July 19, 2013

Abbasiyyah: Keagungan Kerajaan Islam & Kecemerlangan Ilmu Pengetahuan

-->
BBB, 09 Ramadhan 1434 = 18 Julai 2013 (Khamis):

Pemerintahan era kerajaan Umawiyyah (32-132H.) bertukar kepada Kerajaan Abbasiyyah (132H. – 640H.) = (750M. – 1242M.). Era yang disifatkan gemilang di dalam pemerintahan Islam. Nama Abbas adalah nisbah kepada `Abbas bin Abdul Muttalib bapa saudara kepada Nabi Muhammad s.a.w. Jadi dinasti Abbasiyyah juga adalah berdasarkan keturunan yang juga mengambil gelaran Khalifah. Kota pemerintahan bagi kerajaan Abbasiyyah ialah Kota Baghdad. Antara khalifah terkenal ialah Abu Ja`afar al-Mansur, Harun Al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma`mun, Al-Mu`tasim, Al-Mutawakkil dan diikuti dengan siri khalifah yang lemah dan berakhir dengan Al-Mu`tasim (640H.=1242). Kerajaan Abbasiyyah dimusnahkan oleh tentera Mongol diketuai Hulago Khan, maka dengan itu berakhirlah Kerajaan Abbasiyyah yang berusia selama 542 tahun (Hamka, Sejarah Umat Islam, Pustaka Antara, 1965: 167 – 185).

Dilihat dari segi perkembangan ilmu pengetahuan, maka bidang-bidang keilmuan yang tumbuh sejak permulan Islam seperti keilmuan al-Qur`an, Hadith, fiqh, aqidah, tafsir, bahasa (Nahu-Sarf) adalah berterusan. Perbahasan bersifat falsafah juga berkembang dari cetusan oleh pihak Khawarij melahirkan aliran Qadariyyah yang dikaitkan kepada  Ma`bad al-Juhani sebagai pengasasnya yang membicarakan tentang Qadar (Watt, W. Montgomery, The Formative Period of Islamic Thought, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1973: 85) membawa kepada Mu`tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Ata` yang membahaskan persoalan-persoalan keagamaan berdasarkan logic akal seperti persoalan mengenai al-Qur`an, Sifat Tuhan, Keadilan, Tempat di Syurga (Manzilah bayn al-Manzilatayn), wa`ad dan wa`id (Janji baik dan buruk) dan Amar Ma`ruf dan Nahi  Munkar (A. Hanafi M. A. Theologi Islam (Ilmu Kalam), Bulan Bintang, Jakarta, 1974: 40 – 41) sebaliknya lahir aliran pasif yang dikenali dengan Jabariyyah. Bosan  mempermainkan agama dengan rasional akal melahirkan pendekatan sederhana yang berasaskan Qur`an dan Hadith yang tokohnya ialah Hasan Basari yang kemudian melahirkan pendekatan Ash`ari-Maturidi. Satu aliran lagi ialah dari golongan rohani yang tidak senang terhadap perbalahan tentang keilmuan agama. Mereka lebih cenderung tidak melibatkan diri dengan perbahasan, sebaliknya mengasingkan diri menghayati Kitab dan Sunnah sebagai imam dan qudwah. Mereka merasa mesra dengan cinta ketuhanan, mendalami roh al-Qur`an dan mengikuti jalan lempang. Jalan yang antaranya dirintis oleh Abul Qasim Junayd al-Baghdadi yang mendakwah melalui masjid dan mimbarnya dan sebagaimana diteroka oleh Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi di Naisabur seterusnya pengikut-pengikut kedua mereka (Abu Nasr Al-Sarraj al-Tusi, Al-Luma`, Dar al-Kutub al-Hadithat-Maktabat al-Muthanna, Misr-Baghdad, 1380/1960: 6-7).

Pendeknya sehingga pada zaman Kerajaan Abbasiyyah Keilmuan mantap dengan prinsip panduan dari al-Qur`an da al-Hadith, melahirkan pendekatan fiqh yang mantap yang tokoh-tokoh ialah Imam Malik, Iman Shafie, Imam Ahmad ibn Hanbal dan Hanafi, manakala di dalam bidang aqidah dipelopori oleh Imam Hasan Basri berkembang kepada Ash`ari-Maturidi, manakala di dalam bidang kerohanian seperti al-Junayd al-Baghdadi, al-Muhasibi dan Abu Nas al-Sarraj.

Disebalik dari kekecohan politik pada peringkat masyarakat pada zaman kerajaan Abbasiyyah berkembangnya pengajian pada peringkat rendah yang pada masa itu terkenal dengan panggilan `Kuttab`` - tempat belajar Menulis-Membaca dan juga pada peringkat menengah yang dikenali dengan `Madrasah`. Pada zaman pemerinthan Khalifah Harun al-Rashid (170H. – 193H.) didirikan Pengajian tinggi yang dinamakan Baitul Hikmah. Melalui pengajian tinggi ini usaha menterjemah ilmu pengetahuan dari  seperti Yunani, Parsi dan India dilakukan melibatkan bidang falsafah, logic, kedoktoran hisab, geometri, dan astronomi. Di Baghdad juga lahir tokoh-tokoh ilmuan antaranya al-Khawarizmi yang amat berjasa kepada ilmu pengetahuan dengan sumbangannya di dalam bidang al-Gebra dan Ilmu Pasti. Pada zaman Khalifah al-Ma`mun dan al-Mu`tasim lahir ilmuan dari Baitul Hikmah Muhammad bin Musa bin Shakir pakar di dalam bidang Ilmu Ukur, Astronomi dan Ilmu Falak. Pada zaman ini juga didirikan sebuah Akademi Terjemahan. Sebuah jamaah penterjemah dibentuk yang diketuai oleh Yahya bin Masawayh (778-857M.), juga didirikan sebuah alat astronomi (Observatrium) untuk menyelidik cekerwala.

Di Baghdad juga pada zaman kerajaan Nizamiyyah didirikan Pengajian Tinggi yang dikenali sebagai Universiti Nizamiyyah yang mempunyai banyak fakulti. Antara Mahaguru yang pernah mengajar di pengajian tinggi ini ialah al-Imam al Ghazali. Model pengajian sedemikian berkembang di seluruh kerajaan Islam. Di Baghdad sahaja terdapat 30 buah, di Musol 6 buah. Di tempat-tempat lain ialah di Kaherah, Nisabur, Samarqand, Isfahan, Marv, Bulk, Aleppo, Ghazni, Lahor dan lain-lain. Pengajian seperti ini banyak mempengaruhi pengajian di Eropah pada peringkat awal. (M.M.Sharif, Dialektika Islam, -Terjemahan Fuad Mohd. Fachruddin, Penerbit Diponegoro, Bandung, 1970: 38-42).

Di samping pengajian-pengajian di atas pada masa yang sama terdapat pengajian-pengajian yang diberi nama menurut pengasasnya seperti al-Rashidiyyah, al-Aminiyyah, al-Turkhaniyyah, al-Khatuniyyah, manakala di Syria terdapat al-Sharifiyyah dan di Mesir al-Nasiriyyah dan al-Salahiyyah.

Turut berkembang pada zaman kerajaan Abbasiyyah ialah bidang kesusasteraan. Kalau pada zaman kerajaan Umawiyyah perkembangan budaya dan sasteranya adalah bersifat Arab jati, tetapi kerajaan Abbasiyyah yang didukung oleh berbagai bangsa seperti Arab, Parsi, Turki, syriani, Barbar dan lain-lain dan juga berlaku pertembungan dengan budaya dan pemikiran luar seperti Greek, Rom, Hindi dan sebagainya, maka warna dan budaya sasteranya bersifat pelbagai, namun pengucapannya masih di dalam bahasa Arab. Istana menjadi pusat budaya dan sastera dan pemerintah memberi lindungan dan insentif terhadap perkembangan budaya dan sastera. Lantaran itu lahir karya-karya besar memberi identiti kepada pemerintah seperti karya Alfu Lailah wa Lailah (Seribu Satu Malam) yang dikaitkan dengan zaman Khalifah Harun al-Rashid. Antara penyair dan tokoh budaya seperti Abu Nuwas. Antara karya-karya berbentuk khutbah, surat, maqamat dan puisi.

Antara tokoh sasterawan ialah Ibn al-Muqaffa` yang mengarang Cerita Haiwan dan puisi-puisi, al-Jahiz, Ibn al-`Amid, al-Sahib ibn Abbad, Bashshar bin Burd, Abu al-`Atahiyyah, Ibn al-Rumi, Ibn al-Mu`tazz dan ramai lagi. (Ahmad Hassan al-Zayyat, Tarikh al-Adab al-`Arabiyy, Penerbit ?, Tempat ?, Tahun ?: hlm. 211 – 289).

Satu bidang yang turut berkembang selari dengan perkembangan keilmuan ialah perpustakaan. Perpustakaan diadakan bagi keperluan pusat-pusat keilmuan yang dibicarakan di atas dan perpustakaan khas untuk sebagai tempat pengajian dan rujukan. Di berbagai perpustakaan terhimpun segala karya dihasilkan ulama baik yang asli maupun terjemahan. Tatkala Hulago menyerang Baghdad, tentera Hulago yang tidak bertamadun tidak menyelamatkan keilmuan yang menjadi khazanah warisan umat manusia. Hamka menggambarkan situasi tragis dalam perampokan perang yang memusnahkan:

``Setelah itu masuklah tentera yang ganas itu ke dalam kota, tidak ada maafnya sedikit juga. Dihancurkan segala macam peradaban dan pusaka yang telah dibuat beratus tahun lamanya, diangkut kitab-kitab yang telah dikarang oleh ahli ilmu pengetahuan bertahun-tahun. Iaitu dihanyutkan ke dalam sungai Dajlah, sehingga berubah warna airnya lantaran tinta yang telah larut dalam air.`` (Hamka, Sejarah Umat Islam, 1965: 184).

Demikianlah peradaban Islam yang terbina di Baghdad lebih dari 500 tahun musnah di tangan penjarah yang buta budaya dan tidak peka terhadap ilmu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment