July 4, 2015

Takmilah: Menyediakan Peluang Mempertingkatkan Diri Dengan Ilmu


BBB, 16 Ramadhan 1436 = 03 Julai 2015 (Jumaat):
Mana-mana masyarakat biasanya terdiri dari berbagai-bagai lapisan. Dilihat dari segi kelas ada kelas atas, sederhana dan rendah, ada yang melihat dari segi ekonomi ialah dari segi kaya, sederhana dan miskin. Namun ciri yang sering dilihat di BBB yang banyak dengan institusi pendidikan ialah kalangan terpelajar (intelektual), sederhana dan awam (biasa). Tumpuan masjid di samping institusi ibadat ialah terhadap pendidikan (keilmuan), tanpa mengira dari segi kedudukan status sosial atau kedudukan ekonomi. Masjid Al-Umm bertujuan menjadikan diri selain dari tempat ibadat ialah sebagai agen yang dapat berkhidmat kepada masyarakat di sekeliling secara khusus dan BBB secara meluas menyampaikan pendidikan.


Menjunjung hasrat murni ini masjid berdepan dengan berbagai-bagai kedudukan masyarakat dari segi keilmuan. Mereka dapat dikategorikan kepada:
a)      Golongan terpelajar terdiri dari tenaga-tenaga pegajar di universiti-universiti membawalah kepada guru-guru yang berkelulusan ijazah.
b)      Golongan professional yang berkhidmat di jabatan-jabatan, firma-firma, agensi-agensi dan berbagai sektor antaranya bersifat sendirian.
c)       Pekerja-pekerja awam yang berkhidmat di jabatan-jabatan, di kilang-kilang dan persendirian
d)      Suri rumah dan kaum wanita yang bukan professional
e)      Peniaga-peniaga yang mempunyai premis perniagaan hinggalah kepada peniaga-peniaga pasar malam
f)       Pesara-pesara dan warga emas
g)      Anak-anak sekolah dan pelajar-pelajar
Inilah kategori masyarakat berdepan dengan Masjid Al-Umm (juga masjid dan surau-surau yang lain) yang masjid berhasrat memberi ruang kepada mereka datang beribadat dan mengikuti pengajaran dan pengajian. Mengapakah masjid mengambil tahu tentang mereka ? Adalah menjadi tuntutan di dalam Islam menunaikan yang fardu, kifayah, bahkan yang sunat dan kebajikan. Masjid tidak seharusnya bersifat menanti, tetapi terlibat dari segi dakwah, menyediakan pengajaran dan pengajian bagi masyarakat umat. Di dalam konteks BBB masjid seharusnya berperanan sebagai agen dan pendakwah yang  menyebarkan ilmu kepada masyarakat dan merealisasikan masyarakatnya berilmu yang mencerminkan sifat Bangi Bandar Ilmu.
Tetapi sejauhmana dan bagaimanakah masjid mampu menarik mereka dan menyampaikan dakwah keilmuan terhadap masyarakat yang berbagai kategori dan berbagai latar pendidikan. Soal menarik kehadiran adalah penting, tanpa kehadiran maka keilmuan tidak dapat di sampaikan dan jadilah masjid dihadiri mereka yang sama dan biasanya terdiri dari kalangan pesara-pesara dan mereka yang sama.


Dari segi tarikan untuk hadir adalah bergantung kepada masjid sejauh mana mampu menyediakan program, pengajian dan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik berbagai kategori masyarakat hadir ke masjid. Dari satu pihak pula bagaimana mencetuskan kesedaran yang boleh menggerakkan masyarakat berbagai lapisan hadir ke masjid bagi menunaikan kewajipan beribadat dan mengikuti pengajaran dan pengajian yang dianjurkan oleh masjid.
Masjid perlulah menyediakan program – pengajaran dan pengajian (diiklan dan diwarwarkan) yang bersesuaian dengan kesediaan dan kemampuan masyarakat. Bagi kategori intelektual dan professinal guru yang bertaraf intelektual dan professional dari segi pengajaran dan pengajian, mengadakan pengajian, wacana ilmiah, forum dan seminar di dalam keilmuan-keilmuan yang bertaraf tinggi. Oleh kerana kalangan ini adalah intelektual dan professional, maka dari kalangan mereka turut dijemput sebagai tenaga pengajar dan mengambil bahagian dalam wacana bersifat ilmiah. Kegiatan seperti ini bukan saja menarik minat kalangan intelektual dan professional, tetapi juga dari kalangan masyarakat yang lain.
Bagi kalangan pekerja dan orang awam adalah merupakan masyarakat dominan dan dari kalangan mereka yang ramai menghadiri kegiatan dan pengajaran di masjid. Pengajian di masjid lebih fokus kepada mereka seperti pengajian pada malam-malam hari selepas maghrib hingga isyak, pengajian hari-hari hujung minggu. Tenaga pengajar perlu ada daya tarikan dari segi pengajaran dan berkekalan dari segi mutu pegajaran dan penyampaian. Iklan dengan berbagai cara terus dilakukan bagi menarik kehadiran masyarakat, tetapi guru yang mursyid faktor utama yang dapat menarik kehadiran.
Bagi kalangan wanita biasanya lebih mudah diurus dan mudah mendapat kehadiran bila ada pimpinn wanita yang dapat menjalankan pengurusan. Kehadiran akan lebih bertambah jika guru yang mengajar mempunyai keilmuan mendalam dan mempunyai daya tarikan dari segi pengajaran.
Bagi kalangan mereka yang bersara dan warga emas, mereka mempunyai masa dan lebih berminat mengikuti pengajian bagi memenuhi masa mereka. Pengajaran hendaklah bersesuaian dengan keperluan warga emas seperti pengajian menggunakan kitab turath yang tradisional dengan guru yang bersesuaian dengan keperluan dan jiwa para pesara dan warga emas. Masalah yang dihadapi oleh golongan ini adalah dari segi kesihatan dan keuzuran. Faktor ini perlu diambil kira dari segi pengajaran dan kemampuan mereka mengikuti pengajaran. Bimbingan kesihatan penting dan patut diberi perhatian terhadap mereka.
Kategori terakhir ialah kalangan anak-anak dan para pelajar yang mereka adalah merupakan pelapis bagi masa hadapan. Menarik mereka lebih mudah dengan kerjasama ibu bapa mereka. Misalnya dengan mengadakan kelas Al-Qur`an, Kelas Tahfiz, mengadakan Bimbingan pelajaran, pertandingan-pertandingan seperti Menulis Khat, Peraduan Azan. masyid dan sukan yang bersesuaian yang dapat menarik mereka ke masjid.


Pada dasarnya Masjid menyediakan peluang bagi semua pihak meningkatkan keilmuan yang mereka tidak menguasai. Misalnya golongan terpelajar dan professional mungkin tidak menguasai bidang agama, maka melalui kursus-kursus yang sesuai mereka dapat mengikuti pengajian yang sesuai dan mempertingkatkan diri dalam bidang-bidang berkenaan, sedangkan mereka yang mahir dari kalangan mereka misalnya dalam bidang kewangan dan ekonomi Islam dapat memberi sumbangan kepada mereka yang tidak mengetahui bidang tersebut. Demikian muslimat mungkin tidak mahir di dalam membaca Al-Qur`an, maka melalui kelas muslimat dapat membimbing mereka yang berkenaan di dalam membaca Al-Qur`an. Contoh mereka yang mahir dalam bidang kesihatan dan perubatan dapat menurunkan kemahiran mereka di dalam bidang kesihatan keluarga dan perubatan kepada muslimat. Konsep keluarga bahagia mungkin dapat diikuti oleh banyak pihak dari kalangan mereka yang baru berumahtangga hinggalah kepada yang telah lama berkeluarga. Tujuan semua adalah untuk meningkatkan keilmuan semua pihak di dalam bidang-bidang yang selama ini tidak diketahui atau tidak di dalami kepada penguasaan dan menggunakannya sebagai amalan dalam kehidupan. Maka dengan demikian meningkatkan masyarakat dengan berbagai bidang keilmuan dan secara tidak langsung mengeratkan perhubungan kemasyarakatan melalui masjid.
Sesungguhnya tidak mungkin semua pihak dari berbagai bidang dapat diangkat semua mereka sama di dalam berbagai bidang ke tahap maksimum, tetapi dari segi Takmilah melengkapkan mereka ke tahap piawayan yang mampu dicapai masing-masing. Ibarat kehidupan masyarakat berkenaan sebagai `Sebuah Taman` yang menarik dan indah, maka tiap bahagian sama menyempurnakan keindahan taman dengan kedudukan masing-masing. Pohon kelapa di dalam pandangan bagi sebuah sawah sama penting dengan pohon padi, demikian batas bagi ruang penanaman padi sama peranan dengan larian air dalam mengindahkan pandangan. Demikianlah dengan unsur-unsur yang lain yang pada hakikatnya sama bergotong royong menyempurnakan keindahan pndangan berkenaan.
Demikian keilmuan menaikkan kualiti dan nilai seseorang dengan ilmu yang dipelajari dan amalan yang dilakukan yang menyempurnakan kehidupan dan mengharmoni dan membahagiakan keseluruhan.

Sekian.

July 3, 2015

Konsep Jami` Dan Universiti: Masjid Al-Umm Menuju Ke Arah Jami` Al-Umm ?


BBB, 15 Ramadhan 1436 = 02 Julai 2015 (Khamis):
Kedua-dua istilah di atas adalah istilah besar yang merujuk kepada pengajian pada peringkat tinggi. Kedua-duanya mempunyai asal kata yang terbawa kepada kedua-dua istilah di atas. Istilah jami` - bahasa Arab  berasal dari akar kata  `ja – ma - `a`  yang bermaksud, menghimpun, banyak dan menyeluruh. Jami` adalah isim fa`il bermaksud `yang menghimpun, yang banyak dan yang menyeluruh. Dengan kata `jami` memberi erti `masjid besar` dan `pengajian tinggi`.
Adapun universiti kata bahasa Inggeris berasal dari kata `universe` ialah ``all space and the matter which exist in it` dan darinya diambil melahirkan istilah `university` bermaksud `a place of education at the higher level`. Pecahan darinya juga ialah kata `universal` concerning all members of a group atau `for all people or every porpose, widespread (Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, 1978: 1203-1204).


Asal usul dua kata di atas bertolak dari dasar dan pandangan wujud yang berbeza. Jami` bermaksud `Yang menghimpun segala` dan merujuk kepada makna pengajian tinggi adalah menghimpun segala ilmu termasuk yang bersifat lahir dan yang ghaib dan maknawi. Boleh juga dimaksudkan kepada ilmu berhubung dengan dunia dan akhirat, manakala universiti pada asalnya lebih merujuk kepada `ruang yang dapat dilihat dengan inderawi dan yang terkandung di dalamnya`. Tegasnya lebih merujuk kepada alam benda dan university menurut istilah asal lebih memberi tumpuan kepada alam benda dan tampak.
Walaupun istilah jami` dan university pada lahirnya merujuk kepada pengajian tinggi, tetapi pada hakikatnya tumpuan adalah berbeza. Dalam kata lain istilah `Jami` - Pengajian tinggi adalah berakar dari kepercayaan, tamadun dan peradaban Islam. Bermaksud bahawa `Jami` sebagai pengajian tinggi dalam Islam adalah pengajian yang merangkumi pengajian yang melibatkan alam nyata (syahadah) dan alam ghaib (akhirat). Dalam kata lain jika disebut `Jami` Al-Umm` ialah pengajian yang memberi tumpuan terhadap ilmu lahir dan ghaib, terhadap ilmu keduniaan dan keakhiratan.
Menyebut `Jami` Al-Umm`, ianya adalah bersifat contoh. Untuk sampai kepada konsep `Jami` sudah tentulah begitu jauh untuk dicapai. Jauh dari segi penyediaan fasiliti, jauh dari segi bidang-bidang keilmuanm yang seharusnya dipelajari di Jami`, jauh dari kewujudan tenaga pakar dan ilmuan yang berkelayakan mengajar di pengajian bertaraf jami` dan jauh dari sumber kewangan yang dapat menggerak dan menggiatkan pengajaian di sebuah Jami`. Namun walaupun arah begitu jauh, tetapi ia adalah matlamat pelayaran dan pengajian yang seharus dan sebenarnya hendak dan sedang dituju.
Merujuk kepada kepercayaan Islam kita mempercayai tentang alam lahiri dan alam ghaib. Di dalam tradisi keilmuan Islam ada istilah yang mencirikan pegajian yang bersifat keilmuan lahiri dan yang bersifat rohani. Sememangnya menyebut ilmu secara umumnya merujuk kepada semua ilmu. Tetapi secara spesifik, ilmu berasal dari akar kata `a – li – ma`, bererti tahu, berilmu, istilah ini ada kaitan rapat dengan `alam`, iaitu sesuatu yang diketahui daripadanya yang menjadikan orang yang tahu disebut sebagai `alim` dan perkara yang diketahui disebut `maklumat`, iaitu daripada alam yang maksud asal alam yang dapat dilihat dengan mata kepala. Tetapi bagi bidang yang bersifat ghaib, rohani dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi dilihat dengan mata hati dan rohani, maka digunakan istilah `a – ra – fa` - yang bermaksud mengetahui dengan mata hati. Orang yang mengetahui soal yang bersifat rohani disebut `aa – rif` (Dalam istilah bahasa Melayu sudah terseleweng kerana Yang Arif digunakan pada hakim) dan pengetahuan yang bersifat rohani dan kejiwaan disebut `ma`rifat`.
Merujuk kepada pengajian di Masjid Al-Umm yang mengarah kepada konsep Jami`, sememangnya ilmu yang bersangkut dengan keilmuan dan kehidupan dunia dan ilmu yang bersifat keilmuan akhirat. Bahkan jika dilihat pengajian yang berasaskan Masjid, termasuk Masjid Al-Umm lebih menekankan kepada pengajian yang bersifat kerohanian dan keakhiratan. Perlu disebut bahawa tumpuan keilmuan yang bersifat lahir dan dunia, oleh kerana di dalam sistem pendidikan kita, pengajian yang bersifat ilmu dunia dan alamiah ini diberi penekanan pada peringkat pengajian rendah, menengah, bahkan hingga kepada pengajian tinggi. Sebab itu pengajian yang diistilah sebagai pengajian agama merupakan satu pakej keilmuan tambahan yang lain. Pada hal semua keilmuan berkenaan sama ada yang bersifat lahir dan benda dan ilmu yang bersifat rohani dan ghaib adalah terangkum di bawah ilmu yang juga bersifat Islam.


Di dalam realiti kehidupan masyarakat, kompartmen dari segi keilmuan juga realiti keilmuan juga adalah berlaku, bahawa ada yang berpendidikan sains, ekonomi, teknik, engineer, pertanian, arkitek, perubatan, sains sosial dan kemasyarakatan dan sebagainya. Situasi masyarakat sedemikian yang dihadapi masjid. Pada mereka ada yang berlebih kurang dari segi keilmuan yang berhubung dengan keagamaan. Masjid memang tidak mampu untuk mengisi keilmuan yang bersifat akadenik yang mereka telah pelajari dan pengisian dilakukan bagi kekosongan ruang, iaitu dari segi keagamaan.
Walau bagaimana sebagaimana telah dibicarakan bahawa Masjid di dalam menuju kepada yang bersifat `jami`` menyediakan keilmuan yang dianggap diperlukan semua pihak yang mungkin tidak dipelajari atau dilalui tanpa disedari dan perlu kepada pembaharuan  dan peningkatan, sebagai contoh keilmuan yang berhubung dengan keluarga bahagia, kewangan dan ekonomi Islam, permakanan dan kesihatan, Halal dan Haram, keselamatan dan alam sekitar.
Walau bagaimana soal kesedaran tentang keislaman dan keperluan memperbaiki dan meningkatkan amalan adalah kesedaran yang normal timbul terutama dari jiwa yang insaf, atau kesedaran dari semakin larutnya usia yang membawa kepada kecenderungan untuk menghayati dan mengamalkan perintah-perintah agama dan terdorong kepada mempelajari bidang-bidang berkenaan dengan lebih mendalam. Wadah sedemikian dikenalpasti oleh Masjid dan menyediakan keperluan-keperluan berkenaan di samping menyediakan bidang-bidang yang bersifat intelektual dan ilmiah yang dapat memuaskan cita rasa dan keilmuan yang sedia ada di kalangan masyarakat. Bahkan Masjid diharapkan tidak saja bersifat memberi, lantaran di BBB begitu ramai mereka yang pakar di dalam berbagai-bagai bidang, maka dari mereka diharap dapat memberi sumbangan dari kepakaran mereka kepada masyarakat dan berlakulah aspek `sharing dan sama memasyarakatkan ilmu`. Dengan cara ini menghidupkan Masjid Al-Umm dengan kehidupan beribadat dan suasana keilmuan. Dengan ini ketidakmampuan Masjid Al-Umm menyediakan ruang di dalam berbagai bidang ilmu dapat ditampung oleh mereka yang pakar di dalam bidang masing-masing. Dengan cara sedemikian secara tidak langsung Masjid Al-Umm dapat memenuhkan konsep `Jami` Ilmu` hasil sumbangan dari berbagai pihak.

Sekian.

July 2, 2015

Pentadbiran Masjid Al-Umm Berkonsep Pusat Pengajian Bersifat `Jami`


BBB,  14 Ramadhan 1436 = 01 Julai 2015 (Rabu):
Fasa yang penting bersama pembangunan Masjid Al-Umm ialah `pengisian dan pengimarahan`. Sebagaimana pembangunan demikian juga dengan fasa pengisian dan pengimarahan ialah memerlukan kepada `pentadbiran`. Ada beberapa konsep masjid, di dalam kontek negeri Selangor.
a)      Masjid biasa
b)      Masjid Negeri dan Daerah
c)       Masjid Institusi
Masjid biasa adalah masjid-masjid yang terdapat dibandar-bandar, pekan dan kampung-kampung di negeri Selangor yang berjumlah lebihkurang 700 buah masjid.
Berhubung dengan pentadbiran masjid tertakluk di bawah kaedah-kaedah pegawai masjid dan jawatankuasa kariah Negeri Selangor 1995 yang disediakan oleh MAIS. Kaedah-kaedah adalah berhubung dengan pegawai masjid, fungsi pegawai dan AJK masjid. Pegawai-pegawai bagi sesebuah masjid adalah jawatankuasa  terdiri dari  Nazir, Imam, Bilal, Siak, Setiausaha, Bendahari, AJK-AJK (8 orang termasuk wakil pemuda dan wanita) dan dua orang Pemeriksa Kira-Kira.
Tiap-tiap  seorang yang memegang jawatan mempunyai senarai tugas. Untuk melicinkan tugas masjid boleh mempunyai jawatankuasa dengan melantik seperti jawatankuasa pengurusan, kewangan, pengimarahan dan sebagainya.
Tugas-tugas pegawai masjid seperti Imam, Bilal dan Siak, tidak menurut waktu pejabat, tetapi melibatkan waktu seharian, khususnya berada di waktu-waktu solat. Mereka diatur tugas menurut giliran. Lantaran itu bertugas di masjid memerlukan dedikasi dan keikhlasan, bahkan lebih bersifat kebajikan.


Masjid Negeri, adalah masjid utama yang diangkat sebagai Masjid Negeri. Iaitu Masjid Sultan Salahuddin Ibn Sultan Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Masjid Negeri mempunyai tugas yang lebih besar berbanding dengan masjid-masjid biasa dan sudah tentulah mempunyai ramai pegawai-pegawai seperti mempunyai Imam Besar, Imam Satu, Dua dan seterusnya. Demikianlah dengan Bilal ada beberapa Bilal. Masjid Negeri mempunyai peruntukan khas.  Begitu juga dengan Masjid Daerah, ialah masjid yang dipilih sebagai masjid utama bagi sesuatu daerah. Biasanya masjid yang berada di pusat tadbiran daerah. Walau bagaimana tadbiran bagi masjid-masjid di daerah-daerah adalah di bawah Pejabat Agama Daerah (PAID). Sebagaimana pada peringkat negeri, maka masjid-masjid sedemikian mempunyai peruntukan dari peringkat negeri dan mempunyai imam dari peruntukan sedemikian. Berbanding dengan masjid-masjid biasa lebih mendapat elaun, di samping mendapat peruntukan terhad.
Pemilihan AJK-AJK Masjid oleh anak kariah dilakukan sekali bagi setiap tiga tahun.
Adapun dari segi Masjid Institusi adalah dimaksudkan dengan masjid-masjid yang berada di dalam satu-satu institusi, khususnya seperti masjid universiti, maka pentadbiran dan perlantikan adalah terletak di bawah institusi berkenaan. Pihak institusi atau universiti adalah melantik Imam, Bilal dan Siaknya. Konsep Nazir tidak digunakan, tetapi dilantik pegawai tadbir agamanya tersendiri yang mengurus, antaranya dinamakan `Pusat Islam` bagi institusi berkenaan. Pendek kata bagi masjid di bawah institusi, walaupun tertakluk di bawah negeri, tetapi mempunyai autonominya tersendiri. Peruntukan dan kewangan juga adalah di bawah tanggungan institusi berkenaan.
Di dalam konteks Masjid Al-Umm adalah termasuk di bawah masjid biasa yang terletak di bawah tadbiran Pejabat Agama Daerah (PAID) di bawah JAIS apabila siap sepenuhnya kelak yang melayakkannya untuk didaftar. Sebagaimana disebut, sejak dari awal tercetus niat dan hasrat mendirikan Masjid Al-Umm, bukan sebagai masjid harian biasa, bermaksud masjid bagi mendirikan solat Jumaat dan solat-solat waktu dengan tambahan pengajaran-pengajaran tertentu. Hasrat AJK Pembinaan dan Pengimarahan Masjid Al-Umm menjadikannya sebagai konsep `Jami` - contoh Jami` Al-Azhar, Jami` Qairawan dan sebagainya yang masjid berfungsi sebagai `Pusat Ibadat` dan `Pusat Pengajian` bagi berbagai-bagai kategori yang dapat berkembang secara berperingkat. Hasrat ini tercermin dari perancangan AJK Pembangunan dan Pengimarahan bahawa selepas fasa pertama berjaya disiapkan (pembinaan fizikal masjid), di samping bermulanya pengisian dan pengimarahan di masjid, maka bagi pengunjuran pengajian yang lebih luas, memerlukan bangunan yang dapat menyediakan ruang pengajian dan keperluan-keperluan bagi pengajian tersebut yang juga berindukkan masjid seperti keperluan kepada perpustakaan, asrama, bilik-bilik kulih, kedai buku, kantin, klinik, khidmat IT dan keperluan-keperluan bagi sesebuah institusi pengajian. Bagi menyediakan keperluan-keperluan ini pihak AJK Pembangunan dan Pengimarahan sedang berusaha bagi mendapatkan tapak gerai-gerai yang ditinggalkan kosong bersebelahan dengan Masjid Al-Umm dari PKNS dan Kerajaan Negeri  bagi mendirikan kompleks pendidikan setinggi 10 tingkat atau lebih yang bersambung dengan kawasan masjid dengan jejambat.


Pengajian yang bakal diwujudkan, bukan sebagai universiti (sebagai peringkat permulaan) dan bukan pula sebagai pengajian tradisi, tetapi sebagai `Jami` yang mengisi keperluan pendidikan dan pengajian dari peringkat anak-anak, kepada golongan muda, pekerja-pekerja, kalangan intelektual dan  golongan  tua (pesara dan warga emas) tempatan dan luar dari tempatan. Pengajian antaranya mengiringi solat fardu, hujung-hujung minggu, pengajian berpekej secara mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Antara pengajian yang dikenalpasti:
a)      Bimbingan pengajian seperti Al-Qur`an dan pendidikan agama dan akademik bagi anak-anak (luar dari masa sekolah) dan juga pengajaian Al-Qur`an bagi  orang dewasa
b)      Kelas Tahfis dalam jumlah terhad dan terpilih. Memahami kndungan Al-Qur`an dan Hadith
c)       Pengajian ilmu keislaman mengenai fardu dan kifayah
d)      Keilmuan diperlukan dalam kehidupan semasa seperti kewangan dan ekonomi Islam
e)      Kesejahteraan kehidupan seperti keluarga bahagia, asas kesihatan, perubatan dan sukan
f)       Isu-isu kontemporari dan semasa mengenai umat, konflik kepentingan dan penyelesaian
g)      Mengadakan konvensyen tahunan, seminar dan wacana ilmiah dari semasa ke semasa
h)      Pengajian secara tradisional ala pondok moden bagi warga emas dan dewasa
i)        Pengajian bahasa seperti bahasa Arab, Inggeris dan Melayu
j)        Berbagai-bagai ilmu yang releven
Bagi memenuhi hasrat di atas, maka diusahakan tenaga-tenaga pengajar yang berwibawa antaranya secara kerjasama dengan pihak luar seperti universiti-universiti dan pihak-pihak berkenan. Penilaian dilakukan bagi setengah-setengah kursus untuk diberi pengiktirafan. Kewangan diusahakan dari berbagai-bagai sumber. Jami` Al-Umm` berusaha memiliki harta waqaf sendiri.
Bagi menjayakan pentadbiran seperti ini boleh membebankan nazir dan pentadbir masjid secara biasa. Pentadbiran yang dipilih dan sesuai ialah kombinasi dengan AJK masjid biasa yang dilantik bekerjasama dengan AJK Pembangunan, Pengisian dan Pengimarahan Masjid yang di dalam konteks sekarang ialah penerusan AJK Pembangunan, pengisian dan Pengimarahan (boleh ditambah) yang lebih terarah kepada bersifat institusi `Jami`. Ini adalah bertujuan bagi mencapai misi Masjid Al-Umm adalah sebagai Jami` yang menawarkan berbagai kursus dan pengajian yang releven yang dapat meningkatkan syiar Islam di Bangi, di negeri, negara, bahkan keluar negara.

Sekian.  

July 1, 2015

Taklimat Tentang Masjid Al-Umm Sempena Lawatan TG Dato` Dr. Haron Din


BBB,  12 Ramadhan 1436 = 29 Jun 2015 (Isnin):
Bertempat di bilik mesyuarat sementara, menggunakan bilik tadika yang digunakan sejak beberapa bulan lepas bagi berbagai mesyuarat, TG Dato` Dr. Haron Din diberi taklimat selepas beliau menyaksi sendiri perkembangan pembinaan yang menurut kontrektor pembinaan Tuan Haji Marzuki En. Omar, kini pembinaan sudah mencapai 80%. Turut hadir semua AJK yang menyambut dan mengiring TG menyaksikan pembangunan dari dekat.


Program ringkas awal ialah alu-aluan dan taklimat oleh Penulis selaku Pengerusi Induk AJK Pembangunan. Pertama Penulis mengucap syukur kepada Allah dan mengalu-alukan di atas kesudian TG selaku Penaung dan Penasihat AJK  Pembinaan Masjid Al-Umm hadir bagi melihat progres pembangunan Masjid Al-Umm. Kata Penulis.
Selepas satu setengah tahun pembangunan bermula dari 10 Disember 2013, maka kini syukur kepada Allah pembinaan mencapai kemajuan 80%. Bangunan fizikal jelas bagaikan siap, apa lagi bangunan sudah dicat luar dan dalam. Kerja-kerja tumpuan sekarang lebih bersifat dalaman seperti menyiapkan kubah terutama dekorasi dalaman dari bawah kubah berkenaan, melengkapkan pemasangan tile bagi semua aras, kecuali kawasan yang masih terpasang dengan tiang-tiang besi mengukuhkan junjungan terhadap kubah, melengkapkan pemasangan peralatan di bilik-bilik air dan tandas-tandas bagi semua aras, melengkapkan bilik-bilik dengan peralatan dan perabut-perabut, dekorasi dinding bahagian hadapan dan tiang-tiang yang masih belum bermula, mimbar yang disiapkan di luar sebelum dibawa ke masjid untuk dipasang dan lif yang masih belum dipasang. Usaha agar sub station elektrik dapat dipasang peralatan dan air dapat dimasukkan. Selain dari itu kerja-kerja luar yang melibatkan landskap, seni taman, jalan dan pagar perlu disiapkan.
TG juga dimaklumkan bahawa dari segi kewangan setakat ini jumlah kewangan yang didapati adalah RM10.5 juta. Selepas pembayaran-pembayaran yang dibuat kini berbaki di tangan ialah 2.5 juta. Dengan kedudukan kewangan kini dan pembangunan yang berlaku dan bayaran dibuat, maka diperlukan penambahan kewangan, yang asalnya berjumlah RM12 juta. Dengan perubahan dan penambahan serta cukai GST, maka jumlah jangkaan awal R12 juta adalah tidak mencukupi. Menurut anggaran mutakhir yang dibentangkan oleh perunding May Consult Perunding Masjid Al-Umm, bahawa dengan berbagai-bagai penambahan dibuat maka kos meningkat kepada RM18 juta. Adalah diharapkan jika janji Kerajaan Negeri untuk mengisi Tabung Masjid dengan RM6 juta, maka kos dijangka dapat ditampung, jika tidak usaha perlu digandakan bagi mendapat sumbangan dari berbagai pihak bagi menampung kos yang  meningkat itu. Jika tidak langkah berjimat cermat perlu diambil dan memberi keutamaan bagi yang lebih penting agar tidak terganggu dari segi pembangunan dan hasrat menggunakan masjid dapat dicapai dalam  tempoh ditentukan.
TG dimaklumkan tarikh dijangka siap Masjid Al-Umm dari Mei 2015 ditangguh kepada Akhir Ogos 2015. Pihak AJK berharap Masjid Al-Umm akan mula dapat digunakan pada Hari Raya Idu al-Adhha yang jatuh pada 10 Dhu al-Hijjah 1436 bersamaan 24 September 2015. Penulis menyebut bahawa, pihak AJK berharap TG dapat menjadi Khatib dan Imam pertama bagi penggunaan Masjid Al-Umm tersebut. (TG adalah bersetuju di atas permintaan tersebut).


Penulis memaklumkan bahawa pendaftaran Masjid Al-Umm tidak akan dilakukan sebelum dari September, 2015 namun usaha mendapat CF akan dilakukan. Dalam tempoh sebelum pendaftaran rasmi dan perlantikan AJK, pihak AJK yang ada kini akan berfungsi menjalankan pentadbiran dan pengimarahan. Dalam masa tersebut usaha dilakukan bagi mencari Nazir dan Imam-Imam serta AJK pentadbir yang berkelayakan, sebelum tugas sepenuhnya diserahkan kepada AJK yang baru menurut peraturan JAIS atau menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain yang bersesuaian.
TG juga diberitahu, bahawa pihak AJK akan berusaha melaksanakan bentuk pengajian khusus yang akan dilaksanakan oleh pihak masjid yang memang modul pengajian berkenaan sedang dirangka dan adalah menjadi hasrat pihak AJK untuk mendapat keizinan dari pihak PKNS dan Negeri bagi membangunkan kawasan Medan Usahawan berhampiran masjid dengan kompleks pendidikan yang setinggi 10 tingkat menjadi pusat pengajian masjid di Wadi Ilmu, Bangi Bandar Ilmu. Satu jumlah kewangan yang agak besar akan diusahakan bagi membangunkan kompleks pendidikan berkenaan.
Selepas taklimat disampaikan oleh Penulis Tuan Haji Abdul Rahman menyampaikan tayangan berhubung dengan perkembangan pembinaan fizikal Masjid Al-Umm, iaitu gambaran dari peringkat permulaan dibina dari 10 Disember 2013 hingga kepada perkembangan pembinaan mutakhir.
Sebagai respond terhadap taklimat yang diberi TG berharap usaha mendapat CF segera dilakukan dan kebenaran mendirikan solat Idu al-Adhha dan yang lain perlu didapati dari pihak JAIS. Menurutnya usaha perlu dilakukan dari sekarang. TG bersetuju bahawa Masjid menjadi pusat pendidikan dan beliau bersetuju usaha bagi mendirikan bangunan kompleks pengajian di samping masjid bagi dijadikan pusat pentadbiran dan pengajian berasaskan masjid sebagai syiar Islam di BBB. Walau bagaimana sebelum diwujudkan dapat dilaksanakan pengajian khusus itu pihak masjid perlu memberi perhatian dan menganjurkan kursus-kursus asas sebagai contoh seperti Kursus Pengajian Al-Qur`an, Wakaf Islam, Kursus Pembahagian Harta Pusaka (Fara`id), Ekonomi dan Kewangan Islam, Kursus Solat, Keluarga Bahagia dan kursus mengurus jenazah. Antara kursus perlu mendapat pengiktirafan dari JAIS bagi setengah kursus dianjurkan  , contoh pra-perkahwinan. Beliau juga bersetuju bagi mengadakan kursus dan pengajian jangka pendek dan jangka panjang, diadakan pada hujung-hujung minggu, bersifat mingguan, bulanan dan lebih panjang lagi.
Berhubung dengan keperluan mendapat sumber kewangan TG  mencadangkan untuk mendekati tokoh-tokoh dermawan dan institusi-institusi kewangan yang dijangka dapat menderma dan mengsponsor perkara-perkara yang diperlukan. Beliau menjanjikan akan turut sama berusaha mendapat sumber kewangan yang diperlukan.
Pendek kata dari segi misi dan visi, bahawa pembinaan Masjid Al-Umm, bukan setakat mendirikan bangunan fizikal dan sebagai pusat ibadat, tetapi pendirian Masjid Al-Umm menjadi wadah pembangunan pengajian bagi meningkatkan syiar Islam yang mana di masjid ini bukan setakat berfungsi sebagai pusat ibadat, tetapi akan menjadi pusat dan institusi pengajian yang mempunyai identiti tersendiri di dalam menyebarkan keilmuan Islam dan syiarnya, bukan setakat di Bangi, bahkan di negeri, bahkan ke luar negara.


Pada akhir taklimat TG melahirkan harapan bahawa dengan tujuan murni dan pada bulan Ramadhan al-Mubarak ini beliau berharap tujuan murni mendirikan Masjid Al-Umm dan peranannya akan tercapai dan TG mengakhiri pertemuan dengan membaca doa memohon taufik dan rahmat serta kejayaan darib Allah. Majlis Taklimat yang bermula dari jam 11.00 pagi itu berakhir sebelum jam 1.00 tengahari.

Sekian.

June 30, 2015

Lawatan TG Dato` Dr. Haron Din Ke Masjid Al-Umm


BBB, 12 Ramadhan 1436 = 29 Jun 2015 (Isnin):
Pagi ini jam 11.00 pagi, Tuan Guru Dato` Dr. Haron Din selaku Penaung dan juga Penasihat bagi Pembinaan dan Pengimarahan masjid Al-Umm datang melawat secara rasmi melihat perkembangan pembinaan Masjid Al-Umm. Notis yang diterima kelmarin itu tentang hasrat TG melawat, walaupun dalam masa yang ringkas dapat dihadiri oleh sebahagian daripada AJK Induk, Teknikal dan Tapak. Hadir antaranya Pengerusi Induk Dr. Shafie Abu Bakar, Pengerusi Teknikal Ir. Tuan Haji Ishak bin Arshad, Tuan Haji Mohd Nor Yasin Benbahari, Tuan Haji Suib Maulud Setiausaha, Tuan Haji Abdul Rahman Pengarah Pembinaan, Dr. Tajul Ariffin Noordin Pengerusi Pendidikan, Tuan Haji Marzuki Kontrektor, Sdr. Harizan Arkitek Urusbina, Tuan Haji Abdul Majid Sub-Kontrektor Majleza, Tuan Haji Abdul Latif Perunding Furniture dan AJK-AJK yang lain.


Ketibaan Dato` Dr. Haron Din tepat jam 11.00 pagi disambut di hadapan tangga kanan bangunan masjid oleh Pengerusi Induk, Tuan Haji Ishak, Dr. Tajul Ariffin, Tuan Haji Abdul Rahman, Tuan Haji Mohd Nor dan beberapa yang lain. Selepas bersalam TG diiringi ke tangga dan berdiri di anjung tangga berkenaan, katanya, ``Ini pertama kali kunjungan saya secara rasmi,`` tapi menurutnya, ``Secara tidak rasmi saya pernah datang melihat dari luar sebanyak 4 kali dan masuk ke dalam sebanyak tiga kali.`` Tapi tambahnya,


``Melihat tanpa panduan, banyak ruang yang dilihat, tapi tidak tahu apakah fungsi ruang-ruang yang banyak yang masih lagi tidak teratur, kerana masih dalam pembinaan.`` Semasa ketibaan TG, kerja-kerja pemasangan tile masih dilakukan yang kerja-kerja berdepan dengan TG. Beliau diberi taklimat oleh Pengerusi Induk, bahawa kerja-kerja kubah sedang berjalan. Tiang-tiang yang menunggkat bahagian kubah masih belum dibuang. Beliau diberitahu, ``Sebab itu tile masih tidak boleh dipasangkan pada sebahagian ruang utama.`` Tuan Haji Abdul Majid Pengerusi Majleza, memaklumkan bahawa, kerja-kerja dekorasi dari dalam sedang dilakukan oleh pekerja-pekerja dari Uzbakistan. TG menimbulkan pertanyaan, tentang kubah yang dipasang, apakah jika hujan tidak bocor ?` Menurut Tuan Haji Abdul Majid, ``Kubah terdiri dari tiga layer, tapi setakat ini bila hujan tidak bocor.`` Beliau juga menerangkan tentang struktur kubah, lampu yang dipasang yang menurutnya mudah disalin jika berlaku kerosakan.``


TG dibawa meninjau bahagian belakang dari aras utama, sedikit menurun ke bawah yang telah siap dipasang tile. Menurut Tuan Haji Abdul Rahman yang juga sama Haji Ishak selaku pegawai dari Tekad Nusantara, bahawa keluasan bahagian bawah  (belakang) boleh memuatkan sejumlah seribu orang. Tambah Penulis, ``Andainya Solat Idul Adhha tidak boleh guna ruang utama, boleh digunakan ruang belakang terlebih dahulu.``


Dari ruang belakang aras utama TG diiring ke ruang limpah sebelah kiri masjid, yang penulis beritahu, ``kawasan ruang lempah adalah kawasan tidak guna pendingin udara, bagi mereka yang tidak selesa dengan pendingin udara. Ruang terbuka bahagian hadapan dan belakang cukup dengan aliran udara biasa.  TG bertanya berapa ramai dapat memuatkan jamaah pada ruang limpah tesebut. Menurut Tuan Haji Abdul Rahman, ``Ruang lempah bagi sebelah kiri ini, dapat memuatkan 500 jamaah.`` Demikian tambahnya, ``Ruang lempah sebelah kanan yang TG mula-mula masuk tadi juga dapat memuatkan 500 orang. Sebab itu secara kasar bahagian ruang utama memuatkan 1,000 orang, kedua ruang lempah adalah 1,000 orang dan ruang pada bahagian belakang sebanyak 1,000. Secara kasar pada aras utama dapat memuatkan 3,000 jamaah.


TG bergerak ke bahagian depan ruang lempah dan bertanya kemungkinan bahaya jatuh ke bawah. Beliau dimaklumkan oleh pihak arkitek saudara Harizan, yang pada bahagian tepi akan dibina railing yang dapat menahan dari jatuh. Juga akan diletak tempat meletak Al-Qur`an pada bahagian hadapan.
Secara kebetulan TG berada di tepi tangga untuk ke tingkat satu, aras bagi muslimat, lantaran itu TG diiring naik ke aras satu bahagian muslimat. TG diberi maklumat oleh Tuan Haji Marzuki Kontrektor, bahawa progres pembinaan bahagian atas berjalan lancar, cuma tile tidak dapat dipasang bahagian tepi hadapan kerana masih ada tiang-tiang support bagi kubah. Menurut Tuan Haji Ishak Pengerusi Teknikal, ``Ruang bagi muslimat dapat memuatkan antara 500 hingga 600 orang``. Dari ruang muslimat TG ditunjukkan bilik-bilik bahagian belakang yang dipisah oleh lorong dari ruang muslimat dan jalan yang berhadapan jalan ini adalah empat bilik yang antaranya ialah bilik mesyuarat, tahfiz, perpustakaan dan bilik It. Pada pertengahan antara dua-dua bilik ialah ruangan kosong. Terdapat sebuah bilik yang agak luas pada sebelah kiri bagi aras satu ini ialah bilik persidangan yang boleh digunakan oleh muslimat dan juga kegunaan oleh pihak awam. TG diberitahu bahawa pada setiap tingkat mempunyai kemudahan bilik air dan juga tandas yang mencukupi, termasuk ada tempat-tempat wudhu` tambahan berdekatan dengan kawasan solat atau sidang yang tidak mmemerlukan pihak yang mau menggunakannya pergi jauh. TG juga diberitahu bahawa selain dari ada tangga kiri kanan untuk ke mana-mana aras , terdapat lif untuk kegunaan bagi warga mas muslimat dan juga bagi menaik dan menurunkan barang-barang. TG juga diberi maklumat tentang ruang-ruang kosong yang dilihat dari belakang ruang muslimat, iaitu kawasan taman mini, pada bahagian bawah, bukan saja bertujuan untuk istirihat, tetapi juga bagi kemudahan kemasukan cahaya dan juga udara.
Dari aras pertama muslimat TG dibawa turun ke aras bawah tanah, melalui tangga bahagian kanan, turun ke aras utama tempat TG mula-mula tiba dan turun lagi melalui tangga ke aras bawah tanah. Ruang bawah tanah ialah untuk majlis perkahwinan, perhimpunan, seminar dan sebagainya dalam jumlah yang besar.


Di bahagian bawah tanah ini TG dimaklumkan oleh Tuan Haji Abdul Rahman tentang pintu masuk utama sebelah menyebelah bagi ruang bawah tanah. Pada bahagian hadapan boleh digunakan sebagai ruang menyambut tamu. Bilik sebelah kanan ialah bilik untuk akad nikah dan boleh diguna juga untuk mesyuarat dan persidangan dalam jumlah yang kecil.


Tuan Haji Ishak Pengerusi Teknikal memberitahu, bahawa ruang bawah tanah boleh memuatkan  50 meja bulat yang bererti memuatkan 50 x 10 = 500 orang, tetapi jika majlis tanpa meja boleh memuatkan sehingga 1,000 orang. Bilik pada sebelah ruang masuk sebelah yang lain untuk dapur penyediaan makanan bagi majlis perkahwinan dan jamuan bagi sebarang perhimpunan. Penulis memaklumkan pihak masjid mungkin tidak dapat mnenyediakan kerusi meja sepenuhnya, kerana memikirkan masalah ruang untuk menyimpannya. Tapi TG mencadangkan agar diusahakan kelengkapan siap termasuk kerusi meja, kerana ianya memasalah kepada penyewa, jika terpaksa disewa dari luar. Menurut Dr. Tajul mungkin dapat menggunakan kerusi meja yang dapat dlipat yang dapat menjimatkan ruang atau kerusi meja yang terus dipasang dan tak perlu diubah-ubah. TG juga dimaklumkan bahawa ruang yang agak luas itu akan diadakan partition, yang jika jumlah tidak ramai akan dapat menggunakan sebahagian dan boleh digunakan dua majlis secara serentk. TG menanyakan soal penggunaan tenaga letrik bagi air-cond, adakah secara menyeluruh yang mungkin banyak menggunakan tenaga letrik dan tinggi dari segi bayaran. Beliau dimaklumkan Tuan Haji Ishak Pengerusi Teknikal bahawa, pihak majlis menggunakan kaedah split power yang boleh dikontrol untuk bahagian-bahagian tertentu. TG juga ditunjukkan bahagian benteng yang ditepinya akan dipasang pagar dan ada tangga pada bahagian tertentu untuk turun naik.
Selepas taklimat bagi aras bawah tanah Penulis dan semua yang menyertai naik tangga dari bahagian kiri dan naik ke atas di aras utama. Dari sini TG dibawa ke bilik mesyuarat (Bilik Tadika) bagi mengikuti Majlis Taklimat.

Sekian.

June 29, 2015

Masjid Al-Umm Dalam Misi Dan Visi Bangi Bandar Ilmu


BBB:  11 Ramadhan 1436 = 28 Jun 2015 (Ahad):
Cetusan bagi pembinaan Masjid Al-Umm tidak semata-mata membina masjid sahaja, tetapi ianya adalah  menjadi Pusat di Wadi Ilmu bagi misi dan visi Bangi Bandar Ilmu. Wadi Ilmu diberi nama, lantaran Masjid Al-Umm berada di lembah antara dua bukit yang kelilingnya mempunyai sekolah-sekolah, institusi-institusi pendidikan dan suaru-surau yang bukan saja sebagai institusi-institusi ibadat, tetapi giat menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan. Dengan keadaan sekarang, apa lagi jika berlaku penyelarasan, maka ketara semaraknya perkembangan keilmuan di Wadi Ilmu yang menjadi sebahagian dari Bangi Bandar Ilmu yang sekitarannya mempunyai belasan buah universiti dan pusat-pusat penyelidikan. Cetusan Bangi Bandar Ilmu berlaku sejak diadakan Majlis Sambutan 30 Tahun Bangi Bandar Ilmu  (1977-2007) yang berlangsung dari 30 Julai hingga 1 September 2007. Sambutan dan perasmian Bangi Bandar Ilmu telah dirasmikan oleh Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim Dato` Menteri Besar Selangor pada masa itu bertempat di Kolej Universiti Islam Antarabangsa (KUIS), Seri Putera, Bangi pada 22 Jun 2008. Beberapa tokoh akademik membentang kertas kerja mengenai konsep Bangi Bandar Ilmu seperti oleh Profesor Dr. Shaharir Md. Zin Profesor Matematik UKM dan Profesor Chamhuri Siwar Profesor Ekonomi  UKM.
Bagi menggerakkan Gagasan Bangi Bandar Ilmu ini beberapa kegiatan bagi menggarap idea Bangi Bandar Ilmu ini diadakan, iaitu antaranya menerbitkan buku:
Bangi Bandar Ilmu


Antara yang diperkatakan di dalam buku ini ialah Perutusan Menteri Besar yang merasa sukacita bahawa sejak beliau melancarkan motto `Bangi Bandar Ilmu` pada 22 Jun 2008, maka pengisian terus  dilaksanakan dengan berbagai kegiatan ilmu seperti seminar, forum, diskusi buku, pameran buku, pengajaran di masjid-surau, insentif kepada pelajar cemerlang, tuisyen, pertandingan mengarang pada peringkat tinggi dan menengah. Turut memberi pandangan Y.B. Pengerusi J/K Tetap Pendidikan, Pendidikan Tinggi Dan Pembangunan Modal Insan Negeri Selangor Dr. Hajah Halimah Ali. Turut dimuatkan Perasmian dan Pelancaran Bangi Bandar Ilmu, Konsep Bangi Bandar Ilmu, Laporan seminar-seminar, Sambutan 30 tahun Bandar Baru Bangi, peranan masjid-surau, institusi pendidikn dan penyelidikan di sekitar Bandar Baru Bangi, Tokoh-tokoh ilmuan di Bandar Baru Bangi dan Pemikiran Bangi. Melalui buku ini diperjelaskan tentang konsep Bangi Bandar Ilmu.
Bagi mendapat gambaran tentang Bangi Bandar Ilmu dari kalangan masyarakat, maka sempena 3 tahun (Jun 2008-Jun 2011) diisytiharkan Bangi Bandar Ilmu dan Pejabat Adun Bangi menganjurkan Pertandingan Menulis Esei dan Puisi mengenai Bangi Bandar Ilmu. Anjuran pertandingan ini adalah sempena 35 tahun Bandar Baru Bangi. Sejumlah 8 esei dan 8 puisi dipilih dari karya-karya yang diterima dari berbagai peringkat yang terdiri dari tenaga pengajar di pusat-pusat pengajian tinggi, pelajar-pelajar dari dalam dan luar negera dan orang awam. Perisytiharan pemenang dan penyampaian hadiah dilakukan sempena Majlis Pelancaran Hari Ilmu Bangi pada 22 Jun 2012. Hasil dari peraduan ini berbagai pendapat dan contoh diutarakan oleh peserta-peserta yang memenangi pertandingan yang dapat dijadikan panduan sebagai pendekatan bagi mengolah konsep Bangi Bandar Ilmu. Kertas-kertas esei dan puisi yang memenangi peraduan menulis tentang Bangi Bandar Ilmu ini diterbitkan oleh Sekretariat Bangi Bandar Ilmu (2012). Antara pendapat dari peserta yang memenangi hadiah pertama (sdr. Azman Maamor – Pelajar Ph. D luar negara pada masa itu, kini Pensyarah Sains Universiti Malaya):


``Bandar Ilmu boleh ditafsirkan sebagai sebuah bandar yang dibangunkan bagi menggalakkan pertumbuhan ilmu pengetahuan (Edvission, 2003). Takrif Bandar Ilmu juga dilihat sebagai satu penjenamaan bagi sesuatu kawasan yang melakukan aktiviti keilmuan dan kawasan tersebut boleh merangkumi zon sesuatu tempat (Dvir & Pasher, 2004).
Bandar Ilmu pula dilihat seolah-olah seperti sebuah tempat semaian antara ilmu dan budaya, yang membentuk adunan yang kaya antara teori dan praktikal di dalam persekitaran tersendiri. Adunan tersebut hanya boleh digerakkan oleh tenaga kerja berpengetahuan yang memiliki pengetahun yang kukuh dan pengetahun tersebut boleh disebarkan kepada orang lain (Work Foundation, 2002).
Bagi mengukuhkan pendapat tentang Bangi Bandar Ilmu dan contoh secara praktikal diadakan seminar `Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu` di Puri Pujangga, UKM pada 16 Sya`ban 1435H. bersamaan 14 Jun 2014 anjuran Sekteriat Bangi Bandar Ilmu dan Persatuan Pemuda Prihatin Bandar Baru Bangi. Di dalam  seminar ini dua kertas kerja dibentangkan. Satu kertas kerja yang menggunakan pendekatan makro yang dibentangkan oleh Prof. Madya Dato` Dr. Ab. Halim Tamuri Rektor Kuis dan kertas kerja yang dibentangkan oleh Penulis dengan mengambil pendekatan mikro.
Pendekatan makro antaranya dengan melihat seluruh Bandar Baru Bangi sebagai sebuah `Practical Open University` yang memerlukan plan strategic jangka pendek dan panjang, pemantapan KPI dengan wujud AJK induk, AJK Pelaksana dan AJK Pemantau. Ianya memerlukan perancangan, pengurusan, kemudahan fizikal, tenaga kerja, kebersihan, sustainability dan pembudayaan. Bagi  kejayaan perlu ditubuhkan Yayasan Bangi Bandar Ilmu yang melibatkan banyak pihak di BBB dan perlu mempunyai pejabat beroperasi. Kemudahan yang diperlukan ialah perpustakaan, internet, ada Majlis Ilmu, ada pakej Ilmu dan Mou dengan pihak-pihak yang releven dan penubuhan sistem wakaf.
Manakala pendekatan mikro ialah bertolak dari pendidikan yang berpusat di masjid, dimaksudkan ialah Masjid Al-Umm sebagai pusat pengajian yang berada di Wadi Ilmu yang kelilingnya berbagai pusat pengajian termasuk masjid-surau yang dikombinasikan di dalam menggiatkan pengajian. Wadi Ilmu adalah juga sebagai kampus pengajian yang diperluaskan ke seluruh Bandar Baru Bangi melalui mekanime yang sama, iaitu masjid-surau yang lain yang berada di Bandar Baru Bangi. Pendekatan pengajian ialah campuran pengajian agama Islam dan keilmuan yang diperlukan dalam kehidupan, pengajian yang bersifat tradisi dan moden. Masjid menjadi pusat pengajian dan pelajar tidak terpisah dari segi pengajian dan ibadat di masjid.  Masjid mempunyai kompleks pendidikan berdekatan dengan masjid. Di sini wujud pejabat pentadbiran, perpustakaan, bilik-bilik kuliah, galeri, asrama dan kedai-kedai yang menyediakan kemudahan diperlukan pelajar. Pengajian bersifat harian mengikuti waktu solat, hujung minggu, pakej bersifat mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Terdapat pengajian tahfiz, wanita dan usia mas yang bersifat pondok moden. Pihak pengajian mempunyai guru-guru dan pakar-pakar dalam bidang-bidang berkaitan. Antaranya mempunyai kerjasama dengan pengajian-pegajian luar. Pendekatan ini merupakan pengukuhan dan perluasan terhadap pengisian dan pengimarahan Masjid Al-Umm. Pengajian disaran mempunyai harta wakaf dan seboleh-bolehnya berdikari. Bagi menjayakannya masjid dan pengajian mempunyai AJK yang berwibawa dan berdedikasi bagi kemajuan masjid dan pengajian. Masjid dan pengajian diharap mengorientasikan penduduk, khususnya pelajar-pelajar menjadi mereka yang terdidik, berilmu dan berakhlak sama mengukuhkan masyarakat berilmu di Bangi Bandar Ilmu.

Sekian.

June 28, 2015

Pengisian Dan Pengimarahan Masjid Al-Umm: Takmilah


BBB, 10 Ramadhan 1436 = 27 Jun 2015 (Sabtu):
Pembangunan fizikal adalah merupakan fasa awal pengwujudan sesebuah masjid dan pembangunan fizikal semata-mata tidak memberi makna bagi sesebuah masjid. Melengkapi sesebuah masjid ialah pengisian dan pengimarahan yang menepati fungsinya sebagai sebuah masjid. Masjid adalah institusi yang amat penting di dalam masyarakat umat Islam. Ianya bagai rumah kedua bagi kalangan masyarakat Islam yang mencerminkan bahawa selain dari menggunakan masa di rumah, maka di masjidlah masa dihabiskan bagi menunaikan ibadat seperti solat dan berbagai ibadat serta kegiatan kemasyarakatan. Pentingnya masjid di dalam masyarakat umat Islam dapat dilihat dalam sejarah Islam. Berikut dari Hijah Rasul s.a.w. baginda memberi perhatian utama terhadap masjid. Masjid pertama didirikan oleh Baginda sebaik tiba di Madinah, ialah Masjid Quba` diikuti dengan pendirian Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Fungsi masjid secara sepesifik dapat difahami dari firman Allah yang bermaksud:


``Hanya sanya yang (layak) memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah (dengan adanya sifat-sifat yang tersebut), maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang-orang yang mendapat pertunjuk.`` (Al-Taubah: 18).
Bagi menegakkan fungsi masjid Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat ibadat, pendidikan, pentadbiran, pertahanan dan kegiatan kemasyarakatan.
Masjid di dalam tamadun dan peradaban umat Islam terus menerus menjadi pusat kegitan ibadat, pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan umat. Di mana ada umat Islam maka di sana didirikan masjid. Masjid adalah berfungsi sebagai pusat ibadat, mengajar dan mendidik umat dengan keilmuan, pendidikan dan akhlak keislaman serta berbagai kegiatan kemasyarakatan. Masjid mengorientasikan masyarakat umat dengan falsafah keyakinan tauhid, berpandangan wujud dengan keilmuan Islam dan bermasyarakat dengan nilai dan akhlak keislaman yang mensejahterakan sebagaimana tercermin di dalam istilah Islam itu sendiri. Bagi mendukung dan menegakkan fungsi masjid, maka sepanjang zaman dan berterusan bangunan masjid didirikan dengan berbagai bentuk menurut pengaruh setempat dan berciri universal bersatu mengadap kiblat dan sama mendukung fungsi masjid sebagaimana diperkatakan.
Dilihat dari segi mendirikan masjid dari segi fizikal dan pengisian serta  pengimarahan masjid secara Takmilah ada fokus penumpuan.
Rajah  I :   Fokus Pembinaan Masjid Dari Segi FizikalRajah satu ini memperlihatkan bahawa mendirikan masjid adalah menurut nilai Islam yang boleh diolah sebagai berfalsafah tauhid, bernilai Islam dan institusi penting umat Islam.
Tapi bagi mencapai tujuan masjid sebagai institusi bernilai tauhid/Islam memerlukan individu dan jamaah berkeilmuan. Di dalam konteks Masjid Al-Umm merujuk kepada AJK masjid, arkitek, kontrektor dan perunding-perunding yang mendalami dalam berbagai bidang seperti keilmuan Islam, arkitek, matematik, seni, elektrikal, ukur bahan, jabatan-jabatan berkaitan dan bidang-bidang lain yang berkenaan, melalui gabungan dan kepakaran dan melalui mesyuarat-mesyuarat berterusan menghasilkan dapatan dan persetujuan yang membawa kepada perlaksanaan pembinaan. Bidang estetik  adalah bidang penting di dalam seni bina. Dia bukan saja bersifat ilmu, tetapi mempunyai kemampuan seni, daya sentuhan, imaginasi, kreativiti dan inovasi yang menghasilkan sesuatu yang bersifat seni yang asli, segar dan menarik serta memukau. Tidak ramai yang dapat mencapai taraf ini, walaupun dia mempunyai ilmu kesenian. Elemen-elemen seni yang terhasil pada Masjid Al-Umm hasil dari pengalaman seni yang dilalui oleh mereka yang mempunyai keilmuan dan sentuhan seni. Hasil kesenian pada masjid Al-Umm yang asli dan origin amat sedikit. Selebihnya adalah tiruan dan pengaruh dari hasil-hasil dari kalangan seniman seni muslim terdahulu dan kita adalah bersifat meniru dan mengangkat dari yang lepas yang mungkin melakukan perubahan dan tambahan di sana sini.
Rajah II:   Pengisian dan Pengimarahan:


Kalau pembinaan masjid dari segi fizikal dalam rajah pertama ialah tertumpu kepada penghasilan bangunan fizikal masjid, maka bagi pengisian dan pengimarahan masjid ialah tertumpu kepada individu dan jamaah bahkan masyarakat yang beribadat, mengikuti pengajian dan berbagai-bagai kegiatan masjid yang mereka diharap dapat ditingkatkan dari segi ibadat, keilmuan dan kemasyarakatan. Jamaah yang terdiri dari berbagai individu terdidik ini akan menghasilkan satu jamaah atau masyarakat berilmu yang bukan saja memperbaiki dan meningkat diri, tetapi juga memperbaiki masyarakat dengan ilmu, berakhlak dan hidup secara aman damai dan tenteram berada di dalam suasana yang difatkan baldah tayyibah wa Rabbun Ghafur.
Bagi menghasilkan masyarakat yang seumpama ini memerlukan imam, guru, murabbi, muallim, ustaz dan ilmuan yang pakar di dalam bidang-bidang khusus dan mereka bertugas mengajar individu dan jamaah di dalam bidang-bidang yang disusun secara teratur. Dari guru-guru yang berkeilmuan tinggi, berdedikasi dan tekun mendidik diharap insya Allah dapat menghasilkan individu dan jamaah berkeilmuan, berpendidikan dan berakhlak tinggi yang hidup dalam masyarakat yang harmoni. Mereka juga penerus di dalam membangun dan mengimarahkan masjid secara berterusan.
Bagi menghasilkan tujuan murni di atas perlu ada kelompok sebagai modal insan yang mampu mentadbir, menjana idea bernas dan mengaplikasikan di dalam pentadbiran sehingga masjid bukan saja banyak dengan keimuan dan kurikulum yang disusun, tetapi masjid terus diimarah dengan segala kegiatan. Ianya menjadi institusi yang menjadi tarikan bagi khalayak menghadirinya, lantas masjid berterusan hidup dan makmur.
Selain dari pembelajaran secara akli melalui ibadat menjadikan jiwa patuh, khuduk dan merasa manis beribadat yang merupakan sentuhan rohani yang tinggi. Melalui pengajian menimbulkan kecintaan terhadap ilmu dan mempelajari ilmu adalah merupakan suatu kelazatan yang tinggi. Melalui didikan keilmuan dan kerohanian membentuk nilai yang tinggi dan  memupuk kasih sayang dan ukhuwwah di dalam masyarakat sehingga terbentuk satu masyarakat berkeilmuan yang patuh mesra beribadat dan mewujudkan masyarakat yang harmoni, maju dan berakhlak.
Pengwujudan masjid dari segi fizikal dan pengisian dan pengimarahan membentuk masyarakat muslimin yang menjunjung, mengamal dan hidup di tengah masyarakat dengan nilai Islam yang mencerminkan ketinggian tamadun dan peradaban umat Islam itu sendiri.

Sekian.