March 20, 2017

CETUSAN MENARIK DARI ABU AL-HASAN `ALI BIN AHMAD AL-BUSHANJI


BBB, 20 Jamadil-Akhir 1438H. =  19 Mac 2017M. (Ahad):
Abu al-Hasan al-Bushanji, nama lengkapnya ialah `Ali bin Ahmad bin Sahl adalah dari kalangan pemuda Khurasan yang berkesempatan menemui Aba `Uthman dan bersahabat di `Iraq dengan Ibn `Ata` dan al-Jariri dan di Sham dengan Tahir, Aba `Amrin dan al-Dimashqi.  Dia berkesempatan dengan  Al-Shibli dan berbincang berkenaan dengan berbagai masalah. Dia adalah sealim-alim shaykh pada zamannya, khususnya berhubung dengan ilmu tauhid,  ilmu mu`amalat dan lebih muhasabah dari segi tariqat. Dia mempunyai akhlak yang tinggi, kuat beragama dan mengambil berat dengan kalangan fuqara`. Dia mati tahun (m. 348H.).
Dia mempunyai sanad Hadith  hingga kepada Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami Muhammad bin `Abdullah bin Muhammad al-Hafiz*, bercakap kepada kami Abu al-Hasan `Ali bin Ahmad bin Sahl al-Bushanji al-Sufi, berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdul Rahman al-Shami, berkata, bercakap kepada kami Isma`il bin Abi `Uwais, berkata, bercakap kepada kami Isma`il bin Ibrahim bin  Abi Hubaibah, daripada Da`wud bin Abi al-Hus*ain, daripada `Ikrimah daripada Ibn `Abbas r.`anhuma. berkata,
``Adalah Rasulullah s.a.w. mengajar kami di dalam mengalami kelaparan keseluruhan, bahawa kami berkata,: Dengan nama Allah Yang Maha Besar, aku berlindung dengan nama Allah Yang Agung dari kejahatan terbit dari diri an dari kejahatan dari api neraka.``
Aku mendengar Aba al-`Abbas, Muhammad bin al-Hasan bin al-Khashshab, berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Bushanji,  dan aku menyoalnya tentang al-Saunnah, maka katanya, ``Al-Sunnah tujuh (dibai`ah) di bawah pokok, dan apa yang muwafakat yang sedemikian daripada perbuatan dan perkataan.``
Katanya, aku menyoalnya tentang tasawuf,  maka katanya, ``Nama dan tidak ada hakikat dan dia adalah sebelumnya ada hakikat dan tidak nama.``
Katanya, aku menyoalnya tentang muru`ah, maka katanya, ``Tinggalkan penggunaan apa yang diharamkan ke atas engkau beserta al-Kiram dan al-Katibin.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Bushanji berkata,
``Manusia atas tiga kedudukan,  Para awliya`, mereka ini yang adalah batin mereka itu lebih afdhal daripada zahir mereka itu. Dan `ulama, mereka itu yang rahsia mereka itu bersamaan dengan zahir mereka , dan dan orang-orang jahil, mereka itu yang zahir mereka itu berlainan dengan rahsia mereka itu.  Jangan kamu mengambil insaf daripada mereka itu (yang jahil)  dan tuntutlah keinsafan dari yang lain daripada mereka itu.``
Katanya, disoal Abu Hasan tentang tasawuf, maka katanya,
``Ialah merdeka dan bijaksana,, dan tinggalkan dari takalluf dengan  kemurahan dan bergurau dari segi akhlak.``
Aku mendengar Aba `Uthman Sa`id bin Abi Sa`id, berkata,, ditanya Abu al-Hasan al-Bushanji, Siapa yang cerdik ? Maka katanya yang sesuai dengan dzatnya, akhlaknya, af`alnya dan pembawaannya tanpa tekanan.``
Katanya, berkata Abu al-Hasan, katanya, ``Tidak ada di dunia setara oleh sebab cinta dan gantiannya.``
Dan disoal Abu al-Hasan al-Bushanji, `Apa dia muru`ah ?, Maka katanya, perelok yang baik dan baiki yang jahat (agar menjadi  baik).``
Katanya, dan berkata Abu al-Hasan al-Sarraj, satu hari kepada Abu al-Hasan al-Bushanji, ``Do`akan kepada  Allah untukku.`` Maka katanya, ``Aku do`akan semoga Allah memeliharakan engkau daripada fitnah. Dan bala terhadap engkau, kerana fitnah dan bala kedua-duanya tidak berlaku melainkan dari dirinya.``
Katanya, dia disoal tentang mahabbah, maka katanya, ``Engkau  menggunakan kesungguhan engkau serta mengetahui orang yang engkau kasihi, kerana orang yang engkau kasihi, beserta engkau menggunakan usaha engkau, dia melakukan apa yang dia kehendak.``
Katanya, dan berkata Al-Bushanji,  ``Al-Tauhid, ialah hakikat ma`rifatnya, sebagaimana dia memperkenalkan diriNya kepada hamba-hambaNya. Dia adalah istighna`  dengannya  daripada  tiap-tiap sesuatu selain daripadaNya.
Katanya, dan berkata Abu al-Hasan al-Bushanji, `` Awal iman bergantung dengan akhirnya. Adakah engkau tidak lihat bahawa simpulan akidah iman (La ilaha illa Allah). Dan Islam bergantung pada menunaikan shari`at dengan ikhlas, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan mereka tidak diperintahkan melainkan  supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid.``(Al-Bayyinah:  5).
Aku mendengar Aba `Abdullah, Muhammad bin `Abdullah al-Hafiz* berkata, aku mendengar Aba al-Hasan al-Bushanji beliau disoal tentang al-futuwwah, maka katanya, ``Elok penjagaan, berterusan muraqabah dan janganlah dilihat diri engkau bersalahan  zahir engkau dengan yang batin.``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata,  ``Kebaikan bagi kami kadang hasil dari kesilapan, kerana kejahatan menimbulakn keinsafan  dari kekhilapan.``
Katanya, dan berkata Abu al-Hasan al-Bushanji,
``Siapa yang menghina dirinya,, maka Allah mengangkat qadarnya, dan siapa yang memuliakan dirinya, maka Allah menghinanya di mata hamba-hambanya.``
Demikianlah cetesan-cetusan menarik dari Abu al-Hasan `Ali  bin Ahmad al-Bushanji yang sama dapat direnungi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment