August 1, 2015

Penulisan Tafsir Di Dalam Bahasa Melayu


BBB,  16 Syawal 1436 = 31 Julai 2015 (Jumaat):
Dimaksudkan bahasa Melayu adalah juga bahasa Indonesia dan `Penulisan Di Dalam Bahasa Melayu` selain dari asli, adalah juga bersifat terjemahan.


Sebagaimana tafsir dihasilkan di dalam bahasa Arab, maka demikianlah tafsir turut dihasilkan di dalam bahasa Melayu. Tafsir terawal di dalam bahasa Melayu ialah dihasilkan:
1)      Tarjuman al-Mustafid berdasarkan kepada Tafsir Berjudul Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta`wil oleh Shaykh ~Abd al-Ra`uf bin Ali Al-Fansuri al-Jawi, Maktabat wa Matba`at Sulayman Mar`i, Singapura, 1370H./1951M.
2)      Tafsir Nur al-Ihsan, oleh al-Fadhil al-Haj Muhammad Sa`id bin `Umar Qadhi Jitra al-Qadahi, Persama Press, Haji Muhammad Ali bin Haji Muhammad Rawa, Penang, 1375H./1956M.
3)      Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an, oleh Shaykh Abdullah bin Muhammad Basmih, Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Islam, Kuala Lumpur, Cetakan Pertama 1968.
4)      Tafsir Al-Azhar oleh Prof. Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Pustaka Nasional Pte Ltd., Singapura, Cetakan Pertama 1990.
5)      Al-Qur`an al-Karim: Terjemahan dan Huraian Maksud, Penterjemahan Dan Kata Pengantar oleh Abu Salah Muhammad `Uthman El-Muhammady, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992.
6)      Tafsir Al-Munir fi Al-`Aqidah wa al-Shari`ah wa al-Manhaj, oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily, Persatuan `Ulama Malaysia, Kuala Lompur, 2002.
7)      Perbendaharaan Al-Qur`an, Majlis Agama Islam Selangor & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Selangor,1429H./2008M.
8)      Tafsiran Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Lazina Aamanu, oleh Sheikh M. Abdul Athi Buhairi, (Penterjemah Juhan Che Yaman), Al-Hidayah Publication, Wilayah Persekutuan, 2008M.
9)      Tafsir Imam Syafi`i, oleh Syeikh Ahmad Musthafa al-Farran, (Penterjemah Ali Sultan, Fedrian Hasmand), Penerbit Almahira, Jakarta Timur, 2008.
10)   Tafsir Qur`an Per Kata, oleh Dr. Ahmad Hatta, MA. Pustaka Maghfirah, Jakarta, 2009.
11)   Sahih Tafsir Ibn Kathir, Pustaka Ibn Kathir, Jakarta, 1432H./2011M.
12)   Al-Qur`an l-Karim al-Nur, Terjemahan al-Hidayah al-Qur`an al-Karim, Al-Hidayah House of Qur`an Sdn. Bhd., Batu Caves, Selangor, 2012.
13)   Al-Qur`n Pelangi, Terjemahan & Tajwid Berwarna, Dilengkapi Dengan Asbab al-Nuzul, Pustaka Darul Iman, Batu Caves, Kuala Lumpur, (Terbaru, tapi tiada tarikh terbit !).
Dan tambahan dengan maklumat yang tidak lengkap:
14)   Tafsir Al-Nur, oleh Prof. Dr. Muhammad Hasbi al-Siddiqi
15)   Al-Qur`an Dan Tafsirannya, Karya Team Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur`an Departeman Agama Republik Indonesia.
16)   Tafsir Al-Misbah oleh Prof. Dr. Hj. Quraisy Shihab.
Melihat kepada jumlah tafsir di dalam bahasa Melayu yang setakat maklumat didapati berjumlah sebanyak 16 buah (Asal dan terjemahan), maka jumlah ini adalah relatifnya banyak berbanding dengan jumlah tafsir di dalam bahasa Arab yang jumlah setakat diketahui dan dapat dihimpunkan ialah sebanyak 37 buah.
Tafsir Al-Qur`an yang diterbitkan secara perbukuan di dalam bahasa Arab oleh Al-Tabari berlaku sejak akhir abad ke 3H/8M. Sebagai lanjutan tafsir yang dibuat oleh kalangan sahabat dan tabi`in, tetapi tafsir yang ditulis di dalam bahasa Melayu (secara terjemahan) hanya berlaku pada abad 17M. Yang dilakukan oleh Shaykh Abdul Rauf Fansuri yang terkenal juga sebagai Shaykh Abdul Rauf Singkel, iaitu pada zaman kerajaan Acheh meningkat maju, iaitu pada zaman pemerintahan Sultanah Safiyatul Din Tajul Alam Shah (Abad ke 17M.). Kelahiran kitab tafsir pertama pada masa itu memang wajar, lantaran pada masa itu berkembangnya penulisan kitab-kitab fiqh yang dihasilkan oleh Nuruddin al-Raniri dan juga oleh Shaykh Abdul Rauf Singkel sendiri. Apa lagi pada zaman Acheh ini sudah terkenal dengan pengajian-pengajian pondok (Pesantrin) dan Shaykh Abdul Rauf sendiri adalah guru yang memimpin pesantrin di Acheh yang beliau juga dikenali dengan  Tengku Shaykh Kuala. Sumber keilmuan tafsir yang dihasilkan di dalam bahasa Melayu adalah dari Makkah, lantaran Shaykh Abdul Rauf Singkel begitu lama belajar di Makkah dan beberapa tanah Arab yang lain sebelum pulang ke Acheh. Antara gurunya di Makkah ialah Shaykh Ibrahim al-Kurani murid kepada Shaykh Ahmad al-Qushashi yang bermazhab Shafie.
Daripada 16 tafsir di dalam bahasa Melayu, maka 11 daripada kitab-kitab tafsir di dalam bahasa Melayu ini dihasilkan oleh ulama Melayu-Indonesia sendiri, iaitu bukan bersifat terjemahan.
Kepesatan berlakunya penerbitan kitab-kitab tafsir dalam bahasa Melayu ialah selepas pertengahan kedua abad kedua puluh. Ini adalah kerana wujudnya kemudahan percetakan. Tidak ada penerbitan kitab tafsir secara bercetak pada pertengahan pertama abad ke 20. Ini bukan bererti tidak adanya pengajian tafsir sebelumnya. Pengajian adalah lebih berdasarkan kepada kitab-kitab tafsir di dalam bahasa Arab, kerana pengajian tafsir adalah dianggap pengajian pada peringkat tinggi dan pada kebiasaannya bagi yang mengikuti pengajian tafsir ialah mereka yang sudah menguasai bahasa Arab. Kelahiran tafsir awal dalam bahasa Melayu adalah atas kegigihan Shaykh Abdul Rauf Singkel menghasilkan tafsir pertamanya berjudul Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta`wil yang dikenali juga dengan nama Tafsir Baydawi. Penghasilan kitab-kitab pada zaman awal ini adalah secara tulisan tangan, Daripadanya disalin dan disebarkan secara tulisan tangan.
Kalau kita lihat bahawa berlakunya kepesatan penghasilan kitab-kitab tafsir dalam bahasa Melayu sama ada yang bersifat asli dan terjemahan adalah selepas dari permulaan abad ke 21. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu bertambah minat masyarakat terhadap bidang keislaman dan ramai daripada mereka mendapat pengajian agama pada peringkat tinggi, khususnya bertambahnya pengajian-pengajian Islam tempatan dan kemudahan menyambung pengajian agama ke luar negara. Berikut daripada itu ramai lahir ilmuan-ilmuan muda yang menguasai bidang keilmuan Islam termasuk tafsir dan mereka menghasilkan kitab-kitab tafsir baik secara berseorangan atau secara berkumpulan. Selain daripada itu terdapat banyaknya lahir penerbitan dan percetakan yang menghasilkan kitab secara menarik dan dari kajian didapati larisnya pasaran buku-buku kini adalah buku-buku agama, termasuklah kitab-kitab tafsir yang canggih dan indah bentuk dan juga isi yang menarik pembeli-pembeli, khususnya yang meminati bidang keagamaan membeli dan memilikinya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment