March 26, 2017

ABU AL-QASIM AL-NAS*R ABADZI: PENDAPATNYA


BBB, 26 Jamadil-Akhir 1438H. = 25 Mac 2017M. (Sabtu):
Nama selengkap bagi Abi al-Qasim al-Nas*r Abadzi, ialah Ibrahim bin Muhammad bin Mahmawayh, Shaykh Khurasan pada waktunya. Berasal dari Naisabur dan di situ dia mendapat didikan, bahkan dilahirkan. Dia muraja`ah kepada berbagai-bagai ilmu pengetahuan daripada menghafal sirah dan menghimpunkannya. Juga mempelajari berbagai ilmu tawarikh dan khas mempelajari tentang ilmu-ilmu hakikat. Dia disifatkan satu-satu shaykh baik dari segi ilmu dan hal pada zamannya.
Dia juga dikenali sebagai Shaykh Khurasan dan bersahabat dengan Abi Bakr al-Shibli, Abi `Ali al-Rudzbari, Abi Muhammad al-Murta`ish dan shaykh-shaykh yang lain. Dia tinggal di Naisabur dan keluar pada penghujung umurnya ke Makkah dan menunaikan haji tahun 336H. Dia tinggal berhampiran al-Haram dan meninggal pada tahun 367H.
Dia adalah `alim di dalam ilmu Hadith.  Dia banyak menulis (salin) Hadith-Hadith dan meriwayatkannya. Dia disifatkan sebagai seorang yang thiqah.
Antara Hadith yang mana ia adalah di dalam sanad sebagai perawi:
Bercakap kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Mahmawayh, al-Nas*r Abadzi al-Sufi berkata,
Bercakap kepda kami Ahmad bin Muhammad bin Fadhalah al-T*usi, berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin Thaqif berkata, bercakap kepada kami Hafs* bin Yahya daripada Kharijah bin Mus*`ab daripada Ayyub daripada Yahya Ibn Kathir, daripada Fat*imah binti Qays –( riwayat al-Sha`bi), berkata Fatimah, ``Mentalaqkan daku suamiku tiga kali pada masa Rasulullah s.a.w, maka bersabda Rasulullah s.a.w. ``Tidak boleh sekedudukan dan tiada nafkah.``
Aku mendengar Shaykh Aba `Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Al-Nas*r Abadzi berkata, ``Apabila  ternyata bagi engkau sesuatu daripada pertanda kebenaran, maka jangan engkau berpaling bersamanya kepada syurga dan tidak kepada neraka, dan jangan ada lintasan kedua-duanya di dalam hati engkau, maka apabila engkau kembali daripada hal itu, maka besarkanlah apa yang dibesarkan Allah.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, dikatakan kepada Al-Nas*r Abadzi, bahawa setengah manusia duduk bersama orang yang lupa dan berkata, ``Aku ma`sum melihat mereka itu (perempuan), maka katanya, selama gambaran bayangan dia kekal, kerana soal suruh dan larang kekal dan soal halal dan haram dikhitabkan dengannya dan tidak melampaui perkara shubuhat, melainkan dia terdedah kepada perkara yang haram.
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, berkata Al-Nas*r Abadzi, ``Asal tasawuf ialah melazimkan amal menurut al-Kitab dan al-Sunnah, meninggalkan perkara nafsu dan bid`ah, menghormati guru, sentiasa berwirid, tinggalkan perkara rukhs*ah dan penta`wilan.
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r Abadzi berkata, ``Muwafaqat dengan athar adalah elok, dan muwafakat dengan suruhan lebih elok, siapa yang muwafaqat dengan Haqq, sama ada dalam lahz*ah atau lintasan, kiranya ia tidak selari dengannya selepas itu, maka dia bersalahan dengan hal.``
Aku mendengan  Al-Nas*r Abadzi berkata, ``
 ``Yang gemar memberi, tidak ada ukuran baginya, dan yang gemar melihat kepada pemberi, maka dipuji.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim disoal, ``Adakah tidak diri dan harta bagi Allah `Azza wa Jalla ? Bagaimana dia membeli barang yang baginya? Maka ia berkata, `Dia sebagai memuliakan namaNya. Dia membeli daripada mereka itu apa yang bagiNya, memperlihatkan kepada mereka itu, seperti ayah membeli sesuatu untuk anak, sebagai perhatian, dia memilikkan engkau akan diri engkau. Kemudian digugurkannnya dari milik engkau, supaya tidak jatuh kepada engkau, dengan memilikkannya kepada engkau, gantian dengan engkau membeli dengannya  menggantikannya (engkau beli perkara yang tidak ditimbangkan).
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nas*r  Abadzi berkata, ``Sesuatu mempunyai dalil daripadanya dan tidak ada dalil ke atasnya selain daripadanya.``
Aku mendengarnya  berkata, ``Ibadat menuntut tumpuan jiwa, kesalahan menandakan ketaqsiran. Seharusnya ditingkatkan kepada yang lebih baik bagi mendapat ganjaran yang lebih baik.``
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Nasr Abadzi berkata, ``Darah keluarga terdekat dari pertalian keturunan dan darah orang yang cinta cergas dan hangat.``
Aku mendengar Aba l-Qasim berkata, ``Ahli al-mahabbah berdiri di atas maqam yang haqq, jika kamu ke depan tidak kelihatan dan jika engkau lewat terlindung.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim berkata, ``Bebanan haqq tidak tertanggung melainkan mereka yang berhak.``
Dan aku mendengar Aba al-Qasim berkata, ``Menarik haqq dari tarbiah dan amalan di dalam al-thaqalain.``
Demikian pendapat Abu al-Qasium al-Nasr Abadzi yang antaranya menuntut ketelitian untuk difahami.

Sekian.

No comments:

Post a Comment