April 30, 2016

Tumpuan Utama Pada Faham Shi`ah


BBB, 21 Rajab 1437 = 29 April 2016 (Jumaat):
Dalam bukunya berjudul `Perbandingan Akidah Dan Fahaman Umat Islam` yang setebal 630 halaman tumpuan utama perbincangan oleh Pengarangnya Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim ialah tentang Shi`ah bermula dari Fasal 2 (hlm. 22) hingga Fasal 8 (hlm. 226). Ini bererti satu pertiga daripada kandungan buku Tuan Haji Said ini membicarakan tentang Shi`ah. Berbanding dengan buku I`tiqad Ahlussunnah Wal-Jamaah karangan K.H. Sirajuddin Abbas yang mempunyai topik-topik yang sama hanya memperuntukkan persoalan mengenai Shi`ah ialah mulai pecahan IV –V (hlm. 77-136) daripada jumlah halaman buku (356hlm.). Ini bererti tumpuan utama yang diberi perhatian oleh Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim ialah tentang Shi`ah.
Mengapa tumpuan diberi terhadap Shi`ah ?
Antara faktor-faktor mengapa persoalan Shi`ah menjadi tumpuan pembicaraan antaranya:
1)      Faktor Sejarah Perlantikan Khalifah
Tidak seperti setengah-setangah faham yang lain yang antaranya bersifat cetusan  persoalan  seperti mushabbihah yang akibat dari sumber dan interpretasi terhadap ayat Al-Qur`an menyebabkan timbulnya fahaman berkenaan, tetapi Shi`ah adalah  timbul dari faktor sejarah dan pergolakan di dalam kalangan umat Islam seperti kaitan Sayyidina Ali k.w. dengan perlantikan khalifah yang dianggap oleh golongan  Shi`ah sepatutnya menjadi khalifah pertama – dengan bukti Hadith yang dipegangi oleh pihak Shi`ah, walaupun pada hakikatnya Sayyiduna Ali tidak terlibat dengan perlantikan, bahkan pada perlantikan khalifah-kahlaifah kedua dan ketiga tidak menunjukkan Sayyiduna Ali berminat dengan jawatan berkenaan. Di dalam pemilihan beliau tidak terpilih dan tidak menjadi persoalan baginya. Namun faktor tidak terpilihnya beliau dari peringkat awal dijadikan hujah tidak puas hati oleh kalangan Shi`ah yang terbentuk kemudian tentang tidak terlantiknya Sayyiduna Ali.
2)      Perebutan Pengaruh Antara Turunan
Pada satu pihak keengganan pembesar-pembesar Quraisy terutama Abu Sufyan dari Bani Hashim pada peringkat awal tidak menerima Islam, kerana Nabi Muhammad yang dari turunan Abdul Muttalib membawa Islam mencabar tradisi dan budaya yang dipegangi mereka, bukan dari segi salah dan benar. Pertikaian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyiduna Ali ada unsur asabiyyah turunan Abi Sufyan yang mau mengembalikan kepimpinan mereka dalam masyarakat melalui perebutan Khalifah oleh Muawiyah dari Sayyiduna Ali. Faktor ini menyemarakkan pertentangan antara dua keturunan.
3)       Sentimen Terhadap Sayyiduna Ali
Sayyiduna Ali seorang yang amat rapat dengan Rasulullah s.a.w. Beliau bukan saja sepupu Nabi Muhammad s.a.w. Beliau adalah kalangan anak yang terawal menerima Islam. Tatkala Rasulullah s.a.w. hendak berlepas untuk hijrah ke Madinah, Sayyiduna Ali adalah orang yang  mengambil risiko mengambil tempat tidur nabi menggantikan Nabi yang keluar ke Madinah. Tindakan Sayyiduna Ali mengambil risiko bagi keselamatan Nabi menunjukkan pengorbanan Sayyiduna Ali kepada Nabi.
4. Menantu Nabi
Sayyiduna Ali adalah menjadi menantu Nabi. Sayyiduna Ali mengahwini puteri Nabi iaitu Sayyidatina Fatimah Al-Zahra`, puteri Nabi yang amat dikasihi oleh Rasulullah s.a.w.
5. Jalur Keturunan Nabi
Melalui Sayyiduna Ali dan Fatimah al-Zahra`  jalur keturunan Nabi Muhammad s.a.w. Melalui mereka lahirnya turunan Nabi s.a.w., iaitu Sayyidina Hassan dan Hussain. Anak-anak Rasulullah s.a.w. yang lain sama ada meninggal awal atau tidak mewariskan turunan. Hassan dan Hussein adalah permata kesayangan Rasulullah s.a.w.
6. Kedukaan Dan Simpati
Bagi pendukung-pendukung Shi`ah dan yang menjadi faktor kelahiran Shi`ah dan firqah  seperti Khawarij, bahawa peperangan Siffin antara Sayyiduna Ali dan pendukung-pendukungnya dan disebelah pihak lawan, iaitu Muawiyah dan pendukung-pendukung yang membawa kepada pereistiwa Tahkim, yang menyebabkan kekalahan dari segi diplomasi antara pihakj Sayyiduna Ali yang diwakili oleh Abu Musa Ash`ari yang kurang dari tektik berunding dan diplomasi dengan  Amru Ibn al-`As yang mewakili pihak Mu`awiyah yang membawa kepada kemenangan diplomasi bagi pihak Mu`awiyah memberi kesan dan kekeciwaan yang mendalam terhadap peristiwa berkenaan. Ianya dari satu pihak  menambahkan simpati dan sokongan terhadap Sayyidua Ali.
7. Peristiwa Kerbala`
Adalah titik hitam di dalam sejarah umat Islam dalam mana Sayyiduna Hussein terbunuh angkara Yazid bin Mu`awiyah. Ianya ditangisi oleh penyokong kepada  keluarga Sayyiduna Ali dan memberi kesan dari segi sentimen dan penentangan yang mengukuh Shi`ah.
8. Pembelaan Terhadap Al-Bayt
Rentetan peristiwa-peristiwa di atas amat memberi kesan dan simpati terhadap keluarga Nabi yang dikenali sebagai Aal al-Bayt. Berbagai peristiwa memupuk golongan yang membelanya  yang dikenali dengan Shi`ah.
Pembentukan golongan Shi`ah ini lebih besar kesannya berbanding dengan cetusan-cetusan pandangan  yang melahirkan aliran-aliran tertentu di dalam akidah. Tetapi Shiah melibatkan lahirnya faham Shiah yang melibatkan politik yang melahirkan pemerintahan-pemerintahan seperti Iran dan pengaruhnya di negara-negara lain. Lebih dari itu membentuk padangan akidah yang berlainan dari akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Pembentukan akidah tersendiri sebagai akidah Shiah lebih parah dari perpecahan politik semata-mata, lantaran dengan akidah akan menjauh dari penyatuan di kalangan  umat  dan lebih menyukarkan untuk mengembalikan kepada penyatuan sebagaimana di alami sekarang antara faham Sunni dengan faham Shi`ah. Kelainan faham akidah ini menjadi faktor perseteruan bahkan peperangan sebagaimana dialami di negara-negara Islam di Asia Barat sekarang seperti Iraq, Syria dan Yaman dan begitu sukar pula untuk mencari perdamaian.

Sekian.

April 29, 2016

Akidah Bukan Ahlu Al-Sunnah Diasing Dalam Buku Berlainan


BBB,  20 Rajab 1437 = 28 April 2016 (Khamis):


Telah diperkatakan bahawa Tuan Haji Said bin Haji Ibarhim memberi tumpuan pada membicarakan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah   sebagaimana sudah dibicarakan, iaitu berjudul Aqidah Ahlu Sunnah wa al-Jamaah (1995 – Cetakan Pertama), atau lebih khusus membicarakan tentang rukun iman yang enam dengan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya.
Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim memperuntukkan pembicaraannya tentang akidah yang bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dengan menghasilkan sebuah lagi buku dalam tempoh berdekatan dengan buku Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, iaitu buku yang diberi judul ``Perbandingan Akidah Dan Fahaman Umat Islam`` (1997)  yang membicarakan tentang akidah-akidah yang bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Antaranya termasuklah Baha`iyyah dan Qadyani yang sepatutnya tidak dikira dari kalangan akidah Islam yang jelas bertentangan dengan Islam. Buku Perbandingan Akidah Dan Fahaman Umat Islam jauh lebih tebal (630 hlm.) berbanding dengan buku Akidah Ah al-Sunnah wa al-Jama`ah (368 hlm.).
Pendekatan  buku ini ialah secara membuat kajian perbandingan, kata Tuan Haji Said:
``Dapat menghasilkan suatu kajian perbandingan akidah dan fahaman umat Islam.``
Manakala tujuan kajian perbandingan dibuat, kata Tuan Haji Said:
``Sungguhpun umat Islam di negara ini sejak dahulu lagi menganut fahaman dan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, tetapi kini mereka telah banyak diresapi oleh fahaman akidah-akidah yang berlainan dan bertentangan dengan fahaman dan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, sehingga ada yang sudah dipengaruhi oleh fahaman dan akidah Shi`ah dan Mu`tazilah, bahkan ada pula yang telah terpengaruh dan mengikut fahaman dan akidah Ibn Taimiyah dan lain-lain.``
Seterusnya kata Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim,
``Oleh itu tidak salah rasanya kalau saya katakan kitab ini menjadi garis panduan untuk menentukan akidah mereka itu bercanggah dengan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dan terkeluar dari akidah Islam.``
Dilihat kepada kandungan di dalam buku, maka fasal-fasal yang dibicarakan hampir keseluruhan kandungan adalah bersamaan dengan kandungan di dalam buku I`tiqad Ahlussunnah Wal Jama`ah – oleh K.H. Sirajuddin Abbas termasuk penggunaan istilah firqah-firqah bagi pecahan-pecahan fahaman dan akidah bukan dari Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`h. Cuma dari segi format penyusunan agak sedikit berlainan, tetapi tidak berlainan dari segi kandungan.
Dari segi pendekatan penyusunan adalah dilihat bahawa:
Di dalam buku I`tiqad Ahlussunnah Wal-Jamah memulakan pembicaran dengan  akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah sebagai pembukaan pembicaraan dan Asas utama bagi buku I`tiqad Ahlussunnah Wal-Jama`ah, kemudian baru diuikuti dengan Shi`ah sebagai firqah utama dan terbesar dari segi pecahan akidah. Kemdian diikuti dengan firqah-firqah yang lain  dari segi seturut sejarah kelahirannya, iaitu Shi`ah, Khawarij, Murjiah, Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Najariyah, Mushabbihah, Ibn Taimiyah, Wahabi dan diakhiri dengan Baha`iyah dan Ahmadiyyah atau Qadyani, bagi tiap firqah ini diberi latar sejarah kelahiran dan diberi penerangan dimana pertentangan dan kesalahan-firqah yang menyimpang dari akidah Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Manakala pendekatan dan format penyusunan yang dibuat oleh Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim sedkit berlainan, iaitu beliau membicarakan terus firqah yang terutama dan terawal dan diikuti kelahiran firqah-firqah yang lain secara seturut. Ianya bermula dengan Shi`ah yang agak panjang dari segi pembicaraanm, sesuai ianya sebagai firqah utama dan terbesar yang bertentang dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dan juga dari segi banyak pengikut-pengikut. Kemudian diikuti dengan pembicaraan tentang  Kawarij, Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Murjiah, Najariyah, Mushabbihah,, diikuti dengan Baha`iyah dan Qadyani (Ahmadiyyah) dan diakhiri dengan Ibn Taimiyah. Dari segi kandungan persoalan adalah bersamaan, selepas itu Haji Ibrahim baru membicarakan tentang akidah Ahlu al-Sunnah wa L-Jama`ah sebagai pengakhir selepas membicarakan tentang konsep salaf dan Khalaf.
Difahamkan dengan penyusunan bahawa kelahiran Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah sebagai reaksi terhadap kelahiran berbagai firqah yang disebutkan sebagai menyeleweng dan lahir Akidah alhlu al-Sunnah wa al-jamaah sebagai reaksi menentang akidah-akidah yang bukan Sunni tersebut, sebenarnya  tidak sedemikian kerana kedudukan Ahu al-Sunnah wa al-Jama`ah dari segi prinsip dan bahan-bahan sudah sedia bersama kehadiran Islam dan diamal oleh Rasulullah s.a.w. para sahabat dan pengikut-pengikut, Cuma dari segi istilah bagi akidah kelahiran sebagai reaksi terhadap faham Mu`tazilah.
Tentang perpecahan kepada berbagai-bagai firqah ini dibuktikan dengan Hadith Rasulullah s.a.w bermaksud:
Orang-orang Yahudi telah berfirqah-firqah sebanyak tujuh puluh satu firqah (glongan) dan orang-orang Nasara juga berfirqah sebanyak itu juga. Dan umatku akan berfirqah sebanyak tujuh puluh tiga firqah – Hadith Riwayat al-Tirmidhi.
Pembicaraan terhadap firqah-firqah yang tidak sama dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, khususnya di dalam sebuah buku berasingan adalah baik, iaitu bagi mengingatkan pembaca dan umat Islam tentang kefahaman firqah-firqah bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah supaya mereka tidak terjebak di dalam fahaman sedemikian dan menjauhinya.
Tidak kurang pentingnya pendedahan firqah bukan Sunni ialah bagi mengelak dari kepelbagaian fahaman itu diikuti oleh masyarakat umat Islam, khususnya di negara kita, kerana ianya akan membawa kepada implikasi besar lantaran dengan berbagai fahaman firqah ini membawa kepada perpecahan. Yang lebih dibimbangkan ianya membawa kepada perseteruan di kalangan umat Islam, bahkan membawa kepada peperangan sebagaimana berlaku kini seperti di Iraq, Syria, Yaman dan beberapa negara lagi. Perseteruan, bahkan peperangan yang berlaku sesama sendiri, tidak lain dari memecahbelahkan umat dan merugikan.
Bagi keselamatan dan ketenteraman negara bahkan bagi menyatukan pegangan adalah wajar sebarang kelahiran aliran dan firqah yang berlainan dari Ahliu al-Sunnah wa al-Jama`ah patut disekat untuk mengelak dari perbalahan dan pertentangan yang merugikan.

Sekian.


April 28, 2016

Kepercayaan Hari Kiamat Dan Qadha` Dan Qadar


BBB, 19 Rajad 1437 = 27 April 2016 (Rabu):


Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim membincangkan dua rukun iman itu dengan panjang lebar. Pendekatannya adalah lebih kurang sama dengan kitab-kitab yang lain yang membicarakan persoalah Hari Kiamat dan juga Qadha` dan Qadar.
Mengenai percaya kepada hari kiamat, bahawa, ianya adalah satu kepastian yang tidak dapat dinafikan akan datang dan akan berlaku, Cuma waktu tepat tidak diketahui melainkan Allah jua yang tahu. Namun fenomena dan bukti-bukti mengukuhkan bahawa kiamat itu  akan berlaku. Alam fizikal yang terdiri dari cakrawala dengan planet-planet tidak mustahil akan berlaku kemusnahan dengan berlaku perlanggaran antara satu sama lain menyebabkan pecah dan bertaburan. Jika tidak berlaku perlanggaran, tidak mustahil, kekuatan yang menggerakkan cakrawala dan planet akan terhenti disebabkan oleh kekurangan tenaga dan menyebabkan kehilangan keimbangan dan berlaku kerosakan yang teruk yang membawa kepada kemusnahan yang disifatkan sebagai kiamat.
Pertanda kiamat juga boleh dilihat kepada tempat yang dekat dengan manusia – di muka bumi ini, iaitu berlakunya kerosakan-kerosakan seperti berlakunya siri gempa di sana sini yang menyebabkan berlaku kerosakan kecil dan besar. Kerosakan besar  bukan mustahil berlaku dengan berlaku berbagai-bagai kerosakan dari gempa, banjir, taufan, kebakaran, kehilangan cahaya, kehilangan udara dan berbagai-bagai faktor lagi yang membawa kemusnahan..
Sesungguhnya kiamat akan berlaku dan benarlah firman-firman Allah Ta`ala berkenaan dengannya.
Seperti firman Allah bermaksud:
``Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan aku bersumpah dengan `al-Nafs al-lawwamah (bahawa kamu akan dibangkitkan sesuadah mati). (Al-Qiyamah: 1 -2).
Dan pertanda hari kiamat firman Allah bermaksud:
``Apabila langit terbelah, Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan.
Dan apabila lautan pecah bercampur baur. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan
(Setelah semuanya itu berlaku) mengetahuilah tiap-tiap diri akan apa yang telah dikerjakannya dan ditinggalkannya.`` (Al-Infitar: 1 -5).
FirmanNya lagi bermaksud:
``Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar`` ( (Al-Hajj: 1)
Dan firmanNya lagi bermaksud:
``Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu memngeluarkan segala isinya.``
Semua gambaran di atas adalah gambaran yang benar dan merupakan peningkatan kerosakan dari siri kerosakan yang selama ini dinisbahkan adalah kecil.
Kita menerima berikut dari kiamat tentang Hari Kebangkitan dan Hari Pembalasan dimana dihitungkan amal yang baik dan buruk pada hari mahshar yang membawa kepada balasan bagi yang baik masuk ke syurga dan yang jahat dibalas ke neraka.
Berhubung dengan qadha` dan qadar kata Tuan Haji Said, adalah mempercayai  bahawa Allah Subhanahu wa Ta`ala adalah Dhat Yang Maha Kuasa. Dialah menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendakNya sendiri tanpa diganggui oleh sesuatu kuasa asing.
Firman Allah bermaksud:
``Dia amat melakukan sesuatu mengikut kemahuanNya.`` (Al-Buruj: 16).`
Sebagaimana firmanNya lagi yang bermaksud:
`Dan setiap sesuatu ditentukan dengan kadar` (Al-Ra`d:  8).
Dan firmanNya yang bermaksuid:
Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir.` (Al-Qamar; 49).
Manakala Hadith Rasulullah s.a.w. diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Aku hairan perkara orang mu`min, bahawa Allah Ta`ala tidak mengqadha` kepadanya qadha`, melainkan ada baginya kebaikan.``
Namun berpegang dan i`tiqad dengan qadha` dan qadar yang ditentu Allah tidak menghalang hamba dari ikhtiar dan berdo`a.  Pada hakikat manusia tidak mengetahui apa yang ditentu Allah kepadanya. Ia seharusnya berada di atas landasan hidup yang betul, meneruskan kehidupan dengan yakin di atas penentuan Allah, kerana apa yang diusahakan secara bersungguh-sungguh dan berdo`a sepenuh harap. Maka  apa yang dicapai adalah  mohonan dan penentuan takdir Allah. Seseorang tidak seharusnya mempersoalkan masa depan yang tidak diketahui, tetapi mengusahakan mengisi masa depan dengan kemahuan-kemahuan semoga  permohonan dan apa yang dipohonkan dikabulkan Allah Ta`ala.
Seseorang itu hendaklah menerima apa yang berlaku ke atas dirinya sesudah berusaha dan berikhtiar sedaya upaya, dalam mana kejayaan atau sebaliknya adalah terserah kepada Allah, maka di situlah terletak qadha` dan qadar Allah Ta`ala.
Berusaha, bekerja untuk mencari rezeki yang halal adalah merupakan suruhan Allah Ta`ala.`  (Al-Juma`at: 10).
Kita tak perlu mempersoalkan persoalan-persoalan hakikat yang kita tak ketahui melainkan Allah. Membuatkan andaian dan memungut pendapat-pendapat bercanggahkan merumitkan persoalan.

Sekian.

April 27, 2016

Beriman Dengan Al-Kitab: Status Ahli Al-Kitab


BBB, 18 Rajab 1437 =  26 April 2016 (Selasa):
Salah satu daripada rukun iman ialah percayakan kitab  yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Dengan penurunan kitab-kitab kepada rasul-rasul itu, walaupun tidak semua rasul menerima kitab, maka umat-umat bagi rasul-rasul dikenali dengan  `Ahlu al-Kitab`. Dengannya membezakan status mereka dari kalangan kuffar dan pagan. Dengan penerimaan kitab dan pengenalan sebagai Ahlu al-Kitab` mempunyai significant berbanding dengan golongan kuffar wathaniyy  yang menyembah berhala dan pagan yang primitif.
1)       Adanya kitab bagi kerasulan seorang Rasul adalah pengkuhan baginya.
2)      Ada sumber kerasulan yang dapat dirujuk bagi seseorang Rasul
3)      Menjadi istinbat bagi akidah dan hukum hakam
4)      Melambangkan tradisi keilmuan
5)      Sumber berbagai-bagai maklumat
Dengan penurunan kitab kepada rasul, bahawa apa yang didakwa oleh seseorang Rasul tidak semata-mata dakwaan, sebaliknya boleh diperiksa kebenarannya melalui kitab dan kandungan kitab yang diterimanya. Ianya menjadi dokumen sahih yang membuktikan kerasulan seorang Rasul.  Mempercayai kitab sebagai salah satu rukun iman terkandung di dalam ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Wahai orang-orang yang beriman tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Kitab Al-Qur`an yang telah diturunkan kepada Rasulnya (Muhammad s.a.w.) dan juga kepada kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu.`` (Al-Nisa`: 136).
Tidak ada permasalahan dari segi pendekatan oleh pengarang (Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim) tentang al-Kitab. Sumber-sumbernya di dalam Al-Qur`an.
Sebagaimana umum wajib diketahui dan berpegang dari segi akidah bahawa terdapat 4 kitab utama yang wajib bagi orang Islam beriman dengannya, iaitu:
1)       Kitab Al-Taurat
Diturunkan ke atas Nabi Musa a.s. dengan bahasa Qibti. Mengandungi persoalan akidah dan  shariat. Serta menjelaskan tentang bakal bangkit Nabi terakhir iaitu Nabi Muhammad s.a.w dari turunan Ismail bin Ibrahim a.s yang membawa shari`at baru dan tidak berubah dari segi akidah. Walau bagaimana Taurat sekarang telah diubah. Berubah tentang pertanda Rasullah. Tidak menyebut soal syurga, neraka, kebangkitan, soal hisab, perhitungan pada mahshar, mizan dan lain-lain yang berkaitan dengan kiamat.
2)      Kitab Al-Injil
Diturunkan ke atas Nabi Isa a.s. dengan bahasa Siryani. Memuatkan kenyataan-kenyataan yang benar dan nyata, tentang mentauhidkan Allah dan melarang dari menyengutukanNya, Di dalam Injil yang asal juga ada keterangan mengenai kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w. Kitab Injil juga mengalami perubahan yang dilakukan oleh pengikut yang tidak bertanggungjawab.
3)      Kitab Al-Zabur
Diturunkan ke atas Nabi Daud a.s.  dengan bahasa Ibrani. Kitab Zabur  mengandungi fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat dan peringatan yang mesti dijalankan oleh umatnya. Kitab Zabur tidak mengandungi shariah dan hukum-hukum, kerana Nabi Daud diperintah Allah Ta`ala mengikut shariat yang diturunkan kepada Nabi Musa
4)      Kitab Al-Qur`an
Diturunkan ke atas Nabi Muhammad s.a.w. dengan bahasa `Arab. Al-Qur`an mengesahkan kitab-kitab  yang terdahulu.  Kitab al-Qur`an  bersih dari perubahan. Al-Qur`an mengandungi akidah tauhid, hukum shari`at, tentang akhirat dan balasan syurga neraka. Maklumat-maklumat mengenai kejadian alam, keilmuan, cerita dan peristiwa-peristiwa.
Selain dari kitab utama empat buah berkenaan, turut diturunkan dari Allah Ta`ala ialah risalah-risalah kecil yang dikenali dengan sahifat atau pluralnya `suhuf` Sejumlah 100 atau 110 suhuf telah diturunkan. Suhuf diturunkan kepada:
1)       Nabi Adam   10  suhuf
2)      Nabi Shith      50  suhuf
3)      Nabi Ibrahim 10  suhuf
4)      Nabi Idris       30  suhuf
5)      Nabi  Musa    10  suhuf
Sebagaimana kitab-kitab suci utama yang empat, demikian suhuf ialah kalam Allah diwahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak terkumpul dan tidak dijadikan sebuah kitab khas. Antaranya bersifat lembaran-lembaran sahaja. Di dalam suhuf mengandungi perintah dan  kenyataan-kenyataan. Antara firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Sesungguhnya  (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam suhuf yang terdahulu (iaitu) suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.`` (Al-A`la: 18-19).
Dapat diambil kesimpulan, bahawa agama Islam sejak dari Nabi Allah Adam a.s. adalah berasaskan tradisi yang kukuh, iaitu berdasarkan tradisi kitab dan suhuf yang di dalamnya terakam undang-undang, aturan-aturan dan keilmuan. Tradisi aturan, undang-undang dan keilmuan berterusan dan berkesinambungan diterima oleh rasul-rasul yang seterusnya menerima kitab atau suhuf sebagai panduan. Ianya juga menjadi bukti kukuh bahawa agama Islam dan tradisi berterusaan adalah berasaskan ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Allah Ta`ala kepada rasul-rasulnya dan ini dipelajari oleh pengikut-pengikut. Bayangkan penurunan kitab Al-Qur`an, betapa besar pengaruhnya kepada tradisi peraturan, perundangan, keilmuan dan nilai-nilai daripadanya. Berbagai keilmuan yang dapat ditimba dan dipelajari darinya dari keilmuan yang dikenali sebagai ilmu agama seperti akidah, fiqh, tasawuf, tafsir, balaghah dan nahu membawalah kepada keilmuan moden yang sumber darinya dapat dipelajari tentang ilmu bumi, tumbuh-tumbuhan, astronomi, perubatan, matematik dan berbagai-bagai lagi. Ertinya dengan kitab-kitab dan suhuf bererti Islam melalui kitab-kitab dan suhuf-suhuf mengasaskan tradisi keilmuan yang berkembang sepanjang zaman dan tradisi ini berterusan hingga zaman moden ianya dipelajari di institusi surau, masjid, madrasah membawalah kepada pengajian tinggi yang kini dikenali dengan universiuti. Keilmuan yang dicetus Islam melalui wahyu dan tradisi keilmuan terus berkembang membina tamadun dan peradaban manusia.

Sekian.

April 26, 2016

Perbincangan Mengenai Rukun Iman


BBB,  17 Rajab 1437 = 25 April 2016 (Isnin):
Selepas membicarakan tentang konsep dan agama Islam adalah agama  fitrah, akidah tauhid, kepentingan akidah, akidah sahih dan akidah batil dan mengenai Uluhiyyah dan Rububiyyah barulah pengarang buku Akidah Ahlu al-Sunnah Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim memasuki pembicaraan mengenai rukun iman iaitu bermula dari fasal 8  (hlm. 84 - ) hinggalah kepada fasal ke 15 (hlm. 323). Format pendekatan ialah menurut susunan seturut rukun imam yang enam secara formal, iaitu beriman kepada Allah `Azza wa Jalla, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhirat dan qadha` dan qadar. Penelitian ini tidak menmgulangi pembicraan rukun iman secara detail, kerana perkara ini telah dibicara dan disentuh oleh berbagai kitab yang telah dibicarakan. Pembicaraan juga adalah menurut format yang digunakan oleh Tuan Haji Said, iaitu selepas membicarakan sesuatu topik, maka diikuti dengan perbincangan dan kesimpulan. Dalam pembicaraan Tuan Haji Said adalah banyak menggunakan dalil-dalil naqli, iaitu ayat-ayat Al-Qur`an dan sejumlah Hadith-Hadith bagi mengukuh perkara-perkara yang dibincang yang berkait dengan rukun iman. Haji Said dengan sengaja tidak menggunakan kaedah-kaedah logik sebagaimana biasa digunakan oleh kitab-kitab baik di dalam bahasa Arab dan kitab-kitab jawi. Saebagaimana telah disebutkan beliau tidak membicarakan tentang hukum dan rukun akal yang sebagaimana lazim digunakan sebagai permulaan bagi kitab-kitab akidah. Haji Said  menyatakan tentang iman dan Islam bahawa:
``Iman dan Islam tidak berasingan, dan tidak boleh dipisahkan. Dan iman adalah menjadi syarat sah Islam. Tidak beriman mereka yang tidak Islam dan tidak Islam mereka yang tidak beriman.`` (Haji Said juga menggunakan istilah `ma`rifat yang memaksudkan beriman).
Berhubung dengan keimanan dengan Allah kata Haji Said:
``Beriman dengan kewujudan Allah adalah bermakna beriman dengan RububiyyahNya, beriman dengan UluhiyyahNya dan beriman dengan asma` dan sifat-sifatNya.
Beriman dengan `Rububiyyah Allah`, ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta`ala adalah mentadbirkan semua benda dan perkara yang ada di dalam alam ini – tiada wujud Pentadbir yang lain untuk mentadbir alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta`ala Yang Maha Esa dan Maha Berkuasa.
Beriman dengan `Uluhiyyah Allah` ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta`ala bahawa Dialah yang layak  dan berhak disembah. Dan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya  melainkan Allah Ta`ala.
Beriman dengan `Asma` Allah dan sifat-sifatNya`, ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta`ala adalah mempunyai nama-nama Yang Agung (Asma` al-Jalal) dan mempunyai sifat-sifat  kesempunaan (Sifat al-Kamal) dan Maha Suci daripada sifat-sifat kekurangan.``
Di dalam membicarakan tentang Allah dengan nama-namaNya yang Indah dan sifat-sifatNya yang sempurna Haji Said tidak mengambil pendekatan membicarakan sifat-sifat yang berjumlah 20 yang dikenali dengan sifat 20 dan tidak pula dibicarakan soal kelompok sifat nasiyyah, salbiyah, ma`ani dan ma`nawiyah. Dalam hal ini beliau adalah menyimpang dari pendekatan yang dibuat oleh seperti Ash`ari, Maturidi, Muhammad Yusuf al-Sanusi bahkan Ibrahim al-Bayjuri. Penyimpangan ini tidak dapat dinisbahkan kepada Tuan Haji Said sepenuhnya, kerana kurikulum yang menjadi panduan ialah disediakan oleh pihak Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri (kini JAKIM).
Walau bagaimana pendekatan mengenai kepercayaan kepada Allah secara Uluhiyyah, Rububiyyah dan ditambah dengan Ubudiyyah adalah merupakan sebagai alternatif bagi memahami rukun iman pertama iaitu percaya kepada Allah. Pendekatan secara Uluhiyyah-Rububiyyah sebenarnya lebih ringkas dan padat dan lebih mudah difahami, berbanding dengan pendekatan tradisi berasaskan sifat dua puluh lebih rumit dan menyukarkan, apalagi bila sifat-sifat berkenaan dikategorikan kepada nafsiyyah, salbiah, ma`ani dan ma`bawiyyah dan berbagai ta`alluq sifat-sifat berkenaan.  
Berhubung dengan rukun iman kedua menurut susunan yang dibicarakan, tidak ada kelainan dari pembicaraan dan pendekatan kitab-kitab yang lain bahawa malaikat adalah diciptakan dari cahaya yang patuh dan tidak pernah derhaka kepada Allah dan tidak pernah membantah apa jua yang disuruh Allah. Banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang merujuk kepada malaikat. Antaranya merujuk kepada peranan malaikat Jibril bermaksud:
``Sesungguhnya Al-Qur`an adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia)  (Al-Shu`ara` 192-194).
Antara peranan disebut oleh Al-Qur`an, bermaksud:
``Dan malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala penjuru langit dan `arash TuhanMu, pada saat itu dipikul oleh delapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu.`` (Al-Haqqah: 17).
Jumlah malaikat tidak terkira banyaknya dan tidak diketahui banyaknya melainkan oleh Allah Ta`ala.
Berhubung dengan keimaman dengan rasul pendekatan yang dilakukan oleh Haji Said tidak berbeza dari pendekatan yang lain yang bilangan rasul yang wajib diketahui adalah 25 orang berdasarkan maklumat daripada Al-Qur`an. Nabi Muhammad adalah penghulu bagi rasul-rasul.
``Rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke alam  dunia  ini adalah  manusia dari golongan mereka sendiri yang dipilih oleh Allah daripada keturunan-keturunan orang-orang yang mulia yang mempunyai kebijaksanaan dalam pemikiran  dan suci kerohaniannya.``
Sesungguhnya perutusan rasul bukan setakat menyampaikan risalah yang berhubung dengan keagamaan, tetapi berbagai maklumat tentang masa sebelum dan sezaman dengannya, bahkan pada masa akan datang. Maklumat sebelum dan pada zaman rasul-rasul membolehkan manusia mengetahui tentang manusia peringkat awal dari zaman Nabi Adam hingga ke zaman Nabi Muhammad. Tanpa rasul-rasul sudah tentulah zaman  sebelum itu dan sezaman dengan rasul-rasul menjadi gelap dari maklumat, tetapi melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang dibawa membuka maklumat tentang segala kejadian, sejarah manusia, pembinaan tamadun dan peradaban. Kini adalah penerusan dari zaman tradisi dan nilai  kerasulan berkenaan. Sejak dari dahulu tiap-tiap rasul ada pengikut dan pendukung-pendukung dan ada penentang-penentang, pola berkenaan juga berterusan hingga kini, tetapi tugas dakwah dan menyibarkan kebenaran adalah diteruskan.

Sekian.

April 25, 2016

Ubudiyyah Dan Iman


BBB,  16 Rajab 1437 = 24 April 2016 (Ahad):


Persoalan Islam dan iman adalah dua bidang yang berkait rapat dan tidak dapat dipisahkan. Keislaman seseorang hendaklah dengan beriman dan tiada Islam tanpa iman. Islam ialah pengakuan seseorang bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad ialah Rasulullah di samping mengamalkan rukun-rukun yang lain ialah mendirikan solat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Amalan keislaman lebih termanifestasi  secara lahir. Adapun Iman ialah `Engkau Percaya` (an tu`mina) dengan keyakinan yang putus (jazam), bahawa beriman dengan Allah, Rasul, Malaikat, kitab, kiamat dan dengan qadha` dan qadar. Keimanan lebih merupakan elemen dalaman yang merupakan keyakinan yang penuh tanpa belah bahagi, tanpa zan, syak atau waham.
Iman dari segi bahasa berasal dari kata amana bererti , aman dan iman (percaya). Aman bererti tenang, tenteram, percaya sepenuh tanpa ragu, percaya secara yakin.
`Iman dari segi istilah ialah tasdiq (membenarkan)  dengan hati, iqrar dengan lisan dan beramal dengan rukun-rukun`
Kesempurnaan iman selepas tasdiq ialah dilengkapkan dengan pengakuan dengan lisan dan amalan dengan rukun-rukun – khususnya yang diwajibkan seperti solat, zakat dan puasa.
Rukun Iman pada hakikatnya ialah inti bagi keimanan menyeluruh yang melihat kesegalaan wujud dari perspekti Islam.
Sebagai contoh keimanan akan cacat, walaupun seseorang beriman dengan rukun iman yang enam, sedang dia misalnya mempercayai bahawa alam ini kekal dan tidak binasa sebagaimana pendapat golongan al-Dahriyyin atau mana-mana pendapat yang seumpamanya. Demikianlah dengan pendapat-pendapat yang lain yang bercanggah dengan Islam. Pokoknya kesempurnaan rukun iman tanpa dicanggahi kepercayaan yang lain yang mencacatkan keimanan.
Jika Islam mempunyai significant dari segi makna `Selamat` dan ia adalah manifestasi kewujudan yang secara tab``i dan fitri menurut aturan adalah Islam – termasuk manusia pada hakikat dalam keseluruhan adalah Islam (Ali `Imran: 83), kecuali yang enggan, maka significant dari segi keimanan, ialah berhubung hakikat, keilmuan dan kepercayaan yang menatijah dan menghasilkan keimanan yang menjadikan yang beriman itu aman, tenteram, tidak ragu, menerima dan menempuh masa depan dengan penuh yakin dan tenteram. Dan di akhirat kelak insya Allah lebih aman dan tenteram bila mendapat balasan syurga.
Sebagaimana terhasil keselamatan bagi Islam ialah dengan mempraktikkan dan mengamalkan Islam menurut acuan keislaman, demikian terhasilnya keamanan dan ketenteraman, dicapai melalui tasdiq, iqrar dan juga amalan. Faktor utama keberhasilan  ialah dengan ilmu. Seseorang tidak dapat mencapai keyakinan, sekiranya ianya jahil dengan sesuatu yang hendak diyakini dan jahil itu sebagaimana diungkapkan adalah musuh utama bagi manusia. Jahil bererti gelap, bererti sesat dan bererti tidak mencapai maksud dan tujuan.
Dalam kata lain bagi meletakkan diri dalam keimanan dan keamanan hendaklah mempelajari segala yang bersangkutan dengan keimanan.
Keimanan di dalam Islam selengkapnya, haruslah mengetahui sewajarnya tentang rukun Islam dan mengamalkan, juga seharuslah mengetahui tentang rukun iman sedalamnya dan mengamalkan. Ada keperluan-keperluan yang lain yang mengukuhkan kedalaman maklumat yang berhubuing dua rukun kewajipan (Islam dan iman). Harus mengetahui keilmuan-keilmuan yang berkait dengan rukun Islam seperti dari segi fiqh,  dan akidah dan keilmuan-keilmuan bantu yang lain. Pendek kata makin luas  ilmu yang dikuasai menurut perspektif keislaman, makin mendalam dari segi kefahaman terhadap keislaman, dan sewajarnya makin bertambah keimanan.
Adalah diibaratkan, bahawa orang jahil, tanpa sebarang ilmu ibarat orang yang sesat di dalam pelayaran di lautan yang tidak tahu tepi dan tidak tahu ke mana arah pelabuhan atau destinasi yang hendak dituju. Baginya di tengah lautan dari perahu yang dinaiki segala arah kelilingan adalah sudut-sudut ragu dan tidak tahu, dengan situasi sedemikian menjadikannya keciwa, putus asa dan tidak ada matlamat yang hendak dituju dan akhirnya ianya tewas dalam keraguan dan tidak mengetahui ke masa destinasi yang hendak dituju. Orang sesat dan ragiu dan tiada ketahui arah dituju adalah orang yang tidak mungkin mencapai keamanan.
Adalah diibaratkan dengan beriman dan mengetahui keperluan-keperluan keimanan dan mempunyai sudut pandangan menyeluruh memberi keamanan bagi seorang yang beriman, sebagaimana dikatakan seorang patut menguasai ilmu bukan saja aqidah dan fiqh, tetapi banyak bidang kalau dapat semuanya diketahui. Orang yang berilmu sedemikian adalah orang yang mengetahui semua arah dan kedudukan. Dia tidak ragu. Jikalau dia sebagai pelaut dia ada ilmu pelayaran dan ketahui mana pelabuhan yang dituju, walaupun menghadapi berbagai gangguan dan halangan. Tiada erti keciwa, kerana dia tahu arah yang dituju.
Di dalam kehidupan diyakini tentang ketentuan dari Allah, kesementaraan alam, kewajipan sebagai seorang muslim terhadap Allah, Rasul,  masyarakat  dan  umat. Individu muslim sedemikian yang berada di tengah masyarakat yang memahami Islam dan keimanan dan mengamalkannya, maka individu berkenaan  bersedia menghadapi masa depan  berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang ada.  Dalam menghadapi hidup dan berusaha melakukan kebaikan dan kebajikan ia bersedia menghadapi kematian bila-bila kiranya ajal ditentu dan tiba masanya dengan tenang, kerana ianya sesuatu yang perlu dihadapi dengan keimanan yang kukuh.
Keilmuan dan kepercayaan meletakkan seseorang, bahkan masyarakat berada pada paksinya yang sebenar, Ia berada di dalam kebenaran, keyakinan, keamanan dan kesejahteraan yang situasi sedemikian dialami sama mereka yang seumpamanya.
Iman adalah sesuatu yang amat berharga dan tidak ternilai.  Sejarah umat adalah sejarah mempertahan dan mengukuhkan keimanan. Rasulullah s.a.w. diutuskan ialah bagi menyampaikan keimanan kepada Allah dan Rasul dan keimanan-keimanan yang lain. Para sahabat seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir sanggup menempuh penderitaan lantaran kerana mempertahankan keimanan. Para sahabat berjihad dan berpereang kerana mempertahan dan mengukuhkan keimanan. Perjuangan mempertahan dan mengukuhkan keimanan bereterusan hingga kini dan adalah manifestasi ubudiyyah kepada Allah.

Sekian. 

April 24, 2016

Ubudiyyah Dan Islam


BBB, 15 Rajab 1437 = 23 April 2016 (Sabtu):
Telah dibicarakan `Ubudiyyah` bermakna antaranya, kehambaan, kepatuhan dan kerelaaan (Dibicarakan oleh Muhammad Kamal Hassan dalam bukunya, The Sufi Concept of `Ubudiya, 1982).
Manakala Islam dari segi lughahnya ialah bermakna selamat, sejahtera, harmoni dan khudu`.
 (Dibicarakan oleh Maududi di dalam bukunya, Towards Understanding Islam, 1972).
Kedua istilah di atas mempunyai pertalian dari segi makna dan kaitan persoalan.
Manakala Islam dari segi istilah adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan rasul-rasul terdahulu dari Allah yang disampaikan kepada umat masing-masing. Sebagai agama, Islam menawarkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada penganut-penganutnya. Sesungguhnya tiada siapa yang tidak menginginkan selamat, sejahtera dan bahagia baik bagi diri, keluarga dan masyarakat umat. Keselamatan yang ditawarkan ialah dengan menerima Islam dan mengamalkannya  sebagai cara hidup yang akan memberi keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam berbagai-bagai aspek di dunia dan juga di akhirat.
Melihat secara sepintas lalu kepada maksud ubudiyyah semacam ada kesamaan, bererti dengan Islam wujud di dalamnya ubudiyyah, tetapi diteliti secara halus ada perbezaan antara keduanya.
Ubudiyyah secara halus adalah sebagai pra-syarat bagi Islam. Ertinya dengan melaksanakan ubudiyyah maka insya Allah menyempurnakan keislaman.
Menurut Maududi di dalam bukunya `Towards Understanding Islam`  adalah keseluruhan kejadian ciptaan Allah semuanya Islam, kecuali manusia.
Berdasarkan apa yang dibawa oleh Haji Said di dalam bukunya Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, Kamal Hassan  dan Maududi dengan buku masing-masing kita mengolah pendapat mereka yang ada kaitan antara ubudiyyah dan Islam
Konsep ubudiyyah  sebagai pra-syarat bagi penghasilan selamat dalam Islam ini dapat dilihat kepada;
Kajadian Tabi`i:
Berdasarkan kepada kepatuhan alam tabi`i, maka pada hakikatnya terhasil kejadian alam adalah Islam. Misalnya:
Cakrawala dengan planet dan bintang bergerak di atas orbit patuh poda aturan masing-masing adalah Islam (selamat)
 laut dengan kepatuhan tabi`i bergelombang maka ia adalah Islam (selamat).
Hujan turun dengan patuh pada aturan menumbuhkan tumbuhan untuk dimakan hewan adalah Islam (selamat).
Keselamatan yang dicapai kerana adanya kepatuhan (terlebih dahulu) maka terhasillah Islam (selamat).
Namun alam tabi`i boleh berubah dari sifat tabi`inya yang patuh secara fitrah bila ianya diganggu secara tidak beretika oleh tangan-tangan luar seperti merosakan alam sekitar, penggondolan hutan dan pencemaran darat, laut dan sungai yang mengganggu kehidupan, seperti firman Allah yang bermaksud:
``Telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan dilaut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf `` (Al-Rum; 41).
Lebih ketara bahawa penghasilan Islam yang di dalamnya membawa pengertian selamat sejahtera, patuh, tunduk dan khudhu` adalah menjadi pra-syarat, bahawa konsep ta`abbudiyyah, patuh, menerima dan melaksanakan keislaman terlebih dahulu baru diikuti natijah keselamatan atau sekurang-kurangnya pengakuan menerima Islam terlebih dahulu diikuti amal maka barulah keselamatan, kesejahteraan dan kebahagian dapat dicapai. Lebih jauh maksud ubudiyyah terlebih dahulu seharusnya penerimaan secara sempurna yang menuntut penerimanya mempelajari, mengkaji, memahami dan mengamalkan bagi dirinya dan masyarakat. Perlu diingat bahawa penerimaan dan pengajian tidak terhad kepada hidup di dunia, tetapi adalah lebih-lebih lagi di akhirat dan itulah puncak pencapaian keislaman.
Kekecualian manusia yang menerima Islam tidak secara tabi`i dan fitri sebagaiomana kejadian-kejadian alam yang lain bersifat tabi`i, lantaran di kalangan manusia yang ada akal fikiran, lantaran ada yang  jauh dari menerima Islam, tetapi mempertikaikan  agama fitrah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang sepatutnya diterima secara fitrah oleh manusia. Namun adanya ubudiyyah ada juhudiyyah (penentangan) sepanjang zaman, iaitu dari mereka yang kufur dan dari kalangan mereka bukan saja  di dalam kufur tetapi menentang secara kefahaman baik atas nama agama seperti Yahudi, Nasrani,  dan berbagai-bagai agama , tetapi berbagai faham dan ism seperti sekularisme, liberalisme pluralisme dan sebagainya (Mereka diibarat sebagai pencemaran fitrah). Sebenarnya inilah cabaran utama dan semasa yang perlu dikendalikan.
Sebenarnya kita tidak mau bahawa dengan ungkapan, Islam agama fitrah  dan syumul, maka cukup dengan keistimewaan agama itu bagi penganutnya mengasingkan diri dan berubudiyyah, tetapi harus menjadi cabaran mendalami tentang Islam dari berbagai aspek dan perspektif bagi memberi kefahaman secara segar tentang Islam selain dari sifat selamatnya ialah sifat universal dan kemampuan menyelesaikan masalah umat dan masyarakat, misalnya dari segi ekonomi dan sosial. Dengan pendalaman terhadap Islam dan meluaskan pengetahuan tentangnya sebenarnya memberi makna ubudiyyah yang lebih luas dan pematuhan yang lebih mendalam.
Ubudiyah hendaklah dilihat dalam makna yang lebih luas, selain dari ubudiyyah khusus seperti ibadat solat, puasa dan zakat, ubudiyyah juga ialah kerja-kerja yang tidak diwajibkan tetapi bersifat kebajikan yang memang digalakkan yang dengan kesedaran tinggi menjadikan masyarakat berkebajikan yang merupakan kerja ma`ruf yang digalakkan oleh Islam.
Sebagai kesimpulan, dilihat secara menyeluruh bahawa semua  ciptaan Allah tergolong di bawah kategori bersifat ubudiyyah terhadap Allah sebagai Pencipta hatta manusia, tetapi manusia sebagai kejadian sempurna ada ikhtiariah dan daya memilih dan ini adalah hak dirinya dengan izin Allah membuat pilihan dari segi tindakan adakah ia selari  dari segi ubudiyyah dengan kejadian yang lain yang bersifat fitrah ataukah ia mengambil jalan menyimpang atau menentang yang risikonya dia sendiri membuat pilihan.
Sekian.

April 23, 2016

Uluhiyyah, Rububiyyah Dan Ubudiyyah


BBB,  14 Rajab 1437 =  22 April 2016 (Jumaat):


Telah kita bincangkan konsep Uluhiyyah dan Rububiyyah.
Uluhiyyah `melihat ke atas` pada  tahap Ketuhanan yang Agung yang padanya segala sifat kesempurnaNya dari segi Jalal, Qahhar,  Jabbar, Kamal, Jamal dan segala sifat kesempurnaan.
Manakala Rububiyyah melihat Ketuhanan (dari atas ke bawah) dalam hubunganNya dengan makhluk. Dia Pencipta, Rahman, Rahim, Razzak, Khaliq, Bari`, Musawwir,  Muhyi, Mumit dan segala sifat Ketuhanan yang berhubung dengan makluk yang Dia Mencipta, Mentadbir, Memelihara, Menjaga bahkan Membinasa.
Pada kali ini kita membincangkan `tahap bawah`, iaitu tahap ``Ubudiyyah` sebagai makhluk yang menjalankan fungsi kemakhlukan di bawah Rububiyyah, juga Uluhiyyah.
Pada tahap ubudiyyah yang dikenali dengan makhluk ini tidak sama dari segi tindaklaku. Namun semuanya diletakkan di bawah kategori `Ubudiyyah`.
Erti ubudiyyah, ialah kehambaan yang patuh, taat beribadat dan menjalankan fungsi kehambaan di bawah kerajaan Tuhan. Segala perlakuan hamba sebagai ciptaan Tuhan – Termasuk yang  enggan dan menentang, tapi tak terkeluar dari ubudiyyah yang enggan dan berdosa. Mereka tidak dapat keluar dari ruang alam yang mereka kena cipta dan berada.
Untuk meluaskan pembicaraan Ubudiyyah terhadap Tuhan Pencipta dapat dibahagian kepada:
1)      Ubudiyyah Tabi`i  (fitrah)
2)      Ubudiyyah Adat
3)      Ubudiyyah Ibadat
a)      Formal Taklif
b)      Enggan Taklif

1)      Ubudiyyah Tabi`i (Fitrah)
Adalah melibatkan seluruh kejadian ciptaan Tuhan selain dari manusia.
Semua kejadian ini dari segi fitrah patuh memperhambakan diri kepada Tuhan menurut fitrah yang dijadikan. Ubudiyyah Tabi`i yang fitri sifatnya ini ialah dari sebesar-besar kejadian yang dicipta Tuhan dari cakerawala, planet dan bintang-bintang semuanya patuh pada kejadian Tuhan dan menurut tabi`i  fitrahnya seperti galaksi dan planet patuh bergerak di atas orbit  garisan laluan dan pergerakan yang  mencerminkan ubudiyyah. Pada tahap yang lebih kecil bumi satu dari planet ciptaan Allah juga bergerak menurut tabi`i. Dari pergerakan berlaku siang dan malam menghasilkan musim-musim, turunnya hujan menyuburkan tanaman sebagai makanan bagi kejadian Tuhan. Kepada aspek yang lebih kecil gunung tegak berdiri, angin bertiup kencang, menurunkan hujan, dan air berlari dari alur dan sungai ke lautan mengulangi proses menghidupkan hidup-hidupan. Begitulah kepada yang lebih kecil, pokok, padang, hutan, unggas dan binatang terus  berkembang secara tabi`i. Tahap `ubudiyyah Tabi` yang fitri ini tiada permasalahan.
2. Tahap Ubudiyyah Adat
Adalah berkait dengan manusia sebagai makhluk istimewa yang mempunyai daya berfikir yang dari keistimewaan berdaya maju misalnya menghasilkan adat susila, mempunyai kediaman, mampu mengusahakan rezeki untuk kehidupan. Menggunakan ruang untuk pergerakan, mempunyai bahasa untuk berkomunikasi dan berbahasa. Pola ini berlaku kepada semua kelompok manusia yang meneruskan adat dan budaya yang mereka warisi dan menjadi lebih berkembang. Proses kehidupan yang ditingkatkan oleh pengalaman menghasilkan cara hidup yang dikenali dengan adat budaya yang dipertahankan dan terus berkembang. Dalam erti kata yang lain makin lama makin berpengalaman dan mempunyai nilai dan cara hidup mereka. Semuanya ini  adalah merupakan ubudiyyah tabi`i yang berkembang hasil tuntutan dan gaya hidup menurut kesesuaian.
3. Ubudiyyah Ibadat
Juga berkait dengan manusia (beza dari di atas tidak dikait dengan pegangan keyakinan) yang mencapai peringkat berfikiran tinggi yang melihat kejadian bukan setakat kejadian, tetapi memikirkan tentang fenomena kejadian alam dan fungsi manusia. Memandu kesedaran ini ialah dengan perutusan rasul-rasul yang memberitahu tentang kelkhalifahan manusia, peneraju kepimpinan sebagai penerusan misi dan visi kerasulan yang diutuskan. Dengan perutusan kerasulan meningkatkan budaya yang mereka bina. Menyedarkan mereka tentang Pencipta. Dengan kesedaran yang diterima, pegangan dan nilai dipakai mereka memakmurkan bumi, memanfaatkan segala ciptaan Allah bagi kepentingan  manusia. Mereka menyedari melalu perutusan, bahawa jika alam tabi`i yang fitri itu patuh pada peraturan tanpa sanggahan. Demikian manusia sewajarnya  mengakui Ketuhanan yang Maha Esa dan kerasulan yang diutuskan.
a) Menerima Taklif
Sesungguhnya ketamadunan kerasulan telah berterusan berpuluhribuan tahun yang lepas.Kesedaran manusia adalah berasal dari perutusan kerasulan dan tunjuk ajar mereka.  Menerangkan aturan-aturan hidup yang membentuk nilai-nilai murni yang mengharmonikan kehidupan individu dan jamaah.  Sesungguhnya  misi kerasulan terus dipatuhi – termasuk menerima dan mengamalkan apa yang ditaklifkan yang tidak lain mengajar, mendidik dan meninggikan tamadun dan budaya manusia.
c)       Enggan  Taklif
Walau bagaimana ada perbezan dari ubudiyyah tabi`i dan fitri, berbanding dengan manusia yang berdepan dengan Ubudiyyah ibadat yang menerima taklif dan ada yang tidak menerima. Mereka ini ibarat sebuah tubuh badan manusia yang dari segi fizikalnya menerima kejadian dan aturan tabi` bagi manusia. Misalnya tubuh patuh pada keperluan makan minum, mematuhi keperluan tidur dan jaga, menghidup secara tabi`` menerima  nikmat udara yang segar, tetapi dari aspek minda mereka tidak terbuka bagi menerima  tentang Uluhiyyah-Rububiyyah yang mencipta manusia. Mereka pada hakikatnya penentang atau pemberontak yang tidak menyedari hakikat diri dalam kewujudan sebenar. Dalam istilah yang lain mereka terlindung dan tertutup dari memahami dan tidak dapat menerima kebenaran. Maka mereka adalah tergolong di bawah ubudiyyah negatif yang diistilah sebagai kufur dan kafir.
Konsep Ubudiyyah yang  (Enggan Taklif) adalah memaksudkan kepada  kehidupan terbuka manusia di luar dari mematuhi taklif formal, mereka diberi ruang kebebasan mengisi konsep ubudiyyah. Mereka adalah realiti kehidupan dan menjadi sebahagian dari masyarakat yang didepani. Adalah menjadi tugas yang menerima taklif, menyedarkan mereka akan fungsi mereka yang tidak terhad kepada kehidupan di dunia sementara, tetapi kehidupan dan kewujudan ada hubungan dengan hakikat tertinggi yang perlu kita berbakti kepadaNya dan berbakti kepada masyarakat yang dengannya  menambahkan kebaikan  dan ganjaran.

Sekian. 

April 22, 2016

Konsep Uluhiyyah Dan Rububiyyah


BBB,  13  Rajab 1437 = 21 April 2016 (Khamis):
Menampilkan konsep Uluhiyyah dan Rububiyyah sebagai fasal-fasal bagi kandungan sebuah buku atau kitab akidah adalah kelainan dan pembahruan. Pembicaraan tentang Uluhiyyah dan Rububiyyah adalah memperkatakan tentang ketuhanan yang dilihat dari aspek Uluhiyyah dan Rububiyyah. Namun membicarakan kedua-duanya sebelum pembaca dan pengaji memahami tentang Allah  dan sifat-sifat kesempurnaanNya, bahkan sebelum mengenali  tentang nafsiyyah, salbiyah dan ma`ani (termasuk ma`nawiyyah), tidakkah mengejut lantaran mendepani sesuatu yang berat bagi pembaca dan pengaji ? Dua konsep di atas adalah memang elok menjadi topik pembicaraan, supaya pembicaraan tidak menurut pola yang sama dan terus diulang-ulang. Mungkinkah sesuai dua konsep tersebut diletak pada bahagian akhir setelah konsep ketuhanan sudah difahami terlebih dahulu ?
Uluhiyyah dan Rububiyyah menjadi topik yang besar dan penting. Pendekatan Uluhiyyah dan Rububiyyah ini adalah menjadi pendekatan dan kandungan akidah bagi mazhab Wahabi yang anti sifat 20 itu. Kefahaman akidah melalui pendekatan Uluhiyyah dan Rububiyyah amat wajar diolah secara teratur dan mendalam sebagai pendekatan memahami ketuhanan. Pendekatan ini dapat mengelak dari terjebak secara berlebih-lebihan mengenai konsep takdir manusia berdaya atau tiada berdaya, konsep kalam  dan sebagainya. Tetapi kita seharusnya tidak terikat dengan pendekatan Wahabi dan sebagainya, tetapi membinanya sebagai  antara pendekatan Sunni.
Uluhiyyah dan Rububiyyah adalah kedua-duanya merujuk kepada Ketuhanan, tetap mempunyai perbezaan dari segi angle pendekatan. Pendekatan adalah berasaskan sumber di dalam Islam itu sendiri khususnya dari ayat-ayat Al-Qur`an:
Tentang Uluhiyyah Al-Qur`an menyebut, bermaksud:
1)       Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu  (Al-Baqarah: 163).
2)      Allah  yang tiada Tuhan melainkan Dia yang mempunyai nama-nama yang indah (Taha: 8)
3)      Allah yang tiada Tuhan Dialah Yang Mengetahui yang ghaib dan nyata (Al-Hashr: 22)
4)      Dialah Allah yang tiada ada Tuhan melainkan Dia yang menguasai sekalian Alam, Yang Maha Suci. Yang Maha Selamat sejahtera, Yang melimpahkan keamanan, Yang Maha Pengawal lagi Pengawas, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuat Yang melengkapi segala kebesaranNya, Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengaNya (al-Hashr: 23).
5)      Katakanlah Dia Allah Yang Maha Esa, Allah menjadi tumpuan, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada siapa yang setara denganNya (Al-Ikhlas: 1 – 4)..
Ketuhanan adalah Yang Maha Agung, Maha  Berkuasa, Yang Maha Mengetahui yang segala kesempurnaan adalah padaNya dan Dia berhak kepada segala-galanya.
Dari segi ini Uluhiyyah adalah melihat `ke atas` kepada Tuhan yang segalanya sempurna dengan ketuhanannya. Antara salah satu yang  dirumuskan oleh Tuan Haji Said;
``Uluhiyyah ialah Ketuhanan, iaitu mengi`tiqadkan dengan i`tiqad yang jazam, bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang lain selain darinya.``
Manakala konsep Rububiyyah – konsepnya dapat  difahami dari istilah Rububiyyah yang berasal dari Rabb yang bermaksud, menjaga, memelihara, mentarbiah, mendidik dan menyelamatkan. Dari segi pendekatan ialah Memandang yang Tinggi ke bawah dalam hubunganNya dengan makhluk. Kepadanya makhluk menghantar pelbagai harapan. Allah dengan sifat Rububiyyah mentadbir dan menguruskan perjalanan alam.
Konsep Rabb yang menjadi harapan bagi hamba dapat difahami dari maksud ayat-ayat-Al-Qur`an:
1)       Seluruh ayat di dalam al-Faftihah yang mengarah kepada Allah yang bersifat rububiyyah yang Dia bersifat Rahman dan Rahim, Tuhan sekalian Alam, Pemilik Hari Kiamat, Dia disembah dan Dia diminta pertolongan. Dia dipohon menunjuk jalan yang lurus dan dipohon tidak  kepada jalan yang sesat.
2)      ``Katakanlah (wahai Muhammad) Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya kebaikan. Sesungguhnya Engkau Amat Berkuasa atas tiap-tiap suatu.``(Ali Imran: 26)
3)      ``Lihatlah manusia bagaimana kami menyediakan makanannya``  (Abas: 24).
4)      ``Dan Dialah yanjg menurunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan  dengan air itu segala jenis tumbuh-tumbuhan.`` (Al-An`am:  99).
5)      ``Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah-indah berhias pada setiap kali pergi ke tempat ibadat (masjid bagi bersolat) dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau-lampau. Sesungguhnya Allah tidajk suka kepada orang yang melampaui batas.`` (Al-A`raf:  31).
Dengan rububiyyah bahawa kehambaan melihat kepada Tuhan yang memberi rahmat, rezeki, makanan, pakaian, kehidupan yang selesa. Allah menyediakan tempat tinggal yang baik. Allah menyediakan tumbuhan dan binatang sebagai rezeki untuk dimakan. Hidup dalam sihat dan aman di dalam negara yang diperintah dengan baik. Dalam pada itu manusia juga berdoa kepada yang berkuasa supaya menjauhi diri dari kesusahan, kepapaan, kekurangan makanan, kemiskinan, penyakit, huru hara, tiada ketenteraman dan sebagainya.
Pendek kata dengan konsep Uluhiyyah memupuk di dalam diri hamba mengenali Yang Maha Berkuasa, Yang Mencipta,  Menjadikan alam  dan manusia bagi menjalani kehidupan, menurut fitrah kejadian. Apa yang dijadikan Allah tidak sia-sia serta mempunyai hikmat keagungan. Allah Maha Agung dengan Ciptaan  yang melahirkan kemahuan dan kekuasaan.
Dari segi Rububiyyah manusia sebagai salah satu ciptaan Allah yang istimewa yang diberi dan dibekalkan dengan segala kemudahan dan kenikmatan, maka manusia seharusnya patuh kepada Allah dengan melakukan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Hidup menurut garisan yang ditentukan dan hidup dalam keadaan harmoni, tidak merosakkan alam yang disediakan sebagai tempat tinggal sementara dan yakin dalam diri akan balasan baik dan buruk yang dijanjikan Tuhan. Kelak setiap manusia akan menerima balasan di atas amalan yang dilakukan pada masa hidupnya sama ada baik maupun buruk.
Dengan berpegang kepada akidah Uluhiyyah menyedar manusia dan mengakui tentang Keagungan, Kekuasaan dan Kemuliaan Allah dan dengan Rububiyyah menyedarkan manusia tahap kehambaan yang menerima rahmat dan nikmat dari Allah dan menjadikan manusia hamba yang baik dan patuh kepada Allah, hidup dengan aturan mengharmonikan kehidupan sesama manusia dan juga  alam sekitaran.

Sekian.

April 21, 2016

Kandungan Buku Akidah Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jama`ah


BBB, 12 Rajab 1437 =  20  April 2016 (Rabu):


Dari segi kandungan buku di atas pada dasarnya ialah mengenai persoalan yang berhubung dengan rukun iman yang enam, iaitu beriman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Kiamat dan Qaha` dan Qadar. Tetapi sebelum daripada membicarakan rukun iman yang enam  Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim selaku Penulis buku Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, membicarakan Islam sebagai agama Fitrah, Akidah tauhid, kepentingan akidah dan Islam, Akidah yang sahih dan yang batil dan penjelasan mengenai Uluhiyyah dan Rububiyyah. Selepas dari membicarakan tentang rukun iman yang enam secara seturut Pengarang membicarakan, Hakikat Iman, Yang Membatalkan Iman, Yang Membatalkan Islam dan orang-orang yang melakukan maksiat. Semua kandungan dipecahkan kepada 18 fasal.
Berikut dari pembicaraan terhadap konsep fitrah sebagaimana telah dibicarakan Tuan Haji Said mebicarakan akidah tauhid yang menjadi inti utama bagi falsafah tauhid di dalam Islam, maka dibicarakan.
Akidah tauhid ialah ilmu  yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap ketuhanan, kerasulan dan sam`iyyat dengan dalil-dalil akliah dan  naqliyyah.
Dan akidah tauhid ialah akidah tentang keesaan Allah yang bersifat dengan Kamalat dan Maha  Suci dari kekurangan.
Akidah menurut Haji Said amat penting bagi seorang Islam, lantaran segala amalan dan penerimaan amalan di sisi Allah bergantung kepada akidah yang betul. Dengan akidah yang betul menyatu-padukan umat.
Akidah yang sahih menurut Haji Said  ialah akidah yang betul dari segi kepercayaan terhadap rukun iman yang enam. Manakala akidah yang batil ialah akidah yang tidak menepati dengan akidah Islam yang benar sebagaimana terkandung di dalam Al-Qur`an dan Al-Hadith.  Dalam kata lain akidah yang batil ialah akidah-akidah yang menyeleweng dari Islam  seperti Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah dan sebagainya.
Satu yang membezakan pendekatan di dalam buku Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang merupakan kelainan dari kitab-kitab atau buku-buku akidah biasa, bahawa pada setiap akhir sesuatu fasal diberi kesimpuan-kesimpulan secara bernombor. Tujuan menyediakan kesimpulan ini ialah bagi mengingatkan kembali kandungan bagi sesuatu fasal sebagai rumusan apa yang telah dibicarakan. Kecuali Fasal Satu (tanpa rumus kesimpulan), maka jumlah rumusan bergantung pada banyak atau sedikit kandungan yang telah dibicarakan. Jumlah rumusan ialah antara sepuluh rumusan bagi satu fasal hinggalah jumlah  tiga puluh, bahkan empat puluh.
Meneliti kepada jumlah rumusan bagi sesuatu fasal ini didapati setengahnya terlalu panjang, sehingga ianya seolah-olah bukan rumusan, tetapi adalah sebagai bahan tambahan bagi kandungan bagi fasal yang diberi rumusan. Jika demikian sepatutnya ianya dijadikan bahagian daripada huraian bagi fasal-fasal berkenaan. Rumusan kesimpulan sepatutnya bersifat padat sebagai intisari bagi fasal yang dibicarakan. Cukup rumusan secara point bernomber berjumlah antara lima hingga sepuluh point.
Misalnya rumusan bagi Akidah tauhid dan keistimewaannya  terdapat 18 rumusan
Antara yang penting: ialah:
1)       Ilmu tauhid adalah paksi keyakinan bagi setiap orang Islam
2)      Ilmu tauhid ialah ilmu membicarakan tentang rukun iman secara sahih untuk dipelajari
3)      Ilmu tauhid bersumberkan Al-Qur`an dan Al-Hadith
4)      Menjadi ukuran sejauh mana kesahihan iktikad seseorang Islam.
5)      Ilmu tauhid benteng kekuatan diri dan menyatukan umat
Bagi fasal tiga, iaitu kepentingan akidah dalam Islam, kesimpulannya terlampau panjang iaitu 28. Sebahagian patut menjadi kandungan huraian. Dan dirumuskan kepada intisari bagi fasal berkenaan. Umpamanya
1)      Amalan seseorang bergantung pada kesempunaan akidah
2)      Dengan akidah mengenal diri, alam dan Pencipta secara sebenar
3)      Memberi ketenangan diri dengan keyakinan akidah
4)      Membentuk peribadi dan jati diri ummah
5)      Mendidik diri dengan cara berfikir teratur dengan hujah dan dalil
Bagi fasal empat bagi akidah yang sahih kesimpulan dibuat adalah padat. Namun daripada 10 rumusan dapat dikecilkan bagi mengelakkan perulangan. Rumusan kesimpulan:
1)      Akidah yang sahih ialah berasaskan rukun iman
2)      Berdasarkan dalil Al-Qur`an dan Al-Hadith
3)      Sah amal ibadat bergantung kepada kesahihan dari segi akidah
4)      Akidah sahih bersifat yakin, tiada syak dan ragu
5)      Kejayaan dakwah Rasulullah adalah dengan kekuatan akidah
Bagi akidah yang batil pula dirumuskan kepada 18 perkara. Antara yang penting:
1)      Akidan yang bertentang dengan Al-Qur`an dan Al-Sunnah akidah batil
2)      Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah adalah yang betul
3)      Akidah menyeleweng seperti Mu`tazilah,, Qadariyyah, Jabariyyah adalah batil.
Walau apa pun format yang disusun oleh Tuan Haji Said bagi bukunya adalah baik. Kebagusan ini tentulah berkait dengan pihak Hal Ehwal Islam , Jabatan Perdana Menteri. Kini JAKIM) yang menyusun kurikulum yang seharusnya diikuti. Pembaca dan pengaji diberi huraian permulaan berikut dari muqaddimah mengenai konsep fitrah, iaitu mengenai konsep tauhid, kepentingan akidah dan bagaimana akidah yang sahih dan akidah yang batil memberi persediaan kepada pembaca sebagai persediaan mempelajari aspek akidah yang berhubung dengan rukun iman. Walau bagaimana didapati kandungan, antaranya tidak berfokus kepada judul bagi sesuatu fasal dan rumusan kesimpulan pula seharusnya rumusan terhadap kandungan bagi fasal yang dibicarakan sepatutnya bersifat padat dan tidak berulang dan bertindih.

Sekian.


April 20, 2016

Muqaddimah Dengan `Fitrah` Baik. Tapi Akidah Boleh Didekati Dengan Semua Fakulti Diri


BBB,  11  Rajab 1437  =  19 April  2016 (Selasa):
Pada bahagian permulaan atau muqaddimah bagi kitab-kitab usuluddin seperti bagi Matan  Jauharat  al-Tauhid oleh Ibrahim al-Laqani, Kitab Bidayat al-Hidayah berdasarkan Matan Umm al-Barahin oleh Muhammad Yusuf al-Sanusi yang disharah oleh al-Shaykh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin dan Risalah al-Tauhid dari Jabatan Agama Islam Johor dan kebanyakan kitab-kitab usuluddin yang lain adalah bermula dengan muqqimah kitab-kitab mereka bertolak dari hulum akal  yang menjadi sebagai syarat bagi mukallaf mempelajari ilmu akidah. Pendekatan sedemikian menjadi pola  dan tradisi pendekatan muqaddimah bagi kitab-kitab dan buku-nuku akidah
Tetap bagi Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim, beliau mengambil pendekatan berlainan dan menyimpang dari tradisi yang seharusnya membukakan pembicaraan dengan `Hukum Akal`, tetapi memulai pendekatan bagi muqaddimah kitab Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah ialah dengan konsep `Fitrah`
Fitrah mempunyai ertinya yang luas:
Fitrah boleh bererti sebagai  semula jadi,  asli, menurut tabi`i, bukan dibuat-buat, bersih  dan bukan artifisial.
Fitrah boleh dikaitkan dengan segala keaslian sesuatu, misalnya Allah menciptakan langit dan bumi menurut fitrah, planet-planet bergerak di atas orbitnya secara fitrah, kejadian malam dan siang dengan waktu-waktu bagi masing-masing juga bersifat fitrah.
Fitrah boleh dikaitkan dengan diri manusia yang merupakan fitrah kejadian Allah yang dari segi fitrahnya dikurnia akal untuk berfikir, dikurniai  inderawai untuk menanggapi, dikurnia hati untuk memesrai dan dikurnia rohani untuk mencintai. Semuanya secara fitrah.
Di dalam pembicaraan mengenai akidah, iaitu iktikad terhadap sesuatu secara tepat dan yakin dan merupakan kebenaran adalah merupakan fitrah bagi manusia mau mengetahui ketepatan, kebenaran dan keyakinan yang menjadi pegangannya. Manusia adalah dijadikan secara fitrah dan fitrah manusia mau mengetahui kelilingannya dan lebih dari itu mau mengetahui dirinya dan mau mengetahui alam keliling, dari mana semuanya, bagaimana ianya ada dan siapa yang mengadakannya. Bagi menjawab semua adalah melalui ilmu (berfikir) yang membawa kepada keyakinan dan pegangan. Ini merupakan fitrah manusia.
Menurut fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada keyakinan agama yang fitrah sifatnya, iaitu agama Islam. Menurut Haji Said:
``Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah sesuai dengan fitrah manusia yang menseimbangkan jasmani dan rohani dan akhirat.``
Ciri utama bagi Islam ialah berfalsafahkan tauhid.
Mengenai kefitrahan manusia yang tabi`i dan asli ini turut disebut oleh Tuan Haji Sai`d secara tidak langsung berlandaskan akal, tanpa menyebutkan rukun dan hukum akal, kata Tuan Haji Said:
``Menurut akidah Islam dan ajaran tauhid, seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya ialah dengan berasaskan dalil naqli dan dalil akli. Mereka yang mengasaskan akidahnya dengan berdalilkan dalil-dalil tersebut adalah dikira sebagai seorang muslim yang beriman.``
Konsep fitrah yang menjadi tabi`i manusia mau mencari kebenaran dan keyakinan diperkukuhkan kefitrahan dan pembuktian dengan bukti akli dan naqli.
Bukti akli misalnya dengan melihat kepada kejadian alam yang mengkagumkan atau kemusnahan melalu gempa bumi dan saebagainya  yang merosakkan membuktikan ada kekuasaan yang esa.  Hujah ini dapat dibuktikan dengan bukti naqli. Seperti ayat bermaksud:
``Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Ia bersemayam di atas arash`` (al-A`raf : 54)
Atau ayat bermaksud: ``Katakanlah Dia Allah Yang Tunggal yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.`` (al-Ikhlas: 1- 2).
Dari segi pendekatan akidah kitab-kitab tauhid atau usululuddin sebagaimana dikatakan adalah amat memberi penekanan terhadap rasional akal, akal sebagai satu fakulti utama bagi diri manusia, diterima sebagai fakulti teristimewa bagi diri manusia dan menjadi alat membuktikan kebenaran dengan dalil dan burhan, tetapi perlu diingat akal mempunyai kemampuan terhad dan ada kekurangan ianya dapat menaggapi terhadap sesuatu yang wujud bersifat lahiri dan konsepsi seperti konsep angka, tetapi tidak mampu di luar dari batas dari itu.
Apa yang hendak ditekankan di sini jika akal sebagai satu fakulti diri yang terhad dari segi kemampuan, maka adalah wajar dibuat pendekatan di dalam menanggapi hakikat wujud berdasarkan fakulti-fakulti yang lain di dalam diri yang bersifat fitrah tersendiri. Jika fakulti akal digunakan bagi membuktikan tentang kewujudan secara rasional, maka boleh dibuat pendekatan melalui fakulti inderawi bagi menanggapi wujud secara indera yang walaupun menanggapi sesuatu yang lebih lahir dan nyata, tetapi juga membuktikan kebenaran seperti indera penglihatan amat besar peranan di dalam  mempastikan sesuatu benda secara nyata, walaupun mata ada kelemahan, misalnya bergantung pada jarak jauh dan bergantung pada cahaya, tetapi ianya adalah alat pembuktian dan boleh dibuktikan dengan dalil. Begitulah dengan indera-indera yang lain seperti, pendengaran, rasa, kecapan, bau yang semuanya sebagai alat dapat membuktikan kebenaran.
Fakulti diri yang lain  yang dapat membuktikan kebenaran yang lebih subjektif. Misalnya konsep kasih terhadap Pencipta yang mencipta, kasih sesama makhluk  sebagai pancaran dari fakulti hati,  yang dikurniakan secara terhad kepada manusia, yang menjalinkan kasih sayang, hormat menghormati dan bertolong-tolongan yang mengharmonikan hidup mereka.
Satu fakulti diri yang penting ialah fakulti rohani yang lebih subjektif yang penggarapan melaluinya lebih memurnikan jiwa dan lebih mendekati kepada Yang Maha Pencipta. Rohani adalah aspek subjektif tertinggi diberi kepada diri manusia yang dengan meningkatkan diri manusia dan lebih mendekati Maha Pencipta.
Penggunaan keempat-empat fakulti di dalam diri manusia sebagai lebuh diri  manusia dapat mnenyampaikan mereka kepada destinasi-destinasi yang sesuai dengan sifat fakulti yang ada pada diri manusia dan mengukuhkan pegangan dan keyakinan. Dari satu segi akidah tidak saja didekati secara rasional yang kering dari sentuhan, emosi dan rohani. Aqidah tidak semestinya hanya bersifat rasional, tetapi juga seharusnya dibuktikan dengan inderawi, rasa mesra, kasih dan cinta yang melengkapkan pancaran dari diri manusia terhadap alam, bahkan kepada yang tertinggi – Tuhan.

Sekian.

April 19, 2016

Karangan Akidah Oleh Haji Said Haji Ibrahim


BBB, 10 Rajab 1437 =  18  April 2016 (Isnin):


Jika buku I`tiqad Ahlu Al-Sunnah wa al-Jama`ah oleh K.H. Sirajuddin mewakili buku akidah terbaru dari Indonesia, maka bagi pemilihan buku akidah terbaru dari Malaysia Penulis memilih karangan akidah oleh Tuan  Haji  Said bin Haji Ibrahim. Tidak banyak mengenai latar Penulis dan sememangnya tidak diberi maklumat Penulisnya secara khusus, kecuali disebut beliau adalah Bekas Mufti Negeri Sabah. Namun dengan latar sebagai Bekas Mufti Negeri Sabah itu sudah cukup mencerminkan kewibawaan Haji Said bin Haji Ibrahim di dalam bidang keilmuan Islam, khususnya bidang akidah yang dilibati. Dengan kewibawaannya maka Tuan Haji Said menghasilkan buku akidah berjudul:
Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah (cetakan pertama 1995) di dalam tulisan jawi yang diterbitkan oleh Penerbit Dar al-Ma`rifat, Kuala Lumpur dan dicetak oleh Yayasan Terengganu Sdn. Bhd. Kuala Terengganu.
Sedikit lagi tambahan mengenai Penulis dan latar dari muqaddimah Penulis menyatakan:
``Kandungan kitab ini disusun berdasarkan kurikulum kelas pengajian ta`mir masjid dan surau  yang diterbitkan oleh bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri dan tajuk-tajuk penting yang berkaitan dengan akidah.``
Ini mencerminkan bahawa buku yang dihasilkan adalah memenuhi kehendak kurikulum yang disusun oleh Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Ini bererti buku ini digunakan termasuk oleh Tuan Haji Said mengajar di masjid dan surau dan sudah tentulah bahan yang menjadi kandungan buku ini ialah bahan-bahan yang telah biasa digunakan termasuk oleh Haji Said bin Haji Ibrahim sebagai Imam dan guru yang mengajar termasuk di dalam bidang akidah di masjid dan surau.
Dari segi format pendekatan dan penyusunan buku berbanding dengan buku I`tiqad Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah  oleh K.H. Sirajuddin Abbas adalah berlainan. Di dalam buku I`tiqad Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah oleh K.H. Sirajuddin Abbas, beliau membicarakan di dalam satu buku tersebut tentang akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah berserta dengan akidah-akidah yang lain seperti Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Shi`ah, Murjiah, Ibn Taimiyah, Wahabi dan lain-lain, sambil membandingkan akidah-akidah yang bukan dari Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah  dengan akidah Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah. Tetapi bagi Haji Said bin Haji Ibrahim beliau mengambil pendekatan membicarakan semua yang berkait dengan akidah Al-Sunnah wa al-Jama`ah di dalam satu buku Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Ini adalah bertujuan:
1)       Bagi memenuhi kehendak kurikulum Pengajian Akidah yang disediakan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.
2)      Kandungan buku Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang khusus adalah sesuai untuk digunakan bagi pengajaran orang ramai yang hadir selaku jamaah masjid-surau bagi pengajian akidah bagi tahap awam.
3)      Memasukkan akidah-akidah yang bukan dari Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah seperti  Shi`ah, Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Wahabi dan sebagainya tidak sesuai sebagai bahan pengajaran bagi orang awam dan boleh mengelirukan mereka. Buku K.H. Sirajuddin sesuai sebagai buku yang dipelajari secara khusus dan menjadi rujukan pada pengajian yang lebih tinggi.
4)      Dengan persamaan kurikulum dan persamaan pengajaran dapat menyatukan kaedah pengajian dan kandungan akidah di dalam masayrakat umat.
5)      Mudah menjalankan ujian.
Walau bagaimana Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim menyedari tentang berbagai-bagai akidah yang bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang lahir di dalam kalangan umat Islam. Akidah-akidah yang bukan Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah perlu diketahui oleh umat Islam, terutama bagi kalangan yang mempunyai keilmuan yang lebih tinggi, agar dapat memahami dan membezakan pendekatan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah  dengan akidah-akidah bukan dari Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah agar dapat mengenal pasti penyelewengan dan kesilapan mereka dan menghuraikannya kepada mereka yang berkelayakan bagi memahami dan menghendari dari terjebak di dalam akidah-akidah yang salah.
Memahami perlunya difahami oleh kalangan yang lebih tinggi keilmuan terhadap akidah-akidah yang bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, maka Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim mengarang secara khusus di dalam buku yang berlainan yang diberi judul:
Perbandingan Akidah dan Fahaman Umat Islam
Buku ini dihasilkan dalam masa berdekatan dengan buku `Akidah Ahlu al-Sunnah wal Jama`ah (1995), sedang buku di atas bagi cetakan pertama (1997) yang diterbitkan oleh Dar al-Ma`rifat dan sama dicetak oleh Percetakan Yayasan Terengganu Sdn. Bhd., Kuala Terengganu.
Kesedaran Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim untuk menyedarkan kepelbagaian akidah yang tumbuh dan berkembang dan perlu mengelak dari terjebak di dalam akidah-akidah yang salah, maka kata Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim di dalam buku `Perbandingan Akidah Dan Fahaman Umat Islam, katanya:
``Sungguhpun umat Islam di negara ini sejak dahulu lagi menganut fahaman dan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, tetapi kini mereka telah banyak diresapi oleh fahaman akidah-akidah yang berlawanan dan bertentangan dengan  fahaman dan Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`h, sehingga sudah ada yang dipengaruhi oleh fahaman dan akidah Shi`ah  dan Mu`tazilah, bahkan ada pula  yang telah terpengaruh dan menganut fahaman  dan Akidah Ibn Taimiyah dan lain-lain.``
Bagi menjelas  dan  membetulkan fahaman dan mengukuhkan pegangan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah kata Tuan Haji Said:
``Justeru itu saya merasa bertanggungjawab dan berkewajipan untuk mengkaji perbezaan akidah fahaman umat Islam itu dan membuat perbandingan di antara akidah dan fahaman Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dengan akidah dan fahaman firqah-firqah umat Islam tersebut, dan juga membuat perbandingan perbezaan di antara fahaman  dan akidah aliran salaf dan khalaf.``
Usaha yang dilakukan oleh Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim ini sudah tentulah bukan setakat perbandingan dan kefahaman, tetapi sebagai kata Tuan Haji Said lagi sebagai harapannya, tambahnya,
``Kitab ini menjadi garis panduan  untuk menentukan akidah mereka itu bercanggah dengan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dan terkeluar dari akidah Islam, atau sebaliknya. Dan adalah diharapkan kitab ini menjadi sumbangan dari penyusun dan akan memberi manfaat dan faidah kepada semua umat Islam untuk mengenalpasti dan menilai isi kandungannya dan memahami perbandingan  di antara akidah dan fahaman Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dengan akidah dan fahaman umat Islam yang lain.
Dalam kata lain kefahaman terhadap akidah-akidah lain diharap akan lebih menyerlahkan kebenaran dan kekuatan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah.

Sekian.