September 5, 2016

AL-LUMA` MADRASAH TASAWUF TERBESAR


BBB,  02  Dzul Hijjah 1437 =  04 September 2016  (Ahad):


Menurut susunan kronologi dan kepentingan persoalan tasawuf dibawakan, maka adalah dikatakan bahawa `Al-Luma` (bermaksud  Cahaya atau Kilauan), karangan Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi (m. 378H.) adalah Madrasah Tasawuf terpenting selepas karangan-karangan Al-Muhasibi (m. 243H.) – Al-Ri`ayah Li Huquq Allah dan Al-Masa`il fi Aa`mal al-Qulub wa al-Jawarih, juga terpenting dari segi aliran selepas Al-Junayd al-Baghdadi (m. 297H.), iaitu madrasah (Al-Junayd) yang menjadikan mimbar-mimbar masjid sebagai wasilah berdakwah, juga menyampaikan pengajaran secara halaqah-halaqah di pusat-pusat pengajian yang darinya mengeluarkan kitab-kitab asal dan awal tasawuf (termasuk Al-Muhasibi yang berkesempatan dengannya). Termasuk sezaman dengannya ialah Al-Sari al-Saqti (bapa saudaranya sebelah ibu) dan Muhammad bin `Ali al-Qassab. Al-Junayd adalah juga seorang faqih yang menurut Abu Thaur sehabat sealiran Al-Imam Al-Shafie.
Madrasah Al-Imam Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi bertempat di Nisabur adalah madrasah kedua pentingnya yang menjadi kitab termasuk Al-Luma` sebagai sumber pengajaran bagi  dakwah, menyampaikan risalah, menyebarkan keilmuan dan ma`rifah secara dzauq dan wujdan. Abu Nasr al-Sarraj terkenal dan mempunyai pendukung yang ramai yang melanjutkan pengajaran tasawuf Sunninya.  Mereka ialah seperti Al-Hujwiri dengan kitabnya Al-Kashf al-Mahjub yang berguru dengannya pula seperti  Abdul Rahman al-Sulami dengan kitabnya Tabaqat al-Sufiyyah dan berguru dengan Al-Sulami pula ialah Abdul Karim bin Hawazin dengan kitab terkenalnya Al-Risalat al-Qushayriyyah.
Abu Nasr al-Sarraj telah meletakkan asas tasawuf Sunni yang menjadi panduan kesufian sepanjang zaman yang mendasarkan ketaatan kepada Allah, kehidupan beribadah, munajat mereka dengan rasa cinta dan kedekatan dengan Allah.
Menurut pengantar  bagi kitab Al-Luma`, bahawa Madrasah  Abi Nasr al-Sarraj adalah madrasah ma`rifat kesufian yang murni yang bendera bagi madrasah ini dibawa oleh Al-Sarraj, Al-Qushayri, Al-Hujwiri, Al-Sulami dan Al-Kalabadzi.  Dia adalah madrasah yang memerangi dengan gigih dan keras terhadap penyelewengan yang dibawa oleh falsafah atau satah dzauqi yang meresap ke dalam jauhar tasawuf Islami. Mereka ini selalu mengingatkan pada awal karangan tasawuf mereka agar tidak terjatuh ke dalam perangkap wahdatul wujud. Dan berterusan mengingatkan bahawa Allah yang Tunggal berlainan dari yang baharu, bersalahan yang jelas. Sebarang konsep sama ada secara ittisal atau al-hulul  dari  Dzatnya adalah kufur dan sesat !
Yang mendepani dari segi ingatan sedemikian ialah Al-Imam al-Sarraj al-Tusi. Berkata Al-Sarraj pada muqaddimah bagi kitab ini,
``Ketahuilah pada zaman kita ini ramai yang mengharungi di dalam keilmuan puak ini dan banyak pula yang berselindung dan mengelirukan sebagai ahli tasawuf yang mengisyarat kepadanya dan berbincang dan berbahas berkenaan tasawuf dan setiap orang membuat dakwaan berdasarkan kitab yang dihiasi pendapat dan cakap diungkap yang sebenarnya  tidak menepati dengan para mashayikh yang  mujahadah dan dengan tartib keilmuan. Para mashayikh ini  mencapai tahqiq pada amalan dan mereka menghimpunkan antara hakikat dan amal.
Tentang kedudukan kitab Al-Luma` dia adalah dikatakan sebagai  `Ibu`  (Al-Umm)  bagi kitab-kitab tasawuf dan seawal kitab tasawuf yang menggalurkan tentang sejarah ketasawufan. Bahkan berdasarkan kepada pembicaraan kita terhadap kitab  Al-Zuhd wa al-Raqa`iq oleh `Abdullah al-Mubarak, kitab Al-Zuhd dan kitab Al-Wara` oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan kitab Al-Ri`ayah dan kitab Al-Masa`il fi  A`mal al-Qulub wa al-Jawarih oleh Al-Muhasibi , kita tidak dapati penggunaan istilah tasawuf di kalangan mereka. Istilah yang diguna pada peringkat permulaan ialah Al-Zuhd, manakala pada Al-Muhasibi menggunakan istilah `Al-Muhasabah` dan Al-Ri`ayah`. Pada  kitab Al-Luma``  oleh Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi ini baru dengan jelas penggunaan istilah  tasawuf baik di dalam bab-bab bagi kitab ini apa lagi di dalam pembicaraan-pembicaraan keilmuan tersebut. Lantaran itu dikatakan kitab Al-Luma` adalah seawal-awal kitab tempat rujukan tasawuf yang kandungannya diyakini dengan maklumat-maklumat yang banyak.
Dapat dikatakan bahawa Al-Lima` bukan setakat mengandungi bahan tasawuf, tapi sejarahnya,  tariq dzauq, penunjuk bagi salikin, bahkan madrasah yang mengeluarkan kalangan sufi berwibawa yang melanjutkan ketasawufan Sunni  yang berdasarkan ruh al-Qur`an dan permata Hadith Junjungan.
Kitab Al-Luma` bukan saja kitab yang jelas membincangkan persoalan tasawuf dan penggunaan istilah tasawuf dan ketasawufan, tentang membedakannya dari segi dzauq dan wujdan berbanding dengan kitab   secara prosa seperti yang dihasilkan oleh Al-Muhasibi. Bahasanya dapat dikatakan biasa, tetapi membaca kandungan kitab Al-Luma`, maka adalah bahasanya lembut, membawa dzauq kerohanian. Indah dan menawan. Ianya adalah merupakan pancaran jiwa kesufian yang gemerlap dengan cahaya kerohanian, maka ianya keluar ke dalam lafaz kata yang menagndungi ciri-ciri kerohanian berkenaan.
Bahkan dalam kata pengantar kitab ini diungkapkan bahawa,
``Bahawa  Al-Luma`   mengufuk  kerohanian Al-Sarraj, halus dan menawan, basirah mendalam, membuka jalan bagi pencinta tasawuf tentang ciri tasawuf sebenar. Adalah jelas jalan direntas yang boleh diikuti yang sebelum ini bagi kebanyakan tidak jelas manhaj, kabur kandungan. Dengannya maka wajah tasawuf dapat dikenali dengan simber kepastian dari Al-Qur`an dan diperjelas dengan Hadith-Hadith Junjungan dan menjadi pembawaan para sahabat sebagai ikutan.``
Namun perlu diingat bahawa tempoh antara Al-Muhasibi dengan Al-Sarraj adalah memakan masa lebih dari satu kurun, maka tasawuf yang telah dikenali sejak  abad ke 2H. telah m,elalui proses perkembangan dan pemantapan. Sudah begitu ramai pendukung-pendukung yang  memantapkan keilmuan  berkenaan melalui dakwah dan amalan, jika pun tidak melalui penghasilan karangan seperti Al-Muhasibi. Jadi Al-Sarraj bukan keseorangan, dia dan karangan `Al-Luma` nya adalah merupakan sebagai buah hasil dari  semaian dan pemupukan  kalangan pendukung kerohanian yang dari pokok yang dijaga dengan subur ini menghasilkan buah yang ranum, iaitu kitab `Al-Luma` itu sendiri. Dia adalah anugerah Ilahi sebagai pengolah rohani yang merupakan sebagai dimensi keislaman itu sendiri.

Sekian.


No comments:

Post a Comment