March 1, 2017

PENDAPAT `ABDULLAH BIN MUHAMMAD BIN MUNAZIL


BBB:  01 Jamadil-Akhir  1438H. = 28 Februari 2017M. (Selasa):
Dia adalah Abu Muhammad, `Abdullah bin Muhammad bin Munazil. Menurut Al-Qushairy dia adalah Shaykh al-Malamatiyyah, dia adalah satu-satunya pendukung Al-Malamatiyyah pada zamannya, iaitu tariqat yang dia berkeseorangan dengan tariqat tersebut. Dia daripada shaykh yang berkedudukan tinggi di Naisabur. Dia bersahabat dengan Abi Salih Hamdun bin Muhammad al-Qas*s*ar yang Hamdun mengambil tariqat daripadanya. Dia alim di dalam ilmu-ilmu zahir. Dia banyak menulis Hadith dan meriwayatkannya. Dan adalah Abu `Ali al-Thaqafi mengangkatnya dari segi kadarnya dan tempatnya  dan menyanjungnya. Dia meninggal di Nisabur pada tahun (m. 329H. atau 330H.).
`Abdullah bin Muhammad bin Munazil mempunyai sanad sebagai rawi di dalam Hadith.
Bercakap kepada kami bapaku, r.h.a. berkata, bercakap kepada kami Abu Muhammad, `Abdullah bin Muhammad bin Munazil, berkata, bercakap kepada kami Jaa`far bin Muhammad bin Siwwar, berkata, bercakap kepada kami Qutaibah bin Sa`id berkata, bercakap kepada kami `Abdul Wahid daripada Isma`il bin Sami` berkata, bercakap kepada kami Abu Ruzain berkata, aku mendengar Aba Hurairah berkata,  bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu atau gembala kambing, mengurangkan pahala amalannya setiap hari satu qirat (satu inci).
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain r.h.a. berkata, aku mendengar `Abdullah al Mu`allim berkata, aku mendengar `Abdullah bin Munazil berkata,
``Tidak mencuai seseorang, fardhu dari berbagai fardhu, melainkan dibalakan oleh Allah Ta`ala dengan mencuaikan sunnah-sunnah dan berterusan seseorang mencuaikan sunnah, melainkan dia dibalakan dengan berbagai bid`ah.``
Aku mendengan Al-Shaykh Aba  `Abdul Rahman al-Sulami berkata, aku mendengar Aba  Ahmad bin `Isa berkata, aku mendengar `Abdullah bin Munazil berkata,
``Seafdhal-afdhal waktu-waktu engkau, waktu yang engkau menerima padanya daripada bisikan-bisikan diri engkau dan waktu manusia menerima padanya silap sangka engkau.``
Aku mendengar Aba Bakr, Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata, `` Seharusnya tidak ada rasa kehinaan  bagi orang yang  bekerja, menyoal dan ditolak permohonan.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang mengangkat bayangan dirinya daripada dirinya, maka hidup manusia di bawah bayangannya.``
Aku mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Fadhlawaih berkata, aku mendengar `Abdullah bin Muhammad bin Munazil berkata, ``Ubahlah dengan lisan engkau daripada hal engkau dan janganlah dengan kalam engkau engkau bercerita ahwal lain daripada engkau.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang melazimkan dirinya sesuatu yang tidak dia perlu kepadanya, dia mensia-siakan daripada ahwal seumpamanya, apa yang patut dihajat kepadanya dan tidak dapat tidak memerlukannya.``
Katanya, aku mendengarnya berkata,  dia disoal seseorang dengan satu masalah, maka dijawab dan dikatakan kepadanya, ``Ulanglah kepadaku,``(Aku kesal pada apa yang berlaku !)``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Siapa yang besar kadarnya di sisi manusia, dia memerlukan dirinya padanya.. Adakah engkau tidak melihat bahawa Ibrahim  a.s. tatkala Allah menjadikannya Khalil, maka dia berkata – Firman Allah bermaksud: `` Jauhkanlah daku dan anak-anakku daripada menyembah berhala.`` (Ibrahim: 35).
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Siapa yang masuk dalam perkara ini dengan lemah dia menjadi kuat padanya dan siapa yang memasukinya dengan kuat dia lemah dan  terhurai.``
Katanya, aku mendengarnya  dia disoal tentang `ubudiyyah, maka dia berkata ia adalah kewajipan bukan ikhtiar.``
Katanya dan aku mendengarnya berkata, ``Tidak berhimpun penyerahan dan dakwa dalam satu hal.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, Berdzikir kepada Allah adalah dari jenis ibadat, maka dia berkata, al-sabirin, al-sadiqin, al-qanitin, al-mustaghfirin bi al-ashar`. Maka diakhirkan maqamat keseluruhannya dengan maqam istighfar untuk membersihkan hamba daripada taqsir pada semua perbuatannya dan ahwalnya, maka dia beristighfar dengannya.
Katanya, aku mendengar `Abdullah berkata, ``Penyerahan dengan usaha lebih baik dari kekosongan daripadanya.``
Katanya, aku mendengar `Abdullah berkata, ``Hukum-hukum keghaiban tidak disaksikan di dunia, akan disaksikan akibat (fadha`ih) bagi yang mendakwa di dunia.``
Katanya, aku mendengarnya berkata, ``Al-`Ubudfiyyah ialah kembali pada setiap sesuatu kepada Allah Ta`ala hingga kepada had terpaksa.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Tidak sayugia bagi seorang hamba membicarakan soal-soal cabangan kecil dari Sunnah, melainkan selepas kewujudan peluang selepas dia menunaikan segala yang fardhu.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Engkau menzahirkan dakwa tentang `ubudiyyah dan menyembunyikan sifat-sifat al-rububiyyah.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Tiap-tiap faqir bukan dia daripada dharurah yang tidak ada padanya fadhilat.``
Katanya, aku mendengar dia berkata, ``Siapa yang berhajat daripada sesuatu daripada ilmu-ilmunya, maka jangan melihat kepada keaibannya, maka jika engkau melihat kepadanya menyekat (mengharamkan) berkat untuk dimanfaat daripada ilmunya.``
Demikian pendapat `Abdullah bin Muhammad bin Munazil.

Sekian.

No comments:

Post a Comment