May 31, 2013

Hadith Sumber Kedua Bagi Keilmuan Islam

-->
BBB, 19 Rajab 1434 = 29 Mei 2013 (Rabu):

Hadith (Riwayah) dimaksudkan ialah segala apa yang dihubungkan dengan Nabi s.a.w. daripada perkataan, perbuatan, taqrir, sifatnya dan apa yang diriwayatkan (athar) berhubung dengan Rasulullah s.a.w.
Adapun dari segi ilmu Hadith (Dirayah) ialah ilmu berhubung dengan kanun-kanun yang dikenali dengannya perkara-perkara yang berhubung dengan sanad dan matan. Atau sebagaimana kata Shaykh al-Islam al-Hafiz Ibn Hajar ialah, mengetahui kaedah-kaedah mengenali hal rawi dan yang diriwayatkan.
(Dr. Muhammad al-Ujjaj al-Khatib, Usul al-Hadith Ulumuhu wa Mustalahuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1409H./1989M: 7-8).

Contoh Hadith yang diriwayatkan daripada Abdullah berkata (maksudnya):

Bersabda Rasulullah s.a.w. Dibina Islam di atas lima: Syahadah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad hambaNya dan Rasulnya dan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan Haji ke Rumah (Allah) dan puasa bulan Ramadhan.
(Hadith Sahih Muslim (Terjemahan), Juz` 1 (Oleh H.A.Razak dan H.Rais Lathief), Jakarta, Pustaka al-Husna, 1980: 42).

Penekanan bagi permulaan ialah Hadith (Riwayah):
Kedudukannya sebagai sumber kedua penting bagi agama Islam berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:

``Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Kitab Allah dan Sunnahku.``
                                                              (Riwayat Imam Malik dalam al-Muwatta`)

Kitab Allah ialah al-Qur`an, manakala Sunnah Rasul bahawa:

``Al-Sunnah mengikut ahli bahasa membawa erti: Jalan, cara perilaku dan cara hidup, sama ada baik ataupun jahat, manakala Al-Sunnah dalam syarak membawa erti: Setiap perintah dan larangan Rasulullah s.a.w, sama ada sabdanya ataupun yang dikatakan oleh baginda, yang tidak ada di dalam al-Qur`an. Oleh itu dalil syarak diambil daripada al-Kitab dan al-Sunnah. Yakni al-Qur`an dan al-Hadith.``
(Badrul Munir Muhamad Nur, Kedudukan Al-Sunnah Dalam Sintaksis Arab, Kolej Universiti Islam Antarabangsa, Selangor: 2005, hlm. 47-48).

Adalah logik bahawa Rasulullah yang menerima wahyu al-Qur`an, mengetahui isi kandungan dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bahawa bagindalah lebih arif di dalam mengulas dan menyampaikan berbagai maklumat, baik tentang agama Islam dan kehidupan. Demikian peranan Hadith.

Hadith yang sampai kepada kita adalah melalui riwayat, sanad dan matan. Keperluan dijaga dan dipelihara Hadith-Hadith Nabi timbul selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. Bimbangkan hilangnya Hadith-Hadith maka para sahabat berusaha menjaga Hadith dengan menghafaz, menanda dan mengumpulkannya sebaik mungkin. Bahkan sebelum berakhirnya zaman sahabat terdapat pengumpulan dan pembukuan secara peribadi oleh beberapa tokoh seperti :

Al-Sahifah al-Sadiqah oleh Abdullah bin `Amru r.a.
Al-Sahifah al-Sahihah oleh Hammam ibn Munabbih (Murid Abu Hurayrah r.a)
Sahifah Jabir ibn `Abd Allah al-Ansari r.a.
Sahifah Sayyidina Ali k.w.
(Haziyah Hussin dll., Hadis Cabaran Dan Masa Depan, Selangor, Kolej Universiti Islam Antarabangsa, 2006: XII).

Sebagai catatan, ``Di waktu Islam datang ke Makkah hanya terdapat 11 orang sahaja yang pandai membaca dan menulis, iaitu Umar, Ali, Usman, Abu Ubaidah, Talhah, Yazid bin Abi Sufyan, Muawiyah, Abu Sufyan ibn Harb, Abu Huzaifah ibn Utbah, Hathib bin Amr, Abu Salamah ibn Abdul Asad al-Makhzumy. (Antara mereka menjadi jurutulis bagi Rasulullah s.a.w)  Ditambah dengan empat penulis wanita, iaitu Al-Syifa binti Abdullah al-Adawiyah, Hafsah binti Umar (Isteri Rasulullah), Ummu Kalthum binti Utbah dan Karimah binti Miqdad.

Di Madinah sedikit sahaja yang tahu menulis dan membaca dari kalangan Aus dan Khazraj. Beberapa Yahudi menguasai penulisan dan mengajar kepada anak-anak Madinah pada peringkat awal. Bila Islam tiba ke Madinah terdapat beberapa orang yang pandai menulis-membaca, iaitu Sa`ad bin Ubadah al-Mundhir ibn Amar, Ubai ibn Ka`b, Zaid bin Thabit (pandai Arab dan Ibrani), Rafi Ibn Malik, Usaid ibn Hudhair dan sejumlah sebelas yang lain. Rasulullah s.a.w. menggalakkan anak-anak belajar menulis membaca, antaranya dengan memerintah tawanan perang yang pandai menulis membaca mengajar anak-anak menulis dan membaca.
(M. Hasbi Ash-Shidieqy, Sejarah Hadis, Kuala Lumpur: Pustaka Al-Shafa, 2006, hlm. 67).

Dalam erti kata yang lain tradisi lisan dan ingatan (menghafal) masih dominant dalam masyarakat Arab. Sebagaimana telah disebutkan bahawa tradisi meriwayat dan menghafal kata-kata tokoh-tokoh terkenal seperti penyair dan pemimpin-pemimpin berlaku sejak zaman Jahiliyyah oleh kerana pada masa itu masyarakat umum belum menguasai tulisan. Penurunan maklumat secara riwayat berlaku,  contoh puisi Urwah bin al-Ward (m.616M.) yang mempunyai kedudukan, tinggi dengan keindahan bahasa, dan halus cita rasa kemanusiaan, berakhlak mulia dan dermawan, katanya dalam puisinya:   

`Tilamku tilam tetamu dan rumahku rumahnya`

hingga riwayat tentang `Urwah sampai kepada Saidina Umar al-Khattab, bahkan riwayat keindahan puisi dan sifatnya sampai kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khalifah Al-Mansur. Tentang Penyair `Urwah ini kata Muawiyah:

``Kalaulah `Urwah mempunyai anak, nescaya aku ingin berbesan dengannya !``
Bahkan kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan:

Tidak ada yang menggembirakan daku dari seorang Arab yang melahirkan turunanku, tapi tidak kepadaku daripada `Urwah bin al-Ward. Lihat keintiman puisi (`Urwah) tentang kemuliaan peribadinya:

Aku tidak kisah cawan minumanku diguna kawan
Walaupun cawan minumannya diguna hanya seorang

          (Diwan `Urwah bin al-Ward wa al-Shamauul, Beirut: Dar Sadir, tt. Hlm. 7- 9).

Orang-orang Arab sebelum Islam menurut Hasbi Ash-Shidieqy, ``Mereka berpegang pada kekuatan hafalan dalam mengumpulkan syair, salsilah keturunan mereka, kejadian-kejadian sejarah dan ucapan-ucapan yang mereka ucapkan diwaktu masing-masing kabilah mengutarakan kemegahan dan kebanggaan masing-masingnya (M.Hasbi Ash-Shidieqy, Sejarah Hadis, hlm. 67).

Bila Islam datang dan Rasulullah berperanan sebagai pemimpin, sudah tentulah Rasulullah dipandang unggul, lebih dari kepimpinan biasa. Oleh kerana kedudukan Rasulullah s.a.w. adalah tinggi, maka budaya menghafal sejak sebelum Islam berterusan,  bahkan sudah tentulah, sabda-sabda dan apa yang berhubung dengan Rasulullah s.a.w. lebih-lebih lagi dijaga, dipelihara, dihafal dan dicatat. Menurut M.Hasbi Ash-Shidieqy:

``Para sahabat Nabi, adalah orang-orang Arab yang masih Ummi, tak dapat membaca dan menulis, pegangan mereka hanyalah kekuatan hafalan. Dalam hal mereka mempunyai kekuatan hafalan yang menakjubkan, telah dikenal dan diakui oleh dunia. Allah telah mempersiapkan bangsa Arab dengan kelengkapan itu menyimpan ayat-ayat al-Qur`an dan Hadith-Hadith Rasul di dalam dada mereka masing-masing.``
(M.Hasbi Ash-Shidieqy, Sejarah Hadis,  hlm. 5 – 6).

Namun perkembangan Hadith pada zaman Rasulullah tidak rancak, kerana tumpuan diberi kepada al-Qur`an. Ada semacam larangan pada zaman baginda untuk menghimpun Hadith, lantaran bimbang akan bercampur aduk dengan al-Qur`an.  Kerancakan hanya berlaku pada zaman Umar ibn al-Aziz yang menjadi Khalifah di akhir kurun pertama  Hijrah. Beliau mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan Hadith dan membukukannya , kerana kebimbangan Khalifah akan kehilangan ilmu dan lenyap para ulama. Maka berlakulah kerancakan penghimpunan Hadith di berbagai kota Islam oleh  berbagai ulama`. Hadith-Hadith mulai dibukukan seperti oleh al-Zuhri dan puncaknya ialah al-Muwatta` oleh Imam Malik yang mengandungi 500 Hadith yang semuanya sahih. (Hasbi Ash-Shidieqy, Sejarah Hadis,  hlm. 71-75).

Kepentingan Hadith tidak dapat dinafikan, ianya menjadi bukti, hujah dan dalil dalam berbagai bidang sama ada keilmuan, perundangan, hukum hakam, nilai akhlak dan kehidupan. Adalah menjadi kebiasaan dalam bicara keilmuan selepas diperturunkan ayat al-Qur`an, maka dikukuhkan dengan Hadith-Hadith Junjungan s.a.w.
Al-Qur`an dan Al-Hadith adalah sumber Islam yang memancarkan tamadun dan peradaban umat.

Sekian.

May 30, 2013

Jamaah Mula Bersolat Di Surau Al-Faizin, Taman Tun Perak, Balakong

-->
Taman Tun Perak, 14 Rajab 1434 = 24 Mei 2013 (Jumaat):

Setelah menunggu hampir 10 tahun (bermula dengan permohonan gazet tapak surau tahun 2004), maka pada petang ini para jamaah dari penduduk setempat di Taman Tun Perak mula menggunakan surau ini bermula dengan solat Maghrib secara berjamaah di sini, walaupun masih banyak lagi keperluan surau patut disempurnakan. Berikut dari solat Maghrib, satu majlis kesyukuran diadakan bermula dengan Al-Fatihah dan Tilawah al-Qur`an. Hadir ke majlis Mantan Adun Bangi Dr. Shafie Abu Bakar, Tuan Haji Suhaimi Nazir Masjid, Encik Hanafi Muhammad Pengerusi Surau Al-Faizin, Ustaz Ridhuan bin Haji Mahmud Penasihat, Ustaz Shukri Guru Besar Sekolah Agama Tun Perak, Dato` Norhisham, Ustaz Zainal, pelajar-pelajar Ma`had Tahfiz & guru-guru dan para jamaah yang berjumlah lebih kurang 300 orang.Saudara Jali selaku Pengerusi Majlis menjemput Ustaz Ridhuan selaku Penasihat mengalu-ngalu para hadirin dan mengucap terima kasih di atas kehadiran mereka. Beliau berharap dengan penggunaan Surau Al-Faizin ini dapat memberi kemudahan kepada penduduk setempat menunaikan solat secara berjamaah setiap waktu, di samping juga menjadi tempat anak-anak belajar dan juga orang-orang dewasa mengikuti pengajian yang akan disusun oleh pihak AJK Surau.


Pengerusi Surau Encik Hanafi Muhammad dalam ucapannya bersyukur kepada Allah, walaupun surau masih belum sempurna sudah mula dapat digunakan. Beliau berterima kasih kepada penderma-penderma yang bermurah hati sehingga surau yang dihasratkan hampir siap. Menurut Pengerusi, keperluan segera, terutama bagi penggunaan Ramadhan nanti ialah membina tandas yang tapaknya masih kosong. Buat masa ini atas ihsan Sekolah Surau menggunakan tandas Sekolah. Surau juga memerlukan tambahan kipas yang setakat ini hanya ada 3 buah. Kita juga memerlukan pembesar suara keluar yang setakat ini belum dapat dipasang, kerana kekurangan dana. Sementara itu kawasan keliling surau masih belum berturap. Kita harap kata saudara Hanafi Muhammad ada pihak-pihak yang sudi menderma bagi melengkapkan keperluan-keperluan. Setakat ini pihak Surau telah membelanjakan peruntukan hampir RM900,000. Turut berucap juga Tuan Nazir Masjid Tuan Haji Suhaimi yang melahirkan sama harapan agar keperluan Surau dapat disediakan. Selain daripada keperluan kepada tandas, ialah Surau memerlukan pintu besar untuk mengelak dari diceroboh. Beliau berharap pihak AJK surau akan berusaha memajukan surau dengan berbagai aktiviti, termasuk pengajaran dan kursus-kursus yang dapat diadakan dari masa ke semasa.Antara ucapan berlangsung para jamaah dihiburkan secara berselang dengan lagu-lagu Nasyid  yang disampaikan oleh pelajar-pelajar tahfiz yang dijemput khas.

Mantan Adun Bangi juga dijemput berucap, memandang Mantan Adun Bangi terlibat langsung dengan perkembangan Surau Al-Faizin, mulai dari pengurusan tapak Surau. Selepas Mantan Adun dipilih sebagai Adun Bangi dan dilantik sebagai Pembantu Exco Hal Ehwal Islam dan Adat Melayu, usaha mendirikan surau Al-Faizin makin lancar hingga pada  Ahad 3 Ogos 2008 Adun Bangi pada masa itu merasmikan acara Pecah Tanah bagi Surau Al-Faizin. Bersempena dengan Pecah Tanah itu juga Skim Wakaf Pembinaan Surau Al-Faizin dilancarkan oleh Bendahari Surau pada masa itu, iaitu Encik Taufik Arshad bagi membina Surau di atas tanah seluas 2,000 meter persegi. Menurut Bendahari anggaran kos pada masa itu ialah RM700,000. Antara keperluan yang disebut pada masa itu ialah tempat urusan jenazah , perpustakaan mini dan Pejabat Surau.


Menurut Mantan Adun Bangi, berikutan dari pecah tanah, beberapa mesyuarat bagi pembinaan Surau diadakan di Surau lama, di Dewan Orang Ramai, bahkan di Pejabat Adun Bangi pada masa itu. Pada satu peringkat AJK pernah memohon dari JAIS untuk menyekalikan pembinaan Surau Al-Faizin dengan Sekolah Agama berhampiran, tapi jawapan dari pihak JAIS surat bertarikh 13 hb. Ogos 2010, ``Jabatan ini tiada peruntukan bagi tujuan pembinaan Surau di atas Lot 30622 yang telah dicadangkan oleh pihak Jawatankuasa tersebut.(Pecah tanah Sekolah pada 1 Ogos 2010 Lot 30623). Oleh kerana pemungutan derma agak lembab, maka pelancaran derma terpaksa dibuat sekali lagi pada 8 Mei 2011 di tapak pembinaan Surau dan pada 15 Mei 2011 diadakan Pelancaran Kerja Tapak dan melantik Pemungut-Pemungut Derma. Kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kontrektor, iaitu En. Muzainizam yang sanggup menjalankan kerja, walaupun pihak surau dalam keadaan kewangan yang belum stabil.


Mantan Adun Bangi menyebut, walaupun memakan masa yang agak lama dan bertukar AJK beberapa kali, bahkan ada usaha untuk menggunakan surau ini pada bulan Ramadhan pada tahun lepas, walaupun tak terlaksana,  akhirnya surau dapat disiapkan sebagaimana keadaan yang sedia ada. Mantan Adun Bangi berharap penduduk di sini yang mempunyai 1,200 keluarga akan mengambil manfaat dari surau ini. Tahniah kepada  penduduk yang akan menggunakan surau ini bagi menyambut Ramadhan 1434H./2013M dan menjalankan ibadat Ramadhan nanti dengan lebih selesa. Mantan Adun percaya bila tiba Ramadhan lebih ramai yang suka menderma sempena bulan baik yang pahala amalan pada bulan tersebut berganda.

Selepas Majlis Jamaah Solat Bersama Di Surau Al-Faizin Mantan Adun Bangi menyampaikan peruntukan yang menurut AJK akan digunakan untuk memasang pembesar surau keluar.


Selepas daripada itu semua jamaah dijemput ke kantin Sekolah untuk jamuan. Adalah difahamkan seekor lembu disembelih bagi jamuan sempena penggunaan surau. Sebelum ke tempat jamuan Mantan Adun meninjau kawasan keliling surau yang antaranya tapak tandas dan tempat bilik mayat dan tanah-tanah keliling yang perlu diturapkan.

Sekian.

May 29, 2013

Takziah Kepada Mr Sem Dan Saudara Haji Uwais

-->
BBB, 15 & 16 Rajab 1434 = 25 & 26 Mei 2013 (Sabtu & Ahad):

Pada petang Jumaat Mantan Adun Bangi dimaklumi oleh saudara Ari Krishnan bahawa ibu kepada saudara Sem di West Country meninggal dunia. Mantan Adun ambil maklum bahawa esok Mantan Adun akan datang menziarah. Saudara Ari adalah Ketua Lajnah Perpaduan Kaum bagi Kawasan Serdang dan Ketua Lajnah Perpaduan Kaum bagi Mantan Adun Bangi (AJK Kabinet Mini Bangi). Beliau tinggal di Pekan Bangi. Saudara Sem pula selaku Timbalan kepada saudara Ari dan Ketua Perpadauan Kaum di West Country, tempat tinggal bagi saudara Sem (West Country). Kedua-duanya adalah aktif dan banyak memberi sumbangan di dalam menarik sokongan masyarakat India di Serdang kepada Pakatan Rakyat.


Pada pagi Sabtu Mantan Adun pergi menziarah Ibu Mr. Sem yang meninggal dan mengucapkan takziah kepada Mr. Sem di atas kematian ibunya yang difahamkan berumur 81 tahun. Kematiannya adalah disebabkan sakit tua. Semasa Mantan Adun Bangi sampai ramai dari jiran tetangga Mr. Sem dan kenalan dari luar datang ziarah dan memenuhi khemah yang dipasang dihadapan rumah. Mantan Adun Bangi disambut oleh orang ramai yang hadir dan bersalam dengan mereka dan bertanya khabar. Mantan Adun berada 15 minit dan mengucap takziah kepada Mr. Sem di atas kematian ibunya. Menurut Mr. Sem, ``Urusan membawa mayat ke cheras akan dilakukan pada jam 12.00 tengahari. Sekali lagi Takziah kepada Mr. Sem dan keluarga.


Sementara itu pada pagi Ahad 26 Mei, Mantan Adun menerima maklumat bahawa Ibu kepada Tuan Haji Uwais bin Zairi meninggal di Hospital Besar, Kuala Lumpur akibat sakit kanser. Sememangnya pada pagi tadi ada bacaan Al-Qur`an dari Surau Istiqamah, Seksyen 16, Bandar Baru Bangi yang dengan adanya bacaan Al-Qur`an, luar masa kebiasaannya menandakan ada kematian penduduk setempat. Dengan menghubungi pihak berkaitan adalah dimaklumkan bahawa jenazah Ibu Haji Uwais akan dibawa pulang dari Hospital Besar, Kuala Lumpur pada jam 9.00 pagi. Tuan Haji Uwais merupakan Bekas Ketua Unit Amal Bangi dan Timbalan Ketua pada peringkat Serdang.


Tiga bulan yang lepas, semasa masih Adun Bangi, Adun ada melakukan ziarah bersama Lajnah Kebajikan terhadap mereka yang usia emas dan yang sakit di Seksyen 16, BBB.  Termasuk senarai ziarah ialah terhadap Ibu Haji Uwais – Puan Badariah yang pada masa itu telah mulai sakit, tetapi masih belum ketara seriusnya. Puan Badariah dan suaminya En. Zairi serta Haji Uwais masih kelihatan sihat dan melayan kami yang datang. Bahkan pada kesempatan kami datang, kami dapat saksikan koleksi wang-wang lama yang dihimpun oleh Encik Zairi. Keadaan menjadi serius lebih kurang sebulan yang lalu, berikutnya Puan Badariah dimasukkan ke Hospital Besar, Kuala Lumpur. Ramai yang menziarah. Mantan Adun mewakilkan kepada Isteri pergi menziarah seminggu yang lepas. Menurut isteri Mantan Adun, semasa menzirah, Puan Badariah masih dapat bercakap secara normal dengan tamu-tamu yang datang menziarah. Beliau meminta maaf dan mohon didoakan kesejahteraannya.


Jenazah Ibu Haji Uwais dibawa balik dari Hospital Besar,lebih kurang jam 9.00 pagi. Mantan Adun Bangi menziarah lebih kurang jam 10.00. Jenazah dimndi dan diselenggarakan di Bilik Mayat Surau Al-Istiqamah. Difahamkan anak yang paling jauh – dari Kuala Terengganu turut tiba semasa jenazah di Surau.
 Sembahyang jenazah dilakukan lebih kurang jam 12.00 oleh lebih dari 50 orang jamaah. Pihak Mantan Adun diminta mengimami Solat Jenazah, tapi Mantan Adun mengingatkan, kalau dapat anak sendiri mengimami – maksud Haji Uwais adalah lebih afdal. Jadi Tuan Haji Uwais mengimami Solat Jenazah bagi ibunya dan Mantan Adun Bangi membaca doa.


Jenazah Puan Badariah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Baru Sungai Tangkas.
Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh Al-Marhumah Puan Badariah. Al-Fatihah.

Sekian.

May 28, 2013

Bersyukur Kurniaan Tuhan Umur Subsidi Masih Dilanjutkan

-->
Di hening subuh syahdu ini
Ketika Bilal di Surau kami beriqamah
Sebelum melangkah mengimami jamaah
Menjelang mengangkat takbiratul ihram
Terlintas di ingatan tarikh haribulan
Bahawa hari ini ulangtahun kelahiran
Rahmat berkat usiaku melebihi 70
Terbetik dihati kecilku kesyukuran
Umur subsidi masih dilanjutkan
Al-hamdulillah terlintas syukur pada kurniaan
Dilanjut dalam doa mohon dalam peliharaan.


Sesungguhnya di pagi ini
Bangkit diri dari peraduan
Aku masih biasa sihat segar
Lantas keluar bergerak ke surau
selepas pasti membersih diri
Berjamaah dengan sahabat
Diikuti tazkirah ringkas
Sebelum kembali memulai tugas.

Mutakhir kini rutin harianku berubah
Tidak perlu segera-tergesa lagi ke pejabat
Lantaran ditunggu pengunjung berurusan
Boleh berlamaan di rumah bersama keluarga
Mengikuti berita letronik dan akhbar biasa
Dan pejabat pun bila dibuka
tak perlu didedahkan ruang
Lantaran kerja adalah sendirian
Kini tiada lagi sebok menerima aduan
Diikuti tindakan membuat lawatan
Tapi kini lebih tenang berseorangan
Berteman sepi di bilik bacaan
Memilih buku di rak mencari bahan
Dulu berhadapan khalayak di sambut hangat
Senyum bersalam sebelum berucap
Kini di hadapan computer menyusun ayat
Catatan ilmu peristiwa maklumat
Sesungguhnya pergerakan fizikal berkurang
Lebih pada kegiatan minda-jiwa bergandaan.

Kini tugas asasi itu tiada lagi
Sebagai wakil rakyat menyertai sidang
Menghantar terbaik soalan untuk dijawab
Membawa masalah rakyat dari kawasan
Menyediakan ucapan terbaik dikarang
Mendapat peluang bercakap membahaskan
Kini pengalaman itu mulai berlalu
Tersusun dalam lipatan ingatan
Bersama fail-fail surat dari Dewan
Di atas rak kenangan tersusun rapi
Dibuka untuk rujukan sekala sekali.

Tempoh berlalu gumpalan awan kenangan
Sesayup penglihatan bergerak menghilang
Bagai sekelip mata ditempuhi
Dalam lipatan usia dilalui
Tetapi di legih usia menuruni ini
Jalannya memendik usia menyempit
Ingin kuraih segala kesempatan
Dalam perjalanan kemuncak tenang.

Shafie Abu Bakar,
Bandar Baru Bangi.
17 Rejab 1434
27 Mei 2013.

May 27, 2013

Terima Kasih Persatuan Penduduk BBB Meraikan Mantan Adun Bangi

-->
Jalan. Reko, BBB, 13 Rajab 1434 = 23 Mei 2013 (Khamis):Beberapa kali Mantan YDP Persatuan Penduduk BBB, Ybhg. Dr. Tajul Ariffin Noordin menghubungi Mantan Adun Bangi dan juga ke rumah bagi mendapat kepastian Mantan Adun dapat hadir ke Majlis bagi meraikan Mantan Adun malam ini. Mantan Adun setuju hadir. Pada malamnya hadir bersama isteri diiringi saudara Azizi bertempat di Restoran Tupai-Tupai, Jalan Reko, jam 8.30 malam. Turut hadir pada malam ini ialah Tuan Haji Sufi Munassir YDP Persatuan Penduduk selaku Penganjur dan Tuan Rumah. YB. Ustaz Shafie Ngah Adun Bangi, Dr. Tajul Ariffin Noordin Mantan YDP Persatuan Penduduk BBB, AJK Persatuan Penduduk, Pengerusi-Pengerusi Surau pilihan dan staf-staf Kompleks Pendidikan Islam yang berjumlah lebihkurang 30 orang.


Saudara Jamir Saad selaku Pengerusi Majlis memaklumkan bahawa majlis yang dinamakan `Malam Jasamu Dikenang` sebagai meraikan Mantan YB Adun Bangi yang telah banyak berjasa terhadap Penduduk di Bangi dan juga terhadap Persatuan Penduduk BBB. Beliau telah bergiat cergas dalam politik Pas sejak 1998 sebagai aktivis, bertanding sebagai Adun Kajang 1999, kalah pada 2004, tetapi kembali menang bagi Dun Bangi 2008 dengan majoriti besar (6,192). Beliau telah bersama mendukung Persatuan Penduduk BBB dan terlibat sama menjadi AJK. Antaranya beliau mencetus idea `Bangi Bandar Ilmu` semasa menyambut 30 tahun umur BBB (2007).


Tuan Haji Sufi Munassir selaku YDP Persatuan Penduduk BBB mengalu-ngalukan hadirin dan berterima kasih kerana dapat bersama meraikan Mantan Adun Bangi. Menurut Tuan Haji Sufi Mantan Adun bukan saja melibatkan diri dalam kepimpinan selaku AJK Persatuan Penduduk dan juga AJK Koperasi Penduduk, tetapi juga terlibat di dalam kepimpinan surau-surau dan sama mengikuti kegiatan. Semasa menjadi Adun Kajang terkenal dengan kegiatan turun padang dan membuka Kaunter Aduan. Akhbar Cina menyifatkan beliau sebagai `Lee Lam Tye` Melayu dan orang Cina memujinya sebagai Wakil Rakyat yang sering turun padang, mengambil perhatian bila berlaku seperti masalah banjir, kebakaran dan kemalangan - beliau segera datang. Dengan gelaran dan imej itu memperkenal dan mempopularkan Mantan Adun Kajang, juga Bangi. Pada hujung minggu programnya sentiasa penuh. Pada bulan Ramadhan adalah bulan yang sebok bagi Adun. Programnya juga penuh, beliau bergerak dari surau ke surau memimpin solat-solat Fardu dan tarawih dan sempena Ramadhan menyampaikan bantuan bersama Lajnah kebajikan. Kesebokan memuncak pada hari-hariraya menyertai sambutan. Adun Bangi juga Kajang terkenal dengan pendiriannya yang teguh tidak mau maksiat berlaku di Dun Bangi-Kajang dan tidak mau Panggung Wayang didirikan dan tidak mau arak dijual dipremis-premis kedai di Dun Bangi. Pendirian beliau ini amat dihormati penduduk.


YB Ustaz Shafie Ngah yang datang lewat turut bercakap ringkas menyebut Bangi sebagai sinonem dengan Shafie, seolah Shafie Adalah Bangi dan Bangi adalah Shafie dan Bangi adalah bermazhab Shafie. Beliau tidak berada lama dan selepas berucap meminta diri.


Dr. Ariffin Noordin turut diminta bercakap, bahawa beliau mengenali Mantan Adun Bangi sejak di UKM. Beliau bergiat sebagai aktivis bahasa, sastera dan budaya Melayu. Beliau pernah bersama Mantan Adun sama ke Sri Langka anjuran Gapena dalam rangka mengerat hubungan Dunia Melayu. Beliau menyebut bahawa beliau berkesempatan menjadi ahli Majlis dua kali. Satu pada zaman BN semasa – Al-Marhum Mantan Ahli Dewan Negeri YB Dr. Zainal Abidin Ahmad mencadangkan beliau menjadi Ahli Majlis Daerah Hulu Langat (MDHL) mewakili Bangi dan Pada masa di bawah Mantan Adun Bangi Dr.Shafie Abu Bakar, beliau sekali lagi mencadangkan Dr. Tajul menjadi Ahli MPKj mewakili NGO –Persatuan Penduduk BBB. Dr. Tajul menyebut semasa Kerajaan Pakatan Adun tidak mempunyai kuasa dalam MPKj untuk mengelak dari campur tangan dan rasuah. Berlainan dari masa di bawah BN. Adun menjadi ahli dan mempengaruhi dalam meluluskan tender dan sebagainya, bahkan Adun sendiri mendapat peluang tender dan faedah. Beliau menyebut semasa Mantan Adun Bangi, beliau memberi perhatian sejak dari usaha permulaan untuk membina Kompleks Pendidikan Islam. Bila AJK bercadang untuk membina hanya dua tingkat saja bangunan, beliau mencadangkan agar dibina tiga tingkat. Beliau sama hadir pada hari pelancaran pembinaan dan memberi sokongan kuat memohon peruntukan dari Kerajaan Negeri Selangor. Sebanyak RM240,000 diberi oleh Kerajaan Negeri bagi membina KPI yang berjumlah RM7 juta itu.


Seterusnya Dr. Tajul Ariffin Noordin mencadangkan pihak Persatuan Penduduk dan Penduduk memberi sokongan bagi Pas yang membuat janji pilihanraya baru-baru ini mengenai 8 perkara:

1) Perkasa Agama                          2) Tingkat Bangi Bandar Ilmu
3) Eratkan hubungan kejiranaan    4)  Membela wanita
5) Memupuk Budaya Sihat            6)  Mesra Alam
7) Pengurusan Alam Sekitar          8)  Perhatian terhadap Golongan belia.

Tuan Haji Mohd Ghazali Abbas turut berucap yang memberi tumpuan kepada soal agama dan Surau. Beliau menyebut bahawa Mantan Adun Bangi memberi perhatian tinggi terhadap Agama Islam dan memperuntukkan untuk agama sebagai peruntukan tertinggi setiap tahun. Setiap Ramadhan beliau memperuntukkan RM500 x 110 surau dan masjid. Ini tidak termasuk peruntukan pembangunan dan pembaikan dan peralatan surau masjid yang dipohon. Beliau mengadakan konvensyen masjid-surau bagi mengimarahkannya dan mencadangkan penggunaan IT bagi silang maklumat antara surau. Berbagai kursus diadakan dimasjid dan surau dianjur oleh Pejabat Adun dan AJK atau persatuan yang Adun memberi peruntukan – termasuk kem ibadat rekreasi yang bersifat kegamaan. Beliau juga terlibat dengan bantuan kepada Sekolah-sekolah agama dan memberi sokongan untuk peruntukan Sekolah rakyat dan swasta agama.
Tuan Haji Ghazali menyebut tentang kegiatan Surau An-Nur yang memang benar surau berkenaan adalah sebagai model surau yang paling giat di Dun Bangi. Saban hari dan minggu mempunyai kegiatan keagamaan, ceramah, pengajaran dan sebagainya. Surau An-Nur menjemput guru-guru pilihan mengajar dan menyampaikan khutbah yang tidak terikat kepada teks. Surau An-Nur dan Persatuan Penduduk juga terlibat di dalam menganjur `Tadarrus Antara Surau` yang diadakan secara regular yang biasanya sebulan sekali. Antaranya turut disertai Mantan Adun.


Sebagai Tamu yang dirai Mantan Adun Bangi – juga Kajang mengucapkan terima kasih kepada YDP Persatuan Penduduk BBB Tuan Haji Sufi Munassir dan Mantan YDP Dr. Tajul Ariffin Noordin yang mengadakan Majlis pada malam ini bagi meraikan Mantan Adun Bangi dan isteri yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Mantan Adun.

Merenung pada keterlibatan Mantan Adun dalam politik, apa yang didapati adalah lebih kepada penambahan pengalaman dan cabaran dalam hidup yang menjadi panduan bagi Mantan Adun. Politik bukan agenda awal dalam minda Mantan Adun, yang mendominasi adalah menuntut Ilmu, tetapi berikut dari persaraan Mantan Adun pada 1999 digalak oleh kawan-kawan, maka Mantan Adun diminta bertanding di tempat yang sebelum ini tidak ditandingi, melainkan oleh orang Cina - bertukar antara DAP dan MCA bergilir memenangi. Mantan Adun masuk di kawasan Melayu 49% dan selebihnya bukan Melayu, tidak dengan keyakinan tinggi, namun dapat sokongan kawan-kawan Cina yang bekerjasama dengan Pas melalui Barisan Alternatif dan menang dengan majoriti hanya 37 undi. Sudahlah sebagai Pembangkang di Dewan Negeri, tiada diberi peruntukan terpaksa menghadapi petition dari MCA Chau Tao Chong terpaksa  ambil Lawyer terbaik, Karpal Singh, berpuluh kali naik mahkamah dari Mahkamah Tinggi di Bangunan Perangsang, Shah Alam ke Mahkamah Baru Shah Alam dan Mahkamah Istana Keadilan Putra Jaya. Memakan masa sepuluh tahun dan memakan belanja lebih dari RM40,000 yang akhirnya walaupun menang, tapi menangnya jadi arang dan kalah jadi Abu. Lebih perit apabila kalah 2004 terpaksa bergerak tanpa kewangan, hanya bantuan dari kawan-kawan dan penyokong yang simpati. Hanya agak selesa bila menang pada 2008 dengan majoriti tinggi. Dengan kemenangan Kerajaan Pakatan di Selangor ada peruntukan diberikan dan perjalanan agak selesa. Namun keselesaan ini hanya antara Mac 2008-April 2011. Selepas itu tampuk pimpinan pentadbiran diambil oleh yang berminat tanpa dijangka dan bila pentadbiran bukan di bawah Adun dan terpaksa bergerak menjalankan khidmat bersama Kabinet Mini Adun Bangi. Walau bagaimana dengan kerjasama Kabinet Mini Mantan Adun berusaha memberi khidmat terbaik memudahkan pihak yang berminat meneruskan perjalanan.

Adalah menjadi hasrat Mantan Adun bukan setakat mempromosikan Bangi Bandar Ilmu, tetapi berusaha ke arah `Menuju Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur (BTwRG)`. Oleh kerana hasrat ini terganggu, kini selepas tidak lagi menjadi Adun, Mantan Adun akan menghabiskan sisa-sisa hidup bagi menjelmakan hasrat `Menuju Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur` dalam bentuk tulisan yang kini sedang diusahakan, di samping menerbitkan berbagai-bagai penerbitan yang lain.

Selaku Mantan Adun Bangi dan Kajang Adun mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sama memimpin, Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi, Ketua-Ketua Kampung dan Ahli-Ahli Majlis, Penduduk Kajang dan Dun Bangi yang  memberi kepercayaan kepada Mantan menjadi Adun Kajang dan Adun Bangi. Semua pihak berperanan memberi pengalaman yang amat berharga kepada Mantan Adun dan pengalaman ini menjadi asset bagi Mantan Adun menimbanya sebagai inspirasi dan ilham di dalam penulisan.

Sekian.

May 26, 2013

Ulasan Mengenai Teori Estetika Bersepadu Oleh Tiga Sarjana Sastera

Tanjung Malim, 13 Rajab 1434 = 23 Mei 2013 (Khamis)

Teori Estetika Bersepadu yang dibentang oleh Profesor Madya Dr. Abdul Halim Ali di Dewan Kuliah J, UPSI pada 23 Mei 2013 telah diulas oleh tiga orang Panel Pembahas. Mereka ialah:1.      Profesor Dr. Mohamad Mokhtar Hassan  (UM)
2.      Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Napiah – Mana Sikana (UPSI)
3.      Mantan Profesor Madya UKM Dr. Shafie Abu Bakar

Moderator Prof. Madya Dr. Azhar Wahid menjemput saudara Mana Sikana menyampaikan ulasannya terlebih dahulu. Beliau bertolak dengan contoh-contoh proses pertumbuhan dan perkembangan sesebuah teori dari Barat. Menurutnya sesebuah teori sastera sama mengalami proses penciptaan. Beliau mengambil tiga tokoh Penteori terkenal, iaitu Lacan, Derrida dan Kristeva.


Lacan terkenal dengan Teori Psikoanalisis dengan bukunya  Ecrits: A Selection
Derrida dengan bukunya  Of Grammatology
Kristiva dengan Revolution In Poetica Language

Lacan terpengaruh dengan Teori Bawah Sedar Freud. Tapi beliau tidak berpuashati dengan Teori Psikoanalisis Freud, terutama tentang konsep pertentangan dalam diri manusia id, libido, ego dan super ego. Beliau tertarik dengan karya-karya Penulis  Poe dan karya-karya penulis ini dikajinya dengan melihat imajen dan aspek yang tidak diucapkan dengan mencari makna yang transcendental, ikonik dan metafizikal. Beliau membawa Teori Psikoanalisis yang baru


Derrida tidak bersetuju dengan teori strukturalisme. Derrida menentang Barthes. Derrida melihat untuk menganalisis sesebuah teks bagi mendapat erti dan maknanya haruslah melalui pemecahan struktur.

Kristiva mengemukakan Teori Intertekstualiti sebagai transformasi dari teori Dialogisme  Bakhtin yang menyelesaikan masalah apresiasi terhadap karya-karya besar di Peranchis. Menurut Mana Sikana, ``Setiap teori itu mempunyai mekanisme berbeza, tetapi hampir sama dalam kaedah proses penciptaannya.``

Saudara Mana Sikana mengingatkan perbezaan antara Teori dan Kritikan Sastera, bahawa Kritikan sastera adalah berpusat kepada penilaian sastera semata-mata, tetapi bagi teori sastera mengandungi dua aspek, aspek pertama yang wajib, iaitu definisi, konsep dan prinsip sastera. Aspek kedua mengandungi kaedah untuk memahami sastera, termasuk memahami teks sastera.

Teori Estetika Bersepadu

Teori dibina oleh sdr. Abdul Halim (2009) bertolak dari konsep keindahan gaya dan perutusan agama. Berasaskan al Qur`an dan penciptaan Adam sebagai Khalifah Allah yang dilihat padanya kesempurnaan lahiri (fizikal) dan dalaman. Abdul Halim melihat kesempurnaan Adam sebagai makhluk terpantul kepada makhluk-makhluk yang lain – termasuklah kesusasteraan. Menurut Abdul Halim , ``Teks kesusasteraan juga adalah `Tek Keindahan` yang lahir daripada proses penyepaduan berbagai unsur bahasa, idea dan pemikiran, pengajaran dan perutusan.`` Menurutnya, ``Teks mempunyai hubungan bermakna dengan Pencipta-Nya, pengarang, agama dan realiti. Teks tidak bersifat autonomi, sebaliknya berfungsi dalam ikatan yang dibataskan oleh ajaran agama, norma-norma kehidupan dan kebenaran.``

Prinsip Teori

1>    Kesepaduan estetik bahasa dengan pemikiran. Kesepaduan ini disebut sebagai gaya yang mendukung ilmu atau ringkasnya disebut stail.
2>    Kesepaduan stail (estetik bahasa dan Pemikiran) dengan perutusan agama.
3>    Perkaitan stail dan perutusan dengan kebenaran Islam dan kebenaran realiti

Aplikasi Dalam Kritikan

Telah diaplikasikan terhadap empat kumpulan puisi Ahmad Kamal Abdullah (Kemala), iaitu Ayn, Pelabuhan Putih, Titir Zikir dan Mim dan terhadap Kumpulan Puisi Suhaimi Haji Muhammad Taman Taqwa yang disifatkan sebagai memenuhi syarat dan berjaya.

Pengulas kedua yang dijemput oleh Prof. Madya Dr. Azhar Wahid, ialah Prof Dr. Mohamad Mokhtar. Beliau membicarakan perkembangan teori yang begitu rancak pada tahun-tahun 1980an. Pada masa itu semarak teori sastera berkembang di beberapa buah universiti dan puncaknya berlaku pada tahun-tahun 1990an. Namun kerancakan ini makin menurun sehingga waktu ini boleh disifatkan sepi. Ini menurutnya merugikan bidang akademik. Menurutnya beliau sendiri ada mengemukakan teori `Kata Kunci` bagi menyemarakkan perkembangan teori Sastera Tanahair.


Mantan Prof. Madya di UKM Dr. Shafie Abu Bakar dalam mengulas kertas `Estetika Bersepadu`, menurutnya  didapati saudara Abdul Halim cuba membuat pendekatan Estetika Bersepadu menurut perspektif Islam, tetapi didapati Sdr. Abdul Halim bertolak dengan membicarakan terlebih dahulu banyak teori terutama dari Barat kemudian berhujung dengan Islam. Adalah wajar terus membicarakan Teori Estetika Bersepadu dari perspektif Islam dari awal bab dengan teori-teori Barat dan lain-lain disinggung dalam pembicaraan. Dengan ini terserlah pendekatan Keislaman yang dikehendaki penulis dan tidak bersifat cebisan dan sampingan.

Dr. Shafie Abu Bakar mempersoalkan penggunaan istilah `Bersepadu` yang membawa juga makna seperti `Menyatukan`. Sedangkan contoh sebuah puisi dan diri juga bidang sastera yang lain ada elemen sejajar, selari, bertentangan, bergelombang, bercanggahan, panjang pendek yang tidak mampu disepadukan. Apa yang dilihat Dr. Shafie dengan contoh sebuah puisi di dalam kertas ulasannya Solat (Subuh Di Masjid Nabawi), bahawa istilah yang lebih tepat digunakan ialah `Mengharmoni` .

Satu kelemhan yang nyata, di dalam membicarakan tentang Estetika Bersepadu dari segi teori dan aplikasi, didapati tidak dibawa contoh-contoh  terutama puisi yang dibicara, kecuali dua bait Cinta Al-Farabi (2 baris). Ini dirasakan tidak memada di dalam memberi contoh dan aplikasi bagi Estetika Bersepadu terhadap puisi. 


Saudara Abdul Halim mengambil contoh Adam bagi melambangkan kesempurnaan dan kindahan dari segi luaran dan dalaman. Contoh ini agak janggal, kerana refleksi keindahan, kesempurnaan, kebesaran dan keagungan sewajarnya dinisbahkan kepada Allah – Takmilah menggunakannya. Penggunaan Insan Kamil jika hendak diguna adalah dirujuk kepada Rasulullah - Muhammad s.a.w.  Nabi Muhammad adalah Abul Anbiya`, sedangkan Adam adalah Abul Bashar. Beberapa pelajar mengemukakan beberapa soalan yang melengkapkan pembicaraan

Walau apa pun saudara Abdul Halim dapat memberi satu sumbangan ilmiah yang memperkayakan khazanah kesusasteraan, khususnya dalam bidang teori.

Sekian.                                                                                                  

Teori Estetika Bersepadu dibentang di UPSI

Tanjung Malim, 13 Rajab 1434 = 23 Mei 2013 (Khamis)


Teori Estetika Bersepadu yang dibentang oleh Profesor Madya Dr. Abdul Halim Ali di Dewan Kuliah J, UPSI pada 23 Mei 2013 telah diulas oleh tiga orang Panel Pembahas. Mereka ialah:

1.      Profesor Dr. Mohamad Mokhtar Hassan  (UM)
2.      Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Napiah – Mana Sikana (UPSI)
3.      Mantan Profesor Madya UKM Dr. Shafie Abu Bakar

Moderator Prof. Madya Dr. Azhar Wahid menjemput saudara Mana Sikana menyampaikan ulasannya terlebih dahulu. Beliau bertolak dengan contoh-contoh proses pertumbuhan dan perkembangan sesebuah teori dari Barat. Menurutnya sesebuah teori sastera sama mengalami proses penciptaan. Beliau mengambil tiga tokoh Penteori terkenal, iaitu Lacan, Derrida dan Kristeva.


Lacan terkenal dengan Teori Psikoanalisis dengan bukunya  Ecrits: A Selection
Derrida dengan bukunya  Of Grammatology
Kristiva dengan Revolution In Poetica Language

Lacan terpengaruh dengan Teori Bawah Sedar Freud. Tapi beliau tidak berpuashati dengan Teori Psikoanalisis Freud, terutama tentang konsep pertentangan dalam diri manusia id, libido, ego dan super ego. Beliau tertarik dengan karya-karya Penulis  Poe dan karya-karya penulis ini dikajinya dengan melihat imajen dan aspek yang tidak diucapkan dengan mencari makna yang transcendental, ikonik dan metafizikal. Beliau membawa Teori Psikoanalisis yang baru

Derrida tidak bersetuju dengan teori strukturalisme. Derrida menentang Barthes. Derrida melihat untuk menganalisis sesebuah teks bagi mendapat erti dan maknanya haruslah melalui pemecahan struktur.

Kristiva mengemukakan Teori Intertekstualiti sebagai transformasi dari teori Dialogisme  Bakhtin yang menyelesaikan masalah apresiasi terhadap karya-karya besar di Peranchis. Menurut Mana Sikana, ``Setiap teori itu mempunyai mekanisme berbeza, tetapi hampir sama dalam kaedah proses penciptaannya.``

Saudara Mana Sikana mengingatkan perbezaan antara Teori dan Kritikan Sastera, bahawa Kritikan sastera adalah berpusat kepada penilaian sastera semata-mata, tetapi bagi teori sastera mengandungi dua aspek, aspek pertama yang wajib, iaitu definisi, konsep dan prinsip sastera. Aspek kedua mengandungi kaedah untuk memahami sastera, termasuk memahami teks sastera.

Teori Estetika Bersepadu

Teori dibina oleh sdr. Abdul Halim (2009) bertolak dari konsep keindahan gaya dan perutusan agama. Berasaskan al Qur`an dan penciptaan Adam sebagai Khalifah Allah yang dilihat padanya kesempurnaan lahiri (fizikal) dan dalaman. Abdul Halim melihat kesempurnaan Adam sebagai makhluk terpantul kepada makhluk-makhluk yang lain – termasuklah kesusasteraan. Menurut Abdul Halim , ``Teks kesusasteraan juga adalah `Tek Keindahan` yang lahir daripada proses penyepaduan berbagai unsur bahasa, idea dan pemikiran, pengajaran dan perutusan.`` Menurutnya, ``Teks mempunyai hubungan bermakna dengan Pencipta-Nya, pengarang, agama dan realiti. Teks tidak bersifat autonomi, sebaliknya berfungsi dalam ikatan yang dibataskan oleh ajaran agama, norma-norma kehidupan dan kebenaran.``


Prinsip Teori

1>    Kesepaduan estetik bahasa dengan pemikiran. Kesepaduan ini disebut sebagai gaya yang mendukung ilmu atau ringkasnya disebut stail.
2>    Kesepaduan stail (estetik bahasa dan Pemikiran) dengan perutusan agama.
3>    Perkaitan stail dan perutusan dengan kebenaran Islam dan kebenaran realiti

Aplikasi Dalam Kritikan

Telah diaplikasikan terhadap empat kumpulan puisi Ahmad Kamal Abdullah (Kemala), iaitu Ayn, Pelabuhan Putih, Titir Zikir dan Mim dan terhadap Kumpulan Puisi Suhaimi Haji Muhammad Taman Taqwa yang disifatkan sebagai memenuhi syarat dan berjaya.

Pengulas kedua yang dijemput oleh Prof. Madya Dr. Azhar Wahid, ialah Prof Dr. Mohamad Mokhtar. Beliau membicarakan perkembangan teori yang begitu rancak pada tahun-tahun 1980an. Pada masa itu semarak teori sastera berkembang di beberapa buah universiti dan puncaknya berlaku pada tahun-tahun 1990an. Namun kerancakan ini makin menurun sehingga waktu ini boleh disifatkan sepi. Ini menurutnya merugikan bidang akademik. Menurutnya beliau sendiri ada mengemukakan teori `Kata Kunci` bagi menyemarakkan perkembangan teori Sastera Tanahair.

Mantan Prof. Madya di UKM Dr. Shafie Abu Bakar dalam mengulas kertas `Estetika Bersepadu`, menurutnya  didapati saudara Abdul Halim cuba membuat pendekatan Estetika Bersepadu menurut perspektif Islam, tetapi didapati Sdr. Abdul Halim bertolak dengan membicarakan terlebih dahulu banyak teori terutama dari Barat kemudian berhujung dengan Islam. Adalah wajar terus membicarakan Teori Estetika Bersepadu dari perspektif Islam dari awal bab dengan teori-teori Barat dan lain-lain disinggung dalam pembicaraan. Dengan ini terserlah pendekatan Keislaman yang dikehendaki penulis dan tidak bersifat cebisan dan sampingan.

Dr. Shafie Abu Bakar mempersoalkan penggunaan istilah `Bersepadu` yang membawa juga makna seperti `Menyatukan`. Sedangkan contoh sebuah puisi dan diri juga bidang sastera yang lain ada elemen sejajar, selari, bertentangan, bergelombang, bercanggahan, panjang pendek yang tidak mampu disepadukan. Apa yang dilihat Dr. Shafie dengan contoh sebuah puisi di dalam kertas ulasannya Solat (Subuh Di Masjid Nabawi), bahawa istilah yang lebih tepat digunakan ialah `Mengharmoni` .

Satu kelemhan yang nyata, di dalam membicarakan tentang Estetika Bersepadu dari segi teori dan aplikasi, didapati tidak dibawa contoh-contoh  terutama puisi yang dibicara, kecuali dua bait Cinta Al-Farabi (2 baris). Ini dirasakan tidak memada di dalam memberi contoh dan aplikasi bagi Estetika Bersepadu terhadap puisi. 

Saudara Abdul Halim mengambil contoh Adam bagi melambangkan kesempurnaan dan keindahan dari segi luaran dan dalaman. Contoh ini agak janggal, kerana refleksi keindahan, kesempurnaan, kebesaran dan keagungan sewajarnya dinisbahkan kepada Allah – Takmilah menggunakannya. Penggunaan Insan Kamil jika hendak diguna adalah dirujuk kepada Rasulullah - Muhammad s.a.w.  Nabi Muhammad adalah Abul Anbiya`, sedangkan Adam adalah Abul Bashar. Beberapa pelajar mengemukakan beberapa soalan yang melengkapkan pembicaraan

Walau apa pun saudara Abdul Halim dapat memberi satu sumbangan ilmiah yang memperkayakan khazanah kesusasteraan, khususnya dalam bidang teori.

Sekian.