May 12, 2014

Mengapa Sastera Islam ?

-->
BBB, 11 Rajab 1435 = 11 Mei 2014 (Ahad):

Mengapa tidak ? Bukankah Al-Qur`an diturunkan, antaranya mencabar kewibawaan masyarakat Arab Jahiliyyah yang bermegah-megah dengan ketinggian mutu sastera mereka ? (l-Baqarah: 23). Bukankah dua pertiga dari kandungan Al-Qur`an bersifat cerita ? Bukankah Al-Qur`an begitu indah dan bukankah di dalam kandungannya dapat dikaji elemen-elemen dari segi seni dan estetika ? Dan bukankah Al-Qur`an menjadi induk piawan bagi bahasa Arab dan Sastera Islam ?


Sesungguhnya 15 abad Islam berkembang. Di dalam masa tersebut telah lahir berbagai-bagai keilmuan di dalam Islam. Antaranya aqidah, syariah, tasawuf, hadith, tafsir, sirah, Ilmu Alam, perubatan, geometri, al-Gibra, falak, perubatan, seni, muzik dan berbagai-bagai lagi. Dengan kelahiran keilmuan berkenaan lahir berbagai-bagai kitab karangan dihasilkan oleh tokoh-tokoh yang pakar di dalam bidang-bidang berkenaan. Adalah mustahil dalam tempoh 15 abad tiada jiwa muslim yang tidak tersentuh dengan elemen-elemen yang mencetuskan ilham mereka menggubah hasil-hasil sastera.

Sebenarnya amat banyak hasil sastera dan begitu ramai pula tokoh-tokoh sasterawan muslim yang lahir, bukan saja dari kalangan mereka yang berbangsa Arab, tetapi dari berbagai Negara umat dan di luar dari negera umat. Antara sasterawan muslim terkenal ialah Sayyiduna Ali ibn Abi Talib k.w. yang kalam dan ungkapannya terhimpun di dalam buku berjudul Nahj al-Balaghah yang menurut Shaykh Muhammad Abduh Mufti Mesir pada zamannya yang memberi syarah terhadap kalam dan ungkapan Sayyiduna Ali k.w. yang antaranya mempunyai elemen puisi (Sayyiduna Ali sendiri mempunyai kumpulan puisi Dewan al-Imam `Ali k.w.) bahawa:

``Bahawasanya kalam Al-Imam Ali bin Abi Talib adalah semulia-mulia kalam yang mendalam dari segi balaghah selepas Kalam Allah Ta`ala dan Kalam Nabinya s.a.w. sebaik bahan dan setinggi-tinggi susunan bahasa.``
(Nahj al Balaghah – Kalam Sayyidina Amir al-Mu`minin Ali bin Abi Talib, dihimpun oleh Al-Sharif al-Rida dan di Syarah oleh Shaykh Muhammad Abduh, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Lubnan, 1410H./1990M.: 6).

Bahawa sayyiduna Ali adalah penyusun ilmu nahu dan balaghah pada peringkat awal dan dimantap oleh Abu Aswad al-Da`uli. Keilmuan ini diguna bagi menjaga keaslian al-Qur`an dan mengelak daripada kesilapan.
(Cantarino, Vicente, Arabic Poetics In The Golden Age, E.J. Brill, Leiden, 1975: 12). Ungkapan dan khutbah-khutbah juga terdapat diabadikan dari seperti Sayyiduna Abu Bakar dan khalifah-khalifah al-Rasyidin yang lain.


Dari awal lagi tradisi sastera yang wujud sebelum Islam, bermula dan berterusan dengan sastera, khususnya puisi bersifat Islam. Antara tokoh penyair terkenal ialah Hassan bin Thabit dari kabilah Khazraj berasal dari Yaman. Hassan lahir di Madinah 8 tahun lebih awal dari kelahiran Nabi. Apabila berlaku Hijrah Hassan dan kaumnya turut menerima Islam. Sebagai penyair terkenal beliau mempertahan dan membela Nabi dengan puisi-puisinya.
(Yusof `Aid, Diwan Hassan Bin Thabit al-Ansari, Dar al-Jayl, Beirut, 1412H./1992M.: 5-6).

Sebagaimana disebut orang-orang Arab Jahiliyah amat berbangga dengan ketinggian mutu sastera mereka, jika bersengkita di dalam kalangan mereka, maka turut digunakan penyair-penyair dari kalangan mereka untuk menyerang musuhnya. Sebagaimana maklum juga orang-orang Qurasy menentang Islam di Madinah selama lapan tahun. Penentangan dan peperangan tidak terhad kepada bersifat senjata, tetapi juga melalui perang puisi. Penyair Jahiliyyah menyerang Nabi dan orang Islam dengan puisi. Bagi membalas serangan puisi mereka Nabi juga memilih tiga penyair Islam terkenal pada masa itu bagi menyerang kaum kuffar Jahiliyah, terutama di Makkah. Mereka ialah:
Hassan bin Thabit, Ka`b bin Malik dan Abdullah bi Rawahah. Pada masa itu berkembang puisi, lantaran berlaku berbalas-balas serangan menggunakan puisi. Daripada kalangan penyair Qurasy yang menyerang nabi dengan puisi dan penyair-penyair Nabi empat orang.  Mereka ialah Abdullah al-Zuba`ri, Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdulmuttalib, Amru ibn al-`As dan Dirar bin al-Khattab. Menurut pengkaji, tidak diwarisi puisi-puisi mereka, melainkan sedikit sahaja, oleh kerana puisi-puisi berkenaan sengaja dihapuskan, lantaran mereka kemudian masuk Islam dan tidak manis puisi-puisi penentangan ini dikekalkan sesudah mereka Islam.

(Butrus al-Bustani, Udaba` al-Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir `Abud, Beirut, 1989: 266).

Ayat al-Qur`an menggambarkan alam kepuisian yang berunsur Jahiliyyah dan mengecualikan yang membawa tema-tema yang mengukuhkan Islam bermaksud:

``Dan ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan yang sesat – Tidak berketentuan hala. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap jurang lembah (khayal dengan angan-angan kosong).
Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya.
Kecuali orang-orang beriman dan beramal salih (dari kalangan ahli-ahli syair itu), dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya. Dan ingatlah orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman, akan mengetahui kelak, ke tempat mana, mereka akan kembali. (Al-Shu`ara` 224-227).

Contoh puisi Hassan bin Thabit memuji Nabi Muhammad s.a.w.

Rasul Dicipta Tanpa Cela

Keelokan pada baginda tidak melihat mata
Lebih elok dari Baginda dilahir wanita
Baginda dicipta Allah tanpa cela
Baginda dijadikan dengan ketentuan-Nya.

(Yusof `Eid, Diwan Hassan bin Thabit al-Ansari, Dar al-Jayl, Beirut, 1412H./1992M: 19).

Hassan juga memuji Khalifah Umar Ibn al-Khattab yang dikatakan suka kepada bersegera membuat kebajikan (hlm. 43) dan beberapa sahabat yang lain sebagaimana juga beliau mencela dan mengecam musuh-musuh Islam dan menyeterui Nabi s.a.w.

Jelas dari apa yang diperkatakan di atas, bahawa suasana sebelum Islam adalah suasana yang mementingkan sastera dan suasana ini berterusan di dalam Islam. Sastera diperkukuhkan oleh Islam dan sastera juga menjadi alat mempertahankan Islam dari serangan musuh.

Sekian.

No comments:

Post a Comment