February 28, 2016

Konsep Burhan Bagi Sifat-Sifat Allah - Membuktikan Kebenaran


11 Jamadil Awwal 1437 = 20 Februari 2016 (Sabtu):


Bagi pembuktian sifat-sifat Allah ialah dengan menggunakan dalil-dalil. Dalil bermaksud adalah bukti sama ada bersifat sam`iyyat ( Naqal) atau akliah (Akal). Contoh dalil sam`iyyat bagi kekuasaan Allah ialah firman Allah bermaksud:
`Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dan Allah Amat Berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu (Ali `Imran: 189)
Manakala bukti akli ialah wujudnya alam ini.
Selain dari dalil-dalil terdapat pembuktian yang dinamakan kaedah burhan. Kaedah burhan ialah kaedah yang menggunakan logik yang mempunyai premis pertama dan kedua dengan natijah. Logik ini pula adakalanya berlapis yang menghasilkan natijah berlapis.  Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi  di dalam matannya -  Umm al-Barahin dan diikuti oleh Shaykh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin di dalam huraiannya menggunakan kaedah ini bagi membuktikan sifat-sifat Allah Ta`ala. Mereka  menghujahkan dengan kaedah burhan bagi sifat-sifat salbiah dan ma`ani di dalam kitab  – Bidayat al-Hidayah.
Sebagai contoh burhan bagi qadimnya Allah. Kata Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi:
``Adapun burhan wujub qidam bagi Allah Ta`ala, kerana bahawasanya  kalau tidak qidam nescaya adalah baharu, maka ianya memerlukan kepada pembaharu, maka melazimkan daur (berputar-putar) atau melazimkan tasalsul (berantaian berterusan).
Dalam huraian Shaykh Muhammad Zain, ``Apabila thabit wujud Allah Ta`ala dengan barang yang telah terdahulu daripada dalil, wajiblah bahawa adalah ia qadim. Dan kayfiyat menetapkan dalil bahawa engkau kata bahawasanya dalil Allah Ta`ala bersifat dengan qadim itu, iaitu jikalau ia tiada qadim, nescaya ia adalah baharu, dan jikalau ada ia baharu, nescaya berkehendak kepada yang membaharukandia bagi barang yang dahulu, bahawasnya tiap-tiap yang baharu itu, maka takdapat tiada baginya daripada yang membaharukan dia, maka jika ada pekerjaan seperti yang demikian itu membawa kepada tiada berkesudahan, maka iaitu dinamai akan dia tasalsul, maka iaitu mustahil. Bermula jalannya mustahil pada tasalsul ini bahawasanya jadilah ia membawa kepada ketiadaan Tuhan dan ketiadaan yang demikian itu mustahil, kerana bahawasanya Allah Ta`ala Maha Suci daripada yang demikian itu, Maha Suci Ia daripada berhenti wujudNya atas wujud Tuhan yang dahulunya lagi tiada berkesudahan itu mustahil baginya dan wujud barang yang tiada berkesudahan itu mustahil dan yang terhenti atas yang mustahil itu mustahil pula sepertinya. Jelas daripada contoh di atas bahawa pembuktian secara burhan adalah terdiri dari premis-premis berlapis-lapis hinggalah membawa kepada natijah.
Contoh bagi burhan tentang baqa` Allah kata Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi:
``Adapun burhan wajib baqa` Allah Ta`ala, kerana kalau ianya berkemungkinan mempunyai hubungan dengan `adam (tiada), nescaya ternafilah qidam, kerana wujudnya pada masa itu menjadi harus dan tidak wajib, dan harus tidak adalah kewujudannya melainkan baharu bagaimana contoh yang baru lepas tentang wajibnya qidam Allah Ta`ala:
Dalam huraiannya kata Shaykh Muhammad Zain:
Ertinya wajib bagi Allah Ta`ala bersifat dengan baqa` dan dalilnya itu bahawasanya jikalau dapat bahawa menghubung oleh `adam, nescaya lazimlah bahawa ada ia setengah daripada segala mumkin yang harus atasnya wujud dan `adam dan tiap-tiap mumkin tiada ada wujudnya itu, melainkan baharu. Maha Suci Allah Ta`ala daripada yang demikian itu dan melazimkan oleh daur tasalsul dan telah terdahulu keduanya mustahil, maka nyatalah dengan demikian itu bahawa wajib qidam itu melazimkan ia akan  wajib baqa`, dan iaitu yang dituntut.
Burhan bagi Mukhalafatuhu li al-hawadith, oleh kerana jika menyamai Allah Ta`ala dengan sesuatu yang baharu, nescaya dia adalah baharu sepertinya, yang demikian adalah mustahil.
Dan burhan bagi berdiri dengan sendiri, kalau Dia berhajat kepada tempat, nescaya Dia adalah sifat, dan sifat tidak disifatkan dengan sifat ma`ani dan tidak ma`nawiyyah, sedangkan Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat berkenaan, maka dia bukan sifat, kalau Dia berhajat kepada yang mengkhusus nescaya Dia  baharu, bagaimana demikian sedangkan sesungguhnya telah ada burhan wajib qidam dan baqa` Allah Ta`ala,
Dan adapun burhan wajib esanya Allah Ta`ala, kerana bahawasanya kalau Ia tidak esa, melazinkan tidak ada sesuatu daripada alam, kerana lemahNya.
Adapun burhan bagi empat sifat yang disekalikan oleh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi;
``Dan adapun burhan wajib bersifatnya Allah Ta`ala dengan qudrat dan iradat dan ilmu dan hayat, kerana bahawasanuya kalau ternafi satu daripadanya, nescaya membawa kepada baharu seperti alam, maka ia adalah mustahil.
Ulasan Shaykh Muhammad Zain, ``Ertinya terdahulu memberi bekas qudrat Allah Ta`ala terhenti ia pada akal atas iradatnya dengan bahawasanya iradatNya itu terhenti memberi bekas atas ilmu, kerana bahawasanya iradat itu menqasadkan pada menentukan mumkin dengan setengah barang yang harus atasnya dan qasad itu disyaratkan dengan ilmu dan bersifat qudrat dan iradat itu tiap-tiap satu daripadanya terhenti ia atas bersifat dengan hayat, kerana hayat itu syarat pada sekaliannya dan diperoleh mashrut dengan ketiadaan syaratnya itu mustahil.
Seterusnya burhan wajib bersifat mendengar baginya Allah Ta`ala dan melihat dan berkata adalah berasaskan kitab dan Sunnah dan ijma` dan juga kalaulah tidak bersifat dengannya maka lazim bersifat dengan lawan-lawannya, maka ianya kekurangan, dan kekurangan bagi Allah Ta`ala adalah mustahil
Dan terakhir dari pembicaraan burhan bagi sifat-sifat Allah Ta`ala ialah sifat harus bagi Allah mengada atau meniadakan sesuatu. Kata Shaykh Muhammad bin Yusuf al-Sanusi.
``Adapun burhan  adalah membuat Allah segala mumkinat atau meninggalkannya harus pada Haqq Ta`ala, kerana jika kiranya wajib ke atas Allah Ta`ala sesuatu daripadanya dari segi akal atau mustahil pada akal, maka bertukarlah mumkin kepada wajib atau kepada mustahil, yang demikian tidak diterima akal.
Bermula makna mumkin itu, iaitu yang harus pada akal wujudnya dan `adamnya, tiada berat bagi salah suatu daripada keduanya atas taulannya. Maka jika wajib atas Allah Ta`ala sesuatu daripada mumkin seperti memberi pahala bagi orang yang berbuat taat pada akal atau mustahil bagi Haqq Ta`ala  seperti kufur dan maksiat pada akal ertinya  mekufurkan orang yang kafir dan menyiksa orang yang `asi nescaya bertukar-tukar mumkin itu wajib kerana makna wajib itu barang tiada dapat pada akal ketiadaannya atau bertukar mumkin itu mustahil, makna mustahil itu barang yang trada dapat pada akal adanya dan yang demikian itu mustahil, kerana bahawasanya menukarkan hakikat.
Demikianlah konsep burhan, iaitu bahasan yang menggunakan bukti-bukti dan hujah-hujah secara rasional antaranya menggunakan elemen logik yang antaranya bersifat berlapis bagi menghasilkan natijah yang rasional dan betul.

Sekian.


No comments:

Post a Comment