May 18, 2014

Khutbah Sebagai Aspek Ibadah Dan Persuratan Islam

-->

BBB, 17 Rajab 1435 = 17 Mei 2014 (Sabtu):

Khutbah yang wujud sebelum Islam dan berkembang pada zaman Islam adalah diterima sebagai medium penting di dalam komunikasi sehingga khutbah diangkat dan menjadi sebagai sebahagian dari aspek ibadat.

Di dalam Islam rukun Islam yang menjadi kewajipan asasi ialah lima perkara yang antaranya ialah `Mendirikan Solat`  berdasarkan ayat Qur`an dan Hadith Rasulullah.
Antara ayat Qur`an bermaksud:

``Hendaklah kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan rukuklah bersama mereka yang rukuk.`` (Al-Baqarah: 43).


Hadith Rasulullah s.a.w. bermaksud:

Berkata kepadaku Abi Umar bin al-Khattab, katanya:
Sedang kami bersama Rasulullah s.a.w pada satu hari, datang kepada kami seorang lelaki sangat putih bajunya, bersangatan hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya kesan persafiran, tidak seorang kami mengenalinya, hingga dia duduk menghampiri Nabi s.a.w. Dia mengenakan dua lututnya kepada lutut dan dia meletakkan dua tapak tangannya ke atas kedua peha Baginda, lalu berkata, ``Wahai Muhammad, khabarkan daku tentang Islam. Maka bersabda Rasulullah s.a.w., ``Islam ialah engkau mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah s.a.w., engkau mendirikan solat, engkau mengeluarkan zakat, engkau puasa pada bulan Ramadhan dan engkau menunaikan haji, jika engkau berkuasa sampai kepadanya``. Maka dia berkata, ``Benar engkau`` …  Hingga akhir Hadith.
(Sahih Muslim, Jil. Awwal, Imam Abi al-Husayn Muslim, Beirut, Lubnan, 1412/1992: 37).

Seorang Islam wajib menunaikan solat lima waktu, iaitu zohor, `asar, maghrib, isya` dan subuh. Bagi hari Jumaat, maka diwajibkan seorang muslim mendirikan solat jumaat berdasarkan ayat Al-Qur`an bermaksud:

Wahai orang-orang beriman apabila diseru kepada Jumaat, maka hendaklah kamu berusaha segara kepada mengingati Allah dan tinggallah berjual beli (Al-Jumuat, 9).

Menurut kitab Al-Iqna` oleh Abu Shuja`, difardukan Jumaat sejak zaman Makkah lagi, tetapi tidak dapat didirikan kerana kekurangan jumlah dan dalam keadaan tekanan dari kuffar Qurasy. Syarat wajib Jumaat tujuh, iaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, sihat dan bermastautin. Manakala syarat  sah pada melakukannya tiga iaitu, dalam kawasan Bandar atau kampung (al-balad), jumlah 40 orang daripada ahli Jumaat dan dalam waktu zohor. Adapun fardunya pula tiga.
1)      Membaca (menyampaikan) dua khutbah
2)      Solat dua rakat
3)      Berjamaah

Jelas dua khutbah bersifat fardu yang tanpa dua khutbah berkenaan tidak sah Jumaat. Demikianlah begitu pentingnya kedudukan khutbah.

Ini adalah berdasarkan kepada Hadith sahih bermaksud:
Daripada Ibn Umar adalah Rasulullah s.a.w. berkhutbah pada hari Jumaat dua khutbah, baginda duduk antara keduanya dan keadaan keduanya sebelum solat – Dengan Ijma`

(Muhammad Sharbini al-Khatib, Al-Iqna` fi Hall Alfaz Abi Shuja`, Juz` 1, Maktabat wa Matba`at Muhammad al-Huda, Thailand, tt.: 152-157).


Adapun rukun khutbah lima:
1)      Memuji Allah Ta`ala
2)      Salawat ke atas Rasulullah s.a.w.
3)      Wasiat kepada bertaqwa kepada Allah
4)      Baca ayat Qur`an di dalam salah satu dari dua khutbah
5)      Do`a kepada mukminin dan mukminat.

Muhammad Sharbini al-Khatib, Al-Iqna` , Juz` 1, tt. 157-158).

Khutbah juga dilakukan pada solat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul al-Adha, solat gerhana matahari dan bulan dan Solat Memohon Hujan.

(Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari, Sabil al-Muhtadin li Al-Tafaqquh fi Amr al-Din, Juz` 2, Maktabat Nur al-Thaqafah al-Islamiyyah, Jakarta, tt.: 57-64).
Khutbah juga disampaikan oleh Juru nikah selepas aqad nikah perkahwinan dan dibaca diperkuburan yang dikenali dengan istilah khusus `Talqin`.

Selain dari khutbah digunakan di dalam ibadat, adalah menjadi ciri persuratan Islam bahawa pada permulaan bagi sesebuah karangan seperti kitab, maka bagi pemulaan karangan pengarangnya memulakan dengan khutbah, iaitu dengan Bismillah, Hamdalah (pujian kepada Allah), salawat kepada Rasulullah, syukur dan terima kasih atas kesempunaan karangan, tujuan karangan, Menyentuh kandungan sepintas lalu dan penutup dengan doa.


Khutbah sedemikian sebagai adab dan identiti bagi karangan-karangan yang bersifat Islam – baik tradisi atau moden yang antaranya bagi khutbah diistilahkan sebagai muqaddimah. Sesungguhnya bagi orang Islam `Pandangan Wujudnya` tidak pernah terputus atau terpisah dirinya dengan Maha Pencipta, apa yang dapat dilakukan, khususnya kerja-kerja yang baik seperti mau menghasilkan apa lagi berjaya menghasilkan karangan tidak lain daripada hidayah dan pertunjuk Allah dan rahmat yang diterima melalui Rasulullah. Sebagaimana zikir-ingatannya demikian do`a-harapannya kepada Allah tidak lekang dari minda seorang mukmin.


Berikutan dari khutbah sebagaimana telah dibayangkan di dalam kandungan khutbah wujudnya bab-bab dan fasal kandungan bagi sebuah kitab – karangan. Misalnya bagi kitab fiqh bermula dengan  bab – Kitab Taharah diikuti dengan pecahan fasal-fasal misalnya tentang, air, najis, wudu`, mandi dan seterusnya diikuti dengan, Kitab Solat dan fasal-fasal, Zakat dan fasal-fasal, puasa dan fasal-fasal dan Haji dan fasal-fasal. Begitulah kitab-kitab di dalam bidang-bidang yang lain seperti aqidah, tasawuf dan sebagainya. Sebagai karangan-karangan yang berhubung dengan Islam, maka pada kebiasaan di dalam pembicaraan terdadap istilah-istilah keislaman yang berhubung dengan bidang-bidang yang dibicarakan, maka jika karangan atau kitab yang lain dari bahasa Arab, maka dengan demikian, iaitu dengan masuknya istilah-istilah keislaman sedemikian memperbanyak dan memperkayakan bahasa tersebut. Contoh jika bahasa tersebut bahasa Melayu, dengan penerimaan istilah-istilah maka bahasa tersebut kaya dengan istilah keislaman yang diterima dari keilmuan Islam berkenaan.

Demikianlah, khutbah yang asalnya merupakan kemahiran berucap menjadi penting di dalam penyampaian maklumat dan keilmuan Islam. Ianya menjadi sebahagian dari aspek ibadat, bahkan menjadi sebahagian daripada tradisi persuratan Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment