April 17, 2016

Ibn Taimiyah Pendukung Salaf; Fatwanya Banyak Bercanggah


BBB, 08 Rajab 1437 = 16 April 2016 (Sabtu):K.H. Sirajuddin memasukkan Ibn Taimiyah sebagai seorang tokoh yang membawa aliran khusus dalam akidah dan keilmuan Islam. Nama Ibn Taimiyah ialah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah yang dikenali dengan Ibn Taimiyah. Beliau dilahirkan pada awal tahun  (661H.)   menjelang Baghdad dan Timur Tengah diserang tentera Tartar (667). Dia dan keluarganya dibawa ayahnya menyelamatkan diri ke Damshiq, Syria. Jadi Ibn Taimiyah hidup dalam keadaan negara, politik dan sosial tidak tenteram. Namun Ibn Taimiyah yang keluarganya mempunyai kesedaran pengajian yang tinggi menghantar Ibn Taimiyah belajar  di pengajian di Damshiq di dalam bidang-bidang keilmuan akidah, fiqh, tafsir, Hadith, Usul al-Fiqh dan lain-lain. Akhirnya Ibn Taymiyah menjadi tokoh rujukan dalam bidang Hadith, fiqh dan berbagai-bagai fatwa.
Dalam suasana umat Islam yang tidak stabil, Ibn Taimiyah amat menekankan soal  jihad dan beliau terkenal berani dan bercita-cita syahid fi sabilillah. Ibn Taimiyah adalah pengikut Mazhab Hanbali. Beliau banyak mengarang kitab-kitab sejumlah ratusan buah. Antaranya:
1.       Ma`alim al-Usul – sanggahan terhadap falsafah
2.       Al-Tibyan fi Nuzul al-Qur`an
3.       Al-`Aqidah al-Wasitiyyah
4.       Risalah fi al-Qadha` wa al-Qadr
5.       Al-Kalam `ala al-Fitrah
Dan banyak lagi.
 dan pada masanya terdapat ulama-ulama terkenal seperti Imam Nawawi (L. 630H.) seorang ulama besar pendukung mazhab Shafie, Ibn Hajar al-Haitami (L. 883H.) lahir di Mesir (banyak memperbaiki kesilapan-kesilapan di dalam kitab-kitab Ibn Taimiyah.
Ibn Taimiyah melihat banyak penyelewengan dan khurafat yang terjadi pada zamannya dan berusaha memperbaikinya. Tetapi kata K.H. Surajuddin:
``Akan tetapi sangat disayangkan bahawa beliau (Ibn Taimiyah) terpengaruh dengan fahaman kaum Mushabbihah  dan  Mujassimah  yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk dan juga banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dalam fekah yang berbeza jauh dengan fatwa-fatwa dalam mazhab Hanbali sendiri dan juga dari mazhab-mazhab Hanafi, Maliki dan Shafie.``  
Di dalam karangannya yang berjudul al-Munazarah fi al`Aqidah al-Wasitiyyah dan Al-`Aqidah al-Hamiwiyyah al-Kubra Ibn Taimiyah menjelaskan tentang dasar mazhabnya ialah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadith-Hadith Nabi yang berhubung dengan sifat Tuhan menurut erti lafaznya  yang zahir, yakni secara harfiyyah sahaja.
Dengan maksud lahir ini menurutnya, Tuhan mempunyai muka, tangan, mata, rusuk, duduk bersila, datang dan pergi dan cahaya langit dan bumi kerana maksud yang sedemikian terdapat di dalam Al-Qur`an.
Dia mengatakan Tuhan berada di atas langit dan boleh ditunjuk dengan jari dan sebagainya. Dengan ini menurut K.H. Sirajuddin Ibn Taimiyah boleh digolongkan  di bawah Mujassimah dan mushabbihah. Pasndangannya dibawa di dalam pengajaran dan ucapan-ucapan. Beliau turut menentang pendapat-pendapat imam-imam mazhab yang empat.. Kononnya ia akan memperbaharui pengajian ulama-ulama terdahulu dan mengembalikan mereka kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul. Ia menegaskan akan memerangi khurafat dan bid`ah ulama-ulama terdahulu. Beliau menentang taqlid kepada mazhab.

Dalam khutbahnya di Masjid di Damshiq beliau menerangkan tentang sebuah Hadith yang memaksudkan Tuhan turun dari langit dunia tiap-tiap malam.
Dicatatkan bahawa pada tahun  705H. Raja Mesir yang menguasai Syria pada masa itu memanggil Ibn Taimiyah, beliau dibawa ke mahkamah dan dituduh membawa pengajaran sesat dengan ungkapan-ungkapannya tentang Tuhan. Beliau tidak mau diadili dengan hujah yang mengadilinya adalah musuh-musuhnya. Beliau ditahan dan dipenjarakan selama 18 bulan. Selepas bebasnya, ia melanjutkan pendapatnya tentang Tuhan bertempat dan bersifat sebagai manusia, bahkan beliau menyerang pengajaran tasawuf dan guru-guru sufi yang mendapat tempat di Mesir. Beliau sekali lagi dibawa ke muka pengadilan dan ditahan.  Pada tahun 709H. beliau dibuang dan diasing ke Iskandariah selama 7 bulan oleh kerana fatwa-fatwanya yang aneh dan bercanggah dengan pegangan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dan beliau menyerang terhadap ulama` mazhab empat dan juga `ulama` usuluddin dari kalangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Pada tahun 712H. beliau kembali ke Damshik.  Sikap  Ibn Taymiyah tidak berubah, bahkan makin bertambah. Di Damshiq beliau bukan saja mengeluarkan pengajaran berkenaan akidah yang bercanggah dengan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, tetapi melancarkan serangan terhadap imam-imam mazhab empat – termasuk Mazhab Hanbali yang diikutinya selama ini. Ingatan-ingatan dari sultan pemerintah di Syria pada masa itu disampaikan. Tetapi perintah dan larangan terus dilanggarnya. Maka melalui persidangan ahli-ahli hukum,  pada 22 Rajab tahun 720 beliau dikenakan tahanan. Beliau dilepaskan pada tahun 721H., tetapi beliau tidak berhenti dari meneruskan sikapnya yang bertentangan sehingga terpaksa ditahan dan meninggal dalam tahanan  di Damshik pada  27 Syawal 728H.
Antara pengajarannya yang tidak menyenangkan
1)       Tuhan duduk di atas `arash sebagai gambaran duduknya manusia 
2)      Tuhan turun dari langit tiap-tiap malam serupa turunnya Ibnu Taimiyah  dari mimbar.
3)      Ibn Taimiyah mengharamkan menziarah kubur Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah dan perjalanan kepadanya dianggap maksiat.
4)      Menghukum kafir atau syirik terhadap orang berdoa secara bertawassul
5)      Mengharamkan tarikat-tarikat sufi yang banyak dilakukan pada zamannya.
Demikianlah sikap Ibn Taimiyah yang keras dan mudah mengkafirkan orang yang tidak bersetuju dengan pendapatnya. Untuk mencegah dari kekacauan akibat dari pendapat dan fatwa-fatwanya ulama dan pemerintah pada zamannya mengambil tindakan menahannya, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kekacauan dari berlaku.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

No comments:

Post a Comment