August 10, 2015

Pendekatan, Format Dan Ciri Tafsir Al-Azhar Hamka


BBB,   24 Syawal 1436 = 9 Ogos 2015 (Ahad):


Berdepan dengan sebuah tafsir yang besar setebal 8,171 halaman begitu sukar untuk menyentuh dan membuat penilaian secara menyeluruh. Dari segi format lahiri sebagaimana pendekatan dibuat oleh pentafsir-pentafsir yang lain contoh Wahbah Zuhaily dengan Tafsir l-Wajiz dan Abdullah Basmih dengan Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada Pengertian Al-Qur`an meletakkan teks Al-Qur`an  pada bahagian kanan ke bawah dengan terjemahan dan tafsiran pada bahagian kiri ke bawah, keadaan sedemikianlah juga bagi Tafsir Al-Azhar (nama tafsir adalah mengambil nama Universiti Al-Azhar, mungkin kerana penghormatan terhadap universiti itu yang mengurnia Iajazah Doktor Falsafah terhadap Hamka). Namun perbezaannya bahawa bagi Tafsir Al-Wajiz al-Zuhaily dan Pimpinan Al-Rahman  adalah teks Al-Qur`an, terjemahan dan tafsiran berada di dalam satu halaman lengkap bagi terjemahan dan tafsiran bagi teks berkenaan. Tetapi bagi tafsir Hamka terjemah adalah berada sebelah menyebelah, tetapi bagi tafsir dan huraian mengambil ruang yang panjang. Ianya merupakan faktor yang menebalkan kandungan. Sebagai contohnya Surah Al-Fatihah bagi Tafsir Al-Azhar lengkap dengan teks dan terjemahan pada satu halaman, tetapi huraian adalah mengambil ruang yang panjang dari halaman 59 hingga 105 bagi jilid pertama. Ini bererti di dalam pembacaan, pembaca tidak dapat meneruskan secara segera bagi pembacaan tek l-Qur`an, begitu juga bagi pelajar yang mempelajari kitab tafsir berkenaan tidak dapat merujuk huraian persoalan kepada teks   ssecara terus sebagaimana di dalam tafsir yang bersifat ringkas seperti Tafsir Al-Wajiz dan Pimpinan Al-Rahman.
Huraian yang panjang sudah tentulah berkaitan dengan kandungan Al-Fatihah sebagai Umm al-Kitab, dari segi huraian terhadap konsep dan kandungan basmalah, konsep hamdalah dan pembahagian, konsep Ketuhanan Allah dan konsep alam, hari kiamat, hubungan hamba dengan Allah dalam ibadat dan permohonan-permohonan dan begitulah seterusnya dengan kandungan dari ayat-ayat seterusnya dari segi pembacaannya di dalam solat dan keperluan-keperluan dari segi kesempurnaan bacaan dalam hubungannya dengan ibadat. Huraian panjang lebar diberi kepada topik-topik popular seperti tentang amar makruf, nahi munkar, pepereangan Badar dan Uhud, kosep Islam sebagai agama Islam sejak dari nabi/rasul terawal hingga kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan sebagainya.
Dari segi format dan susunan tafsiran bagi ayat-ayat yang panjang seperti Surah Al-Baqarah, maka bagi memudahkan bagi mengikuti kandungan maka diberi pecahan tajuk-tajuk utama berdasarkan kandungan ayat bagi satu juz` bagi juz` yang panjang tanpa surah dengan kandungan persoalan di dalam satu-satu surah, maka bagi juz` pertama diberi pecahan kepada 12 pecahan, iaitu: Pendahuluan, Takwa dan Iman, Kufur, Nifaq I, Nifaq II, Malaikat dan Khalifah, Dakwah kepada Bani Israil, Menyembelih Lembu Betina, Sopan Santun Dengan Rasulullah s.a.w. Perjuangan Nabi Ibrahim dan Menjadi Imam Sesudah lulus ujian. Sebelumnya bagi Surah Al-Fatihah dipecahkan persoalan kepada Al-Fatihah Sebagai Rukun Sembahyang, Di antara Jahar Dan Sirr, Dari Hal Amin, Al-Fatihah Dengan Bahasa Arab dan kesimpulan
Demikianlah dengan Juz` Surah Ali Imran dipecah kepada Ayat Muhkam Mutashabihat, Hakikat Islam, Taqiyah, Cintakan Allah, Keturunan Mulia, Permohonan Zakaria, Mariam Melahirkan Al-Masih Permohonan Zakaria dan seterusnya.
Manakala bagi Surah Al-Nisa` dipecahkan kepada persoalan Gundik, Rasulullah dengan Isteri-Isteri, Penyerahan Dengan Saksi, Ketentuan Warisan, Pemberian Pengubat Hati, Wasiat yang Tegas, Memakan Harta Anak Yatim, Pembahagian Harta Warisan, Bahagian Untuk Ibu Dan Bapa, Bahagian Suami atau Isteri dan sebagainya.
Dengan pemberian judul memudahkan pembaca dan penuntut merujuk persoalan-persoalan, selain dari memudahkan pencarian bagi ayat-ayat yang membawa persoalan-persoalan tertentu.
Sebagaimana pendekatan umum bagi tafsir-tafsir yang lain Hamka juga mengambil pendekatan popular di dalam tafsiran iaitu tafsir Al-Qur`an dengan Al-Qur`an dan tafsiran Al-Qur`an dengan Hadith, tetapi Hamka nampaknya tidak cenderung untuk merujuk kepada pendapat tabi`ain atau atba` al-Tabi`in atau riwayat-riwayat tidak jelas dan tidak releven. Beliau juga agak kurang membuat rujukan kepada tafsir-tafsir klasik, bahkan kurang terhadap tafsir-tafsir semasa yang disanjunginya. Beliau sebaliknya di dalam tafsirnya turut mengambil puisi-puisi yang releven yang dijadikan hujah dan contoh di dalam tafsirnya. Misalnya bila membicarakan tentang  agama dan dunia beliau memetik puisi yang dapat diterjemahkan sebagaimana berikut:
Alangkan indah agama dan dunia apabila berhimpun
Alangkah huduhnya kufur dan maksiat dipertonton (hlm. 724)
Atau apabila membicarakan tentang dosa dan kelemahan diri manusia, beliau memetik puisi Al-Imam al-Shafi`e yang terkenal dan menjadi tasbih dan tabhil bagi ramai orang yang meminatinya. Puisi berkenaan bermaksud:
Tuhanku aku tidak layak menghuni syurga Firdausi
Tapi ku tidak terdaya terdera di dalam neraka Jahimi
Kurniakan daku taubat dan ampunlah dosaku
Sesungguhnya Engkau Pengampun sebesar dosa itu (hlm. 741).
Dan apabila berbicara tentang cinta Ilahi pentafsir mengukuhkan tema kecintaan ini dengan puisi terkenal bermaksud:
Kau menderhaka Allah sambil menyatakan cinta
Ini mustahil dengan perbuatan nyata dusta
Kiranya sebenar engkau mematuhi yang dicinta
Sesungguhnya yang bercinta kepada kekasihnya setia (hlm. 757).
Dari segi rujukan pentafsir bukan saja kurang rujukan kepada pendapat-pendapat yang dikira kontroversi dan sesuatu boleh dianggap Israiliyat. Tetapi pentafsir dapat dikatakan bersifat terbuka dengan pendapat-pendapat semasa. Contoh pendapat tentang penyembelihan oleh penyembelih Kristian  yang dikaitkan dengan Dr. Syeikh Abdul Rahman Taj Bekas Rektor Universiti Al-Azhar, ketika beliau belajar di Paris (hlm.1627), begitu juga dengan kedudukan hukum berhubung dengan anjing yang begitu keras di sisi mereka yang berpegang pada Mazhab Shafie.
Hamka cuba mendekatkan tafsiran kepada bersifat semasa yang pendapat dan contoh-contoh antaranya bersifat semasa agar  pembaca menghayati kandungan dan merasa kandungan mempunyai kaitan dengan pengalaman semasa.
Tafsir Al-Azhar dapat dikatakan Tafsir Fikiran, tetapi berasaskan sumber kukuh dari Al-Qur`an dan Hadith dan sumber-sumber yang releven.

Sekian.

No comments:

Post a Comment