August 7, 2015

Pendekatan Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an


BBB, 21 Syawal 1436 = 06 Ogos 2015 (Khamis):
Pendekatan yang dianggap baik bagi membantu pembaca-pembaca memahami kandungan Al-Qur`an, bahawa bagi setiap awal surah, walaupun surah pendek diberi muqaddimah terlebih dahulu sebanyak satu halaman. Di dalam muqaddimah diterangkan kedudukan bilangan surah ke berapa dari keseluruhan 114 surah dan jumlah ayat di dalam sesebuah surah dari segi mengenai kedudukan dan kepentingan surah, kandungan di dalam satu-satu surah dan kepentingan surah tersebut. Setiap surah juga dimaklumkan sama ada diturunkan di Makkah atau Madinah. Tidak seperti Tafsir Al-Wajiz oleh Wahbah al-Zuhaily yang mementingkan tentang `Asbab al-Nuzul` bagi hampir semua ayat yang diturunkan (tidak semua ayat, terutama yang bersambungan), maka di dalam Tafsir al-Rahman ini tidak diberi penekanan terhadap Asbab al-Nuzul. Namum bagi tafsiran yang diberi, jika ada keperluan diberi penerangan, maka diberi catatan kaki di bawah secara seturut bilangan dari awal surah.


Sebagai contoh bagi muqaddimah Surah Al-Fatihah pentafsir memberi maklumat di dalam `Muqaddimah` bahawa surah Al-Fatihah juga dikenali sebagai, Ummu al-Qur`an, Ummu al-Kitab, dan juga  `Al-Sab` al-Mathani`, bermaksud `Tujuh Ayat Yang Diulang-Ulang`.
Dari segi kandungan Surah Al-Fatihah mengandungi, menurut pentafsir 7 persoalan, sesuai dengan 7 ayat, iaitu:
1)      Menetapkan wujudnya Allah s.n.w. yang mencipta seluruh alam
2)      Menyebutkan Allah bersifat Jalal dan Kamal
3)      Menyebut tentang Hari Balasan kiamah dalam mana manusia menerima balasan di atas amalan mereka.
4)      Menyebut tentang kewajipan manusia menyembah Allah
5)      Menyebut bahawa manusia tidak dapat melakukan sesuatu melainkan dengan pertolongan dan keizinan Allah
6)      Memohon dari Allah pertunjuk ke jalan yang benar dan lurus
7)      Memohon jalan sebagaimana mereka yang menerima nikmat dan bukan sebaliknya.
Sebagai huraian lanjut pentafsir mengukuhkan pendapat tentang kepentingan Surah Al-Fatihah dengan memetik Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tidak ada di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah satu surah yang sama kelebihannya seperti Umm al-Qur`an (hlm. 1).
Sebagai contoh kedua diambil contoh Muqaddimah bagi surah Al-Baqarah. Pentafsir menyebutkan bahawa surah Al-Baqarah adalah surah terpanjang di dalam Al-Qur`an, mengandungi 286 ayat yang melibatkan juz` pertama, kedua dan sebahagian daripada juz` ketiga (3/8).
Surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah, iaitu sebaik berlaku Hijrah al-Rasul s.a.w. berhijrah ke Madinah. Dengan Hijrah terbentuk sebuah negara Islam pertama yang merdeka yang masyarakatnya terdiri dari orang-orang Islam, Yahudi dan sebahagian kecil penduduk dari keturunan yang lain.
Turunnya ayat-ayat antaranya di dalam Surah Al-Baqarah bagi memenuhi keperluan panduan dari segi hukum hakam, pengibdatan, pentadbiran, kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
Pentafsir membahagiakan kandungan Surah Al-Baqarah kepada dua:
1)      Menegaskan kebenaran Al-Qur`an, menerangkan sifat-sifat orang beriman, sifat orang kafir dan munafik. Seruan kepada keseluruhan supaya menyembah Allah dan tidak menyengutukan Allah. Penerangan tentang kejadian alam dari langit dan bumi. Kejadianb dan kedudukan manusia dari segi amalan baik dan buruk dan balasan syuga dan neraka. Cerita tentang Nabi Adam dan tipu daya Iblis yang membawa kepada perseteruan berterusan antara manusia dengan Iblis dan dakwah terhadap kaum Yahudi dan Arab Musyrik agar menerima Islam.
2)      Menerangkan tentang hukum-hukum syarak bagi mengatur kehidupan masyarakat umat Islam seperti ibadat solat, zakat, puasa, haji dan yang berkait dengan muamalat, seperti berjual beli, hutang piutang, wasiat, menjadi saksi dan sebagainya. Demikian dengan persoalan yang berhubung dengan munakahat seperti perkahwinan, perceraian, nafqah dan sebagainya. Demikian juga berhubung dengan jinayah sepert mencuri, berjudi, minum arak dan sebagainya.
Sebagaimana bagi Surah Al-Fatihah diperkukuhkan dengan Hadith demikian juga dengan Surah Al-Baqarah pentafsir menyebut Hadith dari Sahih Muslim tentang Surah Al-Baqarah  bahawa Rasulullah s.a.w.bersabda bermaksud:
``Bacalah kamu Surah Al-Baqarah, kerana sesungguhnya mengamalkan ajarannya mendatangkan barakah (kebaikan yang banyak) dan mencuaikannya menyebabkan timbulnya perasaan kesal dan keciwa. Dan orang-orang yang menceburkan diri ke dalam keadaan yang batil (yang salah) tidak akan dapat mencapai sesuatu faedah daripadanya.`` (hlm. 5).
Konsep tafsir bagi pentafsir adalah terdiri dari terjemahan secara langsung terhadap teks Al-Qur`an. Sebarang tambahan bagi terjemahan diletak di dalam kurungan. Contoh terjemahan bagi awal Surah al-Kahfi selepas basmalah:
1)      Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya (Muhammad), kitab suci Al-Qur`an, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok (terpesong).
2)      (Bahkan keadaannya) tetap benar lagi menjadi pengawas. Turunnya Al-Qur`an untuk memberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dengan azab yang sekerasnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal salih, bahawa mereka beroleh balasan yang baik.
Demikianlah terjemahan dan tambahan penerangan di dalam kurungan. Namun terdapat terjemahan lebih panjang dari teks bagi menyampaikan maksud yang tepat sebagaimana di dalam terjemahan ayat (2) di atas.
Pengukuhan dari segi tafsiran ialah huraian secara catatan kaki yang diberi kepada istilah atau perkara-perkara yang berhubung dengan kandungan teks yang lain dari terjemahan., Misalnya bagi ayat satu diberi penerangan tentang Kitab Al-Qur`an yang tidak terpesong. Seterusnya berbagai catatan kaki yang diberi berhubung dengan kandungan dan perkara-perkara yang perlu diberi penerangan bagi Surah al-Kahfi (Surah 18). Catatan kaki sebagai penerangan ini kadang-kadang lebih panjang dan mengambil ruang lebih banyak dari teks dan terjemahan. Di dalam rujukan antaranya dibuat rujukan terhadap Hadith-Hadith, tetapi pentafsir tidak membuat rujukan terhadap pendapat pentafsir-pentafsir yang lain secara catatan (walaupuan ada disenarai judul-judul kitab tafsir pada halaman XIII, juga Kitab-Kitab Hadith turut disenarai yang dibuat rujukan) atau tokoh-tokoh seperti yang banyak dibuat oleh Ibn Kathir di dalam tafsirnya.Ciri-ciri huraian dalam kandungan dan huraian pada catatan kaki inilah mengukuhkan Tafsir Al-Rahman sebagai sebuah kitab tafsir.
Kitab Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an adalah kitab tafsir penting dalam bahasa Melayu dan menjadi rujukan utama, terutama bagi mendapat kepastian dari segi terjemahan terhadap ayat-ayat Al-Qur`an.

Sekian.

No comments:

Post a Comment