March 11, 2017

SEMUA MAKHLUK ADALAH FAQIR: IBRAHIM BIN SHAIBAN AL-QIRMISAINY


BBB, 11 Jamadil-Akhir 1438H. – 10 Mac 2017M. (Juma`at):
Tokoh yang dibicarakan seterusnya oleh Al-Qushairy  ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Shaiban al-Qirmisaini, ialah shaykh di Al-Jabal pada zamannya, bersahabat dengan AbI `Abdillah al-Maghribi dan Ibrahim al-Khawas*s*.  Dia terkenal dengan maqamat dari segi wara` dan taqwa, dikatakan lemah yang lain seumpamanya. Dia berpegang teguh dengan Al- Kitab dan  Al-Sunnah dan melazimi  tarikat guru-guru dan imam-imam.
Berkata Al-Qushairy, aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Mu`allim berkata, disoal  `Abdullah bin Muhammad bin Munazil tentang Ibrahim bin Shaiban, maka katanya,
``Ibrahim adalah Hujjat Allah Ta`ala  di atas para fuqara`, ahli adab dan mu`amalat.``
Ibrahim bin Shaiban mempunyai sanad Hadith yang beliau adalah merupakan salah seorang perawinya:
Bercakap kepada kami Shaykh Abu Zaid, Muhammad bin Ahmad, al-Faqih al-Maruzi berkata, bercakap kepada kami Ibrahim bin Shaiban al-Zahid di Qirmisainy berkata, bercakap kepada kami `Ali bin al-Hasan bin Abi al-`Umar, berkata, bercakap kepada kami Mansur bin Abi Muzah*im berkata, bercakap kepada kami Abu Shaibah  daripada al-Hakam daripada Miqsam dari Ibn `Abbas berkata, ``Melihat Rasulullah s.a.w. kepada Hanz*alah al-Rahib dan Hamzah, memandikan  keduanya oleh malaikat.``
(Mereka berdua dari kalangan shuhada`)
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba Zaid al-Maruzi al-Faqih berkata, aku mendengar Ibrahim bin Shaiban berkata, ``Siapa yang mau melambatkan atau membatalkan, maka dia melazimkan rukhs*ah.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Ibrahim berkata,
 ``Sesungguhnya takut menenangkan hati, membakar tempat-tempat syahwat padanya, menolak daripadanya kegemaran dunia dan menjauhkannya daripadanya, sesungguhnya dialah yang menyekat kamu dan mmbinasakan kamu dari kecenderungan  kasih terhadap dunia.``
Katanya, aku mendengar Ibrahim berkata,``Ilmu tentang fana` dan baqa` berlegar di atas keikhlasan wahdaniyyah, dan sihat `ubudiyyah. Apa yang lain daripada ini maka ia adalah merupakan  kesalahan dan zindiq.``
Aku mendengar Aba al-Razi berkata, aku mendengar Ibrahim bin Shaiban berkata, ``Tawakkal ialah rahsia antara Allah dan hamba, maka tidak wajar mengintai ke atas rahsia ini oleh seseorang.``
Katanya, aku mendengar Ibrahim berkata, ``Siapa yang berkehendak menjadi merdeka daripada beban dunia, maka hendaklah dia ikhlas pada ibadatnya kepada Tuhannya. Siapa tahqiq dalam ibadat terhadap Tuhannya, dia merdeka daripada selain daripadaNya.
Aku mendengar Aba `Ali, Muhammad bin Ibrahim al-Qasriyy berkata, aku mendengar Ishaq bin Ibrahim bin Shaiban berkata, berkata kepadaku ayahku, ``Wahai anakku, belajarlah ilmu adab-adab yang zahir, gunakan wara` bagi adab-adab yang batin. Hendaklah berawas daripada yang mengganggu engkau daripada Allah, siapa yang berpaling  daripadanya, maka dia diterima.``
Katanya, aku mendengar Ishaq berkata, `` Wahai bapaku, ``Apakah yang memelihara wara` ?
Dia berkata kepadaku,  ``Engkau makan barang yang halal, berkhidmat kepada fuqara`,
Aku bertanyanya,  Siapa itu fuqara` ? Maka katanya,
``Semua makhluk keseluruhannya adalah fuqara` !
Maka jangan engkau membezakan dalam berkhidmat kepada siapa yang memungkinkan engkau berkhidmat kepadanya. Kenalilah kelebihan dengan khidmat sedemikian.
Katanya, aku mendengar Ishaq berkata, aku mendengar bapaku berkata,
``Tawadhu` ialah membersihkan batin, terlahir berkatnya pada zahir. Dan takabbur ialah dari kekotoran batin dan lahir kegelapannya pada zahir.``
Katanya, aku mendengar Ibrahim berkata, ``Ahli al-mushahadah tidak ghaib daripadanya dalam keadaan berdiri dan tidak duduk, tidak tidur dan tidak jaga. Bagi mereka itu ahwal, yang mengandungi mereka  itu cahaya mendekati. Dia tenggelam padanya, dia tidak cenderung kepada makhluk dan apa yang terkandung di dalamnya. Ini adalah ahwal dahsyat. Kamu melihat mereka dalam dahsyat dan keheranan, ghaib dalam kehadiran,  ghaib dengan asrar mereka, namun hadir dengan badan mereka.``
Aku mendengar al-Shaykh Aba Zaid al-Faqih berkata, aku mendengar Ibrahim  Aba Shaiban berkata,
``Allah menggantikan kepada orang mu`minin pada dunia dengan apa yang bagi mereka diakhirat dengan dua perkara:. Ganti kepada mereka daripada syurga dengan duduk di masjid dan ganti dari  `melihat wajah Allah Ta`ala`  ialah dengan melihat sahabat-sahabat kalangan mu`minin.``
Katanya, aku mendengar Ibrahim berkata,
``Siapa yang meninggalkan khidmat kepada shaykh-shaykh dibala dengan dakwa-dakwa yang dusta dan terbongkar kekejiannya.
Katanya, dan aku mendengar Ibrahim berkata,
``Siapa yang bercakap tentang ikhlas, dan dia tidak melakukannya dengan dirinya, dibalakan Allah dengan terbongfkar rahsianya di kalangan sahabat-sahabat dan kalangan terdekat.
Demikian pendapat Ibrahim bin Shaiban yang antaranya begitu bernas dan menerik untuk direnungi dan dihayati.

Sekian.

No comments:

Post a Comment