April 1, 2015

Qit`ah Puisi Pendek Luhur Mesej


BBB,  10 Jamadil Akhir 1436 = 31 Mac 2015 (Selasa):Sebuah lagi puisi yang diperkenalkan oleh Islam kepada persuratan Melayu ialah `Qit`ah`. Istilah qit`ah di dalam bahasa Melayu ialah bererti `sepotong`. Dalam maksud puisi qit`ah ini puisi yang ringkas, namun temanya selalu membawa persoalan yang luhur, insaf dan kerohanian. Membaca buku-buku yang membicarakan tentang perkembangan puisi di dalam bahasa Arab sejak dari zaman Jahiliyyah membawalah kepada zaman Islam dan moden, maka tiada yang membicarakan jenis puisi ini sebagai satu bentuk puisi di dalam bahasa Arab. Puisi qit`ah yang diperkenalkan di dalam bahasa Melayu adalah melalui karya Taj al-Salatin yang dikarang oleh Bukhari al-Jauhari. Memandangkan bahawa Taj al-Salatin itu sendiri kaya dengan unsur Arab-Parsi, maka kemungkinan bahawa qit`ah adalah dari pengaruh Arab-Parsi. Walau bagaimana nama qit`ah bukanlah sebagai satu jenis atau bentuk yang ketara – termasuk dari bahasa Parsi. Nama qit`ah diberi oleh pengarang apabila tiba kepada ungkapan yang bersifat sedemikian, Contoh  kata pengarang:
``Tiada dapat dibezakan pada antara sultan dan peminta dan ...  pada antara miskin dan kaya semuanya samalah dengan tanah dan suatu alamat daripada wujud mereka itu pun tiadalah seperti kataku qit`ah:
Jikalau kulihat dalam tanah pada ihwal sekalian insan,
Tiadalah ku dapat bedakan pada antara rakyat dan sultan.
Fana juga sekalian yang ada, dengarkan yang Allah Berfirman
Kullu man `alaiha fanin, iaitu,
Barang siapa yang di atas bumi itu lenyap jua.
(S.Takdir Alisjahbana, Puisi Lama, Zaman Baru Limited, Petaling Jaya, 1965: 119) juga: Bukhari al-Jauhari, Taj al-Salatin, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1966: 24).
Untuk mendapat lebih penjelasan kita petik lagi ungkapan yang bersifat qit`ah. Contoh petikan berikut:
``Adapun akan adil itu menerangkan sekalian isi negeri adanya dan yang aniaya itu akan membinasakan isi negeri adanya daripada pihak dirinya juga seperti kata Bukhari – Qit`ah:
Yang adil itu umpama matahari adanya
Dan yang zalim itu maklumkan adanya
Daripada kebinasaan dirinya juga
Maka pada tiap-tiap hari akan menambah kehinaan dirinya
Dan menambah kerugian dirinya jua adanya.
(Bukhari al-Jauhari, Taj al-Salatin, hlm. 69).
Daripada dua qit`ah di atas yang disebut oleh pengarangnya sebagai qit`ah dapat dibuat ciri-cirinya bahawa:
1)      Qit`ah adalah puisi ringkas yang di bawah 10 baris.
2)      Ada kesamaan bunyi pada akhir setiap baris seperti berakhir dengan aaaaa, namun ada sedikit penyimpangan – Qit`ah pertama.
3)      Jumlah perkataan bagi sesuatu baris dalam lingkungan 10 perkataan, cukup penyebutan dengan satu nafas normal.
4)      Kandungan mengenai keluhuran, bersifat rohani dan keinsafan. Contoh soal keadilan, kefanaan dan sebagainya
5)      Terdapat penyelitan ayat Al-Qur`an atau Al-Hadith bagi mengukuhkan persoalan
6)      Bersifat intuitif estetik kerohanian
7)      Mengandungi nilai pendidikan keislaman
8)      Menjadi panduan pihak pemerintah dan juga orang awam.

Ada beberapa ungkapan sebagai qit`ah yang tidak disebut pengarangnya sebagai qit`ah. Contoh:
(Dari Segenggam Tanah Adamu Itu)
Hai yang berdiri, ingatlah adamu dan dengarkanlah
Al-hukum apa dan daripada apa adamu itu
Bukankah dengan segengam tanah adamu itu
Daripada segala bumi dan demi Tuhan yang menjadikan
Maha luas bumi itu dan berkata pada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    peri buminya
Inna ardhi wasi`ah (al-`Ankabut: 56).
(Sesungguhnya bumi-Ku adalah luas).
(Bukhari al-Jauhari. Taj al-Salatin, hlm. 22).
Atau ungkapan berikut yang ada elemen qit`ah:
(Manusia Kembali Ke Tanah)
Apa hal manusia yang jadi tanah
Dalam tanah itu yang hina jadikan akhir tubuh ia
Yang ia yang pada ia termulia
Hai yang berbudi dengar katalah lagi
Perkataan ini yang indah.
(Bukhari al-Jauhari, Taj al-Salatin, hlm. 23).
Daripada petikan-petikan di atas dan sebelum daripadanya, bahawa qit`ah lebih dicirikan oleh mesejnya yang luhur, bersifat keinsafan tentang hakikat kewujudan dan alam adalah kefanaan. Hanya Allah yang wujud, Kekal dan Abadi. Ciri keterikatan hujung baris tidak rigid – Ada semacam bebas dari segi penyusunan baris, namun ada elemen keterikatan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment