June 10, 2014

Melahirkan Ramai Penulis Terkenal

-->
BBB, 11 Sya`ban 1435 = 09 Jun 2014 (Isnin):

Walau apa pun masalah dan gangguan dalam perjalanan memantapkan pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu yang menjadi ubur bagi perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan di Negara ini, tidak dapat dinafikan selepas melangkah ke dekad kedua usia UKM dengan peranan yang dilaksanakan oleh Institut Bahasa, Kesusasteraan dan kebudayaan Melayu (IBKKM), Jabatan Persuratan Melayu dan lahir pada dekad ini ialah Jabatan Linguistik yang merupakan pecahan dari Jabatan Persuratan Melayu di bawah Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, universiti melahirkan ramai penulis-penulis terkenal tanahair. Tidak keterlaluan jika dikatakan pada dekad 1980an UKM antara universiti terkenal tanahair yang melahirkan penulis-penulis terkenal. Mereka adalah produk awal yang dikeluarkan oleh UKM.


Mulai dekad 70an hingga 90an tanahair bersemarak dengan perkembangan sastera melalui Hadiah Sastera Kerajaan Malaysia dan pertandingan-pertandingan hadiah sastera dari berbagai agensi. Keluaran dari UKM ramai yang menerima hadiah-hadiah berkenaan atau menjadi tenaga penilai. Antara yang terkenal di dalam bidang novel ialah seperti Othman Puteh, S. Othman Kelantan, Kamariah Kamaruddin, Samsiah Mohd. Nor dan Wan Razuhar (dilahirkan oleh Grupemuisi UKM).

Manakala yang terkenal di dalam bidang cerpen ialah Othman Puteh yang identik dengan cerpen-cerpen remaja, Siti Zainon Ismail, Mawar Shafei, Mana Sikana dan Sahlan Mohd. Saman. Antara mereka menghasilkan bidang drama seperti Mohd Hatta Azad Khan (Tenaga pengajar di JPM, UKM), Mana Sikana dan Ismail Kasan, tetapi yang paling ramai lahir penulis ialah di dalam bidang puisi seperti Muhammad Haji Salleh (Tenaga Pengajar di UKM), Kemala (Ph.D. di UKM), Siti Zainan Ismail, Rahman Shaari, Shafie Abu Bakar, Nawawee Mohammad, A. Halim Ali, Abdul Hadi Mohamed, Asiah Sarji, Dino S.S., Ami Masra, Abu Bakar Wan Dagang, A. Ghafar Ibrahim (Tenaga Pengajar di UKM).


Manakala penulis-penulis di dalam bidang kritikan pula ialah Mana Sikana, Ungku Maimunah Mohd Tahir, Sahlan Mohd. Saman, Ramli Isin,  Mawar Shafei dan A. Halim Ali. Beberapa dari mereka mempunyai pendekatan teori seperti Mana Sikana dengan Teori Teksdealisme, Shafie Abu Bakar dengan Teori Takmilah dan Abdul Halim Ali dengan Teori Estetika Bersepadu.

Tenaga-tenaga pengajar di UKM, iaitu di Jabatan Persuratan Melayu dan Jabatan Linguistik mempunyai kepakaran masing-masing. Mereka mengajar dan menulis di dalam bidang kepakaran masing-masing. Di Jabatan Persuratan Melayu terdapat tokoh seperti Siti Hawa Haji Saleh dengan bidang sastera tradisional, Muhammad Haji Salleh dengan sastera moden dan puisi, Ismail Hamid dengan sastera Melayu Warisan Islam, Ramli Isin dengan bidang sastera moden dan kritikan, Wong Seng Tong dengan sastera Mahua, Abdul Rahman Napiah dengan bidang Teori, Kritikan dan Drama, Abdullah Jumain Abu Samah Kesenian dan Kepercayaan Masyarakat Melayu Tradisional, Amran Kasimin dengan Perbomohan, Hanapi Dolah dengan Perubahan dan Persambungan Dalam Kebudayaan Melayu, Harun Mat Piah dengan Puisi Melayu Tradisional (Pantun), Inon Shaharuddin dengan Muzik dan Masyarakat, Mohd Hatta Azad Khan dengan Drama Moden, , Mohd Sahlan Mohd Saman dengan Sastera Perbandingan, Mohd. Yusof Md. Nor dengan Puisi Melayu Tradisional (Pelbagai), Noriah @Jariah Mohamad dengan Sastera Jawa, Othman Puteh dengan Cerpen Melayu-Indonesia, Pozi Haji Masurori dengan Pengenalan Persuratan Melayu, Rosnah Baharuddin dengan kritikan sastera moden, Shafie Abu Bakar dengan Falsafah Islam dan Hubungannya dengan Pemikiran Melayu dan Sastera Sufi, Siti Zainon Ismail dengan Teori dan Apresiasi Seni, Solehah Ishak tentang Drama dan Kritikan, dan Ungku Maimunah Mohd Tahir tentang Teori dan Kritikan Sastera. Seorang pensyarah mengajar berlainan kursus bagi semester yang lain.


Manakala bagi bidang linguistik pula terdapat tenaga-tenaga pengajar seperti Azhar Mohd. Simin mengajar Pengantar Kajian Sintaksis, Abdul Halim Yusof  Pengantar Kajian Fonetik juga Fonologi dan Pengantar Kajian Linguistik bersma Azhar Simin dan Arbak Othman, Hj. Hamdan Abdul Rahman Perkembangan Linguistik dan Bahasa Malaysia, Asraf Abdul Wahab dan Awang Sariyan mengenai Tatabahasa.  Bagi semester lain mereka juga menawarkan kursus yang berlainan dalam bidang linguistik.

Tidak dapat dinafikan bahawa fakulti-fakulti yang lain di UKM sama ada sains dengan berbagai jabatan, Fakulti Islam, Pendidikan juga Perubatan dengan berbagai-bagai jabatan yang menggunakan bahasa Melayu sama berperanan mempertingkatkan bahasa Melayu di dalam lapangan masing-masing, sehingga bahasa Melayu mampu mendukung berbagai-bagai bidang keilmuan. Semua fakulti berkenaan lebih bersifat menggunakan istilah bahasa Melayu setepat yang mungkin yang mencerminkan keilmiahan, tetapi dalam FSKK, lebih dari bersifat ketepatan tetapi juga bersifat kemanusiaan dan kemasyarakatan, lebih khusus lagi bidang-bidang di Jabatan Persuratan Melayu lebih menyentuh soal hati nurani, nilai dan rasa kemanusiaan, keindahan serta keluhuran yang mampu di dukung oleh bahasa Melayu.  Semua pihak membaku dan menyimpan khazanah bahasa, sastera dan budaya, juga meneroka ke arah pengolahan dan perkembangannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment