March 18, 2017

PENDAPAT ABU MUHAMMAD `ABDULLAH AL-RAZI


BBB,  18 Jamadil Akhir 1438H. = 17 Mac 2017M. (Juma`at):
`Abdullah al-Razi, ialah nama penuh bagi Abu Muhammad, `Abdullah bin Muhammad bin `Abdullah bin `Abdul Rahman al-Razi al-Sha`rani – Berasal dari Razi. Berkelahiran dan mendapat pendidikan di Naisabur. 
`Abdullah al-Razi  bersahabat dengan Al-Junayd bin Muhammad, Abu `Uthman al-Hiri, Muhammad bin al-Fadhl, Ruym, Samnun, Yusuf bin al-Husain, Abu `Ali al-Jurjani,  Muhammad bin Hamid dan lain-lain dari kalangan shaykh-shaykh kaum sufi.  `Abdullah al-Razi  adalah dari sahabat terbaik dari sahabat-sahabat Abi `Uthman. Adalah Abu `Uthman memuliakannya dan menyanjungnya. Dia mengenal tentang kedudukannya.
`Abdullah al-Razi adalah shaykh utama di kalangan shaykh-shaykh di Naisabur pada zamannya. Dia mempunyai kaedah latihan (al-riyadhiyyat) yang tidak mampu dilakukan oleh kalangan yang lain daripada ahlinya. Dia alim di dalam bidang-bidang- keilmuan kumpulan. Dia banyak menyalin Hadith-Hadith dan turut meriwayatkannya.. Dia dianggap orang yang thiqah. Dia meninggal tahun (m. 353H.).
Antara Hadith yang `Abdullah al-Razi menjadi salah seorang sanad rawinya ialah:
``Menmgkhabarkan kami `Abdullah bin Muhammad bin `Abdullah bin Abdul Rahman al-Razi al-Sufi berkata, bercakap kepada kami Yahya bin Ahmad bin Jabalah, berkata, bercakap kepada kami bapaku, katanya, bercakap kepada kami Sulaiman bin Kharb, katanya, bercakap kepada kami Shu`bah, daripada Ayyub, daripada Abi Qillabah daripada Anas r.a. berkata,
 ``Disuruh (oleh Rasulullah s.a.w) Bilal mengkumandangkan adzan dan disuruh iqamah.``
Riwayat-riwayat tentangnya pula,
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata, sesungguhnya dia disoal,
Apakah gerangan manusia mengetahui keaiban mereka, tetapi tidak kembali kepada jalan yang betul ?``, Maka katranya, ``Kerana mereka sebok bermegah dengan ilmu, tetapi tidak sebok mengamalkannya. Mereka sebok dengan persoalan-persoalan zahir, tetapi tidak sebok dengan adab-adab batin, maka dibutakan Allah hari mereka itu dan diqaydkan anggota-anggota mereka dengan ibadat.``.
Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Mu`allim berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata,
``Al-`Arif tidak menyembah  Allah secara muwafakat dengan makhluk, bahkan menyembahNya muwafakat dengan kehendak Allah  `Azza wa Jalla.``
Aku mendengar Aba Nas*r , Muhammad bin Ahmad berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata,
``Dalil-dalil ma`rifat ialah ilmu dan beramal dengan ilmu dan takut di dalam beramal.``
Katanya, berkata `Abdullah,
``Ma`rifat meruntuhkan hijab di antara hamba dengan Tuan mereka  dan dunia menghijabkan  mereka dengan Tuan mereka.``
Katanya, dan berkata `Abdullah al-Razi,
``Adapun yang menimbulkan berbagai aduan dan sempit dada, akibat dari kurang ma`rifat dengan Allah `Azza wa Jalla.``
Katanya, dan berkata `Abdullah al-Razi,
``Makhluk keseluruhannya mendakwa dengan ma`rifat, tetapi mereka sebenarnya terpinggir dari ma`rifat. Kebenaran ma`rifat adalah keistimewaan para anbiya` salawat Allah `alaihim dan sadat daripada auliya` radhiya Allah `anhum.

Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad al-Mu`allim berkata, aku mendengar `Abdullah al-Razi berkata,
``Siapa yang mau mengetahui tempat dirinya dan ikutan yang haq atau kelainan-kelainan (kesalahan-kesalahan) bagi, maka dia hendaklah melihat kepada orang yang berlainan  kehendaknya dengannya. Bagaimana dia dapati dirinya berbanding dengannya. Maka jika tidak ada perubahan, maka hendaklah dia mengetahui bahawa dia di atas yang benar.``
Katanya, dan aku mendengar Abdullah al-Razi berkata, ``Dikatakan kepada setengah `arifin, ``Apakah yang mendorong engkau mengasing diri  (khulwah) ?, Dan membuat engkau tidak lalai ? Katanya, Dengan memilih terbaik dalam mendepani dunia.``
Katanya, dan  aku mendengar  `Abdullah al-Razi,  berkata,
``Siapa yang tidak mengutamakan diam, sesungguhnya apabila dia bercakap, cakapnya banyak yang lagha.``
Aku mendengar Aba Nas*r al-Kharrabi berkata, aku berkata kepada `Abdullah al-Razi,
``Ajarkan daku do`a yang aku boleh berdo`a dengannya, maka dia berkata kepadaku,
Allahumma , amin kepada kami dengan kebersihan ma`rifat dan kurniakan kami cara yang betul dari segi mu`amalah di antara kami dan engkau menurut al-Sunnah, dan engkau benar tawakkal, elok sangka, dan kurniakan kami segala kemungkinan dapat kami mendekati Engkau dengan mendapat keselamatan dua  negeri – dunia dan akhirat.
Demikian pendapat  `Abdullah al-Razi untuk diikuti.

Sekian.

No comments:

Post a Comment