March 27, 2017

KESUKARAN UNGKAPAN AL-H*US*RI: PERLU RENUNGAN


BBB,  27 Jamadil AKHIR 1438H. = 26 MAC 2017M. (Ahad):
Termasuk di dalam senarai yang disusun oleh Al-Qushairy, ialah Al-H*us*ri. Beliau adalah Abu al-Hasan, `Ali bin Ibrahim, berasal dari Bas*rah, tinggal di Baghdad. Dia adalah Shaykh di `Iraq dan lidah baginya. Kata Al-Sulami, ``Kita tidak melihat pada orang yang kita lihat daripada shaykh-shaykh lebih sempurna dari segi hal, dan tidak ada seindah lisan sebagaimananya dan lebih tinggi dari segi kalam (percakapan)``. Atau sebagaimana disifatkan oleh Al-Qushairy,``Mengajaibkan dari segi hal dan lisan.``
Dia adalah satu-satunya shaykh dan lisan zaman. Bahkan dia adalah satu-satunya yang membawa t*ariqatnya. Dia setinggi-tinggi shaykh, bijaksana dan lembut. Dia adalah lisan pada tauhid yang dia istimewa dengannya dan mempunyai maqam pada tafrid dan tajrid bagi dirinya dan tidak bersyarikat padanya seorang selepasnya. Dia adalah ustaz bagi penduduk `Iraq. Dia membawa nilai adab yang mengadabkan mereka itu.
Beliau bersahabat dengan Abi Bakr al-Shibli dan lain-lain daripada shaykh-shaykh. Dia meninggal di Baghdad pada hari Juma`at pada bulan Dzil Hijjah tahun (m. 371H.).
Berkata Al-H*us*ri, ``Manusia berkata,  Al-H*us*ri tidak bercakap tentang nawafil, pada hal padaku ada aurad daripada hal pemuda, kalau aku meninggalkan satu raka`at, nescaya aku lagha, maka aku bertaubat.``
Dan kata Al-H*us*ri, ``Siapa mendakwa tentang sesuatu daripada hakikat, maka didustakan oleh penyaksiaan (shawahid) dan menjelaskannya oleh barahin.``
Aku mendengar `Abd al-Wahid bin Bakar, berkata, aku mendengar `Ali bin Ibrahim berkata, ``Sufi tidak digoncang oleh goncangan dan tidak tetap pada penetapannya.``
Aku mendengar Shaykh Aba al-Hasan al-H*us*ri, berkata, ``Adam pada tempatnya, adalah tempat bagi `illah-`illah, maka dikhitabkan menurut kesesuaian  `illah-`illah. Firman Allah Ta`ala bermasud:
``Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai ni`mat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga itu dan tidak akan bertelanjang .`` (Taha: 118).
Dan jikalau tidak, maka tiada maqam berdekatan yang memberi kesan kepadanya dari segi lapar dan bertelanjang.``
Aku mendengarnya berkata, ``Ilmu kami yang kami padanya menilai kepada ilmu yang tertulis dan menghapuskan keilmuan yang bermasalah (meragukan). Apa yang nyata daripada sesuatu itu yang kami ikuti.``
Dan kami mendengarnya berkata, ``Tidak ada kekurangan qadar bagi seseorang yang melakukan kelebihan-kelebihan. Dia memulai yang itu dan mengakhirkan yang itu di dunia bersama manusia demi manusia dan di akhirat. Firman Allah bermaksud:
``Dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu.`` (Fussilat: 31)
Daripada makanan dan minuman dan perkahwinan. Semoga syurga di atas kehendak ahlinya. Semoga kita berjaya dengannya daripada apa yang dituntut. Kita berpeluang menyaksikan orang yang kita muliakan dengan ma`rifatnya dan kita mulai dengan berbagai-bagai keberkatan, bahkan kalau kita kenalnya, kita tidak saksikan selain daripadanya.``
Aku mendengar  Aba Nas*r `Abdullah  bin `Ali al-T*usi berkata,  aku mendengar Al-H*us*ri berkata, ``Aku melihat kepada kehinaan, tiap-tiap yang mempunyai kehinaan, maka bertambah hinaku di atas kehinaan mereka itu. Dan aku melihat pada kemuliaan pada tiap-tiap kemuliaan, maka bertambah kemuliaan di atas kemuliaan mereka itu. Kemudian dia membaca firman Allah bermaksud:
`Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan keseluruhan.`` (Fat*ir: 10).
Aku mendengar Aba al-Farj al-Warthani berkata, aku mendengar Al-H*us*ri berkata,
``Sufi ialah yang tidak mendapati selepas ketiadaannya dan tidak dengan tiada selepas adanya.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Sufi, wajdannya wujudnya dan sifatnya hijabnya.``.
Katanya, dan aku mendengarnya berkata, ``Sufi jika disifatkan dia menyangkal dan jika bertajalli maka kashaf.``
Katanya  dan berkata Al-H*us*ri, ``Takut daripada Allah ialah `illah dan hijab, kerana bahawasanya apabila adalah takutku daripadanya, tidak menghilangkan kehendaknya padaku dan raja`ku tidak menyampaikan kepada kehendakku daripadanya, maka tergendala  di sisiku hukum khauf dan raja` bagi mereka yang mutahaqqiq. Adapun mereka yang mempunyai catatan dan keilmuan, maka di atas mereka itu wajib melazimkan adab.``
Aku mendengar `Abdullah bin `Ali berkata, disoal Al-Hus*ri, ``Adakah mendalam yang mencintai atau menggerunkan ? Maka katanya, ``Cinta adalah merosakkan ! Tidak tinggal bersamanya sifat. Maka dia menggubah ungkapan:
Katanya, engkau memburukkan kami pada perkara tidak bermanfaat
Menggerunkan oleh pintu-pintu  sukar  membuka tertutup rapat
Apakah yang meragukan engkau ? Dalam kegelapan engkau mengetuk pintu
Kata kau keinginan bersangatan menggerakkan ketamakan itu
Katanya seumurku sesungguhnya lintasan kegerunan
Sehingga kesampaian semoga kebimbangan menghilang
Kataku tidaklah dia melainkan pembunuhan atau kemenangan
Menghilangkan ketakutanku  dan kegerunan yang mengancam.
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar berkata, ``Aku mendengar Al-H*us*ri berkata,
``Menyempitkan diri oleh waktu dan nafasku, hilang kerehatanku melainkan teringat pada nafas-nafas berlari bersama diri, semoga tenteram diri hilang dari kekeruhan suasana, lalu dia menggubah ungkapan:
Masa menyelimuti  Salma berterusan
Berzaman dalam perhatian dan ihsan.
Demikian ingatan dan ungkapan Al-H*us*ri yang sukar difahami dan memerlukan renungan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment