June 27, 2017

TAUHID : FALSAFAH DAN HAKIKAT KEWUJUDAN


BBB, 02 Syawal 1`438H. =  26 Jun  2017M. (Isnin):
Tajuk bagi bab seterusnya yang disusun oleh Al-Qushairy ialah `Al-Tauhid`. Persoalan tauhid ini adalah persoalan yang besar dan utama, ianya sepatutnya menjadi induk, inti, bahkan falsafah  bagi pembicaraan, termasuk tasawuf. Menyebut tauhid mengingatkan kita kepada falsafah, prinsip, bahkan inti agama Islam yang  menjadi pegangan Islam sejak dari Nabi Adam membawalah kepada Nabi Muhammad s.a.w. , bahkan hingga sekarang. Kesegalaan baik ilmu, amalan dan pembawaan tidak boleh bercanggah dengan tauhid. Sebarang percanggahan dengan tauhid, bererti batil dan salah.
Al-Qushairy di dalam membicarakan persoalan tauhid ini memang bertolak dari prinsip Islam, bahawa Tuhan adalah Tuhan Yang Esa (Tunggal) sebagaimana firmanNya (Wa Ilahukum ilahun Wahid) bermaksud:
``Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Esa (Tunggal) – ( ``Al-Baqarah:  163).
Dan dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kami Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin al-Husain bin Burik r.h.a.t.  berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin Mahmud bin Kharzadz berkata, bercakap kepada kami Masih bin Hatim al-`Akali berkata, A`la Abdullah bin `Abdul Wahhab berkata bercakap kepada kami Hammad bin Yazid daripada Sa`id bin Sa`id bin H*atim al-`Atakiyy daripada Ibn Abi S*adaqah daripada Muhammad bin Sirin daripada Abi Hurairah berkata bersabda Rasulullah s.a.w. (bermaksud):
``Ada seorang lelaki yang dia adalah sebelum daripada kamu,, dia tidak pernah melakukan kebaikan, melainkan dia berpegang pada tauhid, maka dia berkata kepada keluarganya, apabila aku mati, maka bakarkanlah aku dan hancurkan diriku, kemudian taburkanlah separuh tubuhku di darat dan separuh lagi di laut pada hari berangin, maka dilakukanlah sebagaimana disuruh. Maka Allah berkata kepada angin, bawalah kemari apa yang engkau ambil, maka dia berdepan Allah. Maka Allah bertanya  apa yang dilakukan lelaki itu, ia menjawab , kerana malu kepadaMu. Kemudian Allah mengampunkannya.`` (Riwayat Bukhari).
Berkata Al-Ustadz, ``Al-tauhid ialah hukum bahawasanya Allah Ta`ala adalah Esa. Dan ilmu tentang sesuatu itu satu juga adalah tauhid. Dan dikatakan wahdah apabila engkau sifatkan sesuatu itu satu.
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadhan berkata, aku mendengar Yusof bin al-Husain berkata,, aku mendengar  Dzu al-Nun al-Mis*ri berkata,. Sesungguhnya dia disoal tentang tauhid, maka katanya,
``Engkau mengetahui bahawa qudrat Allah Ta`ala pada sesuatu tidak bercampur, dan perbuatanNya tentang sesuatu tidak ada `ilaj (kerana) dan `illah. Tiap-tiap suatu Dia yang membuatnya dan tanpa `illah perbuatanNya. Apa jua engkau tas*awwur pada diri engkau tentang sesuatu, maka Allah Ta`ala berlainan daripadanya.
Disoal Al-Junayd tentang tauhid, maka katanya, ``Mengesakan yang mentauhidkanNya dengan tahqiq wahdaniyyatNya dengan sempurna keesaanNya, bahawa Dialah yang Esa, yang dia tidak beranak dan tidak memperanakkan dengan menafikan lawan dan kawan dan tiap-tiap suatu tiada yang seumpama, tiada bagaimana, tiada gambaran dan tiada seumpama – Tiada sepertinya sesuatu dan Dia Amat Mendengar lagi Amat Melihat.
Dan berkata Al-Junayd, ``Apabila mengakhiri akal mereka yang berakal tentang tauhid, berakhirlah tentang kehairanan.``
Dan katanya, aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata,aku mendengar Aba al-Husain bin Muqsim berkata, aku mendengat Ja`far bin Muhammad berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata,, demikian contoh  Al-Junayd  disoal tentang tauhid, maka katanya, bahawa dia hilang dalam garisan dan tenggelam dalam keilmuan, dan Allah Ta`ala tetap berterusan.
Berkata Al-Has*ri, ``Asal kami tentang tauhid lima perkara,
Mengangkat hadath, menunggalkan yang Qidam,, hijrah dari kawan, berpisah dari  negara, dan lupa pada yang tahu dan tidak tahu.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba Bakr bin Shadzan berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata, `Tauhid adalah sifat Yang di Esakan. Dia adalah hakikat dan hilyah Yang di Esakan.
Disoal Al-Junayd daripada hakikat tauhid yang khas, maka katanya, bahawa hamba adalah bayangan (shabhan) berdepan dengan Allah Subhanahu wa Ta`ala. Berlaku di atasnya larian tadbir dan berlari hukum qudratNya di dalam gelombang laut tauhidNya. Fana diri dan dakwa kemakhlukan dan daripada istijabah dengan hakikat-hakikat wujudNya dan keesaanNya pada hakikat kedekatanNya dengan hilang rasa dan hakikat bagi mendirikan haqq Subhanahu wa Ta`ala dengan apa yang dikehendaki darinya. Dia adalah kembali akhir hamba kepada awalnya dan dia adalah sebaggaimana adalah ia `kana`  sebelum adanya ia.``
Dan disoal Al-Bushanji daripada tauhid, maka katanya, ``Tanpa penyerupaan dari segi Dzat dan tidak menafikan sifat.``
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-`Anbari berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah berkata, dan dia disoal tentang Dzat Allah Ta`ala `Azza wa Jalla, maka katanya,
``Dzat Allah Ta`ala disifatkan secara ilmu,, tidak didapati secara ihat*ah (kelilingan) dan tidak secara hulul, tidak dilihat secara mata, di dalam dunia  dan dia wujud dengan hakikat iman tanpa had dan ih*at*ah dan hulul. Dilihat oleh mata  di akhirat(wujuhun yauma`idzin nadhrah ila Rabbiha naz*irah , Al-Qiyamah: 22-23)) sebagai akibat bagi menzahirkan diri  pada milikNya dan kekuasaanNya. Sesungguhnya terlindung manusia dari ma`rifat `Kunhi DzatNya dan memberi dalil  kepada mereka itu dengan ayat-ayatNya dengan hati secara ma`rifat dan akal tidak mendapatinya secara penglihatan oleh orang mu`minun tanpa ih*at*ah dan tanpa idrak ke puncak.
Dan banyak lagi pendapat tentang tauhid sama ada yang dungkapkan secara rasional atau intuitif.

Sekian.

June 26, 2017

TENTANG SAHABAT - PERLU KEJUJURAN


BBB, 01 Syawal 1438H. =  25 Jun 2017M. (Ahad):
Bersahabat bererti mempunyai teman di dalam kehidupan. Bersahabat pada dasarnya memberi kebaikan baik bersifat perseorangan atau ramai. Dengan  bersahabat dapat diajak berunding mengenai  sesuatu persoalan, baik berhubung dengan kepentingan salah seorang daripada sahabat atau melibatkan kepentingan bersama. Dengan bersahabat dapat meyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dan sahabat dapat memberi pertolongan langsung, misalnya dengan meminjamkan keperluan-keperluan atau secara tidak langsung misalnya melalui nasihat. Makin banyak sahabat makin baik. Tetapi di sebalik sahabat ada yang dikenali dengan musuh. Musuh biasanya membawa kepada kemusnahan. Lantaran itu musuh hendaklah dijauhi. Kata pepatah:
Bersahabatlah biarlah sampai beribu
Tetapi jangan bermusuh walaupun satu
Kerana satu lebih banyak dari yang diperlu.
Dalam sejarah banyak peristiwa-peristiwa yang mencerminkan penting bersahabat seperti sahabat Nabi dengan Sayyiduna Abu Bakar di dalam memperkembangkan agama Islam. Juga dengan sahabat-sahabat yang lain.
Di dalam membicarakan tentang sahabat Al-Qushairy memetik firman Allah yang bermaksud:
``Ketika  dua mereka berdua di dalam gua, maka dia berkata kepada sahabatnya, ``Janganlah engkau dukacita, sesungguhnya Allah bersama kita.`` (Al-Taubah: 40).
Ayat di atas merujuk kepada Rasulullah s.a.w. semasa bersembunyi di Gua Thur dalam rangka berhijrah ke Madinah, sedang musuh menjejaki mereka hingga menghampiri gua berkenaan.
Tentang Hadith Nabi:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad al-Ahwazi berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin `Ubaid al-Bas*ri, berkata, bercakap kepada kami Yahya bin Muhammad al-Jiyani berkata, bercakap kepada kami `Uthman bin `Abdullah al-Qurashiyy daripada Na`im bin Salim daripada Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah s.a.w., ``Bilakah aku bertemu kekasih-kekasihku ?``  Maka kata sahabat-sahabat, ``Demi ayah, engkau dan ibu kami, tidakkah kami kekasih-kekasih engkau. Maka bersabda Baginda, ``Kamu adalah sahabat-sahabatku dan kekasih-kekasihku, kaum yang tidak melihatku, mereka beriman denganku, dan kepada mereka aku terlebih rindu.``   (Riwayat Abu al-Shaykh dalam bab al-Thawab).
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata, berkata Ahmad bin Abi al-Hawari, aku katakan kepada Abi Sulaiman al-Darani, bahawa fulan tidak memberi kesan pada hatiku, maka kata Abu Sulaiman dia tidak menyentuh hatiku juga, akan tetapi wahai Ahmad, sepatutnya kita datang sebelum itu, sebab itu kita tidak terjumlah dari kalangan salihin, sebab itu kita tidak mengasihi mereka.``
Dikatakan bersahabat seorang lelaki dengan Ibrahim bin Adham dan tatkala hendak berpisah, lelaki itu berkata kepada  Ibrahim, ``Kiranya engkau melihat apa-apa keaiban, maka peringatkan daku. Maka kata Ibrahim, Tiada sebarang kecacatan, bahkan aku melihat dengan rasa kasih sayang.. Lantas dia berpuisi:
Dengan mata kerelaan menghilangkan sebarang kelemahan
Tetapi dengan mata merendahkan hilang sebarang kenerkatan.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin al-Hasan al-`Alawi berkata, bercakap kepada kami `Abdul Rahman bin Hamdan berkata, bercakap kepada kami Abu al-Qasim bin Munabbih berkata,, aku mendengar Bish bin al-Harth berkata:
``Bersahabat dengan orang yang jahat membawa kepada buruk sangka dengan berita-berita.``
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali berkata, ``Pokok apabila tumbuh dengan sendirinya,  dan tidak dijaga, dia berdaun, tetapi tidak berbuah, begitulah murid bila tidak berguru, keluar daripadanya yang tidak berfaedah.``
 Kata Al-Ustadz Abu `Ali aku mengambil tariqat daripada Al-Nas*r Abadzi,, dan Al-Nas*r Abadzi mengambail daripada Al-Shibli, dan Al-Shibli mengambil daripada Al-Junayd, dan Al-Junayd mengambil daripada Al-Sari, dan Al-Sari mengambil dari Ma`ruf al-Karkhi, dan Ma`ruf al-Karkhi mengambil daripada Da`wud al-T*a`i, dan Da`wud al-T*a`i menemui  para al-Tabi`in.  Dan aku mendengar r.h.t. berkata, tidak berlaku khilaf di dalam majlis Al-Nas*r Abadzi semata-mata kerana mandi sebelumnya.
Aku mendengar Aba  `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar `Abdullah bin al-Mu`allim berkata, aku mendengar Aba Bakr al-T*amastani berkata: ``Bersahabatlah kamu dengan Allah Ta`ala, kalau kamu tidak mampu, maka bersahabatlah bersama dengan orang yang bersahabat dengan Allah Ta`ala yang boleh memberi kamu berkat dari persahabatan dan menyampaikan persahabatan dengan Allah Ta`ala.
Persabatan adalah penting di dala kehidupa dan ia adalah dituntut, tetapi untuk bersahabat hendaklah mempunyai syarat-syarat, antaranya:
Hendaklah jujur di alam persahabatan.
Seeloknya sama mempunyai aliran fikiran yang boleh mengelak dari percanggahan
Mempunyai ilmu pengatahuan dan pengalaman
Nasihat menasihati kepada perkaa yang baik dan kebajikan.
Tegur menegur secara ikhlas jika berlaku kesilapan dan satu pihak menerima  secara  rela.
Ziarah menziarahi dari masa kesemasa menurut kesesuaian
Jujur mengekalkan persahabatan.

Sekian.

June 25, 2017

BERMUSAFIR: MELUASKAN PENGALAMAN DAN KEILMUAN


BBB, 29 Ramadhan 1438H. = 24 Jun 2017M. (Sabtu):
Tentang bermusafir tidak saja dibicarakan di dalam bidang fiqh, khususnya yang berkait dengan ibadat, tetapi juga berkait dengan tasawuf.
Membicarakan persoalan bermusafir ini, Al-Qushairy bertolak dari firman Allah yang bermaksud:
``Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di lautan.`` (Yunus: 22).
Dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad bin `Abdan, berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid al-Mis*ri berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin al-Farji al-Arzaq berkata, mengkhabarkan kami Hajjaj berkata, berkata Ibn Juraij, mengkhabarkan kami Abu al-Zubair, bahawa di atas kami Al-Azdi, mengkhabarkannya bahawa Ibn `Umar mengajar mereka itu, bahawa Rasulullah s.a.w. adalah apabila Baginda hendak menunggang unta keluar untuk bermusafir Baginda bertakbir tiga kali, kemudian baginda membaca, ``Mahasuci Tuhan yang telah menjalankan kami ini dan tidaklah kami menguasainya, dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami akan kembali.`` (Al-Zukhruf: 13 – 14).
Kemudian Baginda bersabda (bermaksud):
``Wahai Tuhanku, bahawasanya kami memohon kepada Engkau dalam musafir kami ini kebajikan dan taqwa dan daripada amalan yang Engkau redha, permudahkan musafir kami. Wahai Tuhanku Engkaulah Teman dalam persafiran dan yang menjaga keluarga dan harta. Wahai Tuhanku aku berlindung dengan Engkau daripada kesukaran musafir, kejemuan yang berbalik-balik, huduh pada  harta dan keluarga dan apabila kembali maka sempurkanlah mereka lindugan, taubat dan bagi Tuhan kami adalah kepujian.``
Al-Ustadz Abu `Ali   al-Daqqaq berkata,  perbezaan  mereka yang bermusafir dengan berbagai tujuan, tetapi musafir kalangan sufi bertujuan kerana Islam, seperti yang dilakukan oleh Al-Junayd, Sahl bin `Abdullah,  Abu Yazid al-Bist*ami dan Abu Hafs*  dan yang lain-lain Ada kalangan mereka bermusafir bagi keluar dari dunia seperti Abu `Abdullah al-Maghribi, Ibrahim bin Adham dan yang lain-lain. Kata Al-Ustadz, bermusafir ada dua jenis:
Satu jenis ialah musafir secara badan dengan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, dan
Kedua musafir secara hati, iaitu peningkatan kualiti diri dari satu sifat kepada sifat yang lain, engkau melihat ribuan yang musafir dengan tubuh diri, tetapi kurang yang bermusafir dengan hati.``
Bernusafir tidak semestinya ke tempat yang exklusif, ianya mungkin ke luar bandar seperti ke kawasan desa dan perkampungan sebagaimana diceritakan oleh  Al-Shaykh Abu `Abdul Rahman al-Sulami yang mendengar Muhammad bin `Ali al-`Alawi berkata, dia mendengar Ja`far bin Muhammad berkata, aku mendengar Ahnaf al-Hamadani , ``Aku berada diperkampungan berseorangan, lantaran itu  aku berdo`a dan memohon berbagai-bagai permohonan. Pokoknya dengan berada di perkampungan dia dapat menikmati kedamaian dan kesunyian yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia juga dapat berinteraksi dengan penduduk secara tenang dan damai seperti di surau dan di tepi sawah dan  lain-lain.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah  bin `Ali berkata,  Aku mendengar `Isa al-Qassar berkata,  ditanya Ruym daripada adab bermusafir,  katanya dia hendaklah tidak melebihi dari keberadaannya, dimana engkau berhenti di situlah tempat bermalam.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Dimashqi berkata, aku mendengar Ibrahim bin al-Maulid berkata, aku mendengar Ibrahim al-Qas*s*ar berkata,, ``Aku bermusafir selama tiga puluh tahun. Permusafiran membaiki jiwaku bersama orang ramai, khususnya dari kalangan al-fuqara`.``
Seorang lelaki menziarah Da`wud al-T*a`i, maka katanya, Wahai Aba Sulaiman, adakah diriku khuwatir untuk menemuimu sejak  sekian lama, maka katanya , `Tidak mengapa, apabila badan menziarah, maka hati tenang, sesungguhnya pertemuan lebih mudah dari khuwatir dan bimbang.``
Sesungguhnya bermusafir pada dasarnya memberi kebaikan sebagaimana kata pepatah, ``Jauh perjalanan banyak pengalama dan lama hidup banyak dirasa.``
Orang bermusafir pada dasarnya orang yang mempunyai keberanian dan azam, sebaliknya orang yang tetap  dan penakut akan berada di tempat asal dan sukar mengalami perubahan.
Bermusafir adalah digerakkan oleh berbagai tujuan dan untuk menghasilkan memerlukan pengorbanan.
Ada yang bermusafir dengan tujuan murni, misalnya bagi mencari  ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dilakukan oieh al-Imam Shafie yang walaupun di dalam keadaan kemiskinan, maka dengan restu ibunya dia keluar dari tanah Ghazzah bermusafir dengan menempuh berbagai kesusahan, antaranya dirompak dalam perjalanan yang menginsafkan perompak-perompak dan menjadi orang yang baik. Al-Imam Shafie belajar hingga ke Iraq dan Mesir dan menjadi  tokoh yang berkelyakan memberi fatwa dan dia menjadi tokoh mazhab bagi pengikut-pengikut bagi Mazhab Shafie. Dia pernah mengungkapkan secara berpuisi (dia juga sebagai penyair),
Jangan bimbang untuk meninggalkan kampung halaman
Bermusafirlah engkau dapat ganti lebih baik dari yang hilang.
Ada yang bermusafir semata-mata atas nama melancung, kiranya dapat ditimba pengalaman dan pengajaran maka ada juga pulangan, kalau tidak menghabiskan perbelanjaan.
Ada pula yang bermusafir kerana perniagaan. Jika tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, maka keuntunganlah yang dapat dihasilkan, jika tidak kerugian.
Apa pun bermusafir adalah baik, dengan dapat melihat ciptaan Tuhan  dan memberi peluang untuk menimba pelajaran dan pengetahuan yang membuka minda dan jiwa yang dapat memberi perubahan pada diri dan juga memberi kesan kepada mereka yang terlibat dengan pengalaman dan pengajaran yang dapat merubah kelilingan kepada  lebih kebaikan.
Hakikatnya  kita adalah musafir menuju ke destinasi.

Sekian.

June 24, 2017

ADAB LEBIH HALUS DARI AKHLAK

BBB,  28 Ramadhan 1438H.. =  23 Jun 2017M. (Juma`at):
Adab adalah sebahagian dari akhlak, tetapi lebih halus dari akhlak, ianya mencerminkan nilai yang halus yang menjadikan seorang yang beradad itu  dipandang lebih sopan. Nilai-nilai murni meningkatkan manusia pada pencapaian peradaban yang tinggi. Biasanya kemajuan peradaban disertainya dengan peningkatan tamadun. Kemajuan sering berganding antara tamadun dan peradaban. Tamadun lebih ketara dari segi fizikal, manakala peradaban ketara dari segi nilai. Peradaban dan tamadun adalah berlaku pada manusia dengan kehidupan kelilingannya.
Al-Qushairy dalam membicarakan tentang adab ini merujuk kepada firman Allah yang bermaksud:
``Penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak melampauinya.`` (Al-Najm: 17).
Ditafsirkan Nabi beradad berdepan dengan Allah.``
Juga firman Allah yang bermaksud:
``Wahai orang-orang beriman  kawallah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakrnya adalah manusia  dan batu-batu.`` (Al-Tahrim: 6).
Menurut tafsir Ibn `Abbas bahawa ``Quu  anfusakum`  bererti, `Beri kefahaman kepada mereka  dan peradabkan mereka.
Dan  dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad al-Ahwazi berkata, mengkhabarkan kami Abu al-Hasan al-Saffar al-Basri berkata, bercakap kepada kami Ghanam berkata, bercakap kepada kami `Abd al-Samad bin al-Nu`man berkata, bercakap kepada kami `Abdul Malik bin `Umair daripada Mus*`ab bin Shaibah daripada A`ishah daripada Nabi s.a.w. bahawasanya Baginda bersabda (bermaksud):
``Haqq anak terhadap ububapa dengan memberinya nama yang baik an elok tempat susuan (makan minum) dan memperelokkan adabnya.``
Dan dihikayatkan daripada Sa`id bin al-Musayyab bahawasanya dia berkata, ``Siapa yang tidak kenal dengan Allah `Azza wa Jalla pada dirinya dan tidak beradab dengan suruhanNya dan laranganNya adalah tidak beradab sebagaimana sepatutnya.``
Dan adalah diriwayatkan daripada Nabi s.a.w., bahawasanya Baginda bersabda bermaksudL:
``Bahawasanya Allah `Azza wa Jalla mengadabkan daku, maka eloklah adabku.``(Dikeluarkan oleh  Al-Baihaqi).
Dan hakikat  adab ialah perhimpunan berbagai jenis kebajikan, maka adab ialah perhimpunan sifat-sifat kebaikan dan menjadi tempat-tempat adab, iaitu nama bagi kesemua.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali  al-Daqqaq berkata, ``Hamba sampai dengan ketaatannya ke syurga dan dengan adabnya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala.
Aku mendengar Aba Hatim al-Sijistani, berkata, aku mendengar Aba Nas*r  al-Sarraj berkata, aku mendengar Ahmad bin Muhammad al-Bas*ri berkata, aku mendengar Al-Jalajili al-Bas*ri  berkata mewajibkan kepada  kewajipan iman, maka siapa yang tidak ada iman, maka tiada tauhid baginya dan beriman mewajibkan kewajipan shari`ah, siapa yang tidak ada shari`ah baginya, maka tiada iman baginya dan tidak ada tauhid. Dan shari`ah kewajiban yang mewajibkan adab. Siapa yang tiada  adab baginya tiada shari`ah baginya dan tidak beriman dan tidak ada tauhid.``
Berkata Ibn `At*a`, ``Adab adalah himpunan segala keindahan dan kebaikan. Maka dikatakan apa maknanya ? Iaitu engkau beramal kepada Allah Ta`ala dengan adab-adab sama ada secara sembunyi atau nyata. Dan jika engkau sedemikian engkau adalah seorang beradab (adib).
Diriwayatkan oleh Ibn Sirin, bahawasanya dia disoal, manakah satu adab yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta`ala, maka katanya, ma`rifat dengan RububiyyahNya, beramal dengan taat kepadaNya dan bersyukur di atas segala yang menyenangkan dan sabar di atas segtala kesusahan.
Dan berkata Yahya bin Mu`adz, ``Orang yang mengetahui tentang adab, tetapi dia meninggalkannya, maka dia menempah kecelakaan. Dan katanya (Yahya), siapa beradab dengan adab Allah Ta`ala, maka jadilah dia ahli mahabbah Allah Ta`ala
Berpuisi  Al-Shaykh Abu `Abdullah r.a. tentang kepentingan adab, khususnya bagi anak dagang:
Berhias  anak dagang bila bertandang
Tiga adab bila mendekati seseorang
Pertamanya elok adab kedua baik akhlak
Ketiga di tempat orang perkara ragu dielak.

Dapatlah disimpulkan, bahawa  adab adalah pelengkap bagi akhlak. Jikalah diibaratkan membina rumah perlu ada aturan yang membolehkan bangunan didirikan, maka selepas sempurna keperluan  bangunan, maka ianya perlu dihiasi pada bahagian luar dan dalam yang menyempurnakan bangunan. Demikianlah ibarat diri seseorang perlu berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik yang  mengukuhkan keberadaan seseorang itu, tetapi untuk lebih sempurna ianya perlu   dihiasi dengan nilai-nila murni dan baik yang dimaksudkan ialah adab.
Dengan akhlak dan adab menyempurnakan diri an shakhsiah seseorangt.

Sekian.

June 23, 2017

TENTANG TASAWUF - PELBAGAI PENDAPAT


BBB, 27 Ramadhan 1438H. = 22 Jun 2017M. (Khamia):
Dari susunan persoalan, agak ganjil tasawuf ini dibicarakan pada bahagian agak akhir di alam kitab tasawuf. Sepatutnya topik ini berada pada bahagian awal dari kitab – Al-Risalat al-Qushairiyyat, iaitu sebagai pembuka jalan bagi bidang-bidang dan aspek-aspek tasawuf. Persoalan tasawuf ini tidak juga dibincangkan pada bahagian istilah-istilah.
Sebagaimana maklum, bahawa orang yang terawal dan dengan sedar membicarakan tentang siapa sufi, pperingkat permulaan penggunaan istilah tasawuf dan pecahan darinya, huraian mengenai ciri dan sifat-sifat tasawuf dan sufi adalah mula dibicarakan oleh Abu Nasr al-Sarraj  (m. 378H.) di dalam kitabnya yang berjudul Al-Luma` pada bahagian permulaan dari kitabnya ini. (Al-Luma`, 1380H./1960M: 40-48). Berikutnya dibicarakan oleh pengarang-pengarang kitab-kitab tasawuf seterusnya.
Al-Qushairy bertolak membicarakan tentang tasawuf ini, mengatakan tasawuf berasal dari akar kata `safa`, iaitu bersih yang bersih adalah menjadi pujian bagi setiap lisan. Bersih adalah lawan bagi istilah `kotor` - `al-kadur`, iaitu sesuatu yang dikeji. Jadi dapatlah difahami, bahawa tasawuf ialah berhubung dengan kebersihan jiwa, bahkan zahir  dan batin bagi sufi.
Rujukan terhadap Al-Qur`an berhubung dengan `Bersih` seperti firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat dan menyukai orang yang bersifat bersih (al-mutat*ahhirin. (Al-Baqarah: 222).
Dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kami `Abdullah bin Yusuf al-As*bahani berkata, mengkhabarkan kami `Abdullah bin Yahya al-T*alami berkata, bercakap kepada kami  Al-Husain bin Ja`far berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Naufal berkata, bercakap kepada  kami Abu Bakar bin `Iyash daripada Yazid bin Abi Ziyad daripada Abi Juhaifah berkata, keluar kepada kami Rasulullah s.a.w. dengan wajah yang berubah dan Baginda bersabda (bermaksud):
``Hilang kebersihan dunia yang tinggal adalah kekotoran, maka kematuan hari ini adalah penghargaan kepada setiap muslim.``  (Dikeluarkan oleh Al-Darruqutni daripada Jabir).
Berkata Al-Ustadz `Ali al-Daqqaq nama ini dominan di kalangan sufi, maka dikatakan bagi seorang sufi, ``Lelaki Sufi`` dan bagi jama`ah dikatakan `Jama`ah Sufiyah``. Siapa yang tiba kepada tahap ketasawufan, maka dikatakan, `Mutasawwif` dan bagi jama`ah , `Al-Mutasawwifah``.
Menurut Al-Ustadz `Ali al-Daqq               aq, istilah tasawuf ini tidak menurut normal dari pecahan akar kata `Arab. Beliau juga menyebut tentang tasawuf berasal dari pecahan kata `suf` bereti `bulu` dan baju bulu juga berasal dari kata suffah, semuanya adalah sekadar  kesesuaian pendapat yang tidak berasaskan kepada ketetapan. Begitu juga kaitan dengan safa, sifat dan saff adalah mencerminkan kepelbagaian pendapat yang tidak ditetapkan..
Aku mendengar  Muhammad bin Ahmad bin Yahya al-Sufi berkata, aku mendengar `Abdullah bin `Ali al-Tamimi berkata, disoal Abu Muhammad al-Jariri tentang tasawuf, maka katanya,
``Masuk ke dalam akhlak yang terpuji dan keluar dari akhlak yang keji.``.
Aku mendengar `Abul Rahman bin Yusof al-As*bahani berkata, aku mendengar Aba `Abdillah Muhammad bin `Ammar al-Hamadani berkata, aku mendengar Aba Muhammad al-Mar`ashiyy berkata, disoal guru tentang tasawuf, maka katanya, aku mendengar Al-Junayd, seseungguhnmya dia disoal tentang tasawuf, maka katanya.
``Tasawuf dia mematikan engkau oleh Haqq dan menghidupkan engkau dengannya.``
Aku mendengar Aba `Abd al-Rahman al-Sulami  berkata, aku mendengar `Abd al-Wahid bin Muhammad al-Farisi berkata, aku mendengar Aba Al-Fatik berkata, aku mendengar Al-Husain bin Mansur, dia ditanya tentang sufi, maka katanya,
``Mengesakan Dzat yang tidak menerima akannya oleh sesuatu dan Dia tidak menerima akan sesuatu.``
Aku mendengarnya berkata,  aku mendengar `Abdullah bin Muhammad berkata,, aku mendengar Ja`far ibn Muhammad bin Nusair berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Warraq berkata, aku mendengar Aba Hamzah al-Baghdadi berkata:
``Alamat sufi ialah oang yang benar, bahawa dia faqir selepas kaya, dan hina selepas mulia,, sunyi selepas masyhur. Dan alamat sufi dusta ialah mencari kekayaan selepas faqr dan mencari kemuliaan selepas hina dan mencari kemasyhuran selepas keasingan.``
Dan disoal `Umar bin `Uthman al-Makki tentang tasawuf, maka katanya, bahawa adalah seorang hamba berada pada setiap waktu berada pada yang awla (baik) dari waktu lalu.
Dan berkata Muhammad bin `Ali al-Qas*s*ab,
``Tasawuf ialah akhlak yang mulia, zahir pada zaman yang mulia daripada lelaki yang mulia bersama kaum yang mulia.``
Disoal Samnun daripada tasawuf, maka katanya, ``Engkau tidak memiliki sesuatu dan engkau tidak dimiliki oleh sesuatu.``
Demikian  disoal Ruym tentang tasawuf, maka katanya, ``Menghantarkan diri engkau bersama Allah Ta`ala menurut hukum yang Dia kehendak.``
Dan disoal Al-Junayd tentang tasawuf, maka katanya, bahawa engkau bersama Allah tanpa `ilaqah.``
Demikianlah berbagai  pendapat tentang apa itu tasawuf dan siapa itu sufi yang pendapat adalah berpebagaian yang jumlahnya adalah ratusan dan kadang-kadang ta`rif diberi oleh  seorang sufi berlainan  dari  sebelumnya. Ianya  dipengaruhi oleh situasi, keberadaan di tempat berlainan dan dipengaruhi oleh mood berlaiaan. Pendapat-pendapat berkenaan pernah diperturunkan sebelumnya .

Sekian.

June 22, 2017

AL-FAQR : KEMULIAAN HATI DIPUJI


BBB, 26 Ramadhan 1438H. = 21` Jun 2017M. (Rabu).
Al-Faqr dari  segi makna lahirnya ialah faqir, iaitu mereka yang berada dari sumber pendapatannya lebih di bawah dari orang miskin. Tapi faqir dimaksudkan bukan dari segi ukuran harta benda, tetapi adalah kekayaan jiwa, sehingga walaupun dia dikategorikan sebagai faqir, tetapi dia menyembunyikan kefakirannya,sehingga tidak diketahui dari segi kefakirannya. Dan ada yang faqir jiwanya, walaupun dia seorang yang berkecukupan dari segi material dan harta benda.
Membicarakan faqr sebagai satu bab, Al-Qushairy mengambil hujah dari ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Infaq itu adalah untuk kalangan fuqara` yang berjihad pada jalan Allah, mereka tidak bekemampuan usaha di bumi. Orang jahil menyangka mereka orang-orang kaya lantaran sifat `afif – Kamu mengetahui mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta dari orang ramai dengan cara mendesak-desak. Dan apa yang engkau menafkahkan, maka Allah dengannya Amat Mengetahui..`` (Al-Baqarah: 273).
Dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kami Abu `Abdullah al-Husain bin Shuja` bin al-Hasan bin Musa al-Bazzar di Baghdad berkata, mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin Ja`far bin Muhammad bin al-Haitham al-Anbari berkata, bercakap kepada kami Ja`far bin Muhammad al-S*a`igh berkata, bercakap kepada kami Qabis*at berkata, bercakap kepada kami Sufyan daripada Muhammad bin `Amrin bin `Alqamah daripada Abi Salamah daripada Abi Hurairah daripada Nabi s.a.w. bersabda bermaksud:
``Masuk syurga orang-orang faqir sebelum orang-orang kaya lima ratus tahun sama dengan setengah hari syurga.`` (Riwayat Al-Tirmidzi).
Dan Hadith yang lain:
Mengkhabarkan kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin `Abdus al-Hiri di Baghdad berkata, bercakap kepada kami Abu Ahmad Hamzah bin al-`Abbas al-Bazzar di Baghdad berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Ghalib Ibn H*arb berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin  Musalmah berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Abi al-Furat daripada Ibrahim al-Hijri daripada Abi al-Ah*was* daripada `Abdullah berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. (bemaksud):
``Bahawa bukanlah miskin dengan  tawaf yang menghasilkan sesuap atau dua suap, sebuah tamar atau dua buah tamar, katanya, maka dikatakan, ``Siapakah orang miskin itu ya Rasulallah ?, maka bersabda Baginda, Dia ialah yang tidak mendapat kepuasan yang dicari dari kekayaan dan dia malu meminta-minta dari manusia.. Tidak pula orang ramai mengetahui hal mereka yang menyebabkan mereka memberi sadaqah kepadanya.``(Riwayat Ahmad).
Menurut Al-Ustadz (Abu `Ali al-Daqqaq):
 Maksud dia tidak memohon daripada manusia, lantaran dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala memohon daripada manusia dan bukan dia malu daripada manusia.
Menurut Al-Ustadz, faqir adalah shiar para auliya`, hiasan para asfiya` (Yang Bersih), dan Pemilih al-Haqq Subhanahu wa Ta`ala, kerana khususnya mereka dari kalangan  atqiya` dan nabi-nabi. Orang yang bersih adalah pilihan Allah Ta`ala dari kalangan hamba-hambaNya dan tempat rahsia dan pemeliharaan makhlukNya dan dengan barakat mereka tersebarnya rezeki. Para fuqara` yang sabar adalah  `bersama duduk dengan Allah` (julasa` Allah) pada hari kiamat. Yang demikian disabda oleh Baginda Rasulullah s.a.w..
Mengkhabarkan kami oleh Al-Shaykh `Abdul Rahman al-Sulami berekata, aku mendengar Ibrahim bin Ahmad bin Muhammad bin Raja` al-Qazari berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Ja`far bin Ahmad bin Khashish al-Baghdadi berkata, bercakap kepada kami `Uthman bin Sa`id berkata,, bercakap kepada kami `Umar bin Rashid daripada Malik daripada Nafi` daripada Ibn `Umar daripada  `Umar bin al-Khattab r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. (bermaksud):
``Bagi setiap sesuatu ada kunci, dan kunci syurga ialah mengasihi orang-orang miskin, para fuqara` kerana sabar mereka itu `duduk bersama Allah Ta`ala` pada hari kiamat.`` (Hadith Ibn Laal daripada Ibn `Umar).
Diceritakan seorang lelaki datang kepada Ibrahim bin Adham dengan sepuluh ribu dirham, maka dia enggan daripada menerimanya  dan berkata, Engkau mau menghapuskan  namaku daripada `dewan fuqara`` dengan sepuluh ribu dirham, aku tidak mau melakukannya !``
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar `Abd al-Wahid bin Bakr berkata, aku mendengar Aba Bakr bin Sam`an berkata, aku mendengar Aba Bakr bin Mas`ud berkata, disoal Yahya bin Mu`adz tentang `faqr`, maka katanya:
``Hakikatnya dia tidak memerlukan melainkan kepada Allah, untuk mencatat tiada asbab.``
Aku mendengarnya berkata, aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata,, aku mendengar Ibrahim bin al-Qassar berkata, ``Faqir adalah pakaian yang mewarisi redha, apabila tahqiq hamba padanya.``
Aku mendengar Al-Shaykh Aba `Abd al-Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar `Ali bin Bundar al-S*ayrafi berkata, aku mendengar Mahfuz*an berkata, aku mendengar Aba Hafs* berkata,
``Sebaik-baik jalan yang boleh menyampaikan hamba kepada tuannya, ialah dengan berterusan faqr kepadanya di dalam semua hal dan melazimkan Sunnah pada segala perbuatan dan berusaha mendapat makanan secara halal.``
Demikianlah kefaqiran dianggap mulia kerana kemuliaan hatinya. Dia tidak menyatakan kefaqiran kepada orang, bahkan menyembunyikan dirinya dari diketahui. Kemuliaan hati sedemikian  menyebabkan ianya dipuji.

Sekian.

June 21, 2017

DO`A BUKAN SEKADAR MEMINTA, TETAPI `UBUDIYYAH HAMBA


BBB, 25 Ramadhan 1438H. = 20 Jun 2017M. (Selasa):
Do`a bererti permohonan dari pihak hamba kepada pihak Tertinggi, iaitu Allah mengenai sesuatu permohonan. Ianya merupakan penglahiran harap yang diharapkan mustajab (dikabulkan). Ianya juga merupakan pengluahan rasa dan hajat yang secara psikologi memberi kekuatan dalaman dan keyakinan serta berperanan menghilangkan sifat dan perasaan putus asa.
Orang yang berdo`a  merasa lebih mendekati Tuhan dan tentulah untuk mendo`a dan mendekati Tuhan,  ada adab-adabnya. Antaranya:
Berkelakuan baik seperti mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Berdzikir atau mengingati Allah terlebih dahulu seperti membaca ayat-ayat Al-Qur`an, khususnya Yasin dan sebagainya.
Beristighfar, membaca isti`dzah, basmalah, memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah dan ratib.
Walau bagaimana, untuk berdo`a, tidak semestinya di dalam keadaan formal, dia berlaku  bila-bila masa, khususnya di dalam keadaan tertekan, berlaku kecemasan dan benar-benar mengharapkan. Di dalam situasi berkenaan, bahkan do`a dan harapan menjadi ingatan sepanjang sebagaimana harapan terus dipohonkan.  Do`a adalah sebahagian daripada ibadat, bahkan dia menjadi inti ibadat (Al-Do`a mukhkhu al-``badat).
Al-Qushairi menjadikan do`a satu dari bab-bab dari segi pembicaraan.
Beliau bertolak dari ayat Al-Qur`an  yang bermaksu:
``Berdo`alah kepada Tuhan kamu dalam keadaan merendah diri dan dalam keadaan kerahsiaan.`` Al-A`raf: 55).
Juga  firman Allah bermaksud:
``Berdo`alah  kepadaKu’ nescaya aku mustajabkan do`amu.`` (Al-Mu`min: 60).
Dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kepada kami `Ali bin Ahmad Ibn `Abdan berkata, mengkhabarkan kami Abu al-Hasan al-Saffar al-Bas*ri berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Ahmad al-`Audi berkata, bercakap kepada kami Kamil berkata, bercakap kepada kami Ibn Lahi`ah berkata, bercakap kepada kami Khalid bin Yazid  daripada Sa`id bin Abi Hilal, daripada Anas bin Malik, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:
``Al-Do`a mukhkhu al-`ibadah`` Bermaksud: Do`a ialah inti inadat.``
Dan berkata Al-Ustadz (Abu `Ali al-Daqqaq):
``Do`a ialah kunci hajat. Dia adalah tempat  rihat bagi  mereka yang tertekan, tempat berlindung bagi mereka yang di dalam memerlukan, keringanan bagi yang mempunyai tujuan. Allah mengeji siapa yang meninggalkan do`a dengan firmanNya bermaksud:
``Mereka menggenggam tangan-tangan mereka itu.`` (Al-Taubah: 67).
Dikatakan, mereka tidak memanjangkannya kepada `Kami` dengan permohonan.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali al-Daqqaq berkata,  kata Sahl bin `Abdullah,
``Sedekat-dekat do`a untuk dimustajabkan ialah do`a yang semasa (al-hal), do`a  semasa bahawa pendo`anya dalam keadaan terdesak, yang dia tidak menghina dan tidak membesar dirinya.
Berselisih pendapat tentang mana yang lebih afdhal dengan berdo`a, atau diam dengan redha.
Pendapat jelas, bahawa do`a dengan dirinya (do`a) adalah ibadat sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.  bermaksud, ``Al-do`a ialah inti badat.`` Maka dengan membawa datang dan melakukan do`a adalah lebih aula  daripada meninggalkannya, dan dia adalah haqq Allah Ta`ala. Kalaupun tidak sampai apa yang didoakan, maka dia telah mendirikan haqq Tuhannya dan melahirkan sifat `ubudiyyah. Namun ada yang berpendapat diam dan berada di bawah hukum lebih sempurna dan melambangkan keredhaan.
Dan dicatat oleh Al-Qushairy, bahawa daripada adab-adab do`a, iaitu:
Hadhir hati dan janganlah dia lalai. Sesungguhnya diriwayatkan  daripada Nabi s.a.w. bersabda (bermaksud):
``Sesungguhnya Allah Ta`ala tidak memustajabkan  do`a ham ba yang hatinya lalai.`` (Dikeluarkan oleh Al-Tirmidzi darpada Abi Hurairah).
Dan daripada syarat untuk berdo`a:
Adalah makan minumnya adalah halal. Nabi bersabda kepada Sa`ad, (bermaksud:
``Perbaikilah usaha kamu, nescaya dimustajabkan do`a  kamu.`` (Dikeluarkan oleh Al-T*abrani daripada Sa`ad in Abi Waqqas*).
Adalah dikatakan bahawa, ``Do`a adalah kunci hajat dan hendaklah memastikan makanan adalah halal.``
Dan adalah Yahya bin Mu`adhz berkata,
``Tuhanku, ``Bagaimanakah aku mau mendo`akan kepada Engkau, sedangkan aku orang yang berdosa dan bagaimana aku tidak  mendo`akan sedangkan Engkau Maha Karim (Mulia).
Do`a sebenarnya bukan sekaar mohonan, tetapi adalah penglahiran kehambaan, mengusahakan pendekatan dan mohon perhatian dan keredhaan.

Sekian.