March 18, 2016

Wajib Mempelajari Usul Al-Din: Pelbagai Pendekatan


BBB, 08 Jamadil Akhir 1437 = 17 Mac 2016 (Khamis):
Berkata  Shaykh Ibrahim al-Laqani selaku Pematan:
Berikut itu maka ilmu sebagai Usul Agama  * Perlu berguru mempelajari bagi memahaminya
Konsep `Usul al-Din` di sini lebih menyeluruh dan tidak terhad kepada ilmu akidah, tauhid atau ilmu al-kalam semata-mata, tetapi adalah segala bidang yang merangkumi segala keilmuan   yang mengukuhkan agama Islam yang memahami dan mengamalkan dengannya menyempurnakan keilmuan dan amalan. Ini termasuklah keilmuan yang berhubung dengan Al-Qur`an, Hadith, Fiqh, bahkan boleh dimasukkan keilmuan-keilmuan moden yang didekati secara perspektif Islam dan memprojekkan imej Islam sebagai agama yang mempunyai tamadun dan peradaban sendiri, bukan sahaja bagi masa silam, tetapi juga  pada masa mendatang. Kewajipan mempelajarainya bukan saja sebagai melepaskan tuntutan kifayah secara individu, tetapi adalah pada tahap keperluan ummah.
Pensharah sendiri, di dalam mengulas terhadap bayt matan ini, tidak mengkhususkan keilmuan yang wajib dipelajari hanya ilmu yang berhubung dengan aqa`id, walaupun itulah fokus pembicaraan, tetapi memaksudkan segala bidang ilmu `keislaman` dalam erti yang lebih luas bagi kesempurnaan  umat.
Kata Sharih:
``Dan kemudian daripada itu, maka menuntut ilmu `Dengan Pohon Agama`, itu fardhu `ain atas tiap-tiap mukallaf dan demikian mengajarkan ilmu itu yang berkehendak kepada memubayyinkan (Menjelaskan) dari pihak sukarnya kepada orang alim.`` Konsep mengajar dan mempelajari ilmu itu, kedua pihak yang mengajar dan yang belajar mengenal akan sesuatu itu dengan hakikatnya.
Dalam kata yang lain tugas belajar wajib kepada pelajar dan tugas mengkaji, menyelidik dan mengajar juga adalah wajib bagi para ilmuan Islam.
Sharih di dalam mengulas bayt di atas melihat ilmu terbahagi kepada dua iaitu, Ilmu yang bersifat khabar, atau yang lebih kita fahami dengan Ilmu Naqli, iaitu dikhabar dan diterima, iaitu Al-Qur`an yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w. secara wahyu melalui Jibril dan dikahabar dan disampaikan kepada sahabat dan umat Baginda.
Kedua kata Sharih, ialah ilmu yang berasaskan akal dan penggunaan akal bagi mendapat istidlal. Di dalam konteks kini, keilmuan yang berasaskan akal ini begitu luas dan banyak, lantaran segala bidang keilmuan adalah dengan menggunakan akal seperti ilmu sains, matematik, perubatan, pertanian, industri, komunikasi dan sebagainya. Bahkan ilmu yang difokuskan di dalam pembicaraan, iaitu ilmu akidah juga berasaskan akal. Bagi memahami persoalam ketuhanan selain dari dalil naqal, memerlukan perbahasan yang berasaskan rasional akal seperti penggunaan kaedah logik dengan dalil dan burhan.
Bidang keilmuan ketiga yang dihurai oleh Sharih ialah keilmuan yang bergantung pada panca indera yang lima perkara yang disebutnya, iaitu penglihatan, pendengaran, pengrasaan, penyentuhan dan pembauan.
Apa yang dapat dihasilkan dari panca indera yang lima, lebih khusus adalah  maklumat yang bersifat pengalaman yang dapat membantu juga kepada pengukuhan maklimat dari segi akal.
Satu yang tidak disentuh ialah keilmuan yang dapat ditanggapi secara hati-rohani bagi mereka yang mempunyai kemampuan penanggapan dengan hati nurani yang hasilnya juga bersifat sujektif dan abstrak, misalnya kasih sayang, cinta dan rasa kemanusiaan. Aspek ini tidak kurang penting, bahkan mengukuh dan mengimbangkan keilmuan dan dapatan yang bersifat keras dan kaku, tetapi dihiasi dengan rasa kemanusian, mesra, cinta dan rasa kemanusiaan yang berperanan penting di dalam membina kemanusiaan, tamadun dan peradaban.
Walaupun keilmuan akidah banyak bergantung perbahasannya pada akal – dan pembukaan bagi keilmuan ini bertolak dari hukum akal, tetapi keilmuanm yang bersifat rohani dan pengalaman sama penting. Sebagai contoh mempelajari akidah adalah bagi mengenali Tuhan. Dengan pengenalan membetulkan persepsi diri terhadap Tuhan. Ini dibawa dan dipraktikkan di dalam ibadat. Menanggapi ketuhanan tidaklah sahaja secara kefahaman, tetapi di dalam ibadat perlu ada khusyuk, tawadu`, merasa rendah diri, mengharap dan sebagainya adalah merupakan elemen kerohanian. Tanpa ada bekalan dan persediaan kerohanian yang betul berkemungkinan persediaan dalaman tidak sempurna dan mengurangkan penghayatan di dalam ibadat. Sebaliknya persediaan rohani dengan kefahaman akli yang sempurna melengkapkan bukan saja tanggapan dan ibadat, bahkan boleh mencapai peringkat kejiwaan dan kerohanian yang lebih tinggi yang membawa kepada kasih dan cinta terhadap Ilahi yang menjadikan ibadat mencapai peringkat kerohanian, kemanisan dan kecintaan. Analogi ini adalah bertujuan untuk memperlihatkan bahawa kesempurnaan di dalam amal ibadat adalah perlu merangkumi aspek kefahaman, amalan dan penghayatan yang bersifat jiwa dan kerohanian.

Walau bagaimana fokus utama bagi pembelajaran di sini ialah terhadap ilmu akidah sebagai satu bidang khusus yang mau dipelajari, maka tidaklah releven dari peringkat permulaan dicampur aduk dengan perkara-perkara yang lain yang mungkin boleh mengganggu kefahaman dan penanggapan, tetapi sebagaimana kata matan ianya memerlukan kepada guru yang mahir dan berkemampuan untuk memberi pengajaran kepada pelajar-pelajar. Namun di dalam mempelajari ilmu akidah khusus ini perlu ada kefahaman di dalam memahami hakikat ketuhanan, tidak semestinya satu-satunya melalu ilmu aqidah atau tauhid semata-mata. Persoalan ketuhanan boleh dibicara dan difahami melalui keilmuan-keilmuan yang lain yang pada puncaknya boleh dirumuskan secara kefahaman theologi. Katakan bidang matematik yang angka bertolak dari Esa dan memucak walau sebanyak mana angka adalah hakikatnya esa. Demikian di dalam keilmuan fizik yang pada hakikatnya, benda fizikal yang wujud pada hakikatnya adalah tenaga-tenaga yang boleh berkurang, hapus dan binasa. Ia nya pada hakikatnya kembali melihat sifat Allah yang Tunggal lagi Berkuasa. Demikianlah dengan perbagai keilmuan yang lain yang dengan kepakaran guru dapat merumuskan keilmuan secara theologi yang membuktikan ketuhanan. Dalam kata lain theologi bukan semata bersifat ilmu akidah konvensional, tetapi dapat didekati dengan berbagai-bagai cabang keilmuan yang lain.
Pada  pengakhiran sharih menggalurkan tentang pembinaan akidah secara Sunni adalkah berhubung dengan dialog intelektual antara  Hasan Basari dengan gurunya, Imam Wasil Ibn `Ata pendukung Mu`tazilkah dan Al-Juba`i berhubung dengan persoalan `Tempat Antara Dua Tempat` yang tidak disetujui oleh Hasan Basari yang mengakibatkan beliau berpisah dari guru Mu`tazilahnya dan mendiri serta mengukuhkan Aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah  yang diperkukuhakn sama oleh  Imam Al-Maturidi yang dikatakan sebagai anak murid Hasan Basari.

Sekian.

No comments:

Post a Comment