April 30, 2013

Pentahapan Pendekatan Bagi BTwRG

-->
Sudah dikenal pasti ada dua bahagian penting bagi penujuan dan pergerakan kepada BTwRG. Bagi Baldah Tayyibah melibatkan keinsaniahan (kealaman) yang berhubung dengan kualiti dan fizikal, manakala Rabbun Ghafur dihuraikan sebagai bidang metafizik yang didekati dengan akidah dan kerohanian. Peningkatan kualiti keinsaniahanlah sebenarnya yang membawa kepada perubahan dan peningkatan fizikal kealaman. Dalam hal ini dapat dilihat pada pentahapan dan peningkatann kualiti manusia yang paling utama digerakkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh  manusia itu sendiri. Dalam sejarahnya pada permulaannya pergerakan kualiti manusia mengambil masa yang lama yang walaupun pada hakikatnya manusia hidup di dunia dan alam yang sama, tetapi tidak terbetiknya akal menyebabkan mereka misalnya berada pada tahap primitif sebelum lima ribu tahun yang lalu. Pada pokoknya elemen alamiah adalah fana dan rosak binasa dan tak diberi perhatian, kecuali yang ada padanya nilai-nilai yang berharga dihasilkan dan berguna dikekalkan, misalnya tulisan-tulisan awal bersifat gambar sebagaimana dihasilkan oleh orang Mesir dan orang-orang Sumeria di Mesopotamia sejak 5,000 tahun dahulu. Tamadun Cina  (2,500 S.M.) yang mengambil manfaat dari pemikir-pemikir seperti Gautama Budha (563-483 S.M.),  Confusius dan Lao Tze dari Cina (Abad ke 6 S.M.) dan di India muncul Upanishad  (1,500 S.M.) tidak diketahui pengarangnya. Semuanya menghasilkan kitab dan memberi kesan yang besar kepada penduduk terutama di dunia Timur (Asia). Begitu juga Greek (1,000 S.M.) yang melahirkan Socrates, Palto dan Aristotle dan lain-lain yang mempengaruhi Greek, Rum dan dunia Barat.

Adapun Islam yang dianuti sebahagian besar dari penduduk di dunia kini adalah merupakan lanjutan dari pegangan agama samawi berasaskan wahyu sudah berterusan selama 4,000 tahun yang lepas dari Nabi Allah Ibrahim yang diikuti sebagai satu pegangan yang Hanif berlanjut kepada Yahudi, Kristian dan Islam yang melewati berbagai-bagai fasa sejarah hingga ke abad 21 dan seterusnya kepada masa-masa mendatang- Insya Allah. Adapaun Islam sebagai agama monotheis (Tauhid) mempunyai jalur sejarahnya tersendiri (Karen Armstrong, Sejarah Tuhan, 2001/1422, Bandung, Penerbit Mizan, 17- 25).

Jalur Sejarah Islam dipilih oleh Allah dengan perutusan Rasulnya Muhammad s.a.w. dari kawasan Jazirah al-Arab menyentuh  Utara Afrika dan laut Mediterraniam yang disifatkan sebagai Negara Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Di kawasan ini lahir peradaban berketurunan dari Sam bin Nuh, iaitu Ashuria, Babilon, Ibrani, Finiq, Aram, Habashah  dan Arab. Dikatakan semua ini berasal dari satu tempat yang antara berpendapat di Furat (Iraq), atau Tanah Arami dan ada yang berpendapat di tanah Habashah, tetapi apabila keturunan berkembang, maka mereka berpecah ke kawasan-kawasan berlainan, melahirkan lahjah bahasa yang berlainan menurut Negara dan kawasan yang mereka diam.
Puak Arab mengambil tempat kediaman secara Badwi di bahagian utara dengan mendirikan kediaman secara khemah, sebahagian mendiami kawasan lebih subur memakmurkan kehidupan di Bandar dan kampung di Selatan – Antaranya di Sham dan Iraq.

Keturunan Arab ini terbahagi pula kepada tiga, iaitu: 

Baidah (contoh Aad dan Thamud) yang tersebut dalam al-Qur`an tentang sejarahnya, kedua Uraba` yang dikenali dengan Qahtaniyyah di bahagian selatan seperti Yaman. Termasuk Saba` yang subur tanahnya. Arab Yaman mendapat sumber kehidupan dari Laut Merah sebagai nelayan dan membuat hubungan perdagangan secara kafilah dari Hadramaut ke India, Makkah, Pelastin dan Mesir.

Ketiga Musta`rabah yang dikenali dengan Adnaniah. Ada pun nasab Arab Adnani bertali dengan Ismail bin Ibrahim dari Jariah Ibrahim, iaitu Hajar yang kemudian mengambil tempat di Makkah. Turut sama menetap kemudiannya dua kabilah dari Yaman, iaitu Jurhum dan Qatura`. Ismail berkahwin dengan anak perempuan dari Jurhum. Daripada zuriatnya dikenali sebagai Arab Musta`rabah yang mendiami bahagian utara Tanah Arab. Antara terkenal ialah Kaum Quraisy di Makkah dan Bani Thaqif di Taif.  sebagaimana di bahagian Selatan didiami Arab Qahtaniyyah.

Adalah menjadi budaya bagi masyarakat Arab bahawa bagi setiap Kabilah mempunyai pemimpin yang mempertahankan kabilahnya dan lahir daripadanya episode-episod perlawanan, peperangan, pemujaan terhadap pimpinan baik dari segi kegagahan,  suka menderma, muliakan tamu dan sebagainya. Lahir dari mereka ungkapan-ungkapan bahasa dan puisi yang mencerminkan ketinggian bahasa, budaya dan sastera di dalam konteks zamannya.

Dalam zaman Jahiliyyah, bahasa terbahagi kepada dua iaitu al-Humairi di bahagian Selatan dan Adnani di bahagian utara. Keduanya ada perbezaan disamping percampuran. Menurut Ibn Khaldun, ``Bahasa Humair adalah bahasa yang berlainan dari bahasa Mudar baik dari segi dasar, tasrif, baris dan i`rabnya``, manakala Nicholson berpendapat ``Huruf Hija`iyyah menurut bahasa penduduk di Selatan lebih hampir kepada Habasyah dari bahasa penduduk di utara.``

Namun bahasa dari kalangan Adnani adalah bahasa dan penulisan yang digunakan secara luas. Darinya tumbuh adab (sastera) Jahiliyyah. Tetapi tidak sedemikian berkembang dari Humair, kerana bahasa dari Selatan telah pupus, selepas kurang berkembangnya perniagaan di sana dan pecahnya Takungan Air Ma`rab menyebabkan mereka berpindah ke utara. Mereka juga terdesak oleh sering berlakunya serangan dari Habasyah dan Parsi.

Pada masa itu, Makkah berkembang sebagai pusat pertemuan,  perniagaan, keagamaan dan perhimpunan kabilah-kabilah Arab yang berlainan lughat bahasa Arabnya, meraka hadir pada musim-musim tertentu, mereka menunaikan Haji dengan cara pada zaman Jahiliyyah, mereka menggubah syair-syair yang memuji kabilah-kabilah, tokoh dan peristiwa penting. Mereka mengadakan pertandingan menggubah puisi dan tempat terkenal ialah Pasar Ukaz. Puisi-puisi terbaik digantung di Ka`bah sebagai penghormatan. Secara tidak langsung Makkah sebagai tempat pertemuan kabilah-kabilah menyatukan bahasa Arab  (Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr . 1989, Beirut: Dar Nazir `Abud, 8 – 34)

Pada dasarnya pada peringkat awal masyarakat Arab tidak mengenali huruf-huruf, terutama Arab Badiah, kerana mereka terpisah dari masyarakat yang teratur. Mereka lebih mementingkan hafalan. Maklumat-maklumat disimpan dalam gubahan syair dan ungkapan-ungkapan pujian pada pemimpin dan sebagainya. Namun dari kegiatan perniagaan mendorong mereka mengenali huruf dan tulisan. Ini terbukti dari penggantungan syair di Ka`bah, menunjukkan syair-syair telah dirakam dalam tulisan. Sudah tentu kepentingan tulisan bagi urusan perniagaan di Makkah itu sendiri.

Berhubung dengan tarikh bila berlaku penggunaan tulisan, ada yang berpendapat sejak abad ke 8 S.M. di kalangan Arab Yaman lantaran mereka terkehadapan dari segi kemajuan. Tulisan mereka dikenali dengan Khat Musnad Humairi yang huruf-hurufnya berasingan menyerupai tulisan Habasyah yang darinya melahirkan Khat Kufi. Tulisan ini  terakam pada batu. Ianya menjadi bahan kajian pengkaji-pengkaji Eropah dari Inggeris, German, Franchis sejak pertengahan abad ke 19. Juga dijadikan asas bagi mengkaji peradaban Saba` dan Humair. Namun Arab Utara juga mempelajari tulisan, kerana orang-orang Nasara di Iraq dan di Al-Jazirah mengajar jiran-jiran mereka tulisan dikenali Khat Jazam. Iaitu terpisah dari penggunaan tulisan Aram yang dikenali dengan Nabti yang tumbuh dari peradaban di Mediterranian terutama dari golongan Finiq dan ada hubungan dengan tulisan lama di Mesir. Tulisan Jazam ini lahir di Anbar dan Hirah dan jiran-jiran. Turut belajar menggunakan Khat Jazam ialah Arab Sham mengenai khat nasakh yang menjadi cabang bagi Khat Jazam. Juga sama belajar ialah peniaga-peniaga Quraisy mengenai Khat Jazam dari kalangan Nasrani di Hirah dalam rangka perniagaan mereka di Iraq dan dibawa balik ke Makkah dan digunakan sejak sebelum Islam dan turut digunakan di Yathrib (Madinah). Namun penguasaan terhadap tulisan bukan bersifat meluas, tetapi khusus di kalangan mereka berkepentingan, misalnya dari segi ekonomi dan sastera.

Adapun bagi Arab Utara Adnani ada ukiran terdapat pada batu dengan bahasa Adnani yang murni sebagaimana terdapat di bahagian Selatan dengan bahasa Qahtaniyyah, kecuali yang terdapat di Huran tulisan dengan bahasa Nabtiyah yang berlainan dari lidah Arab dari segi lafaz dan susunan bahasanya. Huruf-huruf Arab adalah berjumlah 28 abjad, iaitu:

Qrashat sa`faz Kalman      Huta hawaz Abjad

Pada permulaan pembelajaran tentang tulisan ternyata banyak berlaku kesilapan. Namun dengan berkembangnya pemerintahan, maka keperluan kepada tulisan sebagai kemestian, lantaran itu pembelajaran tulisan makin meningkat dan berkembang terutama tulisan berbentuk nasakh dan kufi. Perkembangannya meluas hingga ke Arika, Andalus dan berbagai tempat meluasnya Islam (Butrus Bustani, 1989: 34 – 36).

Dari keterangan di atas dapat dilihat lapis-lapis perjalanan nilai dan kualiti masyarakat misalnya perjalanan bertolak dari pra sejarah, jahiliyyah, pra tulisan, budaya tulisan, peningkatan dari Pengenalan Tulisan Ke Gerbang Budaya Ilmu.

Pembahagian untuk pembicaraan mungkin bermula dengan

Iqra` Dan Significantnya, Cetusan Ilmu Dan Perkembangan, Transformasi Budaya, Pengukuhan Budaya Ilmu Dengan Institusi-Institusi, peningkatan Status Masyarakat dengan Ilmu, Politik Dan Pemerintahan, Ilmu Dan Pekerjaan, Pembaikan Infra-Struktur dan Kualiti Penghidupan, Pementingan Kebajikan dan sebagainya. – Aspek-aspek di atas dibicarakan berasaskan sumber asal dan diaplikasikan dengan Bangi. Ianya merupakan infra-struktur bagi Baldah Tayyibah dan persediaan dalam perjalanan Menuju Rabbun Ghafur yang diberi pembicaraan tersendiri.

Adapun bahan-bahan panduan ialah Al-Qur`an dan Hadith,  Berbagai Kitab Tafsir dan aspek-aspek keislaman. Buku-buku kenegaraan klasik sama menjadi bahan panduan seperti Sirah Ibn Ishak, Mukhtasar Sirah Ibn Hisham, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah oleh al-Mawardi, al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun, al-Milal wa Al-Nihal oleh Al-Shahrastani, Tarikh al-Adab al-Arabiyy oleh Ahmad Hassan Al-Zayyat, Udaba` al-Arab oleh Butrus al-Bustani dan berbagai kitab dan buku moden yang berhubung dengan Ilmu dan Kenegaraan dan aspek-aspek bantuan. Penulisan adalah berasaskan fakta, tetapi pada tempat-tempat digunakan unsur-unsur sastera yang bersifat imaginatif dan kreatif.

Sekian.

April 29, 2013

Insentif Pelajar Cemerlang & Anugerah Kampung Keceriaan

-->
Bandar Baru Bangi, 17 Jamadil Akhir 1434 = 28 April 2013 (Ahad):


Insentif Pelajar Cemerlang SPM  2012 – juga STPM & STUM adalah program tahunan Adun Bangi, manakala Anugerah Kampung Ceria adalah pertama kali diadakan oleh Pejabat Khidmat Masyarakat Adun Bangi pada tahun ini. Kedua-dua program di atas adalah disatukan dan berlangsung di Kompleks Pendidikan Islam Bangi mulai jam 9.00 pagi ini. Pada tahun-tahun yang lepas Insentif Pelajar Cemerlang yang mendapat kesemua A dalam matapelajaran diberi kepada semua pelajar di Dun Bangi sama ada mereka belajar di Sekolah Menengah di Dun Bangi atau di luar Bangi, tahun ini oleh kerana mereka yang lulus terlampau ramai, maka dihadkan kepada pelajar yang lulus semua A dan bersekolah di sekolah-sekolah menengah di Dun Bangi dan tinggal di Dun Bangi. Seramai 91 orang dapat dikenalpasti dan dijumput hadir untuk menerima Insentif Pelajar Cemerlang, namun oleh kerana sebahagian daripada mereka sudah mendapat tawaran belajar dan setengah pula menghadiri interview untuk kemasukan ke universiti-universiti, Asasi dan matrikulasi, maka seramai 58 orang sahaja yang dapat hadir – setengahnya diwakili oleh ibu atau bapa.

Hadir ke Majlis ialah Dr. Shafie Abu Bakar Mantan Adun Bangi, Pengarah Anugerah Pelajar Cemerlang Dun Bangi 2013 Datin Siti Muhibah Hj. Nor, Pengarah Hadiah Keceriaan Kampung saudara Amir Hamzah bin Udin, Ketua-Ketua Kampung, Tuan Haji Yusof bin Abdul Kadir, Ketua Kampung Sungai Ramal Luar, En. Azlan Nordin, Ketua Kampung Bahagia Bangi, Encik Shukor bin Jantan, Ketua Kampung Teras Jernang, Tuan Haji Abdul Hadi bin Husin Ketua Kampung Sungai Tangkas dan En. Lau Swee Chew Ketua Kampung Aman/ Kampung Baru Bangi – Dua Ketua Kampung tak dapat hadir, iaitu Tuan Haji Zakaria bin Bujang Ketua Kampung Bangi dan En Latib Manan Ketua Kampung Sungai Ramal Dalam. Turut hadir ibu bapa dan pelajar-pelajar.
Selepas pendaftaran ibu bapa dan pelajar-pelajar mengikuti Ceramah Motivasi yang disampaikan oleh Motivator Puan Sharifah Fazliah diikuti dengan Majlis Perasmian.
Dr. Shafie Abu Bakar sebagai Adun semasa kedua-dua program ini dijalankan  mengucap terima kasih kepada AJK-AJK kedua program yang berjaya mengadakan kedua-dua majlis secara serentak. Mantan Adun juga mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar cemerlang dan juga terhadap ibu bapa yang tentu sama berusaha bagi kejayaan anak-anak dan juga guru-guru. Insentif ini selari dengan objektif Bangi Bandar Ilmu yang memang turut sama bergembira di atas kejayaan pelajar-pelajar. Mantan Adun Bangi berharap kejayaan yang dicapai oleh pelajar-pelajar menjadi dorongan bagi pelajar-pelajar untuk berjaya pada peringkat yang lebih tinggi kelak. Mantan Adun Bangi percaya kebanyakan pelajar-pelajar sudah menerima tawaran belajar sama ada di Matrikulasi, Asasi atau di mana-mana universiti. Mantan Adun berdoa pelajar-pelajar terus mencapai kejayaan cemerlang dan menjadi Duta Bangi di dalam berbagai bidang, sector dan kerjaya yang akan diceburi oleh pelajar-pelajar nanti. Mantan Adun Bangi berharap pada masa akan datang akan lahir pemimpin-pemimpin dari warga Bangi sama ada pemimpin dalam bidang politik, ekonomi, koperat, pensyarah dan berbagai-bagai bidang lagi.


Berhubung dengan Anugerah Keceriaan Kampung, menurut Mantan Adun Bangi, hasrat ini telah lama untuk diadakan – pada asalnya termasuk pertandingan antara taman-taman di seluruh Dun Bangi, tetapi kemudian dihadkan kepada kampung-kampung sahaja, iaitu tujuh buah kampong - Kampung Sungai Ramal Luar, Kampung Sungai Ramal Dalam, Kampung Teras Jernang, Kampung Sungai Tangkas, Kampung Bahagia Bangi, Kampung Bangi dan Kampung Aman Bangi. Pertandingan dihadkan kepada kampung oleh kerana kampung ketinggalan dari mendapat kemudahan, khususnya dari segi infra-struktur. Kampung-kampung kini juga terkepung dengan pembangunan yang makin mara ke sempadan-sempadan kampong yang membezakan antara kedua sempadan, ibarat Antara Dua Darjat. Menyedari hal ini pihak kerajaan Negeri Selangor sejak dua tahun kebelakangan membenarkan peruntukan Maris digunakan untuk membaiki jalan-jalan dan perparitan di kampung-kampung, lantaran itu kita dapati semua kampung mendapat peruntukan bagi memperbaiki jalan dan juga infra-struktur. Kalau kita lawati contoh di Kampung Sungai Ramal Dalam, 12 batang jalan utama dan kecil-kecil diturap sepenuhnya, demikian juga kampung-kampung yang lain turut diturap. Peraduan Anugerah Kampung Ceria pada hari ini sungguhpun kecil diharap mencetuskan hasrat ketua-ketua kampung berusaha bagi memperbaiki infra-struktur, perparitan dan kebersihan di kampung masing-masing.

Menurut Mantan Adun Bangi sebanyak RM12,000 disediakan untuk hadiah-hadiah bagi Kampong Ceria. Penilaian dibuat oleh AJK penilaian antaranya adanya signboard bagi nama kampong, mementingkan aspek kebersihan, landscaping, suasana kampong dan kejiranan, pentadbiran dan aktiviti JKKK. Saudara Amir Hamzah Udin selaku Pengarah Kampung Ceria bercakap tentang criteria penilaian. Selepas Majlis Perasmian Mantan Adun Bangi menyampaikan Hadiah-Hadiah Insentif kepada pelajar-pelajar cemerlang yang terdiri dari sebuah Sijil Pengiktirafan dari Adun Bangi dan sampul berwang sebanyak RM100/=. Berikut dari penyampaian hadiah insentif diumum dan disampaikan Anugerah Kampung Ceria oleh Mantan Adun kepada:

Bil.       Hadiah             Kampung                      Jumlah Hadiah

1,       Pertama           Kg. Teras Jernang                RM5,000.00
2.       Kedua              Kg. Sungai Ramal Luar       RM3,000.00
3.       Ketiga              Kg. Aman Bangi                 RM2,000.00
4.       Saguhati           Kg. Sungai Ramal Dalam   RM   500.00
5.      Saguhati            Sungai Tangkas                  RM   500.00
6.      Saguhati            Kampung Bangi                  RM   500.00
7.      Saguhati            Kampung Bahagia, Bangi   RM   500.00

Hadiah-hadiah juga disampaikan oleh Mantan Adun Bangi dan diterima oleh Ketua-Ketua Kampung masing-masing yang hadir.

Majlis diakhiri dengan jamuan.

Sekian.

April 28, 2013

Pendekatan Bagi Menuju BTwRG

-->
Pendekatan adalah penting bagi penulisan buku BTwRG. Ibarat bagi membina sebuah bangunan, maka ianya adalah plan dan struktur bagi binaan yang dihasilkan oleh arkitek yang akan diikuti oleh jurubina bagi bangunan tersebut. Di dalam bidang penulisan, contohnya bagi menulis latihan Ilmiah atau tesis pada peringkat sarjana atau doktor falsafah, pendekatan yang dikenali sebagai `proposal` amat diberi penekanan oleh penyelia atau pembimbing yang mau menulis latihan atau tesis berkenaan. Proposal memerlukan masa dan ianya tidak diterima selagi tidak benar-benar mantap dan sempurna hingga diterima oleh penyelia atau penyelia-penyelia. Adalah menjadi kebiasaan bagi pelajar-pelajar yang menulis tesis menghadiri kursus penulisan tesis dan menganjur seminar-seminar bagi membentang proposal untuk mendapat kritikan, pandangan, cadangan dan pembaikan dari peserta-peserta yang menyertai atau sengaja dijemput – pakar-pakar di dalam bidang berkenaan menyertai seminar.

Penulis akan berusaha menyempurnakan pendekatan berdasarkan pengalaman menulis tesis dan juga membimbing pelajar-pelajar menulis tesis. Proposal semasa yang berlegar di dalam minda penulis yang mungkin menjadi bab-bab bagi penulisan kelak akan diperturunkan satu persatu– tertakluk kepada perubahan dan pembaikan.

Merujuk kepada Muqaddimah Menuju Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur (BTwRG)
Maka tajuk sebagai muqaddimah bagi Penulisan `Menuju BTwRG mencermin dan mengisyaratkan kepada pendekatan yang memaparkan dua bahagian yang berlainan iaitu:

a) Tahap hamba (makhluk) dan alamiah (Baldah Tayyibah)

Sebenarnya mencerminkan manusia ciptaan Allah yang berada di dalam ruang – yang dikenali dengan tempat sebagai Negara. Mereka berjuang untuk survival secara berseorangan dan kelompok. Banyak keperluan bagi survival. Umpamanya mereka:

i )  Perlu kepada Negara yang menjadi tempat mereka berusaha dan hidup berkeluarga dan bermasyarakat
ii)  Perlu kepada kepimpinan yang dapat memandu dan memimpin mereka kepada kehidupan dan masa depan yang lebih baik
iii) Perlu kepada pendidikan yang dapat meningkatkan minda dan kreativiti mereka dalam kehidupan
iv)  Perlu kepada pekerjaan yang dengannya mereka dapat menyediakan keperluan perlindungan, makan minum, pakaian dan kehidupan kekeluargaan.
v)  Perlu kepada keselamatan agar diri, keluarga dan masyarakat berada di dalam aman dan sejahtera.

b) Tahap Pencipta Yang Uluhiyyah Dan Rububiyyah (Rabbun Ghafur)

Menjawab pertanyaan minda bagi kalangan yang berfikir tentang wujud ini yang melihat Dialah yang Berkuasa, Mencipta, Memelihara dan Membinasa. Dialah Allah Tuhan Semesta. Dari satu segi Allah dilihat sebagai Pemberi Rahmat, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang kepada diharap pertolongan dan kepadaNya tertumpah kecintaan. Keperluan kepada Tahap Pencipta:

i)                    Mendapat keyakinan, kepercayaan dan pegangan yang kukuh sebagai Aqidah
ii)                  Ada sandaran di dalam kehidupan, tempat harapan dan penyerahan
iii)                Sumber hukum hakam, aturan kehidupan membentuk budaya dan peradaban
iv)                Puncak dan rujukan nilai, baik buruk, pahala dosa dan ancaman dan ganjaran
v)                  Mendapat keharmonian jiwa dan minda yang juga resap mempengaruhi masyarakat

Konsep `Menuju` yang mencerminkan pergerakan secara dinamik berlaku pada tahap horizontal, yakni pergerakan tahap manusia menuju kepada peningkatan kebaikan kehidupan diri dan masyarakat. Dengan peningkatan pergerakan ini manusia bergerak misalnya dari kejahilan kepada keilmuan, dari kemunduran kepada kemajuan. Dinamika ini memupuk budaya murni, peradaban dan tamadun tinggi.

Pergerakan `Menuju` yang penting ialah pergerakan yang bersifat vertical. Pergerakan ini lebih bersifat qualitative dalam mana manusia secara berpandu mendekatkan diri dengan nilai-nilai tinggi di sisi Rabbani yang meninggikan kualiti manusia itu sendiri.

Dua bahagian di atas dilihat sebagai gerbang pendekatan permulaan yang kukuh dan jelas untuk dikembangkan huraian kepada aspek-aspek yang lain bagi Baldah Tayyibah. Begitu juga dapat dihuraikan dengan lebih luas mengenai Rabbun Ghafur. Pengluasan bagi setiap bidang adalah di dalam skop dan ruanglingkup bidang berkenaan, tetapi bergantung pula pada sumber-sumber yang releven bagi memperluaskan pembicaraan.
Pada tahap horizontal pembicaraan mencakupi misalnya apakah yang diperlukan bagi mengawal masyarakat yang dikenali dengan aturan dan undang-undang dan memerlukan pula penguatkuasa undang-undang. Kawasan yang dijalankan aturan dan undang-undang dikenali dengan negeri dan Negara, bagaimana pula undang-undang ini terhasil dan dihasilkan. Perlunya aturan kawalan kepada pihak yang mau berkuasa dan mengambil pucuk pimpinan. Perlu pula wa`dah antara yang berkuasa dan rakyat yang memberi kuasa yang mereka perlu berikrar menjaga kepentingan rakyat dan berusaha ke arah memajukan Negara dan memakmurkan rakyat jelata dan mereka diingatkan bahawa kuasa adalah bersifat sementara yang boleh dicabut sekiranya mencanggahi aturan dan perjanjian. Sepanjang mereka diberi kuasa, mata-mata penilaian sentiasa memandang dan memantau sejauhmana mereka berusaha menjaga kepentingan rakyat dan kebajikan mereka. Lebih dari itu apakah gagasan dan wawasan yang dibawa dan dilaksana sebagai motivasi dan berdaya maju bagi rakyat bergerak, melakar dan membina peradaban dan tamadun umat.

Pada tahap vertical adalah tahap khusus yang tidak dikehendaki rakyat jelata membicarakannya, tetapi ia adalah pembicaraan ulama dan intelektual yang menghurai dan mentafsir tentang hakikat tertinggi melalui saluran-saluran ilmu. Ia diperturun sebagai hukum, aturan, nilai dan kebenaran yang terakam diajar dan dipelajari rakyat dan masyarakat yang dapat mengangkat martabat mereka melalui keilmuan. Ruang bagi mereka tidak disekat bagi meningkat kepada peringkat tertinggi apabila mereka mampu menunjukkan kecemerlangan dan meningkat kepada tahap khusus dan turut mampu memberi sumbangan bagi pembinaan peradaban dan tamadun umat.

Sebenarnya inilah galaksi dan rotasi yang dilalui manusia dalam pergerakan dan penujuannya yang tidak sempurna dalam mencari sempurna.

Sekian.

April 27, 2013

Menuju Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur (BTwRG)

-->
Bismillahi`r-Rahmani`r-Rahim

Pujian bagi Allah dan Salawat dan Salam kepada Rasulullah

Tajuk di atas adalah judul bagi sebuah buku yang melakarkan hasrat dan kegiatan Penulis yang pernah diberi amanah dan berusaha untuk menegakkan Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur (BTwRG) di dalam konteks Dun Bangi sebagai model bagi Mini BTwRG. Buku ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi lanjutan dari cita-cita Islamiyah berasaskan ILMU yang dibina sejak 1970 sebagaimana tercermin di dalam Latihan Ilmiah Penulis tentang Syeikh Abdul Malik bin Abdullah (Tuk Pulau Manis), Terengganu,  Tesis peringkat Sarjana mengenai Institusi Pengajaran Syeikh Abdul Malik bin Abdullah dan Tesis Doktor Falsafah Hikam Melayu: Kajian Falsafah Dan Etika. Puncak dari segi pendekatan keislaman terhadap bidang persuratan ialah pembinaan Teori Takmilah sejak 1994. Teori ini telah dijadikan bahan pengajaran dan penyelidikan di dalam bidang bahasa dan sastera di beberapa buah universiti tempatan. Antara pelajar-pelajar menggunakannya di dalam penulisan tesis pada peringkat Doktor Falsafah, Sarjana dan peringkat Ijazah Pertama. Kini Penulis telah meletakkan asas permulaan kerja bagi melengkapkan pendekatan penulisan berjudul Gagasan Pesurat & Teori Takmilah di dalam membina Adab dan Tamadun Ummah.

Pendidikan, Pengajian, pengajaran dan Penyelidikan selama di UKM (1970-1999) berperanan di dalam memupuk kefahaman dan  mendidik jiwa keislaman Penulis. Keterlibatan Penulis dengan Parti Islam SeMalaysia (PAS) mulai 1999 dan menjadi Wakil Rakyat Dun Kajang (1999-2004), Kalah di Dun Bangi (2004-2008) dan Dun Bangi (2008-2013) banyak memberi kefahaman dan Kegiatan Amali Politik berhubung dengan cita-cita Keislaman dan menegakkan pemerintahan. Rentetan bagi BTwRG sebagai hasil kerja praktikal dan wawasan dapat dihayati dari buku Madu Ilmu, Bangi Bandar Ilmu dan berpuluh artikal yang telah diterbitkan baik sebagai makalah-makalah di dalam buku-buku atau di dalam penerbitan di dalam jurnal-jurnal dan majalah-majalah.

Buku ini adalah lanjutan dari buku Bangi Bandar Ilmu yang pada dasarnya sama bertolak dari asas ILMU, namun pendekatannya adalah merupakan peningkatan dari buku Bangi Bandar Ilmu. Fokusnya juga adalah terhadap Bangi. Bahan-bahan kegiatan dan penulisan yang dilakukan di Dun Bangi sejak 2007-2013 dipilih dan dijadikan contoh-contoh bagi buku Menuju BTwRG. Dari segi bahan bertulis dalam tempoh tersebut hingga ke masa penulisan ini (27.4.2013 jam 6.45 pagi) adalah sebanyak 2,338 artikal + 1 artikal ini telah dihasilkan, manakala bulletin Bangi telah diterbitkan sebanyak 26 buah keluaran dan Buletin Serdang 7 buah keluaran.  Dalam pengolahan yang akan dibuat sebahagian daripada bahan-bahan ini akan dipilih dan dijadikan contoh bagi pembinaan buku Menuju BTwRG. Contoh sedemikian telah dilakukan bagi pembinaan buku Bangi Bandar Ilmu itu sendiri. Tetapi pendekatan bagi buku Menuju BTwRG lebih kompak dan berdfokus.

Mengapa `Menuju` BTwRG ?`
Di sini perkataan `Menuju` BTwRG adalah penting bagi wawasan dan pendekatan. Konsep BTwRG adalah berdasarkan ayat  al-Qur`ani bermaksud Negara Yang Baik dan Diampuni Tuhan (Saba`: 15) yang mencerminkan sifat Negara yang diredai Allah, di samping ayat-ayat yang lain contoh al-Balad al-Amin (at-Tin: 3), al-Balad Amina (Ibrahim: 35), Baladan Amina (al-Baqarah: 126). Ayat-ayat ini mencirikan BTwRG yang melengkapi bagi ciri sebuah Negara Islam. Istilah Negara Islam tidak disebut secara langsung di dalam al-Qur`an, tetapi ciri-ciri baginya dapat dibina dari kandungan al-Qur`an itu sendiri (dengan pengukuhan Hadith-Hadith Rasulullah). Di dalam kata lain `Pembinaan Negara Islam` adalah tujuan tertinggi bagi umat Islam yang berjuang menegakkan Islam.

Dari pembicaraan di atas dapatlah difahamkan dari segi peningkatan bahawa `Negera Islam` puncak dari segi perjuangan menegakkan Negara bagi umat Islam. Kedudukannya sebagai `Ideal` dan berada pada tingkat kesempurnaan. Negara Islam ialah `Negara Sempurna` ditadbir secara sempurna oleh orang-orang yang sempurna bagi kesempurnaan rakyat. Manakala BTwRG model yang wujud secara praktikal sebagaimana berlaku di Negara Saba` pada zaman Nabi Allah Sulaiman a.s, Makkah pada Zaman Nabi Allah Ibrahim Khalilullah dan Madinah pada zaman Rasulullah s.a.w.
Umat Islam adalah digesa bagi menegakkan Negara BTwRG, pun begitu umat Islam tentulah tidak mampu mencontohi selengkapnya model BTwRG yang semuanya ditegakkan di bawah bayangan wahyu.

Menuju BTwRG adalah memaksudkan tahap yang dituju ialah BTwRG, tetapi masih di dalam marhalah perjalanan yang mungkin masih pada marhalah permulaan. Pokoknya ada niat di dalam kegiatan bagi menuju kepada BTwRG. Usaha ini adalah merupakan kegiatan secara berjamaah, berperingkat dan bukan sekali-kali bersifat perseorangan, tetapi melibatkan masyarakat, bahkan pentadbiran pada peringkat Dun, daerah, negeri dan Negara. Pemberian judul Menuju BTwRG adalah dengan penuh kesedaran, bahawa sebenarnya banyak kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam usaha menuju BTwRG. Kelemahan dari segi faham ILMU, kelemahan dari segi organisasi, kelemahan dari segi pendekatan dan kelemahan dari segi implementasi.

Usaha ke arah menghasilkan buku Menuju BTwRG bukan bersifat pada tahap teori semata-mata, tetapi adalah dari pengalaman pengajian, praktikal pentadbiran dan kegiatan yang dijadikan sebahagian dari pendekatan dan pembinaan buku Menuju BTwRG.

Penulis berdoa kepada Allah semoga diberi taufik-hidayah dan keredhaan dariNya – Insya Allah -  Amin.

Sekian.

April 26, 2013

Kubangkit Menentang Sayu Berlapisan

-->
Mulai 03 April 2013 bubarnya Parlimen
Diikuti 04 April di Selangor peringkat Dewan
Fungsi diri selaku Adun tiba di penghujungan
Kutunduk tafakkur menanggapi kebesaran Allah
Menaik dan menurunkan hamba dari kedudukan
Melimpah kasihku pada penduduk Bangi-Kajang
Menghembus pilu menggetar hatiku berulang
Insya Allah hubungan mesra tak terleraikan.

Namun tanpa diundang
Sayu itu datang ketika pagi
Bila hendak bersalin kepada pakaian kerja
Melihat pakaian rasmi tersusun dalam almari
Coat, no one dress, tie, seluar-baju bergantungan
Pakaian rasmi bila mesyuarat dan bersidang
Semua mulai tersimpan sebagai kenangan
Dalam muzium diri sebagai warisan
Kini untuk ke pejabat tugas sendirian
Cukup berseluar dengan t-shirt
Atau baju lengan pendek biasa
Berselipar berjalan.

Sayu itu datang lagi menyelinapi diri
Ketika datang bertugas di pejabat
Melihat kerusi-meja kekosongan
Computer, mesin pendua tidak dipasang
Shahrum-Nabilah sudah tidak datang
Walaupun kertas borang perlu diisi
Telefon masih berbunyi fax masih berfungsi
Yang kudapati pengadu makin berkurang
Bahkan teman-teman rapat makin renggang
Aku duduk dikerusi berteman sepi
Meneruskan kerja seharian.

Sayu itu datang mengulangi
Hari-hari hujung minggu yang datang
Biasanya padat program turun padang
Bersama saudara Azizi sedia mengikuti
Ke mana destinasi siang atau malam
Menumpah khidmat kepada rakyat
Bersegera dengan hilux ke tempat aduan
Merasmikan majlis sambutan-perayaan
Menyampaikan insentif-tahniah pelajar cemerlang
Menyampaikan bantuan kebajikan pada yang memerlukan
Ibu tunggal, fakir-miskin, sakit dan kemalangan
Bergotong royong membersih kawasan
Bersendiri atau bersama Ahli Parlimen
YB. Teo mudah mesra dalam pergaulan
Kini semuanya berpindah dalam kenangan
Mesra bertukar kepada kesedihan.

Namun pagi ini ku ke Pejabat dengan azam
Dengan penjelmaan baru menentang muram
Mengubah dan menyusun kembali
Ruang dan kedudukan meja-kerusi
Merapikan susunan buku dan fail
Menandakan era baru dan perubahan
Dan aku bersama dengan setia
Duduk di meja meneruskan kerja
Terlalu banyak perlu diselesaikan
Dari membangunkan Masjid bersama sahabat
Kepada projek Galeri Bangi Bandar Ilmu
Menyiapkan manuskrip penerbitan
Dari kumpulan puisi Puncak Rindu
Kepada Politik Rohani Sentuhan Puisi
Membina Gagasan Pesurat- Teori Takmilah
Ke penerbitan Memoir dalam penyusunan
Buku Menuju Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur
Dan siri penerbitan dalam penungguan
Semuanya menuntut komitmen
Masa dan kesempatan
Sebelum berpulang.

Azam dan doa
Semoga Allah kabulkan
Amin.

Shafie Abu Bakar,

Bandar Baru Bangi,
14 Jamadil Akhir 1434
25 April 2013.

April 25, 2013

PMUKM Terbitkan Akhbar Gemasiswa: Fokus Pada Penerbitan Sulung - Memoir

-->
BBB,  13 Jamadil Akhir 1434 = 24 Jun 2013 (Rabu):

Pada usia 2 tahun UKM dan penghujung tempoh AJK PMUKM pertama yang mentadbir mahasiswa UKM (1970-1972), pihak PMUKM berjaya menerbitkan akhbar mahasiswa sendiri yang diberi judul Gemasiswa. Penerbitan pertama akhbar mahasiswa UKM ialah keluaran Jilid 1 Bil. 1 bertarikh 22 Mei 1972 dengan no. KDN 5900 berharga 20 sen. Penerbitan Gemasiswa UKM ini adalah mencontohi Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya yang telah menerbitkan akhbarnya sendiri yang berjudul Mahasiswa Negara yang pada masa itu sudah masuk kepada bilangan Jil. 11 Bil. 1 Januari 1972. Format Gemasiswa adalah sama dengan Mahasiswa Negara, iaitu 15` x 10.5`. Untuk keluaran pertama ini adalah setebal 12 halaman. Perlu diingat bahawa selain dari kedua kampus – UKM dan UM, berdekatan kedua persatuan UKM dan UM mempunyai hubungan dan kerjasama yang rapat.


Gemasiswa sulung PMUKM ini dikendalikan oleh satu badan Redaksi yang diketuai Ketua Pengarangnya ialah saudara Chamhuri Siwar dengan 6 orang Penolong Pengarang, iaitu Meriah Suhaimi, Timah Md. Zain, Suarnor Takiban, Quek Ah Yong, Auni Hj. Abdullah dan Anwar Md. Zain. Pengurus Kewangan ialah Noriah Mohamad, Pengurus Edaran Marwan Saliman, Pelukis Zulkifli Ismail dan Juru Gambar Abdul Rahman Mansor. Sebagaimana Mahasiswa Negara demikian Gemasiswa yang mendapat permit penerbitan dijual bukan sahaja di dalam kampus, tetapi di dalam pasaran terbuka – di dalam dan di luar kampus.

Untuk keluaran pertama ini, Naib Canselor UKM pada masa itu, iaitu Datuk Dr. Ariffin Ngah Marzuki menyampaikan perutusannya:

``Amatlah menarik sekali usaha Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia mengeluarkan sebuah akhbar ``Gemasiswa`` yang akan melaporkan kegiatan2 mahasiswa serta hal2 mengenai perkembangan Universiti dari masa ke semasa. Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan kini juga mengeluarkan risalah ``Suaritasiswa`` yang hanya memberikan butir2 dan maklumat2 untuk tatapan mahasiswa2 dalam kampus sahaja.
Dari sudut mahasiswa, ``GEMASISWA`` merupakan satu chara perhubungan dengan masharakat diluar.`` Kata Naib Canselor, menurutnya, terdapat beberapa penerbitan lagi di universiti yang dapat menyampaikan maklumat. Misalnya kini jumlah mahasiswa seramai 570, pada tahun 1975 dijangka meningkat kepada 2,850. Pertambahan juga berlaku dari segi jumlah pensyarah selaras dengan kemajuan UKM. Naib Canselor juga berharap makalah yang akan diterbitkan bukan saja bersifat ringan, tetapi juga yang serius. Seterusnya Naib Canselor berharap dengan terbitnya Gemasiswa diharap ramai mahasiswa akan  menceburkan diri dalam bidang kewartawanan, satu bidang yang baru bagi mahasiswa.

Berita Utama dan muka depan bagi keluaran sulung Gemasiswa ialah:


UKM AMBIL 451 SISWA BARU

Iaitu bagi kemasukan tahun ketiga. Mereka adalah 262 bagi Fakulti Sastera, 101 Pengajian Islam dan 88 Fakulti Sains. Daripada mereka terdapat 9 orang bukan Melayu, 7 bagi Fakulti Sastera dan 2 Fakulti Sains. Sebelum daripada itu PMUKM menghantar memorandum kepada UKM agar menggandakan jumlah pengambilan mahasiswa, tetapi terpaksa ditolak kerana ramai yang memohon kemasukan tidak mencapai kelayakan minima dan memikirkan dari segi tempat yang terhad dan juga tenaga pengajar yang masih kurang.

Untuk penerbitan pertama ini Sidang Reduksi membicarakan tajuk. Siswa  - Golongan Terpilihkan Anda ? Memang tanggapan biasa pada masa itu, apabila seseorang berjaya ke universiti dan lulus banyak peluang pekerjaan dan bakal hidup lumayan. Pada masa itu kerja mengejar mahasiswa, bukan mahasiswa mencari kerja seperti sekarang. Walau macam mana Reduksi mengingatkan agar mahasiswa tidak lupa pada harapan masyarakat, terutama terhadap mahasiswa UKM agar mereka membalas budi masyarakat dan bersama-bersama mereka bagi mengangkatkan martabat masyarakat.

Gemasiswa sulung ini memuatkan – selain dari iklan sebanyak 25 artikal – panjang dan pendek. Antara artikal yang menarik ditulis oleh Ketua Reduksi sendiri berjudul:

``Dua Tahun Usia Universiti Kebangsaan Kemajuannya Amat Menggalakkan``

Menurut saudara Chamhuri, Sungguhpun UKM baru lahir, tapi hasrat mewujudkannya sejak dua dekad yang lalu. Kelahirannya dipetik saudara Chamhuri dari kata-kata Tun Abdul Razak Canselor UKM, ``Lahir ke pangkuan bangsa pada saat yang amat penting, iaitu ketika sedang diuji oleh politik perkauman dan emosi yang berlebihan dan ketidakseimbangan ekonomi rakyat.``
Tugas UKM besar,  perlu laksanakan cita-cita bangsa dan negera. Pengarang menggalurkan sejarah yang membawa kepada tertubuhnya UKM. Walaubagaimana beliau melahirkan kekeciwaan ada yang masih ragu terhadap kemampuan UKM. Namun penulis positif melihat kepada perkembangan pesat UKM mempunyai masa depan yang cerah.


Sebuah artikal menyangkal tanggapan masyarakat bahawa UKM sebagai Universiti Kampung ditulis oleh Ben Josey. Penulis berdepan dengan banyak tanggapan sedemikian termasuk dari perbualan-perbualan dari orang-orang yang ragu, tapi Penulis berkeyakinan dari pembangunan dan unjuran bagi masa depan UKM akan menggapai kecemerlangan. Demikian harapan penulis. Topik yang lain turut ditulis oleh saudara Nordin Bin Awal tentang Dilema Tapak UKM yang pada masa itu belum pasti dan masih di dalam perbincangan. Cadangan tapak antaranya  di Kuala Kubu Baharu, Ada cadangan didirikan di Kuantan, manakala cadangan yang lain agar didirikan di Melaka. Laporan dari Jawatankuasa Penaja UKM, maukan UKM didirikan di Kuala Lumpur. Persatuan Mahasiswa UM bersetuju agar tapak UKM hendaklah berada di Kuala Lumpur agar tidak terasing dari arus pembangunan dan kemajuan. Nampaknya nama Bangi belum timbul dan PMUKM  nampaknya tidak menyuarakan pendapat tentang tapak bagi UKM yang menjadi kampus mereka kelak.

Artikal-artikal lain yang turut dimuat ialah, Benarkah Orientasi 1971/2 Gagal ? oleh Haron Haji Said, yang sebenarnya disangkal oleh penulis tentang kegagalannya. Anjuran Penyatuan Sukatan Pelajaran Ugama Perlu, sebagai rumusan dari Seminar Pendidikan Islam oleh Reduksi, Unsur-Unsur Kejadian Sebuah Ciptaan Sastra oleh Chew Hock Tong, Selesaikan Masalah Ilmiah chara ``Jebat`` oleh Profesor Zainal, iaitu sempena penerbitan Jurnal Sejarah yang berjudul ``Jebat``. Beliau mau tindakan hendaklah dilakukan secara agresif yang menelurkan hasil yang positif. Fakulti Sains Ikuti Sukutahun – tiada penulis, Lencana Untok Pemain2 Bermutu oleh Meriah Suhaimi, BHEW Asas Pergerakan Siswi, Pertumbuhan Seimbang Untuk Kejayaan oleh Ben Josey, Suara Siswa Perlu Didengar oleh Marwan Saliman, Tawaran Biasiswa dan Kursus Pimpinan oleh PMUKM. Kursus bertujuan  mencungkil bakat-bakat kepimpinan mahasiswa PMUKM. Kursus diadakan di UKM dari 15 – 22 Mei 1972. 40 orang mahasiswa menyertainya. Penceramah-penceramah ialah, En. Kasim Ahmad, Profesor Zainal Abidin, Puan Rafidah Aziz, Saudara Anuar Ibrahim, saudara Kamaludin Mohd. Nor, Ustaz  Ghazali Nawawi, Turut memberi ceramah ialah Encik A. Rahim Jalal Pendaftar UKM dan Profesor Syed Naguib al-Attas. Terdapat juga satu ruangan Lukisan Karton. Gemasiswa menjadi wadah yang ampuh bagi mahasiswa UKM mengasah bakat penulisan mereka sihingga tahun-tahun 1980an).

Sebagai Akhbar Sulung PMUKM, Gemasiswa dapat memenuhi aspirasi PMUKM dan menjadikannya sebagai wadah mengutarakan pendapat PMUKM dan saluran komunikasi kepimpinan mahasiswa dengan mahasiswa dan masyarakat. Standard pemberitaan agak sederhana. Sebahagian dari penampilan bahasa kurang kemas. Satu kelemahan yang nyata akhbar setebal 12 halaman ini, hanya disertakan satu gambar sahaja – iaitu gambar Naib Canselor Dato` Dr. Ariffin Ngah Marzuki. Banyak tempat-tempat yang sepatutnya disertai gambar tidak disertakan gambar. Walau bagaimana sebagai pengeluaran permulaan dapat dipuji ianya sebagai kejayaan bagi PMUKM.

Sekian.

April 24, 2013

Gagasan Persuratan Islam & Teori: Kelahiran Tulisan

-->
Tahap Pengenalan Huruf

Ilmu adalah elemen penting di dalam mentransformasikan insan dari gelap kejahilan kepada terang keilmuan. Ilmu adalah sesuatu yang wujud bersama wujudnya kewujudan yang memerlukan kepada pengenalan dan pengolahan. Bagi menguasai ilmu perlukan kaedah pembelajaran. Ilmu yang kita warisi dan pelajari kini adalah melalui proses evolusi pertumbuhan ilmu dan perkembangan yang panjang.


Yang mau menguasai ilmu ialah insan yang disedia dengan salah satu alat pengenalan penting ialah akal. Objektif pengenalan yang menjadi ilmu, ialah alam dan kewujudan.
Bayangkan sewujud alam yang berusia ribuan juta tahun dan kewujudan Insan seusia 10 juta tahun, maka insan awal ini telah berdepan dengan alam yang menuntut survival mereka. Mereka perlu makan, perlu pakai dan perlu perlindungan dan berlaku pengenalan kepada keperluan alat-alat ini.

Merujuk kepada maksud ayat al-Qur`an:

Dan Dia ajar kepada Adam nama-nama keseluruhannya (Maksud al-Baqarah: 31    )

Proses ilmu adalah mengenalinya melalui nama-nama. Bayangkan betapa manusia awal berjuang mengenali benda-benda sekeliling. Berikut dari pengenalan, mereka berusaha untuk mengekalkan pengenalan berkenaan. Paling utama menandakannya dengan nama-nama terutama yang paling dekat dengan mereka seperti padi, ubi, api, air dan sebagainya, maka dengan demikian melahirkan bahasa. Kata-kata di atas adalah bagi orang Melayu. Demikianlah bagi manusia awal di tempat-tempat lain yang melahirkan bahasa seperti Cina, Arab, Sanskrit dan sebagainya.

Pengekalan maklumat secara melalui nama adalah merupakan satu proses pengenalan, tetapi tidak semua benda berada di hadapan mata. Apa yang dikenali dan dinamai banyak dan tidak berada pada setempat. Bagaimana khazanah maklumat ini mau disimpan dan diingati ?

Sesungguhnya proses mengenali dan menyimpan maklumat ini mengambil masa yang panjang, iaitu menggunakan tanda-tanda. Mengenai hakikat tanda-tanda ini, pada dasarnya setiap benda itu sendiri adalah tanda-tanda yang memberi makna. Begitu banyak di dalam al-Qur`an mengenai ayat-ayat, antaranya:

Sesungguhnya pada yang sedemikian sebagai tanda (ayat) bagi kaum yang berfikir (Al-Nahl: 11)

Bertukar malam dan siang menjadi tanda-tanda bagi mereka yang mempunyai  fikiran (Ali Imran: 190).

 Pertandaan alam begitu banyak dan tidak mungkin dapat dikenal dan diingati semuanya. Sebab itu perlu ada mekanisme bagi mengingatinya.

Dalam sejarah purba manusia begitu lama mengambil masa bagi mendapat mekanisme pengenalan yang peringkat awal timbul dalam tamadun manusia, ialah bagaimana terhasilnya tulisan sebagai tanda bagi ayat-ayat. Tulisan terawal misalnya dikenali sejak 6,000 tahun dulu seperti penulisan Mesir  kuno yang menulis pada papyrus. Begitu juga orang-orang Sumeria di Mesopotamia telah mencipta tulisan di atas tablet juga orang-orang Cina dari kalangan terawal mencipta tulisan. Adapun Huruf Roman yang digunakan dalam bahasa Inggeris berasal dari Rom yang digunakan sejak 2,500 tahun dahulu. Huruf ini berasal dari Greek yang mengambil dari orang Finiq, iaitu bangsa pelayar  di Mediterranean. Orang-orang Mesir, Sumeria dan Cina mencipta tulisan awal ialah berdasarkan lambang gambar bagi sesuatu.  Namun keperluan catatan tidak saja terhad kepada yang bersifat benda yang diberi nama, ia juga melibatkan perbuatan, lain dari benda dan perbuatan pada peringkat yang lebih tinggi memerlukan kepada catatan terhadap konsep-konsep yang lebih abstrak. Keperluan sedemikian memerlukan huruf-huruf. Misalnya bagi menggambarkan sesuatu yang bersifat subjektif yang bersifat perasaan seperti indah, baik, rindu, kasih, cinta dan sebagainya. Atau yang bersifat rasional seperti nombor-nombor, ukuran dan sebagainya. Ini melahirkan tulisan-tulisan sebagaimana diperbincangkan di atas.


Keperluan sedemikian melahirkan huruf-huruf dan tulisan. Misalnya bagi Tulisan Arab berasaskan pengaruh huruf-huruf Siryani. Ada yang mengaitkannya dengan tulisan Feniqi yang menjadi asal usul bagi tulisan Mesir Purba, ada yang mengatakannya berasal dari Anbar ke Hirah darinya tiba ke Hijaz melalui Daumatul Jandal. Menurut Ibn Khaldun pula Khat atau tulisan Arab berasal dari Khat Musnad orang-orang Humair yang mendiami negeri Yaman yang dikenali dengan khat Jazam.

Menurut Dr. Salahuddin al-Munjid di dalam bukunya berjudul,  Tarikh al-Khat al-Arabiyy, bahawa asal usul tulisan khat Arab ialah dari pecahan khat Nabti. Menurut orang-orang Anbat (plural bagi Nabt) adalah dari golongan yang pada zaman Helen mendiami negeri Aram di Pelastin dan Selatan Sham – Kemudian mereka memasuki Sharqul Ardun. Tamadun mereka meningkat. Mereka menjalankan kegiatan di Semenanjung Arab dan pernah menguasai Damascus, mereka dikatakan terpengaruh dengan Tamadun Aram, tetapi bersifat kreatif dan membangun tamadunnya tersendiri dan meninggalkan kesan-kesan yang menunjukkan ketinggian pencapaiannya di dalam seni bina. Ini diisyaratkan oleh al-Qur`an di dalam Surah Asy-Syu`ara bermaksud:

Dan kamu memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal – dengan bijak dan bersungguh-sungguh. (Asy-Syu`ara: 149).

                           Gambar Tulisan Arab Nabtiyah


Kerajaan Nabtiyah ini terus berkembang dari zaman Helinistik sehingga ke tahun 106 selepas Masihi. Kerajaan ini telah dihancurkan oleh Kerajaan Rom dengan menakluki sebahagian daripada kerajaannya, namun begitu kesan tamaduan Nabti tidak dapat dihapuskan. Tulisan Nabti pada permulaannya  menggunakan huruf-huruf Aram, tetapi mereka telah memanipulasinya sehingga lahirnya tulisan Nabti sebagaimana kesannya terdapat hingga kurun pertama Masihi. Tulisan Nabti terus mengalami perubahan dan membedakannya daripada tulisan Aram dan menyerupai tulisan Arab Jahiliyyah sebagaimana buktinya terdapat di Ummul Jamal di Huran bertarikh 106 selepas Masihi. Ianya juga menyerupai tulisan Nimarah di Bangunan Istana Putih di Sham bertarikh 328M.

Dari tulisan Nabti dilanjutkan oleh tulisan Arab Jahiliyah seperti terdapat pada duit Zubad bertarikh 512M. dan duit Hurran bertarikh 536M.

Menurut Ibn Khaldun Khat Arab ada hubungannya dengan Khat Humair yang berasal dari Yaman. Kelahiran khat ini berhubung dengan keperluan penduduknya yang suka berdagang. Antaranya Yahudi yang menjadi sebahagian daripada penduduknya. Khat ini kemudian dikenali dengan Khat Saba` atau Khat Musnad. Pengaruh penggunaannya  hingga sampai ke Bandar Anbar di Iraq. Daripadanya juga melahirkan Khat Jazam.

Pengaruh Khat Humair sampai ke Anbar, ke Hirah pada zaman al-Manadhirah (195M.). Kemudian berpindah ke Taif. Berikutnya digunakan oleh orang-orang Quraisy dan digunakan di Kupah seterusnya digunakan pada zaman Khalifah Umar Ibn al-Khattab dengan bentuknya yang rasmi dan tulisan ini dikenali dengan Tulisan Kufi (nisbah kepada Kufah). Pada masa ini sudah dikenali nama-nama hurufnya yang berjumlah dua puluh lapan (dihimpun nama bagi lapan orang bagi memudahkan ingatan).

Jika dilihat dari segi pensejarahan kesedaran kepada kepentingan huruf bagi merakamkan maklumat lahir secara berdekatan dan berturut dari kawasan-kawasan tamadun awal manusia seperti dari Mesir, Sumeria di Mesopotamia, Cina, Finiq, Greek membawalah kepada negeri Rom. Kesedaran inilah menggerakkan tamadun dan peradaban manusia.  Dari kawasan ini, selain dari Cina, melahirkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang antara mereka datang dengan kitab-kitab seperti Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Daud dengan Zabur, Nabi Isa dengan Injil dan Nabi Muhammad dengan al-Qur`an. Dari kawasan ini juga melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Evolusi kesedaran pada pentingnya tulisan dan melahirkan tokoh dan keilmuan ini mengambil masa yang panjang. Tapi itulah marhalah yang dilalui manusia di dalam membina tamadun dan peradaban.

Sekian.

April 23, 2013

Ke Surau Al-Huda Kajang Sentral Membangkitkan Nostalgia

-->
Kajang Sentral, 09 Jamadil Akhir 1434 = 20 April 2013 (Sabtu):

Secara bersendirian, sebelum Isya` Mantan Adun Bangi bertolak ke Kajang Sentral kerana menyertai Majlis Kecil bagi menyerahkan cek sebagai peruntukan bagi memperbaiki pagar Surau Al-Huda yang telah rosak. Peruntukan ini dibuat sebelum tempoh Adun Bangi berakhir, tetapi cek berkenaan baru turun dari Pejabat Daerah, maka Mantan Adun berjanji untuk turun pada malam ini. Kehadiran Mantan Adun Bangi disambut oleh saudara Azizi yang terus ke Surau dari rumahnya di Kajang Utama, tidak begitu jauh dari Kajang Sentral (Menyeberangi Jalan SILK). Turut menyambut kehadiran Mantan Adun Bangi ialah saudara Azemi Ahmad Bekas Pengerusi Surau Al-Huda, saudara Iqbal Ismail Pengerusi Surau Al-Huda kini, saudara Pak Nik Ahmad selaku Setiausaha Surau dan saudara Zulfikhar selaku AJK.


Oleh kerana waktu tiba Mantan Adun seelok waktu Isaya` masuk, maka Mantan Adun terus ke dalam surau menunaikan sunat Isya` qabliyah dan seterusnya memimpin solat Isya`. Sebaik selesai solat terus dijalankan Majlis dengan saudara Azemi terus menyampaikan ucapan alu-aluan yang berterima kasih di atas kehadiran Mantan Adun Bangi bagi menyampaikan cek sumbangan. Saudara Azemi mengimbau sejarah pembinaan surau Al-Huda yang pada asalnya tapak surau yang dipohon dari Syarikat Perumahan di Kajang Sentral, tapi tidak mendapat kelulusan. Beliau menyebut Adun Bangi telah terlibat sama bagi mendapat tapak, membina Surau, bermula dengan sokongan terhadap permohonan tapak, kepada perasmian Tapak Surau hinggalah kepada pembinaan surau pada permulaan Adun Bangi menjadi Adun. Beliau menyebut bahawa kos bagi pembinaan Surau ini adalah sebanyak RM70,000.  Setelah terbina dan selepas penggunaan surau ini pertengahan 2010, Mantan Adun Bangi banyak terlibat di dalam usaha pembinaan dan sering menghadiri majlis, sambutan, kegiatan-kegiatan dan sambutan-sambutan yang diadakan. Hingga kini walaupun tempoh perkhidmatan Adunnya telah tamat, beliau tetap datang ke pelbagai program dan jemputan seperti malam ini. Katanya, ``Surau ini adalah Surau Angkatnya.``  Dengan rasa sebak saudara Azemi menceritakan permasalahan yang dihadapinya selama usaha membina dan memimpin pentadbiran Surau Al-Huda.


Adun Bangi yang membalas ucapan berterima kasih di atas jemputan dan merasa bergembira surau dimakmurkan oleh jamaah, orang-orang muda dan anak-anak. Sesungguhnya Surau ini menjadi Pusat Kegiatan Penduduk Kajang Sentral. Mantan Adun difahamkan, surau tidak saja digunakan untuk beribadat, tetapi juga bagi pengajaran dan kegiatan kemasyarakatan. Mantan Adun menyokong pihak Surau mau menggunakan tanah lapang di hadapan surau untuk pusat pendidikan, tapi malangnya, menurut saudara Azemi, tapak ini terlebih dahulu ditentukan bagi pembinaan Tadika. Walau bagaimana Adun berharap masyarakat setempat akan tumpukan kegiatan di Surau ini. Mantan Adun difahamkan bahawa pagar bagi surau ini telah rosak dan perlu dibaiki. Pihak Adun Bangi telah meluluskan permohonan sebanyak RM2,000/= . Diharap dengan peruntukan ini kerosakan pagar dapat diperbaiki.


Berhubung dengan Surau ini Mantan Adun sama mengalami suka dan duka. Satu peristiwa yang Surau ini menjadi berita utama di dada-dada akhbar, ialah Majlis Penyampaian Sumbangan kepada Surau Al-Huda pada Jumaat 17 Ramadhan 1431 = 27 Ogos 2010 sempena Ramadhan yang Adun Bangi juga hadir pada malam itu. Majlis juga dipengerusikan oleh saudara Azemi Ahmad selaku Pengerusi Surau. Beliau menjemput saudari YB Teo Nie Ching selaku Ahli Parlimen Serdang menyampaikan ucapan sempena Ramadhan di bahagian hadapan surau diikuti dengan penyampaian cek.

Acara malam ini nampaknya sampai ke luar dan digunakan oleh Utusan Melayu yang menjadikannya berita di muka hadapan dengan tajuk utama berjudul:

``Ahli Parlimen DAP `Tazkirah Di Surau …``


Berita ini segera menjadi berita sensasi dan terus dimainkan oleh akhbar-akhbar, terutama Utusan Melayu bagi menaikkan sentimen dan kemarahan orang Melayu. Perkara ini tidak terhad kepada sebagai berita sahaja, tetapi sampai kepada pihak JAIS yang memanggil saudara Azemi berhubung dengan membenarkan saudari YB Teo Nie Ching berucap berhampiran mimbar Surau Al-Huda. Akibat dari berita ini saudara Azemi dan AJKnya digantung dari mentadbir Surau. AJK sementara dilantik. Peristiwa kontroversi di Surau Al-Huda ini dibawa oleh Adun Bangi di dalam Dewan Negeri Selangor. Exco Hal Ehwal Agama, Adat dan Warisan Negeri Selangor terpaksa membuat penjelasan di dalam Dewan Negeri dan memaklumkan ``Buat masa ini pihak JAIS memantau perkembangan di Surau Al-Huda.``


Adalah menyedihkan dengan penggantungan AJK yang aktif mengendalikan surau, maka surau yang dikendalikan oleh AJK sementara tidak dapat berfungsi dengan baik dan selepas setengah tahun penggunaan, atas permintaan dan desakan penduduk pentadbiran Surau Al-Huda dipulihkan .

Implikasi dengan publisiti ``Ahli Parlimen DAP  tazkirah di Surau`, maka Surau Al-Huda terkenal, bukan saja di Selangor, tapi ke seluruh dunia. Isu  `Ahli Parlimen DAP tazkirah di Surau` mempopularkan YB Teo Nie Ching sebagai Ahli Parlimen baru dan muda di Serdang``

Adun Bangi pada peringkat permulaan tidak begitu mengenali YB. Teo Nie Ching - kekok untuk menyebut dan susah untuk mengingat nama YB Teo Nie Ching. Tetapi setelah berlamaan menyertai majlis-majlis, mengadakan kegiatan bersama, menyampaikan bantuan, ziarah dan sebagainya Adun Bangi merasa serasi dan sama bergiat dengan Mantan YB. Teo Nie Ching. Beliau mudah mesra dan menurut nasihat. Misalnya beliau dinasihati memakai pakaian sesuai di dalam majlis-majlis tertentu, beliau mudah menurut. Misanya beliau memakai baju kebaya, baju kurung, bahkan pernah bertudung dan tudung banyak dihadiah kepadanya. Bila bertudung secara bergurau, kami memangginya `Ustazah Teo`.  Tapi mungkin pihak partinya tidak menyenangi beliau bertudung, berikutnya beliau tidak membiasakan dirinya memakai tudung.


Namun Mantan Adun Bangi merasa sayu, bila mendapat tahu Mantan YB Teo Nie Ching tidak bertanding lagi di Parlimen Serdang, sebagaimana Mantan Adun Bangi tidak bertanding di Dun Bangi, sebaliknya Mantan YB Teoh diarah bertanding di Kulai, Johor. Bila Mantan Adun Bangi dapati tiada nama Mantan YB Teo Nie Ching disenarai dalam akhbar sebagai Calon Ahli Parlimen Serdang, Mantan Adun Bangi menghubungi  Mantan YB Teo Nie Ching bertanya khabar. Rupanya beliau menjawab dari Kulai. Mantan Adun Bangi juga bertanya mengapa tak bertanding di Serdang yang Mantan YB telah begitu popular dan dikenali dan besar kemenangan menang besar. Beliau berkata, ``Saya memang suka bertanding di Serdang, tapi oleh kerana perintah parti saya terpaksa patuh dan bertanding di Kulai, Johor.`` YB. Teo Nie Ching menjemput Mantan Adun Bangi sama ke Kulai untuk membantu kempennya di sana.

Nampaknya Mantan Adun Bangi bukan saja sunyi, kerana tidak bertanding, tetapi sepi kerana kehilangan rakan seperti Mantan YB Teo Nie Ching dan juga sahabat lama Cikgu Lee Kim Sin Mantan Adun Kajang yang juga tidak bertanding. Beliau penyokong kuat Mantan Adun sejak bertanding di Kajang pada tahun 1999 lagi.

Sekian.