March 1, 2017

PENDAPAT `ABDULLAH BIN MUHAMMAD BIN MUNAZIL


BBB:  01 Jamadil-Akhir  1438H. = 28 Februari 2017M. (Selasa):
Dia adalah Abu Muhammad, `Abdullah bin Muhammad bin Munazil. Menurut Al-Qushairy dia adalah Shaykh al-Malamatiyyah, dia adalah satu-satunya pendukung Al-Malamatiyyah pada zamannya, iaitu tariqat yang dia berkeseorangan dengan tariqat tersebut. Dia daripada shaykh yang berkedudukan tinggi di Naisabur. Dia bersahabat dengan Abi Salih Hamdun bin Muhammad al-Qas*s*ar yang Hamdun mengambil tariqat daripadanya. Dia alim di dalam ilmu-ilmu zahir. Dia banyak menulis Hadith dan meriwayatkannya. Dan adalah Abu `Ali al-Thaqafi mengangkatnya dari segi kadarnya dan tempatnya  dan menyanjungnya. Dia meninggal di Nisabur pada tahun (m. 329H. atau 330H.).
`Abdullah bin Muhammad bin Munazil mempunyai sanad sebagai rawi di dalam Hadith.
Bercakap kepada kami bapaku, r.h.a. berkata, bercakap kepada kami Abu Muhammad, `Abdullah bin Muhammad bin Munazil, berkata, bercakap kepada kami Jaa`far bin Muhammad bin Siwwar, berkata, bercakap kepada kami Qutaibah bin Sa`id berkata, bercakap kepada kami `Abdul Wahid daripada Isma`il bin Sami` berkata, bercakap kepada kami Abu Ruzain berkata, aku mendengar Aba Hurairah berkata,  bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu atau gembala kambing, mengurangkan pahala amalannya setiap hari satu qirat (satu inci).
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain r.h.a. berkata, aku mendengar `Abdullah al Mu`allim berkata, aku mendengar `Abdullah bin Munazil berkata,
``Tidak mencuai seseorang, fardhu dari berbagai fardhu, melainkan dibalakan oleh Allah Ta`ala dengan mencuaikan sunnah-sunnah dan berterusan seseorang mencuaikan sunnah, melainkan dia dibalakan dengan berbagai bid`ah.``
Aku mendengan Al-Shaykh Aba  `Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Aba  Ahmad bin `Isa berkata, aku mendengar `Abdullah bin Munazil berkata,
``Seafdhal-afdhal waktu-waktu engkau, waktu yang engkau menerima padanya daripada bisikan-bisikan diri engkau dan waktu manusia menerima padanya silap sangka engkau.``
Aku mendengar Aba Bakr, Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata, `` Seharusnya tidak ada rasa kehinaan  bagi orang yang  bekerja, menyoal dan ditolak permohonan.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang mengangkat bayangan dirinya daripada dirinya, maka hidup manusia di bawah bayangannya.``
Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Fadhlawaih berkata, aku mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata, ``Ubahlah dengan lisan engkau daripada hal engkau dan janganlah dengan kalam engkau engkau bercerita ahwal lain daripada engkau.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang melazimkan dirinya sesuatu yang tidak dia perlu kepadanya, dia mensia-siakan daripada ahwal seumpamanya, apa yang patut dihajat kepadanya dan tidak dapat tidak memerlukannya.``
Katanya, aku mendengarnya berkata,  dia disoal seseorang dengan satu masalah, maka dijawab dan dikatakan kepadanya, ``Ulanglah kepadaku,``(Aku kesal pada apa yang berlaku !)``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Siapa yang besar kadarnya di sisi manusia, dia memerlukan dirinya padanya.. Adakah engkau tidak melihat bahawa Ibrahim  a.s. tatkala Allah menjadikannya Khalil, maka dia berkata – Firman Allah bermaksud: `` Jauhkanlah daku dan anak-anakku daripada menyembah berhala.`` (Ibrahim: 35).
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang masuk dalam perkara ini dengan lemah dia menjadi kuat padanya dan siapa yang memasukinya dengan kuat dia lemah dan  terhurai.``
Katanya, aku mendengarnya  dia disoal tentang `ubudiyyah, maka dia berkata ia adalah kewajipan bukan ikhtiar.``
Katanya dan aku mendengarnya berkata, ``Tidak berhimpun penyerahan dan dakwa dalam satu hal.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, Berdzikir kepada Allah adalah dari jenis ibadat, maka dia berkata, al-sabirin, al-sadiqin, al-qanitin, al-mustaghfirin bi al-ashar`. Maka diakhirkan maqamat keseluruhannya dengan maqam istighfar untuk membersihkan hamba daripada taqsir pada semua perbuatannya dan ahwalnya, maka dia beristighfar dengannya.
Katanya, aku mendengar `Abdullah berkata, ``Penyerahan dengan usaha lebih baik dari kekosongan daripadanya.``
Katanya, aku mendengar `Abdullah berkata, ``Hukum-hukum keghaiban tidak disaksikan di dunia, akan disaksikan akibat (fadha`ih) bagi yang mendakwa di dunia.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Al-`Ubudfiyyah ialah kembali pada setiap sesuatu kepada Allah Ta`ala hingga kepada had terpaksa.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Tidak sayugia bagi seorang hamba membicarakan soal-soal cabangan kecil dari Sunnah, melainkan selepas kewujudan peluang selepas dia menunaikan segala yang fardhu.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Engkau menzahirkan dakwa tentang `ubudiyyah dan menyembunyikan sifat-sifat al-rububiyyah.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Tiap-tiap faqir bukan dia daripada dharurah yang tidak ada padanya fadhilat.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Siapa yang berhajat daripada sesuatu daripada ilmu-ilmunya, maka jangan melihat kepada keaibannya, maka jika engkau melihat kepadanya menyekat (mengharamkan) berkat untuk dimanfaat daripada ilmunya.``
Demikian pendapat `Abdullah bin Muhammad bin Munazil.

Sekian.

February 28, 2017

ABU `ALI AL-RUDZBARI - PENDAPATNYA


BBB,  30 Jamadil-Awwal 1438H. = 27 Februari 2017M. Isnin):
Nama lengkap bagi Abu `Ali al-Rudhbari, ialah Ahmad bin Muhammad bin al-Qasim bin Mansur [Ibn Shahru bar bin Mahr dhadhaz bin Farghududa bin Kisra].
Sebagaimana disebut bagiku `Abdullah bin `Ali, katanya, ``Aku mendengar Aba `Abdullah, Ahmad bin `At*a` al-Rudzbari, berkata sedemikian.
Dia adalah dari ahli Baghdad, tinggal di Mesir, menjadi shaykh di sana dan meninggal di sana pada tahun (m. 322H.) Abu `Ali al-Rudzbari bersahabat dengan Al-Junayd dan Abu al-Husain al-Nuri, Abu Hamzah dan  Hasnan al-Masuji dan siapa yang dalam tabaqah dari shaykh-shaykh Baghdad dan bersahabat semasa di Sham, ialah dengan Abu al-Jala`. Dia adalah seorang alim lagi faqih dan `arif dengan ilmu t*ariqat  dan mnghafal Hadith-Hadith. (Demikianlah sebagaimana disebut  kepadaku oleh Abu al-Husain bin Muhammad al-Razi).
Abu `Ali al-Rudzbari mempunyai sanad di dalam Al-Hadith sebagaimana diriwayatkan:
Mengkhabarkan kami Abu al-Fadhl, berkata, bercakap kepada kami Qusaim berkata, bercakap kepada kami Abu `Ali al-Rudzbari al-Sufi, bercakap kepada kami  Mas`ud bin Muhammad bin Mas`ud al-Ramli, bercakap kepada kami `Imran bin Harun al-Sufi, bercakap kepada kami Sulaim bin Hayyan, daripada Da`wud, daripada Abi Hind daripada al-Sha`bi daripada ibn `Abbas berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Bahawa Allah Ta`ala  selagi akan memakmurkan dengan kaum di dalam negara dan membanyakkan mereka dengan harta dan tidak memperlihatkan kepada mereka semenjak menjadikan mereka  kemarahan, dikatakan, Wahai Rasulallah,``Bagaimana dengan demikian ? Maka sabda Baginda, ``Ialah dengan menyambungkan silatul rahim di kalangan mereka.``
Begitu juga terdapat sanad yang antara rawinya ialah  Abu `Ali al-Rudzbari yang sampai kepada sahabat penting, iaitu:
Mengkhabarkan kami oleh Abu al-Fadhl, Nas*r bin Muhammad bin Ya`qub al-T*usi berkata, bercakap kepada kami Qusaim bin Ahmad, Ghulam al-Raqqaq, bercakap kepada kami Abu `Ali al-Rudzbari al-Sufi, bercakap kepada kami Yusuf, bercakap kepada kami oleh al-Husain bin Nas*r daripada Warqa` daripada Ibn  Abi Nuh*aih*  daripada Mujahid daripada ibn `Abbas pada berfirmannya Allah Ta`ala bermaksud:  ``Mereka itu takut akan Tuhan mereka itu yang mengatasi mereka (dengan kekuasaanNya), serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan.`` (Al-Nahl: 50).
 Dimaksudkan `takut` ialah mengijlalkan Allah Ta`ala`.
Aku mendengar  `Abdullah bi Muhammad al-Dimashqi berkata,, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari, beliau disoal tentang isyarat, maka katanya, Isyarat ialah pernyataan yang mengandungi wajdan daripada  yang kena isyarat kepadanya, dan tidak lain. Dan pada hakikatnya, bahawa isyarat disertai `ilah-`illah dan `llah-`illah jauh daripada  `ayn hakikat.``
Aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata,, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari, bahawa dia disoal tentang murid dan murad, maka katanya, `Murid`  ialah yang tidak mau bagi dirinya,melainkan apa yang dikehendaki Allah baginya dan `Murad` ialah yang tidak mau dari langit-bumi  selain dariNya (Allah).
Aku mendengar Aba al-Razi berkata,, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata,
``Kelebihan di atas orang yang bercakap dengan orang bertindak ialah kekurangan (yang bercakap) dan kelebihan orang bertindak di atas yang bercaklap atas kemuliaan (bagi yang bertindak).
Aku mendengar Aba Nas*r   al-T*usi  berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kazarubi berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari  berkata,
``Tiada redha bagi yang tidak bersabar, dan tidak sempurna bagi yang tidak bersyukur, Allah menyampaikan kepada arifin cintanya dan syukurnya di atas nikmatNya.``
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar, berkata, aku mendengar Aba `Abdullah al-Rudzbari berkata,, berkata kepadaku bapa saudaraku (sebelah ibu) – Abu `Ali, ``Kiranya bercakap ahlu al-tauhid dengan lisan tajrid, tidak ada berbagi bagi Muhiqq melainakan mati.``
Aku mendengar Aba al-`Abbas al-Sanawiyy berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin al-Zaqqaq, dia berkata, ``Aku menyoal Aba `Ali al-Rudzbari tentang taubah, maka katanya, ``Mengiktiraf, menyesal dan mencabut (kesalahan).
Menasyidkan daku Ahmad bin `Ali bin Jaa`far, berkata menasyidkan daku Ibrahim bin Fatik untuk Abi `Ali al-Rudzbari:
Rohku kepadamu keseluruhan kuhimpunkan
Kalau tidak pada engkau kerosakan tidak kucabutkan
Menangis engkau kepadanya secara keseluruhan
Hingga dikatakan tangisan tiada berakhiran
Lihatlah kepadanya dengan rasa kasihan
Selama  mana kekesalan jadi pemadam.
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata, ``Semanfaat yakin yang membesarkan Yang Haqq pada kedua mata engkau, dan kecil yang lain pada matamu dan mengukuhkan takut dan raja` dihatimu.``
Katanya, aku mendengar Aba `Ali berkata, ``Tidak zahir daripada nikmat-nikmat dalil apa yang tersembunyi daripada kemuliaannya.``
Aku mendengar Mansur bin `Abdullah, katanya aku mendengar Aba `Ali berkata,
``Ustadzku dalam tasawuf Al-Junayd, ustadzklu dalam fiqh Abu al-`Abbas bin Surayj, ustadzku dalam sastera Tha`labu dan ustadzku di dalam Al-Hadith  Ibrahim al-Harbi.``
Demikian pendapat dan ungkapan Abu `Ali al-Rudzbari.

Sekian.

February 27, 2017

UNGKAPAN ABU MUHAMMAD AL-MURTA`ISH YANG BERNAS


BBB, 29 Jamadil Awwal 1438H. = 26 Februari 2017M. (Ahad):
Nama lengkap baginya ialah Abu Muhammad `Abdullah bin Muhammad al-Murta`sh al-Nisaburi dari bahagian Mahallah al-Hirah dan ada dikatakan dari Malqabadz. Dia bersahabat dengan  Abi Hafs* al-H*addad dan Abi `Uthman al-H*addad. Dia berjumpa dengan Al-Junayd dan bersahabat dengannya. Dia menetap di Baghdad hingga menjadi salah seorang Shaykh di `Iraq dan menjadi imam bagi mereka.  Kata Abu `Abdullah  al-Razi, adalah shaykh-shaykh di `Iraq berkata, ``Keajaiban di `Iraq di dalam tasawuf ada tiga: Isharat al-Shibli, Ungkapan Al-Murta`ish dan Hikayat Jaa`far al-Khuldi.
Adalah Abu Muhammad bin al-Murta`ish bermukim di Masjid al-Tanwiriyyah di Baghdad dan meninggal (di Baghdad)  pada tahun (m. 328H.).
Ungkapan-ungkapan Al-Murta`ish:
Berkata Al-Murta`ish kemahuan (al-iradah) ialah mengawal nafsu terhadap apa yang dikehendaki dan penerimaan terhadap suruhan Allah Ta`ala dan redha dengan apa yang datang qadha` ke atasnya.
Dikatakan kepadanya bahawa si pulan berjalan di atas air, maka dia berkata, padaku orang yang dapat menentang hawa nafsunya adalah lebih besar dari yang berjalan di udara.
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Razi berkata,  aku mendengar Aba Muhammad al-Murta`ish berkata,
``Tenang hati kepada yang lain dari Tuan (Al- Maula) menyegerakan akibat dari Allah  di dunia.``
Katanya, berkata Al-Murta`ish, ``Berlalu hakikat sesuatu, dan kekal nama-namanya, maka nama wujud dan hakikat-hakikat menghilang, dakwaan-dakwaan tentang rahsia-rahsia tersembunyi, lidah-lidah membicarakannya dengan fasih, perkara-perkara yang berhubung dengan-hak digunakan, secara dekat hilang apa yang diperkatakan dan dakwaan-dakwaan. Tiada kedapatan lagi lisan yang memperkatakan dan tiada yang mendakwa mendapat pujian.``
Aku mendengar Ahmad bin Muhammad bin Zakariyya berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` berkata, aku mendengar Al-Murta`ish berkata, ``Aku tidak menghadap Allah Ta`ala dengan rahsia yang khas, melainkan pada zahir yang am.``
Aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Jaa`far berkata, `Adalah aku bersama Al-Murta`ish duduk, maka  berkata seorang lelaki, `` Sesungguhnya malam memanjang, nyaman udara, maka Al-Murta`ish memandang kepadanya, dia diam beberapa ketika, kemudian dia berkata, ``Aku tidak tahu apa yang dikata, selain dari aku berkata, ``Aku mendengar dari setengah tukang cerita, pada malam-malam begini dia berlagu:
Aku tidak tahu adakah panjang malam atau tidak
Bagaimana bulan purnama tergantung nampak
Jikalau bercabang cahaya memanjang malam
Dan bintang benderang mengelirukan siang
Ssungguhnya bagi `ashiqin terasa pendek  malam
Kepanjangannya hanya menggusarkan berjiwa gersang.
Dengan sanad yang sama berkata Al-Murta`ish, waswas menjadikan penanggungnya tercengang, sedang ilham, membawa kepada penambahan faham dan keterangan.
Dan dengan sanad yang sama kata Al-Murta`ish, ``Usul tauhid tiga perkara,
Ma`rifat Allah Ta`ala dengan Rububiyyah, Ikrar kepadaNya dengan Wahdaniyyah dan menafikan lawan denganNya secara keseluruhan.
Dengan sanad yang sama kata Al-Murta`ish,  ``Seafdhal-afdhal amalan mentashihkan  `ubudiyyah bagi mushahadah dan melazimkan khidmat menurut Sunnah.``
Dengan sanad yang disoal Al-Murta`ish, ``Dengan apakah mencapai hamba cintakan Allah ? Maka katanya, Benci kepada perkara yang dibenci Allah, iaitu dunia dan hawa nafsu.``
Dengan sanad yang sama katanya disoal Al-Murta`ish sekali lagi, ``Dengan apakah mencapai hamba kecintaan, maka katanya,``Mendekati auliya` Allah, menyeterui akan seteru-seteruNya kemudian duduk bersama yang duduk  di dalam majlis mereka, maka dinsyidkan bait-bait berikut:
Menyerupai  seteruku, menjadiku keliru
Adalah nasibku daripada  nasib engkau itu
Menyedarkanku   tentang kekerdilan
Tidak mungkin yang menipu capai kejayaan.
Dengan sanad yang sama berkata Al-Murta`ish, ``Memperbaiki muamalat ialah dengan dua cara, iaitu sabar dan ikhlas. Sabar  dengan ujian dan ikhlas murni dalaman.
Aku mendengar Shaykh Aba Sahl, Muhammad bin Sulaiman al-Faqih berkata, berkata seorang lelaki kepada Al-Murta`ish, ``Wasiatkan daku``. Maka  katanya, ``Pergilah kepada orang yang lebih baik bagi engkau berbanding dengan ku dan tinggallah aku kepada orang yang lebih bagiku daripada engkau.``
Aku mendengar Aba al-Farja bin al-S*ani` berkata, diriwayatkan Al-Murta`ish pada sepuluh terakhir, dia keluar dari masjid jami`, maka dikatakan kepadanya, ``Apa  sebab yang mengeluarkan engkau dari masjid ? Maka katanya, ``Untuk melihat qari-qari dan melihat  ketaatan mereka membesarkannya  (Al-Qur`an).
Dengan sanad yang sama berkata Al-Murta`ish, ``Berpeganglah di atas jaminan Allah pada engkau dari segi rezeki dan bersungguhlah pada menunaikan apa yang difadhukan kepada engkau, engkau tenang dengan kekhususannya.``
Dan dengan sanad yang sama, kata Al-Murta`ish, ``Cenderung kepada sebab-sebab menyebabkan terputus hati dari bergantung pada  penyebab bagi sebab-sebab.``
Demikian pendapat Al-Murta`ish yang bernas.

Sekian.

February 26, 2017

LANJUTAN UNGKAPAN AL-SHIBLI - SECARA BERPUISI


BBB,  28 Jamadil-Awwal 1438H. =  215 Februari 2017M. (Sabtu):
Pembicaraan tentang Al-Shibli agak panjang baik oleh Al-Sarraj di dalam Al-Luma` atau oleh `Abdul Rahman Al-Sulami di dalam Al-Tabaqat al-Sufiyyah yang bahan banyak di dalam Al-Tabaqat berkenaan. Pada bahagian akhir Shibli banyak berpuisi.
Aku mendengar Al-Husain bin `Abdullah berkata, aku mendengar Ahmad al-Khulqani berkata,
Secara  gubahan puisi:
Diriku padaMu, wahai hasratku hasrat
Berakhir hayatku, belum berakhir hasrat.
Aku mendengar Shaykh Aba Sahl, Muhammad bin Salman berkata, aku mmendengar Al-Shibli berkata,
Mencintai manusia  makhluk  oleh ne`mat Engkau beri
Dan aku mencintai Engkau kerana bala yang  kualami.
Dengan sanad ini katanya, aku mendengar  Al-Shibli berkata,
``Siapa yang dalam kehidupan menemui kebenaran
Adalah dia dengan kebenaran menjadi  panduan.
Aku mendengar Aba al-Qasim, `Abdullah bin Muhammad al-Dimashqi berkata:
``Adalah kami pada satu hari di rumah Al-Shibli, maka terlambat menunaikan asar, dia melihat kepada matahari dan dia menandakan ke arah ghurub. Dia berkata,  Solat wahai  sadati  (tuan-tuan) ! Dia berdiri dan menunaikan solat. Selepas itu ia  mengungkapkan puisi:
Lupa aku hari ini asyikku – solatku
Aku tidak ketahui makanan isha`ku
Mengingati Engkau Sayyidi minumku dan makan
Wajah engkau bila ku pandang sakitku hilang.
Dengan sanad yang sama katanya, dilihat Al-Shibli pada satu hari raya keluar daripada masjid dan dia mengungkapkan puisi:
Kalaulah tidak hari raya
Maka aku tidak beraya
Berlari cintaku di hati
Seperti  air di dahan berlari.
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata,
``Alangkah pincangnya dalam kelalaian. Maka kataku, wahai Sayyidi, Kelalaian  bagaimana ? Maka katanya, ``Kelalaian daripada muhasabah diri, perbuatan dan ahwal, maka dia berpuisi:
Aku menyangkakan aku cinta, sesungguhnya bakal mati
Belum  kesudahan hijrah tangis berterusan kesal kan diri.
Menasyidkan kami Abu Bakar al-Razi berkata, menasyidkan kami oleh Al-Shibli:
Bahawa aku dan  kepadanya  dalam sebenar cinta
Harap mati menurut dihajati tapi adakah diterima ?
 Dengan sanad ini berkata Al-Shibli,
Daripada mana diriku ke mana, aku sebagaimana dilihat
Aku hidup bagai tanpa hati dan berusaha tanpa matlamat.
Aku mendengar `Abdullah bin `Ali al-T*usi berkata, aku mendengar Aba al-T*ayyib al-Makki berkata,
``Datang seorang lelaki kepada Shibli, maka katanya, ``Begitu engkau telah merosakkan diri engkau dengan berbagai da`wa dan engkau tidakkah  mendakwa ? Maka dia menggubah puisi dan berpuisi sacara tamsilan:
Aku ini walau aku telah kecewa dengan diri
Hari ini masih mengharap kelembutan esok hari
Aku masih pertahan waktu penuh mengharap
Walaupun aku tidak melihat selama apa diharap
Kemuliaan diri denganmu, walau dikhianati
Masih melihat  harapan jalan masih terbentang.
Aku mendengar Aba al-Qasim, `Abdullah bin `Ali al-Bas*ri berkata, berkata  seorang lelaki kepada Shibli, ``Hingga bila istirehatnya hati para perindu ? Katanya, ``Hingga sukacita mereka yang dirindu kepada diri dan menyetujuinya. Maka dia berpuisi:
Aku rela meski rosak diriku padanya kerana aku
Suka dengan apa yang dia suka bersama baik jua
Walau diminta tenagaku menghalang bala mendatang
Aku menentang segala ujian dan tetap keras menghalang
Walau dikeluarkan dariku kesakitan kupertahan
Nyalaan rindu membahang tetap menentang.
Dan mendengar `Abdullah berkata, ditanya Shibli dan aku bersama hadir, ``Hingga ke peringkat mana rindu ahl al-arif ?, maka katanya, ``Hingga ternyata apa yang berlaku kepada mereka dari segi keghaiban daripada kebaikan `inayah kepada peringkat ri`ayah. Dia berpuisi:
Curahan rahmat bagi didikan engkau kalaulah tidak
Tidaklah hatiku limpah mesra memenuhi kehendak.
Demikianlah berbagai pendapat Al-Shibli dalam ungkapan puisi.

Sekian.

February 25, 2017

MENELITI KATA-KATA AL-SHIBLI - SAMBUNGAN


BBB, 27 Jamadil-Awwal 1438H. =  24 Februari 2017 (Juma`at):
Sebagaimana pernah disebutkan, bahawa antara tokoh terawal yang membicarakan tokoh sufi mendahului Al-Qushairy dengan Al-Risalat al-Qushayriiyyah dan Al-Sulamii di dalam Tabaqat al-Sufiyyah  ialah Abu Nasr al-Sarraj dengan kitabnya Al-Luma`. Beliau membicarakan tentang kata-kata  lapan orang tokoh sufi terkenal, iaitu tentang Abu Yazid al-Bistami, al-Shibli, Al-Junayd, Al-Husain al-Nuri, Abu Hamzah l-Sufi, Abu Bakr `Ali bin Hasan, Muhmmad bin Musa al-Farghani dan al-Wasit*i. Tumpuan pembicaraan di sini adalah  lebih terhadap pendapat  dan kata-kata Al-Shibli,  Pembicaraan yang agak panjang diberi oleh Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah. Pembicaraan lebih tertumpu kepada ungkapan-umhkapan  yang antaranya bersifat  kontroversi.
Seterusnya berhubung dengan Shibli, katanya,
``Aku  mendengar dari Aba Sa`id al-Razi berkata, aku mendengar bahawa Shibli disoal tentang  `Zuhd`, maka katanya. ``Memusingkan hati dari sesuatu kepada Tuhan Yang Satu.``
Katanya, aku mendengar Shibli berkata, ``Siapa yang mengenal Allah  khudhu` padaNya oleh tiap-tiap suatu, kerana bahawasanya dia menentukan kesan pemilikanNya padanya.``
Dan dengan sanad yang sama, katanya, aku mendengar Shibli ditanyai tentang, ``Apa itu dunia ?
Maka katanya, ``Periuk yang bergelegak, bagaimana memenuhinya.``
Dan dengan sanad yang sama, katanya, aku mendengar Al-Shibli ditanya tentang hawa nafsu, dengan apa dapat mengawal hawa nafsu, Katanya dengan riyadhiyyat dan bersifat qana`ah.
Dengan sanad yang sama katanya,, `Aku mendengar Shibli berkata, ``Jika tiada terlintas al- kaun terhadap Allah Ta`ala, bagaimana terlintas pada al-kaun dengan hati  sebagaimana siapa yang mengenal al-mukawwan ?
Aku mendengar Aba  al-`Abbas Muhammad bin  al-Hasan bin al-Khabbab berkata, aku mendengar setengah sahabat Shibli berkata,, ``Aku melihat Shibli pada waktu tidur (bermimpi), maka aku katakan kepadanya, ``Wahai Aba Bakr, Siapa yang membahagiakan sahabat engkau, bagaimana nasihat engkau ?. Maka katanya, ``Yang terbesar kalangan mereka ialah yang menjaga kehormatan Allah (patuh), lebih dengan berdzikir kepada Allah, mereka mendirikan haq Allah, menyegera mereka itu berlumba pada mendapatkan keredhaan Allah, mengenal mereka dengan kekurangan diri dan lebih banyak mereka itu membesarkan dengan apa yang mengagungkan Allah daripada kehormatan hambanya.
Aku mendengar Aba Sa`id al-Razi berkata, ``Berkata seorang lelaki kepada Al-Shibli, ``Do`akan Allah untukku``. Maka dia menjawab secara berpuisi:
Berlalu zaman, manusia memohon  dariku shafaat
Adakah bagiku hingga ke malamku esok memberi shafaat ?
Aku mendengar dia berkata, dikatakan kepada Shibli, kulihat tubuhmu kurus, tapi cinta menyala, maka dia berkata dengan puisi:
Cinta ialah hatiku, biar badan tidak  tahu
Kalau dia tahu  tidak dapat menambah beratku.
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar berkata,, aku mendengar `Umar bin `Abdullah berkata,, aku mendengar Shibli berkata, ``Jika menerima orang `alim dengan apa yang padanya, nescaya musibah padaku,, lantaran tidaklah minuman mereka minumanku, dan dzauq mereka dzauqku. Mereka tidak akan menerima ku.``
Aku mendengar Aba Nasr al-T*usi berkata,, aku mendengar Al-H*as*ri  berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata, ``Allah membutakan penglihatan yang melihatnya, sedang dia tidak melihat kesan-kesan kekuasaanNya. Dialah satu-satunya yang  melahirkan kesan kudratNya, satu-satunya yang melahirkan saksi-saksi kemuliaanNya, maka sesungguhnya dia dalil kelebiihan di atas segala sesuatu, dilebihkan hingga tiada melebihi sesuatu melainkan Dia, bagaimana mereka berpecah pendapat, sedang tiada yang mengatasi semua.
Aku mendengar Aba al-`Abbas al-Nasawi berkata, aku mendengar al-Shibrawani berkata, aku mendengar al-Shibli berkata,
``Hendaklah bersama himmah engkau hingga tidak mendahului dan tidak terkemudian.``
Mendengarnya berkata, , Aku mendengar Aba `Ali al-Ja`fari  berkata, aku mendengar setengah shaykh berkata, aku mendengar Ibrahim bin Z*arif berkata, berkata Al-Junayd kepada Al-Shibli,
``Kalau engkau memulangkan persoalan engkau kepada Allah nescaya engkau rehat !,
Maka berkata Al-Shibli, ``Wahai Aba al-Qasim, ``Kalau Allah memulangkan perkara engkau nescaya engkau rehat !`` Maka berkata Al;-Junayd, ``Pedang Al-Shibli menitiskan darah !``
Aku mendengar `Abdullah bin `Ali al-Baghdadi berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata,
``Lalai sekejip mata daripada Allah – bagi ahli ma`rifat, adalah syirik dengan Allah !.
Dan dengan sanad yang sama berkata , aku mendengar  Al-Shibli berkata,
``Siapa mengenal Allah, tidak ada baginya kerisauan selama-lamanya.``
Dengan sanad yang sama berkata Al-Shibli,  ``Gembira dengan Allah lebih aula daripada berduka  berdepan dengan Allah.
Dengan sanad yang sama katanya, aku mendengar Al-Shibli berkata,
``Hati Ahlu al-Haqq terbang kepadaNya dengan sayap-sayap ma`rifat dan gembira dengan  `Tuan`  yang dikasihi.
Dengan sanad yang sama katanya, aku mendengar Al-Shibli berkata, `` Kemerdekaan ialah kemerdekaan hati, tidak yang lain.``
Dengan sanad yang sama katanya, aku mendengar Al-Shibli berkata, ``Tidak ada bagi orang yang terlindung dengan makhluk sampai kepada Al-Haqq, sebagaimana terlindung Al-Haqq oleh makhluk.. Dan tiada bagi yang  ditarik cahaya kudus kepada unsnya sebagaimana ditarik cahaya rahmatnya kepada keampunanNya.``
Demikian antra pendapat Al-Shibli yang antaranya bersifat halus yang perlu difahami secara teliti.

Sekian.

February 24, 2017

KATA-KATA ABU BAKAR AL-SHIBLI - SEBAHAGIAN


BBB, 26 Jamadil Awwal 1438H. =  23 Februari  2017 (Khamis):
Nama penuh bagi Abu Bakar al-Shibli ialah Dulaf Ibn Jahdar al-Shibli. Dikatakan namanya Jaa`far bin Yunus, sebagaimana didengar oleh Husain bin Yahya al-Shafi`e, dia menyebut sedemikian, demikian katanya aku melihat di Baghdad, sebagaimana tertulis di atas kuburnya. Dia berketurunan Khurasan (dari Ashrushanah), tetapi dilahir  (di Samurra) dan mendapat pendidikan di Baghdad. Dia bersahabat dengan Al-Junayd dan orang yang sezaman dengannya dengan berbagai shaykh. Dia adalah satu-satunya pada zamannya yang tinggi dari segi hal dan keilmuan. Menyertainya di dalam Majlis taubat ialah Khair  al-Nassaj.  Ia adalah menurut madzhab Maliki dan faqih di dalam madzhab berkenaan. Beliau lanjut umur sehingga  87 tahun dan meninggal di Baghdad pada Dzil Hijjah tahun (m. 334H.). Dikuburkan di perkuburan Khabarzan.
Aku mendengar al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq r.h.a. berkata, bahawa Al-Shibli  mengurangkan tidur kerana tumpuan kepada ibadat.
Aku mendengar Shaykh Aba `Abd al-Rahman  al-Sulami berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas al-Baghdadi berkata, adalah Shibli r.h.a. berkata pada akhir-akhir hayatnya,
Berapa daripada tempat kalau ku mati padanya
Nescaya aku dengannya menjadi pengingat jua.
Adalah Shibli bila tiba bulan Ramadhan dia meningkatkan ketaatan dan dia berkata, ``Bulan Ramadhan adalah bulan diperbesarkan Tuhan, semoga aku antara yang awal membesarkannya. Demikianlah kata Al-Qushairy sebagaimana didengar hikayat dari Abi `Ali tentangnya.
Menurut `Abdul Rahman Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyahnya, Al-Shibli mempunyai sanad Hadith yang bersambung kepada Rasulullah s.a.w., iaitu:
Bercakap kepada kami `Abdul Wahid bin al-`Abbas, bercakap kepada kami `Ali al-Jamal berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Shibli berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Mahdi al-Misri, bercakap kepada kami `Amru bin Abi Salamah, bercakap kepada kami S*adafah bin `Abdullah, daripada T*alhah bin Zaid daripada Abi Farwah al-Rahawi daripada `At*a` dari Abi Sa`id berkata:
Bersabda Rasulullah s.a.w. kepada Bilal bermaksud:
``Takutlah kepada Allah dalam keadaan faqir dan jangan menemuiNya dalam keadaan (rasa) kaya. Berkata ia, ``Wahai Rasulullah, Bagaimana bagiku yang demikian ? Bersabda Baginda,
``Apa yang diminta dari engkau, maka jangan ditegah, apa yang direzekikan kepada engkau jangan engkau sembunyikan, Katanya (Bilal), Wahai Rasulullah, ``Bagaimana denganku yang demikian ?
Maka bersabda Baginda, ``Demikianlah, dan jika tidak maka api neraka !.``
Aku mendengar  Mansur bin `Abdullah al-Harawi berkata, ``Aku mendengar Shibli yang dikatakan baginya,  ``Bahawa Aba Turab menyebut, bahawa dia lapar di luar kawasan perkampungan, maka diangankan melihat seluruh kawasan itu makanan dan katanya ``Seorang hamba mendapat rahmat sampai kepada tempat yang sebenar, necaya dia adalah sebagaimana  bermaksud, ``Aku di bawah bayang  kasih Tuhanku,  dia memberiku makan dan minum.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata,  aku mendengar `Umar al-Muzawwiq berkata, aku mendengar Al-Shibli, dia disoal tentang ``Menunai janji, maka katanya, ``Ianya ikhlas dengan percakapan dan tiada rahsia oleh kebenaran.``
Aku mendengar Aba Bakr, Muhammad bin `Abdullah al-Razi berkata,, aku mendengar Shibli berkata, `` Apa yang engkau sangka ilmumu  sebagai ilmu  `ulama` ia adalah tohmah.``
Dan katanya, aku mendengar  dikatakan, ``Adalah Shibli apabila melihat kepada sahabat-sahabat yang bermusafir maka dia melihat kepada barang-barang bawaaan pelayaran, maka katanya, ``Keperluan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun sebenarnya adalah gangguan !``
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nasr Abadhi berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata,
``Tasawuf ialah  membetulkan pancaindera engkau dan mengawal nafas-nafas engkau.``
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata, ``Tasawuf ialah berjinakan dan berlembutan.``
Aku mendengarnya berkata,  aku mendengar Muhammad bin al-Fadhl berkata, aku mendengar Al-Shibli ditanya, ``Bila seseorang itu menjadi murid ?``. Maka katanya, ``Apabila bersamaan halnya ketika di dalam bermusafir, di dalam hadir (kebiasaan), di dalam nyata dan ghaib.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Hasan al-Baghdadi berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata,
``Kamu  dalam peliharaan` dan aku ``ditegakkan.``.
Aku mendengar Aba al-Qasim, `Abdullah bin Muhammad al-Dimashqi berkata,
``Adalah aku pada suatu hari berada di dalam halaqah pengajian Al-Shibli, tetapi dia menangis dan tidak bercakap. Maka seorang lelaki bertanya,
``Wahai Aba Bakr, ``Adakah  ini adalah tangisan keseluruhan ? Maka dia menjawab secara berpuisi, katanya:
Apabila dia mencela atau yang lain turut mencela daku
Mengadu tentang perbuatanku dan membilang kejahatanku
Manakah yang sepanjang masanya marah dan mengejek
Aku cuba melakukan kebaikan pada setiap hari terbaik.
Demikian sebahagian dari kata-kata Al-Shibli.

Sekian.

February 23, 2017

ABU HAMZAH AL-KHURASANI - PENDAPATNYA


BBB,  25 Jamadil Awwal 1438H. =  22 Februari 2017M. (Rabu):
Abu Hamzah sebagaimana dinisbahkan pada namanya -`Al-Khurasai`  adalah tinggal di Khurasan. Asalnya dari Naisabur dari satu tempat bernama Mulqabadz. Dia adalah bersahabat dengan Al-Junayd
Dan bermusafir bersama Abu Turab al-Nakhshabi dan Abi Sa`id al-Kharraz. Dia member i fatwa di kalangan shaykh dan terwara` di kalangan mereka itu. Beliau meninggal (m. 290H.).
Berkata Abu Hamzah, ``Siapa yang merasa dan mengingati mati, dia suka menggunakan baki hayatnya dengan baik. Dia sedar dengan setiap sesuatu adalah fana.``
Abu Hamzah berkata, ``Al-`Arif ialah yang berwaspada dengan hidupnya hari demi hari dan teliti dengan perbelanjaan kehidupan hari demi hari.``
Seorang lelaki telah meminta wasiat dari Abi Hamzah, maka katanya,
``Bersedialah dengan bekalan untuk pelayaran (musafir). Bekalan engkau untuk pelayaran ialah apa yang ada di tangan engkau.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba al-Tayyib al-Makki berkata,
Aku mendengar Aba Hamzah al-Khurasani  berkata, ``
``Aku kekal melarang diriku menanggung beban  bermusafir, setiap tahun hanya sekadar seribu farsakh, tiap hari dari naik matahari hingga kepada  jatuhnya (ghrubnya). Apa yang halal bagiku aku hadkan.
Aku mendengar Aba al-`Abbas al-Baghdadi , berkata, aku mendengar Aba Jaa`far al-Farghani berkata,, berkata Abu Hamzah al-Khurasani:
``Siapa yang menasihat dirinya mulia diri dengannya, siapa yang sebok dengan yang lain, maka hina diri dengannya.``
Dengan sanad yang sama,  maka  dikatakan bahawa Hamzah disoal tentang `al-uns`` maka katanya,
``Sempitkan dada dari mu`asharah bersama makhluk..``
Dengan sanad yang sama berkata Abu Hamzah al-Khurasani, ``Yang dagang liar dari jinak berhubungan.``
Dengan sanad yang sama berkata Abu Hamzah al-Khurasani, ``Orang yang `arif takut hilang daripada apa yang dikurniai, orang yang takut, takut hilang daripada apa yang dijanji. Dan orang yang arif mempertahankan kehidupannya hari demi hari dan mengambil kehidupannya hari demi hari.``
Dengan sanad yang sama disoal Abu Hamzah al-Khurasani, `      `Siapa sufi ?`` Maka katanya,
``Orang membersih daripada segala kotoran, maka tidak kekal padanya  kotoran berlain-lainan  dari segi hal.``
Aku mendengar Aba al-`Abbas berkata, aku mendengar Aba Jaa`far al-Farohani berkata, berkata Abu Hamzah, ``Siapa yang tidak mementingkan dirinya, maka dekat hatinya muwafaqat dengan Tuannya.``
Dengan sanad ini yang sama,  aku mendengar Ab Hamzah, sesungguhnya ia ditanya seorang lelaki, maka katanya, ``Wasiatkan padaku,, maka berkata Abu Hamzah,, ``Bersedialah dengan bekalan engkau untuk bermusafir yang antara diri engkau, maka seolah-olah aku bersama engkau dan engkau dalam jumlah, yang bertolak dari kediaman engkau, maka bersedialah dengan diri engkau dan jangan turun padanya – Apabila turun ahli sufi rumah mereka, supaya dia tidak kekal berduka cita.``
Dengan sanad yang sama berkata Abu Hamzah kepada setengah sahabatnya,
``Takutlah dari tidak berlaku adil, harapkan kurnia kelebihan, engkau tidak aman dari tipu daya, kalaupun di dalam syurga, di dalam syurgalah berlaku kepada bapa engkau Adam apa yang berlaku, terkadang terputus dari  kaum padanya, maka dikatakan kepada mereka maksud dari ayat Al-Qur`an:
``Makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman sebagai ni`mat yang lazat dan baik kesudahannya dengan (amalan-amalan salih) yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu (di dunia).`` (Al-Haqqah: 24).
Maka seboklah mereka dengan makan dan minum, tidak ada tipu daya di  atas dari ini dan dan tidak keinginan (hasrat) lebih besar daripada itu.``
Dengan sanad ini berkata Abu Hamzah al-Khurasani, ``Siapa yang dikhaskan Allah Ta`ala dengan pandangan kasihan belas, maka inilah pandangan yang diturunkan pada  tempat-tempat diturunkan ahli al-sa`adah dan dihiaskan dengan kebenaran zahir dan batin.``
Dengan isnad ini juga ditanya Abu Hmzah al-Khurasani, ``Adakah bercabang kasih orang yang kasih kepada sesuatu yang lain dari yang dikasihinya ?, maka katanya `Tidak`, kerana bala itu berterusan, kesukaan terputus-putus, dan kelaparan bersambung yang tidak diketahui melainkan oleh yang mengalamai bahananya.``
Dan dia berpuisi:
Keras hati yang keras tanpa sendu
Setiap bala derita bersama penemu.
Dengan sanad yang sama katanya, mendengar Abu Hamzah terhadap sahabatnya dan dia sedang mencela setengah kawan-kawannya di atas kenyataan wajdan, bahkan dikuasai hal ke atasnya dan menzahirkan rahsianya di dalam majlis yang padanya berlaku percanggahan pendapat, maka kata Abu Hamzah, ``Ringkaskan wahai saudara, soal wajd yang berlaku ada perbezaan, jangan jadikan semua tempat bersamaan dan `ayn sebagai `uyun yang satu, tiada cela dengan pengalaman perseorangan berlainan dengan secara ramai yang boleh membawa percanggahan. Seeloknya sebagai ungkapan (puisi) Ibn Rumi
Biarlah yang mencintai jangan dikeji kerana
Sekeji ubat menyakitkan bukan pada tempat
Janganlah padam apa yang dialami dengan kecelaan
Bagai api yang membakar kemudian sukar dipadam.
Demikian pendapat Abu Hamzah al-Khurasani yang dapat direnungkan.

Sekian.