April 29, 2016

Akidah Bukan Ahlu Al-Sunnah Diasing Dalam Buku Berlainan


BBB,  20 Rajab 1437 = 28 April 2016 (Khamis):


Telah diperkatakan bahawa Tuan Haji Said bin Haji Ibarhim memberi tumpuan pada membicarakan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah   sebagaimana sudah dibicarakan, iaitu berjudul Aqidah Ahlu Sunnah wa al-Jamaah (1995 – Cetakan Pertama), atau lebih khusus membicarakan tentang rukun iman yang enam dengan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya.
Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim memperuntukkan pembicaraannya tentang akidah yang bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dengan menghasilkan sebuah lagi buku dalam tempoh berdekatan dengan buku Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, iaitu buku yang diberi judul ``Perbandingan Akidah Dan Fahaman Umat Islam`` (1997)  yang membicarakan tentang akidah-akidah yang bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Antaranya termasuklah Baha`iyyah dan Qadyani yang sepatutnya tidak dikira dari kalangan akidah Islam yang jelas bertentangan dengan Islam. Buku Perbandingan Akidah Dan Fahaman Umat Islam jauh lebih tebal (630 hlm.) berbanding dengan buku Akidah Ah al-Sunnah wa al-Jama`ah (368 hlm.).
Pendekatan  buku ini ialah secara membuat kajian perbandingan, kata Tuan Haji Said:
``Dapat menghasilkan suatu kajian perbandingan akidah dan fahaman umat Islam.``
Manakala tujuan kajian perbandingan dibuat, kata Tuan Haji Said:
``Sungguhpun umat Islam di negara ini sejak dahulu lagi menganut fahaman dan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, tetapi kini mereka telah banyak diresapi oleh fahaman akidah-akidah yang berlainan dan bertentangan dengan fahaman dan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, sehingga ada yang sudah dipengaruhi oleh fahaman dan akidah Shi`ah dan Mu`tazilah, bahkan ada pula yang telah terpengaruh dan mengikut fahaman dan akidah Ibn Taimiyah dan lain-lain.``
Seterusnya kata Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim,
``Oleh itu tidak salah rasanya kalau saya katakan kitab ini menjadi garis panduan untuk menentukan akidah mereka itu bercanggah dengan akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dan terkeluar dari akidah Islam.``
Dilihat kepada kandungan di dalam buku, maka fasal-fasal yang dibicarakan hampir keseluruhan kandungan adalah bersamaan dengan kandungan di dalam buku I`tiqad Ahlussunnah Wal Jama`ah – oleh K.H. Sirajuddin Abbas termasuk penggunaan istilah firqah-firqah bagi pecahan-pecahan fahaman dan akidah bukan dari Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`h. Cuma dari segi format penyusunan agak sedikit berlainan, tetapi tidak berlainan dari segi kandungan.
Dari segi pendekatan penyusunan adalah dilihat bahawa:
Di dalam buku I`tiqad Ahlussunnah Wal-Jamah memulakan pembicaran dengan  akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah sebagai pembukaan pembicaraan dan Asas utama bagi buku I`tiqad Ahlussunnah Wal-Jama`ah, kemudian baru diuikuti dengan Shi`ah sebagai firqah utama dan terbesar dari segi pecahan akidah. Kemdian diikuti dengan firqah-firqah yang lain  dari segi seturut sejarah kelahirannya, iaitu Shi`ah, Khawarij, Murjiah, Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Najariyah, Mushabbihah, Ibn Taimiyah, Wahabi dan diakhiri dengan Baha`iyah dan Ahmadiyyah atau Qadyani, bagi tiap firqah ini diberi latar sejarah kelahiran dan diberi penerangan dimana pertentangan dan kesalahan-firqah yang menyimpang dari akidah Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Manakala pendekatan dan format penyusunan yang dibuat oleh Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim sedkit berlainan, iaitu beliau membicarakan terus firqah yang terutama dan terawal dan diikuti kelahiran firqah-firqah yang lain secara seturut. Ianya bermula dengan Shi`ah yang agak panjang dari segi pembicaraanm, sesuai ianya sebagai firqah utama dan terbesar yang bertentang dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah dan juga dari segi banyak pengikut-pengikut. Kemudian diikuti dengan pembicaraan tentang  Kawarij, Mu`tazilah, Qadariyyah, Jabariyyah, Murjiah, Najariyah, Mushabbihah,, diikuti dengan Baha`iyah dan Qadyani (Ahmadiyyah) dan diakhiri dengan Ibn Taimiyah. Dari segi kandungan persoalan adalah bersamaan, selepas itu Haji Ibrahim baru membicarakan tentang akidah Ahlu al-Sunnah wa L-Jama`ah sebagai pengakhir selepas membicarakan tentang konsep salaf dan Khalaf.
Difahamkan dengan penyusunan bahawa kelahiran Aqidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah sebagai reaksi terhadap kelahiran berbagai firqah yang disebutkan sebagai menyeleweng dan lahir Akidah alhlu al-Sunnah wa al-jamaah sebagai reaksi menentang akidah-akidah yang bukan Sunni tersebut, sebenarnya  tidak sedemikian kerana kedudukan Ahu al-Sunnah wa al-Jama`ah dari segi prinsip dan bahan-bahan sudah sedia bersama kehadiran Islam dan diamal oleh Rasulullah s.a.w. para sahabat dan pengikut-pengikut, Cuma dari segi istilah bagi akidah kelahiran sebagai reaksi terhadap faham Mu`tazilah.
Tentang perpecahan kepada berbagai-bagai firqah ini dibuktikan dengan Hadith Rasulullah s.a.w bermaksud:
Orang-orang Yahudi telah berfirqah-firqah sebanyak tujuh puluh satu firqah (glongan) dan orang-orang Nasara juga berfirqah sebanyak itu juga. Dan umatku akan berfirqah sebanyak tujuh puluh tiga firqah – Hadith Riwayat al-Tirmidhi.
Pembicaraan terhadap firqah-firqah yang tidak sama dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, khususnya di dalam sebuah buku berasingan adalah baik, iaitu bagi mengingatkan pembaca dan umat Islam tentang kefahaman firqah-firqah bukan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah supaya mereka tidak terjebak di dalam fahaman sedemikian dan menjauhinya.
Tidak kurang pentingnya pendedahan firqah bukan Sunni ialah bagi mengelak dari kepelbagaian fahaman itu diikuti oleh masyarakat umat Islam, khususnya di negara kita, kerana ianya akan membawa kepada implikasi besar lantaran dengan berbagai fahaman firqah ini membawa kepada perpecahan. Yang lebih dibimbangkan ianya membawa kepada perseteruan di kalangan umat Islam, bahkan membawa kepada peperangan sebagaimana berlaku kini seperti di Iraq, Syria, Yaman dan beberapa negara lagi. Perseteruan, bahkan peperangan yang berlaku sesama sendiri, tidak lain dari memecahbelahkan umat dan merugikan.
Bagi keselamatan dan ketenteraman negara bahkan bagi menyatukan pegangan adalah wajar sebarang kelahiran aliran dan firqah yang berlainan dari Ahliu al-Sunnah wa al-Jama`ah patut disekat untuk mengelak dari perbalahan dan pertentangan yang merugikan.

Sekian.


No comments:

Post a Comment