April 21, 2016

Kandungan Buku Akidah Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jama`ah


BBB, 12 Rajab 1437 =  20  April 2016 (Rabu):


Dari segi kandungan buku di atas pada dasarnya ialah mengenai persoalan yang berhubung dengan rukun iman yang enam, iaitu beriman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Kiamat dan Qaha` dan Qadar. Tetapi sebelum daripada membicarakan rukun iman yang enam  Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim selaku Penulis buku Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, membicarakan Islam sebagai agama Fitrah, Akidah tauhid, kepentingan akidah dan Islam, Akidah yang sahih dan yang batil dan penjelasan mengenai Uluhiyyah dan Rububiyyah. Selepas dari membicarakan tentang rukun iman yang enam secara seturut Pengarang membicarakan, Hakikat Iman, Yang Membatalkan Iman, Yang Membatalkan Islam dan orang-orang yang melakukan maksiat. Semua kandungan dipecahkan kepada 18 fasal.
Berikut dari pembicaraan terhadap konsep fitrah sebagaimana telah dibicarakan Tuan Haji Said mebicarakan akidah tauhid yang menjadi inti utama bagi falsafah tauhid di dalam Islam, maka dibicarakan.
Akidah tauhid ialah ilmu  yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap ketuhanan, kerasulan dan sam`iyyat dengan dalil-dalil akliah dan  naqliyyah.
Dan akidah tauhid ialah akidah tentang keesaan Allah yang bersifat dengan Kamalat dan Maha  Suci dari kekurangan.
Akidah menurut Haji Said amat penting bagi seorang Islam, lantaran segala amalan dan penerimaan amalan di sisi Allah bergantung kepada akidah yang betul. Dengan akidah yang betul menyatu-padukan umat.
Akidah yang sahih menurut Haji Said  ialah akidah yang betul dari segi kepercayaan terhadap rukun iman yang enam. Manakala akidah yang batil ialah akidah yang tidak menepati dengan akidah Islam yang benar sebagaimana terkandung di dalam Al-Qur`an dan Al-Hadith.  Dalam kata lain akidah yang batil ialah akidah-akidah yang menyeleweng dari Islam  seperti Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah dan sebagainya.
Satu yang membezakan pendekatan di dalam buku Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang merupakan kelainan dari kitab-kitab atau buku-buku akidah biasa, bahawa pada setiap akhir sesuatu fasal diberi kesimpuan-kesimpulan secara bernombor. Tujuan menyediakan kesimpulan ini ialah bagi mengingatkan kembali kandungan bagi sesuatu fasal sebagai rumusan apa yang telah dibicarakan. Kecuali Fasal Satu (tanpa rumus kesimpulan), maka jumlah rumusan bergantung pada banyak atau sedikit kandungan yang telah dibicarakan. Jumlah rumusan ialah antara sepuluh rumusan bagi satu fasal hinggalah jumlah  tiga puluh, bahkan empat puluh.
Meneliti kepada jumlah rumusan bagi sesuatu fasal ini didapati setengahnya terlalu panjang, sehingga ianya seolah-olah bukan rumusan, tetapi adalah sebagai bahan tambahan bagi kandungan bagi fasal yang diberi rumusan. Jika demikian sepatutnya ianya dijadikan bahagian daripada huraian bagi fasal-fasal berkenaan. Rumusan kesimpulan sepatutnya bersifat padat sebagai intisari bagi fasal yang dibicarakan. Cukup rumusan secara point bernomber berjumlah antara lima hingga sepuluh point.
Misalnya rumusan bagi Akidah tauhid dan keistimewaannya  terdapat 18 rumusan
Antara yang penting: ialah:
1)       Ilmu tauhid adalah paksi keyakinan bagi setiap orang Islam
2)      Ilmu tauhid ialah ilmu membicarakan tentang rukun iman secara sahih untuk dipelajari
3)      Ilmu tauhid bersumberkan Al-Qur`an dan Al-Hadith
4)      Menjadi ukuran sejauh mana kesahihan iktikad seseorang Islam.
5)      Ilmu tauhid benteng kekuatan diri dan menyatukan umat
Bagi fasal tiga, iaitu kepentingan akidah dalam Islam, kesimpulannya terlampau panjang iaitu 28. Sebahagian patut menjadi kandungan huraian. Dan dirumuskan kepada intisari bagi fasal berkenaan. Umpamanya
1)      Amalan seseorang bergantung pada kesempunaan akidah
2)      Dengan akidah mengenal diri, alam dan Pencipta secara sebenar
3)      Memberi ketenangan diri dengan keyakinan akidah
4)      Membentuk peribadi dan jati diri ummah
5)      Mendidik diri dengan cara berfikir teratur dengan hujah dan dalil
Bagi fasal empat bagi akidah yang sahih kesimpulan dibuat adalah padat. Namun daripada 10 rumusan dapat dikecilkan bagi mengelakkan perulangan. Rumusan kesimpulan:
1)      Akidah yang sahih ialah berasaskan rukun iman
2)      Berdasarkan dalil Al-Qur`an dan Al-Hadith
3)      Sah amal ibadat bergantung kepada kesahihan dari segi akidah
4)      Akidah sahih bersifat yakin, tiada syak dan ragu
5)      Kejayaan dakwah Rasulullah adalah dengan kekuatan akidah
Bagi akidah yang batil pula dirumuskan kepada 18 perkara. Antara yang penting:
1)      Akidan yang bertentang dengan Al-Qur`an dan Al-Sunnah akidah batil
2)      Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah adalah yang betul
3)      Akidah menyeleweng seperti Mu`tazilah,, Qadariyyah, Jabariyyah adalah batil.
Walau apa pun format yang disusun oleh Tuan Haji Said bagi bukunya adalah baik. Kebagusan ini tentulah berkait dengan pihak Hal Ehwal Islam , Jabatan Perdana Menteri. Kini JAKIM) yang menyusun kurikulum yang seharusnya diikuti. Pembaca dan pengaji diberi huraian permulaan berikut dari muqaddimah mengenai konsep fitrah, iaitu mengenai konsep tauhid, kepentingan akidah dan bagaimana akidah yang sahih dan akidah yang batil memberi persediaan kepada pembaca sebagai persediaan mempelajari aspek akidah yang berhubung dengan rukun iman. Walau bagaimana didapati kandungan, antaranya tidak berfokus kepada judul bagi sesuatu fasal dan rumusan kesimpulan pula seharusnya rumusan terhadap kandungan bagi fasal yang dibicarakan sepatutnya bersifat padat dan tidak berulang dan bertindih.

Sekian.


No comments:

Post a Comment