April 14, 2016

Dari Politik Ke Tradisi Intelektual


BBB,  05 Rajab 1437 = 13 April 2016 (Rabu):
Dari pergolakan politik pada pertengahan abad pertama Islam telah melahirkan kelompok-kelompok penentangan seperti Shi`ah, Khawarij, Murjiah, termasuk Qadariyyah dan golongan yang dikenali dengan  Jabariyyah.
Dilihat dari segi positif, pertikaian di kalangan umat mencetuskan daya gerak intelektual, membahaskan persoalan falsafah yang berhubung dengan akidah yang dengan keilmuan berkenaan melihat di mana seharusnya batas-batas kemanusiaan, hak dan kedudukan ketuhanan dalam rangka falsafah dan akidah keislaman.   Antara kelompok yang lahir, maka Mu`tazilah adalah kelompok menonjol dalam bidang akidah yang  sebahagian dari pegangannya adalah kontra dengan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Dalam pendekatan Mu`tazilah tidak lagi digerak oleh penentangan yang bersifat politik, tetapi lebih kepada bersifat rasional dan boleh dikatakan juga bersifat intelektual. Ia merupakan pancaran ilmu hasil dari pengajian dan dialog keilmuan yang berlaku.
Namun ciri keilmuan dan intelektual yang berlaku, khususnya dari segi akidah bukanlah bersifat tersendiri, bermaksud kelahiran tradisi intelektual ini adalah diiringi, bahkan bersekali dengan perkembangan bidang-bidang keilmuan yang lain yang berlaku sebelum dan semasa dengannya. Misalnya sebelumnya telah tumbuh pengajian yang berhubung dengan Al-Qur`an yang tokohnya seperti Abdullah bin `Abbas (m. 687H.), dan murid-muridnya seperti Sa`id bin Jubayr (m. 713M.), Mujahid (m. 721M.), dan `Ikrimah (m. 724M.).
Tradisi mencatat Hadith Rasulullah s.a.w. bermula antaranya dilakukan oleh Al-Sha`bi (m.721M.), `Urwah bin al-Zuhayr (M. 712M.), `Asim ibn `Umar Ibn Qatadah (m. 737M.), dan Al-Zuhri (m. 742). Keilmuan Hadith kemudian berkembang dengan ciri dan identiti tersendiri sebagai sumber keilmuan dan keislaman.
Bidang fiqh juga berkembang sejak awal lagi Di Madinah dua tokoh ulama` terkenal, iaitu Abdullah bin `Unar dan juga Abdullah bin `Abbas yang juga mendalami di dalam bidang Al-Qur`an. Antara tokoh terawal terkenal yang lain ialah Ibrahim al-Nakha`i (m. 714M.). Pada akhir pemerintahan Umayyah di Madinah terdapat 7 orang peguam Islam terkenal. Mereka ialah Sa`id ibn al-Musayyab, `Umar ibn al-Zubayr, Abu Bakar ibn Abdul Rahman, `Ubaidillah ibn `Abdullah ibn `Utbah, Kharija ibn Zayd ibn Thabit, Sulayman Ibn Yasar  dan Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar.
Manakala bidang tasawuf lahir tokoh-tokoh yang menghasilkan penulisan  bidang tasawuf  seperti Abdullah al-Mubarak (m. 181 H.) menghasilkan -   Kitab al-Zuhd wa al-Raqa`iq, Al-Harith bin Asad al-Muhasibi (243H.)  menghasilkan kitab Al-Ri`ayat li Huquq Allah dan beberapa yang lain lagi pada peringkat awal. Sebelum kelahiran kitab-kitab tasawuf sudah tentulah sudah ada pengamal-pengamal tasawuf pada peringkat yang lebih awal.
Apa yang hendak ditekankan di sini, bahawa perkembangan akidah dan kelahiran tokoh-tokoh dan aliran-aliran sepert Shi`ah, Khawarij, Murjiah, Qadariyyah dan Jabariyyah adalah bersama dengan perkembangan keilmuan yang lain dan pengajaran keilmuan-keilmuan berlaku secara popular dan terbuka. 
Asas utama akidah Islam, khususnya bagi Ahliu al-Sunnah wa al-Jama`ah adalah bersumberkan Al-Qur`an di samping akal, tetapi Mu`tazilah dalam bahasan mereka berhubung dengan akidah meletakkan keutamaan rasional akal, kadang-kadang mengkesampingkan sumber naqal.
Tentang kelahiran dan istilah `Mu`tazilah banyak pendapat mengenainya. K.H. Sirajuddin mengemukakan pendapat yang mengaitkan Istilah ini lahir dari isu yang berhubung dengan akidah, bahawa pada masa tradisi pengajian giat berlaku antaranya di Masjid Kota Basrah.  Imam Hasan Basri (m. 110H.) mengajar di Masjid Basrah yang antara mereka yang mengikuti pengajaran ilmu tauhidnya ialah  muridnya bernama Wasil bin `Ata` (m. 131H.). Suatu isu pengajaran yang disebut Hasan Basri bahawa mereka yang berdosa besar adalah dikira sebagai muslim yang berdosa, kelak ia dihukum masuk neraka sebelum ianya layak masuk ke syurga.   
Pendapat yang diutarakan oleh Hasan Basari ini dikatakan tidak disetujui oleh Wasil bin `Ata` yang memisahkan diri dan mengadakan pengajaran pada bahagian lain di masjid dengan pengikut-pengikutnya. Tetapi ada pendapat lain  seperti di dalam Jauharat al-Tauhid mengatakan dialog berlaku  antara Hasan Basri dengan gurunya Al-Jubai berhubung dengan balasan orang yang berdosa besar di atas, Hasan bertanya bagaimana dengan anak yang mati kecil, dijawab al-Jubai , bahawa dia tidak berdosa dan dimasukkan dalam syurga. Ini dihujahkan Hasan  sebagai tidak adil kepada yang mati tua berdosa dan masuk neraka. Dari segi keadilan adalah lebih adil bagi yang berdosa itu dimati kecil supaya dapat masuk syurga. Wasil bin Ata` berpendapat, untuk keadilan diwujudkan `Satu Tempat Antara Dua Tempat (syurga dan Neraka) bagi anak kecil, persoalannya`, bagaimana yang mati tua yang masuk neraka, tidakkah wajar dia dimatikan kecil, dia dimasukkan ke dalam tempat antara dua tempat.   Begitu juga ditimbulkan dari segi keadilan, bagi anak kecil dihujahkan, bahawa jika dia dimatikan tua secara patuh kepada Allah dia dapat masuk ke syurga – tidak berada di tempat antara dua tempat. Dikatakan Al-Jubai tidak dapat  memberi jawapan, maka Hasan Basri yang asalnya pengikut Mu`tazilah itu mengasingkan diri dengan pengikut-pengikutnya dan mengajar akidah yang kemudian dikenali sebagai Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Dikatakan peristiwa berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik pada (100-125H.) zaman kerajaan Umawiyyah.
K.H. Sirajuddin juga mengemukakan pendapat yang lain bahawa puak pengasing diri ini pada asalnya bermazhab Shi`ah, tetapi mereka keciwa apabila Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Mu`awiyah. Kerana kekeciwaan mereka mengasingkan diri dan tidak terlibat dengan politik dan kekacauan. Mereka mendirikan pengajian yang dikenali dengan Mu`tazilah, kerana pengasingan diri mereka dari masyarakat dan politik semasa. Pemgasingan diri kelompok ini adalah sekitar tahun 40H. kerana penyerahan kekhalifahan Hasan kepada Mu`awiyah adalah pada tahun 40H. Selain dari pendapat-pendapat di atas, ada beberapa pendapat kecil yang lain yang mengaitkan peristiwa-peristiwa tertentu yang menyebabkan berlakunya pengasingan yang melahirkan kelompok yang mempunyai pendekatan yang antaranya berlainan dan bertentangan dengan pendapat Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah.
Pokoiknya sekitar awal abad kedua Hijrah, telah berlaku perkembangan ilmu pengetahuan di dalam berbagai bidang keilmuan yang disebutkan di atas, lantaran itu berlaku dialog-dialog keilmuan termasuklah di dalam bidang akidah. Perkembangan ini adalah sesuatu yang sihat dan positif bagi perkembangan ilmu-ilmu keislaman termasuklah di dalam bidang akidah. Melalui dialog dan pengajian dapatlah dimurnikan keilmuan dan diikuti mana yang benar dan menjadi pegangan.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

No comments:

Post a Comment