August 16, 2015

Bahasa Di Dalam Tarjuman Al-Mustafid


BBB, 30 Syawal 1436 = 15 Ogos 2015 (Sabtu):
Salah satu aspek penting dalam konsep terjemahan ialah bahasa, khususnya bahasa yang diterjemahkan dari teks asal, iaitu dari segi ketepatan terjemahan terhadap teks dan kaedah penggunaan bahasa terjemahan. Bagi terjemahan terhadap Tarjuman Al-Mustafid lebih dari dua aspek di atas, lantaran sebagai kitab tafsir terawal dalam bahasa Melayu dan dihasilkan pada zaman tradisi pada abad ke 17M., maka ia adalah sebagai dokumen perkembangan bahasa, khususnya dari segi  tafsiran dan keilmun keislaman pada abad ke 17 tersebut.Pada zaman itu ada tiga pusat perkembangan bahasa Melayu, iaitu Melaka (abad 15), Aceh (abad 17) dan Patani dan Johor-Riau (abad 19). Aceh adalah melanjutkan tradisi budaya, keilmuan dan keislaman. Terdapat beberapa tokoh ilmuan yang melonjakkan Aceh sebagai pusat kebudayaan, keilmuan dan keislaman iaitu Hamzah Fansuri, Shamsuddin Al-Sumatrani, Bukhari Al-Jauhari, Nuruddin Al-Raniri dan Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Singkeli. Setiap daripada mereka melahirkan karya-karya agung. Tokoh yang memuncak dari segi bahasa ialah Hamzah Fansuri yang bukan sahaja menghasilkan penulisan dalam bahasa prosa, tetapi juga dianggap pelopor syair Melayu (Al-Attas, Syed Muhammad Naguib, The Mysticism of Hamzah Fansuri, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1970: 542hlm.). Daripada kelima mereka dianggap sebagai tokoh ilmuan ialah Nuruddin al-Raniri (T. Iskandar, Nuruddin ar-Raniri, Pengarang Abad Ke 17, Dewan Bahasa, Oktober 1964: 436-441).
Shaykh Abdul Rauf Singkel (1615-1695) adalah ulama terakhir dari siri intelektual di Aceh yang hidup hingga akhir abad ke 17M. (T.Iskandar,Aburrauf Singkel Tokoh Shatariyah (Abad ke 17), Dewan Bahasa, Mei, 1965: 195-200).
Melihat kepada Shaykh Abdul Rauf berada pada siri akhir kelahiran ulama di Aceh dalam mana Aceh sudah mantap dari segi perkembangan kebudayaan, keilmuan dan bahasa, maka logiknya bahawa pengusaan dan penghasilan bahasa Shaykh Abdul Rauf dan beliau sendiri sebagai pengarang kepada berbagai kitab sebagaimana telah disebutkan, khusus dalam Tarjuman al-Mustafid seharusnya mencapai tahaf tinggi dari segi kebahasaan. Tetapi realitinya tidak sedemikian. Richard Winstedt di dalam mengulas kerja terjemahan Abdul Rauf Singkel terhadap Tarjuman al-Mustafid terjemahan terhadap Tafsir Baydhawi, kata Winstedt:
``He did a Malay translation, not always accurate, of Baidhawi`s commentary on the Kuran, which was published as recently as 1884 at Comstantinople. (Winstedt, R, A History of Classical Malay Literature, Oxford University Press, Kuala Lumur, 1972: 147-148).
Dari pengakuan Shaykh Abdul Rauf sendiri berhubung dengan penguasaan bahasa, kata Abdul Rauf dalam penedahuluan kitab Umdatul Muhtajin disebutnya bahawa ia telah berada selama 19 tahun di negeri Arab dan tidak menmguasai dengan baik bahasa Melayu Sumatera.`` (T.Iskandar, Abdurrauf Singkel Tokoh Shatariyah (Abad Ke 17). Hlm. 198-199).
Membicarakan dari segi bahasa perlu diingat bahawa tafsir Tarjuman al-Mustafid telah melalui proses pentashihan. Antaranya dilakukan oleh  Shaykh Muhammad Idris al-Marbawi Tokoh kamus (Al-Marbawi) dan juga pakar bahasa tradisi, jadi bahasa di dalam Tarjuman al-Mustafid mengalami perubahan melalui pentashihahan. Tetapi perlu diingat para ulama yang mendalami bidang agama Islam dan menguasai bahasa Arab, maka bahasa mereka adalah terpengaruh dengan susuk bahasa Arab. Sebagai contoh terjemahan yang dibuat oleh Shaykh Abdul Rauf Singkel, bukan sahaja menurut susuk gaya bahasa Arab, tetapi berlaku penambahan terjemahan/tafsiran.  Surah al-Baqarah: ayat 25:
``Dan ceritakan olehmu ya Muhammad segala mereka itu yang percaya akan Allah Ta`ala dan segala mereka yang mengerjakan segala amal yang salih-salih, bahawasnya bagi mereka itu beberapa umpas (upah/balasan) syurga yang berlaku di bawah segala pohon kayunya dan segala mahligainya segala air sungai. Susunan ayat di atas adalah menurut kaedah nahu Arab yang terdapat di dalam susunan ayat Al-Qur`an tersebut yang bermula dengan jumlah fi`liyyah  -Fi`1l amar, fail dan maf`ulun bih dan jumlah isim bagi inna dan khabar. Dalam hal ini tidak dapat dinafikan dalam hal terjemahan penterjemah terikut-ikut dengan susunan ayat Al-Qur`an berbahasa Arab tersebut. Contoh ayat `Dan ceritakan olehmu` menurut struktur ayat Arab dari jumlah filiyah –fi`il amr. Dan seterusnya. Keadaan ini berlaku dalam banyak ayat yang mudah dicari dan dibuktikan. Walau bagaimana di dalam terjemahan terhadap ayat di atas penterjemah menambah huraian terhadap ayat berkenaan yang lebih ringkas dari segi teks berbanding dengan terjemahan. Ayat yang agak panjang. `` bahawasanya bagi mereka itu beberapa umpas syurga yang berlaku di bawah segala pohon kayunya dan segala mahligainya segala air sungai. Dilihat dari susunan ayat ini kekok dari susuk bahasa Melayu yang merupakan tambahan terjemahan yang dibuat oleh Syeikh Abdul Rauf Fansuri. Lihat juga istilah `umpas` yang agak arkaik yang bermaksud `upah atau balasan`.
Di bawah dipetik gaya bahasa dan ayat Shaykh Abdul Rauf berhubung dengan huraian tentang tentera bergajah yang datang untuk meruntuh Ka`bah di dalam Surah Al-Fil`` Pada akhir dari terjemahan terhadap surah itu terdapat keterangan berikut:
``Tiadakah telah dijadikan oleh Tuhanmu upaya mereka itu pada meruntuhkan Ka`bah itu dalam kerugian dan kebinasaan dan diturunkan atas mereka itu unggas berjamaah melo(n)tar mereka itu dengan batu daripada tanah yang sudah ditunu maka dijadikannya mereka itu seperti daun perhumaan yang telah dimakan oleh binatang dan diairkan akan dia dan dihancurkannya akan dia.
(Faidah) bahawa tersebut di dalam Jami` al-Bayan maka tatkala sampailah mereka itu hampir Makkah maka bersengkerahalah mereka itu hendak masuk Makkah maka diturun akan Allah Ta`ala unggas daripada laut seperti unggas bernama layang-layang serta tiap-tiap unggas pada mulutnya dan dua kakinya tiga buah batu kecil daripada kadli maka dilo(n)tarkannya akan mereka itu maka jatuh batu itu kepada kepala seorang mereka itu nescaya keluar daripada duburnya maka jadilah mati mereka itu sekalian. Wa Allah a`lam. (hlm. 607).
Ayat di atas membawa susunan ayat cara lama, di samping terpengaruh dengan susunan bahasa Arab. Terdapat di dalamnya beberapa perkataan arkaik yang mencerminkan adalah dari bahasa lama seperti:
Ditunu bermaksud dinyala. dibakar, diapikan
Perhumaan bermaksud kebun, ladang, kawasan tanaman
Bersengkeraha bermaksud Bersedia, bersegera
Kadli (k-d-l-i) bermaksud jenis tanah/batu ?
Daripada beberapa contoh di atas memperlihatkan gaya bahasa lama terjemahan Abdul Rauf Fansuri yang antaranya menurut susuk nahu Arab, termasuk penggunaan kata-kata arkaik (lama).
Perlu disebut mana-mana tulisan kitab agama banyak membawa istilah-iistilah keislaman. Misalnya kitab tafsir dengan istilah-istilah tafsir yang berasal dari Qur`an, kitab fiqh membawa istilah-istilah fiqh dan demikianlah dengan kitab akidah dan tasawuf. Melalui penambahan istilah-istilah sedemikian memperkayakan bahasa Melayu itu sendiri.
Walau apa pun Shaykkh Abdul Rauf Singkel dengan gaya bahasa dan istilah-istilah yang digunakan adalah menjadi salah satu agen yang memperkayakan bahasa Melayu dengan istilah-istilah keislaman yang meningkatkan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan perhubungan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment