July 31, 2015

Pentingnya Pengajian Tafsir - Berbahasa `Arab


BBB, 14 Syawal 1436 = 30 Julai 2015 (Khamis):
Al-Qur`an sebagai sumber utama di dalam Islam, maka amatlah wajar dipelajari dan memahami kandungannya. Sungguhpun pengajian tentang Islam dapat dipelajari secara langsung dari bidang-bidang ilmu khusus seperti aqidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya, tetapi ianya merupakan huraian lanjut dari sumbernya yang asal, lantaran itu mempelajari secara langsung dari sumbernya yang asal dapat difahami bagaimana kedudukan sumber dan pengolahan-pengolahan berlaku terhadapnya, tak kurang juga dapat dilihat kepelbagaian huraian dan pendapat yang meluaskan pandangan di atas sumber yang menjadi dalil dan istinbat bagi hukum-hukum.


Walau bagaimana sebagaimana telah dibicarakan, bahawa pengajian tafsir adalah pengajian peringkat tinggi yang memerlukan kefahaman terhadap bahasa Al-Qur`an (Arab) dan juga ilmu-ilmu bantu yang dapat melengkapkan kefahaman. Antara ilmu yang perlu dipelajari oleh pengaji-pengaji tafsir selain daripada bahasa Arab ialah ilmu hadith, balaghah (ma`ani, bayan dan badi`), mantiq, usuluddin, fiqh, tasawuf dan sirah. Jika tafsir dilakukan di dalam bahasa lain dari bahasa Arab, maka pentafsir hendaklah menguasai bahasa yang ditulis itu dengan baik.
Istilah tafsir dalam kata yang lain ialah sharh atau huraian. Namun istilah sharh ini digunakan secara umum bagi huraian terhadap berbagai ilmu, misalnya sharh terhadap matan bagi ilmu-ilmu contoh Sharh terhadap Matan Jauharah (tauhid), terhadap Matan Alfiyah oleh Ibn Aqil (nahu) dan sebagainya. Adapun sharh terhadap ayat Al-Qur`an melahirkan istilah khusus yang dikenali sebagai Ilmu Tafsir. Konsep tafsir ini adalah kaedah keilmuan khusus sebagai huraian terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur`an. Ia adalah ilmu yang asli `Tafsir`  terhadap ayat-ayat Al-Qur`an. Tokoh utama dan terawal yang dikaitkan dengan keilmuan tafsir ialah Ibn Abbas (Abdullah bin Abbas) r.a. yang pendapatnya banyak dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir. Selain dari Ibn Abbas juga ialah Abdullah bin Mas`ud, Ubay bin Ka`b, Zayd bin Thabit, Abu Musa al-Ash`ari, Abdullah bin Al-Zubayr, Saydatina Aishah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan `Ali. Terdapat juga pentafsir-pentafsir dari kalangan Tabi`an dan Atba` al-Tabi`in.
Antara kitab-kitab tafsir awal dihasilkan ialah seperti Tafsir Al-Tabari yang judul lengkapnya ialah Jami` al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an karya Imam Muhammad Ibn Jarir al-Tabari (m. 310H.). Ciri tafsir al-Tabari adalah menurut gaya hadith yang mempunyai rawi, sanad dan matan. Gaya ini sebenarnya adalah gaya dominan pada peringkat awal yang berlaku di dalam penulisan-penulisan yang lain termasuk penulisan Sirah oleh Muhammad bin Ishak bin Yasar dan keilmuan-keilmuan yang lain.
Selepas dari karangan tafsir oleh Al-Tabari lahirnya tafsir-tasir (25 buah) seperti Ahkam al-Qur`an oleh  Imam Ahmad bin `Ali l-Jassas (m. 370H.), Bahr al-`Ulum oleh Abu al-Layth al-Samarqandi (m.373H.),  Tanzih al-Qur`an `an al-Mata`in oleh Qadhi `Abd al-Jabbar (m.415H.), Al-Kasf wa al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an oleh Imam Abu Ishaq al-Tha`labi (m. 427H.). Ahkam al-Qur`an oleh Imam `Ali bin Muhammad al-Tabari al-Kiyaharrasi (m. 504H.), Ma`alim al-Tanzil oleh Muhammad al-Husain al-Baghawi (m.510H.), Al-Kashshaf `an Haqa`iq `ala Ta`wil wa `Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta`wil oleh Jar Allah al-Zamakhshari (m. 538H.). Ahkam al-Qur`an oleh Imam Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad al-Mu`afiri al-Andalusi terkenal dengan gelaran Ibn `Arabi (m.543H.), Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Qur`an al-`Aziz oleh Imam  ibn `Atiyyah al-Andalusi (m. 546H.), Mafatih al-Ghayb oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi (m. 606H.), Al-Jami` li al-Ahkam al-Qur`an oleh oleh Imam Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi (m. 671H.), Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta`wil oleh Imam Abdullah ibn `Umar al-Baidawi (m. 685H.), Madarik al-Tanzil wa Haqa`iq al-Ta`wil oleh Imam `Abdullah ibn Ahmad al-Nasafi (m. 701H.), Lubab al-Ta`wil fi Ma`ani al-Tanzil oleh Imam `Ali Muhammad al-Khazin (m. 741H.), Al-Bahr al-Muhit oleh Imam Muhammad ibn Yusuf ibn  Ali ibn Yusuf ibn Hayyan (m. 745H.), Tafsir Al-Qur`an al-`Azim oleh Imam Abu al-Fida`Ismail ibn Kathir (m.774H.), Nazm al-Durar fi Tanasuh al-Ayat wa al-Suuwar oleh Ibrahim Ibn  `Umar al-Biqa` (809-885H./1406-1480M.). Ghara`ib Al-Qur`an wa Ghara`ib al-Furqan oleh Nizam al-Din ibn al-Hasan al-Naisaburi (m. ?), Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma`thur oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti (m.911H.), Tafsir Al-Jalalayn oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli (m.864H.) dan Imam Jalaluddin al-Suyuti (m.911H.), Al-Siraj al-Munir oleh Imam al-Khatib al-Sharbini (m. 977H.), Irshad al`Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim oleh Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Mustafa Abu Su`ud (m.982H.), Fath al-Qadir oleh Imam Muhammad ibn `Ali ibn `Abdullah al-Shukani (m.1250H.) dan Ruh al-Ma`ani fi Tafsir al-Qur`an al-`Azim wa al-Sab` al-Mathani oleh Imam Shihab al-Din al-Alusi (1217-1270H./1802-1854M.).
Manakala tafsir mutakhir bermaksud dari abad ke 19 hingga kini (Berbahasa `Arab) sebanyak (12 buah) iaitu:
-          Mahasin al-Ta`wil oleh Jalaluddin al-Qasim (1283-1332H./1866-1914M.).
-          Tafsir al-Qur`an al-Hakim oleh Shaykh al-Sayyid Muhammad Rashid al-Ridha (1282-1353H./1865-1935M.).
-          Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an oleh Shaykh Tantawi ibn Jauhari (m. 1358H.)
-          Tafsir al-Maraghi oleh Shaykh Ahmad Mustafa al-Maraghi (m.1371H./1`952M.)
-          Adwa` al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an bi al-Qur`an oleh Shaykh Muhammad al-Amin ibn Muhammad ibn al-Mukhtar al-Shamqiti (1320-1393H.)
-          Fi Zilal al-Qur`an oleh Al-Shahid Sayyid Qutb (1324-1387H./1906-1966M.)
-          Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir oleh Shaykh Muhammad ibn al-Tahir ibn `Ashur (1296-1393H./1879-1973M.)
-          Safwat al-Tafasir oleh Shaykh Muhammad `Ali al-Sabuni ( ?)
-          Rawa`i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam oleh Shaykh Muhammad `Ali al-Sabuni ( ? ).
-          Al-Tafsir al-Wadih oleh Shaykh Muhammad al-Hijazi ( ?).
-          Al-Tafsir al-Wasit oleh Shaykh Prof. Dr. Muhammad Tantawi ( ?).
-          Tafsir al-Sha`rawi oleh Shaykh Muhammad al- Mutawalli al-Sha`rawi ( ?)
(Perbendaharaan Al-Qur`an, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) & Kolej Universiti Islam Antarabangsa (KUIS),  Selangor, 1429H./2008M.: 73-76).
Tambahan:
-          Al-Tafsir al-Wajiz `ala Hamish al-Qur`an al-`Azim oleh Al-Ustaz al-Doktor Wahbah al-Zuhaili,
Dar al-Fikr, Dimashq, Suriyah, 1431H.
Demikianlah sepanjang zaman Al-Qur`an terus diberi perhatian dan ditafsirkan dari zaman permulaan hingga zaman penulisan seterusnya hingga kepada peringkat mutakhir. Ini merupakan tafsir-tafsir yang di dalam bahasa Arab, tafsir juga dilakukan di dalam bahasa umat-umat Islam di serata dunia- termasuklah di dalam bahasa Melayu.

Sekian.

July 30, 2015

Al-Qur`an Al-Karim: Boleh Didekati Dari Berbagai Dimensi Bagi Mempelajarinya


BBB, 13 Syawal 1436 = 29 Julai 2015 (Rabu):
Berdepan dengan Al-Qur`an adalah berdepan dengan lautan keilmuan dan maklumat yang mencabar pemilihan dari mana hendak memula dan meneruskan. Ini bererti terlalu banyak pendekatan yang boleh diambil, tetapi apakah pendekatan yang paling sesuai ? Kata Muhammad Qutb di dalam bukunya berjudul `Dirasat Qur`aniyyah`, bahawa dia mulai membaca Al-Qur`an sejak umur sembilan tahun tanpa mengetahui kandungan. Ia adalah didorong oleh minat semata-mata dan mesra dengan membacanya. Namun dari permulaan itu dia terus mendalami Al-Qur`an dan menjiwainya sehingga segala hasil penulisannya, termasuk di dalam bidang seni yang menjadi minatnya adalah diwarnai Al-Qur`an. (Muhammad Qutb, Dirasat Qur`aniyyah, Beirut-Al-Qahirah, Dar al-Shuruq, 1400H/1980: 5).
Pengalaman Muhammad Qutb (saudara kepada Syed Qut al-Shahid), bukanlah pengalaman beliau berseorangan, tetapi juga adalah pengalaman bagi pelajar-pelajar Islam yang bermula dari kecil yang setengahnya sejak dari 7 tahun sudah mempelajari Al-Qur`an secara tradisi dari guru-guru Al-Qur`an sama ada dari ibu bapa atau guru-guru khusus. Apa yang hendak ditekankan bahawa pengajian Al-Qur`an adalah pengajian yang amat penting yang paling utama diberi perhatian di dalam pengajian di masjid.


Banyak pendekatan di dalam pengajian Al-Qur`an, misalnya mempelajarinya secara bacaan bertajwid di bawah bimbingan guru Al-Qur`an, mempelajarinya secara tarannum,  membaca sambil memahaminya melalui terjemahan, juga huraian dan mempelajarinya secara tafsiran melalui guru-guru tafsir. Apakah pendekatan yang wajar diambil oleh Masjid Al-Umm berhubung dengan pengajian Al-Qur`an ?
Sebagaimana telah diperkatakan bahawa seboleh-bolehnya pengajian yang dianjur oleh Masjid al-Umm adalah bersifat menyeluruh, ertinya dapat diikuti oleh semua peringkat. Pengajian Al-Qur`an dapat diaplikasikan kepada semua pihak menurut tahap umur dan kesesuaian pengajaran yang hendak disampaikan. Ada beberapa tahap pengajian Al-Qur`an yang dapat dijalankan, iaitu
1)      Pada peringkat anak-anak
2)      Peringkat tahfiz
3)      Peringkat tinggi.
Pada peringkat anak-anak yang bermula dari umur tujuh tahun hingga ke tahap remaja adalah pengajian yang membetulkan bacaan, melalui guru-guru Al-Qur`an. Mereka juga melibatkan pelajar-pelajar sekolah yang boleh datang masa di luar waktu sekolah, termasuklah di hujung minggu. Pengajian secara pembetulan bacaan, termasuklah juga pengajian secara bertajwid ini dilakukan juga terhadap peringkat dewasa yang masih tidak dapat membaca Al-Qur`an. Bagi mereka diadakan kelas khusus dan secara berasingan.
Termasuk di bawah kategori belajar membaca Al-Qur`an ini ialah pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian secara tarannum yang sama boleh diikuti oleh pelajar tahfiz. Pengajian secara tarannum dilihat sebagai pakej lengkap bagi pelajar mengaji Al-Qur`an biasa dan secara tahfiz. Kemampuan mengaji secara tarannum dapat melengkapkan kebolehan mengaji seorang tahfiz yang mereka mempunyai kelebihan apabila menjadi imam, begitu juga bagi pelajar-pelajar biasa. Dengan kemampuan membaca Al-Qur`an secara bertarannum memungkinkan pemebaca-pembaca Al-Qur`an ini mewakili masjid atau daerah ke pertandingan-pertandingan tilawah Al-Qur`an pada peringkat daerah, negeri, kebangsaan, bahkan hingga ke peringkat antara bangsa – teramsuk pertandingan bagi kategori tahfiz.
Untuk peringkat dua ialah bagi kelas tahfiz. Adalah menjadi tujuan bahawa pelajar-pelajar tahfiz yang mengikuti kelas Tahfiz di Masjid Al-Umm dapat memahami kandungan Al-Qur`an. Bererti mereka tidak setakat menghafal semata-mata. Sebab itu mereka dikehendaki mengikuti pengajian bahasa Al-Qur`an (Arab) dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi. Adalah diharapkan bersama hafalan mereka dapat memberi maksud atau tafsiran terhadap ayat-ayat yang mereka baca dan hafal.
Pengajian pada peringkat tinggi berhubung dengan Al-Qur`an, ialah pengajian tafsir. Adalah diharapkan bahawa guru yang mengajar kitab tafsir tidak hanya mengajar kitab tafsir di dalam bahasa Melayu, tetapi juga mampu mengajar kitab-kitab tafsir di dalam bahasa Arab. Ini bererti pelajar-pelajar juga adalah dikehendaki mempelajari bahasa Arab. Kemampuan berbahasa dan memahami bahasa Arab ini, tidak mesti melalui pengajian di Masjid al-Umm, tetapi mereka yang belajar ini sama ada pengaji-pengaji tempatan atau luaran sudah belajar bahasa Arab dan berkemampuan menggunakan bahasa tersebut di dalam memahami tafsiran yang disampaikan oleh guru-guru tafsir. Namun jika pelajar-pelajar yang mau mengikuti kelas tafsir tidak mempunyai kebolehan bahasa Arab, maka mereka juga dikehendaki mengikuti pengajian bahasa tersebut bersama-sama pelajar tahfiz dan pelajar-pelajar yang lain yang mengikuti pengajian bahasa Arab.
Dengan pengajian Al-Qur`an dan memahami kandungan seperti melalui pengajian tafsir yang pelajarnya mahir berbahasa Arab, maka pelajar-pelajar berkenaan mampu misalnya mengolah kandungan dan bidang-bidang di dalam Al-Qur`an seperti:
1)      Mengeluarkan ayat-ayat hukum (ahkam) yang menjadi prinsip hukum Islam
2)      Ayat-ayat yang berhubung dengan berbagai jenis ibadat
3)      Bahan-bahan sejarah yang ada di dalam Al-Qur`an dan mengkonstruksikan sejarah berkenaan.
4)      Mengenalpasti dan mengeluarkan berbagai jenis ilmu yang ada di dalam Al-Qur`an
5)      Menghayati dan dapat menghuraikan mengenai estetika Al-Qur`an
6)      Mengenali dan memahami serta mengaplikasikan prinsip bahasa Al-Qur`an yang menjadi induk bagi bahasa Arab.
7)      Megenalpasti dan membuktikan tentang i`jaz Al-Qur`an
8)      Dapat menerangkan sebab-sebab nuzul bagi sesebuah ayat Al-Qur`an
9)      Menjelaskan ayat-ayat yang membuktikan Islam amat prehatin contohnya tentang alam sekitar, kebersihan dan sebagainya.
10)   Berbagai-bagai bidang yang dapat dikenalpasti
Pokoknya kita tidak mau mempelajari sumber utama Islam iaitu Al-Qur`an menjadi bahan yang dibaca tanpa memahami makna dan dilagu berdasarkan keindahan suara sahaja. Yang kita mau bahawa  Al-Qur`an dipelajari, dihayati, bahkan diaplikasikan di dalam kehidupan sama ada secara sendiri, jamaah dan masyarakat. Hendaknya peningkatan kualiti individu dan jamaah adalah hasil dari pengajian terhadap Al-Qur`an. Sesungguhnya banyak lagi rahsia-rahsia Al-Qur`an belum lagi diteroka. Adalah menjadi tanggungjawab kita mendalami dan menjadikannya prinsip dan panduan,

Sekian. 

July 29, 2015

Fiqh Bidang Yang Luas Diperkatakan: Kurikulum


BBB,  12 Syawal 1436 = 28 Julai 2015 (Selasa):
Jika aqidah ialah persoalan yang bersifat doktrin yang berkait dengan kepercayaan dan bersifat dalaman -  lebih bersifat minda, maka fiqh adalah bersifat aturan-aturan (law) yang dipraktik secara amali dan kelihatan secara lahiri. Berbanding dengan bidang aqidah, maka bidang fiqh lebih banyak dan luas diperkatakan. Sebagaimana aqidah adalah bersumberkan Al-Qur`an dan juga Hadith, maka demikian dengan fiqh, tetapi sumber bagi bidang ini lebih banyak dan luas diperkatakan sejak dahulu hingga kini. Lantaran itu, jika dalam bidang aqidah mempunyai dua mazhab utama sunni, iaitu Ashari dan Maturidi, maka di dalam bidang fiqh melahirkan empat mazhab terkenal, iaitu Maliki, Shafie, Hanafi dan Hanbali.


Secara tradisional runglingkup kurikulum bagi bidang fiqh sebagaimana ilmu aqidah menurut susunan rukun iman yang enam, maka ruanglingkup bagi bidang fiqh ialah menurut susunan rukun Islam yang lima iaitu syahadat, solat, zakat, puasa dan menunaikan haji ke Baitillah al-Haram bagi mereka yang berkemampuan. Secara yang lebih spesifik penyusunan dari segi pembicaraan dibahagikan kepada ibadat, muamalat, munakahat, jinayah dan jihad.
Bidang ibadat adalah bidang yang paling luas diperkatakan dan banyak kitab yang dihasilkan sejak dulu hingga kini. Bidang ibadat adalah bidang praktik yang menjadi panduan dan amalan harian bagi umat. Penyusunan perkara-perkara yang dibincangkan menurut persis penyusunan bagi rukun Islam itu sendiri. Pendekatan ini dibuat sejak peringkat awal pengarangan ilmu fiqh seperti yang dilakukan Imam Malik di dalam kitabnya yang berjudul `Al-Muwatta`` dan diteruskan secara sedemikian oleh ulama fiqh yang lain seterusnya.
Bagi membicarakan persoalan ibadat, maka topik yang paling utama ialah mengenai `Solat`, tetapi sebelum mendirikan solat ada keperluan-keperluan yang lain disempurnakan, iaitu `Taharah`, lantaran itu membuka kitab fiqh, maka bab awal dan permulaan ialah mengenai `Taharah`. Iaitu hukum bersuci dari najis dan mutanajjis, bersuci dari hadath kecil dan hadath besar, alat bagi bersuci dari air atau dari debu (istinja`), berbagai jenis air, konsep air musta`mal, kaedah mengambil wudhu`, wajib, sunat, makruh dan membatalkannya. Amalan sunat bersugi. Perkara yang mewajibkan bersuci (mandi) seperti haidh, nifas dan istihadah.
Tentang solat ada berbagai-bagai jenis solat dari yang wajib kepada berbagai jenis solat sunat. Tetapi kaedah mendirikan solat adalah sama, ianya hendaklah menepati dengan rukun dan sunatnya, perkara yang membatalkan solat, solat jamaah dan jumaat. Antara solat sunat ialah solat `idul Fitri dan`idul Adhha di samping berbagai-bagai jenis solat sunat yang lain. Solat adalah kewajipan ibadat yang utama yang ditegaskan oleh banyak ayat Al-Qur`an dan Al-Hadith. Ia adalah lambang syiar umat yang utama.
Kewajipan yang selalu bergandingan di dalam Al-Qur`an ialah menunaikan zakat. Iaitu bidang yang melibatkan ekonomi yang dari satu segi Islam menggalakkan umatnya berusaha mencari sumber kehidupan yang kelak dengan sumber pendapatan ini bukan saja dapat memenuhi tuntutan diri dan keluarga dari segi sumber kehidupan, tetapi dengan rezeki yang didapati apabila cukup syarat seperti cukup haul dan nisab, maka pengusaha dapat memberi sumbang bakti kepada pemerintah dan masyarakat dengan mengeluarkan zakat bagi harta seperti ternakan, tanaman, emas perak, hasil perniagaan, lombong dan rikaz.
Selepas daripada zakat, maka susunan kefarduan dari rukun Islam ialah puasa Ramadhan. Bagi melaksanakan puasa ada aturan kaedah yang perlu dipatuhi, ada sunat-sunat di dalam berpuasa dan amalan-amalan yang menyerikan puasa, seperti sunat tarawih, membaca Al-Qur`an dan berbagai-bagai amalan sunat yang dituntut yang ganjaran pahala bagi amalan di dalam bulan Ramadhan adalah berganda, manakala tuntutan dari rukun Islam kelima ialah menunaikan haji ke Baitillah al-Haram sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Haji adalah perhimpunan umat di Makkah dan Arafah secara tahunan bagi melakukan umrah dan haji yang perlu memenuhi rukun, wajib dan sunatnya. Banyak hikmat dari amalan haji, antaranya menghayati kebesaran Allah melalui perintahnya, dapat menghayati latar sejarah perkembangan Islam sejak dari zaman Nabi Ibrahim a.s. membawalah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan dapat menyaksikan kesan-kesan sejarah dari segi perjuangan Rasullah s.a.w. di dalam menegakkan Islam, selain daripada itu dapat memahami dan berkenalan dengan berbagai masyarakat umat Islam yang datang dari berbagai negara dan penjuru alam. Selain daripada itu bidang fiqh membicarakan tentang aqiqah, hukum berjual beli, waqaf, fara`id dari segi wirathah, perkahwinan dan segala perkara yang berhubungan dengan rumahtangga dan keluarga, persoalan jinayah, riddah, bughat, jihad, wala1 dan nazar
Fiqh sebagai kurikulum pengajaran hingga kini masih popular dengan turath kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama tradisional, seperti kitab yang dihasilkan oleh Shaykh Daud al-Fatani dengan kitabnya yang berjudul Munyati al-musalli. Kitab dihasilkan oleh Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani dengan kitabnya berjudul Matla` al-Badrayn, Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari dengan kitabnya yang berjudul Sabil al-Muhtadin, Abdul Samad bin Muhammad Salih (Tuan Tabal) berjudul Bidayah al-Ta`lim dan banyak lagi kitab fiqh yang dihasilkan.
Bidang fiqh kini makin luas diperkatakan mengenai perkembangan bidang semasa seperti persoalan yang berhubung dengan ekonomi Islam seperti Bank Islam dan takaful yang kedua-duanya mendapat sambutan bukan saja di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan yang bukan Islam, mengenai industri halal dan haram yang kebaikannya bukan saja kepada orang Islam tetapi juga kepada yang bukan Islam, begitu juga dengan pendekatan dan perluasan konsep waqaf di dalam Islam.
Perkembangan fiqh semasa tidak saja berhubung dengan bidang ekonomi, tetapi juga mengenai siasah-politik dan pentadbiran secara Islam. Terdapat tokoh yang mampu membicarakan bidang ini seperti oleh Profesor  Dr. Yusof al-Qaradhawi seperti karya beliau yang berjudul Fiqh al-Daulah dan banyak lagi karangan beliau yang berhubung dengan fiqh semasa. Di samping itu terdapat usaha mengislamisasi undang-undang seperti yang dilakukan oleh al-Marhum Profesor Ahmad Ibrahim yang usahanya diteruskan oleh pendukung-pendukungnya.
Bidang fiqh adalah bidang yang luas, ianya didekati di dalam pengajaran berpandukan kitab-kitab turath yang dihasilkan oleh ulama-ulama tradisional, tetapi yang lebih mencabar  bagaimana menghasilkan pendekatan semasa berhubung dengn isu-isu fiqh terkini baik dalam bidang ekonomi, politik, perundangan  dan kebajikan yang dapat memperlihatkan bahawa persoalan fiqh adalah bidang yang releven dari dulu hingga kini dan akan datang. Lantaran pengajaran terutama tentang isu-isu semasa dan terkini memerlukan penyelidikan yang dengan penemuan dan pendekatan yang didapati memberi manfaat kepada umat di dalam kehidupan dan interaksi dengan masyarakat.

Sekian. 

July 28, 2015

Kurikulum - Ruanglingkup Bagi Satu Bidang Keilmuan: Aqidah


BBB, 11 Syawal 1436 = 27 Julai 2015 (Isnin):


Tidak mudah untuk membatas atau mensempadankan sesuatu bidang keilmuan lantaran sesuatu bidang keilmuan adalah bersifat dinamik dan sentiasa berkembang. Perkembangan adalah hasil dari kajian, penyelidikan, penemuan dan pengolahan yang terus berlaku yang menjadikan sesuatu bidang keilmuan terus dinamik dan berkembang. Apa yang lebih tepat bahawa kurikulum bagi sesuatu bidang ilmu, ialah satu ruanglingkup dan batas sempadan bagi sesuatu bidang ilmu yang dikenalpasti dan diambil bagi dijadikan skop khusus bagi diaplikasikan sebagai bidang dan kandungan yang diguna dan disampaikan di dalam pengajaran. Ini bererti skop yang diambil adalah bidang yang sudah jelas dan mantap bagi disampaikan di dalam pengajaran kepada khalayak jamaah.
Sebenarnya ruanglingkup dan batas sempadan bagi sesuatu bidang ilmu itu dikenalpasti dan diberi batas sempadan dengan pemberian nama bagi sesuatu bidang ilmu yang bererti membatassempadankannya dengan bidang-bidang yang lain. Misalnya bila menjenamakan sesuatu ilmu contoh, `Ilmu Al-Fiqh al-Akbar/Aqidah/Tauhid/Usuluddin/Al-Kalam adalah berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalam keilmuan berkenaan yang membedakannya dari keilmuan yang lain. Al-Fiqh al-Akbar adalah nama awal bagi bidang aqidah (Al-Fiqh al-Akbar = Kefahaman `keilmuan` yang Besar) lantaran keilmuan ini membicarakan ibu bagi segala keilmuan, lantaran ia merupakan keilmuan pegangan yang menentukan kebenaran atau sebaliknya dari segi pegangan keimanan seseorang Islam. Tidak betul dari segi pegangan merosakkan keimanan seseorang. Lantaran itu dikenali dengan `Al-Fiqh al-Akbar`. Keilmuan berkenaan juga dikenali dengan `Ilmu `Aqidah` lantaran ianya merupakan `Simpulan Yang Kukuh` dari segi pegangan dan keyakinan sebagai `aqidah, juga dikenali juga dengan `Ilmu Tauhid` lantaran aspek dominan di dalam keilmuan berkenaan ialah membicarakan tentang Keesaan Allah di samping aspek-aspek yang lain. Juga dikenali sebagai Usuluddin yang bermaksud sebagai `Umbi Agama` lantaran keilmuan ini adalah merupakan `Asal` atau `Umbi` bagi pegangan agama. Antara ciri keilmuan ini pada peringkat yang lebih tinggi dikenali sebagai `Ilmu al-Kalam` Ilmu yang melandaskan percakapan dan perbahasan secara logik dan teratur, misalnya dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmu logik yang menghasilkan natijah `Kebenaran`, lantaran itu keilmuan pada peringkat tinggi ialah membahaskan tentang prinsip-prinsip keilmuan berkenaan secara kalam dan lojik.
Pendek kata batas dan ruanglingkup bagi bidang keilmuan berkenaan dari permulaan dapat dikenali dari nama yang diberi yang darinya dapat dikenali ciri-ciri bagi keilmuan berkenaan. Antara ciri-cirinya:

1)  Membicarakan soal ketuhanan dan tentang rukun-rukun iman yang lain
2) Menggunakan dalil-dalil akli dan naqli
3) Bersifat logik dan rasional
4) Menjadi pegangan dan keyakinan bagi umat Islam
5) Membezakannya dari kepercayaan yang bukan Islam.
Dari keseluruhan skop dan ruanglingkup keilmuan kita ambil istilah `Usuluddin` sebagai mewakili semua, apakah kesemuanya mau dijadikan sebagai kurikulum bagi pengajaran yang akan disampaikan di masjid ?
Pengajaran yang mau disampaikan seharusnya bergantung pada kemampuan guru, taraf keilmuan yang ada pada khalayak yang berbeza-beza dari segi persediaan ilmu berkenaan pada diri mereka yang mungkin tidak mempunyai asas atau mempunyai asas yang minima atau sudah ada kesediaan pengajian dari segi bidang keilmuan berkenaan. Persediaan yang ada pada jamaah mempengaruhi dari segi keperluan kepada tahap pengajaran atau lebih khusus kurikulum yang sesuai sebagai panduan bagi pengajaran kalangan berkenaan.
Walau bagaimana semua bidang keilmuan keagamaan yang diperkatakan bukan sesuatu yang baharu, bahkan bagi setiap bidang mempunyai `turath` pegajian yang dihasilkan. Dalam kata lain setiap bidang keilmuan telah ada kitab-kitab turath keilmuan yang dihasilkan oleh ulama-ulama, baik pada peringkat tinggi yang di dalam bahasa Arab atau pada peringkat biasa di dalam bahasa Melayu Jawi yang telah dihasilkan oleh ulama-ulama Melayu yang berasaskan pada pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah.
Namun semua kandungan ilmu usuluddin tidak lari dari membicarakan rukun iman yang enam, iaitu percaya kepada Allah dan Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat, qada` dan qadar dan balasan baik dan jahat (syurga dan neraka).
Di dalam pembicaraan usuluddin dibicarakan tentang rukun akal, apa itu Islam dan iman, sifat-sifat yang wajib bagi Allah  dan Rasul (termasuk harus dan mustahil), tentang Al-Qur`an dan kitab-kitab yang lain (Taurat, Zabur, Injil), kepercayaan kepada malaikat, hari kiamat, percaya kepada qada` dan qadar, hisab dan balasan syurga dan neraka.
Kitab-kitab turath di dalam bahasa Melayu yang masih popular digunakan bagi pengajaran ialah dari karangan ulama seperti oleh Daud bin Abdullah al-Fatani seperti Al-Durr al-Thamin, Jawahir al-Saaniyyah, Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani berjudul Faridat al-Fara`id, Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin berjudol Bidayah al-Hidayah dan Muhammad Ali bin al-Ghafur (Tuan Kutan) berjudul Zahrat al-Murid.
Pada peringkat yang lebih tinggi ialah penggunaan kitab-kitab di dalam bahasa Arab seperti karangan oleh Ibrahim al-Baijuri dengan kitabnya yang berjudul Tuhfat al-Murid dan Ibrahim al-Laqani dengan kitabnya yang berjudol Sharh `ala Matn al-Jauharat al-Tauhid (ada terjemahan dalam jawi). Sungguhpun terdapat karangan-karangan  di dalam bidang usuluddin lebih moden, tetapi tidak popular dari segi penggunaannya pada pengajian tradisi. Karangan yang lebih moden yang menjadi teks pengajian di dalam bidang usuluddin ialah Risalah al-Tauhid yang dihasilkan oleh Muhammad Abduh.
Adalah menjadi cabaran bagi tokoh dan ulama kini menghasilkan kitab usuluddin yang mempunyai pendekatan yang mantap yang boleh dijadikan teks pengajian bagi semua peringkat, khususnya pada pengajian di masjid dan surau.

Sekian. 

July 27, 2015

Takmilah Dengan Ilmu: Teras Dan Pengukuhan


BBB, 10 Syawal 1436 – 26 Julai 2015 (Ahad):


Ilmu adalah faktor utama di dalam proses meningkatkan kualiti sesuatu kepada Takmilah. Piawayan Takmilah Ilmu pada hakikatnya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta`ala yang antara sifat sempurnaNya ialah `Berilmu`. Perjalanan kualiti ke arah Takmilah keilmuan ialah perjalanan yang panjang yang tidak mampu mencapainya oleh makhluk. Namun dalam perjalanan ini makhluk, khususnya insan mencapai ilmu dan mencapai kejayaan keilmuan dalam ketidaksempurnaan. Galakan terhadap mencari ilmu merupakan galakan berterusan yang menolak insan ke arah mempertingkatkan diri dengan keilmuan. Banyak ayat Al-Qur`an yang menegaskan tentang kepentingan ilmu, antaranya bermaksud:
``Katakanlah, Adakah sama antara yang berilmu dan yang tidak berilmu.`` (Al-Zumar: 9)
``Allah mengangkat mereka yang beriman dari kalangan kamu dan yang dikurniai ilmu kepada lapisan-lapisan darajat`` (Al-Mujadalah: 11) dan ayat yang bermaksud:
``Adapun yang takutkan Allah  dari kalangan hambaNya ialah ulama`.`` (Fatir: 28)
Di dalam konteks keilmuan di Masjid Al-Umm ia melibatkan keilmuan yang ditawarkan kepada jamaah, guru yang menyampaikan pengajaran, jamaah yang menerima pengajaran, masyarakat yang sama menerima kesan secara keseluruhan dan penjanaan terhadap keilmuan yang ditawarkan. Kelima-lima faktor ini merupakan fokus dan cabaran bagi masjid melaksana dan menjayakannya.
Di dalam konteks keilmuan yang ditawarkan kepada jamaah yang menghadiri majlis ilmunya sebagaimana yang telah dibincangkan ialah `Keilmuan Teras Keislaman` yang releven ditawarkan bagi pengajian di masjid dalam mana masjid menawarkan pengajian yang berhubung dengan pengajian Al-Qur`an dari tahap paling rendah mulai dari pengenalan huruf Al-Qur`an membawa kepada penghuraian terhadap kandungan Al-Qur`an yang dikenali dengan ilmu tafsir. Bagi memahami bahasa Al-Qur`an maka ditawarkan pengajian bahasa Al-Qur`an (bahasa `Arab). Teras bagi keilmuan Islam iaitu bidang aqidah diutamakan di dalam pengajaran. Lantaran tanpa kekukuhan dari segi aqidah, maka tiada paksi kukuh dari segi pegangan dan keyakinan. Demikian juga dari segi ilmu fiqh atau syari`ah, tanpa mendalami pengajian di dalam bidang berkenaan, maka tidak dapat dilakukan amalan ibadat dan kekurangan dari segi panduan bermuamalah dengan masyarakat. Hadith sebagai sumber kedua Islam, maka sama diberi penekanan di dalam pengajian. Mempelajari ilmu Hadith dapat difahami bagaimana terbinanya kaedah keilmuan Hadith dan lebih penting dapat memahami kandungan-kandungan Hadith dan hubungannya dengan hukum hakam keislaman. Satu bidang yang berkembang di dalam tradisi keilmuan dan kerohanian Islam ialah bidang tasawuf yang di bawahnya ialah termasuk bidang keakhlakan. Dengan mengenali, memahami, bahkan mengamalkan apa yang dianjurkan di dalam pendekatan bidang kerohanian ini memesrakan hubungan hamba dengan Khalik, menghayati secara rohani terhadap kebesaran Allah dan mematuhi perintahNya, manis dalam ibadat dan mendalam dari rasa kemanusiaan dan mesra dengan alam. Sesungguhnya ia adalah pengajian pada peringkat tinggi yang dapat menghayati dan menikmatinya oleh orang yang dikurniai Allah nikmat kerohanian berkenaan. Manakala bidang sirah ialah keilmuan yang dapat memperjelaskan segala yang berhubung dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam Islam dari segi pensejarahan. Dengan mempelajari keilmuan sirah memperjelaskan lagi kedudukan peristiwa dan significantnya dari sejarah dan mengukuhkan keyakinan lantaran segala peristiwa jelas dari segi sirah dan sejarah.
Melengkapkan keilmuan teras sebagai panduan dalam kehidupan menurut lunas-lunas Islam, maka dlengkapkan pengajian dengan keilmuan yang berhubung dengan aspek halal dan haram dan keusahawanan yang berhubung dengannya, kewangan dan ekonomi Islam dan aspek nilai dan seni yang berada di dalam wilayah dan batas-batas keislaman
Apa yang ditawarkan di atas adalah bidang-bidang yang sesuai dan releven dibincang dan dipelajari di masjid. Namun ini bukan bererti inilah sahaja bidang-bidang keilmuan Islam. Sebenarnya segala ilmu adalah membicarakan tentang kebenaran di dalam bidang-bidang keilmuan berkenaan, jadi segala ilmu adalah kebenaran yang tidak bertentang dengan Islam, bahkan mengukuhkan Islam. Keilmuan berkenaan tidak dibawa ke dalam pengajian yang berhubung dengan masjid, kerana keasingan dari aspek amali yang berkait dengan keugamaan, lagi pula tiada pakar-pakar di dalam bidang-bidang khusus yang mampu membicarakan bidang-bidang yang khusus berkenaan. Namun ini bukan bererti tidak sesuai dibicarakan di masjid pada ketika yang sesuai. Contoh isu gempa bumi boleh dibicarakan di masjid oleh pakar geologi dan sebagainya dengan menghubungkannya dengan konsep kiamat di dalam Islam. Pakar pertanian boleh membicarakan bidang berkenaan dan kaitannya dengan keperluan kepada permakanan secara sihat menurut Islam. Demikian pakar  marine dapat membicarakan kepentingan laut kepada kehidupan dan perlu kepada penjagaan dan berbagai-bagai bidang yang lain. Cuma bidang-bidang ini tidaklah sesuai dijadikan sebagai subjek pengajaran tetap seperti aqidah dan fiqh atau Hadith dan tafsir. Pendekatan yang dilakukan ialah melalui konsep yang pernah dibicarakan iaitu melalui konsep persyarikatan dan memasyarakatkan berbagai bidang keilmuan kepada masyarakat. Sebagaimana telah dibicarakan bahawa di Bangi ramai pakar-pakar di dalam berbagai bidang keilmuan dari berbagai universiti yang tinggal di Bangi. Mereka boleh diminta membicarakan bidang masing-masing melalui slot ceramah atau wacana ilmiah yang khusus yang diisi oleh pakar-pakar di dalam bidang masing-masing. Pakar-pakar termasuklah bidang perubatan, pengusahaan, perniagaan, nuklear, fizik, biologi, politik, pentadbiran, komunikasi dan berbagai-bagai bidang lagi. Jika pun pakar-pakar berhubung dengan keilmuan berkenaan tiada di Bangi, pakar-pakar berkenaan boleh dijemput mereka yang di luar dari Bangi.
Dengan pendekatan di atas para jamaah tidak saja dihidangkan dengan pengajaran keagamaan per-se. Sebaliknya sebagaimana pakar-pakar di dalam berbagai keilmuan yang bukan agama dapat mempelajari bidang-bidang keilmuan di masjid, maka mereka yang tidak mengetahui bidang-bidang keilmuan  yang lain dari agama dapat memahami bidang-bidang di luar dari keagmaan. Dengan konsep persyarikatan dan memasyarakatkan ilmu dapat meningkatkan keilmuan dan maklumat kepada jamaah menjadikan jamaah masyarakat yang berilmu dan bermaklumat. Ia adalah merupakanm Takmilah keilmuan yang meningkatkan kualiti jamaah dan masyarakat setempat. Lebih daripada itu dengan maklumat dan keilmuan berbagai bidang yang dapat dipelajari oleh jamaah dan masyarakat menjadikan jamaah dan masyarakat mereka yang bertaqwa dan takut kepada Allah sebagaimana dimaksudkan di dalam firman Allah:
``Adapun yang takut kepada Allah dari kalangan hambaNya ialah ulama`` (Fatir: 28).

Sekian.

July 21, 2015

Masjid Dan Peranan Kemasyarakatan


BBB, 04 Syawal 1436 = 20 Julai 2015 (Isnin):
Masjid selain dari tugas utamanya sebagai institusi ibadat dan pendidikan juga berperanan di dalam bidang kemasyarakatan. Bidang kemasyarakatan yang dimaksudkan ialah:
1)       Menyelesaikan masalah kehidupan yang dihadapi oleh ahli kariah,
2)      Menganjurkan himpunan berfungsi keagamaan dan
3)      Melaksanakan khidmat sosial bagi masyarakat.


Sememngnya selama ini masjid dan surau antara fungsinya ialah menyelesai dan memudahcara  masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya masalah yang dihadapi individu. Sebenarnya bagi individu melalui beberapa upacara di dalam proses kehidupannya mulai dari kelahiran sehinggalah kepada kematian. Masjid atau surau dan kepimpinan masjid atau surau sering dilibat atau dijemput bagi menyempurnakan sesuatu acara berkenaan. Sebagai melahirkan rasa kesyukuran anak atau anak-anak dilahirkan maka diadakan majlis aqiqah yang kadang-kadang diadakan majlis berkenaan secara beramai-ramai di masjid atau surau. Pengerusi atau imam biasanya diminta menjalankan upacara aqiqah majlis yang diadakan secara ramai-ramai. Tetapi sering majlis sedemikian diadakah di rumah  bagi anak yang diaqiqah, maka pegawai-pegawai masjid dan surau serta ahli kariah berdekatan sama dijemput menghadiri majlis berkenaan. Apabila anak lelaki sampai umur yang melayakkan untuk dikhitan, maka diadakan majlis berkhitan yang biasanya diadakan secara beramai-ramai di suatu tempat tertentu. Biasanya pegawai dan kakitangan masjid atau surau dijemput sama bagi menyempurnakan majlis. Turut sama pada kebiasaan diadakan majlis khatam Qur`an bagi remaja lelaki dan juga perempuan.


Proses yang penting dilalui oleh seorang pemuda dan pemudi ialah mengadakan majlis perkahwinan, sebelumnya pertunangan. Perkahwinan melibatkan juru nikah dari masjid yang menjalankan upacara aqad. Di dalam konteks Masjid Al-Umm, tempat bagi menjalankan upacara aqad memang disediakan, bahkan turut disediakan ruang untuk jamuan yang boleh disewa oleh pihak yang menjalankan upacara perkahwiunan. Seterusnya puncak yang dilalui dan dihadapi oleh seseorang ialah mengalami kematian. Perkhidmatan mengurus jenazah bagi satu-satu kematian disediakan dari peringkat memandikan mayat, kafan. Solat jenazah dan mengkebumikan di tanah perkuburan memang disediakan oleh masjid ia merupakan tugas sosial bagi masjid terhadap anak kariah. Tanah kubur adalah diamanah oleh pihak berkuasa kepada masjid menguruskannya.
Sebagaimana masjid berperanan menyelesaikan masalah yang dihadapi seseorang individu di dalam kehidupannya, masjid juga berperanan menjalankan majlis-majlis sambutan dan upacara-upacara perhimpunan yang ada kaitan dengan keagamaan. Majlis-majlis ini merupakan rotasi peristiwa ulangan bagi setiap tahun yang rentetannya berlaku dari awal hingga akhir tahun. Misalnya dilihat berdasarkan tahun Hijrah, maka bermula dari awal tahun diadakan sambutan awal tahun Hijrat al-Rasul, diikuti majlis Maulid al-Rasul pada bulan Rabiul Awwal (mulai 12 Rabiul Awwal), Sambutan Isra` Mi`raj pada bulan Rajab, Sambutan awal Ramadhan, Nuzul Al-Qur`an, Hari Raya Idul Fitri dan sambutan Idul Adhha (Masjid antaranya berperanan menjalankan kursus haji kepada bakal haji sebelum tiba masa haji). Berbagai cara diadakan oleh masjid dan surau bagi menyambut hari-hari kebesaran Islam di atas. Antara acara yang lumrah diadakan ialah dengan mengadakan ceramah-ceramah di masjid surau bagi contoh sambutan awal Hijrah, begitu juga bagi Maulid al-Rasul yang kadang-kadang diadakan perarakan pada peringkat negeri dan negara. Demikian ceramah bagi Isra` Mi`raj. Manakala bagi sambutan yang berkait dengan Ramadhan ialah juga ceramah dan tazkirah bagi meningkatkan amalan ibadat dan bersadakah. Bagi sambutan Hariraya Idul Fitri biasanya masjid menjalankan acara solat Idul Fitri dan masing-masing menjalankan acara perayaan masing-masing dengan menziarah dan bermaaf-maafan. Manakala bagi sambutan raya Idul Adhha, masjid selain dari mengadakan solat Idul Adhha, maka masjid juga surau menganjurkan ibadat Korban biasanya secara besar-besaran yang disertai ramai peserta. Sebagaimana acara yang dihadapi oleh individu di dalam kehidupan, maka sambutan-sambutan adalah dialami oleh masyarakat secara jamaah dan merupakan acara tahunan.


Berlainan dari dua kategori di atas, ialah persoalan mengenai khidmat sosial yang harus dilibatkan oleh masjid, ia bukan rutin tahunan yang dilalui, tetapi lebih kepada peristiwa, situasi setempat dan komitmen yang diambil oleh masjid. Sebagai contoh khidmat yang popular diguna di dalam masyarakat, iaitu `gotong royong` di dalam masyarakat. Misalnya berlakunya wabak denggi, dengan keprihatinan AJK Masjid, maka masjid mengambil inisiatif menganjurkan gotong royong membersihkan kawasan yang berlaku denggi dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Daerah dan penduduk. Gotong royong dapat dilakukan bagi membersihkan kawasan perkuburan, membaiki rumah uzur bagi warga emas yang daif kehidupan, gotong royong melengkapkan kemudahan padang permainan, padang bola dan berbagai-bagai lagi.
Selain dari bersifat gotong royong masjid juga boleh menganjurkan pungutan derma bagi membantu masyarakat miskin setempat  sempena menjelang idul Fitri, anak yatim, membantu pelajar miskin setempat bagi menyambung pelajaran, membantu msyarakat yang mengalamai bencana seperti kebakaran, ribut, banjir dan sebagainya.
Selain dari gotong royong dan menderma khidmat sosial masjid juga boleh mengadakan majlis-majlis penerangan bagi menerangkan sesuatu isu semasa yang dihadapi oleh masyarakat misalnya masalah kekurangan air, kempen mencegah pembaziran dan obesiti, mencegah penyalahgunaan dadah, gejala sosial melanda muda-mudi masyarakat dan pencegahan, gejala berlumba haram, mencegah peningkatan kemalangan jalan raya dan sebagainya. Kini pada zaman komunikasi moden masjid mempunyai portal maklumat berhubung dengan kegiatan masjid dan kegiatan surau-surau di bawahnya.


Mungkin sebahagian daripada contoh-contoh kegiatan sosial yang dibicarakan dapat dikatakan bukan tugas masjid dan ada agensi-agensi dan jabatan-jabatan berkenaan seharusnya mengambil tanggungjawab, tetapi masjid sebagai pusat pertemuan penduduk adalah tempat paling sesuai dijalankan kegiatan sosial berkenaan. Peranan  masjid prihatin dengan masalah masyarakat atau bekerjasama dengan agensi-agensi dan jabatan-jabatan berkenaan mencerminkan komitman tinggi masjid terhadap masyarakat. Dengan sedemikian masjid bukan saja  dipandang hormat oleh masyarakat, tetapi juga dapat menarik masyarakat turut sama memakmur dan mengimarahkan masjid melalui saluran-saluran keterlibatan mereka dengan masjid.
Sesungguhnya fungsi masjid pada zaman Rasulullah s.a.w. lebih dari tiga bidang fungsi yang kita bicarakan. Masjid pada zaman  Rasulullah ialah pusat ibadat, pendidikan, pentadbiran, pertahanan, ekonomi , polisi dalam dan luar negara. Masjid adalah pusat kegiatan masyarakat umat.

Sekian. 

July 20, 2015

Menjana Ilmu


BBB, 03 Syawal 1436 = 19 Julai 2015 (Ahad):
`Ilmu` adalah istilah yang menarik minda dan  jiwa yang memberi respond secara hormat terhadap apa yang dinamakan `Ilmu`. Ternampak  wajah ilmu menjelmakan diri dengan kumpulan buku-buku dan juga himpunannya di perpustakan. Ternampak juga wajah mahaguru dan profesor sedang menympaikan kuliah dengan para pelajar sedang tekun menerima dan mencatatnya dan terbayang juga pelajar yang bergelut dengan ilmu merujuk berbagai buku bagi menyiapkan kerja dan kertas ilmiah yang bakal dibentangkan di kelas tutorial dan ternampak juga anak-anak tadika sedang membilang jari juga mengeja dalam proses transformasi mengenal angka dan juga huruf. Ilmu adalah hasil transformasi maklumat kepada rumusan konsepsi yang dihasil, diabadikan ke dalam buku yang dapat dipelajari dan diperturunkan dari  generasi ke generasi mempelajari dan memanfaatkannya. Proses penurunan ini lebih banyak merupakan proses perulangan dari proses penambahan.
Di mana-mana dengan cara bagaimana menyampaikan ilmu dan penerimaan adalah proses terpuji, lantaran dengan ilmu yang  berbagai bidang dan berbagai cara disampaikan adalah proses meningkatkan martabat insan dari tahap tidak tahu (jahil) ke matabat tahu yang menjadikannya orang `berilmu`. Dengan berilmu bagi individu dan masyarakat meningkatkan cara hidup dari yang bersifat mundur kepada yang lebih bertamadun dan peradaban.


Di dalam konteks di atas, boleh dikemukakan persoalan, apakah perlu bersusah-payah mendirikan masjid dan berusaha mengisi dan mengimarahkannya dengan pengajian-pengajian ? Jawapannya ia merupakan jihad murni dan inti Takmilah bagi mengangkatkan secara bersama kualiti insan dari segi relatifnya masih kurang dengan keilmuan ke tahap keilmuan yang dapat dicapai yang kesannya menghasilkan masyarakat berilmu, berbahagia patuh pada Tuhan dan hidup di dalam suasana aman tenteram yang tercermin di dalam ungkapan `Baldah tayyibah wa Rabbun ghafur`.
Di dalam konteks Bandar Baru Bangi (BBB) yang masyarakatnya relatifnya berilmu statement yang memganggap mereka  masih kurang dari keilmuan dapat dipersoalkan. Adalah diakui sebahagian besar dari mereka merupakan masyarakat terpelajar dan intelektual, tetapi perlu diingat apa yang dinamakan terpelajar, hanya terhad kepada profession mereka yang  mereka kuasai.Sebagai contoh seorang profesor yang mendalam bidang pertanian, kekurangan dari keilmuan keagamaan. Begitu juga seorang ahli matematik, sastera dan akaun dan sebagainya. Masjid tidak mampu menyediakan keilmuan di dalam bidang-bidang profession khusus, namun dengan ruang kekosongan yang ada cuba sama berusaha mengisikannya, agar kekosongan yang ada dapat diisikan dan dapat diimbangkan. Pihak masjid bersedia menerima sumbangan bidang-bidang profession yang sama dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Idealnya masjid berusaha sama mengangkat martabat masyarakat kepada tahap dan kualiti setinggi yang dapat.
Proses keilmuan yang diharap berlaku di masjid sekurang-kurangnya ada tiga tahap
1)      Transformasi ilmu kepada mereka yang tidak berilmu
2)      Melengkapkan keilmuan bagi mereka yang telah berilmu
3)      Menjanakan ilmu bagi kepentingan semua
Mentransformasi atau menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak tahu memang menjadi tugas utama bagi masjid, iaitu mengajar kepada mereka yang tidak tahu. Misalnya mengajar anak-anak mengaji Al-Qur`an dan mengajarkan mereka dengan keilmuan fardu dan mengamalkannya. Proses ini juga berlaku kepada kalangan dewasa yang selama ini tidak memberi perhatian terhadap keilmuan (agama) maka dengan klesedaran yang ada mereka mau mempelajari ilmu yang tidak diketahui selama ini. Kebanyakan program yang disusun lebih banyak dituju kepada golongan seperti ini. Pendekatan ini adalah pendekatan yang kita istilahkan sebagai mensyarikat dan memasyarakatkan ilmu.


Bagi tahap melengkapkan keilmuan bagi mereka yang telah berilmu ialah sebagimana pernah dibincangkan, kepada mereka dari golongan sedemikian, kita tidaklah berhasrat dalam kata halus untuk mengajar mereka, tetapi berharap bersama mereka dapat mensyarikatkan ilmu. Bermaksud dari kalangan sesama intelektual ini diharap mereka bersama menyumbangkan tenaga bagi mencurahkan ilmu, sama memanfaatkan keilmuan yang tidak diketahui sebagai contoh seseorang yang menguasai satu bidang profession yang bukan dari aliran agama, dapat mengambil manfaat dari keilmuan yang disampikan dalam masa yang sama dengan kepakaran mereka diharap agar sama dapat dimanfaatkan. Contoh dapat dimanfaat bersama maklumat berhubung dengan bidang ekonomi, perusahaan, kesihatan dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat dapat sama ditingkatkan dari segi ilmu dn maklumat.
Bagi kategori ketiga, iaitu menjana ilmu bagi kepentingan semua. Tahap ini paling sedikit dan mungkin sukar berbanding dengan tahap  dan kategori pertama dan kedua. Tahap ini bermaksud, bahawa apa yang berlaku dari segi trnsformasi ilmu selama ini, ialah penurunan ilmu yang sama dari generasi ke genarasi. Ilmu yang dibincang dan diperturunkan adalah petikan dari penemuan, pendapat-pendapat dan hasil-hasil yang telah dirumus oleh ilmuan-ilmuan yang terdahulu. Dengan proses ini pada dasarnya tidak berlaku pertambahan dari segi ilmu. Sepatutnya terutama pada tahap tinggi dari kalangan yang pakar di dalam bidang masing-masing menjanakan keilmuan yang dikuasainya bagi menambahkan ilmu dan dimanfaatkan oleh orang lain. Budaya sedemikian memang digalakkan dan berlaku di universiti-universiti. Tetapi budaya murni ini bukan sahaja berlaku di universiti, tetapi juga sepatutnya  dinstitusi-institusi yang lain.


Di dalam konteks di atas masjid yang menganjurkan berbagai-bagai ilmu keislaman yang disyarikatkan oleh tokoh-tokoh profession yang lain, diharap turut membudayakan penghasilan ilmu dalam bidang masing-masing. Di dalam maksud yang lain masjid menggalakkan para pakar yang mengajar di dalam keilmuan masing-masing menghasilkan keilmuan yang dapat diterbutkan di dalam bentuk buku yang memprojekkan imej masjid sebagai institusi yang turut menjanakan ilmu. Lantaran itu adalah menjadi hasrat masjid juga tiba pada satu peringkat dapat menerbitkan buku-buku ilmiah di dalam bidang-bidang kepakaran guru-guru berkenaan. Sebagaimana universiti mempunyai jabatan penerbitan, maka pada satu peringkat masjid juga mempunyai jabatan penerbitannya yang menjanakan ilmu melalui buku-buku yang diterbitkan dihasilkan oleh tenaga-tenaga pengajar, hasil dari konvemnsyen, seminar dan wacana-wacana ilmiah yang diadakan, bahkan pada satu peringkat juga masjid menerima hasil-hasil keilmuan dari pakar-pakar , walaupun dari tenaga yang bukan berkhidmat di masjid. Sebenarnya dengan penghasilanm ilmu sedemikian lebih memberi imej positif sebagai institusi yang turut sama mendukung keilmuan. Budaya ilmu sedemikian bukan sesuatu yang baharu, tetapi menjadi tradisi bagi masjid-masjid yang berfungsi sebagai institusi pendidikan. Misalnya Al-Ghazali menghasilkan Ihya` Ulum al-Din di Masjid Damshiq. Ada manuskrip manuskrip yang hilang yang diketahui judul antaranya diketemui manuskripnya di perpustakaan masjid-masjid yang menndakan bahawa masjid menjadi institusi yang menjanakan ilmu pengetahuan keislaman.


Sekian.

July 19, 2015

Pengajian Hujung Minggu Lebih Bersifat Formal


BBB, 02 Syawal 1436 = 18 Julai 2015 (Sabtu):
Dimaksudkan dengan pengajian hujung minggu ialah pengajian pada hari Sabtu dan Ahad yang merupakan hari tutup pejabat. Kedua-dua hari ini adalah hari terluang bagi pekerja-pekerja dari aktiviti rasmi pejabat dan juga dianggp sebagai hari minggu bagi bidang-bidang yang lain. Tapi bagi masing-masing mempunyai agenda sendiri bagi memenuhi masa kedua-dua hari tersebut. Bagi mereka yang meminati pengajian, maka kedua-dua hari tersebut dapat digunakan bagi mengikuti pengajian dan mendalamkan ilmu pengetahuan.


Bagi masjid banyak program yang dapat diisi dan ditawarkan kepada masyarakat – (Selain dari pengajian mengirinbgi waktu solat, terutama antara waktu maghrib ke Isya` dan mengiringi waktu subuh bagi hari-hari bekerja). Pada hari-hari minggu ini, masa yang digunakan antara pagi (jam, 8.00-1200 tengahari). Pada sebelah petang ialah waktu untuk urusan peribadi dan keluarga. Pengajian yang dapat diisi bagi hari-hari minggu:
1)       Pengajian berkitab atau berteks dengan pilihan keilmuan-keilmuan tertentu
2)      Pengajian khusus bagi  muslimat
3)      Pengajian bagi peringkat anak-anak dan remaja
4)      Kursus bahasa – khususnya bahasa Arab
5)      Pengajian berpekej
Oleh kerana masa yang ada begitu terhad, maka jadual pengajian perlu diatur supaya tidak berlaku pertindihan, tidak berlaku pembaziran tenaga dan masa. Setiap hari dapat diisi dengan dua mata pelajaran sebanyak 2 jam bagi satu pengajian. Kecuali no. 3 pengajian pada peringkat anak-anak dan remaja, maka yang lain penyusunan jadual haruslah dapat diikuti oleh umum. Pengajian pada peringkat anak-anak lebih kepada bimbingan pengajian Al-Qur`an, menghafal (Al-Qur`an) yang melibatkan pelajar tahfiz, di samping mempunyai slot masa menghafal yang lain dan pengajian-pengajian asas fardu.
Selain daripada pengajian pada peringkat anak-anak dan remaja dapatlah dikatakan pengajian seharusnya bersifat berat. Bagi mengisi pengajian yang ditawarkan, maka pengajian setahun dibahagi peda dua semester (separuh tahun bagi satu semester). Pengajian ini diikuti oleh beberapa kategori pengajian yang kita namakan:
1)      Tafaqquh fi al-Din
2)      Pengajhian berpekej
3)      Pengajian Ala Pondok
Bagi semester pertama (separuh tahun pertama ditawarkan bagi empat slot pengajian bagi seminggu ialah, katakan `aqidah, tafsir, ekonomi Islam dan Bahasa Arab, manakala bagi semester dua (separuh kedua tahun) ialah fiqh, Hadith, tasawuf dan sirah. Diulang mata pelajaran kepada tahap yang lebih tinggi bagi tahun dua dan ketiga.
Untuk pengajian muslimat mungkin dipilih waktu di luar bagi jadual di atas. Misalnya sebelah petang hari Sabtu atau atau mana-mana waktu yang sesuai.
Semua pengaji-pengaji yang memilih mana-mana satu jenis pengajian di atas perlu mendaftar pengajian dan kehadiran diambil bagi setiap pengajian.
Bagi pengaji-pengaji Tafaqquh fi al-Din yang berhasrat memilih mata-mata pelajaran agama sahaja boleh tidak mengambil mata pelajaran Ekonomi Islam dan sirah. Pengaji-pengaji berpekej dan tahfiz dikehendaki mengambil semua pelajaran yang ditawarkan dan pengajian ala pondok mengambil mata pelajaran `aqidah, fiqh, tasawuf dan pengajaian al-Qur`an dan Hadith.


Pihak masjid dikehendaki menyediakan kurikulum bagi setiap mata pelajaran yang ditawarkan. Guru-guru yang mengajar adalah dari kalangan mereka yang berkelulusan dan berkelayakan. Kerjasama dengan pengajian-pengajian tinggi tertentu akan dilakukan, khususnya dari segi penilaian kursus pengajaran yang ditawarkan. Guru-guru dari pengajian tinggi tertentu mungkin dijemput bagi menyampaikan sebahagian dari pengajaran bagi kursus-kursus yang ditawarkan
Bagi pengaji-pengaji yang mengikuti pengajian akan diadakan ujian penilaian. Dengan ujian-ojian dan penilaian yang dibuat akan dikeluarkan sijil atau diploma yang diiktiraf oleh pengajian tinggi yang melayakkan yang lulus untuk menyambung pengajian pada peringkat yang lebih tinggi.
Pengajian pada hujung minggu ini adalah lebih bersifat formal dengan adanya syarat kelayakan, pendaftaran, pengambilan kehadiran dan pengajaran yang tetap dan berkurikulum, guru yang menyampaikan pengajaran secara berkesinambungan seterusnya ada penilaian dan pengeluaran pengiktirafan sama ada sijil atau diploma yang diusahakan pengiktirafan dari institusi-institusi pengajian tertentu. Pengajian ini berbeza dari pengajian yang diadakan secara terbuka seperti pengajian mengiringi waktu-waktu solat fardu. Kemudahan yang disediakan bagi pengaji berdaftar ialah perpustkaan yang menyediakan bahan-bahan bacaan dalam bidang yang berkait dengan mata-mata pelajaran yang disediakan. Begitu juga pengaji-pengaji dibenarkan membuat rujukan di perpustakaan dan meminjam bahan-bahan bacaan.
Bagi pengaji-pengaji berdaftar dan juga yang mengikuti pengajian secara terbuka akan didedahkan dengan seminar, konvensyen dan wacana-wacana ilmiah yang dianjurkan oleh masjid dari semasa ke semasa dengan menggunakan ruang konvensyen di masjid misalnya pada waktu-waktu malam, terutama pada hari-hari minggu. Pakar-pakar di dalam bidang keilmuan tertentu akan dijemput mengisi seminar, konvensyen dan wacana-wacana ilmiah dari masa ke masa secara berterusan.
Pengajian yang ditawarkan bukan setakat penduduk setempat di Bangi, tetapi kepada mereka yang berminat dari luar, di Selangor atau dari luar dari Selangor. Mereka boleh datang mulai dari petang hari Jumaat bagi mengikuti pengajian pada dua hari berikutnya. Untuk jangka panjang pihak masjid sebenarnya berhasrat membina bangunan bertingkat berdekatan masjid sebagai pusat pengajian dan pentadbiran yang juga disediakan asrama, lebih-lebih lagi bagi pelajar-pelajar tahfiz dan yang mengikuti pengajian berpekej dan merangka pengajian pada peringkat yang lebih tinggi yang melayakkan pengajian mengeluarkan diploma dan ijazah. Walau bagaimana untuk sejumlah kecil pelajar dari luar buat peringkat permulaan mereka boleh menginap di bangunan Surau Al-Umm yang akan diubahsuai menjadi penginapan imam dan asrama.
Apa yang dihasratkan oleh Masjid Al-Umm bukanlah merupakan di luar dari kebiasaan, sesungguhnya kelahiran universiti terawal di dunia adalah berasal dari pengajian di masjid, iaitu Universiti Qayrawan dan Universiti Al-Azhar.

Sekian.

July 18, 2015

Sukan Dan Rekreasi Masjid


BBB, 01 Syawal 1436 = 17 Julai 2015 (Jumaat):
Sebagaimana kita perlu makan dan minum secara teratur bagi menjaga fizikal bagi melangsungkan kehidupan demikian juga kita perlukan kecergasan bagi menjaga fizikal, antaranya melalui sukan. Konsep sukan ini bukan semestinya permainan formal seperti bola, hoki dan badminton dan sebagainya. Maksudnya segala gerakbadan yang berfungsi bagi kesihatan seperti dapat mengeluarkan peluh. Ini termasuklah merumput dan melerah di kawasan rumah, berkebun, berjalan kaki dan sebagainya. Bersukan suatu yang digalakkan, bahkan di dalam Islam digalakkan oleh Rasulullah bersukan seperti memanah, menunggang kuda dan berenang. Ketiga-tiga jenis sukan ini menjadi sukan formal di dalam peretandingan sukan.


Di dalm kata lain, sukan sebagai satu keperluan perlu digalakkan dan perlu sama diberi perhatian oleh masjid. Mungkin menyebut sukan lebih terarah kepada kalangan belia, namun ada bidang-bidang yang wajar  melibatkan orang-orang dewasa. Bagi menarik golongan muda ke masjid, maka masjid wajar mengatur kegiatan-kegiatan sukan bagi orang muda. Secara kebetulan berdekatan dengan masjid ada kemudahan sukan seperti ada dewan orang ramai yang sebenarnya lebih digunakan bagi permainan badminton. Pihak masjid dapat berunding dengan pihak MPKj bagi mendapat slot bagi kalangan belian berlatih dan juga menganjurkan pertandingan badminton yang dari sini dapat dijadikan tapak bagi memasuki pertandingan kepada peringkat daerah dan negeri dan sebagainya atau pihak masjid sendiri menganjurkan kejohanan badminton masjid Al-Umm. Pertandingan yang juga sesuai diadakanm ialah pertandingan futsal di kalangan belia masjid yang kemudahan sedemikian terdapt di kompleks sukan Bandar Baru Bangi.
Kemudahan sukan yang paling ketara bagi masjid, sebagai masjid dekat dengan dewan badminton, maka masjhid lebih dekat dengan padang awam yang dapat digunakan bagi berbagai kegiatan sukan. Kegiatan yang paling utama ialah sukan bola sepak. Padang ini memang secara tidak formal dan tidak rasmi digunakan oleh pemuda-pemuda bermain bola sepak pada setiap petang. Pihak masjid wajar mengambil peranan mengatur kegiatan seperti sukan  bola sepak ini diatir secara lebih baik, misalnya menyediakan gol secara lebih sempurna. Kini mempunyai satu gol sahaja. Pihak masjid perlu mengatur jadual permainan secara lebih sempurna. Mengatur pertandingan lega masjid di kalangan pasukan di Bangi dan bagi kawasan yang lebih luas seperti pertandingan antara wakil-wakil masjid-masjid dan surau-surau dengan mengadakan hadiah-hadiah yang lebih menarik dan menghantar pasukan bola sepak belia Masjid Al-Umm ke pertandingan-pertandingan luar. Padang bersebelahan masjid ini juga boleh digunakan sebagai padang futsal  dan permainan hoki yng diselenggarakan oleh masjid. Pihak masjid juga boleh memikirkan sukan tahunan bagi kejuaraan masjid yang mana di dalam sukan tahunan ini dianjurkan berbagai pertandingan sukan yang nelibatkan anak-anak dari anak-anak sekolah berbagai peringkat, orang muda dan juga orang tua menurut jenis-jenis sukan yang sesuai.


Menyebut orang tua, mereka boleh dilibatkan dalam kegiatan sukan dan pergerakan yang boleh mencergaskan diri mereka. Misalnya padang yang berhampiran masjid itu dapat dinaik taraf dengan mewujudkan trek pejalan kaki keliling padang yang membolehkan warga tua berjalan kaki keliling padang sama ada pada waktu pagi selepas menunaikan solat subuh dan mengikuti kulih atau digunakan pada sebelah petang selepas solat asar. Sekali sekala peraduan berjalan kaki di kalangan veteran dan orang muda dapat diadakan misalnya bertolak dari Masjid Al-Umm ke Masjid Al-Hasanah dan sebaliknya. Pertandingan menunggang basikal juga boleh diadakan di kalangan veteran dan kalangan belia. Antara sukan yang sesuai di kalangan veteran dan juga beliaa ialah pertanding boling. Pertandingan seumpama ini pernah diadakan antara surau di Bangi yang pernah dianjurkan oleh Adun Bangi bersifat tahunan. Pihak Masjid Al-Umm boleh mengambil inisiatif menganjurkan pertandingan boling antara masjid dan surau-surau yang bertujuan bagi saja untuk kesihatan, tetapi lebih merupakan mengeratkan silatul rahim di kalangan ahli-ahli masjid dan surau. Banyak lagi sukan tradisi dan moden yang bersesuaian untuk acara sukan bagi masjid Al-Umm. Bagi mengendalikan kegiatan sukan puihak masjid perlu melantik AJK Sukan Masjid yang dapat mengurus dan mentadbir perjalanan sukan bagi masjid yang mempunyai matlamat dan tujuan tertentu.
Satu lagi bidang yang boleh dilibatkan oleh masjid ialah bidang rekreasi yang melibatkan kegiatan luar dari masjid.  Kegiatan ini adalah berinspirasikan ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan rahmat Allah) bagi irang-orang yang berakal.`` (Aali Imran: 190).
Maksud rekreasi ialah kegiatan luar mencari pengalaman dan pembelajaran yang melibatkan kunjungan dan kegiatan fizikal  sebagai latihan sambil belajar. Rekreasi boleh melibatkan golongan muda seperti mengnjurkan rihlah ke taman rekreasi di hutan, perbukitan, pergunungan, tepi sawah dan pantai. Pemergian dalam menghayati alam disertai dengan kegiatan kuliah atau kem ibadat dan sebagainya. Kegiatan boleh termasuk di bawahnya ialah lawatan-lawatan sambil belajar yang dianjur oleh masjid ke berbagai-bagai tempat yang memberi manfaat dari segi keilmuan dan pengetahuan bagi golongan muda seperti melawat kilang-kilang pengeluaran, ladang-ladang tanaman dan ternakan, perusahaan, penghasilan kraft dan sebaginya.


Kegiatan yang seumpama ini boleh juga melibatkan golongan dewasa yang dianjur dan diatur oleh masjid. Misalnya masjid boleh mengatur lawatan sambil belajar di institusi pengajian moden dan tradisi (Pondok Pengajian) sambil mengikuti pengajian ringkas. Melawat dan bergotong royong membersih kawasan rumah kebajikan warga tua sambil menghulur bantuan kebajikan kepada mereka. Kegiatan boleh melibatkan ke luar negara misalnya mengadakan rombongan melawat kawasan kependudukan Islam di negeri Cina, lawatan membantu golongan minoriti Islam di Kamboja, myanmar dan sebagainya. Lawatan sambil menyampaikan bantuan seperti mangsa banjir, mangsa gempa bumi sanma ada di dalam atau luar negara. Pada peringkat yang lebih tinggi masjid menganjurkan pakej seperti umrah dan ziarah.
Sukan dan rekreasi nampak sebagai bidang yang tidak begitu penting, tetapi keterlibatanm masjid di dalam kedua-dua bidang berkenaan dapat memupuk hubungan yang baik antara masyarakat setempat. Pihak masyarakat pula melalui sukan dan rekreasi bukan saja dapat bergiat dan cergas dengan melibatkan diri dengan kedua-dua bidang, tetapi banyak memberi keilmuan dan pengalaman yang boleh ditimba, selain dari pengajian secara formal di masjid, sebaliknya dengan kegiatan secara tidak formal lebih memberi kesan dan manfaat bagi masyarakat.
Sebenarnya banyak manfaat bagi masjid dan masyarakat melalui kedua-dua bidang, namun ianya memerlukan satu AJK yang cergas berinisiatif dan berinovatif di dalam mengatur kegiatan-kegiatan bagi kedua-dua bidang berkenaan.

Sekian.

July 17, 2015

Panduan Semasa Dan Harian Bagi Ahli Kariah Dan Masyarakat


BBB,  29 Ramadhan 1436 = 16 Julai 2015 (Khamis):


Dari segi  kemasyarakatan banyak perkara yang dapat dibantu oleh masjid bagi mewujudkan masyarakat harmoni dan bahagia bagi kawasan keliling dan kariah masjid, juga kepada kawasan yang lebih luas bagi mereka yang berminat dengan program-program yang diatur oleh masjid dari masa ke masa. Program-program berikut dapat dipertimbang untuk dilaksanakan secara tidak berkala:
1)      Ekonomi Rumahtangga & Kewangan Islam
2)      Panduan Kesihatan
3)      Keluarga Bahagia dan Perkahwinan
4)      Masakan Dan Jahitan
5)      Penjagaan Anak Dan Pembantu Rumah (Orang Gaji)
Ekonomi Rumahtangga & Kewangan Islam
Semua ibu bapa dan keluarga maukan anak-anak dan keluarga hidup bahagia dan mengelak dari tekanan kemiskinan  dan permasalahan. Lantaran ketua keluarga, biasanya suami dan isteri bekerja bertungkus lumus bagi menghasilkan pendapatan yang dapat menampung kehidupan keluarga. Ada yang berpendapatan lumayan, tetapi tidak kecukupan dan sebaliknya ada yang berpendapatan sederhana, tapi dapat mengendalikan kehidupan keluarga dalam keadaan sederhana dan baik. Dalam kehidupn keluarga perlu kepada pengendalian yang baik dan bijak dalam perbelanjaan dan tabungan serta mengendalikan permasalahan seperti menyelesaikan bayaran perumahan, kenderaan dan berbagai bayaran. Kursus Ekonomi Rumahtangga adalah salah satu cara yang dapat memberi panduan kepada keluarga bagi mengatur kehidupan terutama dari segi kewangan. Pihak masjid wajar mengambil inisiatif menganjurkan kursus sedemikian bagi kepentingan anak kariah.
Dari kesedaran keislaman, sebagai orang Islam mau menjalani kehidupan secara Islam, mau menghindari diri dari riba, perkara yang haram, termasuk punca pendapatan dan perbelanjaan kewangan. Kewangan Islam adalah bidang popular bukan setakat tempatan, tetapi sudah diterima ke peringkat global. Kewangan melibatkan penggunaan dari peringkat bawah hingga ke peringkat Negara.  Bagi memberi panduan tentang konsep kewangan, bank, pengurusan dan perbelanjaan menurut lunas-lunas Islam, masjid wajar menjemput pakar-pakar atau sekurang-kurang mereka yang mahir di dalam bidang kewangan Islam untuk diikuti oleh para jamaah dan penduduk sekitar sebagai panduan bagi mereka mengurus dan mengendalikan perbelanjaan  menurut kewangan Islam.
Panduan Kesihatan


Semua orang mau hidup sihat, bagi ibu bapa mau melihat anak-anak membesar dalam keadaan sihat dan berusaha mengekalkan keluarga dalam keadaan sihat dan jika sakit diusahakan agar penyakit sembuh. Namun tidak ada siapa yang tidak mengalami penyakit biasa dan kronik. Banyak ujian dalam kehidupn berhubung dengan penyakit dan tidak semua berpengalaman mengatasi masalah penyakit. Sebagai bantuan dan panduan bagi keluarga menguruskan tentang kesihatan keluarga dan juga panduan jika menghadapi penyakit terutama yang berat dan kronik, pihak masjid juga wajar sekali sekala menganjurkan panduan kesihatan bagi keluarga dengan menjemput pakar-pakar kesihatan dari hospital atau Pejabat Kesihatan menyampaikan kursus kesihatan. Mungkin dengan demikian dapat memberi panduan dan mengatasi masalah kesihatan yang selama ini tidak difahami oleh masyarakat. Atau jika berlaku masalah kesihatan bagi individu atau keluarga, maka dapat diambil tindakan menurut kaedah dan saluran yang betul.
Keluarga Bahagia Dan Perkahwinan
Setiap pasangan yang mendirikan rumahtangga mengharapkan keluarga bahagia. Tetapi tidak semua dapat mencapai hasrat sedemikian, bahkan sebahagian daripada yang mendirikan rumah tangga menghadapi keruntuhan dan kegagalan rumah tangga. Kesilapan mungkin berlaku sejak dari pra-perkahwinan, misalnya pada cara memilih pasangan dan bila berkahwin suami-isteri gagal menjaga hubungan baik sebagai suami-isteri atau ketidakmampuan dari segi kewangan atau tidak mempunyai pegangan agama dan tidak tau menyesuaikan diri hidup berkeluarga, akibat perkahwinan yang diharap mencapai kebahagian tidak berjaya dan menempuh kegagalan.
Oleh itu adalah dilihat `Konsep Keluarga Bahagia` perlu diformula dan menjadi panduan bagi suami isteri dan keluarga. Bagi mencapai hasrat sedemikian pihak masjid wajar menganjurkan kursus, seminar dan sebagainya mengenai `Keluarga Bahagia` yang disampaikan oleh mereka yang berpengalaman dan pakar dalam bidang `Memupuk Keluarga Bahagia`. Konsep keluarga bahagia ini bukan saja dituju kepada mereka yang baharu mendirikan rumah tangga, tetapi bagi pasangan-pasangan yang telah lama mendirikan rumah tangga. Dengan mengikuti kursus diharap dapat membaiki kedudukan dan keluarga menerima rahmat di atas perubahan kepada cara kehidupan yang lebih positif dan bahagia.
Jika difikirkan perlu pihak masjid dapat berunding dengan pihak JAIS mendapat keizinan menyampaikan kursus perkahwinan secara berkala bagi pasangan yang mau berkahwin dan kursus mendapat pengiktirafan dari JAIS. Ia juga merupakan sumbangan masjid kepada anak kariah dan juga masyarakat setempat.


Masakan Dan Jahitan
Khusus ditujukan kepada kaum muslimat, terutama bagi AJK Muslimat, bahawa bagi membantu ibu-ibu dan mereka yang berminat pihak masjid melalui AJK Muslimat dapat menganjurkan Kursus Masakan Dan Jahitan kepada ibu-ibu bagi membantu mereka dari segi menyediakan masakan secara sihat dan berkhasiat dan membantu dari segi menjahit sehingga kaum ibu tidak perlu mengupah pihak luar dari segi menjahit bagi keperluan biasa. Kepandaian menyiapkan makanan keluarga adalah satu faktor yang membahagiakan keluarga. Bagi galakan sekali sekala dapat diadakan pertandingan memasak dan menjahit. Dengan demikian menghidupkan suasana dan menarik penyertaan.
Penjagaan Anak Dan Pembantu Rumah (Orang GajI)
Dalam kehidupan moden dan keperluan kepada pendapatan tambahan, maka adalah menjadi kebiasaan bagi ahli rumah (isteri) bekerja. Kalau pun tidak sangat dari segi ekonomi, kerana pendapat suami mencukupi, tapi demi career, lantaran isteri berkelulusan, maka dirasakan perlu untuk bekerja. Dalam kehidupan keluarga, terutama di bandar-bandar, masalah penjagaan anak-anak adalah perkara yang mencabar  kehidupan keluarga. Hampir kesemua keluarga sedemikian memerlukan pembantu rumah, tetapi tidak mudah mendapat pembantu rumah yang baik. Adalah menjadi kebiasaan pembantu-pembantu rumah melarikan diri secara senyap, menyebabkan anak-anak ketiadaan pembantu dan kos  yang ditanggung oleh majikan akibat dari tindakan orang gaji yang melarikan diri adalah tinggi. Jika tidak mengguna orang gaji dengan menghantar ke tempat pengasuh, tidak kurang dari masalah yang memeningkan kehidupan keluarga.
Dengan adanya kursus dan panduan-panduan serta cadangan-cadangan masalah yang dihadapi oleh pasangan-pasangan dapat diringankan
Pihak masjid  selain dari tempat ibadat dan pengajian, masjid juga seharusnya memberi khidmat dan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan yang Islamik sifatnya.

Sekian.