April 9, 2016

Mutakhir Buku Mengenai Akidah: Kepelbagaian Aliran


BBB, 30  Jmadil Akhir 1437 = 08 April 2016 (Jumaat):


Setelah membicarakan lebih dari sepuluh buah kitab akidah oleh `ulama` Jawi, kita memilih tiga buah buku akidah mutakhir yang tidak lagi dalam bentuk kitab yang berimej tradisi, tetapi di dalam bentuk buku bagi mewakili penulisan tentang akidah terkini. Kita akan melihat tentang format,  pendekatan dan persoalan yang terkandung di dalam buku-buku akidah mutakhir ini, apakah ianya sama dengan pendekatan-pendekatan yang dibawa oleh kitab-kitab yang memang berciri tradisional itu atau ada perubahan format dan pendekatan.  Buku yang kita pilih ialah sebuah daripadanya hasl karangan dari ulama` Indonesia. Buku tersebut ialah:
Buku Pertama:
Berjudul,  I`tiqad Ahlussunnah Wal Jama`h oleh Kiyai Haji Sirajuddin Abbas seorang ulama` terkenal di Indonesia. Buku beliau ini telah dicetak di Indonesia sejak 1969 dan telah berkali-kali diulang cetak. Buku ini juga telah diizin terbit oleh pengarang kepada pihak Pustaka Aman Press Sdn. Bhd. Kota Baharu, Kelantan  untuk diterbitkan dan telah diterbitkan oleh Pustaka Aman Press dalam tulisan rumi sejak cetakan pertamanya pada tahun 1978 dan sejak itu sehingga tahun  2013 telah dua belas kali diulang cetak. Ini mencerminkan bahawa buku ini begitu mendapat sambutan pembaca di Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand. Ini bermakna buku luas tersebar di Nusantara atau di Alam Melayu.
Buku Kedua:
Berjudul `Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah oleh Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim, Bekas Mufti Negeri Sabah  yang diterbitkan oleh Dar al-Ma`rifat, Kuala Lumpur di dalam tulisan Jawi yang pertama kali dicetak (1995)  dan sejak itu telah mengalamai beberapa kali percetakan. Menurut Pengarang kitab `Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah ini pada asalnya buku ini disusun berdasarkan kurikulum Kelas Pengajian Ta`mir Masjid dan Surau yang diterbitkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri dalam tajuk-tajuk penting yang berkaitan dengan akidah seperti keistimewaan akidah, kepentingan akidah, akidah yang sahih dan ciri-cirinya, akidah yang batil dan ciri-cirinya, masalah-masalah yang berkaitan dengan Uluhiyyah (Ketuhanan), masalah-masalah yang berkaitan dengan Rububiyyah (Pentadbiran Allah terhadap makhlukNya), masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, dan juga perkara-perkara yang merosakkan iman dan yang menyebabkan kekufuran dan yang lain-lain yang berkaitan dengan akidah. (Penulis telah menggunakan buku ini mengajar di Surau al-Umm sekitar 2006-2007M). Jelas buku ini diterbitkan bersesuaian dengan kurikulum yang disediakan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri (kini dikenali sebagai JAKIM) bertujuan untuk dijadikan panduan pengajaran ilmu akidah di seluruh negara dan buku ini meluas digunakan hingga kini.
Buku  Ketiga
Berjudul `Perbandingan Akidah Dan Fahaman Umat Islam` juga hasil karangan Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim, Bekas Mufti, Negeri Sabah, Malaysia, juga diterbitkan oleh Dar al-Ma`rifat, Kuala Lumpur. Buku ini lebih kemudian daripada `Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, cetakan pertama buku Perbandingan Akidah Dan Fahaman Umat Islam ini ialah pada tahun 1997. Kedua-dua kitab Tuan Haji Ibrahim adalah dicetak oleh Percetakanm Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.
Buku kedua Tuan Haji Ibrahim ini boleh dianggap sebagai pelengkap bagi buku pertama `Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dan merupakan peringkat lebih tinggi dari buku pertamanya.
Dalam buku pertamanya iaitu `Aqidah ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang dibicarakan ialah tentang rukun iman yang enam yang pendekatannya ialah secara langsung dan satu persatu. Ia adalah sebagai kurikulum yang ditujukan kepada pelajar-pelajar serta pengaji-pengaji peringkat permulaan dan sesuai digunakan bagi mengajar jamaah-jamaah di masjid-surau dan orang ramai. Sebaliknya buku keduanya tidaklah dituju kepada khalayak jamaah umum, kerana yang dibicarakan pertikaian pendapat antara umat Islam selepas zaman Khulafa` al-Rashidin yang melahirkan firqah-firqah di kalangan umat Islam, bahkan melahirkan  aliran fikiran sebagai mazhab  seperti Shi`ah, Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Murjiah, Najjariyaah , Mushabbahah, faham Salaf dan Khalaf. Di tengah-tengah kelahiran berbagai firqah ini pengarang menonjolkan Aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah sebagai aliran yang dominan.
Kalau dilihat kepada  kandungan buku I`tiqad Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah karangan oleh Kliyai Haji Sirajuddin Abbas, beliau tidak mengasingkan antara aliran Sunni dan pertumbuhan dan percanggahan pendapat di dalam akidah seperti yang dilakukan oleh Tuan Haji Said Ibrahim yang mana dalam buku pertama beliau `Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, khusus membicarakan aliran murni yang tidak dicampurkan dengan persoalan perpecahan umat dan kelahiran berbagai aliran dan mazhab dan pada buku dua Perbandingan `Akidah dan Fahaman Umat Islam diasingkan untuk pengajian peringkat khusus, bukan pada peringkat awam  yang jika digunakan boleh membawa kekeliruan dan mungkin terpengaruh dengan setengah hujah mereka.
Sebaliknya di dalam buku I`tiqad Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah oleh Kiyai Haji Sirajuddin adalah mengambil pendekatan sebagaimana ianya berlaku di dalam sejarah pertikaian di kalangan umat Islam, termasuk akibat dari politik yang melahirkan Ahlu alSunnah dan berbagai-bagai firqah, khususnya di dalam akidah umat Islam. Baiknya pendekatan ini membolehkan pengaji memahami sebab musabbab yang mencetuskan perbalahan politik yang mencetuskan pula perbalahan idea dan falsafah yang melahirkan firqah-firqah seperti Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Murjiyah, Shi`ah dan sebagainya. Pendekatan ini selain dari bimbingan guru maka pelajar-pelajar dan pengaji-pengaji  membvuat kesimpulan, mengapa timbul berbagai-bagai firqah, khususnya berhubung dengan akidah.
Sebelum daripada buku-buku mutakhir ini, pembicaraan sebelumnya melalui berbagai kitab dari segi pendekatannya semuanya menyokong dan memperkukuh aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dan segala aliran yang lain sebagai aliran menyeleweng, bahkan tidak diberi perhatian di dalam pembicaraan. Kita kira selepas membicarakan tentang aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah menerusi berbagai kitab yang mendukung aliran Ash`ari dan Maturidi, bahkan ada yang membawa pendekatan salaf, maka wajar dibicarakan berbagai-bagai aliran akidah yang timbul di dalam sejarah pergolakan politik dan pemikiran umat Islam, agar pelajar dan pengaji dapat berkenalan dan membezakan antara aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah berbanding dengan aliran-aliran yang lain yang tidak digalak bagi pendudkung Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah berpihak kepada mereka, kerana dianggap bercanggah dengan akidah Sunni yang dipegang oleh majoriti umat Islam.

Sekian.


No comments:

Post a Comment