April 11, 2016

Firqah-Firqah Bukan Dari Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jama`ah


BBB,  02  Rajab 1437 = 10 April 2016 (Ahad):


Telah dibicarakan, walaupun judul buku I`tiqad Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah membayangkan kepada kita dengan judul buku membicarakan keseluruhannya tentang aki dah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, tetapi tidak sebenarnya demikian. Dari segi format dan pendekatan buku ini bukan memperkatakan tentang akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah semata-mata, tetapi ianya lebih mengambil pendekatan sejarah dalam mana semua aliran yang tumbuh dalam sejarah Islam diperkatakan dan dari satu segi pendekatan juga bersifat bandingan. Dalam mana setiap aliran akidah yang lahir dibincangkan dan kemudian dibandingkan, khususnya aspek-aspek penyimpangan dan pertentangan dengan akidah ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dinyatakan.  Pendekatan perbandingan ini dapat dikatakan  pendekatan yang mewajarkan Pengarang Buku I`tiqad Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah memberi judul bukunya dengan judul tersebut. Pengarang juga  memberi  keutamaan tentang Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dengan memulai bab dua dan tiga  bagi buku tentang Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah (Bab pertama mengenai istilah-istilah dan penerangan umum).
Walau bagaimana dengan membicarakan sebahagian besar firqah-firqah bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, dipersoalkan bahawa judul dan kandungan dirangkum di bawah judul akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Lebih tidak wajar apabila dimasukkan beberapa firqah yang terang-terang bukan dari firqah dan bukan dari Islam seperti agama Baha`iyyah  yang diasaskan oleh Mirza Ali Muhammad dari Shiraz, Iran (m. 1853M.) yang mengaku sebagai Imam Mahdi, khalifah bagi Nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad dan menolak ketiga-tiga Nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad dan tidak ada  lagi agama Yahudi, Nasrani dan Islam dan yang ada hanya Din Ilah (Agama Tuhan) yang dibawa oleh Mirza Ali Muhammad tersebut.
Juga dipersoalkan mengapa dimasuk dan dikaitkan agama Qadyani yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad (m. 1908M.) berasal dari Qadyan, Punjab – kini di bawah Pakistan. Beliau mendakwa (1890) sebagai nabi terakhir selepas Nabi Muhammad s.a.w yang juga sebagai Imam Mahdi dan Mujaddid yang ditunggu-tunggu. Pihak penjajah British yang menjajah India pada masa itu memang menggalakkan  kelahiran agama  baharu ini yang dapat memecahbelahkan penduduk dan agama di India pada masa itu, lebih-lebih lagi ajaran Qadyani (dikenali juga Faham Ahmadiyah – Pengasas Qadyani, mengambil nama tempat asal Qadyani), tidak menggalakkan peperangan yang secara langsung menguntungkan British.
Dengan memasukkan kedua-dua aliran di atas, iaitu Baha`iyyah dan Qadyani, seolah-olah ada pengakuan bahawa mereka adalah belahan dari Islam, seperti Mu`tazilah, Qadariyyah dan Jabariyayh. Kedua-dua aliran, Baha`iyyah dan Qadyani jelas bertentang dengan Islam dan kufur.
Dari segi pendekatan dan kandungan buku I`tiqad Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah ini selepas membicarakan tentang Ahlu al-Sunnah wa l-Jama`ah yang ditumpukan dua pimpinan utama iaitu Ash`ari dan Maturidi, maka dibicarakan apa yang diistilahkan sebagai firqah-firqah, iaitu:
Firqah-Firqah Dikaitkan Dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah Dan Pertentangan:
1)      Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah
2)      Shi`ah
3)      Khawarij
4)      Murjiyyah
5)      Mu`tazilah
6)      Qadariyyah
7)      Jabariyyah
8)      Najariyyah
9)      Mushabbahah
10)   Ibn Taymiyyah
11)   Wahabiyyah
12)   Baha`iyyah
13)   Qadyani (Ahmadiyyah).
Mengapa begitu banyak timbulnya aliran-aliran yang dikaitkan dengan akidah Islam ?
Ada beberapa faktor penting, antaranya:
a)      Mempertahankan Kemurnian Islam
Ia adalah tujuan murni. Ini melahirkan pihak Salaf yang mau mempertahankan keaslian dan kemurnian Islam. Mereka mengelak dari menggunakan pendekatan takwil dan memahami sumber Islam, iaitu Al-Qur`an dan Al-Hadith dengan keasliannya. Golongan ini dikenali golongan Salaf.
Tetapi bagi golongan yang cuba memahami Islam dengan maksud sepatutnya. Antaranya mereka menggunakan kaedah takwil dan tafsiran menurut kesesuaian dan tafsiran yang releven seperti pendekatan Sunni dalam bidang akidah yang menggunakan pendekatan naqal dan akal.Pada dasarnya kedua-dua pendekatan tidak menimbulkan masalah yang ketara dan tidaklah mengakibatkan perpecahan di dalam umat.
b)      Faktor Politik
Faktor ini amat memberi kesan dan menjejaskan kesatuan ummah.. Ekoran konflik politik antara Ali-Mua`wiyah dan bereterusan kepada Sayyiduna Hussein – Yazid dan berterusan memberi kesan kepada kelahiran berbagai-bagai firqah di dalam Islam seperti Shi`ah, Qadariyyah, Mu`tazilah, Jabariyyah, Murjiyah dan sebagainya. Bukan setakat lahirnya jenama firqah-firqah, tetapi melahirkan pandangan yang bersifat falsafah bagi mengukuhkan pegangan dan pandangan masing-masing. Dengan demikian memecahbelahkan persatuan dan fikrah umat Islam dan melemahkan mereka. Akibat perpecahan ini negara-negara Islam yang mendukung berlainan akidah dan fahaman tidak mempunyai hubungan yang rapat, bahkan setengahnya  mengambil sikap bermusuhan.
c)       Bersikap Musailamah al-Kazzab Moden – Ambil Kesempatan
Setengahnya mengambil kesempatan yang antaranya bersifat seperti Musailamah al-Kazzab moden` seperti Mirza Ali bin Muhammad dengan Baha`iyyahnya yang membawa faham dan pegangan bercanggah dengan Islam dan  jelas kufurnya. Begitu juga dengan  Qadyani yang didukung oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwa sebagai Nabi akhir zaman selepas Nabi Muhammad s.a.w.
d)      Dakwaan   Membawa Tajdid
Dengan dakwaan sedemikian perubahan yang dilakukan yang antaranya menggugat kemantapan pegangan Islam. Dengan anjuran dan pengikut-pengikut mereka makin memacahkan perpaduan umat Islam.
e)      Bagi Melemahkan Umat Islam
Merupakan gerakan teratur bagi melemahkan umat Islam. Jenama-jenama tertentu dinamakan yang membuka ruang mengadudombakan kalangan umat yang memecahbelahkan mereka.
Dan berbagai faktor lagi yang  merosak dan memecahbelahkan umat.
Perkembalian kepada kemurnian dan kesatuan umat terus diperkatakan, tetapi tiada kesungguhan dan tiada tindakan peringkat umat usaha ke arah penyatuan. Yang nyata api sengkita terus menyala memecahbelahkan mereka..

Sekian.


No comments:

Post a Comment