May 22, 2014

Dari Tradisi Menghafal Dan Riwayah Kepada Pendekatan Bersifat Ilmiah

-->
BBB, 21 Rajab 1435 = 21 Mei 2014 (Rabu):

Telah dibicarakan kesedaran bagi mengekalkan hasil-hasil ucapan dan perpuisian di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam (Jahilyah) berlaku sejak abad ke 3M., iaitu dengan mengaitkan peristiwa penting, mengingatinya secara hafalan dan menurunkan maklumat secara riwayat dan bersanad (Nisar Ahmed Faruqi, Early Muslim Historiography, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1979: 4), Lantaran itu kita warisi bahan-bahan ucapan-puisi dari zaman sebelum Islam contoh puisi-puisi penyair miskin-kelana (al-Sa`alik) dari awal abad ke 6M. seperti al-Shinfari (awal abad ke 6M.), Ta`abbata  Sharran (m. 530M.) dan `Urwah bin al-Ward (m. 596M.) (Fuad Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithat, al-Juz` al-Awwal, al-Matba`at al-Kathulikiyyat, Beirut, tt.: 2-26).


Namun pada abad ke 6M. dari tradisi lisan – hafalan dan penurunan secara riwayat, maka antara puisi terkenal digantung di Ka`bah yang dikatakan ditulis dengan tulisan emas. Ini membuktikan pada zaman tersebut sudah ada kemahiran menulis di kalangan tokoh-tokoh pimpinan Arab yang berinteraksi sesama pedagang di Pasar Ukkaz termasuk dari luar yang memerlukan mereka menguasai tulisan bagi mencatat hasil dagangan dan lain-lain. Dari kemahiran ini puisi-puisi Ashab al-Mu`allaqat digantung di Ka`bah. Iaitu penyair bertujuh Imru`u al-Qays (500-540), Tarfah bin al-`Abd (543-569), Zuhayr bin Abi Salma (530-637), Labid bin Rabi`ah (560-661), Amru bin Kalthum (Kurun 6), Al-Harth bin Hillizah (Kurun ke 6) dan `Antarah bin Shaddad (525-615) (Fuad Afram Al-Bustani, tt, 28-166).

Apa yang mau ditekankan di sini bahawa budaya sesuatu bangsa tidak mungkin terputus dengan mengejut dalam masa yang singkat. Demikianlah apabila Rasulullah s.a.w. diutus dan dibangkitkan menjadi Rasul bagi membawa agama Islam bersifat tauhid antara yang terus diwarisi ialah bahasa Arab yang tak dapat dinafi sudah tinggi nilai, walaupun tidak mampu menandingi ketinggian al-Qur`an, tradisi mengingati ucapan-perpuisian tokoh-tokoh secara ingatan hafalan dan penurunan maklumat secara riwayat dan sanad, bahkan penting sama wujudnya tradisi menulis di kalangan sebahagian pemimpin dan intelektual semasa.
Wahyu yang diterima oleh Rasulullah s.a.w. diperturunkan secara lisan kepada juru tulisnya seperti Zaid bin Thabit, Abu Sufyan, Sayyiduna `Uthman dan beberapa lagi.


Rasulullah s.a.w. sebagai tokoh, maka budaya tradisi yang baik, iaitu kata-kata (sabda) baginda dingati dan diperturunkan secara matan, berawi dan bersanad (silsilah). Menurut M. Hasbi Ash-Shidieqy:
``Para sahabat Nabi, adalah orang-orang Arab yang masih Ummi, tak dapat membaca dan menulis, pegangan mereka hanyalah kekuatan hafalan. Dalam hal mereka mempunyai kekuatan hafalan yang menakjubkan, telah dikenal dan diakui oleh dunia. Allah telah mempersiapkan bangsa Arab dengan kelengkapan-kelengkapan itu menyimpan ayat-ayat al-Qur`an dan hadis-hadis Rasul di dalam dada mereka masing-masing.
(M. Hasbi Ash-Shidieqy, Sejarah Hadis, Pustaka Al-Shafa, Setapak, Kuala Lumpur, 2006: 5-6).
Menurut Al-Shidieqy:
``Di antara sistem yang nabi gunakan dalam memberikan pelajaran ialah mengulang sesuatu ayat tiga kali supaya dapat dihafal oleh yang mendengarnya,`` dan melalui kekuatan hafalan, ``Mereka menerima hadis ada kalanya dengan musyafahah, ada kala dengan musyahadah, ada kala dengan mendengar dari sesama sahabat kerana mereka tidak dapat serentak menghadiri majlis Nabi s.a.w.
(M.Hasbi Ash-Shidieqy, 2006: 7-8).

Tumpuan utama pada peringkat awal Islam dalam kurun pertama adalah terhadap al-Qur`an, manakala segala kemusykilan yang dihadapi dan pengajaran didapati terus daripada Rasulullah. Dalam kurun pertama para sahabat mencontohi, mengingati apa yang ditutur dan diajarkan oleh Rasulullah. Walau bagaimana sebelum berakhir zaman sahabat sudah terdapat Hadith al-Sunnah dalam pengumpulan peribadi, iaitu:

1)      Al-Sahifah al-Sadiqah oleh Abdullah bin Umar r.a.
2)      Al-Sahifah al-Sahihah oleh Hammam bin Munabbih yang menjadi murid bagi Abu Hurairah.
3)      Sahifah Jabir Ibn Abdillah
4)      Sahifah Sayyidina Ali k.w.

(Hadis Cabaran Dan Masa Depan, Suntingan Haziyah Hussin  dll., Jabatan Al-Qur`an dan Al-Sunnah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa, Selangor, 2006: XII).

Walau bagaimana selepas zaman Khulafa` al-Rashidin dan menjelang abad ke 2H. masyarakat Islam menghadapi kegawatan dan ancaman aliran bid`ah dari Mu`tazilah, Khawarij dan Shi`ah (memalsukan Hadith) dan tradisi pengingatan makin kurang, sebab itu timbul keperluan merakamkan Hadith agar tidak hilang dan terjaga dari segi keaslian. Apa lagi Khalifah `Umar bin Abdul Aziz (m. 101H.) mengarah supaya mengumpulkan Hadith-Hadith. Mulai dari masa ini juga lahir pendekatan keilmuan Hadith dan kritikan yang dilakukan antaranya oleh Imam Muhammad bin Sirin (m.110H.)
(Hadis Cabaran dan Masa Depan, 2006: XII).

Dalam pengajian ilmu Hadith terbina kaedah ilmiah yang asli terhadap ilmu tersebut, maka di dalam pengajian ilmu Hadith dikenalpasti konsep matan, rawi, sanad, syarat-syarat rawi, konsep mutawatir, mashhur, dan ahad. Dari pengajian berkenaan dikenalpasti dan dikategorikan Hadith kepada sahih, hasan dan daif, (antaranya mauquf dan maqtu`). Tiap satu daripada konsep dan istilah-istilah di atas ada pecahan dan pembahasan.
(Muhammad `Ijaj al-Khatib, `Ulum al-Hadith, `Ulumuhu wa Mustalahuhu, Dar al-Fikr, Beirut, Lubnan, 1409/1989: 299-3820).


Pendekatan keilmuan Hadith berkembang dengan kaedah teratur dan ilmiah dan pada kurun ketiga disifatkan zaman keemasan bagi perkembangan ilmu Hadith dengan pembukuan Hadith-Hadith oleh tokoh-tokoh terkenal dengan lahirnya Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abi Da`ud, Sahih al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa`I, Sahih Ibn Majah dan Sahih al-Darimi.
Pada kurun ketiga ini juga lahir karya-karya yang memantapkan ilmu Hadith seperti Muqaddimah Sahih Muslim, Kitab al-`lal oleh al-Tirmidhi, Kitab al-Tarikh al-Kabir oleh Bukhari, Kitab al-Risalah dan Kitab Ikhtilaf al-Hadith oleh Imam Shafie, Kitab al-Muhdith al-Fasil bayn al-Rawi wa al-Wa`I oleh al-Qadhi Abu Muhammad al-Ramahurmuzi (m.360H.), Ibn al-Salah dengan kitab `Ulum al-Hadith dan Ibn Qutaibah (m.276H.) dengan Ta`wil Mukhtalif al-Hadith.
(Hadis Cabaran Dan Masa Depan, 2006: XII-XIII).

Kini Hadith adalah satu keilmuan yang kukuh menjadi sumber kedua bagi keilmuan Islam selepas al-Qur`an. Hadith mempunyai kaedah keilmuan tersendiri yang mantap dan berbeza dari keilmuan-keilmuan yang lain.

Sekian.

No comments:

Post a Comment