June 7, 2013

Hadith Dan Gaya Hadith: Tradisi Ilmiah

-->
BBB, 27 Rajab 1434 = 06 Jun 2013 (Khamis):


Satu aspek Hadith yang diperturunkan sebagai sumber ilmu ialah aspek `Dirayah` Berhubung dengan Dirayah ini kata Ibn al-Akfani:
``Ilmu yang dikenali dengannya hakikat riwayat, syarat-syarat, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Juga mengenai perawi dan syarat-syarat dan jenis-jenis perkara yang diriwayat dan perkara yang berhubung dengannya.`` Ada yang berpendapat,
``Dirayah ialah ilmu berhubung dengan aturan-aturan yang dikenali dengannya hal-hal mengenai sanad dan matan dan mauduknya ialah sanad dan matan`.
Jadi ilmu yang berhubung dengan Dirayah ialah sejumlah kaedah, masalah yang dikenali dengannya hal periwayat dan yang diriwayat (al-Hadith) sama ada boleh diterima atau ditolak.

Maksud Rawi ialah yang memindahkan (Naqil) Hadith dan yang diriwayatkan ialah apa yang dinisbahkan kepada Nabi s.a.w. atau kepada yang lainnya dari kalangan sahabat, tabiin dan yang lain daripada mereka.
(Dr. Muhammad Ujjaj al-Khatib, Usul al-Hadith: Ulumuhu wa Mustalahuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1409H./1989: 7 – 8).

Dalam kata lain perkara-perkara yang berhubung dengan Hadith juga dikenali sebagai ilmu khusus sebagai Mustalah al-Hadith

Timbulnya keperluan kepada ilmu khusus ini oleh kerana selepas kewafatan Nabi s.a.w. berlaku usaha menghimpunkan Hadith-Hadith Nabi dan timbul kaedah-kaedah yang sepatutnya diguna bagi menjamin kesahihan Hadith yang dihimpun, agar tidak berlaku antaranya bercampur antara ayat al-Qur`an dan al-Hadith, kelemahan perawi (pelupa), kelakuan perawi dan kepalsuan apa yang dikatakan Hadith bagi kepentingan susuatu (contoh politik).

Melalui ilmu Mustalah al-Hadith dipelajari secara ilmiah bagaimana mempastikan kedudukan dan martabat Hadith. Adalah dikatakan orang yang mula menyusun Ilmu Mustalah Hadith ini ialah Kadhi Abu Mahmud Al-Ramahramzi (360H.)

Istilah-istilah yang digunakan di dalam Ilmu Mustalah ialah mengenali mengenai:
1) Sanad iaitu jalan yang menyampaikan kepada Hadith
2) Isnad, iaitu menyebutkan Hadith itu kepada orang yang mengatakannya
3) Musnad, iaitu orang yang meriwayatkan Hadith dengan isnadnya
4) Musnad juga bererti Kitab yang dikumpulkan Hadith di dalamnya, yang diriwayatkan dari seorang sahabat atau lebih
5) Matan,  iaitu Hadith Nabi s.a.w. yang di akhir sanad
6) Riwayat, iaitu memindahkan Hadith dari seorang kepada seorang yang lain dan orang yang memindahkan disebut Rawi
7) Istikhraj dan Ikhraj, iaitu mengambil sesuatu Hadith dari rawi dan jadi musnad yang lain sesuatu kitab, dan mencari sanad yang lain dari sanad  kitab itu.
8) Muhdith, iaitu orang yang banyak menghafaz Hadith serta mengetahui sifat orang yang meriwayatkan tentang adil dan kecacatannya.
9)  Hafiz, iaitu orang yang telah menghafaz sebanyak 100,000 Hadith dengan isnadnya
10) Hujjah, iaitu orang telah menghafaz sebanyak 300,000 Hadith dengan isnadnya
11) Hakim Iaitu orang yang meliputi ilmunya dengan urusan Hadith.

(Mustafa Abdul Rahman Terjemah, Syarah dan Susun), Hadith 40, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar, 1988: 15 -16.).

Pemeriksaan secara teliti menurut kaedah-kaedah ilmu Mustalah Hadith melahirkan kategori-kategori Hadith seperti:

1)      Mutawatir, iaitu Hadith yang diketahui oleh beberapa orang yang sampai kepada bilangan mutawatir.
2)      Hadith Masyhur atau mustafid, iaitu Hadith yang diriwayatkan dari tiga sanad yang berlainan.
3)      Hadith Sahih, iaitu Hadith yang berhubung sanadnya dari permulaan hingga akhirnya dan orang yang menjadi riwayatnya semuanya mempunyai sifat-sifat adil, dabit, sejahtera dari keganjilan dan sejahtera dari illat (kecederaan) yang menjatuhkan maruah atau kehormatan peribadinya, ditambah lagi jika riwayatnya menyalahi riwayat orang yang lebih masyhur daripadanya.
4)      Hadith Hasan, iaitu Hadith yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil seperti Hadith Sahih, tetapi kurang dabitnya, iaitu kurang kekuatan ingatannya
5)      Hadith Daif, iaitu Hadith yang tidak mempunyai syarat Hadith Sahih dan tidak pula syarat Hadith Hasan. Misalnya Rawinya bukan orang Islam, belum lagi baligh, tidak pula diketahui orangnya atau sifatnya, tidak bagus ingatannya, kerana selalu terlupa, tidak benar percakapan, serta pernah dusta serta tidak menjauhi dari melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan maruah atau kehormatan peribadinya, ditambah lagi riwayatnya menyalahi riwayat orang yang lebih masyhur daripadanya.
6)      Hadith Marfu`, iaitu Hadith yang disandarkan kepada Nabi s.a.w., sama ada perkataan, perbuatan, maupun taqrir (pengakuan), iaitu yang berhubung sanadnya atau tidak.
7)      Hadith Mauquf, iaitu fatwa atau perkataan sahabat sendiri yang diriwayatkan kepada kita
8)      Hadith Mursal, iaitu perkataan seorang Tabi`I yang sudah tentu tidak bertemu dengan Nabi
9)      Hadith Muttasil, iaitu Hadith yang berhubungan sanadnya, tiap-tiap orang yang meriwayatkan mendengar terus dari orang yang meriwayatkan kepadanya hingga sampai kepada Nabi atau kepada sahabat.
10)  Hadith Mahfuz, iaitu Hadith yang terpelihara, perawi orang yang kepercayaan yang tidak menyalahi akan golongan kepercayaan yang lain daripadanya misalnya dengan menambah atau mengurang
11)  Hadith Jayyid, iaitu Hadith yang dikatakan baik dan sahih oleh ahli-ahli Hadith
12)  Hadith Mujawwad, iaitu Hadith yang meliputi Hadith sahih dan Hasan
13)  Hadith Maudu`, iaitu Hadith atau perkataan seseorang yang dikatakan Hadith Nabi s.a,w., pada hal itu bukanlah Hadith Nabi.

(Mustafa Abdul Rahman (Penterjemah, Syarah dan Susun), Hadith Empat Puluh, Kampung Baru, Kuala Lumpur, Dewan Pustaka Fajar, 1988: 21 – 27).

Tulisan ini bukan bertujuan untuk membicarakan tentang Hadith per se, tetapi membuktikan bahawa tradisi Hadith – juga al-Qur`an adalah bersifat ilmu.
Sebagaimana telah diperkatakan bahawa kaedah mengingat, menghafal dan menurunkan maklumat melalui sanad kepada generasi ke bawah adalah berlaku sejak dari zaman sebelum Islam, tetapi kaedah penurunan ini tidak mengira dari segi kesahihan pada peringkat tinggi atau rendah, benar atau kurang benar dan sebagainya. Melalui tradisi  ingatan dan hafalan dan diperturunkan secara riwayat bersanad boleh menyampaikan maklumat pada zaman tradisi Jahiliyah yang tidak mencatat, tetapi diingat (Dr. Shauqi Dhaif, al-`Asr al-Jahiliyy, al-Qahirah: Dar al-Ma`arif, 1960: 158) kepada zaman berikutnya hinggalah tiba kepada zaman tradisi tulisan dalam mana bahan-bahan maklumat sama ada puisi, kisah dan khutbah yang diingati itu dirakam dan diterima oleh genarasi berikut.

Apa yang mau ditekankan, bahawa tradisi hafalan, termasuk penerimaan al-Qur`an, khususnya yang dibicarakan di sini, iaitu al-Hadith juga adalah melalui tradisi pendengaran, penglihatan, penggambaran yang diingat, dihafal dan diperturunkan kepada penerima dan generasi berikutnya. Tetapi dalam tradisi Hadith berlaku kaedah ilmiah yang memperkukuhkan kesahihannya. Penelitian dibuat secara ilmiah misalnya pada perawi tentang kebolehpercayaan, amanah, kemampuan ingatan, akhlak dirinya dan perbandingan dengan yang lain dari segi riwayatnya. Penelitian juga dilihat dari segi sanad-sanad, apakah berlaku persambungan, watak bagi setiap rantaian dalam sanad, kesahihan dari segi pertemuan yang melibatkan sejarah, geografi dan sosialisasinya dan juga taraf keilmuan setiap dari mereka, juga sifat amanah, kebolehpercayaan dan boleh dipertanggungjawabkan. Penelitian juga dilihat dari segi apa yang diriwayatkan, iaitu matan (Hadith) apakah bersamaan dengan apa yang diriwayat oleh perawi-perawi yang lebih masyhur, apakah ianya satu-satunya matan yang diriwayat dan kesahihan.

Fokus kesemuanya ialah mempastikan kebenaran dan kesahihan kerana ianya bukan setakat penerimaan, tetapi akan melibatkan penggunaan di dalam ibadat, muamalat, hukum hakam, bahkan budaya dan peradaban umat.

Kaedah ilmiah di atas sebenarnya memberi sumbangan di dalam membina tradisi keilmuan dan membangun budaya dan peradaban ummah.
Di dalam tradisi keilmuan Islam konsep riwayat dan validiti sebagaimana dibicarakan tidak terhad kepada keilmuan Hadith sahaja, tetapi ianya diguna di dalam keilmuan-keilmuan yang lain, hatta sesudah berkembangnya tradisi penulisan. Kalau kita lihat karya-karya (penulisan) terawal misalnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar (85-151H.) mengarang Kitab Sirah Ibn Ishaq, yakni mengenai Sirah Rasulullah s.a.w. juga menulis secara riwayat dan bersanad menurut gaya Hadith. Contoh selepas menyebut nasab Nabi Muhammad s.a.w. dicatat sebagai maklumat kedua:
``Bercakap kepada kami Ahmad bin Abd al-Jabbar, dia berkata, bercakap kepada kami Yunus bin Bakir dia berkata, ``Setiap sesuatu daripada percakapan Ibn Ishaq bersanad, maka dia yang mengimla` kepadaku atau dibaca kepadaku atau dia bercakap kepadaku dan apa yang tidak bermusnad, maka dia adalah bacaan dekat dengan ibn Ishaq. Kemudian sebagai maklumat ketiga mencatat oleh Ibn Ishaq menurut gaya Hadith:
``Bercakap kepada kami oleh Ahmad, bercakap kepada kami oleh Yunus daripada Muhammad bin Ishaq berkata (Matannya panjang, tetapi tentang mimpi Abdul Muttalib agar dia menggali tapak air Zamzam yang tertimbus selepas mengalirnya pada peristiwa Saydatina Hajar bersama anak Ismail mendapati air Zamzam).
(Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Sirah Ibn Ishaq, (Tahqiq wa Ta`liq Muhammad Hamidullah), Riyad: Hizmet Kitabevi, 1981/1401: 2).

Sebagai contoh lagi Abu Nasr al-Sarraj al Tusi (m.378H.) yang mengarang kitab tasawuf terkenal dengan judul al-Luma` masih mengarang menurut gaya Hadith. Contoh:

Berkata Shaykh (Abu Nasr al-Tusi) rahimahullah. Sampai kepadaku daripada Yusuf bin al-Husayn al-Razi rahimahullah bahawa dia berkata: Berdiri seorang lelaki di hadapan Zhu al-Nun al-Misri lalu dia berkata,
Khabarkan daku tentang tauhid: Apa dia ?
Dia berkata: Dia bahawa engkau mengetahui bahawa Qudrat Allah Ta`ala pada sesuatu tidak bercampur, dan perbuatanNya bagi sesuatu tiada ilaj dan illah, tiap sesuatu adalah perbuatanNya dan tiada illah bagi perbuatanNya, dan tidak ada di langit tinggi dan tidak ada di bumi rendah Pentadbir selain daripada Allah Ta`ala, Apa jua terlintas dalam sangkaan, maka Allah Ta`ala berlainan dari yang demikian atau apa yang dikata selain daripada itu.
(Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi, (Tahqiq Dr. Abdul Halim Mahmud & Taha Abdul Baqi Surur, Misr: Dar al-Kutub al-Hadithah & Baghdad: Maktabat al-Muthanna, 1380H./1960: 49).

Gaya Hadith juga didapati digunakan di dalam kitab al-Muwatta` Imam Malik dan al-Umm oleh Imam Shafie.

Apa yang mau dtekankan bahawa kaedah ilmiah ini dilanjutkan di dalam penulisan-penulisan ilmiah moden, misalnya konsep rawi dapat diaplikasikan kepada
Persoalan thiqah, authoriti di dalam bidang-bidang kepakaran diberi keutmaan di dalam rujukan-rujukan ilmiah. Termasuk dibawah thiqah ialah amanah di dalam keilmuan dan jujur memperturunkannya kepada generasi penerusan. Seorang yang hendak bercakap tentang sejarah adalah lebih dipercayai dari yang terdidik di dalam bidang sejarah dari yang lain.

Konsep rawi digunakan di dalam percakapan dan penulisan dengan merujuk kepada pendukung ilmu berkenaan. Ketokohan seorang dalam bidang keilmuan memberi keyakinan kepada penyampai dan penerima ilmu-ilmu yang disampaikan. Kadang-kadang terkenal seorang tokoh dan institusi tertentu menjadi tarikan pelajar kerana keyakinan  pada tokoh dan authoriti keilmuan yang ada padanya. Kadang-kadang keyakinan melangkaui kepada murid-murid bagi guru terkenal. Murid-murid berkenaan dianggap kelangsungan authoriti dan keilmuan yang diwarisi.

Konsep matan bagi Hadith adalah paling utama, kerana di dalam matanlah terkandung persoalan dan mesej yang diterima dan menjadi panduan, apa lagi tahap Hadith diakui sebagai Sahih.

Sebagaimana Hadith sebagai sumber authoriti kedua tertinggi selepas al-Qur`an, maka dalam tradisi ilmiah keilmuan selepas kesahihan dari segi rawi dan sanad, maka musnad, iaitu `Bahan Ilmu` yang menjadi tujuan utama sebagaimana diambil manfaat dari Hadith.

Dalam kata lain konsep matan bagi keilmuan moden tidak lain daripada hasil kajian dan dapatan bagi ilmuan yang biasanya diperturunkan di dalam bentuk buku. Bagi tokoh keilmuan terkenal buku yang ditulis adalah memancarkan keilmuan dan kepakarannya dan menjadi terkenal dan dihormati dan dijadikan panduan dan rujukan.

Selain dari konsep rawi, sanad  dan musnad (matan) yang memberi sumbangan terhadap validiti keilmuan. Di dalam penulisan keilmuan Islam juga  berkembang bagi Qur`an dan Hadith dan keilmuan-keilmuan Islam ialah konsep dabt, terjemah, sharah (sharih) dan hashiah terhadap matan. Konsep ini memberi sumbangan yang penting di dalam penulisan dan keilmuan moden yang kini digunakan di dalam penulisan ialah nota kaki
Dan rujukan ilmiah, Sebuah matan kitab seperti Jawharat al-Tauhid yang di dalam bentuk puisi berkembang dengan terjemah, kitab sharah dan hashiah yang memperluaskan lagi pembicaraan dan huraian dalam erti kata memperluaskan keilmuan yang dibicarakan..
Banyak lagi sumbangan keilmuan Islam kepada dunia akademik, tetapi mungkin terkeluar dari bidang Hadith yang dibicarakan. Walau apa pun dapat kita lihat kehadiran Islam membawa keilmuan berasaskan al-Qur`an dan Hadith yang memperluaskan kaedah kajian dan memperluaskan horizon keilmuan.

Sekian. Wallahu a`lam.

No comments:

Post a Comment