April 26, 2016

Perbincangan Mengenai Rukun Iman


BBB,  17 Rajab 1437 = 25 April 2016 (Isnin):
Selepas membicarakan tentang konsep dan agama Islam adalah agama  fitrah, akidah tauhid, kepentingan akidah, akidah sahih dan akidah batil dan mengenai Uluhiyyah dan Rububiyyah barulah pengarang buku Akidah Ahlu al-Sunnah Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim memasuki pembicaraan mengenai rukun iman iaitu bermula dari fasal 8  (hlm. 84 - ) hinggalah kepada fasal ke 15 (hlm. 323). Format pendekatan ialah menurut susunan seturut rukun imam yang enam secara formal, iaitu beriman kepada Allah `Azza wa Jalla, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhirat dan qadha` dan qadar. Penelitian ini tidak menmgulangi pembicraan rukun iman secara detail, kerana perkara ini telah dibicara dan disentuh oleh berbagai kitab yang telah dibicarakan. Pembicaraan juga adalah menurut format yang digunakan oleh Tuan Haji Said, iaitu selepas membicarakan sesuatu topik, maka diikuti dengan perbincangan dan kesimpulan. Dalam pembicaraan Tuan Haji Said adalah banyak menggunakan dalil-dalil naqli, iaitu ayat-ayat Al-Qur`an dan sejumlah Hadith-Hadith bagi mengukuh perkara-perkara yang dibincang yang berkait dengan rukun iman. Haji Said dengan sengaja tidak menggunakan kaedah-kaedah logik sebagaimana biasa digunakan oleh kitab-kitab baik di dalam bahasa Arab dan kitab-kitab jawi. Saebagaimana telah disebutkan beliau tidak membicarakan tentang hukum dan rukun akal yang sebagaimana lazim digunakan sebagai permulaan bagi kitab-kitab akidah. Haji Said  menyatakan tentang iman dan Islam bahawa:
``Iman dan Islam tidak berasingan, dan tidak boleh dipisahkan. Dan iman adalah menjadi syarat sah Islam. Tidak beriman mereka yang tidak Islam dan tidak Islam mereka yang tidak beriman.`` (Haji Said juga menggunakan istilah `ma`rifat yang memaksudkan beriman).
Berhubung dengan keimanan dengan Allah kata Haji Said:
``Beriman dengan kewujudan Allah adalah bermakna beriman dengan RububiyyahNya, beriman dengan UluhiyyahNya dan beriman dengan asma` dan sifat-sifatNya.
Beriman dengan `Rububiyyah Allah`, ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta`ala adalah mentadbirkan semua benda dan perkara yang ada di dalam alam ini – tiada wujud Pentadbir yang lain untuk mentadbir alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta`ala Yang Maha Esa dan Maha Berkuasa.
Beriman dengan `Uluhiyyah Allah` ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta`ala bahawa Dialah yang layak  dan berhak disembah. Dan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya  melainkan Allah Ta`ala.
Beriman dengan `Asma` Allah dan sifat-sifatNya`, ialah mempercayai bahawa kewujudan Allah Ta`ala adalah mempunyai nama-nama Yang Agung (Asma` al-Jalal) dan mempunyai sifat-sifat  kesempunaan (Sifat al-Kamal) dan Maha Suci daripada sifat-sifat kekurangan.``
Di dalam membicarakan tentang Allah dengan nama-namaNya yang Indah dan sifat-sifatNya yang sempurna Haji Said tidak mengambil pendekatan membicarakan sifat-sifat yang berjumlah 20 yang dikenali dengan sifat 20 dan tidak pula dibicarakan soal kelompok sifat nasiyyah, salbiyah, ma`ani dan ma`nawiyah. Dalam hal ini beliau adalah menyimpang dari pendekatan yang dibuat oleh seperti Ash`ari, Maturidi, Muhammad Yusuf al-Sanusi bahkan Ibrahim al-Bayjuri. Penyimpangan ini tidak dapat dinisbahkan kepada Tuan Haji Said sepenuhnya, kerana kurikulum yang menjadi panduan ialah disediakan oleh pihak Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri (kini JAKIM).
Walau bagaimana pendekatan mengenai kepercayaan kepada Allah secara Uluhiyyah, Rububiyyah dan ditambah dengan Ubudiyyah adalah merupakan sebagai alternatif bagi memahami rukun iman pertama iaitu percaya kepada Allah. Pendekatan secara Uluhiyyah-Rububiyyah sebenarnya lebih ringkas dan padat dan lebih mudah difahami, berbanding dengan pendekatan tradisi berasaskan sifat dua puluh lebih rumit dan menyukarkan, apalagi bila sifat-sifat berkenaan dikategorikan kepada nafsiyyah, salbiah, ma`ani dan ma`bawiyyah dan berbagai ta`alluq sifat-sifat berkenaan.  
Berhubung dengan rukun iman kedua menurut susunan yang dibicarakan, tidak ada kelainan dari pembicaraan dan pendekatan kitab-kitab yang lain bahawa malaikat adalah diciptakan dari cahaya yang patuh dan tidak pernah derhaka kepada Allah dan tidak pernah membantah apa jua yang disuruh Allah. Banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang merujuk kepada malaikat. Antaranya merujuk kepada peranan malaikat Jibril bermaksud:
``Sesungguhnya Al-Qur`an adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia)  (Al-Shu`ara` 192-194).
Antara peranan disebut oleh Al-Qur`an, bermaksud:
``Dan malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala penjuru langit dan `arash TuhanMu, pada saat itu dipikul oleh delapan malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu.`` (Al-Haqqah: 17).
Jumlah malaikat tidak terkira banyaknya dan tidak diketahui banyaknya melainkan oleh Allah Ta`ala.
Berhubung dengan keimaman dengan rasul pendekatan yang dilakukan oleh Haji Said tidak berbeza dari pendekatan yang lain yang bilangan rasul yang wajib diketahui adalah 25 orang berdasarkan maklumat daripada Al-Qur`an. Nabi Muhammad adalah penghulu bagi rasul-rasul.
``Rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke alam  dunia  ini adalah  manusia dari golongan mereka sendiri yang dipilih oleh Allah daripada keturunan-keturunan orang-orang yang mulia yang mempunyai kebijaksanaan dalam pemikiran  dan suci kerohaniannya.``
Sesungguhnya perutusan rasul bukan setakat menyampaikan risalah yang berhubung dengan keagamaan, tetapi berbagai maklumat tentang masa sebelum dan sezaman dengannya, bahkan pada masa akan datang. Maklumat sebelum dan pada zaman rasul-rasul membolehkan manusia mengetahui tentang manusia peringkat awal dari zaman Nabi Adam hingga ke zaman Nabi Muhammad. Tanpa rasul-rasul sudah tentulah zaman  sebelum itu dan sezaman dengan rasul-rasul menjadi gelap dari maklumat, tetapi melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang dibawa membuka maklumat tentang segala kejadian, sejarah manusia, pembinaan tamadun dan peradaban. Kini adalah penerusan dari zaman tradisi dan nilai  kerasulan berkenaan. Sejak dari dahulu tiap-tiap rasul ada pengikut dan pendukung-pendukung dan ada penentang-penentang, pola berkenaan juga berterusan hingga kini, tetapi tugas dakwah dan menyibarkan kebenaran adalah diteruskan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment