March 12, 2017

MENILAI PENDAPAT ABU BAKAR BIN YAZDANIAR


BBB,  12 Jamadil Akhir 1438H. =  11 Mac 2017M (Sabtu):
Senarai seterusnya yang disusun oleh Al-Qushairy ialah Ibn Yazdaniar. Beliau ialah Abu Bakar, al--Husain bin `Ali bin Yazdaniar dari keturunan Arminia. Dia mempunyai tariqat tasawuf yang khusus baginya. Dia adalah alim lagi wara`. Dia mengingkari setengan ungkapan dan lafaz* mereka (sufi). Kealimannya lebih ketara dari segi ilmu z*ahir,  ilmu  mu`amalat dan ma`arif.
Beliau mempunyai kedudukan di dalam sanad Hadith:
Mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar, Muhammad bin `Abdullah bin `Abd al-`Aziz bin Shadzan al-Razi, berkata, mengkhabarkan kami Abu Bakar, al-Husain bin `Ali bin Yazdaniar al-Sufi, berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Yunus bin Musa al-Basri, bahawasanya dia berkata, bercakap kepada kami Abu `As*im al-Dhahhak bin Mukhallad al-Nabil berkata, bercakap kepada kami Ibn Juraij daripada Abi al-Zubair, daripada Jabir, bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda, bermaksud:
``Orang mu`min makan di dalam bekas yang satu dan orang kafir makan di dalam tujuh bekas (am`aa`).``
Menurut catatan, ini adalah Hadith sahih, dikeluarkan oleh Ahmad pada Musnadnya dan juga oleh dua Shaykh -  Bukhari dan Muslim, al-Tirmidzi, Ibn Majah daripada Ibn `Umar. Dan dikeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibn Jabir dan dikeluarkan oleh Ahmad dan dua shaykh daripada Abi Hurairah dan duikeluarkan oleh Muslim dan Ibn Majah daripada Abi Musa. Demikian al-Khatib al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Juga di dalam Al-Jami` al-S*aghir dan Miftah al-Tartib).
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba Bakr Yazdaniar berkata,
``Jagalah,  engkau tamak pada `uns` dengan Allah, sedangkan engkau suka `al-uns` dengan manusia, jagalah, engkau tamak pada cintakan Allah, sedangkan engkau tamak pada kelebihan-kelebihan, dan jagalah engkau tamak pada kedudukan di sisi Allah, sedangkan engkau suka pada kedudukan pada sisi manusia.``
Aku  mendengar Aba al-Faraj berkata, aku mendengar `Ali bin Ibrahim al-Armawi berkata, Aku mendengar Ibn Yazdaniar  berkata,
``Engkau melihat aku, aku telah bercakap dengan apa yang telah aku bercakap dengannya, mengingkari tasawuf dan kesufian. Demi Allah aku tidak bercakap kepada mereka melainkan dengan rasa ghirah terhadap mereka, kalau-kalau , mereka mendedahkan rahsia al-haq, dan menyatakan kepada yang bukan ahli. Maka membawa kepadaku kepada ghirah berkenaan  ke atas mereka. Dan bercakap kepada mereka itu, kecuali mereka itu adalah tokoh-tokoh berkelayakan, maka dengan mahabbah dengan mereka membawa kepada taqarrub kepada Allah.``
Ternyata Abu Bakar Yazdaniar melihat bahawa tidak sewajar didedahkan tentang ilmu tasawuf, khususnya pada yang tidak mmpunyai asas. Keilmuan ini hanya layak  dibicarakan oleh mereka yang berkebolehan di dalam bidang tersebut, kalau tidak baginya, ia boleh membawa  lebih kepada kerosokan dari kebaikan.
Aku mendengar Abu Bakar al-Razi berkata,, aku mendengar Aba  Bakr Yazdaniar, beliau disoal,
``Apakah perbezaan antara murid dan al-`arif ?``
Maka katanya, ``Murid ialah penuntut. Dan `arif  ialah perkara yang dituntut (mat*lub). Yang dituntut ialah yang dikehendaki, manakala yang mencari gemar dengan yang dituntut.``
Katanya, aku mendengar Ibn Yazdaniar berkata,
``Al-Mahabbah asalnya  ialah muwafakat. Dan yang mengasihi dia yang memberi kesan redha kepada yang dikasihi di atas semua perkara.``
Katanya, dan aku mendengar Ibna  Yazdaniar berkata,
``Roh adalah tempat tanaman bagi kebaikan, kerana dia adalah logam rahmat, manakala nafsu dan jasad ialah tempat tanaman kejahatan, kerana dia adalah logam syahwat. Dan roh memang dijadikan untuk kemahuan kebaikan dan nafsu dijadikan dengan kemahuan kejahatan. Hawa nafsu mentadbirkan jasad, dan akal mentadbirkan roh, dan ma`rifat hadir pada barang antara  akal dan hawa. Dan ma`rifat itu di dalam hati. Dan hawa dan akal berbalah dan menguasai. Hawa ialah tentera nafsu, akal tentera bagi hati. Dan taufiq daripada Allah membantu akal, kehinaan mewmbantu hawa. Dan kejayaan bagi siapa yang dikehendaki Allah kebahagian baginya dan kehinaan bagi  siapa yang dikehendaki Allah kecelakaan.
Katanya, dan aku mendengar Ibna Yazdaniar berkata,
``Redha  makhluk dengan Allah adalah keredhaan mereka itu dan dia melakukannya dan redha mereka itu hendaklah muwafakat  dengan Redha Allah.``
Katanya, dan aku mendengar Ibna Yazdaniar berkata,
``Ma`rifat ialah membetul ilmu dengan Allah dan yakin pandangan (naz*ar) dengan mata hati kepada apa yang pada Allah Ta`ala dengan apa yang dijanji dan pada perbendaharaanNya.``
Katanya, dan aku mendengar Ibna Yazdaniar berkata, ``Ma`rifat ialah tahqiq hati dengan wahdaniyyat Allah Ta`ala.``
Katanya, dan aku mendengar Ibna Yazdaniar berkata, ``Ma`rifat ialah lahirnya hakikat dan bertemu shawahid.``
Katanya, aku mendengar Ibna Yazdaniar berkata, ``Barangsiapa beristighfar kepada Allah, sedang  dia terus melazim dan melakukan dosa, maka Allah mengharamkan ke atasnya taubat dan dari kembali kepadaNya.
Demikian pendapat Ibn Yazdaniar yang dapat diikuti dan dinilai.

Sekian.

No comments:

Post a Comment