February 29, 2016

Kerasulan Dalam Komponan Akidah Utama


BBB, 12 Jamadil Awwal 1437 = 21 Februari 2016 (Ahad):


Kepercayaan kepada Nabi Muhammad s.a.w. adalah sebahagian dari komponan utama  dalam dua kalimah shahadat, iaitu selepas pengakuan dan penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan pengakuan dan penyaksian bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah Rasulullah. Sebagaimana ada pendekatan akidah tentang ketuhanan, iaitu mengenaliNya dengan sifat yang wajib 20 sifat, lawannya yang mustahil 20 sifat dan harus satu sifat dengan bukti dan dalil-dalil, maka demikian juga dengan kepercayaan dan penyaksian terhadap Rasulullah s.a.w. mempunyai pendekatan akidah selari dengan pendekatan akidah terhadap Allah Subhanahu wa Ta`ala.
Kata Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi di dalam Matan Umm al-Barahin,
``Dan adapun sekalian Rasul Allah `alayhim al-salam, maka wajib bagi Dhat mereka itu tiga perkara (pertama) Benar (dan kedua) Kepercayaan (dan ketiga) Menyampaikan  barang yang disuruh akan  mereka itu dengan menyampaikan bagi sekalian makhluk (Penulis – Satu lagi sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul ialah Fatanah, iaitu cerdik). Perhatikan bahawa pihak pengarang matan menyebut `kewajipan pada `haq mereka itu – diberi istilah oleh penghurai kepada maksud `dhat` rasul, yang boleh difahamkan sebagai `diri`)
Menurut penghurai bagi matan, iaitu Shaykh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin,
``(Dan inilah) bahagi yang kedua setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia dan iaitu ta`alluq sekalian Rasul `alayhim al-salat wa al-salam dan iaitu barang yang wajib pada hak mereka itu dan barang yang mustahil dan barang yang harus, iaitu tiga sifat sebagaimana disebut oleh pengarang matan. Penghurai menambah,
``Bahawasanya sekalian Rasul Allah itu wajib bersifat mereka itu pada yang lain daripada tiga ini akan sekalian sifat kamalat yang tiada baginya terhingga dan berkesudahan, tetapi yang demikian itu atas  sekira-kira kamalat yang baharu dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui yang demikian itu, tetapi atas jalan perhimpunan.
Sebagaimana pola bagi sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah, maka demikian pula selepas membicarakan tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul, maka dibicarakan sifat-sifat mustahil kepada mereka. Kata pengarang matan,
``Dan yang mustahil bagi dhat mereka itu `alayhim al-salat wa al-salam segala lawan sifat yang tiga itu.
(Yang Pertama) Dusta
(Dan Yang Kedua) Khianat dengan berbuat sesuatu daripada barang yang ditegahkan daripadanya tegah yang haram dan tegah yang makruh.
(Dan Yang Ketiga) Menyembunyi sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi segala makhluk. (Bagi yang mewajibkan empat sifat, maka lawan bagi sifat cerdik ialah mustahil Rasul bodoh),
Sebagaimana pola sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah, maka demikianlah bagi Rasul, kata penyusun matan,
``Dan harus pada hak (dhat) mereka itu `alayhim al-salat wa al-salam barang yang ia daripada kelakuan anak Adam yang tiada memabawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi seperti sakit dan seumpamanya.
Berikut dari membicarakan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, mustahil dan harus, maka penyusun matan mengukuhkan sifat-sifat wajib berkenaan dengan `burhan.
Bagi sifat benar kata penyusun matan:
``Adapun burhan wajib `Benar` bagi Rasul-Rasul `alayhim al-salat wa al-salam, kerana kalau mereka itu tidak benar, maka lazim mereka itu dusta pada khabarnya Allah Ta`ala bagi membenarkan mereka dengan mu`jizat yang diturunkan sebagaimana turunnya firman Allah Ta`ala membenarkan hambanya bagi setiap yang disampaikan. Huraian lanjut daripada penghurai bahawa tidak berlaku dusta pada pihak Rasul,. Maka jikalau harus di sana pada hak sekalian Rasul nescaya harus pula di sana pada hak Allah Ta`ala, kerana membenarkan yang dusta itu dusta pula seperti dia dan mustahil, kerana bahawasnya dusta atas Allah Ta`ala itu kekurangan dan Maha Suci Allah Ta`ala daripada kekurangan.
Berhubung dengan sifat amanah kata Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi, ``Adapun burhan wujud amanah bagi mereka itu `alayhim al-salat wa al-salam, kerana jikalau mereka itu khianat dengan membuat perkara haram atau makruh akan bertukar perkara haram dan makruh sebagai ketaatan pada hak mereka itu `alayhim al-salat wa al-salam kerana Allah Subhanahu wa Ta`ala sesungguhnya telah menyuruh kita dengan menurut mereka itu pada kata-kata dan perbuatan mereka, Dan Allah Ta`ala tidak menyuruh melakukan perkara haram dan tidak perkara makruh dan ini dengan `ainnya ia adalah burhan dengan wujubnya amanah. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. terpelihara dari perkara yang haram dan makruh dan perbuatan Nabi kita berkisar pada perbuatan wajib, sunat dan harus.
Dan burhan bagi sifat tabligh, bahawa jika Rasulullah tidak menyampaikan, sudah tentu tidak sampai pengajaran Islam yang kita terima dan amalkan, tetapi kita adalah menerima pengajaran melalui Al-Qur`an yang dengan amanah disampaikan oleh Rasulullah dan juga Hadith-Hadith yang sampai kepada kita yang dengan keduanya menjadi pegangan bagi Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah.
Dan burhan bagi Rasul bersifat dengan sifat  fatanah, terbukti jika Baginda tidak bersifat fatanah, Baginda tidak dipilih dalam peristiwa Tahkim sebagai pendamai ketika berlaku pertikaian antara kabilah untuk meletakkan kembali hajarul aswad bila Ka`bah dibaiki ketika zaman remaja Baginda dan kalau tidak fatanah, maka Baginda tidak dipercayai oleh Khadijah membawa dagangan  ke Sham dan terpenting jika tidak fatanah maka tanggungjawab kerasulan tidak berlaku, tetapi berjalan dengan baik dan Islam tersebar dengan sempurna.
Berhunung dengan sifat harus bagi Rasul yang disebut oleh Muhammad Yusuf al-Sanusi dan diterjemah oleh  Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin bahawa,
Dan adapun dalil harus a`rad bashariyyah (sifat-sifat kemanusiaan) atas mereka itu `alayhim al-salat wa al-salam, maka dilihat jatuhnya  dengan mereka itu ada kalanya kerana membesarkan pahala mereka itu atau kerana mengajar atau kerana sabar daripada dunia dan kerana mengingatkan bagi kekejian  kadar dunia pada Allah Subhanahu wa Ta`ala dan ketiadaan reda Allah Ta`ala dengan dia akan negeri membalas bagi sekalian auliya`Nya dengan sekira-kira bagi kelakuan mereka itu di dalamnya `alayhim al-salat wa al-salam. Peristiwa yang merakamkan sifat dan perjalanan Nabi sebagai bukti sifat kemanusiaannya terakam di dalam Al-Qur`an dan Hadith-Hadith Baginda yang diriwayatkan secara mutawatir. Keharusan bagi Rasul ialah seperti makan, minum, tidur, berkahwin, gembira, sakit  dan sebagainya.
Dengan pembicaraan sifat harus bagi Rasul-Rasul ini genaplah huraian bagi kandungan sifat-sifat wajib, mustahi dan harus bagi Allah dan Rasul yang terkandung di dalam dua kalimah shahadah.

Sekian.


February 28, 2016

Konsep Burhan Bagi Sifat-Sifat Allah - Membuktikan Kebenaran


11 Jamadil Awwal 1437 = 20 Februari 2016 (Sabtu):


Bagi pembuktian sifat-sifat Allah ialah dengan menggunakan dalil-dalil. Dalil bermaksud adalah bukti sama ada bersifat sam`iyyat ( Naqal) atau akliah (Akal). Contoh dalil sam`iyyat bagi kekuasaan Allah ialah firman Allah bermaksud:
`Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dan Allah Amat Berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu (Ali `Imran: 189)
Manakala bukti akli ialah wujudnya alam ini.
Selain dari dalil-dalil terdapat pembuktian yang dinamakan kaedah burhan. Kaedah burhan ialah kaedah yang menggunakan logik yang mempunyai premis pertama dan kedua dengan natijah. Logik ini pula adakalanya berlapis yang menghasilkan natijah berlapis.  Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi  di dalam matannya -  Umm al-Barahin dan diikuti oleh Shaykh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin di dalam huraiannya menggunakan kaedah ini bagi membuktikan sifat-sifat Allah Ta`ala. Mereka  menghujahkan dengan kaedah burhan bagi sifat-sifat salbiah dan ma`ani di dalam kitab  – Bidayat al-Hidayah.
Sebagai contoh burhan bagi qadimnya Allah. Kata Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi:
``Adapun burhan wujub qidam bagi Allah Ta`ala, kerana bahawasanya  kalau tidak qidam nescaya adalah baharu, maka ianya memerlukan kepada pembaharu, maka melazimkan daur (berputar-putar) atau melazimkan tasalsul (berantaian berterusan).
Dalam huraian Shaykh Muhammad Zain, ``Apabila thabit wujud Allah Ta`ala dengan barang yang telah terdahulu daripada dalil, wajiblah bahawa adalah ia qadim. Dan kayfiyat menetapkan dalil bahawa engkau kata bahawasanya dalil Allah Ta`ala bersifat dengan qadim itu, iaitu jikalau ia tiada qadim, nescaya ia adalah baharu, dan jikalau ada ia baharu, nescaya berkehendak kepada yang membaharukandia bagi barang yang dahulu, bahawasnya tiap-tiap yang baharu itu, maka takdapat tiada baginya daripada yang membaharukan dia, maka jika ada pekerjaan seperti yang demikian itu membawa kepada tiada berkesudahan, maka iaitu dinamai akan dia tasalsul, maka iaitu mustahil. Bermula jalannya mustahil pada tasalsul ini bahawasanya jadilah ia membawa kepada ketiadaan Tuhan dan ketiadaan yang demikian itu mustahil, kerana bahawasanya Allah Ta`ala Maha Suci daripada yang demikian itu, Maha Suci Ia daripada berhenti wujudNya atas wujud Tuhan yang dahulunya lagi tiada berkesudahan itu mustahil baginya dan wujud barang yang tiada berkesudahan itu mustahil dan yang terhenti atas yang mustahil itu mustahil pula sepertinya. Jelas daripada contoh di atas bahawa pembuktian secara burhan adalah terdiri dari premis-premis berlapis-lapis hinggalah membawa kepada natijah.
Contoh bagi burhan tentang baqa` Allah kata Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi:
``Adapun burhan wajib baqa` Allah Ta`ala, kerana kalau ianya berkemungkinan mempunyai hubungan dengan `adam (tiada), nescaya ternafilah qidam, kerana wujudnya pada masa itu menjadi harus dan tidak wajib, dan harus tidak adalah kewujudannya melainkan baharu bagaimana contoh yang baru lepas tentang wajibnya qidam Allah Ta`ala:
Dalam huraiannya kata Shaykh Muhammad Zain:
Ertinya wajib bagi Allah Ta`ala bersifat dengan baqa` dan dalilnya itu bahawasanya jikalau dapat bahawa menghubung oleh `adam, nescaya lazimlah bahawa ada ia setengah daripada segala mumkin yang harus atasnya wujud dan `adam dan tiap-tiap mumkin tiada ada wujudnya itu, melainkan baharu. Maha Suci Allah Ta`ala daripada yang demikian itu dan melazimkan oleh daur tasalsul dan telah terdahulu keduanya mustahil, maka nyatalah dengan demikian itu bahawa wajib qidam itu melazimkan ia akan  wajib baqa`, dan iaitu yang dituntut.
Burhan bagi Mukhalafatuhu li al-hawadith, oleh kerana jika menyamai Allah Ta`ala dengan sesuatu yang baharu, nescaya dia adalah baharu sepertinya, yang demikian adalah mustahil.
Dan burhan bagi berdiri dengan sendiri, kalau Dia berhajat kepada tempat, nescaya Dia adalah sifat, dan sifat tidak disifatkan dengan sifat ma`ani dan tidak ma`nawiyyah, sedangkan Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat berkenaan, maka dia bukan sifat, kalau Dia berhajat kepada yang mengkhusus nescaya Dia  baharu, bagaimana demikian sedangkan sesungguhnya telah ada burhan wajib qidam dan baqa` Allah Ta`ala,
Dan adapun burhan wajib esanya Allah Ta`ala, kerana bahawasanya kalau Ia tidak esa, melazinkan tidak ada sesuatu daripada alam, kerana lemahNya.
Adapun burhan bagi empat sifat yang disekalikan oleh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi;
``Dan adapun burhan wajib bersifatnya Allah Ta`ala dengan qudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, kerana bahawasanuya kalau ternafi satu daripadanya, nescaya membawa kepada baharu seperti alam, maka ia adalah mustahil.
Ulasan Shaykh Muhammad Zain, ``Ertinya terdahulu memberi bekas qudrat Allah Ta`ala terhenti ia pada akal atas iradatnya dengan bahawasanya iradatNya itu terhenti memberi bekas atas ilmu, kerana bahawasanya iradat itu menqasadkan pada menentukan mumkin dengan setengah barang yang harus atasnya dan qasad itu disyaratkan dengan ilmu dan bersifat qudrat dan iradat itu tiap-tiap satu daripadanya terhenti ia atas bersifat dengan hayat, kerana hayat itu syarat pada sekaliannya dan diperoleh mashrut dengan ketiadaan syaratnya itu mustahil.
Seterusnya burhan wajib bersifat mendengar baginya Allah Ta`ala dan melihat dan berkata adalah berasaskan kitab dan Sunnah dan ijma` dan juga kalaulah tidak bersifat dengannya maka lazim bersifat dengan lawan-lawannya, maka ianya kekurangan, dan kekurangan bagi Allah Ta`ala adalah mustahil
Dan terakhir dari pembicaraan burhan bagi sifat-sifat Allah Ta`ala ialah sifat harus bagi Allah mengada atau meniadakan sesuatu. Kata Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi.
``Adapun burhan  adalah membuat Allah segala mumkinat atau meninggalkannya harus pada Haqq Ta`ala, kerana jika kiranya wajib ke atas Allah Ta`ala sesuatu daripadanya dari segi akal atau mustahil pada akal, maka bertukarlah mumkin kepada wajib atau kepada mustahil, yang demikian tidak diterima akal.
Bermula makna mumkin itu, iaitu yang harus pada akal wujudnya dan `adamnya, tiada berat bagi salah suatu daripada keduanya atas taulannya. Maka jika wajib atas Allah Ta`ala sesuatu daripada mumkin seperti memberi pahala bagi orang yang berbuat taat pada akal atau mustahil bagi Haqq Ta`ala  seperti kufur dan maksiat pada akal ertinya  mekufurkan orang yang kafir dan menyiksa orang yang `asi nescaya bertukar-tukar mumkin itu wajib kerana makna wajib itu barang tiada dapat pada akal ketiadaannya atau bertukar mumkin itu mustahil, makna mustahil itu barang yang trada dapat pada akal adanya dan yang demikian itu mustahil, kerana bahawasanya menukarkan hakikat.
Demikianlah konsep burhan, iaitu bahasan yang menggunakan bukti-bukti dan hujah-hujah secara rasional antaranya menggunakan elemen logik yang antaranya bersifat berlapis bagi menghasilkan natijah yang rasional dan betul.

Sekian.


February 27, 2016

Mustahil: Perkara Tiada, Berbanding Dengan Ada - Harus Bebas Bagi AllahMembuat Pilihan


BBB, 10 Jamadil Awwal 1437 = 19 Februari 2016 (Juma`at):


Di dalam kehidupan kita sering berdepan dengan keperluan membuat pertimbangan dan keputusan tentang benar atau tidak sesuatu maklumat seperti kenyataan yang bercanggah dengan realiti. Misalnya dinyatakan kematian seseorang yang  jelas masih hidup, kita saksikan dengan mata kepala kita, maka ternyata berita itu adalah palsu. Atau kenyataan yang mengatakan bahawa kambing melahirkan anak kucing, maka kenyataan itu jelas bercanggah dengan logik dan bersifat mustahil.
Dari pernyataan sedemikian menuntut jawapan sama ada benar atau tidak dan mustahil. Kenyataan seperti di atas menuntut:
1)       Pemeriksaan fakta
2)      Ada unsur perbandingan
3)      Penggunaan akal yang rasional
4)      Realiti yang dihadapi
5)      Keputusan
Bagi membuktikan kebenaran maklumat di dalam ilmu usuluddin ada kaedah pertimbangan yang membuktikan bahawa apa yang dinyatakan itu adalah benar atau salah, atau dari segi nilai akan di katakan mustahil, harus atau wajib. Bagi  nenpertimbangkan fakta, maka ada penilaian yang diletak di dalam neraca `Hukum Akal` yang dapat mencapai keputusan sama ada mustahil, wajib atau harus.
Demikianlah di dalam membuktikan sifat-sifat wajib bagi Allah Ta`ala yang dua puluh sifat ada menggunakan unsur yang lima di atas. Misalnya Allah bersifat `Qudrat`, ia adalah fakta yang di ketengahkan. Perbandingan dibuat wajar atau tidak . Akal membuat pertimbangan dan dikaitkan dengan realiti dengan Qudrat Allah menghasilkan alam ini maka bukti realiti, bahkan dengan kaedah lojik maka terbukti Allah mesti (wajib) berkuasa, kalau tidak berkuasa tidak ada  alam ini. Tetapi alam ada. Ini membuktikan Allah bersifat Qudrat. Di sebalik daripada itu juga bahawa jika dikatakan Allah lemah, maka dengan penilaian di atas ternyata adalah mustahil, tetapi alam ini ada bererti mustahil yang mencipta alam ini adalah lemah.
Dengan melihat pada sisi wajib, secara langsung timbul nilai perbandingan pada sebelah pihak lain yang berlawanan. Jika pada sebelah sisi, kita namakan positif, iaitu dikenali dengan wajib, maka pada sisi yang berlainan bersifat negatif yang dikenali dengan mustahil. Natijahnya wajib ialah  sesuatu yang mesti ada dan lawannya sesuatu yang tiada yang dikenali dengan `Mustahil`
``Mustahil. Ialah barang yang tidak diterima akan adanya.``
Sebagai lawan bagi sifat wajib bagi Allah Ta`ala, maka sejumlah dua puluh sifat lawan adalah sifat yang mustahil kepada Allah.
Kata pengarang Matan  Umm al-Barahin, Muhammad Yusuf al-Sanusi:
``Dan daripada yang mustahil pada haqqnya Allah Ta`ala dua puluh sifat, iaitu lawan bagi dua puluh yang awal – yang wajib.``.  Kedudukannya sebagai mana berikut:
              Wajib            Lawan           Mustahil
1.       Wujud              ,                  Tiada   (Adam)
2.       Qidam           ,       ,             Baharu (Huduth)
3.       Baqa`             ,       ,             Fana`   (Binasa)
4.       Mukhalafah  ,      ,              Bersamaam  (Mumathalah)
5.       Qiyamuhu bi nafsih           Harapkan yang lain (Ihtiyaj ila ghairih)
6.       Wahdaniyyat                      Berbilang (Ta`addud)
7.       Qudrat                                 Lemah  (`Ajz)
8.       Iradat                                   Dipaksa (Ikrah)
9.       Ilmu                                      Jahil
10.   Hayat                                    Maut
11.   Sama`                                   Tuli 
12.   Basar                                    Buta
13.   Kalam                                   Kelu
(Dan tujuh bagi sifat Ma`nawiyyah sebagai keadaan bagi wajib, maka demikianlah bagi mustahil, menjadikan semuanya berjumlah 20 sifat)
Setiap sifat yang mustahil didirikan hujah-hujah logik yang membuktikan sifat mustahil. Sebagai contoh bagi No. (2):
Mustahil Allah Ta`ala bersifat dengan sifat baharu
Dengan bersifat baharu memerlukan pembaharuan berterusan
Maka bererti Ia kekurangan
Mustahil bagi Allah bersifat kekurangan
Contoh bagi (5): Jika tiada berdiri dengan sendiri, iaitu lawan Qiyamuhu bi nafsih,
Maka bererti ia berdiri dengan Dhat yang lain atau berkehendak kepada yang menjadikan Dia,
Maka iaitu mustahil
Begitu juga dengan bil (6) Wahdaniyyat dengan lawannya berbilang-bilang.
Mustahil Allah Ta`ala itu bahawa tiada Ia esa seperti bahawa adalah Ia bersusun pada DhatNya atau adalah bagiNya yang menyerupai pada DhatNya dan sifatNya  atau adalah sertanya pada menjadikan sesuatu memberi bekas pada perbuatan daripada segala yang lain daripada Allah. Ertinya mustahil atas Allah Ta`ala itu bahawa DhatNya bersusun daripada dua jauhar atau lebih dan Dhat yang lain seperti Dhat Allah.
Dan mustahil pula  ada bagi Allah Ta`ala (7 & 8) dua qudrat dan dua iradat dan yang bersifat Dhat yang lain daripada Allah dengan sifat Allah.
Bagi sifat-sifat yang lain dapatlah dikiaskan berbanding dengan sifat yang wajib bagi Allah yang membuktikan mustahil  atas Allah sifat-sifat mustahil berkenaan.
Kemudian antara sifat wajib dan mustahil ialah satu sifat yang dikenali dengan harus bagi Allah menjadikan mumkin atau meninggalkannya. Dia adalah bebas menurut kemahuanNya, kerana jika Dia tidak bebas, bererti Dia terpaksa, dan jika Dia terpaksa bererti Dia digagahi. Ini bererti lemah dan mustahil bagi Allah dipaksa dan bersifat lemah.

Sekian.                         


February 26, 2016

Konsep Ta`alluq Bagi Sifat-Sifat Ma`ani


BBB, 16 Jamadil Awwal 1437 = 25 Februari 2016 (Khamis):


Sifat-sifat di dalam kumpulan Ma`ani, sebagaimana disusun oleh ulama` usuluddin atau ahlu al-kalam mempunyai variasi dan pecahan dari segi pengolahan. Selain dari sifat-sifat dalam kumpulan Ma`ani mentransformkan sifat-sifat berkenaan kepada sifat-sifat Maknawiyyah, tetapi sebagaimana kata Shaykh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin ``tetapi tiada maujud`, maka dilihat sifat-sifat di dalam kumpulan Ma`ani ini juga mempunyai ta`alluq (kecuali sifat hayat).
Apakah itu ta`alluq ?
Menurut Shaykh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin pengarang kitab Bidayat al-Hidayah,
``Bermula makna ta`alluq itu, iaitu menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan tempatnya, maka sifat itu melazimkan Dhat yang berdiri dengan dia, maka jika menuntut sifat itu akan yang lebih atas dirinya pada Dhat, maka dinamai akan dia muta`alliqah seperti qudrat yang menuntut ia akan mumkinat mengadakan dan metiadakan dia dan iradat yang menuntut ia akan mumkinat dengan menentukan dia dengan setengah barang yang harus atasnya.``
Di dalam kata lain bahawa sifat-sifat di dalam kumpulan Ma`ani secara ma`qul difahami melangkaui dari sifat pada Dhat semata-mata kepada penghasilan yang lain sebagai manifestasi dari sifat Ma`ani ini yang menunjukkan hal sifat (Ma`nawiyyah) pada penghasilan tersebut.
Tetapi konsep ta`alluq bagi sifat-sifat di dalam kumpulan Ma`ani ini ada berlainan:
1)      Qudrat
Ta`alluq dengan yang mumkinat dan bersifat harus seperti mengada dan meniadakan makhluk.
2)      Iradat
Ta`alluq dengan mumkinat bersifat harus seperti mau menunaikan do`a hamba atau sebaliknya
3)      Ilmu
Ta`alluq dengan segala yang wajib, harus dan mustahil. Lantaran ia adalah sifat yang menyatakan dengan dia segala yang maklum
4)      Hayat
Tidak ta`alluq dengan sesuatu lantaran tidak menuntut akan pekerjaan lebih atas dirinya dengan tempatnya.
5)      Sama`
Ta`alluq dengan sekalian yang maujudat – yang wajib dan harus dan tidak pada yang mustahil
6)      Basar
Ta`alluq dengan segala yang maujudat – yang wajib dan harus dan tidak pada yang mustahil.
7)      Kalam
Yang tidak berhuruf dan tidak bersuara dan ta`alluqnya kepada seperti ta`aalluq ilmu, iaitu pada yang wajib, harus dan mustahil.
Berhubung dengan kalam Shaykh Muhammad Zain membincangkan dengan panjang lebar, bahawa kalam yang dibangsakan bagi Allah Ta`ala, iaitu makna yang berdiri dengan DhatNya ta`alluq ia dengan barang yang  ta`alluq dengan dia oleh ilmu dan iaitu tiap-tiap yang wajib seperti firmannya: (La ilaha illa Ana) Ertinya `Aku Allah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya yang lain daripada Aku`.
Dan tiap-tiap yang harus seperti firmanNya (Wa Allah khalaqakum wa ma ta`malun) Ertinya `Dan Allah Ta`ala menjadikan Ia akan sekalian kamu dan sekalian perbuatan kamu`. Dan tiap-tiap yang mustahil seperti firmanNya (Inna Allah thalith thalathah) Ertinya `Bahawa Allah Ta`ala itu satu daripada tiga`.
Bermula Allah Ta`ala itu  berkata dengan tiada lidah dan tuturNya itu Maha Suci daripada huruf dan suara dan terdahulu dan terkemudian dan tersalah dan berbaris dan sekalian bagai yang berubah, kerana sekalian ini daripada sifat baharu dan kalam Allah Qadim dan yang Qadim itu tiada bersifat dengan sifat baharu.
Maka adalah kalam Allah itu ada kalanya dibahasakan dengan bahasa `Arab, maka dinamai akan dia Qur`an, dan ada kalanya dibahasakan dengan bahasa Siruyani, maka dinamai akan dia Injil dan ada kalanya dibahasakan  dengan bahasa `Ibrani, maka dinamai akan dia Taurat. Dan yang keturunan  Qur`an Penghulu kita Nabi Muhammad salla Allah `alayh wa sallam dan yang keturunan Injil  Nabi `Isa `alayh al-salam dan yang keturunan Taurat Nabi Musa `alayh al-salam dan tiap-tiap satu daripada yang tiga ini bersalah-salahan lafaz dan bacaannya dengan sebab bersalah-salahan bahasa. Adapun yang dibahasakan itu, maka iaitu satu jua, tiada bersalah-salahan, iaiitu Kalam Qadim yang tiada beroleh bercerai dengan DhatNya.
Maka nyatalah bagi kamu bahawasanya segala huruf Qur`an, iaitu baharu, kerana yang bersifat  dengan sifat yang baharu itu baharu pula dan huruf dan baris dan panjang dan pendek dan lainnya itu daripada sifat yang baharu dan dibangsakan dengan huruf Qur`an itu Qadim, iaitu makna yang berdiri pada Dhat Ta`ala, maka bacaannya dan suratannya dan lafaznya itu satu daripada tiga ini baharu jua dan barang yang menunjukkan atas bacaan dan suratan dan lafaz itu tiap-tiap satu daripada tiga ini baharu jua dan barang yang menunjukkan atas bacaan dan suratan dan lafaz itu tiap-tiap satu daripada tiga ini Qadim dan bandingnya seperti menyebut Allah, maka bahawasanya sebutan itu baharu, kerana ia tarkib bersusun daripada beberapa huruf dan barang yang menunjukkan atas sebutan itu Qadim, iaitu Dhat Allah Subhanahu wa Ta`ala Tuhan sekalian alam.
Demikian huraian panjang lebar secara halus dan detail oleh Shaykh Muhammad Zain tentang Kalam Allah.
Demikianlah perbahasan tentang sifat-sifat dalam kumpulanm Ma`ani yang istimewa dengan ta`alluq dan transformasinya kepada sifat Ma`nawiyyah yang disifatkan oleh Shaykh Muhammad Zain sebagai, ``Barang yang tiada maujud pada zahir dan tiada ma`dum pada akal.``   Perbahasan mengenainya secara khusus dan bagi bidang akidah secara luas adalah bersifat logik dan waras.

Sekian.              


February 25, 2016

Konsep Sifat Ma`ani Dan Ma`nawiyyah


BBB, 15 Jamadil Awwal 1437 = 24 Februari 2016 (Rabu):


Kelompok ketiga dan keempat yang ada hubungan keduanya dikategorikan daripada sifat 20 ialah kelompok yang dikenali dengan sifat  Ma`ani dan Ma`nawiyyah. Terkandung sifat-sifat di dalam kelompok Ma`ani ini ialah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama`, basar dan kalam. Daripada sifat ini menerbitkan sifat Ma`nawiyyah yang jumlahnya sama, iaitu disifatkan sebagai hal, iaitu kaunuhu qadiran, muridan, aliman hayyan, sami`an, basiran dan mutakalliman.
Mengapa sifat-sifat  di dalam kelompok ini dinamakan sifat ma`ani ?
Menurut Shaykh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin dinamakan sifat-sifat di atas dengan sifat ma`ani ialah:
``Bermula  makna sifat ma`ani itu, iaitu tiap-tiap sifat yang maujudah berdiri ia dengan yang maujud methabitkan baginya hukum.``
Bagaimana pula dengan sifat Ma`nawiyyah ? Sifat Ma`ani dan Ma`nawiyyah mempunyai kaitan rapat.
Menurut Shaykh Muhammad Yusuf al-Sanusi di dalam kitabnya berjudul, Sharh al-Sanusiyyah al-Kubra,
``Tertentu sifat yang tujuh ini (Ma`ani), kerana ia melazimkan makna-makna yang berdiri pada Dhat Allah Ta`ala sebagai contoh sifat kudrat sebagai sifat pada Dhat – melazimkan makna dengan kuasa itu melazimkan `Kaunuhu Qadiran` sebagai illat dan ma`lul. Kata Shaykh Muhammad Yusif penglahiran makna dari ma`ani kepada ma`nawiyyah ini (ma`nawiyyah) adalah sifat yang thabit bagi Dhat yang tidak disifatkan ada atau tiada. Dia adalah ma`lul, iaitu berdiri dengan Dhat. Yakni:
Sebagaimana sifat ma`ani bagi qudrat mema`lul kepada qadiran
Sebagaimana sifat ma`ani bagi iradat mema`lul kepada muridan
Sebagaimana sifat ma`ani bagi ilmu mema`lul kepada aliman
Sebagaimana sifat ma`ani bagi hayat mema`lul kepada Hayyan
Sebagaimana sifat ma`ani bagi sama` mema`lul kepada sami`an
Sebagaimana sifat ma`ani bagi  basar mema`lul kepada basiran
Sebagaimana sifat ma`ani bagi kalam mema`lul kepada mutakalliman.
Kata Shaykh Muhammad Yusuf al-Sanusi, ``Inilah (sifat-sifat ma`ani), iaitu sifat-sifat yang maujud yang berdiri di atas Dhat yang membawa kepada mewajibkan lahirnya hukum. (Yakni – kaunuhu – Keadaan). Iaitu  menghasilkan sifat-sifat Maknawiyyah.
Namun pendapat mengenai menglahirkan makna dari sifat-sifat ma`ani kepada sifat-sifat Ma`nawiyyah, bukannya pendapat yang solid di dalam kalangan ulama` usuluddin. Ada pendapat yang menafikan pendapat tentang sifat ma`nawiyah, lantaran ianya tidak lain dari Dhat dan sifat-sifat ma`ani yang wujud. Dan tidak ada makna di kalangan mereka dengan, contoh kaunuhu `aliman dan qadiran melainkan berdiri padanya ilmu dan qudrat dengannya, dan tidak ada `hal` di kalangan mereka, bahkan tidak ada ma`nawiyyah dan tidak ada Nafsiyyah !
Lantaran itu pendapat kalangan mutakallimun terbahagi kepada dua pihak,
1)      Pihak yang menafikan `hal` (kaunuhu)
2)      Pihak yang menthabitkan `hal` (kaunuhu).
(Konsep hal ialah sifat yang diithbatkan, tetapi tidak disifatkan dengan ada dan tiada !).
Kalangan pertama kelompok yang menafikan hal (ahwal) ialah Shaykh Abu Hasan al-Ash`ari dan ramai dari kalangan muhaqqiqin, yang berpendapat, tiada apa yang disifatkan sifat (Ma`nawiyyah), melainkan hanya sifat-sifat ma`ani.
Kalangan kedua kelompok yang menthabitkan hal (ahwal –kaunuhu) ialah Kadhi Al-Baqillani dan Imam Al-Haramayni al-Juwaini dan pengikut-pengikut mereka.
Mereka yang menthabitkan melihat  pertama (Ma`ani) sebagai hal nafsiyyah dan kedua  adalah `hal ma`nawiyyah``. 
Namun di samping ada yang tidak mengkategorikan sifat Ma`nawiyyah, di sana terdapat pula yang menambahkan pecahan-pecahan sifat 20 berkenaan kepada enam kategori, iaitu:
1)      Nafsiyyah
2)      Salbiyyah
3)      Ma`ani
4)      Ma`nawiyyah
5)      Sifat al-Af`al
6)      Al-Sifat al-Jami`ah
Adapun sifat Nafsiyyah, ialah ibarat daripada tiap-tiap hal yang thabit bagi Dhat tanpa `illah juga tanpa tambahan bagi Dhat, lantaran ia adalah sesuatu yang satu.
Adapun sifat Salbiyyah, iaitu ibarat daripada tiap-tiap sesuatu yang menegah disifatkan dengannya kepada Allah Ta`ala. Hakikatnya ialah ibarat menafikan tiap-tiap sesuatu yang menegah dengannya Allah Ta`ala seperti, menafikan syirik dan sebagainya
Adapun sifat Ma`ani, maka ia adalah ibarat daripada setiap sifat yang berdiri sebagai sifat yang wajib
Adapun sifat Ma`nawiyyah, maka ianya ibarat daripada setiap hal yang thabit dengan Dhat sebagai  ma`lul yang bermakna berdiri dengan Dhat.
Manakala Sifat Af`al, ialah melihat kepada ciptaan dan perbuatan Allah seperti memberi rezeki, menghidup dan mematikan dan sebagainya.
Dan terakhir Al-Sifat al-Jami`ah ialah Kemuliaan, Jalal, Kebesaran, Qahhar dan JamalNya Allah Ta`ala.   
Demikianlah konsepsi-konsepsi sifat dihuraikan terhadap entiti berfakta yang diistilahkan sebagai  `Dhat` bagi kefahaman dan keyakinan tentang Kewujudan Allah bagi memperkukuhkan keimanan dan menumpukan kepatuan kepadaNya.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


February 24, 2016

Salbiyyah: Konsep Menthabit Dan Menolakkan Bagi Menegakkan Hujah


BBB, 14 Jamadil Awwal 1437 = 23 Februari 2016 (Selasa);


Pendekatan seterusnya selepas mengenali konsep `Wujud`, ialah  pengolahan, bagaimana mengenali kewujudan ini yang merujuk kepada Allah. Sebenarnya dengan Allah dapat lebih dikenali dengan menisbahkan sifat-sifat kepadaNya, lantaran walaupun tidak disebut istilah `wujud`  tetapi secara terus dapat merujuk kepada Allah boleh dihuraikan sifat-sifat yang dikaitkan denganNya. Banyak ayat-ayat, walaupun tidak menyebut `wujud` secara langsung sudah difahami kewujudanNya seperti pada awal Surah al-Ikhlas bermaksud ``Katakanlah  Dia Allah itu satu` (Al-Ikhlas: 1), di dalamnya merujuk kepada kewujudan Allah,  dan banyak lagi ayat merujuk kepada kewujudan Allah. Walau bagaimana untuk lebih memahami, maka ulama usuluddin menggunakan istilah wujud.
Seterusnya  ulama` usuluddin menggunakan istilah `Dhat` sebagai entiti berfakta yang merujuk kepada Dhat Allah. Jika dirujuk kepada ayat-ayat Al-Qur`an, walau banyak perkataan `dhat` digunakan, seperti (Ali `Imran: 119),, (Al-Maidah: 7), (Al-Kahfi: 18) dan banyak tempat lagi adalah merujuk kepada makna `mempunyai` atau `berada di ``, tetapi tidak ada yang menujuk secara langsung kepada `Dhat Allah`. Jadi istilah `Dhat`  ini diambil dan digunakan sebagai istilah falsafah yang menggambarkan sesuatu yang berentiti berfakta `Wujud`. Disamping istilah `wujud`, dan  `Dhat`, satu lagi istilah yang digunakan, ialah istilah `Sifat`. Tidak seperti istilah `wujud` dan `dhat` tidak dikaitkan kepada Allah, maka istilah sifat  terdapat pada banyak tempat yang menunujukkan Allah disifatkan di dalam ayat-ayat Al-Qur`an. Sebagai contoh ayat yang bermaksud:
``Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah,, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan), ``Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai `arasy, dari apa yang mereka sifatkan  (Al-Anbiya`: 22).
Ertinya Allah boleh disifatkan sebagaimana Allah menyifatkan diriNya di dalam banyak tempat sebagai contoh ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata) ``Wahai Tuhanku ! Berikanlah ampun dan kurniakanlah rahmat, dan sememangnyalah Engkau sahaja sebaik-baik Pemberi Rahmat.`` (Al-Mu`minun: 115).
Atau ayat yang bermaksud: ``Sesungguhnya Dialah Yang Amat Mendengar lagi Amat Mengetahu` (Al-Shu`ara`: 220).
Jadi mensifatkan Allah terdapat banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur`an.
Sebagai kesimpulan bahawa pengistilahan di dalam usuluddin setengah lahir sebagai istilah usuluddin dari kalangan ulama` usuluddin seperti `wujud` dan ``dhat`, tetapi sifat-sifat yang menggambarkan sifat Allah begitu lumrah terdapat di dalam Al-Qur`an.
Salbiyyah, ialah kelompok sifat-sifat, iaitu qidam, baqa`, Mukhalafatuhu li al-hawadith, qiyamuhu bi nafsih dan wahdaniyyat.
Mengapa kelompok lima sifat di atas dikategorikan sebagai sifat Salbiyyah ?
Menurut Shaykh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalalaluddin bahawa:
``Dan ma`na Salbiyyah itu iaitu barang yang menafikan akan barang yang tiada berpatutan dengan Allah Ta`ala.``
Di dalam konsep Salbiyah kita dapati ulama usuluddin menggunakan `Konsep Thabit dan Nafi` bagi mengukuhkan kenyataan.
Tanggapan biasa dan rasional sebagai Tuhan dan bagi mengenali Tuhan tentulah thabit bagiNya mempunyai sifat-sifat unggul yang mencerminkan segala kesempurnaan. Tetapi bagi melihat kesempunaan ialah melihat dari dimensi yang lain, iaitu melihat perkara-perkara (sifat-sifat) yang tidak patut bagi Tuhan dengan menafikannya. Dimensi ini menjadi pendekatan bagi melihat kesempurnaan Tuhan dengan menolak sifat yang tak layak  bagiNya. Pendekatan ini digunakan oleh Abu Abdullah bin Muhammad Yusuf al-Sanusi di dalam Matan Umm al-Barahinnya. Dalam kata lain.
1)      Qidam  (Sedia Allah)      menolak dariNya  sifat  Baharu
2)      Baqa`    (Kekal Allah)      menolak dariNya  sifat  Binasa
3)      Mukhalafatuhu li al-Hawadih    Menolak  bersamaan dengan yang baharu
4)      Qiyamuhu bi Nafsih         Menolak kebergantungan pada yang lain
5)      Wahdaniyyat (Esa Allah)  menolak dari berbilang-bilang.
 Salbiah berasal dari kata akar `salaba` yang bererti menolak dan menjatuh  sifat-sifat  tidak sempurna bagi  Allah. Seperti.
Menolak sifat baharu yang bererti, tak sempurna, dan akan menerima kerosakan
Demikian sifat binasa adalah sifat yang rosak dan tidak layak bagi Allah
Seterusnya menolak persamaan Allah dengan sebarang makhluk yang bersifat fana sedang Allah tidak fana. Demikian penolakan terhadap pergantungan pada yang lain yang bererti melemahkan
Seterusnya penolakan terhadap berbilang-bilang yang tentu sekali mencerminkan kelemahan, berlaku penentangan yang membawa kepada kerosakan.
Sekali lagi ini menepati seperti kata  Shaykh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin tentang konsep `Salbiyyah, katanya:
``Dan makna Salbiyyah itu, iaitu barang yang menafikan akan barang yang tiada berpatutan dengan Allah Ta`ala.``
Konsep menthabit dan menolak adalah sebahagian daripada hujah bagi menegakkan kebenaran seperti hujah al-Qur`an yang dapat disusun secara logik:
Tiap berbilang berpelbagaian
Tiap berpelbagaian mengundang pertikaian
Tiap berbilang melemahkan.
Jika dilangit dibumi Tuhan-Tuhan
Akibat membawa kepada perbalahan
Perbalahan membawa kepada kerosakan
Sebab itu Tuhan tidak berbilang.

Sekian.


February 23, 2016

Konsep Nafsiyyah - Perbedaan Pendapat Mengenainya


BBB, 13 Jamadil Awwal 1437 =  22 Februari 2016 (Isnin):


Timbulnya istilah-istilah di atas, ialah bagi memahami lebih lanjut dari kefahaman asas bahawa  `Wujud`  Tuhan yang di dalam bahasa Al-Qur`an ialah ``Allah``.  Allah diterima (dengan bukti) satu entiti  berfakta yang wujud. Sebagai Tuhan Dia mempunyai segala kesempurnaan. Melambangkan kesempurnaan ini bagiNya dilihat dengan yang diistilahkan `Sifat-Sifat Kesempurnaan`   adalah berdasarkan bukti-bukti naqal yang dihuraikan dengan akal.
Bagi memahami lebih jelas, maka sifat dua puluh yang telah dibicarakan  dikategorikan kepada kelompok-kelompok:
1)       Nafsiyyah
2)      Salbiyyah
3)      Ma`ani
4)      Ma`nawiyyah
Mengapa dinamakan dengan kelompok-kelompok di atas ?
1)      Nafsiyyah
Dari nama yang diberi kepada kategori Nafsiyyah (juga tiga yang lain), sebenarnya sudah tercermin ciri bagi  Nafsiyyah.
Wujud ialah istilah falsafah yang dicetuskan oleh Ibn Sina yang melambangkan kewujudan sesuatu entiti berfakta. Istilah ini digunakan di dalam usuluddin oleh tokoh-tokoh  usuluddin yang di dalam keilmuan ini dikenali wujud yang merujuk kepada Tuhan – Allah.
Dari segi  persoalan akidah  `Wujud` adalah  paling utama sebagai entiti berfakta pembicaraan. Tanpanya tiada asas bagi pembicaraan, atau berbicara tanpa paksi atau sauh dan boleh menghanyutkan. Dia dikategorikan sebagai `Nafsiyyah`.
Nafsiyyah  dengan kata akar nafasa boleh dihuraikan kepada berbagai maksud, tetapi di sini adalah merujuk kepada `Diri`. Diri ini walaupun boleh bermakna kepada sebarang benda yang ada, khususnya yang bersifat fizikal, tetapi di dalam pembicaraan dari segi ketuhanan ini, istilah `benda` boleh mendekatkan pandangan akan kefahaman wujud. Konsep wujud ini, walaupun dari segi lahiri sudah dapat difahami makna `wujud`, tetapi bukan kewujudan lahiri itu di maksudkan dengan wujud. Wujud adalah suatu entiti berfakta yang ghaib. Wujud lebih dominan sebagai istilah usuluddin, walaupun ianya juga boleh digunakan sebagai istilah biasa bagi berbagai perkara. `Wujud` istilah dalam usuluddin dan sebagai istilah dalam kategori Nafsiyyah adalah amat penting. Tanpanya, maka tiada paksi pembicaraan.
`Wujud`  yang merujuk kepada entiti berfakta  itu sendiri dari segi usuluddin, mempunyai pendapat berbeza.
Sebahagian tokoh usuluddin berpendapat ianya adalah entiti berfakta yang di dalam istilah usuluddin diistilahkan sebagai `Dhat`, Sekali lagi Dhat ialah entiti berfakta yang dirujuk sebagai `Wujud` yang menunjukkan `Ada`. Dengan adanya `Wujud` yang merujuk kepada Dhat Ketuhanan yang wujud yang menjadi induk bagi pembicaraan tentang Ketuhanan, bahkan segala yang wujud di dalam hubungan Ketuhanan.
Sebagaimana disebut Ianya sebagai Dhat, maka di dalam pembicaraan `Wujud` ini sebagai Dhat dan bukan sifat. Lantaran sifat adalah sesuatu yang berdiri di atas Dhat. Hujah ini mempunyai kekuatan fakta, lantaran selayaknya untuk membicarakan berbagai sifat yang lain, logiknya sifat-sifat tidak disifatkan kepada `Sifat Wujud` yang sebenarnya dan sewajarnya adalah Dhat sebagai entiti berfakta sebagai wujud.
Lantaran `Wujud` adalah merujuk kepada entiti berfakta, iaitu Dhat yang wujud, maka adalah sesuai dinamakan sebagai – Nafsiyyah `Kedirian Yang Wujud`.
Memahami bahawa Wujudnya Dhat yang wujud secara berentiti  berfakta (fakta tidak semestinya bersifat benda lahir, tetapi meliputi sesuatu yang bersifat konsepsi dan ghaib), maka ianya menjadi paksi atau pangkalan bagi pembicaraan bagi sifat-sifat dan kelompok-kelompok sifat yang empat berkenaan.
Namun satu pendapat yang lain melihat bahawa entiti berfakta wujud berkenaan sebagai Dhat adalah sebagai sifat yang mengkategorikannya sebagai `Sifat Nafsiyyah`
Perbezaan bagi dua pandangan ini, bahawa Dhat dilihat sebagai Dhat yang berentiti berfakta. Nama wujud diberi kepada entiti berfakta ini – iaitu Dhat, yang terdiri padanya sifat-sifat,  tetapi bagi pendapat kedua melihat bahawa Dhat memang sebagai Dhat yang berentiti berfakta, tetapi dilihat `Ada` itu adalah sebagai `sifat` bagi Dhat berkenaan, bahkan sebagai penjelasan bagi Dhat berkenaan. Namun dengan `Wujud` adalah ciri khusus sebagaimana telah dibicarakan, berbeza dengan sifat-sifat dan kategori-kategori yang lain, sebab itu diberi pengasingan dari segi kategori sebagai Nafsiyyah atau sifat nafsiyyah. Shaykh Muhammad Zain dalam mendefinisikan tentang `Nafisiyyah` bahawa:
``Dan makna nafsiyyah itu iaitu barang yang tiada diterima akal Dhat dengan ketiadaannya.``
Ini menjelaskan betapa pentingnya persoalan Dhat dalam pembicaraan di dalam ilmu akidah, khususnya berhubung dengan sifat 20, khususnya sebagai nafsiyyah atau sifat nafsiyyah.
Dhat diterima sebagai entiti berfakta  terlebih dahulu, bahkan perlu difahamai terlebih dahulu konsep Dhat yang tidak sama dengan makhluk yang Dia bukan jauhar yang berjisim yang boleh dipecahkan kepada juz`-juz`, tidak berjihat dan tidak mengambil ruang.
Tanpa Dhat  adalah tiada asas berjejak bagi pembicaraan. Memahami wujud permulaan bagi ma`rifat keilmuan yang darinya boleh diteroka dengan luas dan mendalam.


Sekian.


February 22, 2016

Inti Pendekatan Akidah Al-Sanusiyyah


BBB, 12 Jamadil Awwal 1437 = 21 Februari 2016 (Ahad):


Inti pendekatan akidah al-Sansiyyah berdasarkan kepada Matan Umm al-Barahin yang disharh oleh Shaykh  Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddian ialah membicarakan tentang Dhat dan Sifat-Sifat bagi Allah dan Rasulnya.
Allah Ta`ala wujud dengan DhatNya yang berdiri padanya sifat-sifat.
Mengenai sifat Allah kata Matn Umm al-Barahin.
``Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Yang Maha Mulia lagi Kuasa dua puluh sifat.``
Shayk Muhammad Zain menghuraikan:
·         Allah Ta`ala tidak memberati akan kita mengenal sesuatu sufat yang lebih (20) itu dengan dalil-dalilnya.
·         Yang diberati iaitu dalil-dalil bagi sifat dua puluh
·         Wajib atas kita mengetahui bahawa bagi Allah Ta`ala itu sifat Kamalatnya yang tiada terhingga banyaknya.
Adapun sifat dua puluh itu ialah:
1)      Wujud  ertinya  ada
2)      Qidam  ertinya kekal sedia, maknanya nafi `adam bagi wujud
3)      Baqa`   ertinya kekal dan maknanya menafikan `adam yang kemudian wujudnya
4)      Mukhalafutuh li al-hawadith. Ertinya bersalahan Allah Ta`ala dengan segala yang baharu, tiada  menyamai Allah Ta`ala akan sesuatu daripada segala yang baharu. Tiada pada DhatNya dan tiada pada sifatNya dan tiada pada perbuatanNya.
Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Tiada yang menyamai dia sesuatu dan Dia Amat Mendengar lagi Amat Melihat.``  (Al-Shura: 11)..
5)      Qiyamuhu Ta`ala bi nafsih  Ertinya berdiri Allah Ta`ala dengan sendirinya, tiada berkehendak kepada dhat yang lain dan tiada berkehendak kepada yang menjadikanNya. Ertinya Dhat Allah Ta`ala terkaya daripada dhat yang lain.
6)       Wahdaniyyat  ertinya Esa dan maknanya tiada yang menduai akan Allah Ta`ala pada DhatNya dan tiada pada sifatNya dan tiada pada perbuatanNya, maka menafikan banyak pada DhatNya, dan menafikan bahawa Ia jisim yang menerima bahagi.
7)      Qudrat ertinya berkuasa
8)      Iradat  ertinya  berkehendak
9)      Ilmu     ertinya mengetahui
10)   Hayat   ertinya hidup
11)   Sama`  ertinya mendengar
12)   Basar   ertinya  melihat
13)   Kalam  ertinya berkata-kata
14)   Kaunuhu qadiran ertinya Keadaannya berkuasa
15)    Kaunuhu muridan eretinya  keadaannya berkehendak
16)   Kaunuhu aliman ertinya keadaannya mengetahui
17)   Kaunuhu hayyan ertinya keadaannya yang hidup
18)   Kaunuhu sami`an ertinya keadaannya yang mendengar
19)   Kaunuhu basiran ertinya keadaannya yang melihat
20)   Kaunuhu mutakalliman ertinya keadaannya bercakap.
Dari nsegi pendekatan Abu Abdullah Al-Sanusi dan diikuti oleh Shaykh Muhammad Zain, selepas menyebut nama sifat bagi Allah, maka dikategorikan sifat-sifat tersebut kepada nafsiyyah, iaitu wujud dan lima yang lain, iaitu qidam, baqa`, mukhalafatuhu li al-hawadith, qiyamuhu bi nafsih dan wahdaniyyat di bawah kategori sifat salkbiyah. Penulis sengaja mengatur terlebih dahulu semua sifat dua puluh secara lengkap terlebih dahulu agar mendapat gambaran kasar dan menyeluruh terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan pecahan kepada kategori sifat nafsiyyah, salbiyyah, ma`ani dan ma`nawiyyah dan baru dihuraikan ciri-ciri  sifat-sifat dan bagaimana perbedaan di dalam kategori tersebut.
Mengetahui sifat 20 adalah pegangan akidah penting di dalam membicarakan tentang ketuhanan. Ianya dipelajari di institusi-institusi agama terutama di masjid dan surau. Sifat-sifat ini dihafal dan dingati,. Di samping sifat-sifat Rasul,

Sekian


February 21, 2016

Kewajipan Ke Atas Mukallaf Mengetahui Yang Wajib, Harus Dan MustahilBagi Allah Dan Rasul


BBB,  11 Jamadil Awwal 1437 = 20 Februari 2016 (Sabtu):


Selepas Shaykh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin membicarakan tentang Hukum Shar`i, Hukum `Adi dan Hukum Akal, selaku pengarang beliau membicarakan kewajipan ke atas setiap mukallaf berhubung dengan ilmu akidah.
Mukallaf ialah bermaksud, ``Iaitu orang yang `akil lagi baligh sama ada lelaki atau perempuan, merdeheka atau hamba orang atau khadam orang menunaikan tuntutan kewajipan taklifi ke atas dirinya. Mukallaf sama ada dengan `mimpi` ketika umur sembilan tahun atau sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan bagi perempuan dengan datang haid selepas umur sembilan tahun.
Berasaskan Matan Umm al-Barahin, beliau mengatakan tentang tuntutan berkenaan bahawa:
``Wajib atas tiap-tiap mukallaf itu `mengenal` barang yang wajib bagi Allah Maulana Jalla wa `Azza dan apa yang mustahil dan apa yang harus.``
Bermula hakikat mengenal `ma`rifat`, ialah pegangan yang kukuh (jazam) menepati dengan bagi apa yang ada pada Allah dengan dalil-dalil.`` Iaitu dengan mempelajarinya dengan guru-guru yang berkelayakan. Bagi anak-anak diajar oleh wali dan bagi isteri oleh suami. Sebagai ingatan tambah Shaykh Muhammad Zain, ``Syahadan, kata `ulama` Islam ``Haram belajar ilmu usuluddin pada orang yang tiada mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada gurunya.``
Keluar dari maksud `jazam` yang tidak sempurna dari segi pegangan tiga kategori pegangan (di bawah dari kategori jazam yakni yakin). Iaitu zan, syakk, waham: Jika dapat digambarkan tentang kategori di atas dengan angka, maka ianya berkedudukan sedemikian:
Yakin                   100%
Zann                  -99% hingga  -75%
Syakk                 -74%  hingga  -50%
Waham             -49%  hingga   -25%
Salah                   00
Keluar daripada `Mengenal` (Ma`rifat). Ialah status jahil dan taqlid.
Menyebut Shaykh Muhammad Zain tentang status orang (jahil) dan bertaqlid), iaitu mengikut pendapat orang lain pada katanya dan i`tikadnya tanpa dalil, maka bersalahan pendapat ulama tentang status keimanannya. Muktamad mengatakan ianya `mu`min`, tetapi adakah dengan kedudukan sedemikian ia berdosa atau tidak. Muktamad berpendapat, jika ia belajar dan mampu mendirikan dalil, maka dengan keadaan taklidnya iaitu mu`min yang `asi (berdosa),  dan jika belajar ia, tetapi tiada kuasa mendirikan dalil, maka mu`min tiada `asi (kerana lemah akalnya).
Apakah dalil   itu ?
Istilah ini merupakan istilah yang penting di dalam ilmu akidah dan selalu digunakan di dalam pembicaraan tentang ketuhanan dan juga kenabian.
Dalil ialah `ism fa`il` dari akar kata bahasa `Arab iaitu `dalla` yang bermaksud dengannya membawa kepada menunjukkan kepada sesuatu. Contoh awan menghitam di langit dalil atau tanda hari hendak hujan.Ertinya dengan  tanda berkenaan memberi isyarat kepada natijah `hujan`. Seterusnya sebagaimana penggunaan biasa, bahawa `Alam Berubah-rubah` adalah tanda atau dalil tidak kekal dan baharunya alam, maka adalah tanda atau dalil ada yang membaharu alam, iaitu natijahnya `Allah Pembaharu`
Sebuah istilah lagi yang juga bermaksud dalil, tetapi mempunyai kaedah dan ciri yang berlainan dari dalil ialah istilah `Burhan` (Nama Umm al-Barahin matan bagi  kitab Bidayat al-Hidayat, bererti `Ibu bagi burhan-burhan`) , iaitu kaedah dalil secara berlapis yang menghasilkan natijah awal dan puncak. Sebagai contoh:
1)      Lapis satu:
Alam berubah
Tiap berubah baharu
Alam baharu
2)      Lapis dua:
Alam baharu
Tiap yang baharu ada pembaharu
Sebab itu Pembaharu ialah Allah Ta`ala.
Shaykh Muhammad Zain menjelaskan bahawa, tuntutan dari mukallaf dari segi ma`rifat (dari segi akidah, bukan dengan maksud tasawuf) bahawa membuktikan ma`rifat dengan dalil. Kata Shaykh Muhammad Zain, ``Dalil yang dituntut dari mukallaf ialah dalil `Jaliyyy` - nyata,  yang sekurang-kurangnya apabila seorang ditanya, ``Adakah engkau beri`tikad bahawa Allah Ta`ala itu wujud ?``, maka dijawab `Allah maujud`, dan apabila ditanya tentang dalil, maka katanya, `Sekalian makhluk ini`. Maka menurut Shaykh Muhammad Zain, jawapan sedemikian sudah cukup minimum keperluan.
Sebagaimana kewajipan bagi setiap mukallaf mengetahui apa yang wajib bagi Allah, harus dan mustahil, maka demikian kata pengarang Matan Umm al-Barahin, iaitu al-Imam Abu Abdullah Yusuf al-Sanusi yang diterjemah oleh Shaykh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin
``Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan barang yang wajib bagi Dhat sekalian Nabi yang Mursal dan barang yang mustahil bagi mereka itu dan barang yang harus bagi mereka itu.``  Menurut Shaykh Muhammad Zain, takrif Rasul ialah:
``Bermula Rasul itu, iaitu insan yang diturunkan Allah firman kepadanya daripada hukum dan menyuruh Allah akan dia dengan menyampaikan hukum itu, dan jika tiada disuruh dengan menyampaikandia, iaitu Nabi dan bukannya Rasul. Shaykh Muhammad Zain mencatat:
Bilangan  Nabi ialah seketi dua laksa empat ribu
Yang menjadi Rasul daripada mereka itu 313 orang dan pada satu riwayat 314 orang
Terafdal daripada mereka itu Nabi kita Muhammad salla Allah `alayh wa sallam
Mengiringi Nabi kita Nabi Ibrahim alayh al-salam
Mengiringi Nabi Ibrahim ialah Nabi Musa alayh al-salam
Dan mengiringi Nabi Musa Nabi Isa alayh al-salam
Dan mengiringi Nabi Isa ialah Nabi Nuh alayh al-salam
 Mereka yang lima ini dinamakan Ulu al-`Azmi
Setengah yang lain daripada mereka adalah melebihi antara satu dengan yang lain, tapi tidak disebut, melainakan yang Ulu al-Azmi.

Sekian.


February 20, 2016

Memahami Konsep Hukum: Hukum Shara`, Hukum Adat Dan Hukum Akal


BBB, 10 Jamadil Awwal 1437 -= 19 Februari 2016 (Juma`at):


Akidah beraliran Sunni melibatkan perbahasan yang bersifat rasional seperti membuktikan sesuatu hujah berdasarkan akal seperti menggunakan kaedah logik, maka di dalam pembicaraan aspek-aspek akidah sering disebut (menggunakan)  dalil akli, di samping naqli yang menghasilkan natijah. Jadi sebelum membicarakan tentang Dhat dan Sifat Allah dan juga Rasulullah dengan menggunakan hujah-hujah akal, maka Shaykh Muhammad Zain membicarakan terlebih dahulu tentang Hukum. `Hukum` ialah nilai terhadap sesuatu (perbuatan, contoh menderma) menurut kategori hukum tertentu`. Menurutnya hukum terbahagi kepada tiga:
1)      Hukum Shara`
2)      Hukum Adat
3)      Hukum Akal
Agar tidak keliru dan tahu membezakannya dalam pembicaraan Shaykh Muhammad Zain menghuraikannya satu persatu.
Hukum Shar`i
Ialah khitab atau firman Allah Ta`ala yang ta`alluq  dengan perbuatan hamba yang mukallaf dengan niat sebagai tuntutan, keharusan dan haram.
Bagi yang dituntut empat perkara +  satu (tak dituntut + harus) dikenali `Hukum Taklifi`.
1)      Wajib
Perkara yang diseksa jika meninggalkannya dan diberi pahala bila mengerjakannya, contoh solat fardu
2)  Sunat
Diberi pahala jika mengerjakannya dan tiada diseksa meninggalkannya, Contoh menderma kepada fakir-miskin
 3)        Makruh
Diberi pahala meninggalkannya dan tiada  diseksa mengerjakannya. Contoh memakan makanan yang mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan (petai).
4)      Haram
Diseksa mengerjakannya dan diberi pahala pada meninggalkannya. Contoh mencuri
5)      Harus
Tiada diseksa pada melaku dan meninggalkannya. Contoh minum air biasa bagi menghilangkan dahaga atau memilih tidak meminumnya atau meminum air jenis lain yang halal.
Dan bagi hukum taklif ini ada lima perkara yang juga dinamakan hukum wad`i:
1)      Sebab musabbab contoh sebab gelincir matahari memusabbabkan masuk waktu zohor
2)      Syarat  dan masyrut contoh tidak cukup syarat jumlah tertentu tidak wajib keluarekan zakat
3)      Mani` menyebabkan tidak dikenakan sesuatu Contoh kerana haid tertegah dari solat
4)      Sahih bila menepati meluluskannya contoh solat sempurna sebagai sah
5)      Batal yang dengannya merosakkan contoh kentut masa solat membatalkan solat
Hukum Adat:
Iaitu perlakuan yang dilakukan berulang-ulang yang dilihat sebagai budaya yang tidak melibatkan hukum. Contoh memakai kupiah putih bagi lelaki bila menghadiri majlis tahlil.
Dan terpenting bagi pengajianm akidah ialah:
Hukum Akal. Iaitu mensabitkan sesuatu perkara atau menafikannya tanpa bergantung pada pengulangan dan tidak diletakkan oleh sebarang yang meletakkannya – tidak tergolong ke dalamnya hukum shar`i dan hukum adat.
Ianya melibatkan pertimbangajn akal yang menghasilkan kesimpulan jawaban sebagai wajib, mustahil dan harus.
a)      Makna Wajib
Wajib itu, iaitu barang yang tiada terupa atau tiada diterima pada akal akan ketiadaannya. Contoh sepuluh dibahagi dua, jawabnya lima.
Wajib terbahagi kepada dua bahagi
1)      Daruri namanya, iaitu barang yang tiada kehendak pada akal pada mendapat dia kepada bicara dan tilik seperti jirim mengambil kadar zatnya daripada lapang. Jirim bermaksud tiap-tiap satu mengambil ruang seperti batu dan kayu, demikian jasad binatang.
2)      Nazari, iaitu memerlukan penelitian akal pada memahaminya seperti seperti sifat Qidam bagi Allah Subhanahu wa Ta`ala.
b)      Makna Mustahil
Iaitu barang yang tidak diterima pada akal akan adanya seperti seperti memasukkan belalai gajah ke dalam lubang jarum yang seni.
Mustahil juga terbahagi dua
1)      Daruri, iaitu sunyi jirim itu dari gerak dan diam
2)      Nazari seperti syirik bagi Allah, maha suci Allah Ta`ala daripada demikian itu.
c)       Makna Ja`iz (Harus)
Ja`iz itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya seperti kematian bila-bila boleh berlaku kepada diri yang hidup.
Terbahagi kepada dua:
1)      Daruri seperti angin mungkin bertiup atau berhenti
2)      Nazari seperti harus bagi Allah menyiksa orang yang berbuat taat atau sebaliknya.
Mengapa perlu membicarakan hukum akal ?
Shaykh Muhammad Zain menerangkan,
``Dan hanya sanya  memulai yang empunya karangan dengan membahagi hukum akli, kerana bahawa mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib bagi Dhat Allah dan barang yang harus dan barang yang mustahil dan tiada mehukumkan ia atas suatu dengan bahawasanya wajib atau harus atau mustahil, melainkan hingga mengetahui ia akan hakikat yang demikian itu.

Sekian.