April 19, 2016

Karangan Akidah Oleh Haji Said Haji Ibrahim


BBB, 10 Rajab 1437 =  18  April 2016 (Isnin):


Jika buku I`tiqad Ahlu Al-Sunnah wa al-Jama`ah oleh K.H. Sirajuddin mewakili buku akidah terbaru dari Indonesia, maka bagi pemilihan buku akidah terbaru dari Malaysia Penulis memilih karangan akidah oleh Tuan  Haji  Said bin Haji Ibrahim. Tidak banyak mengenai latar Penulis dan sememangnya tidak diberi maklumat Penulisnya secara khusus, kecuali disebut beliau adalah Bekas Mufti Negeri Sabah. Namun dengan latar sebagai Bekas Mufti Negeri Sabah itu sudah cukup mencerminkan kewibawaan Haji Said bin Haji Ibrahim di dalam bidang keilmuan Islam, khususnya bidang akidah yang dilibati. Dengan kewibawaannya maka Tuan Haji Said menghasilkan buku akidah berjudul:
Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah (cetakan pertama 1995) di dalam tulisan jawi yang diterbitkan oleh Penerbit Dar al-Ma`rifat, Kuala Lumpur dan dicetak oleh Yayasan Terengganu Sdn. Bhd. Kuala Terengganu.
Sedikit lagi tambahan mengenai Penulis dan latar dari muqaddimah Penulis menyatakan:
``Kandungan kitab ini disusun berdasarkan kurikulum kelas pengajian ta`mir masjid dan surau  yang diterbitkan oleh bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri dan tajuk-tajuk penting yang berkaitan dengan akidah.``
Ini mencerminkan bahawa buku yang dihasilkan adalah memenuhi kehendak kurikulum yang disusun oleh Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Ini bererti buku ini digunakan termasuk oleh Tuan Haji Said mengajar di masjid dan surau dan sudah tentulah bahan yang menjadi kandungan buku ini ialah bahan-bahan yang telah biasa digunakan termasuk oleh Haji Said bin Haji Ibrahim sebagai Imam dan guru yang mengajar termasuk di dalam bidang akidah di masjid dan surau.
Dari segi format pendekatan dan penyusunan buku berbanding dengan buku I`tiqad Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah  oleh K.H. Sirajuddin Abbas adalah berlainan. Di dalam buku I`tiqad Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah oleh K.H. Sirajuddin Abbas, beliau membicarakan di dalam satu buku tersebut tentang akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah berserta dengan akidah-akidah yang lain seperti Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Shi`ah, Murjiah, Ibn Taimiyah, Wahabi dan lain-lain, sambil membandingkan akidah-akidah yang bukan dari Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah  dengan akidah Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah. Tetapi bagi Haji Said bin Haji Ibrahim beliau mengambil pendekatan membicarakan semua yang berkait dengan akidah Al-Sunnah wa al-Jama`ah di dalam satu buku Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Ini adalah bertujuan:
1)       Bagi memenuhi kehendak kurikulum Pengajian Akidah yang disediakan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.
2)      Kandungan buku Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang khusus adalah sesuai untuk digunakan bagi pengajaran orang ramai yang hadir selaku jamaah masjid-surau bagi pengajian akidah bagi tahap awam.
3)      Memasukkan akidah-akidah yang bukan dari Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah seperti  Shi`ah, Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Wahabi dan sebagainya tidak sesuai sebagai bahan pengajaran bagi orang awam dan boleh mengelirukan mereka. Buku K.H. Sirajuddin sesuai sebagai buku yang dipelajari secara khusus dan menjadi rujukan pada pengajian yang lebih tinggi.
4)      Dengan persamaan kurikulum dan persamaan pengajaran dapat menyatukan kaedah pengajian dan kandungan akidah di dalam masayrakat umat.
5)      Mudah menjalankan ujian.
Walau bagaimana Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim menyedari tentang berbagai-bagai akidah yang bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang lahir di dalam kalangan umat Islam. Akidah-akidah yang bukan Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah perlu diketahui oleh umat Islam, terutama bagi kalangan yang mempunyai keilmuan yang lebih tinggi, agar dapat memahami dan membezakan pendekatan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah  dengan akidah-akidah bukan dari Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah agar dapat mengenal pasti penyelewengan dan kesilapan mereka dan menghuraikannya kepada mereka yang berkelayakan bagi memahami dan menghendari dari terjebak di dalam akidah-akidah yang salah.
Memahami perlunya difahami oleh kalangan yang lebih tinggi keilmuan terhadap akidah-akidah yang bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, maka Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim mengarang secara khusus di dalam buku yang berlainan yang diberi judul:
Perbandingan Akidah dan Fahaman Umat Islam
Buku ini dihasilkan dalam masa berdekatan dengan buku `Akidah Ahlu al-Sunnah wal Jama`ah (1995), sedang buku di atas bagi cetakan pertama (1997) yang diterbitkan oleh Dar al-Ma`rifat dan sama dicetak oleh Percetakan Yayasan Terengganu Sdn. Bhd., Kuala Terengganu.
Kesedaran Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim untuk menyedarkan kepelbagaian akidah yang tumbuh dan berkembang dan perlu mengelak dari terjebak di dalam akidah-akidah yang salah, maka kata Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim di dalam buku `Perbandingan Akidah Dan Fahaman Umat Islam, katanya:
``Sungguhpun umat Islam di negara ini sejak dahulu lagi menganut fahaman dan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, tetapi kini mereka telah banyak diresapi oleh fahaman akidah-akidah yang berlawanan dan bertentangan dengan  fahaman dan Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`h, sehingga sudah ada yang dipengaruhi oleh fahaman dan akidah Shi`ah  dan Mu`tazilah, bahkan ada pula  yang telah terpengaruh dan menganut fahaman  dan Akidah Ibn Taimiyah dan lain-lain.``
Bagi menjelas  dan  membetulkan fahaman dan mengukuhkan pegangan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah kata Tuan Haji Said:
``Justeru itu saya merasa bertanggungjawab dan berkewajipan untuk mengkaji perbezaan akidah fahaman umat Islam itu dan membuat perbandingan di antara akidah dan fahaman Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dengan akidah dan fahaman firqah-firqah umat Islam tersebut, dan juga membuat perbandingan perbezaan di antara fahaman  dan akidah aliran salaf dan khalaf.``
Usaha yang dilakukan oleh Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim ini sudah tentulah bukan setakat perbandingan dan kefahaman, tetapi sebagai kata Tuan Haji Said lagi sebagai harapannya, tambahnya,
``Kitab ini menjadi garis panduan  untuk menentukan akidah mereka itu bercanggah dengan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dan terkeluar dari akidah Islam, atau sebaliknya. Dan adalah diharapkan kitab ini menjadi sumbangan dari penyusun dan akan memberi manfaat dan faidah kepada semua umat Islam untuk mengenalpasti dan menilai isi kandungannya dan memahami perbandingan  di antara akidah dan fahaman Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dengan akidah dan fahaman umat Islam yang lain.
Dalam kata lain kefahaman terhadap akidah-akidah lain diharap akan lebih menyerlahkan kebenaran dan kekuatan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah.

Sekian.


No comments:

Post a Comment