August 17, 2015

Tafsir Ibn Kathir - Usaha Menerbitkannya


BBB,  01 Zulkaedah 1436 = 16 Ogos 2015 (Ahad):
Dari segi menerbitkan tafsir terjemahan, maka kita dapati usaha menerbitkan Tafsir Ibn Kathir di dalam bahasa Indonesia-Melayu pada peringkat mutakhir adalah usaha murni yang patut dipuji. Usaha ini dilakukan oleh Pustaka Ibnu Kathir, Jakarta yang pertama diterbitkan pada  Ogos 2007. Pada cetakan ketiga 1430H/2009M.  bersamanya berjaya diterbitkan jilid ke 9 yang melengkapkan penerbitan bagi keseluruhan terbitan Tafsir Ibn Kathir terkini. Sebelum dari ini dikatakan Tafsir Ibn Kathir ini pernah diterbitkan secara terbitan lama secara bervariasi di Indonesia, tetapi terbitan kali ini diterbitkan secara lebih ringkas dengan menyaringnya dari Hadith-Hadith Daif yang lemah dan memperkemaskannya dari segi susunan dan diterbitkan dalam bentuk dan jilid yang baik sebanyak 9 jilid.


Teks yang menjadi rujukan dan ambilan bagi Tafsir Ibn Kathir mutakhir kini adalah berasal dan diambil dari naskhah lama yang dicetak oleh Dar al-Kutub al-`Arabiyyah – Isa al-Halabiy wa Shurakah, Mesir penerbit lama bagi kitab-kitab berbahasa Arab dan juga penerbit kitab-kitab di dalam bahasa Melayu (Jawi) pada peringkat awal. Naskhah ini diusahakan menerbitkannya oleh Penerbit Darus Salam , Riyadh, Arab Sa`udi diusahakan oleh satu pasukan yang diketuai oleh Shaykh Safiyyul-Rahman al-Mubarakpuri. Antara yang diusahakan ialah, membuang mana-mana Hadith Daif dn meringkaskan rawi kepada perawi Hadith terdekat, tetapi tidak meninggalkan aspek-aspek bahasan yang penting. Hasilnya kitab tafsir berkenaan menjadi lebih ringkas dan lebih kemas. Judul asal, iaitu Tafsir Al-Qur`an l-Azim ditukar kepada:
Al-Misbah al-Munir fi Tahdhib Tafsir Ibn Kathir diterbitkan oleh Penerbit Darus Salam, Riyadh, Arab Saudi. Kepada Penerbit ini pihak Pustaka Ibn Kathir telah memohon izin (Kebenaran R.A. 1428/April 2007) untuk menterjemah dan menerbitkan tafsir berkenaan di dalam bahasa Indonesia-Melayu.
Antara langkah-langkah yang diambil bagi terbitan terjemahan ini bahawa:
1)      Kumpulan yang mengusahakan pernerbitan memastikan menampilkan Hadith-Hadith yang sahih
2)      Kalau ada yang daif ianya hendaklah disokong oleh Hadith lain yang sekurang-kurangnya mencapai darjah qabul, tetapi kategori sedemikian adalah amat sedikit
3)      Memberi nombor-nombor ayat di dalam tafsiran
4)      Mengusahakan sumber rujukan terhadap Hadith-Hadith yang disertakan
5)      Memberi catatan kaki Hadith dan memberi rujukan nombor Hadith
6)      Menambah sub judul bagi yang perlu
7)      Melakukan terjemahan secara teliti dan berwibawa.
Berhubung dengan kepentingan Tafsir Ibn Kathir penerbitnya menyatakan bagi cetakan pertama:
``Tafsir Ibn Kathir merupakan kitab paling penting dan agung yang pernah ditulis dalam menafsiri kitab suci Al-Qur`an dan paling banyak diterima dan tersebar di tengah umat ini. Penulisnya telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyusunnya. Tidak mengherankan jika penafsiran beliau sangat kaya dengan riwayat (baik Hadith maupun athar), bahkan hampir seluruh Hadith periwayatan Imam Ahmad yang terdapat dalam kitab Musnad  tercantum dalam kitab tafsir ini.
Beliau pun menggunakan rujukan-rujukan penting lainnya yang sangat banyak, sehingga menjadikan karya beliau ini sangat kaya akan manfaat dalam berbagai disiplin ilmu agama (seperti Aqidah, Fiqih, dan lain-lain). Kerananya sangat wajar apabila Imam Al-Suyuti rahimahu Allah memujinya dan berkata, ``Belum pernah ada kitab tafsir yang semisal dengannya.`` (hlm. XX).
Ibn Kathir nama ringkas bagi tafsir yang dihasilkan oleh Imam yang mulia Abu al-Fida Imaduddin Ismail bin `Umar bin Kathir al-Qurashiyy al-Bushrawi berasal dari Kota Basrah. Beliau dilahirkan di Mijdal, sebuah tempat di Kota Basrah pada tahun 701H/1302M. Dan meninggal di Damshik pada tahun 774H/1373M. Ayahnya seorang Khatib yang meninggal ketika beliau berusia 4 tahun dan beliau dibesar dan dididik oleh keluarganya Shaykh Abdul Wahhab. Ketika berumur 5 tahun berpindah ke Damshiiq, dikota ini ia mendalamkan ilmu pengetahuannya. Antara gurunya ialah Shaykh Burhanuddin Ibrahim bin Abdul Rahman al-Fazari (m. 729H.), Isa bin al-Mut`im, Ahmad bin Abi Talib (730H.), Baha`uddin  al-Qasi bin Muzaffar bin `Asakir dan beberapa yang lain.
Ibnu Kathir tidak saja menghasilkan Tafsir Al-Qur`an  Ibn Kathir, tetapi juga mengarang antaranya, Al-Bidayah wa al-Nihayah tentang sejarah (14 jilid), Al-Takmil fi Ma`rifat Thiqat wa al-Du`afat wa al-Mujtahid, Al-Hadyu wa al-Sunan fi Ahadith al-Masanid, Tabaqat al-Shafi`yyah dan beberapa yang lain.
Beliau melahirkan  murid-murid yang terkenal antaranya ialah Ibn Haji, Ibn `Imad al-Hanbali dan ramai lagi (hlm. 11 -15).
Penghasilan Tafsir Ibn Kathir  menambahkan bahan ilmiah di dalam bidang tafsir dalam  bahasa Indonesia-Melayu. Ini adalah merupakan penerbitan tafsir secara terjemahan terbesar di dalam bahasa Indonesia-Melayu, selepas terjemahan dilakukan oleh Shaykh Abdul Rauf al;-Fansuri al-Singkeli terhadap Tafsir Baydawi. Terjemahan terhadap Tafsir Baydhawi yang diberi judul Tarjuman al-Mustafid menurut gaya lama dengan ciri-cirinya tersendiri, tetapi Tafsir Ibn Kathir, walaupun dari turath yang juga lama, tetapi penerbit mengusahakan penerbitannya dengan gaya dan persembahan yang baru yang tidak meninggalkan ciri-ciri tradisi terutama mengukuhkan tafsiran ayat Al-Qur`an dengan ayat Al-Qur`an dan Hadith juga diperkukuhkan dengan pendapat sahabat, tabi`in dan pendapat ulama-ulama yang muktabar. Tafsir Ubn Kathir mengukuhkan tafsiran bertolak dari usul dan akar membawa kepada perkembangan yang lebih luas dan tidak terputus sebagaimana tafsir yang lebih mementingkan tafsiran secara fikiran dan menyesuaikan dengan situasi semasa dan moden. Bagi pengaji-pengaji tafsir akan mendapati bahawa Tafsir Ibn Kathir menyediakan wadah dan asas keilmuan tafsir seutuhnya sebelum bertolak kepada perluasan yang tanpanya tidak bertolak dari asas yang kukuh.
Kita berharap lebih banyak akan lahir tafsir-tafsir yang mengukuh tradisi tafsiran di samping lahirnya tafsir-tafsir moden yang lebih mengolah dan menyesuaikan persoalan dengan situasi semasa. Hendaknya berbagai pendekatan akan lebih memperkayakan pendekatan dan pengajian tafsir.

Sekian.

No comments:

Post a Comment