August 4, 2015

Al-Tafsir Al-Wajiz, Tafsir Ringkas Oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaily


BBB, 18 Syawal 1436 = 03 Ogos 2015 (Isnin):
Selepas mengambil contoh Tafsir Al-Jalalayn sebagai tafsir ringkas pada zaman klasik, kini diambil Tafsir Al-Wajiz sebagai tafsir ringkas yang dihasilkan pada peringkat mutakhir terkini. Tafsir Al-Wajiz adalah dihasilkan oleh Profesor Dr. Wahbah Mustaffa al-Zuhaily merupakan seorang ulama, ahli akademik dan tokoh ilmuan tersohor. Dr. Wahbah berasal dari Damshik, Syria. Beliau terkenal di dalam bidang tafsir dan fiqh. Kitab tafsir terkenalnya ialah Tasir al-Munir setebal 16 jilid (10,151 hlm.) yang sedang diusahakan oleh Persatuan Ulama Malaysia (PUM) menterjemah dan menerbitkannya ke dalam bahasa Melayu (sebahagian sudah diterbitkan). Beliau juga terkenal di dalam bidang fiqh. Kitab fiqh beliau yang terkenal dan menjadi rujukan berjudul Al-Fqh al-Islami (11 jilid) dan telah diulang cetek sebanyak 23 kali dan sebuah lagi kitab fiqh beliau berjudul Al-Fiqh al-Islami wa `Adilatuhu dan kitab-kitab yang lain. (Al-Zuhaily, Wahbah, Tafsir Al-Munir, Juz` 27 (Terjemahan ke Bahasa Melayu), Persatuan `Ulama` Malaysia & Intel Multimedia And Publication, Petaling Jaya, Selangor, 2002: XVI).


Kitab Tafsir Al-Wajiz dapatlah dikatakan sebagai rumusan ringkas dari kitab Tafsir al-Munir Dr. Wahbah al-Zuhaily. Kitab ini baru diterbitkan dengan cetakan pertamanya ialah pada tahun 1431H. Penulis berpeluang memeilikinya pada 22 Jamadil Akhir 1436 bersamaan 12 April 2015 di Madinah seharga RM100 = Riyal Su`udi 100 dalam rangka menunaikan umrah. Kini kitab ini adalah menjadi rujukan utama bagi Penulis di samping kitab-kitab tafsir yang lain dibaca selang sepagi waktu subuh dengan kitab Hadith di Surau Al-Umm, Bandar Baru Bangi.
Dari segi bentuk fizikal Tafsir Al-Wajiz adalah kelihatan sebagai sebuah kitab Al-Qur`an biasa berukuran  l9.6 inci x 6.9 inci setebal 640 halaman, bahkan dari segi formatnya teks Al-Qur`an berada dari atas pada bahagian tengah bersambung sebagai kandungan Al-Qur`n biasa dan tafsir sebagai huraian bagi teks Al-Qur`an adalah berada pada bahagian hamish (tepi) dari bahagian tepi kanan dari atas ke bawah dan demikianlah bagi halaman-halaman seterusnya. Jadi bagi pembaca boleh saja membaca teks Al-Qur`an secara terus sambung bersambung sebagaimana Al-Qur`an biasa dan boleh pula menatap tafsir bagi ayat-ayat yang dibaca, jika mahu atau sebaliknya. Jadi tafsir yang diberi dengan tulisan yang lebih kecil cukup bagi ruang teks bagi ayat Al-Qur`an.
Dari segi pendekatan tafsiran diberi mengikut nombor ayat di dalam sesebuah surah dengan huraian yang padat. Iaitu sepadat minimum kurang dari satu baris kepada kebiasaannya di bawah sepuluh baris. Yang diberi keutamaan ialah huraian terhadap ayat secara padat. Tidak banyak dibuat rujukan pendapat, kecuali sedikit kepada pendapat pendapat tokoh-tokoh mufassirin awal seperti Ibn Abbas, Mujahid,  Ibn Ishak dan Al-Tabari dan rujukan Hadith beserta perawi-perawi Hadith-Hadith dari kitab-kitab Hadith terkenal seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Ibn Hibban, al-Hakim dan sebagainya. Penekanan yang diberi juga bagi huraian teks-teks ayat-ayat Al-Qur`an ialah ``Sebab-Sebab Nuzul ( dibeza Asbab al-Nuzul dengan ayat berlainan warna – hijau lembut) dan Kaedah-Kaedah Bacaan` dan ini menjadi sebahagian daripada judul:
``Al-Tafsir al-Wajiz `ala Hamish Al-Qur`an al`Azim wa ma`ahu Asbab al-Nuzul wa Qawa`id al-Tartil``
Sebagai contoh turunnya ayat Al-Baqarah (114) yang bermaksud:
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk (solat) dan menyebut nama Allah di dalamnya dan ia berusaha pula untuk merobohkan masjid-masjid itu ? Orang-orang sedemikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah (bukan secara yang mereka lakukan itu), mereka (dengan perbuatan yang demikian) akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat siksa yang amat besar (Al-Baqarh: 114).
Di dalam menafsirkan ayat ini kata penafsir (Al-Zuhaily) bermaksud:
``Tidak ada seorang yang lebih zalim dripada orang yang menegah beribadat kepada Allah di masjid-masjid dan dia berusaha untuk meruntuhkannya, mereka adalah  orang-orang yang berdosa yang tidak selayaknya bagi mereka memasuki masjid-masjid, melainkan mereka yang takut daripada azab Allah. Mereka di dunia dalam keadaan hina dan di akhirat mendapat azab yang pedih di neraka.
Berkata Ibn Abbas diturunkan (ayat ini) kepada musyrikin Makkah yang menegah orang-orang muslimin berzikir kepada Allah Ta`ala di Masjid al-Haram. Mereka menegah Nabi Muhammad s. a.w. daripada bersolat di sisi Ka`bah di Masjid al-Haram.
(Ini membuktikan penekanan Al-Zuhaily terhadap `Sebab Nuzul`
Contoh bagi ayat seterusnya bermaksud:
``Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu arahkan diri (ke Qiblat untuk mengadap Allah) maka di situlah arah diredai Allah. Sesungguhnya Allah amat luas (rahmatNya dan limpah kurniaNya), lagi senentiasa mengetahui (Al-Baqarah: 115).
Bagi ayat ini Al-Zuhaily menafsirkan bermaksud:
``Bagi Allahlah Pemilik timur dan barat dan apa yang ada antara keduanya, maka ke mana arah kamu menghalakan padanya di dalam solat kamu, maka di sana arah atau Qiblat yang diridai Allah dengannya,. Sesungguhnya rahmt Allah sangat luas dengan hamba-hambanya, Amat Mengetahui dengan kebaikan bagi mereka.
Kata Al-Zuhaily, diturunkan menurut Al-Tabari sebelum arahan mengarah bersolat kepada Qiblat. Dengannya membatalkan apa yang dipegang oleh kalangan agamawan sebelumnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani  yang menganggap bahawa ibadat solat tidak sah melainkan di haikal-haikal (rumah-rumah ibadat) dan tempat-tempat ibadat khas (ma`abid).
Demikianlah contoh pentafsiran yang diberi oleh Al-Zuhaily secara ringkas dan padat serta memadai. Beliau memberi penekanan terhadap `Asbab al-Nuzul` bagi kebanyakan ayat (tidak setiap ayat). Walaupun disebut tentang `Kaedah Tartil`, pada judul kitab tafsirnya, tidak banyak dibicarakan. Dengan pemberian maklumat `Asbab al-Nuzul` sebenarnya lebih menjelaskan kepada pembaca-pembaca  sebab-sebab sesuatu ayat diturunkan. Elemen ini antaranya, adalah merupakan aspek sejarah yang menjelaskan sesuatu peristiwa yang sebenarnya bukan saja menjelaskan sebab-sebab diturun, tetapi menjelaskan juga secara tidak langsung tentang situasi, tempat, suasana, peristiwa dan sikap watak, kelompok dan masyarakat – Al-Zuhaily tidak memberi perhatian kepada aspek nahu-saraf, bahkan tidak dari segi balaghah dan estetika. Pendek kata dengan menyertakan `Asbab al-Nuzul` banyak aspek yang dapat dihuraikan secara fakta dan ilmiah yang menjelaskan kandungan sesebuah ayat dan meluaskan kefahaman.
Pola tafsiran secara ringkas dan padat serta tidak banyak dengan rujukan, kecuali yang releven dan penting dan menyertakan `Asbab al-Nuzul, tetapi tidak semua adalah menjadi ciri-ciri dan identiti bagi Tafsir Al-Wajiz Wahbah Al-Zuhaily.

Sekian.

August 3, 2015

Pendekatan Kitab Tafsir: Secara Ringkas Dalam Bahasa Arab


BBB,  17 Syawal 1436 = 02 Ogos 2015 (Ahad):
Berbagai pendekatan dari segi tafsiran terhadap kandungan Al-Qur`an baik di dalam bahasa Arab (38 buah disebutkan) dan juga di dalam bahasa Melayu (16 buah). Al-Qur`an sebagai Kitab Suci, setiap pentafsir begitu hati-hati di dalam pentafsiran agar tidak berlaku kesalahan atau menyimpang jauh dari yang dimksudkan bagi setiap ayat-ayat Al-Qur`an. Bagi mengukuhkan huraian ada pendekatan yang merujuk – huraian ayat Al-Qur`an dengan ayat Al-Qur`an yang lain yang berkenaan, juga dengan Hadith yang berhubungan dengan persoalan. Ada yang memetik pendapat tokoh-tokoh tafsir terawal dari kalangan sahabat, tabi`in dan atba` al-tabi`in. Ada yang melengkapkan dengan `Asbab al-Nuzul` dan persoalan nasikh-mansukh dan elemen-elemen keilmuan di dalam Al-Qur`an. Ada juga yang melengkapkan dengan elemen-elemen sejarah dari Al-Qur`an dan dari luar yang releven – termasuk fahaman dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh pentafsir dalam kehidupan yang dijadikan bahan tafsiran, bahkan ada yang turut sama membicarakan dari sudut nahu-saraf, balaghah dan estetika Al-Qur`an. Dengan huraian-huraian yang dibuat yang dianggap releven, maka menjadikan sesebuah kitab tafsir berkenaan agak panjang.


Disebalik dari tafsir yang panjang, terdapat tafsir yang agak ringkas yang memberi makna dan huraian tambahan sekadar menjelaskan kefahaman. Tafsir ringkas dilakukan mungkin untuk mengelak dari huraian yang tidak berkenan bagi menjaga keaslian maksud bagi ayat-ayat Al-Qur`an. Sebagai contoh bagi tafsiran ringkas di dalam bahasa Arab diambil dua kitab tafsir: Pertama,
Tafsir Al-Qur`an Al-`Azim li al-Imam al-Jalalayn – Al-`Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Al-Shaykh al-Tabahhur Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar al-Suyuti (boleh dibaca Al-Sayuti). Kedua:
Al-Tafsir al-Wajiz `ala Hamish al-Qur`an al-`Azim oleh Al-Ustaz al-Doktor Wahbah al-Zuhaily.
1)      Tafsir Al-Jalalayn
Dikenali dengan nama ringkas `Tafsir Jalalayn` lantaran kitab tafsir ini dihasilkan oleh dua orang pentafsir secara bersama (gabungan – Pengarang tidak sezaman) yang setiap orang berpangkal nama Jalaluddin. Jadi maksudnya. Kitab Tafsir Al-Qur`an al-`Azim ini digabung dari dua orang Jalaluddin , iaitu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad (m. 864H.) dinisbahkan kepada al-Mahalli dan seorang lagi Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar yang dinisbahkan kepada al-Suyuti (m. 911H.). Kedua-duanya adalah pengikut Mazhab Shafie, lantaran itu tafsir ini begitu terkenal dipelajari bersama-sama keilmuan yang mendukung mazhab Shafie tersebut, khususnya di alam Malayu.  Tafsir ini mengandungi dua juz`, juz` pertama dari Surah al-Baqarah hingga akhir Surah l-Isra` oleh Jalaluddin Muhammad al-Mahalli (238 hlm.). Manakala juz` kedua digabungkan bermula dari Surah al-Kahfi hingga akhir (Surah al-Nas)  oleh Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyuti (256 hlm.). Kitab Tafsir al-Jalalayn ini dicetak dan diterbitkan oleh percetak dan penerbit Sulaiman Mar`i, Singapura yang sebagaimana biasa penerbitan kitab-kitabnya tidak disertai dengan tarikh penerbitan.
Konsep `Tafsiran Ringkas` dapat difahami dari kata-kata pendahuluan sebelum tafsir Surah Al-Baqarah (tidak dibicarakan Surah al-Fatihah sebelum Surah al-Baqarah). Antara kata pendahuluan itu bermaksud:
``Pengarangan kitab tafsir ini menurut garis kefahaman yang dikurniai Allah dan bergantung pada pendapat yang terkukuh, i`rab dari segi nahu sekadar yang perlu dan mengingatkan tentang berbagai kelainan bacaan (qira`at) secara halus, penyusunan secara ringkas dan meninggalkan menyebut secara panjang kata-kata yang tidak disenangi dan keasingan-keasingan tempat daripada menyebutnya kitab-kitab di dalam bahasa Arab.`` (Al-Jalalayn, hlm: 2).
Dapat dikatakan maksud tafsir di dalam kitab Tafsir Jalalayn ialah memberi makna kepada teks ayat Qur`an dan menambah sedikit penerangan sekadar mencukupi, sebagai contoh tafsir bagi awal  Surah Al-Baqarah yang tafsirannya sebagaimana berikut:
( Alif lam mim) Allah lebih mengetahui dengan kehendak kata itu (itu) yakni ini (al-Kitab) yang membacanya oleh Muhammad (tidak ragu lagi) syak (padanya) bahawasanya ia daripada Allah. Jumlah nafi ialah khabar bagi mubtadanya `dhalika – itu` dan isyarat dengannya bagi membesarkan (pertunjukan), khabar kedua, yakni hudan – pertunjuk (Bagi mereka yang bertaqwa) mereka menjadi orang bertaqwa dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan bagi menyelamat yang demikian daripada api neraka. (Dan mereka itu mendirikan solat), iaitu melakukan menurut hak-haknya (Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka)  kami berikan mereka  (mereka menefakahkan) mentaati perintah Allah (Dan mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau), iaitu Al-Qur`an (Dan apa yang diturunkan sebelum itu ) iaitu Taurat, Injil dan lain dari keduanya (Dan dengan akhirat mereka itu yakin) mereka tahu (mereka itu) mereka yang disifatkan dengan apa yang disebutkan (di atas pertunjukan dari Tuhan mereka dan mereka itulah mereka yang berjaya) yang berjaya dengan syurga dan selamat dari neraka.`` (Al-Jalalayn : 2-3).
Jelaslah dari apa yang diberi contoh di atas – Dalam kandungan maksud dari teks Al-Qur`an dan yang di luar adalah makna dan huraian menunjukkan bahawa tafsir Jalalayn adalah merupkan tafsir ringkas bagi menerangkan teks Al-Qur`an secara ringkas dan memada, bahkan ada yang diberi makna lebih ringkas dari teks. Misalnga (Tidak ragu lagi) syak. Penerangan diberi sepadat yang dapat misalnya bila menerangkan: Bagi mereka yang bertaqwa, mereka menjadi orang bertaqwa dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan bagi menyelamat yang demikian  daripada api neraka – huraian yang agak lengkap dan sedikit panjang.


Selain dari memberi makna dan huraian yang agak padat, pentafsir begitu memberi perhatian terhadap nahu dan bahasa Arab. Contoh (Tidak ragu lagi) merupakan jumlah nafi ialah khabar bagi mubtadanya  `dhalika` - itu dan isyarat dengnnya bagi membesarkan (pertunjukan) khabar kedua, yakni hudan – pertunjuk. Jadi selain dari memberi makna dan huraian ringkas yang melayakkannya dikategorikan sebagai tafsir, maka pentafsir memberi perhatian terhadap aspek nahu dan bahasa, kerana dengan kefahaman terhadap aspek nahu dan bahasa menjelaskan dari segi makna dan kedudukan kata-kata di dalam susunan bahasa secara tepat. Ini membuktikan bahawa pengajian tafsir adalah pengajian peringkat tinggi yang memerlukan kepada mereka yang mau mempelajarinya mengetahui dan mahir  ilmu nahu dan bahasa.
Menyedari keringkasan tafsiran dan perlu kepada penerangan-penerangan tambahan di samping kitab Tafsir Jalalayn ini penerbit kitab menyertakan bersama kitab ini pada bahagian hamish (tepi) beberapa karangan ringkas iaitu:
1)      Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul oleh Jalaluddin l-Suyuti
(Intisari petikan tentang Sebab-Sebab Nuzul oleh Jalaluddin al-Suyuti).
2)      Fi Ma`rifat al-Nasikh wa al-Mansukh li al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Hazm
(Maklumat Tentang Nasakh dan Mansukh  oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Hazm).
3)      Al-Fiyah li Abi Zar`ah al-`Iraqi fi  Tafsir Gharib  al-Faz al-Qur`an
(Al-Fiyah oleh Abu Zar`ah dari Iraq Pada Mentafsirkan Lafaz-Lafaz yang Asing Dalam al-Qur`an).
4)      Risalah Jalilah Tatadammanu ma Warada fi al-Qur`an al-Karim min Lughat al-Qaba`il li al-Imam Abi al-Qasim bin Salam
(Risalah Ringkas Mengandungi Apa Yang Terdapat Di Dalam Al-Qur`an Al-Karim dari Bahasa-Bahasa  Qabilah oleh Abu al-Qasim bin Salam).
Dengan maklumat-maklumat tambahan daripada keempat-empat karangan ringkas disertakan terutama tentang Asbab al-Nuzul dan Nasakh dan Mansukh melengkapkan maklumat berhubung dengan keilmuan tafsir.
Pola memberi makna dan tafsiran di awal Surah al-Baqarah adalah berlaku kepada ayat-ayat dan surah-surah yang lain. Dengan ciri tafsir sedemikian dan yang lain juga, maka pengajian tidak menjadi jelas dengan cara berucap dan ceramah, sebaliknya guru dan pengaji-pengaji seharusnya menggunakan kitab yang memberi makna dan huraian terhadap ayat-ayat Al-Qur`an. Huraian dapat ditambah dengan kitab-kitab tafsir yang lain bagi menambahkan kefahaman. Apa yang dapat dimengerti bahawa pengarang tafsir amat berhati-hati di dalam  memberi makna dan huraian terhadap kandungan ayat Al-Qur`an dan berusaha mengelak dari kesilapan yang mungkin dianggap, makin panjang huraian makin terdedah kepada kesilapan.

Sekian.

August 2, 2015

Mendepani Al-Qur`an - Pentingnya Pengajian Tafsir


BBB,  16 Syawal 1436 = 01 Ogos 2015 (Sabtu):


Dengan membaca Al-Qur`an secara tartil, ditambah lagi dengan kemerduan suara pembacanya cukup memberi kekhusyukan dan kekudusan bagi yang membaca dan yang menghayatinya. Bahkan memberi kejutan dan kekaguman seperti yang dialami oleh Umar al-Khattab pertama kali mendengarnya yang membawa kepadanya menerima Islam, juga sebagaimana yang dialami oleh Al-Walid Ibn al-Mughirah seorang pakar bahasa dan sasterawan bahasa Arab pertama kali mendengarnya dan terloncat darinya kata-kata kekaguman dan memuji keindahannya !
Tetapi bagi umum, bagi yang membaca dan yang menghayatinya, iaitu semata-mata bacaan, Al-Qur`an membawa suasana berlainan, dari biasa kepada suasana tenteram dan membawa mood kekudusan, bahkan membacanya di dalam konteks ibadat seperti di dalam solat membawa kepada suasana ibadat dan keintiman hubungan dengan Tuhan – Mi`raj rohani dan Munajat !.
Tetapi di luar dari pengalaman kejutan dan kekaguman yang kita tidak sampai kepada taraf sedemikian, apakah yang kita mau ketahui sebagai pelajar dan pengaji berdepan dengan Al-Qur`an ? Sudah tentulah mengenai kandungan yang ada di dalamnya. Sebenarnya berdepan dengan Al-Qur`an, bukan saja bagi yang tidak mengetahui bahasa Arab, bahkan yang mengetahui bahasa Arab, tidak mampu memahami kandungan secara konteks, jika setakat mengetahui bahasa Arab sahaja. Ia mungkin dapat memasang makna secara harfiyah dan menanggapinya secara selapis sahaja. Di dalam hal ini adalah pentingnya mempelajari tafsir beserta ilmu-ilmu bantu bagi memahami kandungan, khususnya bagi mereka yang terlibat dengan bidang dan kerjaya yang mempunyai kaitan dengan Al-Qur`an, sebagai contoh bagi mufti, kadhi, peguam syar`i, para pensyarah, guru-guru agama dan pengamal agama Islam.
Berdepan dengan Al-Qur`an dan membacanya secara teliti dan mendalam kita mau tahu pada lapisan permukaan ialah makna dan maksud ayat atau ayat-ayat yang dibaca. Tetapi seharusnya bagi yang membaca sebagai kajian bagi mengetahuinya secara mendalam membaca terlebih dahulu tentang latar dan kaitan nuzul Al-Qur`an dengan kebangkitan Rasulullah menjadi Rasul dan dakwah Baginda yang mempunyai pertalian rapat dengan penurunan Al-Qur`an dan kandungan ayat-ayat.
Membaca Al-Qur`an, contoh membaca Surah al-Fatihah, kita membcanya dan mengetahui maknanya dari pengertian bahasa yang kita pelajari dari guru-guru yang mengajar tentang solat yang memberi ertinya secara tidak langsung. Tetapi membacanya secara lebih dari bacaan permukaan, kita memahaminya secara serentak dengan kedudukan dari segi nahu, tetapi secara lebih dalam lagi kita memahaminya dari segi pembelajaran tentang konsep Ketuhanan Allah yang bersifat Rahman dan Rahim dan perbezaan maksud dari kedua peristilahan tersebut. Kita juga memahami konsep pandangan wujud dari Allah yang Abadi kepada konsep pandangan wujud tentang alam  yang nisbi (fana) dan hubungan mengenai Tuhan bagi sekalian alam dan mengapa perlunya `Pujian` terhadap Tuhan sekalian alam tersebut. Alam pula bukan setakat alam nyata tetapi alam ghaib, termasuk `Hari Akhirat` - `Yaum al-Din` yang menjadi sebahagian dari kepercayaan yang merupakan satu daripada rukun Iman.
Pemahaman juga berkait dengan persoalan nahu dan bahasa, bagaimana susunan bahasa, mengapa disusun bahasa, iyyaka` mendahului `na`budu` yang merupakan maf`ul bih mendahulu fi`il mudari` dan fa`il dan mengapa digunakan dengan fi`il mudari`, begitu juga dilihat dari susunan nahu bagi `iyyaka nasta`in` yang polanya sama dengan ayat  iyyaka na`budu. Ini adalah mencerminkan keutamaan fokus kepada `Engkau - Tuhan` dan penegasan dan keperluan tentang `na`budu` dan `nastai`n.
Kalau kita lihat dari segi nahu dan ayat bahawa sebelum ayat `iyyaka na`budu` dan `iyyaka nasta`in` adalah semuanya dalam jumlah ismiyyah, mengapa kepada ayat tersebut bertukar kepada jumlah fi`liyyah yang berkait dengan masa. Antaranya jumlah sebelumnya mencerminkan keabadian yang Esa yang tidak tertakluk oleh masa dan tempat, sedang makhluk, khususnya manusia dan alam adalah tertakluk dengan masa dan kefanaan. Iaitu wujudnya elemen yang berubah, lantaran itu perlu kepada pertolongan di dalam memasti dan penetapan `Al-Sirat al-Mustaqim`.
Signinicant juga dari segi pertukaran jumlah fi`liyyah dari fi`il mudari` bagi kedua ayat disebutkan, bertukar kepada jumlah fi`il amar termasuk fi`il madhi dalam ungkapan `an`amta `alayhim` (nikmat telah diberi itu dipohon turut terus diberi kepada kami) yang secara nahu dan bahasa  dapat dilihat di dalam surah al-Fatihah sebagaimana ianya disebut sebagai inti Al-Qur`an, maka di dalam surah ini juga lengkap dengan contoh-contoh ilmu nahu dan saraf.
Dari segi balaghah juga dapat dilihat kehalusan bahasa Al-Qur`an yang tersusun dari jumlah ismiyyah (mubtada` dan khabar`) dan jumlah fi`liyaah yang ada fi`il madi, mudari` dan amar dan ada dengan haraf, kita lihat dari gaya bahasa dalam mana  pertukaran dari orang pertama, kepada orang kedua dan ketiga dari maksud `Jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka itu`, tetapi bagi maksud `tidak yang dimerkai di atas mereka itu` secara balaghahnya tidak disebutkan mereka secara langsung (mereka) dan tidak mengaitkan dengan masa, begitu juga mereka yang sesat, juga tidak dikaitkan dengan masa, yang seolah-olah sesuatu yang perlu dijauhkan `jalan yang dimurkai dan sesat` bagi segala masa. Dari segi damir, terdapat sebutan yang lengkap dan berubah dari,  kami, engkau, mereka – orang pertama, kedua dan ketiga.
Dari satu segi susunan ayat di dalam al-Fatihah semacam percakpan dan dialog antara hamba dan Tuhan dan bukan sebagai penceritaan dan pernyataan semata-mata. Sememangnya terdapat Hadith yang menyatakan tentang dialog percakapan dan dialog di dalam surah al-Fatihah ini (Riwayat Abu Hurirah – Hadith Bukhari). Ini mencerminkan suasana keintiman antara hamba dengan Tuhan yang lebih menimbulkan suasana yang komunikatif dan intim. Penekanan dari segi hamba di dalam al-Fatihah lebih merujuk kepada kumpulan dan jamaah yang menyebut, kami dan mereka. Ini juga mencerminkan kehidupan di dalam masyarakat Islam adalah secara berjamaah. Ia juga mencerminkan bahawa di dalam membaca l-Fatihah di dalam solat adalah merujuk kepada galakan bagi hamba sentiasa berjamaah.
Selain dari mengetahui maksud dalaman adalah menjadi lebih menarik mengetahuinya dari segi penurunan ayat ini dan kepentingannya sebagai part and parcel bagi pemahaman terhadap kandungan Al-Qur`an.
Ini adalah merupakan secebis tnggapan terhadap al-Fatihah yang juga dikenali sebagai `Umm al-Kitab dan Al-Sab` al-Mathani`. Tentulah di sana huraian-huraian yang lebih mendalam bila dipelajari melalui  pengajian tafsir. Demikianlah dengan ayat-ayat Al-Qur`an yang lain yang berdepan dengannya lebih dari berdepan lautan keilmuan yang tidak bertepi. Di sinilah pentingnya pengajian tafsir sebagai pengajian pada peringkat tinggi dan penting bagi memahaminya kepada keilmuan-keilmuan bantu yang membantu kita ke arah memahami kandungan dan rahsia Al-Qur`an itu.

Sekian.

August 1, 2015

Penulisan Tafsir Di Dalam Bahasa Melayu


BBB,  16 Syawal 1436 = 31 Julai 2015 (Jumaat):
Dimaksudkan bahasa Melayu adalah juga bahasa Indonesia dan `Penulisan Di Dalam Bahasa Melayu` selain dari asli, adalah juga bersifat terjemahan.


Sebagaimana tafsir dihasilkan di dalam bahasa Arab, maka demikianlah tafsir turut dihasilkan di dalam bahasa Melayu. Tafsir terawal di dalam bahasa Melayu ialah dihasilkan:
1)      Tarjuman al-Mustafid berdasarkan kepada Tafsir Berjudul Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta`wil oleh Shaykh ~Abd al-Ra`uf bin Ali Al-Fansuri al-Jawi, Maktabat wa Matba`at Sulayman Mar`i, Singapura, 1370H./1951M.
2)      Tafsir Nur al-Ihsan, oleh al-Fadhil al-Haj Muhammad Sa`id bin `Umar Qadhi Jitra al-Qadahi, Persama Press, Haji Muhammad Ali bin Haji Muhammad Rawa, Penang, 1375H./1956M.
3)      Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an, oleh Shaykh Abdullah bin Muhammad Basmih, Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Islam, Kuala Lumpur, Cetakan Pertama 1968.
4)      Tafsir Al-Azhar oleh Prof. Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Pustaka Nasional Pte Ltd., Singapura, Cetakan Pertama 1990.
5)      Al-Qur`an al-Karim: Terjemahan dan Huraian Maksud, Penterjemahan Dan Kata Pengantar oleh Abu Salah Muhammad `Uthman El-Muhammady, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992.
6)      Tafsir Al-Munir fi Al-`Aqidah wa al-Shari`ah wa al-Manhaj, oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily, Persatuan `Ulama Malaysia, Kuala Lompur, 2002.
7)      Perbendaharaan Al-Qur`an, Majlis Agama Islam Selangor & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor,1429H./2008M.
8)      Tafsiran Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Lazina Aamanu, oleh Sheikh M. Abdul Athi Buhairi, (Penterjemah Juhan Che Yaman), Al-Hidayah Publication, Wilayah Persekutuan, 2008M.
9)      Tafsir Imam Syafi`i, oleh Syeikh Ahmad Musthafa al-Farran, (Penterjemah Ali Sultan, Fedrian Hasmand), Penerbit Almahira, Jakarta Timur, 2008.
10)   Tafsir Qur`an Per Kata, oleh Dr. Ahmad Hatta, MA. Pustaka Maghfirah, Jakarta, 2009.
11)   Sahih Tafsir Ibn Kathir, Pustaka Ibn Kathir, Jakarta, 1432H./2011M.
12)   Al-Qur`an l-Karim al-Nur, Terjemahan al-Hidayah al-Qur`an al-Karim, Al-Hidayah House of Qur`an Sdn. Bhd., Batu Caves, Selangor, 2012.
13)   Al-Qur`n Pelangi, Terjemahan & Tajwid Berwarna, Dilengkapi Dengan Asbab al-Nuzul, Pustaka Darul Iman, Batu Caves, Kuala Lumpur, (Terbaru, tapi tiada tarikh terbit !).
Dan tambahan dengan maklumat yang tidak lengkap:
14)   Tafsir Al-Nur, oleh Prof. Dr. Muhammad Hasbi al-Siddiqi
15)   Al-Qur`an Dan Tafsirannya, Karya Team Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur`an Departeman Agama Republik Indonesia.
16)   Tafsir Al-Misbah oleh Prof. Dr. Hj. Quraisy Shihab.
Melihat kepada jumlah tafsir di dalam bahasa Melayu yang setakat maklumat didapati berjumlah sebanyak 16 buah (Asal dan terjemahan), maka jumlah ini adalah relatifnya banyak berbanding dengan jumlah tafsir di dalam bahasa Arab yang jumlah setakat diketahui dan dapat dihimpunkan ialah sebanyak 37 buah.
Tafsir Al-Qur`an yang diterbitkan secara perbukuan di dalam bahasa Arab oleh Al-Tabari berlaku sejak akhir abad ke 3H/8M. Sebagai lanjutan tafsir yang dibuat oleh kalangan sahabat dan tabi`in, tetapi tafsir yang ditulis di dalam bahasa Melayu (secara terjemahan) hanya berlaku pada abad 17M. Yang dilakukan oleh Shaykh Abdul Rauf Fansuri yang terkenal juga sebagai Shaykh Abdul Rauf Singkel, iaitu pada zaman kerajaan Acheh meningkat maju, iaitu pada zaman pemerintahan Sultanah Safiyatul Din Tajul Alam Shah (Abad ke 17M.). Kelahiran kitab tafsir pertama pada masa itu memang wajar, lantaran pada masa itu berkembangnya penulisan kitab-kitab fiqh yang dihasilkan oleh Nuruddin al-Raniri dan juga oleh Shaykh Abdul Rauf Singkel sendiri. Apa lagi pada zaman Acheh ini sudah terkenal dengan pengajian-pengajian pondok (Pesantrin) dan Shaykh Abdul Rauf sendiri adalah guru yang memimpin pesantrin di Acheh yang beliau juga dikenali dengan  Tengku Shaykh Kuala. Sumber keilmuan tafsir yang dihasilkan di dalam bahasa Melayu adalah dari Makkah, lantaran Shaykh Abdul Rauf Singkel begitu lama belajar di Makkah dan beberapa tanah Arab yang lain sebelum pulang ke Acheh. Antara gurunya di Makkah ialah Shaykh Ibrahim al-Kurani murid kepada Shaykh Ahmad al-Qushashi yang bermazhab Shafie.
Daripada 16 tafsir di dalam bahasa Melayu, maka 11 daripada kitab-kitab tafsir di dalam bahasa Melayu ini dihasilkan oleh ulama Melayu-Indonesia sendiri, iaitu bukan bersifat terjemahan.
Kepesatan berlakunya penerbitan kitab-kitab tafsir dalam bahasa Melayu ialah selepas pertengahan kedua abad kedua puluh. Ini adalah kerana wujudnya kemudahan percetakan. Tidak ada penerbitan kitab tafsir secara bercetak pada pertengahan pertama abad ke 20. Ini bukan bererti tidak adanya pengajian tafsir sebelumnya. Pengajian adalah lebih berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir di dalam bahasa Arab, kerana pengajian tafsir adalah dianggap pengajian pada peringkat tinggi dan pada kebiasaannya bagi yang mengikuti pengajian tafsir ialah mereka yang sudah menguasai bahasa Arab. Kelahiran tafsir awal dalam bahasa Melayu adalah atas kegigihan Shaykh Abdul Rauf Singkel menghasilkan tafsir pertamanya berjudul Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta`wil yang dikenali juga dengan nama Tafsir Baydawi. Penghasilan kitab-kitab pada zaman awal ini adalah secara tulisan tangan, Daripadanya disalin dan disebarkan secara tulisan tangan.
Kalau kita lihat bahawa berlakunya kepesatan penghasilan kitab-kitab tafsir dalam bahasa Melayu sama ada yang bersifat asli dan terjemahan adalah selepas dari permulaan abad ke 21. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu bertambah minat masyarakat terhadap bidang keislaman dan ramai daripada mereka mendapat pengajian agama pada peringkat tinggi, khususnya bertambahnya pengajian-pengajian Islam tempatan dan kemudahan menyambung pengajian agama ke luar negara. Berikut daripada itu ramai lahir ilmuan-ilmuan muda yang menguasai bidang keilmuan Islam termasuk tafsir dan mereka menghasilkan kitab-kitab tafsir baik secara berseorangan atau secara berkumpulan. Selain daripada itu terdapat banyaknya lahir penerbitan dan percetakan yang menghasilkan kitab secara menarik dan dari kajian didapati larisnya pasaran buku-buku kini adalah buku-buku agama, termasuklah kitab-kitab tafsir yang canggih dan indah bentuk dan juga isi yang menarik pembeli-pembeli, khususnya yang meminati bidang keagamaan membeli dan memilikinya.

Sekian.

July 31, 2015

Pentingnya Pengajian Tafsir - Berbahasa `Arab


BBB, 14 Syawal 1436 = 30 Julai 2015 (Khamis):
Al-Qur`an sebagai sumber utama di dalam Islam, maka amatlah wajar dipelajari dan memahami kandungannya. Sungguhpun pengajian tentang Islam dapat dipelajari secara langsung dari bidang-bidang ilmu khusus seperti aqidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya, tetapi ianya merupakan huraian lanjut dari sumbernya yang asal, lantaran itu mempelajari secara langsung dari sumbernya yang asal dapat difahami bagaimana kedudukan sumber dan pengolahan-pengolahan berlaku terhadapnya, tak kurang juga dapat dilihat kepelbagaian huraian dan pendapat yang meluaskan pandangan di atas sumber yang menjadi dalil dan istinbat bagi hukum-hukum.


Walau bagaimana sebagaimana telah dibicarakan, bahawa pengajian tafsir adalah pengajian peringkat tinggi yang memerlukan kefahaman terhadap bahasa Al-Qur`an (Arab) dan juga ilmu-ilmu bantu yang dapat melengkapkan kefahaman. Antara ilmu yang perlu dipelajari oleh pengaji-pengaji tafsir selain daripada bahasa Arab ialah ilmu hadith, balaghah (ma`ani, bayan dan badi`), mantiq, usuluddin, fiqh, tasawuf dan sirah. Jika tafsir dilakukan di dalam bahasa lain dari bahasa Arab, maka pentafsir hendaklah menguasai bahasa yang ditulis itu dengan baik.
Istilah tafsir dalam kata yang lain ialah sharh atau huraian. Namun istilah sharh ini digunakan secara umum bagi huraian terhadap berbagai ilmu, misalnya sharh terhadap matan bagi ilmu-ilmu contoh Sharh terhadap Matan Jauharah (tauhid), terhadap Matan Alfiyah oleh Ibn Aqil (nahu) dan sebagainya. Adapun sharh terhadap ayat Al-Qur`an melahirkan istilah khusus yang dikenali sebagai Ilmu Tafsir. Konsep tafsir ini adalah kaedah keilmuan khusus sebagai huraian terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur`an. Ia adalah ilmu yang asli `Tafsir`  terhadap ayat-ayat Al-Qur`an. Tokoh utama dan terawal yang dikaitkan dengan keilmuan tafsir ialah Ibn Abbas (Abdullah bin Abbas) r.a. yang pendapatnya banyak dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir. Selain dari Ibn Abbas juga ialah Abdullah bin Mas`ud, Ubay bin Ka`b, Zayd bin Thabit, Abu Musa al-Ash`ari, Abdullah bin Al-Zubayr, Saydatina Aishah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan `Ali. Terdapat juga pentafsir-pentafsir dari kalangan Tabi`an dan Atba` al-Tabi`in.
Antara kitab-kitab tafsir awal dihasilkan ialah seperti Tafsir Al-Tabari yang judul lengkapnya ialah Jami` al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an karya Imam Muhammad Ibn Jarir al-Tabari (m. 310H.). Ciri tafsir al-Tabari adalah menurut gaya hadith yang mempunyai rawi, sanad dan matan. Gaya ini sebenarnya adalah gaya dominan pada peringkat awal yang berlaku di dalam penulisan-penulisan yang lain termasuk penulisan Sirah oleh Muhammad bin Ishak bin Yasar dan keilmuan-keilmuan yang lain.
Selepas dari karangan tafsir oleh Al-Tabari lahirnya tafsir-tasir (25 buah) seperti Ahkam al-Qur`an oleh  Imam Ahmad bin `Ali l-Jassas (m. 370H.), Bahr al-`Ulum oleh Abu al-Layth al-Samarqandi (m.373H.),  Tanzih al-Qur`an `an al-Mata`in oleh Qadhi `Abd al-Jabbar (m.415H.), Al-Kasf wa al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an oleh Imam Abu Ishaq al-Tha`labi (m. 427H.). Ahkam al-Qur`an oleh Imam `Ali bin Muhammad al-Tabari al-Kiyaharrasi (m. 504H.), Ma`alim al-Tanzil oleh Muhammad al-Husain al-Baghawi (m.510H.), Al-Kashshaf `an Haqa`iq `ala Ta`wil wa `Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta`wil oleh Jar Allah al-Zamakhshari (m. 538H.). Ahkam al-Qur`an oleh Imam Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad al-Mu`afiri al-Andalusi terkenal dengan gelaran Ibn `Arabi (m.543H.), Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Qur`an al-`Aziz oleh Imam  ibn `Atiyyah al-Andalusi (m. 546H.), Mafatih al-Ghayb oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi (m. 606H.), Al-Jami` li al-Ahkam al-Qur`an oleh oleh Imam Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi (m. 671H.), Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta`wil oleh Imam Abdullah ibn `Umar al-Baidawi (m. 685H.), Madarik al-Tanzil wa Haqa`iq al-Ta`wil oleh Imam `Abdullah ibn Ahmad al-Nasafi (m. 701H.), Lubab al-Ta`wil fi Ma`ani al-Tanzil oleh Imam `Ali Muhammad al-Khazin (m. 741H.), Al-Bahr al-Muhit oleh Imam Muhammad ibn Yusuf ibn  Ali ibn Yusuf ibn Hayyan (m. 745H.), Tafsir Al-Qur`an al-`Azim oleh Imam Abu al-Fida`Ismail ibn Kathir (m.774H.), Nazm al-Durar fi Tanasuh al-Ayat wa al-Suuwar oleh Ibrahim Ibn  `Umar al-Biqa` (809-885H./1406-1480M.). Ghara`ib Al-Qur`an wa Ghara`ib al-Furqan oleh Nizam al-Din ibn al-Hasan al-Naisaburi (m. ?), Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma`thur oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti (m.911H.), Tafsir Al-Jalalayn oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli (m.864H.) dan Imam Jalaluddin al-Suyuti (m.911H.), Al-Siraj al-Munir oleh Imam al-Khatib al-Sharbini (m. 977H.), Irshad al`Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim oleh Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Mustafa Abu Su`ud (m.982H.), Fath al-Qadir oleh Imam Muhammad ibn `Ali ibn `Abdullah al-Shukani (m.1250H.) dan Ruh al-Ma`ani fi Tafsir al-Qur`an al-`Azim wa al-Sab` al-Mathani oleh Imam Shihab al-Din al-Alusi (1217-1270H./1802-1854M.).
Manakala tafsir mutakhir bermaksud dari abad ke 19 hingga kini (Berbahasa `Arab) sebanyak (12 buah) iaitu:
-          Mahasin al-Ta`wil oleh Jalaluddin al-Qasim (1283-1332H./1866-1914M.).
-          Tafsir al-Qur`an al-Hakim oleh Shaykh al-Sayyid Muhammad Rashid al-Ridha (1282-1353H./1865-1935M.).
-          Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an oleh Shaykh Tantawi ibn Jauhari (m. 1358H.)
-          Tafsir al-Maraghi oleh Shaykh Ahmad Mustafa al-Maraghi (m.1371H./1`952M.)
-          Adwa` al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an bi al-Qur`an oleh Shaykh Muhammad al-Amin ibn Muhammad ibn al-Mukhtar al-Shamqiti (1320-1393H.)
-          Fi Zilal al-Qur`an oleh Al-Shahid Sayyid Qutb (1324-1387H./1906-1966M.)
-          Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir oleh Shaykh Muhammad ibn al-Tahir ibn `Ashur (1296-1393H./1879-1973M.)
-          Safwat al-Tafasir oleh Shaykh Muhammad `Ali al-Sabuni ( ?)
-          Rawa`i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam oleh Shaykh Muhammad `Ali al-Sabuni ( ? ).
-          Al-Tafsir al-Wadih oleh Shaykh Muhammad al-Hijazi ( ?).
-          Al-Tafsir al-Wasit oleh Shaykh Prof. Dr. Muhammad Tantawi ( ?).
-          Tafsir al-Sha`rawi oleh Shaykh Muhammad al- Mutawalli al-Sha`rawi ( ?)
(Perbendaharaan Al-Qur`an, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) & Kolej Universiti Islam Antarabangsa (KUIS),  Selangor, 1429H./2008M.: 73-76).
Tambahan:
-          Al-Tafsir al-Wajiz `ala Hamish al-Qur`an al-`Azim oleh Al-Ustaz al-Doktor Wahbah al-Zuhaili,
Dar al-Fikr, Dimashq, Suriyah, 1431H.
Demikianlah sepanjang zaman Al-Qur`an terus diberi perhatian dan ditafsirkan dari zaman permulaan hingga zaman penulisan seterusnya hingga kepada peringkat mutakhir. Ini merupakan tafsir-tafsir yang di dalam bahasa Arab, tafsir juga dilakukan di dalam bahasa umat-umat Islam di serata dunia- termasuklah di dalam bahasa Melayu.

Sekian.

July 30, 2015

Al-Qur`an Al-Karim: Boleh Didekati Dari Berbagai Dimensi Bagi Mempelajarinya


BBB, 13 Syawal 1436 = 29 Julai 2015 (Rabu):
Berdepan dengan Al-Qur`an adalah berdepan dengan lautan keilmuan dan maklumat yang mencabar pemilihan dari mana hendak memula dan meneruskan. Ini bererti terlalu banyak pendekatan yang boleh diambil, tetapi apakah pendekatan yang paling sesuai ? Kata Muhammad Qutb di dalam bukunya berjudul `Dirasat Qur`aniyyah`, bahawa dia mulai membaca Al-Qur`an sejak umur sembilan tahun tanpa mengetahui kandungan. Ia adalah didorong oleh minat semata-mata dan mesra dengan membacanya. Namun dari permulaan itu dia terus mendalami Al-Qur`an dan menjiwainya sehingga segala hasil penulisannya, termasuk di dalam bidang seni yang menjadi minatnya adalah diwarnai Al-Qur`an. (Muhammad Qutb, Dirasat Qur`aniyyah, Beirut-Al-Qahirah, Dar al-Shuruq, 1400H/1980: 5).
Pengalaman Muhammad Qutb (saudara kepada Syed Qut al-Shahid), bukanlah pengalaman beliau berseorangan, tetapi juga adalah pengalaman bagi pelajar-pelajar Islam yang bermula dari kecil yang setengahnya sejak dari 7 tahun sudah mempelajari Al-Qur`an secara tradisi dari guru-guru Al-Qur`an sama ada dari ibu bapa atau guru-guru khusus. Apa yang hendak ditekankan bahawa pengajian Al-Qur`an adalah pengajian yang amat penting yang paling utama diberi perhatian di dalam pengajian di masjid.


Banyak pendekatan di dalam pengajian Al-Qur`an, misalnya mempelajarinya secara bacaan bertajwid di bawah bimbingan guru Al-Qur`an, mempelajarinya secara tarannum,  membaca sambil memahaminya melalui terjemahan, juga huraian dan mempelajarinya secara tafsiran melalui guru-guru tafsir. Apakah pendekatan yang wajar diambil oleh Masjid Al-Umm berhubung dengan pengajian Al-Qur`an ?
Sebagaimana telah diperkatakan bahawa seboleh-bolehnya pengajian yang dianjur oleh Masjid al-Umm adalah bersifat menyeluruh, ertinya dapat diikuti oleh semua peringkat. Pengajian Al-Qur`an dapat diaplikasikan kepada semua pihak menurut tahap umur dan kesesuaian pengajaran yang hendak disampaikan. Ada beberapa tahap pengajian Al-Qur`an yang dapat dijalankan, iaitu
1)      Pada peringkat anak-anak
2)      Peringkat tahfiz
3)      Peringkat tinggi.
Pada peringkat anak-anak yang bermula dari umur tujuh tahun hingga ke tahap remaja adalah pengajian yang membetulkan bacaan, melalui guru-guru Al-Qur`an. Mereka juga melibatkan pelajar-pelajar sekolah yang boleh datang masa di luar waktu sekolah, termasuklah di hujung minggu. Pengajian secara pembetulan bacaan, termasuklah juga pengajian secara bertajwid ini dilakukan juga terhadap peringkat dewasa yang masih tidak dapat membaca Al-Qur`an. Bagi mereka diadakan kelas khusus dan secara berasingan.
Termasuk di bawah kategori belajar membaca Al-Qur`an ini ialah pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian secara tarannum yang sama boleh diikuti oleh pelajar tahfiz. Pengajian secara tarannum dilihat sebagai pakej lengkap bagi pelajar mengaji Al-Qur`an biasa dan secara tahfiz. Kemampuan mengaji secara tarannum dapat melengkapkan kebolehan mengaji seorang tahfiz yang mereka mempunyai kelebihan apabila menjadi imam, begitu juga bagi pelajar-pelajar biasa. Dengan kemampuan membaca Al-Qur`an secara bertarannum memungkinkan pemebaca-pembaca Al-Qur`an ini mewakili masjid atau daerah ke pertandingan-pertandingan tilawah Al-Qur`an pada peringkat daerah, negeri, kebangsaan, bahkan hingga ke peringkat antara bangsa – teramsuk pertandingan bagi kategori tahfiz.
Untuk peringkat dua ialah bagi kelas tahfiz. Adalah menjadi tujuan bahawa pelajar-pelajar tahfiz yang mengikuti kelas Tahfiz di Masjid Al-Umm dapat memahami kandungan Al-Qur`an. Bererti mereka tidak setakat menghafal semata-mata. Sebab itu mereka dikehendaki mengikuti pengajian bahasa Al-Qur`an (Arab) dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi. Adalah diharapkan bersama hafalan mereka dapat memberi maksud atau tafsiran terhadap ayat-ayat yang mereka baca dan hafal.
Pengajian pada peringkat tinggi berhubung dengan Al-Qur`an, ialah pengajian tafsir. Adalah diharapkan bahawa guru yang mengajar kitab tafsir tidak hanya mengajar kitab tafsir di dalam bahasa Melayu, tetapi juga mampu mengajar kitab-kitab tafsir di dalam bahasa Arab. Ini bererti pelajar-pelajar juga adalah dikehendaki mempelajari bahasa Arab. Kemampuan berbahasa dan memahami bahasa Arab ini, tidak mesti melalui pengajian di Masjid al-Umm, tetapi mereka yang belajar ini sama ada pengaji-pengaji tempatan atau luaran sudah belajar bahasa Arab dan berkemampuan menggunakan bahasa tersebut di dalam memahami tafsiran yang disampaikan oleh guru-guru tafsir. Namun jika pelajar-pelajar yang mau mengikuti kelas tafsir tidak mempunyai kebolehan bahasa Arab, maka mereka juga dikehendaki mengikuti pengajian bahasa tersebut bersama-sama pelajar tahfiz dan pelajar-pelajar yang lain yang mengikuti pengajian bahasa Arab.
Dengan pengajian Al-Qur`an dan memahami kandungan seperti melalui pengajian tafsir yang pelajarnya mahir berbahasa Arab, maka pelajar-pelajar berkenaan mampu misalnya mengolah kandungan dan bidang-bidang di dalam Al-Qur`an seperti:
1)      Mengeluarkan ayat-ayat hukum (ahkam) yang menjadi prinsip hukum Islam
2)      Ayat-ayat yang berhubung dengan berbagai jenis ibadat
3)      Bahan-bahan sejarah yang ada di dalam Al-Qur`an dan mengkonstruksikan sejarah berkenaan.
4)      Mengenalpasti dan mengeluarkan berbagai jenis ilmu yang ada di dalam Al-Qur`an
5)      Menghayati dan dapat menghuraikan mengenai estetika Al-Qur`an
6)      Mengenali dan memahami serta mengaplikasikan prinsip bahasa Al-Qur`an yang menjadi induk bagi bahasa Arab.
7)      Megenalpasti dan membuktikan tentang i`jaz Al-Qur`an
8)      Dapat menerangkan sebab-sebab nuzul bagi sesebuah ayat Al-Qur`an
9)      Menjelaskan ayat-ayat yang membuktikan Islam amat prehatin contohnya tentang alam sekitar, kebersihan dan sebagainya.
10)   Berbagai-bagai bidang yang dapat dikenalpasti
Pokoknya kita tidak mau mempelajari sumber utama Islam iaitu Al-Qur`an menjadi bahan yang dibaca tanpa memahami makna dan dilagu berdasarkan keindahan suara sahaja. Yang kita mau bahawa  Al-Qur`an dipelajari, dihayati, bahkan diaplikasikan di dalam kehidupan sama ada secara sendiri, jamaah dan masyarakat. Hendaknya peningkatan kualiti individu dan jamaah adalah hasil dari pengajian terhadap Al-Qur`an. Sesungguhnya banyak lagi rahsia-rahsia Al-Qur`an belum lagi diteroka. Adalah menjadi tanggungjawab kita mendalami dan menjadikannya prinsip dan panduan,

Sekian. 

July 29, 2015

Fiqh Bidang Yang Luas Diperkatakan: Kurikulum


BBB,  12 Syawal 1436 = 28 Julai 2015 (Selasa):
Jika aqidah ialah persoalan yang bersifat doktrin yang berkait dengan kepercayaan dan bersifat dalaman -  lebih bersifat minda, maka fiqh adalah bersifat aturan-aturan (law) yang dipraktik secara amali dan kelihatan secara lahiri. Berbanding dengan bidang aqidah, maka bidang fiqh lebih banyak dan luas diperkatakan. Sebagaimana aqidah adalah bersumberkan Al-Qur`an dan juga Hadith, maka demikian dengan fiqh, tetapi sumber bagi bidang ini lebih banyak dan luas diperkatakan sejak dahulu hingga kini. Lantaran itu, jika dalam bidang aqidah mempunyai dua mazhab utama sunni, iaitu Ashari dan Maturidi, maka di dalam bidang fiqh melahirkan empat mazhab terkenal, iaitu Maliki, Shafie, Hanafi dan Hanbali.


Secara tradisional runglingkup kurikulum bagi bidang fiqh sebagaimana ilmu aqidah menurut susunan rukun iman yang enam, maka ruanglingkup bagi bidang fiqh ialah menurut susunan rukun Islam yang lima iaitu syahadat, solat, zakat, puasa dan menunaikan haji ke Baitillah al-Haram bagi mereka yang berkemampuan. Secara yang lebih spesifik penyusunan dari segi pembicaraan dibahagikan kepada ibadat, muamalat, munakahat, jinayah dan jihad.
Bidang ibadat adalah bidang yang paling luas diperkatakan dan banyak kitab yang dihasilkan sejak dulu hingga kini. Bidang ibadat adalah bidang praktik yang menjadi panduan dan amalan harian bagi umat. Penyusunan perkara-perkara yang dibincangkan menurut persis penyusunan bagi rukun Islam itu sendiri. Pendekatan ini dibuat sejak peringkat awal pengarangan ilmu fiqh seperti yang dilakukan Imam Malik di dalam kitabnya yang berjudul `Al-Muwatta`` dan diteruskan secara sedemikian oleh ulama fiqh yang lain seterusnya.
Bagi membicarakan persoalan ibadat, maka topik yang paling utama ialah mengenai `Solat`, tetapi sebelum mendirikan solat ada keperluan-keperluan yang lain disempurnakan, iaitu `Taharah`, lantaran itu membuka kitab fiqh, maka bab awal dan permulaan ialah mengenai `Taharah`. Iaitu hukum bersuci dari najis dan mutanajjis, bersuci dari hadath kecil dan hadath besar, alat bagi bersuci dari air atau dari debu (istinja`), berbagai jenis air, konsep air musta`mal, kaedah mengambil wudhu`, wajib, sunat, makruh dan membatalkannya. Amalan sunat bersugi. Perkara yang mewajibkan bersuci (mandi) seperti haidh, nifas dan istihadah.
Tentang solat ada berbagai-bagai jenis solat dari yang wajib kepada berbagai jenis solat sunat. Tetapi kaedah mendirikan solat adalah sama, ianya hendaklah menepati dengan rukun dan sunatnya, perkara yang membatalkan solat, solat jamaah dan jumaat. Antara solat sunat ialah solat `idul Fitri dan`idul Adhha di samping berbagai-bagai jenis solat sunat yang lain. Solat adalah kewajipan ibadat yang utama yang ditegaskan oleh banyak ayat Al-Qur`an dan Al-Hadith. Ia adalah lambang syiar umat yang utama.
Kewajipan yang selalu bergandingan di dalam Al-Qur`an ialah menunaikan zakat. Iaitu bidang yang melibatkan ekonomi yang dari satu segi Islam menggalakkan umatnya berusaha mencari sumber kehidupan yang kelak dengan sumber pendapatan ini bukan saja dapat memenuhi tuntutan diri dan keluarga dari segi sumber kehidupan, tetapi dengan rezeki yang didapati apabila cukup syarat seperti cukup haul dan nisab, maka pengusaha dapat memberi sumbang bakti kepada pemerintah dan masyarakat dengan mengeluarkan zakat bagi harta seperti ternakan, tanaman, emas perak, hasil perniagaan, lombong dan rikaz.
Selepas daripada zakat, maka susunan kefarduan dari rukun Islam ialah puasa Ramadhan. Bagi melaksanakan puasa ada aturan kaedah yang perlu dipatuhi, ada sunat-sunat di dalam berpuasa dan amalan-amalan yang menyerikan puasa, seperti sunat tarawih, membaca Al-Qur`an dan berbagai-bagai amalan sunat yang dituntut yang ganjaran pahala bagi amalan di dalam bulan Ramadhan adalah berganda, manakala tuntutan dari rukun Islam kelima ialah menunaikan haji ke Baitillah al-Haram sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Haji adalah perhimpunan umat di Makkah dan Arafah secara tahunan bagi melakukan umrah dan haji yang perlu memenuhi rukun, wajib dan sunatnya. Banyak hikmat dari amalan haji, antaranya menghayati kebesaran Allah melalui perintahnya, dapat menghayati latar sejarah perkembangan Islam sejak dari zaman Nabi Ibrahim a.s. membawalah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan dapat menyaksikan kesan-kesan sejarah dari segi perjuangan Rasullah s.a.w. di dalam menegakkan Islam, selain daripada itu dapat memahami dan berkenalan dengan berbagai masyarakat umat Islam yang datang dari berbagai negara dan penjuru alam. Selain daripada itu bidang fiqh membicarakan tentang aqiqah, hukum berjual beli, waqaf, fara`id dari segi wirathah, perkahwinan dan segala perkara yang berhubungan dengan rumahtangga dan keluarga, persoalan jinayah, riddah, bughat, jihad, wala1 dan nazar
Fiqh sebagai kurikulum pengajaran hingga kini masih popular dengan turath kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama tradisional, seperti kitab yang dihasilkan oleh Shaykh Daud al-Fatani dengan kitabnya yang berjudul Munyati al-musalli. Kitab dihasilkan oleh Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani dengan kitabnya berjudul Matla` al-Badrayn, Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari dengan kitabnya yang berjudul Sabil al-Muhtadin, Abdul Samad bin Muhammad Salih (Tuan Tabal) berjudul Bidayah al-Ta`lim dan banyak lagi kitab fiqh yang dihasilkan.
Bidang fiqh kini makin luas diperkatakan mengenai perkembangan bidang semasa seperti persoalan yang berhubung dengan ekonomi Islam seperti Bank Islam dan takaful yang kedua-duanya mendapat sambutan bukan saja di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan yang bukan Islam, mengenai industri halal dan haram yang kebaikannya bukan saja kepada orang Islam tetapi juga kepada yang bukan Islam, begitu juga dengan pendekatan dan perluasan konsep waqaf di dalam Islam.
Perkembangan fiqh semasa tidak saja berhubung dengan bidang ekonomi, tetapi juga mengenai siasah-politik dan pentadbiran secara Islam. Terdapat tokoh yang mampu membicarakan bidang ini seperti oleh Profesor  Dr. Yusof al-Qaradhawi seperti karya beliau yang berjudul Fiqh al-Daulah dan banyak lagi karangan beliau yang berhubung dengan fiqh semasa. Di samping itu terdapat usaha mengislamisasi undang-undang seperti yang dilakukan oleh al-Marhum Profesor Ahmad Ibrahim yang usahanya diteruskan oleh pendukung-pendukungnya.
Bidang fiqh adalah bidang yang luas, ianya didekati di dalam pengajaran berpandukan kitab-kitab turath yang dihasilkan oleh ulama-ulama tradisional, tetapi yang lebih mencabar  bagaimana menghasilkan pendekatan semasa berhubung dengn isu-isu fiqh terkini baik dalam bidang ekonomi, politik, perundangan  dan kebajikan yang dapat memperlihatkan bahawa persoalan fiqh adalah bidang yang releven dari dulu hingga kini dan akan datang. Lantaran pengajaran terutama tentang isu-isu semasa dan terkini memerlukan penyelidikan yang dengan penemuan dan pendekatan yang didapati memberi manfaat kepada umat di dalam kehidupan dan interaksi dengan masyarakat.

Sekian.