April 7, 2016

Menuju Pengakhiran Berintuisi Ketasawufan


BBB,  28 Jamadil Akhir 1437 =  06  April 2016 (Rabu):


Menutup karangannya Shaykh Ibrahim al-Laqani dan Sharih menghuraikan ungkapan bagi penutup dengan intuisi ketasawufan. Kata Shaykh Ibrahim al-Laqani bagi bayt-bayt nazam pengakhiran, katanya:
Dengan ini aku mengharapkan Allah keikhlasan    *    Jauh dari riya` kemudian mendapat kelepasan
Dari syaitan direjam dan kekejian  hawa-nafsu      *    Siapa cenderung kekejian itu  dia tertipu.
Pada asasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Nazim sebagai disharh oleh Pengsaharah, bahawa Penggubah Nazam mengharapkan apa yang dihasilkan dalam karangan Jauharat al-Tauhid ianya adalah sebagai kerja ikhlas yang tidak disertai sifat riya`, selamat dari godaan syaitan yang direjam dan terlepas dari unsur nafsu.
Sharih mengulas panjang lebar terhadap kandungan dua bayt ini dengan elemen-elemen ketasawufan. Misalnya menerangkan erti raja`, ikhlas  dan riya`  yang disebut di dalam bayt-bayt di atas. Raja` adalah merupakan antara tahap-tahap perjalanan kualiti kerohanian di dalam tasawuf. Raja` menurut Sharih bahawa:
Raja` itu mengharap hasil barang suatu dalam zaman mustaqbal serta mengerjakan sebabnya.
Manakala ikhlas, ialah mengkasadkan kerana keredaan Allah Ta`ala dengan ibadat yang dilakukan.
Kedua-duanya adalah elemen positif di dalam tasawuf. Manakala riya` adalah sebahagian dari elemen negatif yang meruntuhkan kualiti kerohanian. Kata Sharih:
`Dan erti riya` yang mazmumah itu mengerjakan barang suatu adat kerana mengqasadkan bagi manusia atau lainnya seperti melakukan sadaqah bagi mendapat pujian yang menghilangkan pahala.
Riya` adalah sebahagian dari nafsu yang Sharih menerangkan nafsu terbahagi secara minimum kepada dua iaitu:
Pertama:  Nafsu ammarah, iaitu nafsu yang cenderung kepada kejahatan seperti mengumpat, mencuri dan sebagainya.
Kedua:  Nafsu lawwamah.
Nafsu lawwamah ada kalanya  cenderung ia bagi ibadat kepada Allah, maka dinamai nafsu mutmainnah.
Dan  ada kala cenderung ia kepada pekerjaan yang mubah, maka iaitu nafsu lawwamah jua namanya.
Manakala hawa cenderung kepada sesuatu yang dikasihi tanpa memikir akibat perbuatannya yang biasanya bersifat negatif dan merosakkan.
Sesungguhnya selepas membicarakan tiga perkara di atas yang ada di dalam matan Sharih masuk kepada pembicaraan khusus tentang tasawuf sebagai tambahan bagi  penutup dengan agak panjang lebar (8 hlm.)
Dalam membicarakan tentang tasawuf Sharih mentakrifkan ilmu tasawuf berdasarkan pendekatan Imam al-Ghazali iaitu ilmu yang mengingatkan hati kepada Allah Ta`ala dan melupakan yang lain dariNya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali membicarakan sifat muhlikat bagi diri, demikian Sharih menyebutkannya sebagai sifat mazmumah, iaitu tujuh sifat:
1)       Hubb  al-dunya      2)  tamak           3)   Hasad  
4)    `Ujub                        5)   Riya`             6)   Takabbur
7)  Sum`ah
Setiap satu diberi takrif. Contoh sum`ah, iaitu mengerjakan ibadat supaya didengar oleh manusia.
Al-Imam Al-Ghazali juga memecahkan pembicaraan kepada sifat-sifat positif disebut Munjiyat. Sharih juga membicarakannya dengan menamakannya sebagai sifat-sifat mahmudah (terpuji). Menurut Sharih sifat-sifat mahmudah ini ada sembilan sifat, iaitu:
1)       Zuhud          2)    Qana`ah       3)   Sabar
4)    Tawakkal      5)    Reda             6)   Shukur
7)    Ikhlas             8)    Khawf           9)   Raja`
Sebagaimana sifat-sifat keji diberi takrif, maka demikianlah juga dengan sifat-sifat terpuji, sebagai contoh:
Qana`ah itu, iaitu berkifayah dengan barang yang ada ia  dalam tangannya dan tiada mengharap-harap barang yang tiada ia di dalam tangannya lainnya. Maka zuhud dan qana`ah itu terlebih afdal daripada sekalian sifat yang mahmudah dan iaitu kelakuan segala nabi dan rasul dan sekalian auliya` Allah Ta`ala.
Namun Sharih membuat kesimpulan bahawa:
Shahadan bermula sifat yang mazmumah dan sifat yang mahmudah itu terlebih banyak daripada barang yang telah tersebut itu..
Menurut Sharih: Dan asal jalan orang yang ahl al-tasawwuf itu lima perkara:
Pertama:   Takut kepada Allah di dalam zahirnya dan batinnya.
Kedua:  Reda ia daripada hukum Allah Ta`ala dan kenyataan reda itu dengan tafwid kepada Allah Ta`ala dan qana`ah.
Ketiga:  Ittiba` shara` Rasulullah s.a.w. pada zahirnya dan batinnya
Keempat:  Membuangkan sekalian sifat yang mazmumah
Kelima:  Ruju` ia kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala halnya semata-mata.
Memasukkan unsur tasawuf pada bahagian akhir Matan Jauharat al-Tauhid  bagi memantapkan pendekatan akidah yang biasanya mengambil pendekatan rasional, iaitu menekankan kepada logik dan kefahaman dan tidak bercanggah antara  hukum dan  sifat antara satu sama lain. Dapat dikatakan kering dari elemen rohani, maka dengan memasukkan tasawuf pada hujung karangan, ianya melengkapkan pendekatan. Contoh yang mempelajari ilmu akidah ialah bagi memahami akidah dan menjauhi dari elemen syirik. Dengan kefahaman secara rasional sahaja tidak menimbulkan rasa khudu`, mesra, patuh setia, takwa  dan kasih cinta yang elemen-elemen berkenaan terdapat di dalam tasawuf. Dengan memasukkan elemen tasawuf yang mempelajari ilmu akidah tidak saja memahami, tetapi mempunyai elemen patuh setia, kasih cinta dan taqwa terhadap Ilahi. Lantaran jika dua pengajian  dipelajari, bahkan tiga bidang, iaitu akidah, tasawuf dan fiqh dipelajari melengkapkan kefahaman, memupuk kepatuhan dan menyuburkan rasa kasih dan mesra Ilahi.

Sekian.


No comments:

Post a Comment