May 17, 2014

Khutbah Berkembang Dalam Islam: Khutbah Rasulullah s.a.w. Dan Khalifah-Khalifah

-->
BBB, 16 Rajab 1435 = 16 Mei 2014 (Jumaat):

Khutbah sudah menjadi budaya komunikasi terutama bagi kepimpinan di dalam masyarakat Arab sebelum Islam lagi. Budaya yang dari segi prinsip khutbah tidak bercanggah dengan Islam diteruskan di dalam Islam, tetapi diisi dengan nilai-nilai Islam. Rasulullah s.a.w. antaranya menggunakan medium khutbah bagi menyampaikan perutusan kepada khalayak dan umat. Ada beberapa khutbah terkenal Rasulullah s.a.w. yang dicatat dan menjadi warisan umat sebagai panduan. Namun formet khutbah di dalam Islam mempunyai formet beridentiti Islam dengan perutusan-perutusan keislaman. Antaranya bermula dengan salam, basmalah, hamdalah, salawat ke atas Nabi, bila membicarakan tentang agama digunakan bukti-bukti dengan ayat Quran dan Hadith dengan kandungan yang bersesuaian sebagaimana dicerminkan di dalam pembukaan dan sekali lagi ditutup dengan puji kepada Allah dan salawat dan salam.


Antara khutbah Nabi s.a.w. terkenal, ialah Khtbah Hajjatul Wada` di Padang Arafah kepada jamaah berjumlah 140,000 orang dari kenderaan untanya yang kemudian daripada itu Rasulullah pulang ke Madinah dan wafat. Antara kandungan khutbah Baginda adalah bertemakan mengenai pokok-pokok pengajaran  Islam, iaitu larangan melakukan aniaya, larangan membunuh dan larangan merampas harta milik orang lain. Baginda mengingatkan supaya amanah, tidak melakukan riba, berwaspada dari tipu daya syaitan, berbuat baik kepada kaum wanita, berpegang teguh pada kitab Allah dan menunaikan hak-hak persaudaraan sesama Islam. Sebelum itu dalam ucapan itu Baginda memberi isyarat:
``Wahai sekalian manusia, dengarkanlah dengan saksama apa yang hendak kusampaikan kepada kalian !  Aku tidak tahu, boleh jadi sesudah musim haji tahun ini, aku tidak berjumpa lagi dengan kalian di tempat wuquf ini, untuk selama-lamanya. Pada hari Arafah tahun 10H. itu Rasulullah menyebutkan wahyu Allah yang diturunkan bermaksud:

``Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.`` (Al-Ma`idah: 3).

Setelah mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah s.a.w. itu, Umar Ibn al-Khattab menangis. Para jamaah menjadi terkejut dan antaranya bertanya, ``Apa yang membuat Anda menangis wahai Umar ?`` Umar yang berminda tajam itu menjawab ``Tidak ada yang muncul selepas kesempurnaan kecuali ketidak-sempurnaan.``

Tanda-tanda lain yang mengisyaratkan kepada maksud yang ditanggap oleh Umar ialah, ketika dilokasi jamarah Rasulullah s.a.w. bersabda, `` Ambillah dariku tata cara kalian menunaikan manasik haji ! Boleh jadi sesudah musim haji tahun ini, aku tidak menunaikan haji lagi.`` (Hadis riwayat Muslim).
(Muhammad Al-Hasyimi Al-Hamidi, Sejarah Hidup Dan Peta Perjalanan Nabi Muhammad Rasulullah, Rabitatha Press, Durem Sawit, Jakarta Timur, 2007: hlm. 394-398).


Pimpinan selepas Rasulullah s.a.w. diteruskan oleh Khulafa` al-Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radiya Allah `Anhum yang masing melakar sejarah dan meninggalkan kesan yang penting di dalam mengukuh dan memperkembangkan Islam.
(Abdul Latip Talib, Khalifah-Khalifah Yang Benar, PTS Litera Utama Sdn. Bhd., Batu Caves, Selangor, 2010: 770hlm.)

Khutbah turut digunakan oleh khalifah-khalifah. Antaranya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Beliau terkenal sebagai seorang yang fasih bercakap dan mendalam. Khutbah terkenalnya – Yawm al-Saqifah, selepas Rasulullah s.a.w. wafat, berlaku kekeliruan. Pihak Ansar menolak untuk dilantik khalifah dari kalangan mereka, begitu juga dengan pihak Muhajirin. Abu Bakar menyampaikan khutbah untuk menjernihkan keadaan, katanya:
Pujian kepada Allah dan aku memuji-Nya, wahai manusia, kami dari Muhajirin, seawal yang menerima Islam, semulia turunan, sederhana kediaman dan sebaik kedudukan. Kebanyakan dilahirkan di tanah Arab, mendapat rahmat dari Rasulullah s.a.w. Kami menerima Islam sebelum kamu, kami kemukakan Al-Qur`an kepada kamu. Firman Allah s.n.w.t. bermaksud (Yang lebih dahulu dan lebih awal daripada kalangan Muhajirin dan Ansar dan yang mengikut mereka itu dengan baik).

Kami orang Muhajirin dan kamu orang Ansar saudara seugama kami dan sama menerima bahagian habuan, menolong kami dalam menghadapi seteru, kamu lindungi dan jaga kami. Allah membalas kamu dengan kebaikan, kami umara` kamu wuzara`, tidak terhutang budi melainkan kepada kehidupan Quraisy. Janganlah kamu berpecah ke atas saudara kamu dari kalangan Muhajirin yang telah di beri Allah kelebihan. (Abu Bakar dimubayaah menjadi Khalifah). Tatkala menerima bay`ah, kata Abu Bakar:

Wahai manusia, Aku dipilih oleh kamu, bukanlah aku terlebih baik daripada kamu. Kalau kamu melihat aku di atas kebenaran, maka tolonglah aku. Kalau kamu lihat aku di atas kebatilan, maka perbetulkan daku. Taatkan daku selama aku mentaati Allah. Kalau aku bercanggah, maka janganlah kamu taat kepadaku. Ingatlah yang kuat dari kalangan kamu daif disisiku sehingga aku mengambil baginya dan selemah kamu disisiku adalah kuat sehingga diambil hak daripadanya.

Dan khutbah-khutbah Abu Bakar yang lain.
(Ahmad al-Hashimi, Jawahir al-Adab, Juz` 2, Al-Maktabat al-Tijariyyah al-Kubra, Misr, 1386/1969: 112-114).

Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga terkenal sebagai khatib yang mendalam dari segi ucapan bercampur dengan hikmat. Umar berkhutbah, bila menerima tugas Khalifah, antaranya katanya selepas naik mimbar, selepas memuji Allah:
``Wahai manusia, aku penyeru (dakwah) maka terimalah, aku ini keras, maka perlembutkan daku selari dengan ketaatan engkau yang membetuli kebenaran, mencari keredaan di Wajah-Mu di akhirat … Wahai Tuhan rezekikanku kerendahan sayap, kelembutan bersama orang mukminin. Wahai Tuhan aku pelupa, maka ilhamkan daku mengingati-Mu di dalam segala hal, mengingati maut dalam segala hal. Tuhanku aku lemah beriku kekuatan dan kecergasan dengan niat yang baik … Wahai Tuhan kurniakan daku tafakkur dan tadabbur daripada apa yang kubaca  dari kitab Engkau, memahaminya, mengerti maknanya dan melihat keajaibannya dan beramal dengannya seumurku. Sesungguhnya Engkau Berkuasa di atas segala sesuatu.

Dan khutbah-khutbah Umar al-Khattab yang lain.
(Ahmad al-Hashimi, Jawahir al-Adab, Juz` 2, 1386/1969: 115-116).

Khalifah `Uthman bin Affan khatib yang mendalam dari segi balaghah, padat dari segi ucapan, luas makna. Antara khutbahnya katanya:

Adapun kemudian daripada itu, Allah s.n.w.t. memberi kau dunia untuk kamu menuntut akhirat. Dia tidak memberi dunia untuk kamu cenderung kepadanya. Dunia fana, akhirat kekal. Maka janganlah terpesona dengan yang fana dan jangan juga sebok kerananya. Terkesanlah dengan yang kekal di atas yang fana. Sesungguhnya dunia terputus, perkembalian hanya kepada Allah. Takutlah kepada Allah, kerana taqwa adalah perisai dari petakanya dan jalan baginya. Beringatlah dengan Allah bersamalah dengan jamaah dan jangan jadi berpuak (Firman-Nya: Ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu berseteru, maka dijinakkan antara hati kamu, maka jadilah kamu dengan nikmat-Nya bersaudara).
Dan khutbah-khutbah Khalifah `Uthman bin Affan yang lain.
(Ahmad al-Hashimi, Jawahir al-Adab, Jil 2, 1386/1969: 119).

Adapun Khalifah Ali bin Abi Talib sefasih tokoh selepas Rasulullah s.a.w., mendalam dari segi keilmuan. Imam bagi semua khatib. Antara khutbahnya semaswa dia dilantik di Madinah:
``Diriku dengan apa yang aku katakan menjadi pertaruhan. Aku dengannya memimpin. Siapa dibuka kefahaman dengan ibarat menangkap. Melindunginya oleh takwa dari mengharungi syubuhat. Ingatlah yang dibalakan, kembali kepada keadaan asal dihari dibangkitkan Allah nabi kamu salla Allah `alaihi wa sallam. Dialah yang membangkitkannya dengan hak selepas kamu berbalah. Hingga kembali yang di bawah ke atas dan yang atas ke bawah. Yang berusaha mendepani tapi kurang, yang kurang menjadi ke hadapan …
Aku berkata di dalam percakapan ini yang dekat dari aspek ihsan yang tidak sampai kepada tempat istihsan …Dan tidak siapa mengetahui apa yang aku kata, melainkan mereka yang  memahaminya dengan hak dan berari padanya pengertian (Tidak memahaminya melainkan mereka yang alim).
(Nahj al-Balaghah, Huraian Muhammad `Abduh, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1410/1990: 37-38).

Antara khutbahnya Khalifah Ali k.w. mengecam Talhah dan Zubair yang memasalahkan dari segi politik pentadbiran, memberi semangat kepada anaknya Muhammad bin Hanafiah ketika menyerahkan bendera di hari peperangan Jamal, Dia mengecam penduduk Basrah dan juga penduduk Sham (tempat Mu`awiyah), Baginda berkhutbah selepas peristiwa Tahkim, Menentang pandangan golongan Khawarij mengenai pertikaiannya dengan Muawiyah dan pengikutnya. Khutbahnya di Hari Siffin dan juga Peperangan `Al-Jamal` dan banyak lagi.

Jelas khutbah adalah cara komunikasi penting digunakan oleh Rasulullah s.a.w. dan khulafa` al-Rashidin di dalam menyampaikan amanat dan pengajaran. Contoh sebagaimana khutbah Rasulullah pada Hajjatul Wada`. Dari khutbah yang disampaikan dapat dilihat kebijaksanaan penyampainya dan identiti. Dengannya mengukuhkan pimpinan dan pengikut mendapat panduan. Khutbah berkembang dari ciri lisan kepada tradisi persuratan yang penting dalam Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment