July 9, 2015

Pengajian Pada Peringkat Lebih Tinggi: Tafsir Dan Hadith


BBB,  21 Ramadhan 1436 = 08 Julai 2015 (Rabu):
Telah dibicarakan bahawa  Al-Qur`an adalah sumber bagi keilmuan Islam dan kesempurnaan amal ibadat adalah bergantung pada kesempurnaan bacaan. Bermaksud tidak sempurna amal ibadat jika tidak mempelajari Al-Qur`an, lantaran bacaan wajib dalam ibadat seperti dalam solat memerlukan kebolehan membaca Al-Qur`an, seperti membaca Al-Fatihah – Ummu al-kitab yang merupakan salah satu daripada rukun solat. Lebih daripada itu ia merupakan sumber bagi segala bidang keislaman, termasuklah keilmuan. Lantaran itu pengajian Al-Qur`an adalah pengajian penting di dalam Islam dan diutamakan. Ianya dipelajari dari peringkat kanak-kanak, bahkan bagi  semua peringkat hinggalah ke peringkat dewasa.


Pengajian secara tradisional yang berlaku di dalam masyarakat, khususnya di dalam masyarakat Melayu, yang disebut `Mengaji Qur`an` adalah belajar  dari mengenal huruf dan membaca  ayat-ayat Al-Qur`an secara betul di hadapan guru seperti di masjid dan surau atau di rumah guru Al-Qur`an atau guru datang mengajar di rumah. Yang paling dipentingkan membaca Al-Qur`an secara betul dan bertajwid dari mengenal huruf,  mengeja dan membaca. Proses ini berterusan dari membaca Al-Fatihah, membaca muqaddam hingga tamat mampu membaca keseluruhan. Namun penekanan adalah membaca secara betul terhadap Al-Qur`an termasuklah dari segi tajwid yang dipelajari secara tidak langsung semasa mengaji Al-Qur`an. Apa yang hendak ditekankan bahawa tidak diberi perhatian terhadap kandungan Al-Qur`an yang menjadi sumber utama Islam itu. Bukan saja bagi pelajar, tetapi juga guru-guru sejak turun menurun. Mengaji Al-Qur`an adalah belajar membaca Al-Qur`an termasuk mempelajari tajwid secara tidak langsung, tanpa memberi perhatian terhadap kandungan Al-Qur`an.


Bagi memahami kandungan adalah dianggap bidang yang lebih tinggi dan lebih payah. Bidang ini dikenali dengan `Ilmu Tafsir. Ilmu Tafsir ilmu yang memahami kandungan ayat Al-Quran dengan memberi makna kepada ayat secara harfiyah dan mentafsir kandngan bagi ayat-ayat Al-Qur`an yang dipelajari. Menyebut memberi makna atau terjemahan, sebenarnya memerlukan pengetahuan bahasa Arab. Pengajian bahasa Arab pada peringkat tinggi yang membolehkan pengajar atau pelajar memasang makna bagi ayat-ayat. Sebenarnya secara tradisi dianggap mempelajari bahasa Arab adalah payah. Ini bermakna mempelajari tafsir yang bergantung pada kemahiran berbahasa – bahasa Arab satu bidang yang payah, sebab itu relatifnya mempelajari tafsir sebagai ilmu yang payah. Walau bagaimana terdapat pengajian tafsir yang bergantung kepada tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan seperti Tafsir Al-Azhar oleh Hamka, tafsir Ibn Kathir oleh ibn Kathir dan Tafsir  Fi Zilal Al-Qur`an oleh Syed Qutb yang tafsir-tafsir ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Walau bagaimana pengajian tafsir secara terjemahan, tanpa mengetahui bahasa Arab, dianggap tidak lengkap, lantaran bila bertembung dengan ayat-ayat berbahasa Arab, luar dari yang ditafsirkan tersekat kefahaman pelajar. Sebab itu mengetahui bahasa Arab adalah penting bagi pengaji tafsir yang tinggi pengajian. Pengetahuan bahasa Arab tidak saja melengkapkan bagi pengajian tafsir, tetapi juga membantu kefahaman keilmuan-keilmuan yang lain yang berbahasa Arab. Kepayahan ilmu tefsir yang mementingkan ketepatan dari pemberian makna dan maksud, tetapi juga memahami tafsiran-tafsiran terhadap ayat yang diambil dari sumber tafsir-tafsir yang lain atau sumber ilmu-ilmu yang lain, dari kitab-kitab atau buku-buku yang  melengkapkan maklumat dan kefahaman terhadap tafsiran ayat. Tafsir adalah keilmuan tersendiri yang mempunyai kaedah-kaedah pendekatan, pengajian, pengolahan dan pentafsiran, sebab itu pengajian terhadap sumber Islam dianggap penting, tetapi payah dan banyak keperluan-keperluan dan cabaran-cabaran bagi meguasai dan mendalami ilmu berkenaan.
Satu bidang pengajian Islam yang penting dan mempunyai pertalian yang rapat dengan Al-Qur`an dan juga menjadi sumber keilmuan dan hukum hakam keislaman ialah pengajian Hadith Rasulullah s.a.w.
Hadith ialah riwayat tentang kata-kata, perbuatan, suruh dan larang dan taqrir Rasulullah s.a.w.
Kepentingan Hadith dapat difahami dari Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
``Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Kitab Allah dan sunahku.``
                                      (Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta`).
Keilmun Hadith sebagaimana tafsir melalui perkembangan yang mematangkan keilmuan tersebut dan pengajian Hadith mempunyai kaedah-kaedah teratur dan ciri-ciri keilmuan tersendiri misalnya ada konsep riwayat, ada rawi dan sand. Hadith pula mempunyai beberapa kategori berdasarkan kekukuhan dan kelemahan seperti Hadith sahih, hasan, daif. Dan ada tokoh-tokoh penghimpun Hadith seperti Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud, Nasai dan Ibn Majah. Pada dasarnya mempelajari ilmu Hadith adalah mempelajari kaedah pembuktian ilmu secara ilmiah. Antara ciri-ciri kaedah ini turut digunakan di dalam kaedah pengajian moden. Misalnya di dalam pengajian sejarah yang kaedah pembuktian ialah dengan merujuk kepada sumber awal dan juga menilai kepada pihak yang menyampaikan maklumat dari segi keboleh percayaan atau sebaliknya, juga adakah maklumat tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari rentetan riwayat yang berhubung dengan sumber. Seterusnya kaedah rujukan dan catatan kaki di dalam bidang penulisan ilmiah ada kemiripan dari kaedah yang digunakan di dalam keilmuan Hadith. Keilmuan Hadith adalah keilmuan asli yang lahir dari tradisi keilmuan dan peradaban keilmuan Islam.
Sebagai sumber utama Islam, maka pengajian tentang ilmu Hadith adalah juga diberi keutamaan. Ada dua kaedah persembahan keilmuan berkenaan kepada jamaah. Pertama ialah pengajian secara formal yang mempelajari ilmu Hadith secara kaedah keilmuan berkenaan. Misalnya dengan mempelajari ilmu Mustalah al-Hadith yang membicarakan keilmuan berkenaan secara teratur. Manakala satu kaedah lagi ialah dengan membaca Hadith-Hadith pilihan kepada jamaah di masjid, misalnya selepas solat-solat fardu, terutama selepas solat maghrib dan subuh sebagai siri tazkirah kepada jamaah. Kaedah merupakan pendengaran ini boleh disampaikan kepada orang awam atau jamaah bagi menambahkan maklumat dan ingatan.


Sebenarnya kini terdapat banyak buku-buku Hadith yang diberi terjemah dan huraian di dalam bahasa Melayu contoh Hadith 40 Imam Nawawi, Riyad al-Salihin juga Imam Nawawi dan banyak lagi buku-buku pilihan Hadith yang diterbitkan yang dapat dipelajari. Walau bagaimana pembelajaran sebagai ilmu teratur terhadap Ilmu Hadith sebagai satu ilmu khusus perlu kepada pengajian secara formal yang diajar oleh guru-guru yang berkelayakan di dalam keilmuan berkenaan. Sebagai pengajian pada peringkat tinggi, sebagaimana mempelajari ilmu Tafsir perlu kepada penguasaan bahasa Arab, maka demikianlah juga dengan keilmuan Hadith memerlukan kepada pelajar-pelajar, lebih-lebih lagi guru menguasai bahasa Arab dengan baik.

Sekian.

No comments:

Post a Comment