March 31, 2017

MUHAMMAD DAN AHMAD BIN ABI AL-WARD: PENDAPAT MEREKA


BBB, 02 Rajab 1438H = 39 Mac 2017M. (Khamis):
Satu pendekatan yang agak berlainan yang dibuat Abdul Rahman al-Sulami, iaitu membicarakan dua tokoh adik beradaik secara bersama. Muhammad dan Ahmad adalah dua dari shaykh  yang besar dan berkedukan tinggi di Iraq. Kedua-kedua mereka  hadir di dalam majlis-majlis ilmu yang dipimpin oleh Al-Junayd dan sahabat-sahabat Al-Junayd.
Mereka bersahabat dengan Sari al-Saqati, Aba al-Fath* al-H*ammal, Harith al-Muhasibi, Bish al-Hafi. Dan tariqat keduanya tentang wara` mendekati tariqat Bish al-Hafi.
Bagi Muhammad dia mempunyai sanad  Hadith kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Mengkhbarkan kami Sa`id bin al-Qasim bin al-`Ila` al- Barda`i, berkata, bercakap kepada kami Abu T*alhah, Ahmad bin Muhammad bin `Abd al-Karim, seorang qari`  di Basrah berkata, aku mendengar Muhammad bin Abi al-Ward, berkata aku mendengar Bish bin al-Harith, berkata, bercakap kepada kami al-Mu`afi bin `Imran, daripada Isra`il dari Muslim, daripada Habbah daripada  `Ali bin Abi T*alib berkata, bersabda Rasulullah s.a.w bermaksud: ``Wahai `Ali,  Makanlah  bebawang ada `niyyan` kalaulah tidak malaikat mendatangiku nescaya aku memakannya.``
Aku mendengar Aba al-Farj al-Warthani, `Abd al-Wahid bin Bakr berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas al-Dimashqi berkata,, aku mendengar al-Junayd berkata, aku mendengar Muhammad bin Abi al-Ward berkata, ``Pada peningkatan kelupaan (ghaflah) adalah peningkatan `ubudiyyah, kerana kelupaan ada dua jenis, kelupaan rahmat, dan kelupaan dicela (niqmah). Adapun yang disifatkan rahmah, kiranya dibuka tutupan, maka menyaksi kaum akan kebesaran yang dia tidak terputus dari `ubudiyyah dan menjaga kerahsiaan (al-sirr). Adapun yang dicela ialah kelupaan (ghaflah) yang mengganggu hamba dari ketaatan kepada Allah Ta`ala dengan maksiatnya.``
Aku mendengar Mansur bin `Abdullah, berkata, aku mendengar Ja`far  al-Khuldi berkata, berkata Ahmad bin Abi al-Ward, ``Dibentangkan bentangan ketinggian bagi para auliya` bagi peningkatan mereka dan bagi mengangkat mereka itu dan mengiringi pernyataan mushahadah dan hamparan kehaibatan berdepan dengan seteru, yang tidak diberi ruang bagi keburukan perbuatan mereka itu. Maka mereka tiada peluang penyaksian dari  sebagai kerehatan dalam penyaksian  tertinggi.``
Dengan sanad yang sama, aku mendengar Ahmad bin Abi al-Ward berkata, ``Mengekalkan perhubungan dengan kaum dengan lima perkara:, lazimkan ziarah, tinggalkan khilaf, melakukan khidmat, sabar di atas musibah dan jaga kemuliaan.``
Dengan sanad ini aku mendengar Muhammad bin al-Ward ditanya, ``Siapa wali ?``
Maka katanya, ``Siapa yang mewalikan wali-wali Allah dan menentang seteru-seterunya.``
Dengan sanad yang sama berkata Muhammad bin Abi al-Ward, ``Siapa yang adalah nafsunya tidak gemar dunia, maka ahlu bumi menyukainya, dan siapa yang adalah hatinya tidak suka dunia, maka adalah ahli langit menyukainya.``
Dan dengan sanad ini aku mendengar Ahmad bin Abi al-Ward berkata, ``Apabila ditambah pada wali tiga perkara, ditambah juga daripadanya tiga perkara,
``Apabila bertambah kedudukannya bertambah tawadhu`nya,
Apabila bertambah hartanya bertambah dermawannya.
Apabila bertamabah umurnya bertambah ijtihadnya.``
Dengan sanad yang sama aku mendengar Muhammad bin Abi al-Ward disoal daripada firman Allah Ta`ala yang bermaksud, ``Maka adakah orang yang diperelokkan kepadanya amalan buruknya, maka dilihatnya cantik ? (Fat*ir: 8). Maka katanya orang menyedari tentang kejahatan, maka ia adalah baik, ``  lantaran insafnya.
Dan dengan sanad ini aku mendengar Ahmad bin Abi al-Ward berkata, ``Alam keseluruhannya adalah dalam kawalan dari kawalan pemilik dan pemiliknya mengetahui semuanya.``
Dengan sanad ini, aku mendengar Muhammad bin Abi al-Ward berkata, ``Lontarkan dunia kepada yang mau menerimanya dan kandungannya, siapa yang menerimanya seharusnya menguruskannya dengan baik.``
Dengan sanad ini aku mendengar dari Abi al-Ward berkata, ``Daripada adab faqir dalam kefaqirannya, jangan merungut, dan menyebut tentang bala bagi pencari dunia, tetapi hendaklah bersifat rahmat dan kasihan terhadapnya dan berdo`a baginya supaya melapangkannya dengan kurniaannya padanya.``
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad bin Was*il berkata, bercakap kepada kami `Abdul Khaliq bin al-Hasan al-Baghawi, berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Harun al-Hashimi, berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Abi al-Ward, berkata aku mendengar Bishr bin al-Harith berkata, ``Aku  berpergian kepada `Isa bin Yunus, berjalan kaki, maka dia memuliakan daku dengan sepenuh adab dan dia berkata kepadaku, ``Apa yang dapat kuberikan kepada engkau ?``, Kataku, ``Aku teruja dapat menemui  dan melihat shaykh.`` Maka dia pun menangis dan berkata, ``Wahai saudaraku, siapalah sangat saya, apakah cara aku dapat memuliakan engkau. Kemudian dia berkata, ``Adakah sesuatu yang engkau mau  bertanya. Maka kataku (berhubung dengan Hadith), bercakap kepadaku – Hadith `Abdullah bin `Iraki bin Malik (Hadith Hasan), daripada bapanya, daripada Abi Hurairah r.a. katanya, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tidaklah merupakah sadaqah kepada hambanya dan kerabat terdekatnya.``
Hadith sahih diriwayatkan oleh Ahmad pada Musnadnya , Bukhari, Muslim, Abu Da`wud, al-Tirmidhi, al-Nasa`i dan Ibn Majah – (catatan kaki).
Kemudian berkata `Isa, dan bercakap kepada kami `Amru bin `Abid al-Muhaddith (al-Madzmum) daripada Al-Hasan  daripada  `Aishah , bahawasanya ia berkata:
``Ya Rasulallah ! Adakah orang perempuan berkewajipan berjihad ? Sabda Baginda `Ya !` Jihad dengan tidak berperang, iaitu Hajji dan `Umrah.``
Demikian  ungkapan dari Muhammad dan Ahmad bin Abi al-Ward yang disekalikan pembicaraan.

Sekian.

March 30, 2017

ABU `ALI AL-JURJANI: REALITI, KONTROVERSI DAN SINIS


BBB, 01 Rajab 1438H. = 29 Mac  2017M. (Rabu):
Senarai tambahan kedua, ialah Abu `Ali al-Jurjani, yang nama penuhnya ialah Al-Hasan bin `Ali yang dia disifatkan sebagai `ulama` besar di Khurasan. Melihat kepada  gelarannya yang dinisbahkan kepada Jurjia  (Georgia), menunjukkan bahawa tokoh ini mempunyai pertalian dari Georgia yang mana Islam tersebar luas pada zaman kegemilangannya bukan saja ke Georgia, malah ke Armenia, Herzegovina  dan  ke beberapa negara di Balkan.  Pelajar-pelajar pada masa itu turut datang mempelajari keilmuan   Islam di tempat-tempat yang maju dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti di Khurasan,  Tusi, Naisaburi hinggalah ke Baghdad.
Abu `Ali al-Jurjani seorang yang alim dan mempunyai banyak karangan. Beliau membicarakan keilmuan yang berhubung dengan afat (kekejian), riyadhat dan mujahadat. Dia juga berbicara keilmuan yang berhubung dengan ma`rifat dan hikmah (hikam). Dia membicarakan persoalan secara  realiti, kontroversi dan sinis
Dia bersahabat dengan Muhammad `Ali bin al-Tirmidzi dan Muhammad bin al-Fadhl yang sebaya umur di antara mereka.
Berkata penyusun - `Abdul Rahman al-Sulami, aku mendengar Aba  Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Jurjani berkata:
``Tiga perkara daripada simpulan tauhid, iaitu, takut, harap dan mahabbah. Maka bertambah takut daripada makin bertambah dosa dengan melihat kepada balasan siksa Allah, dan bertambah  harap (raja`), lantaran makin bertambah kebaikan dan melihat kepada balasan baik dari Allah. Dan bertambah mahabbah dengan  bertambah dzikir dan balasan diharapkan. Yang takut tidak tenteram untuk melepaskan dari kebimbangan,. Yang mengharap tidak lekang dari permohonan dan yang mencinta tidak rehat dari menyebut yang dicinta.``
Maka takut adalah api yang menyala,  dan raja` ialah  cahaya menyala dan mahabbah ialah cahaya yang bercahaya.``
Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad bin `Abdullah bin `Abdul Rahman al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Jurjani berkata, tentang bakhil yang mengandungi tiga huruf (dalam bahasa `Arab), iaitu – -ba` bermaksud   bala`,  kha`  bermaksud  khusran (rugi) dan  lam  bermaksud  laum  (tercela).
Maka bakhil ialah bala kepada diri sendiri, rugi ialah pada usahanya dan cela pada tempatnya.``
Dengan sanad ini, maka aku mendengar Aba `Ali berkata,
``Yang mendahului (al-muqarrabun) ialah mereka yang paling dekat dengan kurniaan
Dan yang tertinggi dari segi maqam ialah `ulama` yang dekat dengan Allah dari kalangan ciptaan Allah. Mereka mengenal Allah dengan ma`rifat sebenar dan menyembahNya dengan ikhlas ibadat, mereka berlindung denganNya dengan shauq dan mahabbah. Mereka adalah sebagaimana difirmankan Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan sesungguhnya mereka di sisi kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya.`` (S*ad: 47).
Dengan sanad ini aku mendengar Aba `Ali berkata, ``Daripada alamat bahagia kepada seorang hamba dimudahkan taat kepadanya, dan muafakat dengan Al-Sunnah pada perbuatannya, dia bersahabat dengan orang membawa kebaikan, elok akhlaknya bersama kawan-kawan, dia mengusahakan perkara ma`ruf kepada makhluk, ambil berat kepada kaum muslimin dan amat menjaga waktu.``
Dengan sanad ini aku mendengar Aba `Ali berkata, ``Orang celaka ialah orang yang menzahirkan apa yang disembunyikan Allah ke atasnya dari berbagai-bagai maksiatnya.``
Dengan sanad ini, menanyanya oleh setengah sahabatnya, ``Bagaimanakah jalan kepada Allah ?``, Maka katanya, ``Jalan kepadaNya banyak, sesahih jalan, seimarahnya dan jauh dari syubhah, ialah mengikut Sunnah daripada perkataan dan perbuatan, dan azam, dan i`tiqad dan niyyah.
Kerana Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman bermaksud:
``Dan jika kamu mentaati, maka kamu mendapat pertunjukan.`` (Al-Nur:  54).
Maka ditanya bagaimana jalan bagi mengikut Al-Sunnah. Maka katanya, ``Menjauhi perkara-perkara bid`ah, mengikut apa yang diijmakkan oleh golongan awal daripada `ulama` Islam, dan jauhi dari `majlis al-kalam` dan ahlinya, melazimkan jalan ikutan dan turutan. Yang demikian menyuruh Nabi s.a.w. dengan firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Kemudian Kami wahyukan kepada engkau bahawa menurut millah Ibrahim yang hanif.`` (Al-Nahl:  123).
Dan dengan sanad ini, aku mendengar Aba `Ali disoal tentang Abi Yazid al-Bist*ami dan lafaz*-lafaz* yang dihikayatkan daripadanya (yang kontroversi ungkapannya).
Maka katanya, ``Dirahmat Allah Aba Yazid !  Halnya dan apa yang diucapkan. Dan semoga dia bercakap dengannya kerana sebab ghalabah (tekanan intuisi) atau dalam keadaan kemabukan. Kalamnya, siapa yang bercakap tentangnya, dan semoga tidak sebagaimana dihikayatkan tentangnya.
Maka lazimkan engkau wahai saudara, pertama mengira dari segi mujahadah Abi Yazid, pemutusannya (dari realiti nyata), dan mungkin tidak terjangkau maqam kesampaiannya, selepas melalui mujahadat. Kalau pun engkau sampai kepada yang demikian, maka apa yang dihikayatkan tentang kalamnya, maka tidak tertaakul akan kesampaian pada had maqam terdekat dari maqam-maqam. Mungkin dia lebih tinggi dari itu.``
Dan dengan sanad yang sama aku mendengar Aba `Ali berkata, ``Makhluk keseluruhan adalah medan rentasan  kelalaian ! Banyak dari mereka berada di dalam sangkaan dan mereka berdepan dengan keadaan berbolak-balik, sedangkan mereka bercakap tentang mukashafah ?
Demikian diperkatana oleh Abu `Ali al-Jurjani. Antaranya realiti, kontroversi dan sinis.

Sekian.

March 29, 2017

PENDAPAT ABU H*AFS* AL-NAISABURI


BBB, 29 Jamadil-Akhir 1438H. = 28 Mac 2017 (Selasa):
Dengan pembicaraan terhadap Abu `Abdullah al-Rudzbari di atas, maka lengkaplah pembicaraan trerhadap tokoh-tokoh sufi yang disenaraikan oleh Al-Qushairy di dalam kitabnya yang berjudul Al-Risalat al-Qushairiyyah, iaitu berjumlah seramai 83 orang.
Penulis berhasrat melengkapkan pembicaraan kepada jumlah 100 orang dengan menambahkan sebanyak 17 orang tokoh lagi yang didasarkan kepada kitab Tabaqat al-Sufiyyah oleh Abdul Rahman al-Sulami yang membicarakan terhadap lima generasi sufi yang dipecahkan kepada lima bahagian yang setiap generasi sebanyak 20 orang, kecuali generasi kelima 23 orang.
Pembicaraan seturut yang dilakukan oleh penulis adalah seturut sebagaimana yang disusunkan oleh Al-Qushairy. Walau bagaimana pembicaraan yang dilakukan oleh Al-Qushairy bagi setiap tokoh adalah ringkas dan pendek, maka sejak awal lagi penulis membuat penambahan yang banyak kepada setiap tokoh adalah berdasrkan maklumat dan sumber yang didapati dari kitab Tabaqat al-Sufiyyah oleh Al-Sulami. Cara penyusunan dibuat oleh Al-Qushairy tidak sama dari segi seturut sebagaimana yang dibuat oleh Al-Sulami.  Walaupun sebahagian besar tokoh yang disusun oleh Al-Qushairy terdapat di dalam Tabaqat al-Sufiyyah oleh Al-Sulami. Sebagai judul bagi kitab diberi judul T*abaqat – `Generas`, lantaran pembahagian dibuat kepada lima pecahan  lima generasi.
Bagi tokoh tambahan pertama ialah sebagaimana judul di atas, iaitu Abu H*afs* al-Naisaburi.
Nama lengkap bagi Abu H*afs* al-Naisaburi ialah `Amru bin Salam dan dikatakan `Amru bin Salamah, iaitu lebih sahih insha Allah. Contoh riwayat dengan nama `Salamah`:
Kata Al-Sulami, maka sesungguhnya aku melihat tulisan datukku Isma`il bin Nujaid, kata Abu `Uthman bin Isma`il, aku bertanya guruku Aba H*afs* `Amran bin Salamah`.
Abu H*afs* adalah berasal dari kampung yang dipanggil `Kurdabadz` menghala ke pintu masuk ke bandar Naisabur, apabila engkau keluar untuk ke Bukhara.
Abu Hafs bersahabat dengan `Abdullah bin Mahdi al-Abiyurdi dan `Ali al-Nas* r Abadzi. Dia juga rapat dengan Ahmad bin al-Khadhrawayh al-Balkhi. Dia adalah salah seorang imam dan yang berkedudukan. Cenderung kepada Shah bin Shuja` al-Kirmani, Abu `Uthman, Sa`id bin Isma`il. Dia meninggal pada tahun (m. 270H.) dan ada yang mengatakan pada tahun (m. 267H.).
Aku membaca khat Abi `Amrin Hamdan, berkata, aku mendengar bapaku berkata, berkata Abu H*afs*
``Maksiat bertambah hingga kepada kufur, sebagaimana hidup bertambah kepada maut.``
Katanya, berkata al-Mukhammas al-Julab, aku bersahabat dengan Abi Hafs* selama dua puluh dua tahun, aku tidak melihatnya berdzikir kepada Allah sampai had lalai dan santai. Dan dia tidak mendzikir melainkan di atas keadaan hadir, membesar dan menghormati, dan apabila dia berdzikir kepada Allah berubah halnya. Ini disaksikan oleh mereka yang hadir bersamanya.
Katanya dan berkata Abu H*afs*,  Daripada memandang rendah terhadap dunia, bahawa tidak bersifat bakhil terhadap seseorang dan tidak bakhil terhadap diri, kerana merendahkannya dan merendahkan diriku juga.
Katanya, berkata Muhammad bin Bahr al-Shajini, saudara kepada Zakariyya, ``Adalah aku takutkan kefaqiran, sedangkan aku memiliki harta. Maka kata Abu Hafs* kepadaku pada satu hari,
``Kalau Allah mengqadha`kan engkau menjadi faqir, tidak ada suatu yang berkuasa mengkayakan engkau selain daripada Allah. Maka hilang ketakutan faqir dalam hatiku keseluruhan.``
Aku mendengar datukku r.h.a. berkata, ``Adalah Abu Hafs* bila marah, dia bercakap tentang keelokan akhlak hingga marahnya hilang dan ia kembali kepada percakapan.``
Aku mendengar bapaku berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas al-Dinauri berkata, berkata Abu H*afs*,``Tidak masuk di dalam hatiku haqq dan tidak batil sejak ku mengenal Allah.``
Aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Hamdan berkata, aku mendengar bapaku berkata, aku mendengar Aba H*afs*  berkata, ``Aku meninggalkan amal dan aku kembali kepadanya, kemudian meninggalkan daku oleh amal, maka aku tidak kembali kepadanya.``
Katanya, dan berkata Abu H*afs*, ``Siapa yang menghirup segelas cinta dia  kemabukan rasa, tidak dia pulih, melainkan ketika berjumpa dan bertemu muka.``
Katanya dan berkata Abu H*afs*, ``Apabila engkau melihat yang bercinta tenang dan hening, ketahuilah dia diziarahi kelalaian, kerana cinta tidak menjadikan pencinta dalam tenang, bahkan  dalam kebimbangan antara dekat dan jauh dan antara pertemuan dan perpisahan.``
Katanya, dan berkata Abu H*afs*. ``Tasawuf keseluruhannya adab, tiap-tiap waktu ada adab, dan tiap-tiap maqam ada adab. Siapa melazimkan adab-adab waktu, dia sampai kepada tahap ketokohan (al-rijal). Siapa yang mencuaikan adab, dia jauh daripada sangkaan dia dekat, dan dia tertolak dari harapannya diterima.``
Aku  mendengar Aba `Amrin bin Hamdan berkata, aku dapati pada kitab bapaku, berkata Abu H*afs*, ``Hal tidak terpisah daripada ilmu, tetapi tidak menyertai kata.``
Aku mendengar Aba al-Hasan bin Miqsam di Baghdad berkata, aku mendengar Aba Muhammad bin al-Murta`ish berkata, aku mendengar Aba Hafs berkata, ``Tidak layak dinamakan pemurah, kalau dia menyebut-nyebut tentang pemberian atau menayang-nayangkannya.``
Katanya, dan disoal Abu H*afs* tentang firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Hendaklah kamu bermu`asharah dengan mereka (isteri-isteri/keluarga perempuan kamu) dengan secara ma`ruf.`` (Al-Nisa`: 19).
Mu`asharah dengan ma`ruf bererti baik akhlak bersama keluarga , walaupun ada perkara yang tidak menyenangkan, tetapi dilayan secara baik dan menginsafkan.``
Katanya, disoal Abu H*afs* tentang ``Siapa orang yang berakal ? Katanya, tuntutan terhadap diri bersifat ikhlas.``
Katanya, dan berkata Abu H*afs* ``Keelokan adab zahir mencerminkan keelokan adab batin, kerana Nabi s.a.w. bersabda bermaksud:
``Kalau khusyuk hatinya, nescaya khusyuk anggota-anggotanya.``
Hadith dhaif diriwayatkan oleh Muhammad bin `Ali, al-Hakim al-Tirmidzi daripada Abi Hurairah r.a. –Al-Jami` al-S*aghir – Catatan kaki.
Demikianlah antara pendapat Abu H*afs* al-Naisaburi untuk diteliti.

Sekian.

March 28, 2017

KESUKARAN MEMAHAMI PENDAPAT ABU `ABDULLAH AL-RUDZBARI

BBB, 28 Jamail Akhir 1438H. = 27 Mac 2017 (Isnin):
Nama lengkap bagi Abu `Abdullah al-Rudzbari ialah Ahmad bin `At*a` bin Ahmad al-Rudzbari, iaitu anak saudara (sebelah perempuan) bagi Abi `Ali al-Rudzbari, shaykh di negeri Sham pada waktunya. Dirujuk kepadanya ahwal yang khas baginya. Dia menguasai berbagai ilmu, dari ilmu qira`at (Al-Qur`an), ilmu shari`at, ilmu hakikat, akhlak dan shama`il yang khas baginya. Dia terkenal mengangkat kedudukan orang-orang faqir, memeliharanya dan melazimkan adab-adab dengan mereka itu, bahkan dia kasih kepada para fuqara`, cenderung kepada mereka dan berlemah lembut dengan mereka. Dia meninggal di S*ur pada tahun (m. 369H.)
Mengkhabarkan kami oleh Abu `Ali, Muhammad bin Sa`id, berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` al-Rudzbari berkata:
``Dzauq                ialah awal bagi segala wajdan, maka ahli ghaib apabila mereka minum tidaklah menghilangkan, tetapi bagi ahli al-hudhur ianya menghidupkan.``
Dan aku mendengarkannya berkata, ``Tidak ada sebarang perkara yang buruk, melainkan memandangnya  lebih buruk oleh sufi yang sebenar,``
Tentang ini menasyidkan kepadanya oleh Muhammad bin Nas*r bagi dirinya dalam makna:
Aku mengisyaratkan kepada kekasih dengan isyarat mata
Maka dijawab dengan isyarat mata yang difahamnya
Maka kataku hilang arah  tempat pergian yang dituju
Adakah halangan daripada kebenaran dimaksud itu
Kita tidak mendengar kejahatan, tapi jika demikian
Sesungguhnya bagi sufi, maka dia lebih dari kejahatan.
Aku mendengar Aba Nas*r `Abdullah bin `Ali al-T*usi berkata, Aku mendengar `Abdullah al-Rudzbari berkata,  ``Aku bermimpi dalam tidur ada seorang berkata kepadaku, sahkah apa yang engkau  dirikan solat ? Maka kataku sah dari segi qasad, maka aku mendengar suara  menyebut ru`yah yang dimaksud menggugurkan ru`yah yang diqasadkan.
Katanya,  dan berkata Abu `Abdullah, ``Khusyuk di dalam solat alamat kejayaan solat. Sebagaimana firman Allah bermaksud, ``Sesunggyhnya  berjayalah orang mu`minun yang mereka itu di dalam solat mereka itu adalah khusyu` (Al-Muminun: 1-2)
Katanya, dan berkata  Abu `Abdullah al-Rudzbari, ``Siapa berkhidmat kepada raja-raja tanpa akal, menyelamatkannya oleh kejahilan dari hukuman.``
Katanya dan berkata Abu `Abdullah al-Rudzbari, ``Siapa yang memelihara diri dari kekejian, diselamatkannya oleh kebenaran.``
Katanya dan berkata `Abdullah, ``Duduk bersama dengan keadaan bercanggahan mengganggu ketenteraman jiwa, duduk dengan yang banyak aduan menggugat fikiran.``
Katanya dan berkata `Abdullah, ``Tidaklah bermaksud elok berada di dalam majlis elok dari segi hubungan, dan tidaklah bererti elok percakapan, boleh dibicarakan soal kerahsiaan dan tidak boleh dipercayai tentang kerahsiaan melainkan terhadap mereka yang terbukti bersifat amanah.``
Aku mendengar `Ali bin Sa`id berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` al-Rudzbari berkata, dia disoal tentang (istilah tasawuf) al-qabdh dan al-bast*  dan daripada hal orang yang `qabadh` dan sifatnya katanya, sesungguhnya al-qabdh seawal sebab-sebab fana` dan `al-bast* sebab bagi baqa`. Katanya siapa yang qabdh tentang ghaib dan hal dengan kehadiran `bast*, dan sifat daripada qabdh ialah duka dan sifat daripada bast* ialah gembira.``
Katanya, dan berkata Abu `Abdullah, ``Siapa yang dahaga kepada hal lebih sempurna daripada yang dahsyat dengannya dan tidaklah orang yang dahsyat dengannya lebih sempurna daripada orang yang dahaga kepadanya. Ini adalah keadaan qabdh al-haqq dengan al-fana` dan bast*nya dengan al-baqa`.``
Aku mendengar Aba Nas*r berkata, ``Tasawuf menafikan dari pengamalnya sifat bakhil dan juga menafikan dari pengamalnya dari bersifat jahil. Seharusnya kedua-duanya bukan sifat sufi.``
Aku mendengar `Ali bin Sa`id berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` berkata, ``
Rahsia `al-sima` tiga perkara (seterusnya semuanya tiga):
Balaghah dari segi lafaz*. Lembut maknanya dan istiqamah manhajnya.
Rahsia watak ialah. Baik akhlak, betul ungkapan dan tepat kejadian.
Rahsia yang benar, Ilmu tentang Allah, tunai janji dan tinggi himmah.
Keperluan suasana.  Udara yang baik, dimasuki cahaya, menyenangkan.
Pertentangan suasana. Percanggahan  kekasaran dan kekacauaan.
Menyenangkan: Kalangan sufi, fuqara` dan pencinta mereka.
Mesra didengar. Tentang cinta, wajdan dan takutkan Tuhan.
Gerak pendengaran: rentak, takut dan wajdan.
Rentak gembira: Rentak, paluan tangan dan gembira.
Ketakutan. Tangisan, memukul badan dan suara kesedihan
Dan wajdan.  Ghaibah, pendepanan dan kejutan suara.
Demikianlah pendapat-pendapat Abu `Abdullah al-Rudzbari yang agak sukar difahami.

Sekian.

March 27, 2017

KESUKARAN UNGKAPAN AL-H*US*RI: PERLU RENUNGAN


BBB,  27 Jamadil AKHIR 1438H. = 26 MAC 2017M. (Ahad):
Termasuk di dalam senarai yang disusun oleh Al-Qushairy, ialah Al-H*us*ri. Beliau adalah Abu al-Hasan, `Ali bin Ibrahim, berasal dari Bas*rah, tinggal di Baghdad. Dia adalah Shaykh di `Iraq dan lidah baginya. Kata Al-Sulami, ``Kita tidak melihat pada orang yang kita lihat daripada shaykh-shaykh lebih sempurna dari segi hal, dan tidak ada seindah lisan sebagaimananya dan lebih tinggi dari segi kalam (percakapan)``. Atau sebagaimana disifatkan oleh Al-Qushairy,``Mengajaibkan dari segi hal dan lisan.``
Dia adalah satu-satunya shaykh dan lisan zaman. Bahkan dia adalah satu-satunya yang membawa t*ariqatnya. Dia setinggi-tinggi shaykh, bijaksana dan lembut. Dia adalah lisan pada tauhid yang dia istimewa dengannya dan mempunyai maqam pada tafrid dan tajrid bagi dirinya dan tidak bersyarikat padanya seorang selepasnya. Dia adalah ustaz bagi penduduk `Iraq. Dia membawa nilai adab yang mengadabkan mereka itu.
Beliau bersahabat dengan Abi Bakr al-Shibli dan lain-lain daripada shaykh-shaykh. Dia meninggal di Baghdad pada hari Juma`at pada bulan Dzil Hijjah tahun (m. 371H.).
Berkata Al-H*us*ri, ``Manusia berkata,  Al-H*us*ri tidak bercakap tentang nawafil, pada hal padaku ada aurad daripada hal pemuda, kalau aku meninggalkan satu raka`at, nescaya aku lagha, maka aku bertaubat.``
Dan kata Al-H*us*ri, ``Siapa mendakwa tentang sesuatu daripada hakikat, maka didustakan oleh penyaksiaan (shawahid) dan menjelaskannya oleh barahin.``
Aku mendengar `Abd al-Wahid bin Bakar, berkata, aku mendengar `Ali bin Ibrahim berkata, ``Sufi tidak digoncang oleh goncangan dan tidak tetap pada penetapannya.``
Aku mendengar Shaykh Aba al-Hasan al-H*us*ri, berkata, ``Adam pada tempatnya, adalah tempat bagi `illah-`illah, maka dikhitabkan menurut kesesuaian  `illah-`illah. Firman Allah Ta`ala bermasud:
``Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai ni`mat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga itu dan tidak akan bertelanjang .`` (Taha: 118).
Dan jikalau tidak, maka tiada maqam berdekatan yang memberi kesan kepadanya dari segi lapar dan bertelanjang.``
Aku mendengarnya berkata, ``Ilmu kami yang kami padanya menilai kepada ilmu yang tertulis dan menghapuskan keilmuan yang bermasalah (meragukan). Apa yang nyata daripada sesuatu itu yang kami ikuti.``
Dan kami mendengarnya berkata, ``Tidak ada kekurangan qadar bagi seseorang yang melakukan kelebihan-kelebihan. Dia memulai yang itu dan mengakhirkan yang itu di dunia bersama manusia demi manusia dan di akhirat. Firman Allah bermaksud:
``Dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu.`` (Fussilat: 31)
Daripada makanan dan minuman dan perkahwinan. Semoga syurga di atas kehendak ahlinya. Semoga kita berjaya dengannya daripada apa yang dituntut. Kita berpeluang menyaksikan orang yang kita muliakan dengan ma`rifatnya dan kita mulai dengan berbagai-bagai keberkatan, bahkan kalau kita kenalnya, kita tidak saksikan selain daripadanya.``
Aku mendengar  Aba Nas*r `Abdullah  bin `Ali al-T*usi berkata,  aku mendengar Al-H*us*ri berkata, ``Aku melihat kepada kehinaan, tiap-tiap yang mempunyai kehinaan, maka bertambah hinaku di atas kehinaan mereka itu. Dan aku melihat pada kemuliaan pada tiap-tiap kemuliaan, maka bertambah kemuliaan di atas kemuliaan mereka itu. Kemudian dia membaca firman Allah bermaksud:
`Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan keseluruhan.`` (Fat*ir: 10).
Aku mendengar Aba al-Farj al-Warthani berkata, aku mendengar Al-H*us*ri berkata,
``Sufi ialah yang tidak mendapati selepas ketiadaannya dan tidak dengan tiada selepas adanya.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Sufi, wajdannya wujudnya dan sifatnya hijabnya.``.
Katanya, dan aku mendengarnya berkata, ``Sufi jika disifatkan dia menyangkal dan jika bertajalli maka kashaf.``
Katanya  dan berkata Al-H*us*ri, ``Takut daripada Allah ialah `illah dan hijab, kerana bahawasanya apabila adalah takutku daripadanya, tidak menghilangkan kehendaknya padaku dan raja`ku tidak menyampaikan kepada kehendakku daripadanya, maka tergendala  di sisiku hukum khauf dan raja` bagi mereka yang mutahaqqiq. Adapun mereka yang mempunyai catatan dan keilmuan, maka di atas mereka itu wajib melazimkan adab.``
Aku mendengar `Abdullah bin `Ali berkata, disoal Al-Hus*ri, ``Adakah mendalam yang mencintai atau menggerunkan ? Maka katanya, ``Cinta adalah merosakkan ! Tidak tinggal bersamanya sifat. Maka dia menggubah ungkapan:
Katanya, engkau memburukkan kami pada perkara tidak bermanfaat
Menggerunkan oleh pintu-pintu  sukar  membuka tertutup rapat
Apakah yang meragukan engkau ? Dalam kegelapan engkau mengetuk pintu
Kata kau keinginan bersangatan menggerakkan ketamakan itu
Katanya seumurku sesungguhnya lintasan kegerunan
Sehingga kesampaian semoga kebimbangan menghilang
Kataku tidaklah dia melainkan pembunuhan atau kemenangan
Menghilangkan ketakutanku  dan kegerunan yang mengancam.
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar berkata, ``Aku mendengar Al-H*us*ri berkata,
``Menyempitkan diri oleh waktu dan nafasku, hilang kerehatanku melainkan teringat pada nafas-nafas berlari bersama diri, semoga tenteram diri hilang dari kekeruhan suasana, lalu dia menggubah ungkapan:
Masa menyelimuti  Salma berterusan
Berzaman dalam perhatian dan ihsan.
Demikian ingatan dan ungkapan Al-H*us*ri yang sukar difahami dan memerlukan renungan.

Sekian.

March 26, 2017

ABU AL-QASIM AL-NAS*R ABADZI: PENDAPATNYA


BBB, 26 Jamadil-Akhir 1438H. = 25 Mac 2017M. (Sabtu):
Nama selengkap bagi Abi al-Qasim al-Nas*r Abadzi, ialah Ibrahim bin Muhammad bin Mahmawayh, Shaykh Khurasan pada waktunya. Berasal dari Naisabur dan di situ dia mendapat didikan, bahkan dilahirkan. Dia muraja`ah kepada berbagai-bagai ilmu pengetahuan daripada menghafal sirah dan menghimpunkannya. Juga mempelajari berbagai ilmu tawarikh dan khas mempelajari tentang ilmu-ilmu hakikat. Dia disifatkan satu-satu shaykh baik dari segi ilmu dan hal pada zamannya.
Dia juga dikenali sebagai Shaykh Khurasan dan bersahabat dengan Abi Bakr al-Shibli, Abi `Ali al-Rudzbari, Abi Muhammad al-Murta`ish dan shaykh-shaykh yang lain. Dia tinggal di Naisabur dan keluar pada penghujung umurnya ke Makkah dan menunaikan haji tahun 336H. Dia tinggal berhampiran al-Haram dan meninggal pada tahun 367H.
Dia adalah `alim di dalam ilmu Hadith.  Dia banyak menulis (salin) Hadith-Hadith dan meriwayatkannya. Dia disifatkan sebagai seorang yang thiqah.
Antara Hadith yang mana ia adalah di dalam sanad sebagai perawi:
Bercakap kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Mahmawayh, al-Nas*r Abadzi al-Sufi berkata,
Bercakap kepda kami Ahmad bin Muhammad bin Fadhalah al-T*usi, berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Thaqif berkata, bercakap kepada kami Hafs* bin Yahya daripada Kharijah bin Mus*`ab daripada Ayyub daripada Yahya Ibn Kathir, daripada Fat*imah binti Qays –( riwayat al-Sha`bi), berkata Fatimah, ``Mentalaqkan daku suamiku tiga kali pada masa Rasulullah s.a.w, maka bersabda Rasulullah s.a.w. ``Tidak boleh sekedudukan dan tiada nafkah.``
Aku mendengar Shaykh Aba `Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata, ``Apabila  ternyata bagi engkau sesuatu daripada pertanda kebenaran, maka jangan engkau berpaling bersamanya kepada syurga dan tidak kepada neraka, dan jangan ada lintasan kedua-duanya di dalam hati engkau, maka apabila engkau kembali daripada hal itu, maka besarkanlah apa yang dibesarkan Allah.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, dikatakan kepada Al-Nas*r Abadzi, bahawa setengah manusia duduk bersama orang yang lupa dan berkata, ``Aku ma`sum melihat mereka itu (perempuan), maka katanya, selama gambaran bayangan dia kekal, kerana soal suruh dan larang kekal dan soal halal dan haram dikhitabkan dengannya dan tidak melampaui perkara shubuhat, melainkan dia terdedah kepada perkara yang haram.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, berkata Al-Nas*r Abadzi, ``Asal tasawuf ialah melazimkan amal menurut al-Kitab dan al-Sunnah, meninggalkan perkara nafsu dan bid`ah, menghormati guru, sentiasa berwirid, tinggalkan perkara rukhs*ah dan penta`wilan.
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi berkata, ``Muwafaqat dengan athar adalah elok, dan muwafakat dengan suruhan lebih elok, siapa yang muwafaqat dengan Haqq, sama ada dalam lahz*ah atau lintasan, kiranya ia tidak selari dengannya selepas itu, maka dia bersalahan dengan hal.``
Aku mendengan  Al-Nas*r Abadzi berkata, ``
 ``Yang gemar memberi, tidak ada ukuran baginya, dan yang gemar melihat kepada pemberi, maka dipuji.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim disoal, ``Adakah tidak diri dan harta bagi Allah `Azza wa Jalla ? Bagaimana dia membeli barang yang baginya? Maka ia berkata, `Dia sebagai memuliakan namaNya. Dia membeli daripada mereka itu apa yang bagiNya, memperlihatkan kepada mereka itu, seperti ayah membeli sesuatu untuk anak, sebagai perhatian, dia memilikkan engkau akan diri engkau. Kemudian digugurkannnya dari milik engkau, supaya tidak jatuh kepada engkau, dengan memilikkannya kepada engkau, gantian dengan engkau membeli dengannya  menggantikannya (engkau beli perkara yang tidak ditimbangkan).
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r  Abadzi berkata, ``Sesuatu mempunyai dalil daripadanya dan tidak ada dalil ke atasnya selain daripadanya.``
Aku mendengarnya  berkata, ``Ibadat menuntut tumpuan jiwa, kesalahan menandakan ketaqsiran. Seharusnya ditingkatkan kepada yang lebih baik bagi mendapat ganjaran yang lebih baik.``
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nasr Abadzi berkata, ``Darah keluarga terdekat dari pertalian keturunan dan darah orang yang cinta cergas dan hangat.``
Aku mendengar Aba l-Qasim berkata, ``Ahli al-mahabbah berdiri di atas maqam yang haqq, jika kamu ke depan tidak kelihatan dan jika engkau lewat terlindung.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim berkata, ``Bebanan haqq tidak tertanggung melainkan mereka yang berhak.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim berkata, ``Menarik haqq dari tarbiah dan amalan di dalam al-thaqalain.``
Demikian pendapat Abu al-Qasium al-Nasr Abadzi yang antaranya menuntut ketelitian untuk difahami.

Sekian.

March 25, 2017

PESANAN ABU `UTHMAN AL-MAGHRIBI


BBB,  25 Jamadil Akhir 1438H. = 24 Mac 2017H. (Juma`at):
Turut tersenarai ialah Abu `Uthman al-Maghribi, beliau ialah Said bin Salam dari penjuru Qairawan (Maghribi) daripada kampung yang dipanggil Karkint. Dia bermukim  di Al-Haram beberapa masa dan menjadi shaykh di sana. Bersahabat dengan Aba `Ali  bin al-Katib, Habiban  al-Maghribi, Aba `Amrin al-Zujaji dan bertemu  Aba Ya`qub al-Nahrajuri dan Aba al-Hasan bin al-S*aigh al-Dinauri dan lain-lain daripada shaykh-shaykh.
Dia adalah satu-satu di dalam tariqatnya dan terkenal dengan kezuhudan. Adalah tidak dilihat sepertinya dari segi ketinggian hal dan penjagaan waktu. Mempunyai hikam kata yang mendalam di samping tajam firasat dan kuat dari segi kehaibatan. Dia mengunjungi Naisabur dan meninggal di sana pada tahun (m. 373H.). Dia berwasiat meminta Al-Imam Abu Bakar bin Furik r.h.a. bersolat jenazah ke atasnya.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba Bakr bin Furik berkata, ``Aku berada di samping Abi `Uthman al-Maghribi ketika hampir ajalnya, dan berkata seorang pengungkap (qawwal) kecil berkata sesuatu, tatkala berubah suasana (hal) diisyaratkan kepada yang hadir supaya diam, maka membuka al-Shaykh Abu `Utman kedua matanya dan berkata,
``Mengapa tidak diungkapkan kepadaku sesuatu ? Maka kataku kepada yang hadir supaya  mengungkap kalam yang mengingatkan dan didengar yang mendengar. Maka berkata Abu `Uthman,
 `Al-Taqwa` adalah had yang  tidak kurang dan tidak melebihi. Dia menambah,
``Dari kesan bersahabat dengan orang kaya, berbanding duduk dengan  para fuqara` ialah dibala Allah dengan kematian hati.``
Aku mendengar Aba `Uthman  berkata, ``I`tikaf menjaga anggota di bawah segala suruhan.``
Aku mendengarnya berkata, ``Tidak seorang itu mengenali sesuatu, kalau dia tidak mengenali lawannya, sebab itu tidak sah keikhlasan ikhlas melainkan selepas mengenali al-riya` dan kelainan antara keduanya.``
Dan aku mendengarnya, dikatakan baginya, bahawa sianu itu musafir, maka dia berkata, dia suka musafir kerana mengikut  hawanya,  syahwatnya  dan kehendaknya. Sesungguhnya bermusafir itu terasing dan terasing menghinakan dan tidak seharusnya seorang mu`min menghinakan dirinya.``
Dan aku mendengar, dan dia disebut kepada kata-kata al-Imam al-Shafie r.a. bahawa:
``Ilmu ada dua jenis, ilmu tentang agama dan ilmu tentang  badan.``Maka kata Al-Shafie, alangkah indah apa yang dikata. Ilmu agama ialah ilmu hakikat dan ma`rifat dan ilmu badan ialah ilmu siasah, riyadhah dan mujahadah.``
Aku mendengar Aba `Uthman al-Maghribi berkata, ``Yang berdosa lebih baik dari yang mendakwa. Kerana yang berdosa selama-lamanya dituntut untuk bertaubat, dan yang mendakwa bergelomang dengan khayal dakwaannya.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Siapa yang memanjangkan tangannya kepada makanan orang kaya, dengan lahap dan syahwat, dia tidak berjaya selama-lamanya. Tidak ada keuzuran baginya, melainkan dalam keadaan terpaksa.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Sufi ialah orang memiliki sesuatu menurut qadar dan tidak memiliki sesuatu dengan paksaan.``
Dan aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Siapa yang menyebok dirinya dengan ahwal orang lain, maka dia mengabaikan halnya.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, `` Yang diam dan berilmu lebih terpuji dan memberi kesan dari yang bercakap, tetapi jahil.``
Aku mendengar Aba `Uthman al-Maghribi berkata, ``Jangan engkau bersahabat, melainkan dengan orang yang amanah atau yang membantu, kerana yang amanah menjaga kebenaran dan yang membantu dapat memandu engkau dari segi ketaatan.``
Aku mendengar `Abdullah al-Mu`allim berkata, aku menyoal Aba `Uthman, ``Apa simpulan wara` ? Maka katanya, Shari`at menyuruh dan menahan engkau, maka hendaklah ikut dan jangan menyalahi.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Hati ahlu al-haqq hati yang hadir dan pendengaran mereka adalah pendengaran yang terbuka.``
Aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang membawa dirinya dengan harapan tertangguh-tangguh dan siapa yang membawa dirinya dengan secara khauf (takut) dia  tidak terputus, tetapi secara saat demi saat, sekali selepas sekali.``
Aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Hikmah adalah percakapan benar.``
Dan aku mendengar Aba `Uthman berkata, ``Orang kaya bersyukur adalah seperti Abu Bakar al-Siddiq r.a. Dia bersyukur Dia menampilkan hartanya (bersedekah) dan Allah  memberi kesan ke atasnya. Allah mewariskannya kekayaan di dua negeri (dunia dan akhirat) dan memiliki keduanya. Dan faqir yang sabar seperti `Uwais al-Qarni dan mereka bersamanya, mereka bersabar padanya hingga zahir dalil-alilnya.``
Aku mendengar `Uthman al-Maghribi berkata, ``Siapa yang meletakkan diri dalam angan-angan dia  terjebak di dalam `akan dan kemungkinan`.
Aku mendengarnya berkata, ``Ilmu al-yaqin menunjukkan dia bertindak. Apabila dia lakukan dan ikhlas padanya, maka lahirnya bukti-bukti yang menjadikan baginya ilmu al-yaqin dan `ayn al-yaqin.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Taqwa adalah terhasil dari takut terhadap Allah.``
Demikian pesanan Abu `Uthman al-Maghribi yang dapat direnungkan.

Sekian.

March 24, 2017

PENDAPAT ABU AL-`ABBAS AL-DINAURI: ANTARANYA MERUMITKAN


BBB,  24 Jamadil-Akhir 1438H. = 23 Mac 2017M. (Khamis):
Dari kalangan sufi yang disenaraikan oleh Al-Qushairy ialah Abu al-`Abbas al-Dinauri. Nama sebenarnya ialah Ahmad bin Muhammad. Dia bersahabat dengan Yusuf bin al-Husain, `Abdillah al-Kharraz, Abi Muhammad al-Jariri, Abi al-`Abbas bin `At*a` dan Ruym. Dia adalah shaykh yang memberi fatwa, bertariqah secara muhasabah dan istiqamah. Menurut Al-Qushairy dia adalah seorang `alim dan fadhil (mempunyai kelebihan).
Dia datang ke Naisabur dan tinggal beberapa masa. Di situ dia menyampaikan wa`az* kepada orang ramai dan bercakap secara lisan ma`rifat dengan kalam yang indah. Kemudian dia berpindah dari Naisabur ke Samarqand dan meninggal di sana selepas tahun (m. 340H.).
Aku mendengar Aba  Bakr, Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim berkata, ``Aku  masuk menemui Abu al-`Abbas al-Dinauri, ketika ia hendak keluar berpindah ke Samarqand. Aku berkata kepadanya,
``Apakah yang membebankanmu untuk berpindah ke Samarqand, sedangkan penduduk Naisabur masih cenderung kepada  engkau ? Bahkan mereka kasihkan engkau ?`` Maka dia menjawab secara berpuisi dan menggubah kata,
Apabila terikat qadha` di atas engkau sebagai ikatan
Maka tiada yang menghuraikannya kecuali qadha` bukan ?
Apalah sangat dengan bermuqim di negara  kehinaan
Sedangkan di negara kemuliaan meluas qadha` peluang !
Dan berkata Abu al-`Abbas, ``Bahawa lisan zahir tidak mengubah hukum batin..``
Dan berkata Abu al-`Abbas al-Dinauri, ``Limpahi dengan rukun tasawuf dan kenali jalannya dan fahami ketinggian maknanya dan ubah sikap negatif seperti tamak yang memburukkan adab dengan menekankan  ke ikhlasan. Hindar dari sifat keji dan mengikut hawa dan dunia.  Bukanlah kekejian sedemikian sebagai tariqah bagi kaum.
Aku mendengarnya berkata, berkata Abu al-`Abbas al-Dinauri, ``Ketahuilah bahawa manusia seharusnya malu dengan berbagai tuntutan tak sepadan dengan amalan, dia seharusnya  malu dari kehaibatanNya. Apabila fana hamba dari menuntut, maka muncullah kebenaran pada tuntutan daripada tuntutan.``
Aku mendengar `Abdullah bin `Ali al-T*usi berkata, berkata Ibn `Abbas al-Dinauri, ``Mukashafat nyata dengan penglihatan dan mukashafat hati dengan perhubungan.``
Aku melihat tulisan `Abdullah bin Muhammad al-Mu`allim, berkata Abu al-`Abbas al-Dinauri,
``Kealiman berlebih kurang dari segi tartib dalam mushahadat tentang sesuatu.
Ada kaum yang kembali daripada sesuatu kepada Allah Ta`ala, mereka menyaksikan sesuatu sebagaimana sesuatu itu, kemudian kembali darinya kepada Allah `Azza wa Jalla.
Ada kaum kembali daripada Allah Ta`ala kepada sesuatu, tanpa tutupan, mereka tidak melihat sesuatu, melainkan apa yang dilihat haq sebelumnya.
Ada kaum yang kekal dengan sesuatu, kerana tidak ada jalan bagi mereka itu kepada Allah untuk penyeberangan.``
Dan berkata Abu al-`Abbas al-Dinauri,
``Ketahui olehmu sedekat-dekat dzikir ialah  melupai selain daripadaNya.  Setinggi-tinggi dzikir bahawa dia ghaib dalam dzikir dan tenggelam ia dengan yang dzikir daripada kembali kepada maqam dzikir. Ia disifatkan pada maqam fana` al-fana`.``
Dan berkata Abu al-`Abbas al-Dinauri, ``Ilmu ada dua jenis ilmu,
Ilmu berdirinya hamba dengan penyaksian terhadap Allah, dan ilmu dengan ilmu Allah pada kehambaan, iaitu ilmu yang ghaib daripada hamba.``
Dan berkata Abu al-`Abbas al-Dinauri, ``Ketahuilah pakaian lahir tidak mengubah hukum batin.``
Aku melihat  tulisan ayahku r.h.a. Berkata Abu al-`Abbas al-Dinauri, ``Bagi Allah ada hamba-hamba,
belum matang dari segi ma`rifat, tapi sebok dengan khidmat, dan ada hamba yang tidak sempurna khidmat, maka tergencat.``
Dan berkata bu al-`Abbas al-Dinauri,
``Siapa yang dahaga kepada suatu hal dia bertumpu secara dahsyat, siapa yang sampai kepadanya tapi tidak berterusan.``
Dan berkata Abu al-`Abbas, ``Tiada sampai manusia kepada martabat terpilih, melainkan dengan kebenaran. Pada setiap waktu dan hal yang kosong dari kebenaran adalah batal. Beliau berpuisi:
Alangkah indah kebenaran  laksana bertempat
Dan kebenaran pada setiap tempat indah tepat.
Berkata Abu al-`Abbas, ``Yang mencinta sanggup memilih kebencian untuk keredhaan yang dikasihi. Bagi maksud ini dia berpuisi lagi:
Aku melihatmu dengan dosaku diriku menjauhkan
Aku berjauh dengan diriku bagi mencari  kedekatan.
Demikian padangan Abu al-`Abbas al-Dinauri antaranya agak merumitkan.

Sekian.

March 23, 2017

PESANAN BERNAS DARI ABU BAKAR AL-T*AMASTANI


BBB, 23 Jamadil-Akhir 1438H. = 22 Mac 2017M. (Rabu):
Senarai seterusnya ialah Abu Bakar al-T*amastani al-Farisi, sebagaimana dinisbahkan kepada namanya, ia adalah berasal dari Parsi. Dia disifatkan oleh al-Sulami sebagai semulia-mulai shaykh dan tinggi dari segi hal. Satu-satunya pencapaian dari segi hal pada zamannya, tidak ada menyamainya seorang dari kalangan shaykh, bahkan tiada yang medekatinya dari segi pencapaian. Adalah Abu Bakar al-Shibli mengangkatnya dan dia mengenal kedudukannya. Dia bersahabat dengan Ibrahim al-Dibbagh dan yang lain-lain dari shaykh-shaykh Parsi dan adalah shaykh-shaykh pada waktunya menghormatinya. Dia datang ke Nisabur dan meninggal di sana selepas  tahun (m. 340H.).
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Nikmat yang besar ialah keluar dari nafsu dan nafsu ialah sebesar-besar hijab antara engkau  dan antara Allah.``
Aku mendengar Aba `Abdillah al-Shirazi berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah  al-Is*bahani berkata, aku mendengar Aba Bakr al-T*amastani berkata,
``Apabila  tidak betul hati ia diakibatkan oleh waktu.`` Dan katanya, ``Jalan adalah terang dan kitab dan al-Sunnah penegak yang kukuh yang mengzahirkan akan kita. Dan kelebihan sahabat termaklum kerana mereka terdahulu dari segi hijrah dan persahabatan mereka. Siapa daripada kita bersahabat akan Kitab dan al-Sunnah dan mendekati diri dan berakhlak dan berhijrah dengan hatinya kepada Allah dia adalah sahabat bersebab.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Dunia keseluruhannya hikmah yang satu, dan setiap satu daripada mereka menepati menurut qadar barang yang dibuka baginya.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Tidak ada kehidupan melainkan pada lematian, ya`ni tidak ada kehidupan hati, melainkan mematikan nafsu.``
Dan berkata Abu Bakar , `` Al-Yaqz*ah (sedar), ialah di kalangan ahli yaqz*ah bagi mengimarahkan akhirat, sebagaimana lalai, ialah bagi ahli yang lalai bagi mengimarahkan dunia.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Tidak mungkin keluar nafsu dengan nafsu, dan adapun yang memungkinkan keluar daripada nafsu dengan Allah Ta`ala. Yang demikian dengan sihat iradat dengan Allah `Azza wa Jalla.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Jalan kepada Allah Ta`ala sebilangan makhluk``. Kemudian katanya, ``Jalan bagiNya dan bukan jalan kepadaNya.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani,  ``Siapa yang melebihkan orang faqir ke atas orang kaya dan orang kaya di atas orang faqir, maka dia terikat dengan keduanya dan keduanya juga merungkaikan masalah-masalah.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Ingatlah engkau dari implikasi `semoga` dan  `mudah-mudahan.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Tiap-tiap yang lari dari kematian, maka dia kembali kepada  ta`wilan ilmu.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Kematian adalah satu pintu daripada pintu-pintu akhirat dan tidak sampai hamba kepada Allah Ta`ala melainkan dengan memasukinya.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Duduklah kepada Allah banyak-banyak, dan duduklah kepada manusia sedikit.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Sebaik manusia ialah orang melihat kebaikan pada yang lain dan dia mengetahui jalan kepada Allah banyak, iaitu jalan lain dari yang dia di atasnya, supaya dia melihat taqsir dirinya pada barang yang ia di atasnya.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani,``Sayugia adalah gerakan seseorang dan diamnya kerana Allah Ta`ala, atau dharurah yang dia terpaksa kepadanya. Maka adalah selain daripada itu, maka tiada suatu.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Siapa yang suka dari kalangan yang berakal di dunia yang fana, maka sesungguhnya menyukainya berlazat dengan munajat kepada Tuhannya, dia taat menurut kemampuannya dan di bawah suruhan dan laranganNya. Namun yang berakal lebih suka kepada yang Kekal dan membenci yang fana`.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Yang berakal bercakap sekadar hajat, dan meninggal lebihan yang tidak berfaedah.``
Dan berkata Abu Bakar, ``Tiap-tiap orang menggunakan kebenaran di antaranya dan di antara Tuhannya dan kebenaran  juga menuntut dilakukan kepada makhluk Allah bila berpeluang.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Siapa yang tidak mementingkan diam, maka dia berkelebihan (walaupun dia dalam keadaan  tenang).``
Dan berkata al-T*amastani, ``Siapa yang bertemankan ilmu, , maka tidak dapat tidak  hendaklah ia mempastikan tentang suruhan dan larangan.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Ilmu memutuskan engkau dari kejahilan, bersungguhlah agar ia tidak memutuskan engkau daripada Allah Ta`ala.``
Dan berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Tasawuf adalah menggetarkan, dan apabila berlaku keheningan, maka tidak lagi tasawuf.``
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Nafsu seperti api, apabila padam dari satu tempat, menyala dari tempat yang lain. Demikian nafsu apabila tenang pada satu pihak, menyala dari pihak yang lain.``
Berkata seorang lelaki kepada Abu Bakar al-T*amastani,  ``Wsiatkan daku,`` maka katanya, ``Berhemahlah !, Berhemahlah !, kerananya permulaan bagi sesuatu. Padanya berlegar dan kepadanya kembali.``.
Berkata Abu Bakar al-T*amastani, ``Tidak ketara `al-Haqq` kepada makhluk, melainkan nama dan garisan. Dan tidak bercakap berkenaan dengannya, melainkan orang yang tidak mendapat taufik.
Demikian pesanan-pesanan bernas dari Abu Bakar al-T*amastani.

Sekian.

March 22, 2017

PELBAGAI PENDAPAT DAN PENGALAMAN BUNDAR BIN AL-HUSAIN


BBB, 22 Jamadil Akhir 1438H. =  21 Mac 2017M. (Selasa):
Bundar bin al-Husain, iaitu Bundar bin al-Husain bin Muhammad bin al-Muhallab, kunyahnya Abu al-Husain daripada Shibraz dan tinggal di Arrajan. Adalah dia alim di dalam bidang usul. Dia mempunyai `lidah` yang masyhur di dalam bidang hakikat. Dan adalah Abu Bakar al-Shibli memuliakannya dan membesarkan kedudukannya. Beliau meninggal di Arrajan pada tahun (m. 353H.).
Berkata Bundar bin al-Husain, ``Jangan engkau memusuhi diri engkau, kerana dia bukan untuk engkau. Tinggalkannya kepada Pemiliknya membuat apa yang Dia kehendak.``
Berkata Bundar lagi,  ``Bersahabat dengan ahli bid`ah mewariskan penentangan terhadap kebenaran. Katanya, ``Tinggalkan apa yang dikehendak nafsu kepada  apa yang engkau pastikan kebaikan.``
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Ahmad al-Isbahani, berkata, aku mendengar Bundar bin al-Husain, dan aku menyoalnya perbezaan antara yang bersifat  tasawuf dan  mendekati (Allah). Dia berkata, ``Bahawa orang sufi ialah orang yang dipilih Allah bagi dirinya, maka dia dibersihkan.  Dia menjaga kesucian diri. Ia adalah sifat diri tanpa dakwa. Allah mencukupinya dan diberi balasan oleh Allah dengan keaslian pembawaannya. Adapun al-mutaqarrib adalah dari usaha diri mendekati Allah dengan suruhan-suruhan dari segi lahir dan batin. Dia adalah orang yang ta`at.``
Katanya, aku mendengar Bundar bin al-Husain berkata,  tangisan adalah berbagai-bagai.
Tangis gembira  dengan adanya yang sebelumnya tidak ada.
Tangis kecewa, dengan hilang hal yang sebelumnya dia dengannya.
Tentang tangis gembira, sebagaimana firman Allah bermaksaud:
 ``Apabila mereka mendengar  apa yang diturunkan kepada Rasul (Al-Qur`an) engkau melihat mata-mata mereka itu limpah dengan air mata dari sebab mereka tahu tentang kebenaran ( Al-Ma`idah:  83).
Dan firman Allah Ta`ala tentang tangis kecewa bermaksud:
`` Berpaling mereka itu, dan mata-mata mereka itu tergenang dengan air mata dukacita. Bahawa mereka tidak mempyunyai sesuatu pun untuk mereka belanjakan (untuk pergi berjihad di jalan Allah.``         (Al-Taubah: 92).
Aku mendengar  `Abd al-Wahid bin Muhammad berkata, aku mendengar Bundar berkata, `` Secara jamaah adalah di atas kebenaran, manakala secara berpecah tidaklah bagi kebenaran.``
Katanya dan berkata Bundar, ``Bukanlah daripada adab setakat bertanya sahabat engkau, ke mana dan bagaimana.``  (Sepatutnya meraikannya lebih dari itu).
Katanya, aku mendengar Bundar berkata, `` Tinggalkan apa yang diingini nafsu, sebaliknya perhati dan nilai.``  (Berfaedah atau sebaliknya).
Katanya, ``Aku mendengar Bundar (menjawab), aku menyoalnya perbezaan antara mahabbah dan malu. Dia berkata:
``Al-Mahabbah ialah kemahuan yang menggerakkan, manakala malu ialah, tidak berterang – yang mengasihi ialah tuntutan yang ghaib, sedang yang malu adalah hadir. Antara duanya berbeza, kerana mahabbah sah dalam keghaiban, dan malu bersama penyaksian. Maka sudah tentulah berbeza antara ghaib dan asing dengan hadir yang dekat.``
Katanya, dan aku mendengar Bundar berkata, ``Kesufian sepakat dari segi wahdaniyyah (akidah) dari segi jumlah – kata, tetapi mereka berpecah dari segi cara menyampaikan, cara dan kaedah. Masing-masing mengalami hal yang berbeza dari segi gambaran seperti dari aspek mujtahid, zuhud,, `abid, kha`if (takut), harap, , kaya, faqir, murid, murad, sabar, redha, tawakkal, kasih, getaran, jinak, rindu, luahan, dambaan, wajdan, fana, baqi dan berbagai ahwal. Dan terhimpun keseluruhan ahwal pada satu secara himpunan.``
Katanya, aku mendengar Bundar berkata, `` Hujjah ahli bid`ah mewarisi penyelewengan dari kebenaran.``
Katanya, aku mendengar Bundar berkata, ``Siapa yang tidak mengarah kepada Kiblat  secara benar (hakikat), maka  menyebabkan rosak solatnya.``
Katanya, aku mendengar Bundar berkata:
``Siapa yang tidak terkesan dengan kebenaran, maka tidak terbuka baginya hakikat. Yang Haqq ialah Allah Subhanahu wa Ta`ala.``
Menasyidkan kami oleh Muhammad bin `Abdullah al-Razi, berkata, menasyidkan kami Bundar:
Perjalanan masa mengadabkan daku
Sesungguhnya dia berterusan  menasihatku
Aku mengecapi manis madu pahitnya hempedu
Demikian ragam kehidupan pemuda  yang dilalu
Tidak  melalui kejahatan, tidak jua kenikmatan
Melainkan  menjadi  ramuan  dalam kehidupan.
Demikian kepelbagaian pendapat dan pengalaman Bundar bin Al-Husain yang dapat dinilai dan dapat dijadikan panduan.

Sekian. 

March 21, 2017

ABU `ABDILLAH MUHAMMAD BIN KHAFIF: IJAZAH DARINYA


BBB,  23 Jamadil Akhir 1438H. =  22 Mac 2017M. (Isnin):
Abu `Abdillah bin Khafif, nama secara lengkapnya ialah Muhammad bin Khafif bin Isfankushadz al-S*abyu yang bermukim di Shiraz. Adalah ibunya dari Naisabiriyyah. Adalah dia guru daripada segala guru pada zamannya. Dia bersahabat dengan Ruym, Al-Jariri,  Abu al-`Abbas bin `At*a`, T*ahir al-Maqdisi,, Abu `Amrin al-Dimashqi, dan pernah bertemu dengan al-Husain bin Mansur. Dia adalah alim di dalam keilmuan zahir dan ilmu hakikat. Dia disifatkan satu-satunya shaykh pada waktunya dari segi hal, ilmu dan akhlak. Dia meninggal pada tahun (m. 371H.)
Abu `Abdillah Muhammad bin Khafif mempunyai sanad Hadith yang dia adalah salah seorang rawinya:
Mengkhabarkan kami oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif, akan ijazah,, berkata, Bercakap kepada kami Ahmad bin Sam`an, berkata, bercakap kepada kami al-Fadhl bin Hammad, berkata, bercakap kepada kami `Abdul al-Karim bin Ma`ali bin `Imran, berkata, bercakap kepada kami S*alih bin Musa al-T*alhi daripada Abi H*azim daripada sabli bin Ma`ad, berkata:
``Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
`` Jikau dunia diadili, di sisi Allah, maka senilai sayap nyamuk,  tidak diberi kepada  orang kafir seteguk minuman daripadanya.``
Sebuah lagi riwayat, Dan mengkhabarkan kami oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif,, sebagai ijazah, berkata, mengkhabarkan kami Muhammad bin Ahmad bin Shadzahurmur berkata, bercakap kepada kami Zaid bin Ahzam, daripada Abi Da`wud daripada Shu`bah daripada `Abdillah bin Dinar, daripada Ibn `Umar r. a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tatkala aku dimi`rajkan ke langit aku mendengar suara yang menggegarkan, maka kataku, wahai Jibril, ``Siapa ini ?``, katanya, ``Musa`` yang bersuara kepada Tuhannya. Maka kataku, ``Mengapa sedemikian ?``, Katanya, ``Dia mengetahui yang demikian daripadaNya, maka dia menanggungnya.``
Berkata Ibn Khafif, ``Kemahuan ialah berterusan kesungguhan dengan meninggalkan kerehatan.``
Dan katanya, ``Tidak ada sesuatru yang lebih mudharat kepada seorang murid dengan tolerans terhadap nafsu dengan memperalatkan perkara-perkara yang mudah. Dan menerima takwil-takwil.``
Dia disoal tentang al-qurb, maka katanya, ``Dekat engkau denganNya -  Allah Ta`ala dengan melazimkan muwafakat dan dekatNya dengan engkau dengan berterusan taufiq.``
Aku mendengar Aba `Abdillah  bin Khafif berkata, `` Aku lemah daripada berdiri, bagi melakukan sunat-sunat nawafil, maka aku jadikan ganti tiap-tiap rakaat daripada wirid-wiridku  dua rakat bagi yang lain dari solat duduk sebagai separuh dari solat berdiri.``
Mengkhabarkan kami Muhammad bin Khafif, sebagai ijazah, bahawasanya dia disoal tentang tasawuf, maka katanya, ialah membersih hati daripada muwafakat manusia dan memisahkan akhlak tabi`i dan memadamkan sifat-sifat manusia, dan menjauhi dakwaan-dakwaan diri, turun kepada sifat-sifat rohaniah, dan bergantung dengan ilmu-ilmu hakikat, menggunakan apa yang lebih untuk  masa berterusan. Menasihat kepada semua umat, menepati janji dari segi hakikat dan mengikut Rasulullah s.a.w.  dari segi shari`ah.``
Berkata Muhammad bin Khafif, `` al-sakr, ialah gelegak hati ketika bersama,  dengan medzikiri yang dikasihi.``
Berkata Ibn Khafif, ``Al-riyadhah ialah memecahkan nafsu dengan berkhidmat dan menyekatnya dari sebarang gangguan ketika.``
Dan berkata Ibn Khafif, ``Iman ialah membenarkan hati dengan apa yang diketahui tentang Haq daripada perkara-perkara yang ghaib.``
Dan  berkata Muhammad bin Khafif, ``Takut ialah gementar hati lantaran mengetahui daripada  kekuasaan yang disembah.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Taqwa ialah menjauhi apa yang menjauhkan engkau daripada Allah Ta`ala.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Tawakkal ialah memada dengan jaminanNya dan menggugurkan tohmahan terhadap qadha`Nya.``
Dan berkata Abu `Abdillah, Tuntutan berbagai-bagai:
Tuntutan iman yang menuntut engkau secara sempurna dengan betulnya tas*diq dengan janji baik  (wa`ad) dan janji jahat (wa`id).
Tuntutan ilmu, apa yang menjelaskan denganmya  hukum-hukumnya, maka zahirlah dalil-dalilnya dan menuntut engkau mengamalkan kebenarannya.
Dan tuntutan `al-haqq` (kebenaran), iaitu yang nyata kefahaman engkau yang membawa engkau menanggapi, mengakuri dan mengamali.``
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Al-Mushahadah ialah penglihatan hati dengan kemurnian keyakinan kepada apa yang dikhabarkan oleh yang Haqq daripada perkara-perkara ghaib.``
Dan berkata Abu `Abdillah,``Kedekatan (al-qurb) ialah pemggolongan perjalanan  dengan kelembutan pendekatan.``
Dan berkata Abu `Abdillah, ``Kesampaian ialah orang yang sampai kepada yang dicintai, tanpa sesuatu yang lain (dia ghaib dari sesuatu yang lain).
Dan disoal oleh Muhammad bin Khafif ``Mengapa terjadi bala bagi mereka yang mencintai lebih besar dari perjalanan ahwal ?
Maka katanya, ``Kerana mereka  terkesan pada roh mereka, maka dibalakan mereka  oleh kasih  sebagaimana  firman Allah bermaksud ``Dia mengasihi mereka``  (Al-Ma`idah: 54). Siapa  berkemampuan mendengar kalam ini ? Melainkan ternyata baginya perkara-perkara hakikat.
Catatan terakhir di dalam Tabaqat al-Sufiyyat oleh `Abdul Rahman al-Sulami):
(Semua yang tercatat adalah merupakan ijazah yang diperturunkan oleh Abu `Abdillah, Muhammad bin Khafif kepada penerima-penerimanya).

Sekian.

March 20, 2017

CETUSAN MENARIK DARI ABU AL-HASAN `ALI BIN AHMAD AL-BUSHANJI


BBB, 20 Jamadil-Akhir 1438H. =  19 Mac 2017M. (Ahad):
Abu al-Hasan al-Bushanji, nama lengkapnya ialah `Ali bin Ahmad bin Sahl adalah dari kalangan pemuda Khurasan yang berkesempatan menemui Aba `Uthman dan bersahabat di `Iraq dengan Ibn `Ata` dan al-Jariri dan di Sham dengan Tahir, Aba `Amrin dan al-Dimashqi.  Dia berkesempatan dengan  Al-Shibli dan berbincang berkenaan dengan berbagai masalah. Dia adalah sealim-alim shaykh pada zamannya, khususnya berhubung dengan ilmu tauhid,  ilmu mu`amalat dan lebih muhasabah dari segi tariqat. Dia mempunyai akhlak yang tinggi, kuat beragama dan mengambil berat dengan kalangan fuqara`. Dia mati tahun (m. 348H.).
Dia mempunyai sanad Hadith  hingga kepada Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami Muhammad bin `Abdullah bin Muhammad al-Hafiz*, bercakap kepada kami Abu al-Hasan `Ali bin Ahmad bin Sahl al-Bushanji al-Sufi, berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdul Rahman al-Shami, berkata, bercakap kepada kami Isma`il bin Abi `Uwais, berkata, bercakap kepada kami Isma`il bin Ibrahim bin  Abi Hubaibah, daripada Da`wud bin Abi al-Hus*ain, daripada `Ikrimah daripada Ibn `Abbas r.`anhuma. berkata,
``Adalah Rasulullah s.a.w. mengajar kami di dalam mengalami kelaparan keseluruhan, bahawa kami berkata,: Dengan nama Allah Yang Maha Besar, aku berlindung dengan nama Allah Yang Agung dari kejahatan terbit dari diri an dari kejahatan dari api neraka.``
Aku mendengar Aba al-`Abbas, Muhammad bin al-Hasan bin al-Khashshab, berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Bushanji,  dan aku menyoalnya tentang al-Saunnah, maka katanya, ``Al-Sunnah tujuh (dibai`ah) di bawah pokok, dan apa yang muwafakat yang sedemikian daripada perbuatan dan perkataan.``
Katanya, aku menyoalnya tentang tasawuf,  maka katanya, ``Nama dan tidak ada hakikat dan dia adalah sebelumnya ada hakikat dan tidak nama.``
Katanya, aku menyoalnya tentang muru`ah, maka katanya, ``Tinggalkan penggunaan apa yang diharamkan ke atas engkau beserta al-Kiram dan al-Katibin.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Bushanji berkata,
``Manusia atas tiga kedudukan,  Para awliya`, mereka ini yang adalah batin mereka itu lebih afdhal daripada zahir mereka itu. Dan `ulama, mereka itu yang rahsia mereka itu bersamaan dengan zahir mereka , dan dan orang-orang jahil, mereka itu yang zahir mereka itu berlainan dengan rahsia mereka itu.  Jangan kamu mengambil insaf daripada mereka itu (yang jahil)  dan tuntutlah keinsafan dari yang lain daripada mereka itu.``
Katanya, disoal Abu Hasan tentang tasawuf, maka katanya,
``Ialah merdeka dan bijaksana,, dan tinggalkan dari takalluf dengan  kemurahan dan bergurau dari segi akhlak.``
Aku mendengar Aba `Uthman Sa`id bin Abi Sa`id, berkata,, ditanya Abu al-Hasan al-Bushanji, Siapa yang cerdik ? Maka katanya yang sesuai dengan dzatnya, akhlaknya, af`alnya dan pembawaannya tanpa tekanan.``
Katanya, berkata Abu al-Hasan, katanya, ``Tidak ada di dunia setara oleh sebab cinta dan gantiannya.``
Dan disoal Abu al-Hasan al-Bushanji, `Apa dia muru`ah ?, Maka katanya, perelok yang baik dan baiki yang jahat (agar menjadi  baik).``
Katanya, dan berkata Abu al-Hasan al-Sarraj, satu hari kepada Abu al-Hasan al-Bushanji, ``Do`akan kepada  Allah untukku.`` Maka katanya, ``Aku do`akan semoga Allah memeliharakan engkau daripada fitnah. Dan bala terhadap engkau, kerana fitnah dan bala kedua-duanya tidak berlaku melainkan dari dirinya.``
Katanya, dia disoal tentang mahabbah, maka katanya, ``Engkau  menggunakan kesungguhan engkau serta mengetahui orang yang engkau kasihi, kerana orang yang engkau kasihi, beserta engkau menggunakan usaha engkau, dia melakukan apa yang dia kehendak.``
Katanya, dan berkata Al-Bushanji,  ``Al-Tauhid, ialah hakikat ma`rifatnya, sebagaimana dia memperkenalkan diriNya kepada hamba-hambaNya. Dia adalah istighna`  dengannya  daripada  tiap-tiap sesuatu selain daripadaNya.
Katanya, dan berkata Abu al-Hasan al-Bushanji, `` Awal iman bergantung dengan akhirnya. Adakah engkau tidak lihat bahawa simpulan akidah iman (La ilaha illa Allah). Dan Islam bergantung pada menunaikan shari`at dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan mereka tidak diperintahkan melainkan  supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid.``(Al-Bayyinah:  5).
Aku mendengar Aba `Abdullah, Muhammad bin `Abdullah al-Hafiz* berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Bushanji beliau disoal tentang al-futuwwah, maka katanya, ``Elok penjagaan, berterusan muraqabah dan janganlah dilihat diri engkau bersalahan  zahir engkau dengan yang batin.``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata,  ``Kebaikan bagi kami kadang hasil dari kesilapan, kerana kejahatan menimbulakn keinsafan  dari kekhilapan.``
Katanya, dan berkata Abu al-Hasan al-Bushanji,
``Siapa yang menghina dirinya,, maka Allah mengangkat qadarnya, dan siapa yang memuliakan dirinya, maka Allah menghinanya di mata hamba-hambanya.``
Demikianlah cetesan-cetusan menarik dari Abu al-Hasan `Ali  bin Ahmad al-Bushanji yang sama dapat direnungi.

Sekian.

March 19, 2017

BERBAGAI PESANAN ABU `AMRIN BIN ISMA`IL BIN NUJAID


BBB, 19 Jamadil Akhir 1438H. =  18 Mac 2017M. (Sabtu):
Ternasuk di dalam senarai tokoh sufi yang disusun oleh Al-Qushairy, ialah Abu `Amrin bin Nujaid. Beliau ialah Isma`il bin Nujaid bin Ahmad bin Yusuf bin Salim bin Khalid al-Sulami. Dia bersahabat dengan `Uthman al-Hiri yang merupakan sahabat terbesarnya. Dia berkesempatan bertemu dengan Al-Junayd al-Baghdadi, iaitu shaykh terpenting pada zamannya. Dia mempunyai tarikat yang tersendiri berasaskan hal dan menjaga waktu.
Dia mendengar  Al-Hadith dan meriwayatkannya dan mempunyai sanad di dalam Hadith. Dia tergolong sebagai orang yang thiqah. Dia meninggal pada tahun (m. 366H.).
Sanad yang Abu Amrin menjadi salah seorang perawinya;
Bercakap kepada kami datukku, Isma`il bin Nujaid bin Ahmad bin Yusuf, berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Fudhail, daripada Hisham bin `Urwah, daripada bapanya, daripada A`ishah r.`anha, bahawa Nabi s.a.w. adalah Baginda menerima hadiah dan diberi pahala kepadanya (pemberi hadiah).
Manakala riwayat tentang Abu `Amrin  Isma`il bin Nujaid ialah:
Aku mendengar Shaykh  `Abdul Rahman al-Sulami r.h.a. berkata, aku mendengar datukku Aba `Amrin bin Nujaid berkata:
``Tiap-tiap hal bukanlah dari natijah ilmu, maka kiranya berlaku kemudharatan kepada pendukungnya, maka dia lebih dari manfa`at yang didapati.``
Aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang mencuaikan waktu dari waktu-waktu yang difardhukan Allah Ta`ala ke atasnya, maka diharamkan baginya mencapai kelazatan menunaikan kefardhuan berkenaan, walaupun selepas berlalu beberapa masa.``
Beliau juga disoal tentang tasawuf, maka katanya, ``Sabar dengan suruhan dan larangan.``
Dan aku mendengarnya dia berkata, ``Siapa yang tidak dapat  pendidikan dari  apa yang dilalui dari pengalaman, maka ketahuilah dia orang yang tidak terdidik.``
Dan aku mendengarnya, bahawa dia disoal,, ``Apa itu tawakkal ?.  `` Maka katanya, ``Paling dekatnya ialah baik sangka dengan Allah `Azza wa Jalla.``
Aku mendengarnya dia berkata, ``Siapa yang ingin mengetahui qadar ma`rifatnya terhadap Allah Ta`ala,, maka hendaklah dia melihat qadar haibatnya Allah baginya ketika dia melaksanakan khidmatnya kepadaNya.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Sesungguhnya lahir dakwa-dakwa ialah dari ghurur, kononnya mengetahui asrar.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang merasa dirinya mulia, dia menghina dirinya dari segi agama.```
Dan aku mendengarnya berkata, ``Tawakkal ialah redha dengan hukum Allah Ta`ala padanya.``
Dan aku mendengarnya berkata,  ``Mentarbiah tentang ihsan adalah lebih baik daripada ihsan.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Tidak murni seorang dalam melangkah kepada `ubudiyyah sehingga  bersama – termasuyk ahwalnya keseluruhan.
Dan aku mendengarnya  disoal, ``Apakah yang tidak dapat tidak bagi seseorang hamba ?`` Maka katanya melazimkan `ubudiyyah menurut Sunnah dan berterusan muraqabah.``
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Hawari berkata, aku mendengar Aba `Amrin bin Nujaid berkata, `` Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, direzekikan dia berkhidmat kepada para salihin dan ahbar, dan ditaufiqkan dengan menerima apa yang diisyaratkan kepadanya dan dimudahkannya jalan-jalan yang baik dan ditutup dari jalan-jalan yang jahat.``
Aku mendengar datukku, ketika disoal, ``Dari mana lahirnya dakwa-dakwa ? Dia berkata, ``Adapun lahirnya dakwa-dakwa, lantaran dari rosaknya permulaan. Siapa yang sehat permulaannya sehatlah pengakhiran. Siapa yang rosak permulaannya, maka rosaklah semua bahagian raja` ahwalnya, sesuai dengan firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan  (untuk mencari) keredhaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang (hampir) runtuh.`` (Al-Taubah: 109).
Dan aku mendengarnya  berkata, ``Bermudah dengan suruhan Allah, menandakan kekurangan ma`rifat dengan suruhan.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Tidaklah bagi kalangan `al-malamah` dakwaan, kerana dia tidak melihat sesuatu ada pada dirinya yang dia dapat mendakwa dirinya dengannya, Sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Adapun yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah para `ulama`.`` (Fat*ir: 28).
Aku mendengar Abd al-Wahid bin `Ali al-Sayyari di Marwi berkata, aku berkata kepada bapaku `Amri bin Nujaid, pada akhir perpisahan aku dengannya, ``Wasiatkanlah kepadaku.`` Maka dia berkata kepadaku, ``Lazimkan dirimu kewajipan-kewajipan ilmu, hormatlah kepada semua orang muslimin,, jangan persiakan hari-harimu,, dia adalah sesuatu yang mulia bagimu, jangan menyombong dengan apa yang diberi kebolehan,, tetapi jadikannya sebagai pertolongan kepada manusia, semampu yang dapat kamu memberi khidmat dan bekerja untuk mereka. Jangan abaikan peluang  yang dapat engkau mematuhi perintah Allah.``
Dan aku mendengar `Abd al-wahid berkata, ``Siapa yang menyembunyikan kelebihannya pada makhluk menyenangkannya mendepani  persoalan dunia dan akhirat.``
Demikian berbagai pesanan Abu `Amrin Ismail bin Nujaid.

Sekian.

March 18, 2017

PENDAPAT ABU MUHAMMAD `ABDULLAH AL-RAZI


BBB,  18 Jamadil Akhir 1438H. = 17 Mac 2017M. (Juma`at):
`Abdullah al-Razi, ialah nama penuh bagi Abu Muhammad, `Abdullah bin Muhammad bin `Abdullah bin `Abdul Rahman al-Razi al-Sha`rani – Berasal dari Razi. Berkelahiran dan mendapat pendidikan di Naisabur. 
`Abdullah al-Razi  bersahabat dengan Al-Junayd bin Muhammad, Abu `Uthman al-Hiri, Muhammad bin al-Fadhl, Ruym, Samnun, Yusuf bin al-Husain, Abu `Ali al-Jurjani,  Muhammad bin Hamid dan lain-lain dari kalangan shaykh-shaykh kaum sufi.  `Abdullah al-Razi  adalah dari sahabat terbaik dari sahabat-sahabat Abi `Uthman. Adalah Abu `Uthman memuliakannya dan menyanjungnya. Dia mengenal tentang kedudukannya.
`Abdullah al-Razi adalah shaykh utama di kalangan shaykh-shaykh di Naisabur pada zamannya. Dia mempunyai kaedah latihan (al-riyadhiyyat) yang tidak mampu dilakukan oleh kalangan yang lain daripada ahlinya. Dia alim di dalam bidang-bidang- keilmuan kumpulan. Dia banyak menyalin Hadith-Hadith dan turut meriwayatkannya.. Dia dianggap orang yang thiqah. Dia meninggal tahun (m. 353H.).
Antara Hadith yang `Abdullah al-Razi menjadi salah seorang sanad rawinya ialah:
``Menmgkhabarkan kami `Abdullah bin Muhammad bin `Abdullah bin Abdul Rahman al-Razi al-Sufi berkata, bercakap kepada kami Yahya bin Ahmad bin Jabalah, berkata, bercakap kepada kami bapaku, katanya, bercakap kepada kami Sulaiman bin Kharb, katanya, bercakap kepada kami Shu`bah, daripada Ayyub, daripada Abi Qillabah daripada Anas r.a. berkata,
 ``Disuruh (oleh Rasulullah s.a.w) Bilal mengkumandangkan adzan dan disuruh iqamah.``
Riwayat-riwayat tentangnya pula,
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata, sesungguhnya dia disoal,
Apakah gerangan manusia mengetahui keaiban mereka, tetapi tidak kembali kepada jalan yang betul ?``, Maka katranya, ``Kerana mereka sebok bermegah dengan ilmu, tetapi tidak sebok mengamalkannya. Mereka sebok dengan persoalan-persoalan zahir, tetapi tidak sebok dengan adab-adab batin, maka dibutakan Allah hari mereka itu dan diqaydkan anggota-anggota mereka dengan ibadat.``.
Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Mu`allim berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata,
``Al-`Arif tidak menyembah  Allah secara muwafakat dengan makhluk, bahkan menyembahNya muwafakat dengan kehendak Allah  `Azza wa Jalla.``
Aku mendengar Aba Nas*r , Muhammad bin Ahmad berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata,
``Dalil-dalil ma`rifat ialah ilmu dan beramal dengan ilmu dan takut di dalam beramal.``
Katanya, berkata `Abdullah,
``Ma`rifat meruntuhkan hijab di antara hamba dengan Tuan mereka  dan dunia menghijabkan  mereka dengan Tuan mereka.``
Katanya, dan berkata `Abdullah al-Razi,
``Adapun yang menimbulkan berbagai aduan dan sempit dada, akibat dari kurang ma`rifat dengan Allah `Azza wa Jalla.``
Katanya, dan berkata `Abdullah al-Razi,
``Makhluk keseluruhannya mendakwa dengan ma`rifat, tetapi mereka sebenarnya terpinggir dari ma`rifat. Kebenaran ma`rifat adalah keistimewaan para anbiya` salawat Allah `alaihim dan sadat daripada auliya` radhiya Allah `anhum.

Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Mu`allim berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata,
``Siapa yang mau mengetahui tempat dirinya dan ikutan yang haq atau kelainan-kelainan (kesalahan-kesalahan) bagi, maka dia hendaklah melihat kepada orang yang berlainan  kehendaknya dengannya. Bagaimana dia dapati dirinya berbanding dengannya. Maka jika tidak ada perubahan, maka hendaklah dia mengetahui bahawa dia di atas yang benar.``
Katanya, dan aku mendengar Abdullah al-Razi berkata, ``Dikatakan kepada setengah `arifin, ``Apakah yang mendorong engkau mengasing diri  (khulwah) ?, Dan membuat engkau tidak lalai ? Katanya, Dengan memilih terbaik dalam mendepani dunia.``
Katanya, dan  aku mendengar  `Abdullah al-Razi,  berkata,
``Siapa yang tidak mengutamakan diam, sesungguhnya apabila dia bercakap, cakapnya banyak yang lagha.``
Aku mendengar Aba Nas*r al-Kharrabi berkata, aku berkata kepada `Abdullah al-Razi,
``Ajarkan daku do`a yang aku boleh berdo`a dengannya, maka dia berkata kepadaku,
Allahumma , amin kepada kami dengan kebersihan ma`rifat dan kurniakan kami cara yang betul dari segi mu`amalah di antara kami dan engkau menurut al-Sunnah, dan engkau benar tawakkal, elok sangka, dan kurniakan kami segala kemungkinan dapat kami mendekati Engkau dengan mendapat keselamatan dua  negeri – dunia dan akhirat.
Demikian pendapat  `Abdullah al-Razi untuk diikuti.

Sekian.