April 12, 2016

Shi`ah Kesan Politik: Percanggahan Dengan Golongan Sunni

BBB. 03 Rajab 1437 = 11 April 2016 (Isnin):

Sebagaimana telah disebut bahawa politik salah satu faktor utama memecahbelahkan umat Islam kepada berbagai firqah. Shi`ah adalah salah satu firqah yang menonjol sebagai kesan politik. Shi`ah dari segi bahasa adalah pengikut, dan dari segi istilah ialah pengikut-pengikut yang simpati dan mengagungkan Sayyiduna Ali k.w. dan turunannya. Ada beberapa pentahapan dalam pembinaan faham Shiah.
1)      Selepas Wafat Nabi Muhammad s.a.w. hingga kepada zaman Khalifah `Uthman bin `Affan yang sebenarnya tidak muncul soal Shi`ah
2)      Zaman kekhalifahan Sayyiduna `Ali k.w. berlaku pergolakan politik memuncak dan berlaku penentangan terhadap Mu`awiyah. Penyokong `Ali benih Shi`ah.
3)      Zaman selepas kewafatan Sayyiduna Ali k.w. yang digantikan dengan anak Baginda Sayyiduna Hasan
4)      Konflik antara Yazid dan Sayyiduna Hussain dan terbunuhnya Sayiduna Hussein di Padang Karbala`
5)      Shi`ah  menjadi firqah ketara dalam pergolakan umat.
Selepas Kewafatan Rasulullah
Selepas kewafatan Rasulullah, sedang Sayyiduna `Ali dan Fatimah menguruskan jenazah Rasulullah, pada masa itu para sahabat bermesyuarat bagi mengangkat khalifah dan mereka bersetuju memilih Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq. Kemudian daripada itu Sayyiduna Ali turut sama memubayaahkan Sayyiduna Abu Bakar. Tidak timbul keinginan Sayyiduna Ali untuk menjadi Khalifah, bahkan selepas kematian Abu Bakar, beliau juga turut memubayaahkan Sayyiduna `Umar al-Khattab yang ditunjuk oleh Sayyiduna Abu Bakar. Persetujuan yang sama turut diberi kepada Sayyiduna `Uthman bin Affan apabila beliau dilantik sebagai khalifah ketiga.
Zaman  kekhalifahan Sayyiduna `Ali k.w.`
Pada zaman kekhalifahan Sayyiduna Ali k.w. timbul kelompok-kelompok yang tidak memihak kepadanya seperti golongan Mu`awiyah bin Abu Sufyan govenor Sham yang dilantik oleh Sayyiduna `Utham dan mendapat dokongan `Amru ibn al-`As. Golongan `A`ishah Ummu al-Mu`minin yang tidak berpihak kepada Sayyiduna Ali bersama Talhah dan Zubair berpusat di Madinah.
Dua peristiwa besar yang mengubah landskap politik, iaitu peperangan antara pihak Aishah dan pendukung-pendukungnya yang mengorbankan puluhan ribu tentera antara kedua pihak, tetapi akhirnya Talhah dan Zubair terbunuh dan Aishah ditawan dan dihantar pulang secara hormat ke Madinah.
Tapi satu episod peperangan lagi ialah antara Sayyiduna Ali dan Mu`awiyah yang terkenal sebagai peperangan Siffin yang akhirnya membawa kepada gencatan senjata dan diadakan rundingan. Pihak Sayyiduna Ali diwakili oleh Abu Musa al-Ash`ari yang berwatak lembut dan kurang diplomasi dan pihak Mu`wiyah diwakili oleh Amru Ibn al-`As yang  bijaksana didalam rundingan dan tipu muslihat. Akhirnya Amru Ibn al-`As melantik Mu`awiyah setelah bersetuju untuk menurunkan terlebih dahulu dua pimpinan, tetapi selepas Abu Musa al-Ash`ari menurunkan `Ali, Amru Ibn al-`as tidak menurunkan Mu`wiyah. Dengan diplomasi dan tipu helah ini mengeciwakan pendukung-pendukung Sayyiduna Ali dan melahirkan golongan radikal, termasuk Khawarij.
Dapatlah dikatakan, peristiwa ini merupakan puncak ketidakpuasan hati sebahagian besar umat, kecualki penyokong-penyokong Mu`awiyah.
Peristiwa ini memunculkan gerakan Shi`ah secara formal dan mengaitkan peristiwa-peristiwa yang lepas sejak perlantikan khalifah peringkat awal dijadikan faktor yang menjadikan tidak puashati golongan Shi`ah. Berikut dari sini Sayyiduna Ali terbunuh (m. 40H.), sedangkan Muawiyah dan `Amnru Ibn al-`As terselamat dari usaha membunuh ketiga-tiga pemimpin secara serentak dan kekuasaan berada di tangan Mu`awiyah.
Sayyiduna Hasan pernah dilantik mengganti ayahandanya Sayyiduna Ali menjadi khalifah, tetapi untuk mengelak dari perpecahan Sayyiduna Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Mu`awiyah, tetapi tidak diterima pengikut-pengikut Sayyiduna Ali dan melantik adik Sayyiduna Hasan iaitu Sayyiduna Hussein menggantikan kekhalifahan dari turunan Ali, yang kemudian membawa kepada tragedi pembunuhan terhadap Sayyiduna Hussein di Padang Karbala (61H.) yang ditangisi peristiwa ini oleh pengikut-pengikut Shi`ah. 
Pihak Shi`ah terus melantik pimpinan yang mereka iktiraf bermula;
1.       Sayyiduna `Ali bin Abi Talib (m. 40H.)
2.       Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Talib (m. 56H.)
3.       Sayyiduna Hussein bin Ali bin Abi Talib (m. 61H.)
4.       Ali Zainal Abidin bin Hussain bin Ali bin Abi Talib (m. 94H.)
5.       Mohd al-Baqir bin Ali Zainal Abidin (m. 117H.)
6.       Ja`far Saddiq bin Muhammad al-Baqir (m.148H.)
7.       Musa al-Kazim bin Ja`afar Saddiq (m.183H.)
8.       Ali Redza bin Musa al-Kazim (m. 202H.)
9.        Muhammad Ali Jawwab bin Ali Radha  (m.254H.)
10.   Ali bin Muhammad bin Ali Redha (254H.)
11.   Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali al-Askani (m 280H).
12.   Muhammad bin Hasan al-Mahdi (m. 260H.).
Ini merupakan susunan Shi`ah 12. Imam ke 12 itu dianggap imam yang ditunggu-tunggu dan pada anggapan orang Shi`ah tidak mati (ghaib).
Manakala di dalam Shi`ah sendiri tidak kurang dari berlaku berbagai-bagai pecahan. Antaranya
Shi`ah Saba`iyyah (pengikut Abdullah bin Saba` - Yahudi masuk Islam). Shi`ah Kaisaniah (pengikut Mukhtar bin Ubai), Shi`ah Imamiyyah, Shi`ah Ismailiyyah, Shi`ah Zaidiyyah, Shi`ah Qaramitiyyah dan lain-lain.   
Antara akidah pegangan Shi`ah
Kepimpinan melalui imamah. Imam dilantik melalui secara `tunjuk` dan pilihan dari kalangan ulama` mereka. Tetapi kini kepimpinan negara turut sama menggunakan sistem pemilihan secara undi. Mereka tidak mengiktiraf perlantikan Khulafa` al-Rashidin yang empat. Kepimpinan imamah bermula dari Sayyiduna Ali dan turunan hingga 12 pertalian sebagaimana disebut di atas. Ada pimpinan dipercayai secara  ghaib.
Mereka menerima Hadith melalui imam-imam dan menolak Hadith-Hadith kepimpinan yang lain dan sebahagian perawi-perawi yang tidak diiktiraf mereka.
Mereka tidak menggunakan Al-Qur`an Mushaf `Uthman yang sebagaimana kita gunakan, sebaliknya mereka menggunakan Al-Qur`an mushaf Ali.
Mereka mempunyai i`tiqad yang dinamakan `Taqiyyah`. (menyembunyikan kefahaman).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Mereka tidak menerima `ijma` sebagai sumber hukum. Juga tidak menerima konsep qiyas.
Mereka menghalalkan nikah mut`ah dan cerai tolak tiga serentak dikira jatuh satu talak sahaja. Antara falsafah yang lahir dari faham Shi`ah ialah falsafah wahdat al-wujud. Dan banyak lagi kelainan pegangan mereka berbanding dengan pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.                                   

No comments:

Post a Comment