September 23, 2019

PERANAN BADAN DAKWAH DAN AGENSI KERAJAAN


BADAN DAKWH DAN AGENSI KERAJAAN
(Fikrah Bangi: 355),
BBB>  23 Muharram 1441H. = 23 September 2019M. (Isnin).
Telah disebut bahawa negara Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum dan berbagai agama dan yang tidak beragama adalah ruang dan peluang yang baik bagi berdakwah. Secara teratur dan tersusun, bahawa di negara kita mempunyai agensi-agensi dakwah. Bagi setiap negeri ada Jabatan Agama Islam masing-masing dan mempunyai bahagian dakwah. Puncak dari  Jabatan Agama, iailah Jabatan  Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Walaupun pihak negeri mempunyai kebebasan dari Pusat, kerana hal Ehwal Agama adalah di bawah kekuasaan Negeri, tetapi adalah diterima sebagai Penyelaras bagi kegiatan Agama Islam seluruh negera dan ianya terletak di bawah  kuasa Yang Di Pertuan Agung, namun negeri mempunyai kebebasan sendiri.
Pada dasarnya baik pada peringkat JAKIM dan Jabatan-jabatan agama negeri, semuanya adalah berfungsi sebagai pentadbir bagi Hal Ehwal Agama Contoh  pentadbiran masjid, zakat, sekolah agama dan sebagainya.
Pada peringkat JAKIM dan Jabatan Agama negeri-negeri mempunyai bidang dakwah. Dakwah secara luas adalah mentadbir dan memperkembangkan pengajaran dan kefahaman Islam kepada masyarakat yang pada umumnya adalah termasuk ditujukan kepada penganut Islam. Namun tujuan dan maksud dakwah kepada yang bukan Islam yang sepatutnya diberi penekanan, tetapi kurang menyerlah. Bahkan apabila disebut dakwah, maka banyak kegiatan yang ditunjukkan ialah dakwah terhadap orang-orang asli.  Memang ianya sebahagian daripada dakwah, tetapi dakwah kepada orang-orang atau penduduk yang bukan Islam yang menjadi sebahagian dari rakyat di negara ini kurang ketara. Mengapa ?
Sebagaimana kita sebutkan pada permulaan Malaysia ditubuhkan usaha dakwah di Sabah dan Sarawak oleh tokoh-tokoh tertentu begitu berjaya, tetapi kegiatan seumpama ini tidak terus berlaku, khususnya terhadap rakyat bukan Islam di seluruh negara.  Mungkin pihak jabatan-jabatan agama  merasa, kerja yang sedemikian – untuk mendekati mereka dan  mencari pendekatan terbaik tidak dapat mampu dilaksanakan. Banyak halangan sosial terpaksa didepani. Apa yang dilihat pihak jabatan-jabatan lebih berfungsi memberi perhatian dan bantuan terhadap muallaf-muallaf yang sudah masuk Islam.
Mereka yang masuk Islam lebih dijalankan oleh badan-badan dakwah bebas dan sukarelawan  yang mempunyai pendekatan tersendiri dengan mendekati mereka secara peribadi dan memperkenalkan Islam kepada mereka. Cara yang tidak formal ini dilihat sebagai cara yang lebih efektif. Tokoh-tokoh dakwah yang berwibawa dan mampu bercakap dan menarik perhatian orang ramai termasuk bukan Islam lebih berkesan di dalam menyampaikan dakwah, sebab itu mereka yang berkelayakan perlu digalakkan mereka untuk berdakwah dan tidak disekat.
Badan dakwah bebas, khususnya ditubuhkan oleh kalangan yang menganut Islam dan berusaha menarik kalangan mereka menerima Islam dilihat lebih efektif. Misalnya lahir dari kalangan muslim di negara ini pertubuhan muslim mereka yang antaranya dikenali dengan Malaysian Chinss Muslim Association. Pertubuhan seperti ini tidak saja berdakwah, tetapi mendirikan masjid dan menjalankan berbagai kegiatan kebajikan.
 Pihak kerajaan dan jabatan-jabatan adalah wajar menggalakkan pertubuhan-pertubuhan yang sedemikian dan memberi galakan dan bantuan. Adalah wajar ditubuhkan misalnya `Persatuan India Muslim, Persatuan Muslim Kadasazan, Persatuan Muslim Iban dan sebagainya.
Pihak Jabatan perlu memikirkan galakan dan inisiatif bagi menyemarakkan dakwah Islam melalui pertubuhan-pertubuhan yang sedemikian. Melalui persatuan sedemikian pihak jabatan turut bersama berada di kalangan mereka bagi mengukuhkan dakwah Keislaman.
Pihak kerajaan tidak  seharusnya mengambil sikap menunggu, tetapi seharusnya membantu dan melalui kesatuan sedemikian dapat dijadikan perantaraan bagi mendekati berbagai-bagai kaum yang belum Islam di negara ini.
Sekian.

September 22, 2019

POTENSI DAKWAH DI MALAYSIA


POTENSI DAKWAH DI MALAYSIA
(Fikrah Bangi 354),
BBB: 22 Muharram 1441H. = 22 Septer 2019M. (Ahad).
Dakwah adalah mekanisme utama di dalam menyebarkan Islam. Metod dalwah terus dilakukan oleh pendakwah-pendakwah Islam di dalam memperkembangkan Islam. Dakwah adalah secara ke dalam dan ke luar. Ke dalam ialah kepada penganut Islam sendiri bagi memperbaiki dan meningkatkan kualiti keislaman mereka. Manakala dakwah ke luar ialah ditujukan kepada mereka yang belum Islam dengan niat murni, oleh kerana menerima nikmat keislaman itu hidayah dan  rahmat, maka adalah dihasratkan agar mereka ynag bukan Islam turut sama mendapat hidayah dan rahmat.
Untuk mendakwah ke luar tentulah memerlukan mereka yang belum Islam untuk didakwahkan. Negara kita Malaysia adalah wadah yang paling unggul bagi menjalankan dakwah. Di negara kita Malaysia mempunyai jumlah penduduk yang ideal untuk di dakwah. Statistik menunjukkan bahawa penduduk Islam adalah 70%, manakala yang bukan Islam adalah 30%. Penduduk yang bukan Islam ini terdiri dari kaum Cina, India, Kaum Asli dan berbagai penduduk. Jumlah ini ideal bagi pendakwah untuk berusaha menarik mereka untuk menerima Islam. Usaha menjalankan dakwah selama ini dilakukan oleh:
1)       Kepimpinan yang berpengaruh
2)      Badan-badan dakwah
3)      Agensi-agensi dakwah
4)      Sosialisasi
5)      Badan politik
Sengaja diletak pada bahagian pertama, bahawa pemimpin yang berpengaruh dan dengan sedar menyebarkan agama Islam, maka kesan kepimpinan memberi impak yang penting di dalam penyebaran agama Islam.
Tunku Abdul Rahman adalah pemumpin politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan negara, tetapi Tunku juga berperanan menjalankan dakwah keislaman. Tunku menubuhkan PERKIM  (Pertubuhan Kebajikan Islam Malaya/Malaysia) dalam mana badan ini berfungsi menjalankan dakwah keislaman. Sebuah bangunan Perkim didirikan di Kuala Lumpur dengan bantuan kewangan dari Libya di bawah pimpinan Mu`ammar Ghadapi. Perkim telah banyak mengislamkan yang bukan Islam dan memberi perhatian dari segi kebajikan. Perkim masih meneruskan kegiatan dakwah.
Selepas penubuhan Malaysia, Tunku secara tidak langsung menggerakkan kegiatan dakwah pada peringkat tinggi. Di Kuala Lumpur beberapa tokoh pimpinan Cina mnerima  Islam seperti  Tan Sri Omar Ong Yoke Lin dan isteri, Tan Sri Tahir Tan dan beberapa yang lain. Pada peringkat negeri Sabah, sebuah negeri yang dilihat kuat dengan Kristian pada peringkat awal pembentukan Malaysia, tetapi dengan berkat dakwah terutama pada masa Tun Mustafa menjadi Ketua Menteri ramai dari penduduk negeri itu menerima Isla,. Antara pimpinan tertinggi menerima Islam ialah Tun Fuad Stephen. Masjid-masjid didirikan, begitu juga dengan sekolah-sekolah agama, maka sebahagia besar bumiputera dan berbagai kaum  menerima Islam.. Kini Sabah dilihat sebagai sebuah negeri yang kuat dengan Islam.
Di Sarawak pada masa negeri itu di bawah pimpinan TunAbdul Rahman Ya`kob, beliau menubuhkan badan dakwah seperti Bina dan sebagainya dan berusaha mengembangkan agama Islam di negeri itu. Walau bagaimana keperluan dakwah di negeri itu perlu digandakan bagi menarik penduuk di negeri itu yang berbagai kaum itu bagi menerima Islam,
Komitmen pemimpinadalah penting, jika ada kesedaran dan azam, maka usaha dakwah menjadi lebih licin.
Walau bagaimana kepimpinan kini tidak begitu ketara dari segi               komitmen dakwah sebagaimana peranam  yang telh diambil oleh Tunku Abdul Rahman, Tun Mustafa dan Tun Abdul Rahman Ya`kob..
Jika ada semangat dari pemimpin-pemimpin tertingga melibatkan diri dengan dakwah, maka penyebaran Islam menjadi lebih pesat di negara ini.
Sekian.

September 21, 2019

TEORI PERKEMBANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU


TEORI PERKEMBANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU
(FIKRAH bANGi; 353),
BBB: 21 Muharram 1441H. =  21 September 2019M. (Sabtu).
Perkembangan  Islam di Alam Melayu adalah melalui beberapa pendekatan oleh pendakwah-pendakwah pada peringkat permulaan yang berlaku sejak zaman kerajaan Srivijaya lagi, tetapi penerimaan Islam tidak berlaku secara langsung dari pemerintah pada masa itu, tetapi melalui kawasan pinggiran. Antaranya melalui  Samudera Pasai pada akhir abad ke 13, iaitu ketika Srivijaya telah lemah.
Berbagai teori pengislaman yang dikaitkan dengan perkembangan Islam di Alam Melayu. Antara yang penting, ialah:
1)      Melalui Dakwah
Iaitu kaedah yang dituntut di dalam Islam sebagaimana ditekankan di dalam Al-Qur`an yang menuntut  umat mendakwah dan menyibarkan Islam secara berhikmah dan nasihat yang yang elok dan berberbincang dengan mereka yang didakwah dengan cara yang lebih baik. Cara  inilah digunakan oleh pendakwah-pendakwah bila berdepan dengan mereka yang didakwah, iaitu dengan menunjukkan kebaikan dan kebenaran yang dibawa Islam. Islam adalah hidayah dan rahmat, maka usaha mendakwah adalah untuk menyampaikan dakwah yang merupakan rahmat bagi yang menerima Islam.
2)      Melalui Perniagaan
Teori yang paling penting di dalam menyibarkan Islam di Alam Melayu. Pendakwah-pendakwah Islam tiba  di Alam Melayu, bahkan ke China dalam rangka perniagaan. Adalah dikatakan sejak abad ke 10 sudah ramai peniaga-peniga Islam yang terdiri dari peniaga Arab, Parsi dan lain-lain berniaga terutama di Pelabuhan Canton. Dikatakan kehadiran mereka menguasai pernigaan di pelabuhan itu menimbulkan rasa tidak puashati di kalangan peniaga dan penduduk tempatan, menyebabkan berlaku pemberontakan Tani menyebabkan peniaga-peniaga berkenaan berpindah  dan memberi tumpuan ke Alam Melayu. Mereka tertumpu seperti di Sumatera, Filipina, Champa,  Patani dan di kepulauan Jawa. Adalah dikatakan mulai abad 11 berlaku kepesatan perkembangan Islam di Kepulauan Melayu. Bahan-bahan seperti rempah, hasil-hasil hutan, emas dan Perak menjadi rebutan peniaga-peniaga dengan membawa barang dagangan yang didapati pada tempat-tempat yang lain. Bagi pedagang-pedagang Islam berkenaan sambil berdagang mereka menjalankan  misi dakwah mereka dalam menyibarkan agama Islam. Pada masa berkenaan mereka tidak menghadapi cabaran dari peniaga-peniaga yang lain, khususnya Barat, kerana mereka masih di dalam zaman gelap. Hasil dari kegiatan pernigaan ini memajukan beberapa pusat dagangan tempatan seperti Pasai, Jolo (Manila), Terengganu,  Jawa, Sulawesi dan puncaknya ialah Pelabuhan Melaka.
3)       Perkahwinan
Perkahwinan adalah merupakan teori perkembangan Islam yang popular dalam mana pendakwah dan peniaga-peniaga yang tiba di sesuatu lokasi dakwah, di samping dakwah mereka juga berkahwin dengan perempuan-perempuan tempatan. Mereka dipandang tinggi dan hormat dan berkahwinan dengan mereka dianggap satu penghormatan. Biasanya mereka berkahwin dengan anak-anak perempuan pemerintah atau pembesar. Sebab itu kita dapati antara turunan diraja dan pemerintah adalah berketurunan sayyid atau mempunyai pertalian dengan tokoh-tokoh pendakwah Islam. Melalui perkahwinan merupkan cara meluaskan  penyebaran Islam.
4)      Politik
Pada zaman perkembangan Islam, maka  Islam adalah merupakan kekuasaan politik penting yang puncak kekuasaan seperti Baghdad,  Basrah,  Samarqand, Gujerat, Parsi dan sebagainya. Menerima Islam bererti berada bersama dengan negera-negara yang maju, maka bagi mendapat kemudahan termasuk perniagaan, jika berada pada kefahaman dan kepercayaan sama memudahkan kemajuan dan peningkatan kedudukan.
5)      Perlumbaan Pengaruh
Bila orang-orang Christian mulai maju, mereka mengikuti jejak orang-orang Islam ke Timur seperti ke India, Melaka, Manila, Maluku dan sebagainya mereka mau menyaingi peniaga dan pendakwah Islam seperti di India, Melaka, Manila dan sebagainya, sebab itu berlaku usaha mendakwah orang Kristian mau membawa masayarakat setempat kepada agama mereka. Setengahnya pendakwah kristian mengambil tindakan peperangan seperti berlaku di India, Melaka dan Filipina. Dalam kata lain pendakwah Islam dan Kristian berlumba-lumba mau menarik penduduk tempatan menerima agama Mereka.
Ada beberapa teori yang lain dari segi dakwah, khususnya di  Alam Melayu. Pada dasarnya kebenaran agama Islam sebagaimana di dalam pengajaran yang disampaikan menjadi faktor utama di dalam penerimaan Islam. Islam berkembang secara aman di Alam Melayu.  Kebenaran dan kekukuhan Islam tetap padu dan agama Islam tetap berpotensi untuk terus berkembang di Alam Melayu dan di mana jua.
Sekian.

September 20, 2019

ISLAM MEMPERKASAKAN BAHASA MELAYU


ISLAM MEMPERKASAKAN BAHASA MRLAYU
(Fikrah Bangi: 352),
BBB: 20 Muharram 1441H. = 20 September 2019M. (Juma`at).
Melayu sebagai rumpun telah wujud sewujudnya rumpun berkenaan  dan kemudian  berkembang di tanah daratan seperti di Semenanjung hingga Segenting Kra, di Campa di Kemboja, bahkan di Selatan Burma di bahagian barat Segenting Kra yang kini masih terdapat etnik Melayu di situ. Ini sebahagian dari Kerajaan Langkasuka. Manakala pada bahagian Samudera Melayu wujud bersama Kerajaan Srivijaya hingga ke utara le Pulau Macau dan ke baratnya hingga ke Madagaskar.
Pada zaman kerajaan Langkasuka dan Srivijaya bahasa di rantau ini amat dipengaruhi istilah-istilah Sanskrit, hasil dari pengaruh budaya Hindu-Buddha yang bukan saja  dikawasan  Darat dan Nusantara, tetapi menyeluruh pengaruhnya di Asia Tenggara bahkan sehingga ke negeri China.
Bila Islam tiba sejak seawal abad ke 8M. pendakwah-pendakwah awal bertembung dengan masalah bahasa setempat  yang banyak dimasuki istilah-istilah Sanskrit, termasuklah istilah-istilah yang berhubung dengan ketuhanan dan istilah yang berhubung dengan konsep-konsep keagamaan. Ini mencelarukan konsep dan bercampur aduk dengan istilah-istilah keagamaan yang boleh mengelirukan tanggapan ketuhanan dan keagamaan dan keilmuan Islam dengan istilah-istilah  terutama agama Hindu.
Bagi mengelak kekeliruan ini pendakwah-pendakwah Islam memilih bahasa rakyat yang masih murni dari belum dipengaruhi oleh unsur seperti Hindu-Buddha yang budayanya lama mempengaruhi seperti Kerajaan Langkasuka, Srivijaya dan Jawa.
Tempat awal pendakwah-pendakwah Islam datang ialah di pesisiran pantai Barat Sumatera, manaka pada bahagian timur seperti Jambi dan Palembang yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Srivijaya, masih kuat dengan pengaruh dan istilah-istilah Hindu Buddha, lantaran pemilihan yang dibuat ialah terhadap bahasa di pesisiran pantai Barat di Sumatera seperti Samudera Pasai dan sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh penduduk di sini ialah bahasa yang menjadi induk bagi perkembangan yang dikenali dengan bahasa Melayu. Sebagai contoh bagi bahasa berkenaan pada peringkat awal dapat diteliti dari kandungan Hikayat Raja-Raja Pasai. Di dalamnya  masih mencerminkan konsep kepercayaan asal usul pemerintah menjelma dari Buluh Betung, menunggang gajah,menjelma dari buih yang jelas bersifat mitos yang ada hubungan dengan kepercayaan mitos pada masa itu. Dalam kata lain, biarpun bahasa Melayu telah digunakan bagi dakwah keislaman mitos masih tebal pengaruhnya, bahkan cara penerimaan Islam seperti oleh Merah Silu yang menjadi Raja dan sultan terawal  di Pasai  juga penuh dengan mitos.
Bahasa Melayu yang digunakan di Pasai, turut sama digunakan di kawasan Melayu yang lain. Pengislaman Terengganu yang mengiringi pengislaman Pasai, bahasa Melayunya masih dipengaruhi oleh pengaruh Hindu-Buddha. Misalnya pada Batu Bersurat Terengganu masih dipengaruhi istilah Sanskrit. Misalnya nama raja, iaitu Raja Mandalika masih dipengaruhi istilah Sanskrit, Istilah bagi Tuhan (Allah) masih menggunakan istilah Sanskrit iaitu `Dewata Mulia Raya`.Dan banyak lagi istilah-istilah yang lain.
Bahasa Melayu lebih berkembang apabila tulisan bagi bahasa Melayu dipinjam dari huruf-hurug al-Qur`an yang dikenali dengan Tulisan Jawi. `Ulama-`ulama awal telah mengarang kitab-kitab di dalam bahasa Melayu. Umpamanya Nuruddin al-Raniri mengarang kitan fiqh terawal dalam bahasa Melayu berjudul Sirat al-Mustaqim. Beliau juga mengarang kitab ketatanegaraan  berjudul Bustan al-Salatin, di samping berbagai-bagai kitab lagi. Bukhari al-Jauhari menghasilkan kitab Tajul Salatin dan Tun Sri Lanang menghasikkan kitab Sulalatul-Salatin atau  Sejarah Melayu.
Berikut daripada itu lahir berbagai kitab yang dihasikan oleh berbagai `ulama bagi berbagai bidang. Bahasa Melayu juga digunakan di dalam pentadbiran seperti di Melaka dan juga dalam bidang perniagaan
Islam secara tepat memilih bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan menyebarkan dakwah, lantas bahasa ini berkembang sebagai bahasa keilmuan, pentadbiran dan bahasa pernigaan hingga bahasa tersebut berkembang luas di dalam Alam Melayu dan bahasa Melayu adalah lingua-franka di Akam Melayu.
Sekian.

September 19, 2019

DAKWAH PERMULAAN DI ALAM MELAYU


DAKWAH DI ALAM MELAYU
(Fikrah Bangi: 351),
BBB: 19 Muharram 1441H. = 19 September 2019M. (Khamis).
Mekanisme perkembangan agama Islam ialah melalui dakwah secara hikmah. Pada zaman Khalifah `Umar Ibn al-Khattab Islam tersebar ke serata kawasan tanah `Arab dan pada zaman Khalifah `Uthman Ibn Affan sudah ada tentera laut yang dapat membuka seperti Pulau Cyprus.. Pada zaman `Uthman akhir abad ke 7M. hubungan antara kerajaan Islam dengan Sriwijaya di Sumatera telah berlaku. Kemudian jalan laut mulai diteroka dan terbuka ke timur, alternatif bagi `Jalan Sutera` ke negeri China.
Pada zaman Kerajaan `Abbasiyyah mulai abad ke 8 hubungan dagang melalui lautan menjadi aktif. Pedagang-pedagang Islam yang terdiri dari orang `Arab, Parsi dan pedagang-pedagang tempatan  berlaku dengan pesat. Jalan laut  adalah melalui Laut Merah, Hadhra al-Maut di Yaman, Parsi, Pantai Cromandal dan Gujerat, Ranir di India,  Chittagong,  Shahrul Nawi di Selatan  Burma, Kepulauan Sumatera dan Srivijaya adalah laluan pedagang ke  Patani, Pengkalan Cahaya, Kemboja dan Champa  ke negeri China.
Di dalam konteks Kerajaan Srivijaya yang pasti didatangi oleh pedagang-pedagang Islam tiada catatan yang jelas mengenai Islam di dalam kerjaan tersebut, walaupun sudah ada hubungan. Sebaliknya pengislaman di Sumatera  diceritakan secara mitos dan legenda dan berlaku pada bahagian barat di pulau itu. Khususnya pada zaman kerajaan Samudera Pasai pada zaman pemerintahan Raja Merah Silu. Pendakwah seperti Faqir Muhammad telah datang berdakwah di Samudere Pasai dan mengislamkan penduduk  di perpantaian Barat Sumatra,
Secara mitos juga diceritakan di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai bahawa Raja Merah Silu telah bermimpi menerima Islam  dan keesokan menjadi realiti pendakwah mendarat membawa Islam. Raja Merah Silu menjadi Sultan di Pasai dengan gelaran Sultan Malikul Saleh. Pengislaman Malikul Salehmenandakan secara rasmi sebuah kerajaan  di Sumatera menerima Islam. Pada masa ini kerajaan Srivijaya mengalami kelemahan. Antaranya diserang oleh kerajaan dati Jawa.
Walau bagaimana pada masa ini rentetan keislaman  berlaku di sepanjang pelabuhan di laut hingga ke China. Sezaman dengan kerajaan Pasai ialah Kerajaan Terengganu pada zaman Raja Mandalika bertempat di Kuala Berang yang bukti keislaman adalah sebagaimana tercatat  pada Batu Bersrat Terengganu. Selari dengan perkembangan Islam di Pasai dan Terengganu, ialah di Jolo Filipina dan di Champa, Kamboja yang dijangka pendakwah yang datang ke sini pada peringkat permulaan adalah datangnya dari Parsi. Iniadalah kerana pengajaran Islam yang diterima penduduk adalah dari pendakwah Parsi. Kesan dapat dilihat pada kaedah-kaedah ibadat yang dilakukan. Kesan juga dapat dilihat pada gelaran politik seperti jawatan pemerintah dipanggil Norodom (Nuruddinm) dan nama-nama pemerintah sepertiHon Sun, berasal dari Hassan  sebagaimana telah disebut terdapat legenda Siti Zubaidah Perang China yang berlaku di Champa negara Kamboja..
Pertapakan permulaan yang merupakan rentetan pengislam di kepulauamn Melayu ini merupakan tapak-tapak bagi perkembangan dakwah keislaman di Alam Melayu. Peranan menyebarkan Islam seterusnya dilakukan oleh pemerintah dan pemimpin setempat.
Perana n perniagaan dan dakwah adalah menjadi faktor penting bagi perkembangan Ilam di Alam Melayu. Penyebaran dakwah keislaman adalah secara damai dan tidak ada elemen peperangan berlaku bagi dakwah keislaman di Alam Melayu.
Sekian.

September 18, 2019

KONFLIK ARAB SAUDI, PEMBERONTAK YAMAN - SIRI MENGHANCURKAN ARAB-ISLAM


KONFLIK ARAB SAUDI PEMBERONTAK YAMAN – SIRI MENGHANCURKAN ARAB-ISLAM
(Fikrah Bangi 350),
BBB: 18 Muharram 1441H. = 18 September 2019M. (Rabu).
Konlik antara Arab Saudi dengan Pemberontak Yaman, adalah rangkaian berterusan bagi menghancurkan Arab dan umat Islam. Ia adalah strategi yang diatur oleh Barat dan Israel bagi menjamin kepentingan mereka. Amerika adalah dengan strategi tidak mau membiarkan sebarang negara Islam , khususnya Arab kuat hingga mencabar Amerika dan Barat, disamping mengekalkan penguasaan ekonomi terhadap hasil utama negera-negara Arab, iaitu minyak. Manakala Israel sebagai proksi Barat yang mau mengekalkan kewujudan Israil dengan kekuatan ketenteraan yang dapat mengatasi negara-negara Arab dan menjamin kepentingan ekonomi dan politik Barat.
Amerika yang selama ini menguasai minyak di Asia Barat menerima tanparan hebat dari kekalahan diplomasi dan tentera di Iran pada 1969. Shah Iran lambang kuasa Amerika terpaksa turun takhta dan membawa diri ke Barat dan hingga kini Iran kukuh dan masih tidak tercabar oleh Amerika. Kuasa Nuklear Iran menjadi alasan Amerika menyekat penjualan minyak Iran.
Dalam pada itu melalui strategi diatur Israel dicetuskan apa yang dinamakan `Arab Springs. Iraq yang sekian lama berkonflik  dengan Iran dilemahkan dengan peperangan berterusan antara Iran dan Iraq dan dari kelemahan Iraq yang kaya dengan  minyak, kepimpinannya  diguling oleh Amerika. Saddam Hussein dijatuhkan dengan cara hina dan hingga kini Iraq  tidak bangkit dan terus berkonflik. Dalam masa yang sama Russia melemahkan Afghanistan, yang satu masa merupakan kuasa Islam. Russia yang tidak mampu memadamkan penentangan Afghanistan bersekongkol menyerahkan kepada Ameriak menangani konflik di Afghanistan yang hingga kini belum pulih dari konflik.
Kuasa Arab dan Islam yang kedua dilihat selepas Iraq, ialah Libya, Libya yang menghadapi  konflik dicetuskan oleh Barat menghadapi serangan dari Barat dan Mu`ammar Ghadapi menerima kehinaan dikalahkan oleh Amerika dan sebagaimana Saddam turut terbunuh dan Libya masih  belum padam dari konf;ik. Turut menerima penangan strategi Barat-Israel ialah Syria. Syria di bawah Asad menerima tekanan dari Barat dan Israel dan satu pihak Asad disokong Rusia dan Syria menjadi medan pertempuran yang menghancurkan negeri itu. Bukit Golan  diambil kesempatan dari kelemahan Syria menjadi sebahagian dari kawasan kekal Israil.
Tiada tinggal negara-negara Arab dan Islam yang kaya dan kuat, melainkan Saudi dan Iran. Bagi melemahkan kekayaan Saudi dengan hasil minyak (dengan kerjasama Ameria), maka sengaja dicetuskan oleh Israil dan Barat, konflik antara Saudi dan Yaman. Yaman dianggap menceroboh sempadan Saudi dan ia dicop sebagai  disokong Iran. Saudi membelanjakan peruntukan besar dari segi persenjataan yang tentu dibeli dari Amerika bagi mengalahkan kerajaan Yaman dan menegakkan pemerintah yang pro terhadapnya. Walau bagaimana Saudi dan kerajaan Yaman yang pro terhadapnya tidak dapat memadamkan pemberontakan-pemberontakan Yaman  yang sering mencerobuh dan menyerang kawasan Saudi.
Seranagan pemberontak Hauthi terhadap telaga minyak Saudi dengan  dron-dron menyebabkan terbakar loji minyak dan menyebabkan Saudi mengurangkan 50% dari keluaran minyak hariannya (5.7 juta tomhg sehari). Dengan konflik antara  pemberontak Yaman dan Saudi dan dengan serangan dan gangguan pengeluaran minyak melemahkan ekonomi Saudi. Saudi tidak mempunyai potensi menjadi kuasa tentera yang boleh menggugat Barat,  bahkan Saudi banyak bergantung pada Ameriaka, tetapi ia perlu dilemahkan dari segi ekonomi.
Dalam keadaan sekarang tinggal dua kuasa negera Islam. Kedua-duanya bukan Arab yang menjadi sumber Islam, tetapi sudah pastilah Amerika dan Israil  tidak akan berdiam diri dari menjatuhkan Iran sebagaimana yang sedang dilakukan. Kuasa nuklear Iran dijadikan hujah bagi menyekat jualan minyak Iran melalui kuasa veto Amerika di Bangsa Bersatu.
Untuk jangka panjang selepas menjatuhkan kuasa ekonomi  dan tentera-tentera Arab, maka usaha akan dilakukan Amerika dan Barat mewujudkan konflok dan melemah Turki sebagai salah satu negara Islam yang kuat di samping Iran.
Israil dan  Barat terutama Amerika tidak akan berhenti dari memusuhi Islam.
Sekian.