January 17, 2015

Al-Mukhadramun - Konsep Dua Zaman: Jahiliyyah Dan Islam


BBB, 25 Jamadil Awwal 1436 = 16 Januari 2015 (Jumaat):

Satu kategori yang diberi kepada kalangan penyair ialah, al-Mukhadram yang pluralnya ialah al-Mukhadramun, iaitu penyair-penyair dua zaman. Bermaksud penyair atau penyair-penyair berada di dalam dua zaman – iaitu zaman Jahiliyyah dan zaman Islam. Menurut Fuad Afram, maksud asal Mukhadram dari segi lughah ialah satu benda yang terputus dan bahagiannya berada di berlainan tempat. Adapun dari segi istilah sejarah sastera (adabiyy), ialah seorang (penyair) yang sebahagian dari umurnya pada zaman Jahiliyyah berpuisi dan berkesempatan dengan zaman Islam dan dia terus berpuisi pada zaman Islam. Adapun dari segi gaya pengucapan, bahasa dan kaedah perpuisian penyair dua zaman ini, menurut Fuad Afram al-Bustani tidak begitu berbeza pada zaman Jahiliyyah dan Islam. (Fuad Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithat, Jil. II, Al-Matbaat al-Kathulikiyyah, Beirut, tt: 8).
Walau bagaimana kriteria yang meletakkan penyair-penyair tertentu ke dalam dua zaman agak longgar. Misalnya ada penyair yang digolongkan kepada Penyair al-Mu`allaqat juga berkesempatan dengan zaman Islam, tetapi kerana ianya dikategorikan kepada al-Mu`allaqat, maka ianya tidak dikira sebagai penyair al-Mukhadramun. Contoh ialah penyair Labid bin Rabi`ah adalah penyair dua zaman (560-661M.). Ianya tidak saja berpuisi, tetapi kuat berpegang dengan agama Islam. (Fuad al-Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithat, Jil. I, Al-Matbaat al-Kathulikiyyat, Beirut, tt: 101).
Demikian juga dengan Al-Khansa` satu-satu penyair wanita terkenal berada pada zaman Jahiliyyah dan berkesempatan zaman Islam (m.24H./646M.), turut berjihad bersama anak-anaknya di dalam peperangan menegakkan Islam, tidak dikategorikan sebagai penyair dua zaman, tetapi dikumpulkan sebagai penyair wanita bersama dengan seperti Laila al-Akhyaliyyah  (m. 708M.). Menurut Butrus al-Bustani, tidak terdapat pebezaan nyata dilihat antara penyair Jahiliyyah dan dua zaman terutama dari pengungkapan bahasa dari ijaz (bahasa ringkas dan padat), kekuatan penyusunan bahasa, kaedah penyusunan tema, kepelbagaian tajuk dan keindahan gambaran. Bahkan katanya, puisi dua zaman dari segi asalnya Jahiliyyah, cuma ada kelihatan pada puisi-puisi penyair-penyair yang hidup dua zaman bahawa ada perubahan pada kitaran bahasa, kelembutan dari segi lafaz, lebih jelas dari segi makna. Membezakan bagi penyair dua zaman ialah ada nafas-nafas keagamaan yang disedut dan mewangi dirinya selepas kelahiran Islam dan penerimaan terhadapnya. Tidak lagi tema puisi kekeringan dan terhad kepada alam lahir dan kekasaran hidup, sebaliknya di zaman menyentuh Islam ada getaran keimanan, pandangan tidak terhad kepada keduniaan, tetapi menyentuh kepercayaan kepada akhirat, syurga yang dijanjikan kepada orang mukmin yang muttaqin. Penyair-penyair mulai terpaut dari bahasa tradisi yang dipengaruhi zaman Jahiliyyah kepada gaya dan pengucapan baharu yang dibawa oleh Al-Qur`an. Kalau dulu tidak ada istilah-istilah yang kini mulai digunakan syurga dan neraka, kufur dan iman, solat dan zakat, rukuk dan wudhu` dan sebagainya. Satu dimensi baru ialah tumbuhnya tema yang berhubung dengan politik. Misalnya serang dan ejek berlaku di antara penyair-penyair Nabi s.a.w. dan penyair-penyair Quraisy dan penentang-penentang Islam.
(Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir `Abud, Beirut, 1989: 265).
Berhubung dengan pembahagian dan pengkategorian longgar terhadap penyair al-Mukhadramun menurut Fuad Afram al-Bustani, ada kesengajaan dari segi pengkategorian penyair al-Mukhadramun kepada dua kategori bertentangan. Maka di sana ada penyair Madah (Puji) terhadap Rasulullah iaitu Hassan bin Thabit dan  Ka`ab bin Zuhayr, penyair Berusaha (al-Takassub) seperti Al-Hutai`ah, penyair rintih seperti Al-Khansa`, Labid dan Muttasim bi Nuwairah. Mereka berada di dalam ikatan longgar dari segi masa, tetapi berlainan tema, persoalan dan gaya pengucapan. Labid tidak dimasukkan ke dalam Dua Zaman, kerana terkenal keberadaannya di zaman al-Mu`allaqat dan manakala Al-Khansa` tidak dimasukkan ke dalam Dua zaman sebaliknya sebagai penyair wanita, lantaran terdapat penyair wanita yang lain.
(Fuad Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithat, Jil. II, tt: 8).
Bagi Butrus al-Bustani apa yang dilihat dari segi Dua Zaman adalah berdasarkan puisi mereka dan tidak dari segi zaman kehidupan mereka. Dia melihat Labid dan al-Khansa` sebagai zaman Jahiliyyah, kerana kebanyakan puisi mereka adalah pada zaman Jahiliyyah dan dia melihat Hassan bin Thabit dan Ka`ab bin Zuhayr sebagai penyair al-Mukhdarramun kerana lebih ketara dari tema keislaman di dalam puisi-puisi mereka berdua. (Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir `Abud, Beirut, 1989: 267).
Perkembangan puisi pada awal Islam adalah akibat dari dakwah Rasulullah s.a.w. dan pertentangan Quraysy terhadap Rasulullah dan Islam, pertentangan tidak setakat bersifat senjata selama lapan tahun, tetapi juga dari segi perpuisian. Penyair-penyair Quraisy menyerang dengan mengejek dan mempersenda terhadap Nabi s.a.w. dan juga pengikut-pengikut dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Penyair-penyair terkenal yang mempertahankan Nabi  dan Islam tiga  orang mereka ialah Hassan bin Thabit, Ka`b bin Malik dan Abdullah bin Rawahah, manakala dari pihak Quraisy terdapat ramai dari mereka, tetapi kemudian mereka menerima Islam, lantaran itu tidak manis menyebut tentang mereka sebelum Islam, lagi pula karya-karya mereka tidak menjadi warisan.
Tumpuan dari kepuisian terhadap penyair dua zaman ini adalah lebih tertumpu kepada Ka`ab bin Zuhayr dan Hassan bin Thabit – Juga  Abdullah bin Rawahah.


Sekian.

No comments:

Post a Comment