August 14, 2015

Pendekatan Tarjuman Al-Mustafid Tafsir Terjemahan Oleh Shaykh Abdul Rauf Al-Fansuri Al;-Singkeli


BBB,  28  Syawal 1436 = 13 Ogos 2015 (Khamis):


Tarjuman Al-Mustafid sebagai sebuah tafsir tertua dalam bahasa Melayu, walaupun bersifat terjemahan adalah menarik dan banyak aspek yang dapat dibincangkan. Selain dari segi formet sebagaimana telah dibincangkan, sudah tentulah ialah tentang kandungan tafsir berkenaan dan bagaimana dipersembahkan. Melihat kepada cara pembicaraan pentafsir – Shaykh Umar al-Baydhawi dan penterjemhnya Shaykh Abdul Rauf adalah berlainan tumpuan dilakukan dari kitab-kitab tafsir biasa.
Bagi sesuatu surah yang ditafsir dan terjemah selain dari membicarakan aspek biasa iaitu nama surah, jumlah ayat dan tempat diturunkan sama ada di Makkah atau Madinah, tumpuan pembicaraan adalah terhadap:
1.       Ikhtilaf dari segi pembacaan bagi ayat-ayat tertentu di dalam surah diletak di bawah tajuk `Faidah`
2.       Keistimewan surah dan kepentingan
3.       Penampilan kisah-kisah bagi kandungan sesuatu surah
4.       Tidak guna kaedah tafsir ayat Qur`an dengan ayat Qur`an
5.       Rujuk kepada Rasulullah tidak secara riwayat Hadith  secara lengkap
6.       Tidak menjadikan sebab turun sesuatu ayat `Asbab al-Nuzul`
7.       Rujukan kepada kitab tafsir amat terhad  
8.       Tidak memberi penekanan terhadap ayat-ayat hukum, hanya melalui terjemahan, secara tidak langsung.
Dapat dikatakan bahawa Tafsir Baydhawi yang diterjemahkan oleh Shaykh Abdul Rauf amat memberi penekanan kepada perbezaan pendapat mengenai pembacaan Qiraat 7, hampir setiap halaman perbezaan ini ditimbulkan. Ianya diletak di bawah judul `Faidah` dalam kurungan. Misalnya bagi Surah Al-Fatihah pentafsir mengatakan.
(Faidah) Pada menyatakan ikhtilaf antara qari` yang tiga pada membaca – `maaliki`, maka Abu `Umar dan Nafi` ittifaq keduanya atas membaca `maliki` dengan tiada alif dan hafas dengan alif, maka adalah ma`nanya tatkala membaca dengan alif `Tuhan yang mempunyai segala pekerjaan` hari kiamat.
Bermula jikalau tersebut pada yang lagi akan datang bacaan Duri demikianlah, maka iaitu baca murid Nafi` dan Abu `Umar, kerana segala imam qari yang masyhur itu tujuh jua, maka tiap-tiap seorang daripada mereka itu dua muridnya yang masyhur.
(Pertama) daripada yang tujuh itu (Nafi`) namanya, maka muridnya yang masyhur Qalun dan Warash (Kedua) Ibn Kathir namanya maka muridnya Bazzi dan Qunbul
(Ketiga) Abu Umar namanya, maka muridnya Duri dan Susi
(Keempat) Ibn `Amir namanya, maka muridnya Hisham dan Ibn Zakuan
(Kelima) `Asim namanya, maka muridnya Abu Bakar dan Hafas
(Keenam) Hamzah namanya, maka muridnya Khafaf dan Khalad
(Ketujuh) Kisa`i namanya, maka muridnya Abu Al-Harith dan Duri, maka dinamai Duri ini Duri Kasa`i dan yang dahulu itu Duri Abu Amri, wallahu a`lam.(hlm. 2).
Bagi Surah Al-Baqarah, terdapat banyak aspek faidah yang dikemukakan. Faidah terawal misalnya:
(Faidah) Pada menyatakan ikhtilaf segala qari, yakni Abu Umar dan Nafi` dan Hafas pada membaca (Aandhartahum), maka Abu Amri dan Nafi` ittifaq keduanya atas melanjutkan hamzah yang pertama dan mentashilkan hamzah yang kedua dan Hafas mentahqiqkan keduanya serta dengan singkat. (hlm. 4)
Contoh bagi Surah Ali `Imran. Maka `Faidah` terawal bagi Surah Ketiga ini:
(Faidah) pada menyatakan ikhtilaf antara segala qari yang tiga pada membaca `yaraunahum` dan `man yasha` inna fi dhalik` yang tersebut itu. [Adapun] `yaraunahum` itu, maka Abu Amri dan Hafas  ittifaq keduanya atas membaca dia dengan `ya`  dan  Nafi` membaca dia dengan `na`, maka adalah ma`nanya tatkala membaca dengan `na` kamu (kami ?) melihat.
[Dan adapun] `man yasha` in` itu, maka Qalun dan Duri ittifaq keduanya atas mentahqiqkan hamzah yang pertama serta  ibdalkan yang kedua dengan wau yang kasrah pada jalan wasal dan harus bagi keduanya mentashilkan  dia dengan `bayna` dan hafas mentahqiqkan keduanya.(hlm. 52).
(Untuk panduan tentang Qir`at Tujuh, lihat: Haji Muhammad Nazri Abdullah, Manhaj Qira`at 7, Beserta Dalil Matan Imam As-Syatibi, Pustaka Salam Sdn. Bhd., Batu Caves, Kuala Lumpur, 2007, 157hlm.)
Demikianlah perhatian tinggi diberi terhadap kaedah bacaan dan ikhtilaf bacaan pada satu-satu ayat bacaan yang di dapati hampir pada setiap halaman bagi teks Al-Qur`an, bahkan aspek ikhtilaf ini terdapat lebih dari satu (Faidah) bagi mana-mana ayat  dari segi bacaan. Dapatlah difahamkan bahawa nama bagi kitab dari segi keutamaannya ialah: Al-Qur`an Al-Karim, baru diikuti berikutnya ialah Tarjuman Al-Mustafid. Maka perhatian utama selain dari memberi makna bagi ayat-ayat  Al-Qur`an ialah menjaga dari segi bacaan. Walau bagaimana Memberi Keutamaan dari segi bacaan dan khilaf antara  Qira`t Tujuh, seharusnya pentafsir juga sama memberi keutamaan dari segi tajwid, tetapi di dalam tafsir ini nampaknya tidak diberi perhatian terhadap aspek tajwid sebagaimana perhatian diberi kepada persamaan dan khilaf dari segi bacaan.
Walau apa pun ini adalah merupakan keistimewaan dan kelainan yang dibawa oleh terjemahan dan tafsir ini. Membaca tafsir-tafsir yang lain kita tidak menemui pembicaraan tentang pendapat Qira`at tujuh persamaan dan perbezaan. Ini menyedarkan pembaca dan pengkaji tentang kepelbagaian kaedah membaca Al-Qur`an. Aspek pembacaan ini merupakan pengajian dan pembelajaran tahaf tinggi di kalangan pembaca dan pengaji Al-Qur`an dan kita dapati pengajian tentang Qira`at tujuh ini makin mendapat perhatian di kalangan mereka yang membaca Al-Qur`an pada tahap tinggi, khususnya selepas lahir begitu banyak pusat-pusat tahfiz hingga kepada peringkat pengajian tinggi. Selain dari itu kini timbul pada akhir-akhir ini aspek yang dinamakan `Mendapat Ijazah dan Sanad` membaca Al-Qur`an dari guru-guru tertentu yang mengajar Al-Qur`an. Ini bererti perhatian terhadap pengajian Al-Qur`an semakin meningkat, sama ada dari segi, bacaan, tafsir, tadabbur dan pengkajian ilmiah terhadap Al-Qur`an pada tahap tinggi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment