia di atas ketentuan Allah. Radha adalah puncak keindahan jiwa, ketenangan dan manis  akhirnya oleh berbagai-bagai ujian.. Ini adalah dilalui dan dialami orang beriman, tetapi tidak bagi yang kufur dan menentang.

Al-Sarraj mengakhirkan pembicaraan  tentang maqam dengan redha. Di sana ada maqam-maqam  yang lain seperti taat, shukur, sidq dan sebagainya yang akan dilengkapkan pembicaraannya oleh  pengarang yang datrang lebih kemudian daripadanya.

Sekian.