November 23, 2014

Firman Sebagai Perlembagaan Dan Nilai Tertinggi Dan Hiraki Kata Wibawa


BBB,  29 Muharram 1436 = 22 November 2014 (Sabtu):
Topik di atas, khususnya istilah `Firman`  boleh bermaksud:
`Sesuatu Yang Abadi  Dari Yang Maha Tertinggi`,
`Sesuatu Yang Terakam Dan Tidak Boleh Menerima Perubahan`,
`Hukum Dan Nilai Diterimapakai Dan Tidak Dipersoal`.
`Menjadi  elemen undang-undang`.


Di dalam hal ini dapat dilihat kekayaan bahasa Melayu – jika di dalam bahasa `Arab `qala` bermaksud `berkata` dinisbah kepada  Allah, Rasul dan sebagainya, tetapi istilah `berkata` ada hiraki  dan berlainan sebutan di dalam bahasa Melayu.
Firman   untuk   Allah
Sabda    untuk  Rasul
Titah     untuk   Raja
Berkata untuk  Orang biasa
Kata-kata dari pihak tertinggi dihormati dan membawa erti sebagai  aturan dan undang-undang. Dan perundangan tertinggi yang dibukukan dikenali sebagai `Perlembagaan` dipandang tinggi sebagai dari pihak Berwibawa dan Pemerintah.
Tulisan di bawah lebih mengarah kepada `Sastera Undang-Undang` sebagai lanjutan kepada yang telah diperbincangkan sebelum ini. `Sastera` dimaksudkan kepada tulisan yang terhasil yang mempunyai nilai undang-undang, aturan, tatanegara, tatasusila, penampilan kegemilangan yang lepas dari segi tatanegara, tamadun,  peradaban dan warisan yang dijunjung dan dikagumi  oleh masyarakat.
Menyebut `Firman` segera tanggapan kita kepada `Al-Qur`an Al-Karim`.  Firman adalah istilah yang merujuk kepada keyakinan tauhid bahawa Allah berfirman ke pada Rasulnya, Nabi Muhammad s.a.w. dan kalamNya yang terhimpun dikenali dengan `Al-Qur`an`. Terrdapat `Kalam Suci` yang lain yang diturunkan kepada Rasul-Rasul seperti Kitab Suci Taurat, Zabur dan Injil.
Firman seperti Kitab Suci Al-Qur`an diyakini sebagai  `Kalam Qadim` yang  disampaikan kepada Rasulullah melalui perantaraan Jibra`il a.s. yang menjadi panduan bagi umat Islam - panduan hidup mati bagi umat Islam.


Firman sebagai satu yang dipandang tinggi, dihormati dan tidak boleh diubah dan ditukar ganti. Antaranya  bersifat undang-undang yang dijadikan panduan, pegangan dan rujukan. Sebagai contoh undang-undang kekeluargaan, harta pusaka, halal-haram,  pemerintahan dan sebagainya.Kata-kata yang tertinggi  selain dari Al-Qur`an diterima sebagai hukum dan panduan seperti Sabda Nabi, Titah Sultan,  Nobat Luak dan sebagainya.
Sebagai contoh undang-undang adat yang  menjadi panduan masyarakat tradisi di Negeri Sembilan dipandang suci, dipelihara, dihafal dan menjadi panduan hukum kemasyarakatan yang terkenal dengan Adat Perpatih.
Adat orang diturut
Di mana bumi dipijak
Di situ langit dijunjung
Masuk kandang kerbau menguak
Masuk kandang kambing mengembik
Bagaimana adat di tempat semenda
Dipakailah
Lain lubuk lain ikannya
Lain padang lain belalangnya
Alur sama diturut
Jalan sama ditempuh
Adat sama dipakai
Lembaga sama dituang
Meniru pada yang ada
Meneladan pada yang sudah.
(Nordin Selat, Sistem Sosial Adat Perpatih, Utusan Melayu (M) Bhd. Kuala Lumpur, 1976: 14).
Perlembagaan Malaysia (1963) yang berasaskan  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Malaya Merdeka 1957 diterima sebagai Perlembagaan Malaysia yang dikaitkan kepatuhan Kepada DYMM Seri Paduka  Yang Dipertuan Agung Kuasa Tertinggi Negara yang dijunjung dan dipatuhi. (The Constitution of Malaysia, Malaysia Publications  Ltd., Singapore, 1964: 1 – 31).
Demikian  dijunjung tinggi dan dihormati apa yang dikaitkan dengan undang-undang atau bahagian dari undang-undang seperti yang dikenali dengan Kanun Jenayah Syariah atau Anekmen Tatacara Jenayah Syariah di Bawah Raja-Raja Melayu atau langsung di bawah Kebawah DYMM Sei Paduka Yang Di Pertuan Agung (Bagi Negeri-Negeri Melayu Tak Beraja).
Perundangan yang terakam di dalam tulisan atau sebelumnya di dalam ungkapan seperti  Teromba  dipandang Suci dan dipatuhi sama ada di dalam acara formal atau tidak formal.
`Penghormatan, ketaatan dan perlaksanaan sesuatu yang bersifat undang-undang adalah dijunjung tinggi sebagai percikan dari wibawa   Firman. Bahkan di dalam ungkapan lama di dalam teks-teks lama Raja dan pemerintahan yang  seharusnya dipatuhi  digambarkan sebagai:
Zillullah fi al-Alam (Bayangan Allah di Alam). Bermaksud menerima amanah menjalankan kekuasaan Allah di Alam.    

Sekian.

November 22, 2014

Piawaian Terhadap Prinsip-Prinsip Utama Takmilah


BBB,  28 Muharram 1435 = 21 November 2014 (Jumaat):
Takmilah adalah toeri  bagi  karya dan penilaian menurut piawaian Idealis  Islam seperti  peringkat Kamal yang merujuk kepada sifat Allah dan Kamil sifat Rasulullah  yang seharusnya pengkarya  dengan karyanya bergerak ke arah nilai tertinggi  seperti menanggapi sifat Rahman dan Rahim Allah membentuk jiwa mesra  hamba menerima Rahmat Dan Rahim dariNya, juga seperti beruswah kepada Rasulullah dalam segala tindak dan perbuatan. Menanggapi  Jamal Sifat Allah dan Ahsan merujuk kepada Rasulullah juga Al-Qur`an berciri Seni Kudus sebagai rujukan nilai estetika dan keilmuan  bagi karya   menjadi contoh, walaupun tidak mungkin tercapa ke tahap-tahap tertinggi tersebut. Di bawah daripada prinsip-prinsip ini begitu luas skop dan ruanglingkup untuk dihayati yang menjadi bahan maklumat dan dapat diperturunkan sebagai bahan yang dihayati dan dicatat. Memahami sifat Kamal Allah menanggapi tentang ketunggalanNya dan kedalaman falsafah tauhid dan keabadian sifat-sifat yang lain. Memahami tentang kekuasaanNya dapat menanggapi tentang ciptaanNya yang bersifat ghaib dan syahadah.  Segalanya dapat dibaca dengan mata lahir dan mata akal. SuruhanNya agar kita membaca membuka ruang yang luas untuk memahami segala kejadian hingga kepada diri di tengah makhluk ini. Juga memahami kehidupan dan perjuangan serta pergulatan. Ke mana manusia dibawa arus kehidupan dan ke mana seharusnya mereka mendapat bimbingan dan bagaimana menghadapi masa depan yang mendepani berbagai ujian hidup. Memahami tabiat dan watak manusia sebagai pelakun hidup yang seharusnya bermatlamat. Seharusnya pandangan kesegalaan  berasaskan prinsip dan panduan. Pendeknya begitu banyak perkara untuk diperkata. Tetapi semuanya tidak terseleweng jika berdasarkan prinsip dan pegangan panduan. Kesan positif dari segi keilmuan dan estetika  seharusnya  dapat  memberi  impak positif pada khalayak secara berprinsip dan terbimbing agar semuanya terselaras dan terarah kepada yang diredai.


Takmilah adalah merupakan perjalanan kualiti dilalui oleh pengkarya yang melalui ciri estetika dapat mencapai nilai estetika tertinggi. Satu aspek yang menjadi kombinasi penting bagi Takmilah yang biasanya meningkat secara serentak ialah elemen akli atau ilmu yang  harus dimiliki oleh pengkarya dan penghasil yang dapat mencerap kewujudan sebagaimana diperkatakan di atas dan  dari segi perjalanan kualitinya meningkatkan daya seni serentak dan kombinasi dengan daya ilmu bagi  menghasilkan karya  yang tinggi mutunya. Maksud keilmuan di sini juga  ialah keilmuan bantu kepada aspek kreatif. Ilmu sedemikian adalah luas dan berbagai-bagai. Misalnya penguasaan ilmu-ilmu agama, katakan seperti tafsir, Hadith, syariah dan akidah tentulah membantu pengkarya memahami Islam lebih mendalam, keilmuan-keilmuan alamiah pula  memberi  kesan maklumat kepada karyanya. Keilmuan juga dimaksudkan kepada keilmuan yang berhubung dengan bidang kreatif. Katakan jika dia menulis puisi. dia mesti menguasai kaedah-kaedah berpuisi secara mendalam dan cara mengungkapkannya. Begitu juga dengan kaedah-kaedah penulisan prosa kreatif. Demikianlah  dengan  seni arkitek, tentu tidak dapat dihasilkan hasil arkitektur tanpa pengajian dan jiwa seni arkitek berkenaan. Demikianlah dengan bidang-bidang seni yang lain.
 Semua saluran peningkatan adalah bersifat perjalanan kualiti. Misalnya melalui jalan estetika yang jalan harus dilalui dalam peningkatan ialah sifat estetik yang bersifat alami kepada estetika rohani , menyentuh rasa ihsan, ahsan hingga menyentuh wilayah Jamal, manakala bagi pengkarya dia seharusnya miningkatkan diri kepada pandangan yang melihat tentang takamul, akmal, Kamil dan Kamal, manakala dari aspek minda seharusnya meningkatkan keilmuan dalam Islam yang diterima dari Junjungan Rasulullah s.a.w. yang diterima dari Allah antaranya melalui Al-Qur`an.
Objek yang penting dari karya dan penghasilan ialah `Khalayak`. Khalayak melalui karya dan penghasilan diajak sama meniti perjalanan kualiti yang dapat meningkatkan diri kepada nilai-nilai tinggi yang terhimpun secara ideal pada karya bersifat Takmilah.
Dalam peningkatan bagi individu dan karya  mendidik khalayak yang secara tidak langsung membantu masyarakat dan Negara  dalam membangunkan tamadun  Negara dan peradabannya.  Pendekatan yang menekankan peradaban dan tamadun adalah merupakah wadah bagi membina Negara yang disifatkan di dalam Al-Qur`n:
Al-Balad Al-Amin (Al-tin: 3)  yang diperluaskan lagi dengan gambaran Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur (Saba`: 15).
Takmilah sebenarnya boleh diaplikasi bagi penilaian terhadap segala karya dan hasil yang  bersifat kreatif dan mempunyai  nilai ilmu dan seni. Contoh:
1)      Penulisan kreatif seperti puisi , cerpen, novel, hikayat dan cetera.
2)      Seni bina seperti rumah dan masjid
3)      Tulisan  seperti khat dan kaligrafi Cina
4)      Penghasilan bersifat  persuratan. Contoh perlembagaan dan histriografi
5)      Hasil kerja tangan yang bersifat kraft, tenunan dan anyaman
6)      Seni suara seperti tilawah Al-Qur`an, salawat al-Rasul, nasyid, marhaban dan sebagainya.
7)      Sesuatu yang bernilai purba dan berdaya estetik dan permuziuman
8)      Seni lukis dan animasi
9)      Senilakun, filem dan drama
10)   Seni taman dan hias.
Bagi setiap bidang mempunyai kaedah keilmuan dan pendekatan dari segi kreatif dan penilaian.
Takmilah adalah mekanisme yang  menyalur pengkarya ke nilai Islam, iaitu melalui ilmu-amal dapat meningkatkan diri kepada menghayati  estetika yang bersifat Islam hingga minda dan jiwanya tepu dengan  nilai dan seni keislaman. Dengan ketinggian ilmu dan kehalusan seni dapat membentuk jiwa berkesedaran tinggi dari segi tamadun dan peradaban. Para seniman muslim secara tidak langsung sama membina tamadun,  peradaban  dan kemanusiaan.

Sekian.

November 21, 2014

Apabila Ada Kawasan Dan Kependudukan Ada Kepimpinan: Penghasilan Aturan


BBB, 27 Muharram 1436 = 20 November 2014 (Khamis):
Dalam satu kawasan yang terhad keluasannya dengan jumlah penduduk yang juga terhad  dengan masyarakat yang homogenus sifatnya  pada zaman tradisi yang mungkin dikenali dengan desa, kampung dan sebagainya, maka kependudukan sedemikian memerlukan kepimpinan bagi  mengatur  aturan, keperluan-keperluan masyarakat dan mengatasi permasalahan-permasalahan seperti penyakit, kemiskinan dan pengagihan sumber pendapatan. Kepimpinan dalam masyarakat tradisi sedemikian dikenali seperti Tok Batin, Ketua Kampung, buapuk, Luak dan sebagainya.
Dalam masyarakat tradisi sedemikian, ditambah dengan adanya kepercayaan agama Islam, maka ianya memerlukan kepada institusi-institusi asas yang dapat membantu pemimpin setempat yang kita pilih dari segi istilah sebagai `Ketua Kampung` bagi semua jenis ketua kepimpinan tradisi. Bagi membantu pentadbiran, maka ada di sana. Imam. Bomoh, Bidan, Bilal, Siak, Guru,  Pendekar, Hulubalang, Laskar dan rakyat (penduduk banyak).


Ketua Kampung adalah mengetuai segala bidang kemasyarakatan , mengawasai segala keperluan dan memberi  perhatian terhadap kebajikan mereka. Misalnya Ketua Kampung mengendalikan pentadbiran keseluruhan masalah kampung. Misalnya membuka tanah ladang,  mengatur masa bertani,  kerjasama di dalam mendirikan rumah (gotong royong), menerima berbagai aduan dari anakbuah penduduk dan sebagainya, imam adalah mengepalai upacara-upacara keagamaan, urusan kematian, kenduri kendara dan sebagainya. Bomoh adalah mengendalikan pesakit-pesakit dan usaha menyembuhkan, Bidan pula menguruskan kelahiran anak-anak, siak membantu urusan masjid dan surau, guru bertanggungjawab mendidik anak-anak kariah membaca dan menulis juga mengaji dan keperluan-keperluan keilmuan agama dan kehidupan. Pendekar ialah ibarat pasukan pertahanan, begitu juga dengan hulubalang ibarat tentera bagi menjamin keselamatan, termasuklah juga laskar dan rakyat jelata ialah orang ramai yang biasanya menurut perintah.
Kepimpinan yang berwibawa menarik kampung-kampung  atau kawasan-kawasan yang lain mengetuainya dan menjadikan kawasannya lebih luas yang mungkin menjadikannya pimpinan peringkat daerah yang lebih besar, tetapi kebiasaan ia menjadi sebahagian dari bahagian pemerintahan yang lebih berkuasa yang sebagaimana kini dikenali sebagai negeri. Pemimpin yang Berjaya pada peringkat tinggi ini, bukan saja terkenal kerana  kewibawaan, tetapi juga mempunyai kekuatan pertahanan seperti pendekar, hulubalang dan laskar yang dapat mempertahan dan menggerunkan musuh. Dari pemimpin sedemikian akan timbul cerita-cerita metos dan legenda  berkenaan pemimpin-pemimpin berkenaan yang menjadikannya lebih dipandang suci lagi dihormati.
Tidak jarang pula berlaku di dalam sejarah, bahawa pemimpin tempatan menjemput pemimpin luar dari tempatan yang mempunyai wibawa dan turunan terkenal dari segi prmerintahan datang secara jemputan  ke kawasan pemerintah tertentu dan dilantik menjadi pemerintah yang diwar-warkan sebagai  tokoh yang mempunyai keturunan baik-baik lagi berwibawa dan dihormati. Tidak jarang pula penguasaan dan pembesaran kawasan berlaku akibat dari perbalahan dan pertentangan misalnya akibat dari kepentingan ekonomi  dan strategis yang membawa kepada pertikaian bersenjata  dengan berperang  dan penguasaan.


Kewibawaan kepimpinan juga berlaku, di samping kekuatan ialah bijaksana dari segi kepimpinan dan keilmuan. Kalau pada peringkat kampung dan luak pemimpin pandai memimpin dan mampu mengungkapkan ungkapan Teromba yang menggariskan panduan pentadbiran aturan, adat, cara hidup bermasyarakat yang memntingkan gotong royong, maka pada peringkat yang lebih tinggi yang berada pada tahap negeri, pemimpin misalnya terdidik dengan ilmu dan mementingkan ilmu, maka pemerintahannya dikeliling dan dibantu serta nasihat oleh ulama-ulama dan para cendekia, termasuk pemimpin itu sendiri menjadi seorang pemerintah yang alim yang turut belajar dan  mengajar ilmu, bahkan ada pemimpin yang mengarang peratuaran pemerintah, bahkan dikarang  kitab-kitab yang menjadi  panduan di dalam pemerintahan. Dia juga menekankan kepentingan pelajaran kepada rakyat dan memberi  kemudahan dan galakan-galakan kepada rakyat belajar. Selain daripada itu kalangan ulama yang membimbing pemerintah  turut mengarang kitab-kitab panduan pemerintahan dan kitab-kitab pengajian di dalam berbagai-bagai bidang.
Dengan wibawa pemerintah yang mementingkan ilmu, dia sendiri berilmu dan menggalakkan orang ramai mempelajari ilmu dan terhasil karangan-karangan panduan pemerintahan sama ada oleh pemerintah atau ulama-ulama yang membantunya dan ulama-ulama berkenaan menghasilkan kitab-kitab pengajian yang dipelajari bukan saja bersifat setempat, tetapi diguna di luar, maka pemerintah sedemikian menjadi  masyhur dan menjadi sebuatan dalam sejarah dan warisan keilmuan yang ditinggalkan terus digunakan dan abadi di dalam kenangan.

Sekian.

November 20, 2014

Dari Minda Dan Jiwa Peraturan Berkembang Kepada Adat Dan Adab: Takmilah


BBB, 26 Muharram 1436 = 19 November 2014 (Rabu):
Berguru pada alam berdasarkan pada pengalaman manusia  membina kehidupan berkeluarga , berjiran tetangga  dan  berkampung-desa. Berdasarkan pada pengalaman tercipta aturan, adat dan adab dalam kehidupan. Aturan yang menjadi adat dan adab sebagai panduan ini diungkap, dihafal, bahkan digubah dalam bahasa yang indah agar mudah diingatkan dan senang dijadikan panduan. Contoh pantun betapa tinggi dipandang tentang adat dan adab  yang menjadi aturan:
Anak Cina brtimbang madat,


    Dari Makasar langsung ke Deli;
Hidup di dunia biar beradat,
    Bahasa tidak berjual beli.
                       (Sekalung Budi, Seuntai Bahasa, DBP, Kuala Lumpur, 1990: 37).
Betapa adat dipegang dan menjadi panduan sebagai perlembagaan hidup dapat difahami dari ungkapan adat (teromba) berikut:
Adat tidak lapuk dek hujan
Tak lekang dek panas
Tak kuning dek kunyit
Tak lemak dek santan
Tak haus dek masa
Kok dibasuh berhabis air
Kok dikikis berhabis besi
Hukum lembut bak air
Adat putih bak kapas
Ibu adat muafakat
Bapak adat benar
Usang-usang diperbaharui
Lapuk-lapuk dikajangi
Yang panjang dikerat
Yang pendek disambung
Yang bocor ditampal
Yang tirus dibetulkan
Yang lapuk disokong
Jatuh dari langit sama-sama kita tampung
Memusat dari bumi sama-sama kita pijakkan
Alah adat tegak dek muafakat.
            (Mohd Rosli Saludin, Teromba Sebagai Wahana Komunikasi Adat Melayu Tradisional, Karisma Publications Sdn. Bhd. , Shah Alam, 2010: 80-81).
Nilai adat bertambah  kukuh dengan nilai-nilai Islam:
Pada adat membilangkan yang buruk
Menimbulkan yang baik
Pada syara`  menyuruh berbuat baik
Meninggalkan berbuat jahat.

Seterusnya hasil dari pengaruh Islam terhadap adat diungkapkan
Adat bersendi hukum
Hukum bersendi Kitabullah
Syara`  mengata, adat menurut
Adat sama dipakai
Lembaga sama dituang
         (Rusli Saludin, 2010: 121).
Penerangan dan pengungkapan terutama yang bersifat puisi mencerminkan kebijaksanaan masyarakat tradisi yang mencetuskan  nilai-nilai hidup dan peraturan – adat dan lembaga tadbiran yang mencerminkan undang-undang yang dipakai di dalam kehidupan beradat dan keindahan adab. Nilai-nilai ini dipertingkatkan lagi dengan nilai-nilai Islam pada zaman tradisi tersebut.
Apa yang dipaparkan di atas juga adalah contoh yang baik bagi Teori Takmilah yang mencerminkan kebijaksanaan tokoh atau pimpinan masyarakat yang mencetuskan fikiran dan kehalusan jiwa  tentang aturan-aturan adat dan niali-nilai Islam. Persoalan-persoalan ini diungkapkan melalui bentuk-bentuk puisi  yang indah dari segi kendungan dan ungkapan melalui  pantun dan teromba. Terhimpun di dalam ungkapan takmilah dari segi pengungkap, persoalan yang diungkap dan medium yang diungkap, iaitu melalui pantun dan teromba. Ungkapan berkenaan member impak yang baik kepada khalayak, tentang ketinggian fikiran, nilai adat dan adab dan kehalusan rasa yang membawa unsur  kreativiti dan nilai estetika yang tinggi. Elemen-rlemen  kebijaksanaan pengungkap. Kandungan ungkapan, bentuk ungkapan dan kesan kepada khalayak dari kesatuan elemen berkenaan memuncak estetika perutusan dengan kesan penerimaan.

Sekian.

November 19, 2014

Dinamika Undang-Undang, Menuju Kewajaran-Keadilan: Proses Takmilah


BBB, 25 Muharram 1436 = 18 November 2014 (Selasa):
Satu ciri Teori Takmilah, bahawa ianya mempunyai dinamika yang memberi  ruang bagi peningkatan kualiti, jika di dalam penulisan menggerakkan penulis meningkatkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman, ianya juga memberi  ruang yang paling penting mempertingkatkan jiwa dan rasa dari segi kreativiti, pengucapan dan karya sehingga meningkatkan karya  sebagai sebuah karya yang tinggi mutunya sebagai hasil karya kreatif dan sebagai sebuah hasil yang bermutu tinggi, maka ianya memberi kesan kepada pembaca dan khalayak yang menghayati karya berkenaan.
Ciri ini nampaknya berlaku juga kepada bidang perundangan yang walaupun sudah ada kanun atau enakmen yang telah tersedia sebagai panduan berhujah bagi peguam dan menghukum bagi hakim, tetapi proses Takmilah adalah berlaku. Proses Takmilah ini berlaku di dalam hujah peguam mencari fakta-fakta yang tepat dan jitu bagi memenangi  kes anak guamnya, hakim pula meneliti tentang hujah peguam pihak pembela dan peguam pihak mahkamah (kerajaan) agar keputusan yang diambil adalah tepat. Proses Takmilah juga disediakan, walaupun keputusan telah dijatuhkan, maka masih ada proses Takmilah dari segi undang-undang, iaitu melalui rayuan daripada Mahkamah Rendah, Kepada Mahkamah Tengah, Tinggi, Agung dan Persekutuan. Peguam dalam konteks Takmilah mungkin lebih dari seorang dan hakim pula mungkin beberapa orang di dalam membuat keputusan. Takmilah berlaku pada bidang kes, kepada peguam, kepada perundangan, kepada hakim dan kepada diri anak guam. Takmilah adalah proses menuju kepada peringkat ketepatan, kebenaran, keadilan dan keindahan begitu juga dengan proses berguam melalui tahap-tahap , proses-proses dan tingkat-tingkat yang diusaha dengan kemahiran, kepakaran dan keilmuan yang dapat membuktikan kejelasan persoalan dan ketepatan hukuman.


Sebenarnya proses penghakiman juga adalah proses Takmilah. Sebagai contoh kita petik dari isu yang baru berlaku berhubung dengan peruntukan di dalam Kanun Jenyah Syariah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan  (1992) yang di dalam peruntukan Seksyen 66 Enakmen MAINS adalah menjadi kesalahan lelaki memakai pakaian wanita atau berlagak sebagai wanita di tempat awam. Pihak yang melakukannya dan  jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman denda RM1,000 atau enam bulan penjara atau kedua-dua sekali.
Kes berkenaan berlaku ke atas tiga orang juru mekap pengantin, iaitu Muhamad Juzaili Muhamad Khamis (26), Syukor Jani (28) dan Wan Fairol bin Wan Ismail (30). Mereka telah membuat rayuan akibat dari hukuman dari Mahkamah Syariah Negeri Sembilan itu kepada Mahkamah Rayuan Persekutuan dan pada 11 November 2014 Mahkamah Rayuan Persekutuan membatalkan keputusan Mahkamah MAINS dengan alas an Seksyen  66 Enakmen Jenayah Syariah MAINS 1992 itu bercanggah  dengan perlembagaan Persekutuan, iaitu bercanggah dengan perkara 5 (1) Kebebasan diri , 8 (1) Kesamarataan, 8 (2) Diskriminasi, 9 (2) Kebebasan Bergerak dan 10 (1) Kebebasan Bercakap dan Bersuara.


Keputusan berkenaan mengundang implikasi-implikasi seperti membuka peluang bagi berkahwin sejenis, kecelaruan dari segi identiti kepada individu yang transgender dan juga kepada masyarakat, ada yang mengambil kesempatan sebagai peluang melakukan jenayah. Mereka yang seumpama ini mengelirukan orang yang benar-benar bersifat khunsa musykil. Penelitian hukum sepatutnya adalah kepada mereka untuk diberi keadilan.
Keputusan dibuat  oleh tiga Hakim yang dipengerusikan oleh Hakim Datuk Mohd. Hishamudin bin Mohd Yunus ini mencetuskan rasa tidak senang di kalangan pemimpin-pemimpin agama  seperti  Datuk Jamil Khir Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang antaranya JAKIM di bawah Kementeriannya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmood Zuhdi  Tokoh Akademik, Beberapa Mufti menyokong MAINS agar membuat rayuan seperti  Syeikh Ahmad Faisol Omar (Kedah), Tan Sri Harussani (Perak) dan Datuk Seri Abdul Rahman Othman (Pahang). Mereka menyokong MAINS untuk membuat rayuan. Manakala Tun Dr. Mahathir mau agar fatwa disemak kembali.
Berhubung dengan keputusan Mahkamah Rayuan Persekutuan ada yang berpendapat bahawa pihak Mahkamah Persekutuan  menceroboh Mahkamah Syariah yang sebenarnya diberi peruntukan  hak menggubal undang-undang sy ariah dan pihak Persekutuan tidak dibenar mengganggu keputusan Mahkamah Syariah. Pihak MAINs akan membuat rayuan terhadap kes ini.
Dari segi Takmilah proses menghakimi kes ini, rayuan, penghakiman kembali dan berbagai proses yang dilalui adalah merupakan Takmilah dalam menuju kepada ketepatan hukuman dan keadilan serta menjadi rujukan kepada kes-kes yang seumpamanya pada masa akan datang.

Sekian.

November 18, 2014

Perundangan Dan Falsafah Takmilah

BBB,  24 Muharram 1435 = 17 November  2014 (Isnin):
Setelah membicarakan tentang  Kanun Hukum Jenayah Syariah, sejak lebih sepuluh hari lepas – Sempena dengan:


Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Shah Dan Seminar Jenayah Syariah
Dirasmikan oleh DYMM Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Selangor
Bertempat  di ODT Dewan Jubli Perak, Bangunan Sultan Abdul Aziz Shah Alam pada  08 November 2014 = 13 Muharram 1436, maka setelah menulis sebanyak 10 buah artikal berhubung dengan Seminar dan Forum berkenaan tercetus semacam  `Ilham`  yang melihat bahawa Perundangan, termasuklah kanun Jenayah Shariah yang sebahagian daripada undang-Undang itu tidak lain dari aturan, tatacara, kanun atau hukum  yang  menggunakan mekanisme undang-undang  bagi memantapkan peraturan dan mengembalikan yang terkeluar dari  aturan kembali  kepada landasan aturan yang asli dan tabi`I yang  sempurna  dan selamat . Konsep berada di atas landasan yang betul ini bukan saja pada manusia, tetapi juga pada makhluk kejadian yang lain yang menurut undang-undang dan aturan alam ciptaan Allah menyebabkannya selamat yang sesuai dengan fitrah Islam sebagai agama `selamat dan sejahtera`  Di dalam hal ini kata Maulana  Sayyid Abul A`la Maududi:
``Everyone can see that the universe we live in is an orderly universe. There is law and order among all the units that comprise this universe. Everything is assigned a place ia a grand scheme which is working in a magnificent and superb way.  The sun, the moon, the stars and in fact all the heavenly bodies are knit together in a splendid system.  They follow an unalterable law and do not make even the slightest deviation from their ordained course. The earth rotates on its own axis and in its revolution round the sun scrupulously follows the  path laid down for it. Similarly, everything in the world, from the little whirling electron to the mighty nebulae, invariably follows its own laws``
(Maududi,  Abul  A`la, Towards Understanding Islam, Islamic Publications Limited, Lahore, Pakistan, 1972: 2)
 Lebih penting lagi kepatuhan pada aturan-aturan alamiah yang fitri ini, bukan saja berlaku pada  alam jamadi,  tetapi pada manusia yang mempunyai  akal, jiwa dan rasa, mempunyai daya ikhtiar dan pilihan yang bertindak dan mengambil keputusan dan menerima akibat dan balasan. Makhluk pilihan ini pada hakikatnya turut patuh pada aturan-aturan. Sebagai contoh manusia patuh kepada aturan-aturan dari segi pertumbuhan jasmaninya dari bayi, menjadi kanak-kanak, orang muda,  dewasa, warga emas dan meninggal. Tubuh jasmaninya mesti menurut peraturan biologi, mesti makan minum, tidur dan jaga, perlu rehat, berusaha  dan menemui pengakhiran penghidupan.
Tetapi manusia dalam menuju kepada tingkat kesempurnaan,  bukan saja hidup secara biologi, tetapi juga  perlu kepada mekanisme bagi meningkatkan kualiti diri dengan  belajar, bekerja dan berkeluarga, perlu hidup bermasyarakat dan menjunjung nilai agama dan berhasrat membina keluarga yang salih menurut garisan akidah dan syariatnya. Menurut Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi:
``Di bawah bayangan syariat Islam terbinalah  `manusia salih`` yang mengetahui hak Tuhannya ke atas dirinya. Lantaran dia menyembah-Nya  (beribadat kepada-Nya) dengan mendirikan syiar-syiarnya dan melaksanakan perundangan-Nya. Sebagaimana juga dia menyembah Tuhannya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang  salih. Dia juga mengetahui hak dirinya lalu dia menyenangkannya dengan perkara yang baik dan menyucikannya dengan perkara salih. Dia juga mengetahui hak masyarakatnya  ke atas dirinya, dia memberikan kepada masyarakat sebagaimana dia mengambil dari mereka.``
(Yusuf Al-Qaradhawi, Islam Holistik, Praktikal, Sesuai Di Setiap Tempat Dan Masa, (Terjemahan Dr. Juanda Jaya), Syabab Book Link, Bangi, Selangor, 2012: 17).
Islam menawarkan keselamatan dengan mematuhi aturan-aturan. Alam yang mnurut aturan adalah selamat dan Islam. Demikianlah dengan diri manusia yang mengikut aturan adalah selamat dan Islam
Firman Allah bermaksud:
Apakah lain dari agama Allah kamu mencari  (?), pada hal kepadaNya  selamatnya  (menyerah diri, mengikut aturan) yang berada di langit dan bumi. (Ali Imran: 83).
Mereka seperti di atas adalah patuh dari segi kejadian dan peraturan lahiri.
Tetapi sebagaimana disebut, bahawa manusia bukan makhluk jamad dan static, mereka bergerak dan aktif, tetapi tidak jarang pula selain dari menurut peraturan, namun ada yang menyimpang oleh dorongan nafsu yang cenderung kepada nafsu ammarah yang melakukan kejahatan, tamak haluba, menipu dan berbagai-bagai kemungkaran. Bagi mereka yang seumpana ini apa yang mereka bawa ialah kerosakan dan kemusnahan.
Jika bagi tumbuhan dan binatang, maka jika ada di kalangannya yang rosak, misalnya pokok jika  buruk dan berulat, maka untuk menjaga keselamatan bahagian dan pokok yang lain dari berjangkit maka perlu dipotong atau dimusnahkan semuanya, maka demikianlah dengan manusia ada yang rosak dari segi fizikal dan akhlak dan merosak orang lain seperti melakukan jenayah, maka lantaran itu sebagai pokok yang rosak dan perosak ini perlu dipotong atau dibasmikan langsung. Mekanisme bagi membaiki kerosakan ini ialah undang-undang. Peranan undang-undang ialah aturan dan hukuman tertentu dikenakan kepada pesalah-pesalah yang tidak lain bagi memperbaiki dirinya dan juga menyelamatkan orang lain diakibatkan tindakan-tindakan yang menyalahi undang-undang.
Dilihat dari segi falsafah Takmilah, melihat bahawa Pencipta bersifat `Kamal` - Sempurna (dan sifat-sifat sempurna yang lain), maka pada ciptaanNya tercermin kesempurnaanNya . Makhluk, khususnya manusia, berusaha meningkatkan diri kepada menyempurnakan diri, bukan setakat dari segi tabii saja, seperti patuh pada peraturan tabii alam, tetapi melengkapkan diri meningkat kepada Kesempurnaan` yang tidak mungkin tiba pada peringkat kesempurnaan hakiki, tetapi membayangkan bahawa manusia bergerak meningkat dari segi kualiti diri menjadikan diri `Insan Kamil` - yang tiba padanya hanya Rasulullah. Di samping peningkatan yang berlaku, ada sebahagian daripada mereka yang terbantut, rosak, melakukan kesalahan yang merosakkan diri dan lebih dari itu membahaya dan merosak yang lain. Penggunaan undang-undang dilihat sebagai mekanisme  dan usaha bagi mengembalikan insan  yang rosak itu dengan pengajaran-pengajaran seperti hukum-hukuman yang dapat menginsaf dan mengembalikannya kepada landasan yang sebenarnya. Konsep Takmilah bukan saja berlaku pada peringkat pemulihan, tetapi jika penghapusan dan pemusnahan terpaksa dilakukan, maka ianya juga adalah cara mentakmilah, khususnya bagi orang lain dari dirosak yang mempunyai penyakit yang merosakkan. Dalam hal Ini fungsi Takmilah memulih dan meningkatkan kualiti diri dari peringkat paling rendah kepada peringkat tertinggi. Namun kualiti Takmilah ada tahap tertinggi, tetapi tidak sama tahap pencapaian antara satu  dengan yang  lain.

Sekian.

November 17, 2014

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003: Memahaminya


BBB,  23 Muharram 1435 =  16 November 2014 (Ahad):
Ucaputama, Seminat dan Forum mengenai Kanun Jenayah Syariah berlangsung tanpa peserta-peserta mendapat contoh bagaimana sebenarnya teks  atau teks-teks yang berhubung dengan Kanun Jenayah Syariah berkenaan. Pengucaputama, pembentang dan ahli-ahli forum memang arif dan faham berkenaan teks Kanun, Akta atau Enakmen Jenayah Syariah, tetapi kemungkinan sebahagian besar tidak pernah melihat teks, apalagi kandungannya. Mereka barangkali berimaginasi sahaja berhubung dengan teks dan kandungan.


Pada dasarnya setiap negeri mempunyai Kanun Jenayah Syariah masing-masing sebagai tatacara dan panduan bagi Hakim atau Hakim-Hakim  di dalam menjalankan aturan dan hukuman bagi kesalahan-kesalahan jenayah berkenaan. Ianya juga menjadi panduan dan rujukan bagi peguam-peguam dalam guaman mereka di dalam kes-kes yang berhubung dengan Jenayah Syariah.
Sebagai contoh kita ambil ``Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2013. Enakmen ini telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Selangor di dalam sidangnya yang berlangsung pada 28 April 2003 dan telah diwarta dengan kuasa Kerajaan Negeri Selangor pada 24 Julai 2003 berkenaan.
Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 setebal  225 halaman dengan dua bahagian:
a)      Bahagian awal dari hlm.  1 – 121  adalah teks dalam bahasa Melayu
b)      Bahagian kedua dari hlm. 1 – 104 adalah teks di dalam bahasa Inggeris (Terjemahan dari teks awal).
Pembicaraan di bawah adalah didasarkan kepada teks di dalam bahasa Melayu..Teks adalah mengandungi 8 bahagian dengan tiap bahagian ada bab-bab (tidak semua ada bab) dengan keseluruhan  sebanyak 231 pecahan. Bahagian dan bab-bab  ialah:
Bahagian  1   - Permulaan    hlm.  15 -18
Tiada bab, tetapi mengenai  Tajuk ringkas, Tafsiran  dan perbicaraan kesalahan oleh Mahkamah.
Bahagian  II  -  Peruntukan Am Tentang Mahkamah Jenayah, hlm. 18 - 19
Tiada bab – Mahkamah, Mahkamah hendaklah terbuka, Orang ramai tidak boleh hadir dalam hal tertentu dan Bidang Kuasa Jenayah Hakim
Bahagian  !!! -  Peruntukan Am Yang Lain, hlm. 19 - 35
Bab !  -  Darihal maklumat Kepada Hakim Dan Pegawai Penguatkuasa   Agama
Bab  2 -  Darihal, Menangkap, Melarikan diri Dan Menangkap  semula
Bab  3 -  Dari hal Proses Untuk Memaksa Kehadiran
Bab  4 -  Dari hal Proses Untuk Memaksa Pengemukaan Dokumen Dan Harta Alih Yang Lain Dan Bagi Penemuan Orang Yang Dikurung Dengan Salah
Bahagian  !V -  Maklumat Kepada Pegawai Penguatkuasa Agama Dan Kuasa Mereka Untuk Menyiasat hlm. 36- 42.   (Tiada Bab)
Bahagian  V -  Prosiding Dalam Pendakwaan  hlm. 43 – 76.
Bab 1 -  Darihal bidang Kuasa Mahkamah Dalam Perbicaraan
Bab 2 -  Darihal Aduan Kepada Hakim
Bab 3 -  Darihal Pertuduhan
Bab 4 - Darihal Perbicaraan
Bab  5 -  Peruntukan Am Tentang Perbicaraan
Bab 6 - Darihal Cara Mengambil Dan Merekodkan Keterangan Dalam Perbicaraan
Bab 7 - Darihal Penghakiman
Bab 8 -  Darihal hukuman Dan Perlaksanaannya
Bab 9 -  Kuasa Untuk Menggantung Atau Meremitkan Hukuman
Bab 10 -  Darihal Pembebasan Atau Sabitan Terdahulu
Bahagian VI -  Darihal Rayuan Dan Penyemakan hlm. 76 – 94.
Bab 1 -  Darihal Rayuan Kepada Mahkamah Tinggi Syariah
Bab 2 -  Darihal Rayuan Kepada Mahkamah Rayuan Syariah
Bab 3 -  Darihal Penyemakan
Bab 4 - Prosiding Dalam Kes Kesalahan Tertentu Yang menyentuh Pentadbiran Keadilan
Bahagian VII  -
Peruntukan Tambahan   hlm. 94 – 109
Bab 1 -  Orang Tak Sempurna Akal
Bab 2 - Darihal Pendakwaan
Bab 3 -  Darihal Jaminan
Bab  4 - Peruntukan Khas Yang Berhubungan Dengan Keterangan
Bab 5 -  Peruntukan Tentang Bon
Bab 6 - Darihal Pelupusan Barang Kes Dan Harta Yang Menjadi Perkara Kesalahan
Bab 7 -  Darihal Pemindahan Kes Jenayah
Bab 8 -  Darihal Ketakteraturan  Prosiding
Bahagian VIII -  Am       hlm. 109 – 121.
Sebagaimana dikatakan bahawa Kanun  Jenayah Syariah adalah aturan dan hukuman bagi jenayah berkenaan yang dirujuk, diingat, diistinbat oleh Hakim di dalam membuat keputusan setelah mendengar hujah-hujah guaman. Hukuman mengikut peruntukan.  Sebagai contoh bidang fiqh seorang ulama fiqh (Faqih) boleh merujuk hukum-hukum fiqh misalnya hukum bersuci dan pecahan, rukun sembahyang dengan melihat atau mendengar akan perlakuan atau bacaan seseorang dia dapat menghukum betul atau salah. Demikian Hakim dengan kearifannya dengan peruntukan di dalam kanun atau undang-undang dia dapat menilai dan membuat keputusan terhadap sesuatu kes.
Demikian Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 adalah Tatacara bagi panduan perbicaraan.
Sebagai contoh dipetik peruntukan: Di bawaha Bahagian VI, Bab 1:
Tatacara rayuan
138 (1) Tertakluk kepada seksyen 136 dan 137, mana-mana orang yang tidak berpuashati dengan mana-mana penghakiman, hukuman atau perintah yang diumumkan oleh mana-mana Mahkamah Rendah Syariah dalam sesuatu kes atau perkara jenayah yang kepadanya  dia ialah suatu pihak, boleh membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah terhadap penghakiman, hukuman atau perintah itu berkenaan dengan apa-apa kesilapan undang-undang atau fakta atau atas alasan bahawa mana-mana hukuman dikatakan keras, berlebih-lebihan atau dikatakan tak memadai, dengan mengemukakan, dalam masa empat belas hari dari masa penghakiman, hukuman atau perintah itu dijatuhkan atau dibuat, kepada Penolong Pendaftar Mahklamah Rendah Syariah itu suatu notis rayuan dalam lima salinan yang  dialamatkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.
Satu lagi contoh  Darihal Penyemakan di bawah Bahagian V1, Bab 3.
Kuasa Untuk Menyemak
168 (1) Jika mana-mana Hakim Mahkamah Rendah Syariah selepas menyampaikan  keputusannya berpendapat bahawa keputusannya itu silap, dia boleh merujukkan keputusannya kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk disemak; dan mana-mana Hakim Mahkamah Tinggi Syariah boleh dalam keadaan yang seumpama itu berbuat sedemikian, kepada mahkamah Rayuan Syariah.
Diharap dari huraian ini, kita sebagai orang awam dapat sama memahami sedikit sebanyak berhubung dengan kanun Jenayah dan perjalanan Mahkamah.

Sekian.