April 20, 2016

Muqaddimah Dengan `Fitrah` Baik. Tapi Akidah Boleh Didekati Dengan Semua Fakulti Diri


BBB,  11  Rajab 1437  =  19 April  2016 (Selasa):
Pada bahagian permulaan atau muqaddimah bagi kitab-kitab usuluddin seperti bagi Matan  Jauharat  al-Tauhid oleh Ibrahim al-Laqani, Kitab Bidayat al-Hidayah berdasarkan Matan Umm al-Barahin oleh Muhammad Yusuf al-Sanusi yang disharah oleh al-Shaykh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin dan Risalah al-Tauhid dari Jabatan Agama Islam Johor dan kebanyakan kitab-kitab usuluddin yang lain adalah bermula dengan muqqimah kitab-kitab mereka bertolak dari hulum akal  yang menjadi sebagai syarat bagi mukallaf mempelajari ilmu akidah. Pendekatan sedemikian menjadi pola  dan tradisi pendekatan muqaddimah bagi kitab-kitab dan buku-nuku akidah
Tetap bagi Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim, beliau mengambil pendekatan berlainan dan menyimpang dari tradisi yang seharusnya membukakan pembicaraan dengan `Hukum Akal`, tetapi memulai pendekatan bagi muqaddimah kitab Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah ialah dengan konsep `Fitrah`
Fitrah mempunyai ertinya yang luas:
Fitrah boleh bererti sebagai  semula jadi,  asli, menurut tabi`i, bukan dibuat-buat, bersih  dan bukan artifisial.
Fitrah boleh dikaitkan dengan segala keaslian sesuatu, misalnya Allah menciptakan langit dan bumi menurut fitrah, planet-planet bergerak di atas orbitnya secara fitrah, kejadian malam dan siang dengan waktu-waktu bagi masing-masing juga bersifat fitrah.
Fitrah boleh dikaitkan dengan diri manusia yang merupakan fitrah kejadian Allah yang dari segi fitrahnya dikurnia akal untuk berfikir, dikurniai  inderawai untuk menanggapi, dikurnia hati untuk memesrai dan dikurnia rohani untuk mencintai. Semuanya secara fitrah.
Di dalam pembicaraan mengenai akidah, iaitu iktikad terhadap sesuatu secara tepat dan yakin dan merupakan kebenaran adalah merupakan fitrah bagi manusia mau mengetahui ketepatan, kebenaran dan keyakinan yang menjadi pegangannya. Manusia adalah dijadikan secara fitrah dan fitrah manusia mau mengetahui kelilingannya dan lebih dari itu mau mengetahui dirinya dan mau mengetahui alam keliling, dari mana semuanya, bagaimana ianya ada dan siapa yang mengadakannya. Bagi menjawab semua adalah melalui ilmu (berfikir) yang membawa kepada keyakinan dan pegangan. Ini merupakan fitrah manusia.
Menurut fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada keyakinan agama yang fitrah sifatnya, iaitu agama Islam. Menurut Haji Said:
``Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah sesuai dengan fitrah manusia yang menseimbangkan jasmani dan rohani dan akhirat.``
Ciri utama bagi Islam ialah berfalsafahkan tauhid.
Mengenai kefitrahan manusia yang tabi`i dan asli ini turut disebut oleh Tuan Haji Sai`d secara tidak langsung berlandaskan akal, tanpa menyebutkan rukun dan hukum akal, kata Tuan Haji Said:
``Menurut akidah Islam dan ajaran tauhid, seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya ialah dengan berasaskan dalil naqli dan dalil akli. Mereka yang mengasaskan akidahnya dengan berdalilkan dalil-dalil tersebut adalah dikira sebagai seorang muslim yang beriman.``
Konsep fitrah yang menjadi tabi`i manusia mau mencari kebenaran dan keyakinan diperkukuhkan kefitrahan dan pembuktian dengan bukti akli dan naqli.
Bukti akli misalnya dengan melihat kepada kejadian alam yang mengkagumkan atau kemusnahan melalu gempa bumi dan saebagainya  yang merosakkan membuktikan ada kekuasaan yang esa.  Hujah ini dapat dibuktikan dengan bukti naqli. Seperti ayat bermaksud:
``Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Ia bersemayam di atas arash`` (al-A`raf : 54)
Atau ayat bermaksud: ``Katakanlah Dia Allah Yang Tunggal yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.`` (al-Ikhlas: 1- 2).
Dari segi pendekatan akidah kitab-kitab tauhid atau usululuddin sebagaimana dikatakan adalah amat memberi penekanan terhadap rasional akal, akal sebagai satu fakulti utama bagi diri manusia, diterima sebagai fakulti teristimewa bagi diri manusia dan menjadi alat membuktikan kebenaran dengan dalil dan burhan, tetapi perlu diingat akal mempunyai kemampuan terhad dan ada kekurangan ianya dapat menaggapi terhadap sesuatu yang wujud bersifat lahiri dan konsepsi seperti konsep angka, tetapi tidak mampu di luar dari batas dari itu.
Apa yang hendak ditekankan di sini jika akal sebagai satu fakulti diri yang terhad dari segi kemampuan, maka adalah wajar dibuat pendekatan di dalam menanggapi hakikat wujud berdasarkan fakulti-fakulti yang lain di dalam diri yang bersifat fitrah tersendiri. Jika fakulti akal digunakan bagi membuktikan tentang kewujudan secara rasional, maka boleh dibuat pendekatan melalui fakulti inderawi bagi menanggapi wujud secara indera yang walaupun menanggapi sesuatu yang lebih lahir dan nyata, tetapi juga membuktikan kebenaran seperti indera penglihatan amat besar peranan di dalam  mempastikan sesuatu benda secara nyata, walaupun mata ada kelemahan, misalnya bergantung pada jarak jauh dan bergantung pada cahaya, tetapi ianya adalah alat pembuktian dan boleh dibuktikan dengan dalil. Begitulah dengan indera-indera yang lain seperti, pendengaran, rasa, kecapan, bau yang semuanya sebagai alat dapat membuktikan kebenaran.
Fakulti diri yang lain  yang dapat membuktikan kebenaran yang lebih subjektif. Misalnya konsep kasih terhadap Pencipta yang mencipta, kasih sesama makhluk  sebagai pancaran dari fakulti hati,  yang dikurniakan secara terhad kepada manusia, yang menjalinkan kasih sayang, hormat menghormati dan bertolong-tolongan yang mengharmonikan hidup mereka.
Satu fakulti diri yang penting ialah fakulti rohani yang lebih subjektif yang penggarapan melaluinya lebih memurnikan jiwa dan lebih mendekati kepada Yang Maha Pencipta. Rohani adalah aspek subjektif tertinggi diberi kepada diri manusia yang dengan meningkatkan diri manusia dan lebih mendekati Maha Pencipta.
Penggunaan keempat-empat fakulti di dalam diri manusia sebagai lebuh diri  manusia dapat mnenyampaikan mereka kepada destinasi-destinasi yang sesuai dengan sifat fakulti yang ada pada diri manusia dan mengukuhkan pegangan dan keyakinan. Dari satu segi akidah tidak saja didekati secara rasional yang kering dari sentuhan, emosi dan rohani. Aqidah tidak semestinya hanya bersifat rasional, tetapi juga seharusnya dibuktikan dengan inderawi, rasa mesra, kasih dan cinta yang melengkapkan pancaran dari diri manusia terhadap alam, bahkan kepada yang tertinggi – Tuhan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment