July 31, 2015

Pentingnya Pengajian Tafsir - Berbahasa `Arab


BBB, 14 Syawal 1436 = 30 Julai 2015 (Khamis):
Al-Qur`an sebagai sumber utama di dalam Islam, maka amatlah wajar dipelajari dan memahami kandungannya. Sungguhpun pengajian tentang Islam dapat dipelajari secara langsung dari bidang-bidang ilmu khusus seperti aqidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya, tetapi ianya merupakan huraian lanjut dari sumbernya yang asal, lantaran itu mempelajari secara langsung dari sumbernya yang asal dapat difahami bagaimana kedudukan sumber dan pengolahan-pengolahan berlaku terhadapnya, tak kurang juga dapat dilihat kepelbagaian huraian dan pendapat yang meluaskan pandangan di atas sumber yang menjadi dalil dan istinbat bagi hukum-hukum.


Walau bagaimana sebagaimana telah dibicarakan, bahawa pengajian tafsir adalah pengajian peringkat tinggi yang memerlukan kefahaman terhadap bahasa Al-Qur`an (Arab) dan juga ilmu-ilmu bantu yang dapat melengkapkan kefahaman. Antara ilmu yang perlu dipelajari oleh pengaji-pengaji tafsir selain daripada bahasa Arab ialah ilmu hadith, balaghah (ma`ani, bayan dan badi`), mantiq, usuluddin, fiqh, tasawuf dan sirah. Jika tafsir dilakukan di dalam bahasa lain dari bahasa Arab, maka pentafsir hendaklah menguasai bahasa yang ditulis itu dengan baik.
Istilah tafsir dalam kata yang lain ialah sharh atau huraian. Namun istilah sharh ini digunakan secara umum bagi huraian terhadap berbagai ilmu, misalnya sharh terhadap matan bagi ilmu-ilmu contoh Sharh terhadap Matan Jauharah (tauhid), terhadap Matan Alfiyah oleh Ibn Aqil (nahu) dan sebagainya. Adapun sharh terhadap ayat Al-Qur`an melahirkan istilah khusus yang dikenali sebagai Ilmu Tafsir. Konsep tafsir ini adalah kaedah keilmuan khusus sebagai huraian terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur`an. Ia adalah ilmu yang asli `Tafsir`  terhadap ayat-ayat Al-Qur`an. Tokoh utama dan terawal yang dikaitkan dengan keilmuan tafsir ialah Ibn Abbas (Abdullah bin Abbas) r.a. yang pendapatnya banyak dirujuk di dalam kitab-kitab tafsir. Selain dari Ibn Abbas juga ialah Abdullah bin Mas`ud, Ubay bin Ka`b, Zayd bin Thabit, Abu Musa al-Ash`ari, Abdullah bin Al-Zubayr, Saydatina Aishah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan `Ali. Terdapat juga pentafsir-pentafsir dari kalangan Tabi`an dan Atba` al-Tabi`in.
Antara kitab-kitab tafsir awal dihasilkan ialah seperti Tafsir Al-Tabari yang judul lengkapnya ialah Jami` al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an karya Imam Muhammad Ibn Jarir al-Tabari (m. 310H.). Ciri tafsir al-Tabari adalah menurut gaya hadith yang mempunyai rawi, sanad dan matan. Gaya ini sebenarnya adalah gaya dominan pada peringkat awal yang berlaku di dalam penulisan-penulisan yang lain termasuk penulisan Sirah oleh Muhammad bin Ishak bin Yasar dan keilmuan-keilmuan yang lain.
Selepas dari karangan tafsir oleh Al-Tabari lahirnya tafsir-tasir (25 buah) seperti Ahkam al-Qur`an oleh  Imam Ahmad bin `Ali l-Jassas (m. 370H.), Bahr al-`Ulum oleh Abu al-Layth al-Samarqandi (m.373H.),  Tanzih al-Qur`an `an al-Mata`in oleh Qadhi `Abd al-Jabbar (m.415H.), Al-Kasf wa al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an oleh Imam Abu Ishaq al-Tha`labi (m. 427H.). Ahkam al-Qur`an oleh Imam `Ali bin Muhammad al-Tabari al-Kiyaharrasi (m. 504H.), Ma`alim al-Tanzil oleh Muhammad al-Husain al-Baghawi (m.510H.), Al-Kashshaf `an Haqa`iq `ala Ta`wil wa `Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta`wil oleh Jar Allah al-Zamakhshari (m. 538H.). Ahkam al-Qur`an oleh Imam Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad al-Mu`afiri al-Andalusi terkenal dengan gelaran Ibn `Arabi (m.543H.), Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Qur`an al-`Aziz oleh Imam  ibn `Atiyyah al-Andalusi (m. 546H.), Mafatih al-Ghayb oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi (m. 606H.), Al-Jami` li al-Ahkam al-Qur`an oleh oleh Imam Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi (m. 671H.), Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta`wil oleh Imam Abdullah ibn `Umar al-Baidawi (m. 685H.), Madarik al-Tanzil wa Haqa`iq al-Ta`wil oleh Imam `Abdullah ibn Ahmad al-Nasafi (m. 701H.), Lubab al-Ta`wil fi Ma`ani al-Tanzil oleh Imam `Ali Muhammad al-Khazin (m. 741H.), Al-Bahr al-Muhit oleh Imam Muhammad ibn Yusuf ibn  Ali ibn Yusuf ibn Hayyan (m. 745H.), Tafsir Al-Qur`an al-`Azim oleh Imam Abu al-Fida`Ismail ibn Kathir (m.774H.), Nazm al-Durar fi Tanasuh al-Ayat wa al-Suuwar oleh Ibrahim Ibn  `Umar al-Biqa` (809-885H./1406-1480M.). Ghara`ib Al-Qur`an wa Ghara`ib al-Furqan oleh Nizam al-Din ibn al-Hasan al-Naisaburi (m. ?), Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma`thur oleh Imam Jalaluddin al-Suyuti (m.911H.), Tafsir Al-Jalalayn oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli (m.864H.) dan Imam Jalaluddin al-Suyuti (m.911H.), Al-Siraj al-Munir oleh Imam al-Khatib al-Sharbini (m. 977H.), Irshad al`Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim oleh Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Mustafa Abu Su`ud (m.982H.), Fath al-Qadir oleh Imam Muhammad ibn `Ali ibn `Abdullah al-Shukani (m.1250H.) dan Ruh al-Ma`ani fi Tafsir al-Qur`an al-`Azim wa al-Sab` al-Mathani oleh Imam Shihab al-Din al-Alusi (1217-1270H./1802-1854M.).
Manakala tafsir mutakhir bermaksud dari abad ke 19 hingga kini (Berbahasa `Arab) sebanyak (12 buah) iaitu:
-          Mahasin al-Ta`wil oleh Jalaluddin al-Qasim (1283-1332H./1866-1914M.).
-          Tafsir al-Qur`an al-Hakim oleh Shaykh al-Sayyid Muhammad Rashid al-Ridha (1282-1353H./1865-1935M.).
-          Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur`an oleh Shaykh Tantawi ibn Jauhari (m. 1358H.)
-          Tafsir al-Maraghi oleh Shaykh Ahmad Mustafa al-Maraghi (m.1371H./1`952M.)
-          Adwa` al-Bayan fi Tafsir al-Qur`an bi al-Qur`an oleh Shaykh Muhammad al-Amin ibn Muhammad ibn al-Mukhtar al-Shamqiti (1320-1393H.)
-          Fi Zilal al-Qur`an oleh Al-Shahid Sayyid Qutb (1324-1387H./1906-1966M.)
-          Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir oleh Shaykh Muhammad ibn al-Tahir ibn `Ashur (1296-1393H./1879-1973M.)
-          Safwat al-Tafasir oleh Shaykh Muhammad `Ali al-Sabuni ( ?)
-          Rawa`i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam oleh Shaykh Muhammad `Ali al-Sabuni ( ? ).
-          Al-Tafsir al-Wadih oleh Shaykh Muhammad al-Hijazi ( ?).
-          Al-Tafsir al-Wasit oleh Shaykh Prof. Dr. Muhammad Tantawi ( ?).
-          Tafsir al-Sha`rawi oleh Shaykh Muhammad al- Mutawalli al-Sha`rawi ( ?)
(Perbendaharaan Al-Qur`an, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) & Kolej Universiti Islam Antarabangsa (KUIS),  Selangor, 1429H./2008M.: 73-76).
Tambahan:
-          Al-Tafsir al-Wajiz `ala Hamish al-Qur`an al-`Azim oleh Al-Ustaz al-Doktor Wahbah al-Zuhaili,
Dar al-Fikr, Dimashq, Suriyah, 1431H.
Demikianlah sepanjang zaman Al-Qur`an terus diberi perhatian dan ditafsirkan dari zaman permulaan hingga zaman penulisan seterusnya hingga kepada peringkat mutakhir. Ini merupakan tafsir-tafsir yang di dalam bahasa Arab, tafsir juga dilakukan di dalam bahasa umat-umat Islam di serata dunia- termasuklah di dalam bahasa Melayu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment