July 3, 2015

Konsep Jami` Dan Universiti: Masjid Al-Umm Menuju Ke Arah Jami` Al-Umm ?


BBB, 15 Ramadhan 1436 = 02 Julai 2015 (Khamis):
Kedua-dua istilah di atas adalah istilah besar yang merujuk kepada pengajian pada peringkat tinggi. Kedua-duanya mempunyai asal kata yang terbawa kepada kedua-dua istilah di atas. Istilah jami` - bahasa Arab  berasal dari akar kata  `ja – ma - `a`  yang bermaksud, menghimpun, banyak dan menyeluruh. Jami` adalah isim fa`il bermaksud `yang menghimpun, yang banyak dan yang menyeluruh. Dengan kata `jami` memberi erti `masjid besar` dan `pengajian tinggi`.
Adapun universiti kata bahasa Inggeris berasal dari kata `universe` ialah ``all space and the matter which exist in it` dan darinya diambil melahirkan istilah `university` bermaksud `a place of education at the higher level`. Pecahan darinya juga ialah kata `universal` concerning all members of a group atau `for all people or every porpose, widespread (Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, 1978: 1203-1204).


Asal usul dua kata di atas bertolak dari dasar dan pandangan wujud yang berbeza. Jami` bermaksud `Yang menghimpun segala` dan merujuk kepada makna pengajian tinggi adalah menghimpun segala ilmu termasuk yang bersifat lahir dan yang ghaib dan maknawi. Boleh juga dimaksudkan kepada ilmu berhubung dengan dunia dan akhirat, manakala universiti pada asalnya lebih merujuk kepada `ruang yang dapat dilihat dengan inderawi dan yang terkandung di dalamnya`. Tegasnya lebih merujuk kepada alam benda dan university menurut istilah asal lebih memberi tumpuan kepada alam benda dan tampak.
Walaupun istilah jami` dan university pada lahirnya merujuk kepada pengajian tinggi, tetapi pada hakikatnya tumpuan adalah berbeza. Dalam kata lain istilah `Jami` - Pengajian tinggi adalah berakar dari kepercayaan, tamadun dan peradaban Islam. Bermaksud bahawa `Jami` sebagai pengajian tinggi dalam Islam adalah pengajian yang merangkumi pengajian yang melibatkan alam nyata (syahadah) dan alam ghaib (akhirat). Dalam kata lain jika disebut `Jami` Al-Umm` ialah pengajian yang memberi tumpuan terhadap ilmu lahir dan ghaib, terhadap ilmu keduniaan dan keakhiratan.
Menyebut `Jami` Al-Umm`, ianya adalah bersifat contoh. Untuk sampai kepada konsep `Jami` sudah tentulah begitu jauh untuk dicapai. Jauh dari segi penyediaan fasiliti, jauh dari segi bidang-bidang keilmuanm yang seharusnya dipelajari di Jami`, jauh dari kewujudan tenaga pakar dan ilmuan yang berkelayakan mengajar di pengajian bertaraf jami` dan jauh dari sumber kewangan yang dapat menggerak dan menggiatkan pengajaian di sebuah Jami`. Namun walaupun arah begitu jauh, tetapi ia adalah matlamat pelayaran dan pengajian yang seharus dan sebenarnya hendak dan sedang dituju.
Merujuk kepada kepercayaan Islam kita mempercayai tentang alam lahiri dan alam ghaib. Di dalam tradisi keilmuan Islam ada istilah yang mencirikan pegajian yang bersifat keilmuan lahiri dan yang bersifat rohani. Sememangnya menyebut ilmu secara umumnya merujuk kepada semua ilmu. Tetapi secara spesifik, ilmu berasal dari akar kata `a – li – ma`, bererti tahu, berilmu, istilah ini ada kaitan rapat dengan `alam`, iaitu sesuatu yang diketahui daripadanya yang menjadikan orang yang tahu disebut sebagai `alim` dan perkara yang diketahui disebut `maklumat`, iaitu daripada alam yang maksud asal alam yang dapat dilihat dengan mata kepala. Tetapi bagi bidang yang bersifat ghaib, rohani dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi dilihat dengan mata hati dan rohani, maka digunakan istilah `a – ra – fa` - yang bermaksud mengetahui dengan mata hati. Orang yang mengetahui soal yang bersifat rohani disebut `aa – rif` (Dalam istilah bahasa Melayu sudah terseleweng kerana Yang Arif digunakan pada hakim) dan pengetahuan yang bersifat rohani dan kejiwaan disebut `ma`rifat`.
Merujuk kepada pengajian di Masjid Al-Umm yang mengarah kepada konsep Jami`, sememangnya ilmu yang bersangkut dengan keilmuan dan kehidupan dunia dan ilmu yang bersifat keilmuan akhirat. Bahkan jika dilihat pengajian yang berasaskan Masjid, termasuk Masjid Al-Umm lebih menekankan kepada pengajian yang bersifat kerohanian dan keakhiratan. Perlu disebut bahawa tumpuan keilmuan yang bersifat lahir dan dunia, oleh kerana di dalam sistem pendidikan kita, pengajian yang bersifat ilmu dunia dan alamiah ini diberi penekanan pada peringkat pengajian rendah, menengah, bahkan hingga kepada pengajian tinggi. Sebab itu pengajian yang diistilah sebagai pengajian agama merupakan satu pakej keilmuan tambahan yang lain. Pada hal semua keilmuan berkenaan sama ada yang bersifat lahir dan benda dan ilmu yang bersifat rohani dan ghaib adalah terangkum di bawah ilmu yang juga bersifat Islam.


Di dalam realiti kehidupan masyarakat, kompartmen dari segi keilmuan juga realiti keilmuan juga adalah berlaku, bahawa ada yang berpendidikan sains, ekonomi, teknik, engineer, pertanian, arkitek, perubatan, sains sosial dan kemasyarakatan dan sebagainya. Situasi masyarakat sedemikian yang dihadapi masjid. Pada mereka ada yang berlebih kurang dari segi keilmuan yang berhubung dengan keagamaan. Masjid memang tidak mampu untuk mengisi keilmuan yang bersifat akadenik yang mereka telah pelajari dan pengisian dilakukan bagi kekosongan ruang, iaitu dari segi keagamaan.
Walau bagaimana sebagaimana telah dibicarakan bahawa Masjid di dalam menuju kepada yang bersifat `jami`` menyediakan keilmuan yang dianggap diperlukan semua pihak yang mungkin tidak dipelajari atau dilalui tanpa disedari dan perlu kepada pembaharuan  dan peningkatan, sebagai contoh keilmuan yang berhubung dengan keluarga bahagia, kewangan dan ekonomi Islam, permakanan dan kesihatan, Halal dan Haram, keselamatan dan alam sekitar.
Walau bagaimana soal kesedaran tentang keislaman dan keperluan memperbaiki dan meningkatkan amalan adalah kesedaran yang normal timbul terutama dari jiwa yang insaf, atau kesedaran dari semakin larutnya usia yang membawa kepada kecenderungan untuk menghayati dan mengamalkan perintah-perintah agama dan terdorong kepada mempelajari bidang-bidang berkenaan dengan lebih mendalam. Wadah sedemikian dikenalpasti oleh Masjid dan menyediakan keperluan-keperluan berkenaan di samping menyediakan bidang-bidang yang bersifat intelektual dan ilmiah yang dapat memuaskan cita rasa dan keilmuan yang sedia ada di kalangan masyarakat. Bahkan Masjid diharapkan tidak saja bersifat memberi, lantaran di BBB begitu ramai mereka yang pakar di dalam berbagai-bagai bidang, maka dari mereka diharap dapat memberi sumbangan dari kepakaran mereka kepada masyarakat dan berlakulah aspek `sharing dan sama memasyarakatkan ilmu`. Dengan cara ini menghidupkan Masjid Al-Umm dengan kehidupan beribadat dan suasana keilmuan. Dengan ini ketidakmampuan Masjid Al-Umm menyediakan ruang di dalam berbagai bidang ilmu dapat ditampung oleh mereka yang pakar di dalam bidang masing-masing. Dengan cara sedemikian secara tidak langsung Masjid Al-Umm dapat memenuhkan konsep `Jami` Ilmu` hasil sumbangan dari berbagai pihak.

Sekian.

No comments:

Post a Comment