April 15, 2016

Muktazilah Berprinsip Rasional Akal


BBB,  06  Rajab 1437 =  14  April 2016 (Khamis):


Pada dasarnya ilmu akidah apa lagi yang disifatkan sebagai ilmu al-Kalam adalah berasaskan akal, termasuklah pendekatan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Tempat bertolak bagi keilmuan akidah sendiri adalah  pada pembicraan hukum akal dan yang menguasainya dan memahami tentang wajib, mustahil dan harus layak membicarakan persoalan akidah. Seluruh pembicaraan tentang Dhat, sifat ketuhanan juga kerasulan, bahkan rukun-rukun iman juga adalah dibicarakan berasaskan akal yang bersifat rasional. Bahkan keilmuan akidah dan al-kalam sebenarnya bersifat kering dari kerohanian dan keihsanan. Kita tidak menjumpai di dalam membahaskan keilmuan akidah istilah-istilah seperti kasih, cinta, rasa kehambaan, taqwa, rindu, mesra, harap dan raja` dan sebagainya. Bahkan ilmu fiqh lebih lembut dan ada rasa kemanusiaan dan kerohanian dalam mana dalam keilmuan berkenaan ada aspek, taat, khusyuk, rahmat, kasih sayang, taqwa dan sebagainya.
Semua pendekatan akidah dan al-Kalam adalah menggunakan akal dan pertimbangan rasional, Cuma ada di sana batas-batas pertimbangan yang perlu dilihat dari segi bukti dan dalil yang bersifat naqal dan akal.  Cuma di dalam perbahasan bagi setengah aliran ada yang bersifat melampau dan melanggar batas-batas. Muktazilah adalah aliran akidah yang terlampau berpegang pada rasional akal yang terhad pada  kemampuan fizikal otak yang alamiah, terhad dan lemah itu. Pengagungan terhadap kemampuan otak yang bersifat rasional terhad begitu diagung-agungkan.
Demikianlah Mu`tazilah yang bertapak di Basrah  diketuai Wasil bin Ata` (m. 131H.)  dan Umar bin `Ubaid (m.144H.) memperkembangkan aliran mereka di Basrah, manakala satu lagi tempat perkembangan Mu`tazilah ialah di Kota Baghdad yang diketuai oleh Bashar bin al-Mu`tamad  yang pindah dari Basrah ke Baghdad dan dan mendapat dokongan  pembantu-pembantunya seperti Abu Musa al-Murdar, Ahmad bin Abi Daud (m. 240H.), Ja`afar bin al-Mubashshar (m. 234H.) dan Ja`afar bin al-Harb al-Hamdani (m. 236H.).
Sebagaimana telah diperkatakan bahawa era berkenaan adalah era pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu yang menyemarakkan pengagungan akal dan sifat rasional termasuklah berlakunya pertembungan budaya dengan tradisi Yunani yang mula masuk melalui terjemahan terhadap karya-karya logik Aristotle dan juga pemikiran Plato.  Antara pengajian yang dipelajari ialah ilmu lagik. Kaedah logik ini diguna sebagai pendekatan keilmuan akidah dan al-kalam termasuklah oleh pendekatan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, khususnya oleh Abu Hasan Ash`ari dan Abu Mansur al-Marifdi. Tetapi di dalam masa pendekatan Sunni menggunakannya  sebagai dalil dan burhan bagi membicarakan aspek-aspek akidah, tetapi bagi Muktazilah mereka terlampau terpesona dengan rasional akal dan meletakkan perbahasan, hatta tentang ketuhanan di bawah tempurung akal.
Ada lima prinsip yang menjadi dasar pengajian Muktazilah yang mempengaruhi pula pandangan-pandangan  tentang yang lain.
1.        Mentauhidkan  Allah
2.       Tuhan wajib  Adil
3.       Tuhan wajib membalas yang baik (wa`ad) dan yang jahat (wa`id)
4.       Menyediakan tempat Antara Dua Tempat sebagai balasan
5.       Wajib menyuruh membuat baik dan melarang membuat kejahatan
Muktazilah amat menekankan dari segi ketauhidan dan keadilan Tuhan sehingga mereka menggelarkan diri dan perjuangan mereka sebagai `Ahlu al-`Adl wa al-Tauhid`. Bagi menunjukkan pegangan mereka bahawa Tuhan wajib adil, maka sebab itu Allah wajib menyediakan tempat bagi dua tempat, sebagai tempat khas bagi anak-anak yang mati kecil dan tidak berdosa, maka disediakan tempat khas bagi mereka antara syurga dan neraka. Juga boleh diaplikasikan bahawa Tuhan wajib membalas yang baik ke syurga dan yang jahat ke neraka sebagai menandakan keadilkan Tuhan. Juga jastifikasi bahawa perlu menyuruh membuat baik bagi mendapat keadilan balasan di syurga dan wajib mencegah kejahatan supaya dapat menhendar balasan ke neraka.  Bagi membuktikan bahawa Tuhan bersifat tauhid, mereka berpendapat Tuhan tidak bersifat, kerana dengan bersifat akan menggambarkan ada yang lebih dari Dhat. Tuhan melihat, mendengar, berkuasa dan sebaginya adalah dengan Dhat.
Banyak peyimpangan Muktazilah dari pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah seperti:
1)       Baik dan buruk ditentukan oleh akal
2)      Allah tidak mempunyai sifat
3)      Al-Qur`an adalah makhluk – diciptakan
4)      Mereka yang melakukan dosa besar dan tidak taubat dihukum ke dalam neraka sebelum ianya layak ke syurga.
5)      Tuhan  tidak dapat  dilihat
6)      Menerima Isra` dan tidak meyakini Mi`raj
7)      Manusia menjadikan pekerjaannya dan bertanggungjawab
8)      Tidak meyakini adanya `arasy dan kursi
9)      Tidak mengakui adanya Raqib dan `Atiq (Kiraman Katibin). Ilmu Allah meliputi semuanya
10)   Sifat neraka tidak kekal
11)   Tidak menerima adanya timbangan, hisab, titian, kolam dan shafa`at
12)   Tiada azab kubur
13)   Adanya salah dan aslah
14)   Wajib membalas baik dan buruk
15)   Tuhan wajib Adil
Demikianlah pegangan Muktazilah yang menilai sesuatu berasaskan rasional Akal, meskipun bercanggah dengan Al-Qur`an, Hadith, syari`at dan akhlak. Bagi mereka tiada takwilan. Pendapat mereka perlu dinilai dan dipastikan kesalahan-kesalahan agar tidak merosakkan akidah yang dipegang oleh Ahli al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.


No comments:

Post a Comment