September 8, 2016

SIKAP DAN ADAB KESUFIAN


BBB, 05 Dzul Hijjah 1437  =  07 September 2016 (Rabu):

Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi menghasilkan kitab penting dari segi kesufian (Al-Luma`) dan beliau dengan jelas menggunakan istilah tasawuf, ta`rif dan berbagai lagi berkaitan dengan istilah tersebut. Lebih daripada itu kita ingin mengetahui tentang pandangan ketatasawufannya dalam kitabnya setebal 646 halaman ini.
Di dalam membicarakan tentang Tabaqat al-Sufiyyah Al-Sarraj menegaskan bahawa tidak timbul pertentangan di antara kalangan sufi dengan kalangan fuqaha` , ashab al-Hadith dan akidah. Bahkan mereka menerima keilmuan mereka dan i`tiqad mereka. Tetapi andainya berlaku perselisihan pendapat menurut Al-Sarraj, maka yang menjadi  keutamaan kesufian  ialah mengambil yang lebih terbaik, terawla dan tersempurna sebagai ihtiyat kepada agama dan mematuhi apa yang disuruh oleh Allah kepada hamba-hambanya dan menjauhi daripada apa yang ditegah oleh Allah daripadanya’
Kata Al-Sarraj, bukanlah dari madzhab (tasawuf) kami turun kepada aspek-aspek rukhsah atau mencari takwil-takwil, mempermudah atau  memberi ta`wll  terhadap sesuatu yang ragu dan shubuhat kerana yang demikian membawa kepada mempermain dan mempersendakan agama. Apa yang ditekankan bahawa  penekanan dalam tasawuf antaranya  mengusaha membaiki diri dengan banyak ibadat dengan berbagai jenis ibadat dan cuba menghendar diri dari perkara-perkara yang tidak berkenaan, kerana ianya sebagai mencari mnasalah dan membeban diri dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya.
Antara adab-adab dalam ketasawufan, kata Al-Sarraj:
Ialah al-qana`ah, iaitu sederhana dari segala hal dan tidak menampilkan kemewahan di tengah masyarakat sama ada dari segi  makan minum, berpakaian dan hiasan tempat tinggal.
Di samping al-qana`ah hendaklah bersifat tawadhu` sama ada terhadap orang tua  dan juga terhadap orang muda dan memberi pertolongan terhadap yang berhajat, seperti jiran tetangga.
Bagi pendukung pendekatan kami amat menjaga hati yang menjadi rujukan diri. Berkata Al-Sarraj. Didikan qalbu menghasilkan tiga jenis hati:
1)        Hati yang  redha` dengan segala qadha` Allah yang ditentukan
2)      Berterusan sabar dan berterusan mujahadah dan mukhalafah (menentang) kehendak nafsu.

3)      Menjaga diri dari lintasan-linasan nafsu dan keji

Dari kekhususan sufi ialah mengenal sifat loba yang mungkin bersarang di dalam jiwa, panjang angan-angan yang melalaikan dan mengenal  tanda dan kehalusan sifat riya` yang mungkin bercambah di dalam diri, syahwat yang seni dan syirik yang khafi dan bagaimana melepas diri dari terjebak ke dalam jaringan yang memerangkap diri kepada unsur-unsur berkenaan.
Dari usaha melepaskan diri dari jaringan-jaringan yang memerangkap tersebut  ialah berusaha melalui tarbiah kepada mentawajjuh diri kepada Allah  Subhanahu wa Ta`ala dengan sebenar-benar ittijah dengan berkekalan iftiqar dan penyerahan terhadap Allah.
Al-Sarraj berulang kali menekankan bahawa tidak ada pertentangan antara tasawuf dengan fiqh, Hadith dan akidah. Yang berlainan, jika dianggap berlainan ialah  tumpuan bidang  dan pendekatan. Bidang fiqh penumpuan kepada perlakuan zahir seperti tergambar di dalam amalan-amalan bagi menunaikan solat yang melibatkan amalan lahir, demikian dengan zakat, puasa dan haji yang perlakuan dan tindakan dapat disaksikan dengan mata kepala.
Hadith sebagaimana dimaklum adalah sumber kedua hukum dan ianya menjadi sumber ketasawufan dan tidak ada pertikaian. Cuma kaedah pengajian dan penurunan mempunyai kaedah dan keilmuan khusus bagi bidang berkenaan. Bagi fuqaha` lebih mengambil faedah dari sudut keilmuan fiqhnya. Adapun dari segi akidah mempunyai kaedah perbahasannya yang selain dari menggunakan dalil naqli, turut membahaskan secara akli dan rasional serta logik, khususnya berhubung dengan rukun-rukun iman. Di sana terjadi perbezaan pendapat yang melahirkan berbagai-bagai aliran yang setengahnya tidak menyenangkan. Tetapi sebagaimana kata Al-Sarraj, bagi tasawuf menerima kesemua dan mengikut mana yang terbaik.
Kelainan fokus persoalan dan penekanan tidak berarti penyelewengan, lantara fokus ketasawufan kepada yang bersifat dalaman rohani dan akhlak. Sebagai contoh sebagaimana ciri yang digambarkan oleh Al-Qur`an istilah-istilah yang ciri-ciri yang menjadi arah yang dituju bagi peningkatan rohani, iaitu seperti istilah al-saddiqin wa alsadiqat, al-qanitin wa al-qanitat, al-khashi`in, al-muqinin, al-mukhlisin, al-muhsinin, al-kha`ifin, al-rajin, al-wajilin, al`abidin, al-sa`ihin, al-sabirin, al-radhin, al-mutawakkilin,, al-mukhbitin, al-awliya`, al-muttaqin, al-mustafin, al-mujtabin, al-abrar dan al-muqarrabin.
Demikian dihimpun oleh al-Sarraj tentang istilah-istilah yang menggambarkan sifat-sifat kerohanian yang terdapat di dalam Al-Qur`an. Kesemuanya seolah-olah kuntum-kuntum rohani yang kembang indah menawan berada di dalam tanam rohani yang menarik diri menikmati dan sebaik-baiknya dapat memetiknya dan dapat disemat di dalam jiwa.
Tetapi bagi mendapat, bahkan bagi menyampaikan kepadanya atau berpeluang menghidu keharuman bau bagi bunga-bunga kerohanian ini tidak mudah dicapai, bahkan lagi tidak mudah bagi menjamah satu daripada jenama kuntum-kuntum berkenaan, dan tentulah jauh sukar bagi kesemua.
Demikianlah bagi setiap bidang ada arah dan matlamat – fiqh dengan ibadat bagi mencapai keikhlasan  dari segi kepatuhan terhadap suruhan dan menjauhi larangan. Bagi akidah mencapai keyakinan dan ketenangan dari segi pegangan yang melibatkan penyelarasan pandangan terhadap bidang-bidanbg yang lain. Dan bagi bidang tasawuf mencapai kebersihan yang memesra jiwa dan merasa manis dan lazat di dalam mendekati dan mentaati Allah. Himpunan semua aspek baik dari segi kepatuhan ibadat melalui padangan fiqhiyyah dan kekukuhan dan kekuatan aqidah dan kelembutan dan kemanisan jiwa tidak bercanggah, bahkan menguatkan antara satu sama yang lain.

Sekian.

No comments:

Post a Comment